فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شیوا خلیلی، مسعود غلامعلی لواسانی، یاسر آزاد فارسانی صفحه 1
  پرخاشگری به عنوان یک مشکل شدید و رو به افزایش در میان نوجوانان شناخته شده است. در حال حاضر، پرخاشگری یک مسئله اجتماعی و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم انجام گرفت. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شهریار استان تهران بود. از این میان 50 نفر از دانش آموزان که دارای نمرات پایین در پرسشنامه کنترل خشم بودند، به تصادف انتخاب، و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کنترل در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است. نتیجه این پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مهارت حل مسئله باعث افزایش کنترل خشم می گردد.
  کلیدواژگان: حل مسئله، کنترل خشم، مقطع متوسطه
 • سیده فاطمه موسوی، عباس رحیمی نژاد صفحه 11
  شکل گیری هویت و نقش آن در برقراری روابط صمیمانه در ازدواج از اهمیت ویژه برخوردار بوده و نیازمند مطالعه و تحقیق است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای منزلت های هویت بین فردی متاهلین دارای و بدون نشانگان طلاق عاطفی ساکن شهر قزوین صورت گرفته است. پژوهش از نوع توصیفی و علی- مقایسه ای است. روش نمونه گیری، خوشه ایدومرحله ای است. بدین منظور 200 زن و مرد متاهلی که نزدیک به پنج سال از ازدواج آن ها گذشته است، به طور تصادفی از پنج منطقه از شهر قزوین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، آزمون عینی گسترش یافته ی منزلت های هویت من (EOM-EIS2)، و مقیاس طلاق عاطفی گاتمن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین دو گروه زنان و مردان در منزلت های هویتی بین فردی تفاوت معناداری وجود ندارد، اما بین منزلت های هویت افراد با توجه به وضعیت طلاق عاطفی تفاوت معناداری مشاهده شد. تحلیل واریانس داده ها حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه دارای و بدون نشانگان طلاق عاطفی در منزلت های هویتی سردرگم و بحران زده بود، بدین معنی که گروه دارای نشانگان طلاق عاطفی در دو منزلت هویتی یادشده، نمرات بیش-تری کسب نمودند. همسرانی که در هویت ارتباطی بین فردی سردرگم هستند، بیش تر دارای نشانگان طلاق عاطفی هستند. لذا توجه افراد به همسانی در هویت، به عنوان یکی از ملاک های همسرگزینی، می تواند زمینه ساز زناشویی موفق در زندگی مشترک آینده آن ها قلمداد شود.
  کلیدواژگان: منزلت های هویت، طلاق عاطفی، همسران
 • احمد احمدی، سعید حسن زاده صفحه 25
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام دار و فراتحلیل مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر تمرین بر افزایش ظرفیت حافظه فعال و ارتقاء مهارت های تحصیلی کودکان انجام شده است. پایگاه ها و منابع اطلاعاتی مختلف جستجو، و مقالات چاپ شده در حیطه آموزش حافظه فعال شناسایی شد. کیفیت مقاله ها بررسی، و فقط پژوهش های تجربی و شبه تجربی دارای گروه کنترل از سال 2000 وارد تحلیل شدند. تحلیل داده های 35 مقاله بیانگر اندازه اثر متوسط (65/ 0 =d)]فاصله اطمینان 95/ 0 درصدی، حد پایین 52/ 0- حد بالا 77/ 0[برای اثربخشی آموزش حافظه فعال بر ظرفیت این حافظه است. تعمیم این آموزش بر مهارت های تحصیلی با اندازه اثر (25/ 0 =d)]دامنه اطمینان 95/ 0 درصدی، حد بالا 42/ 0 - حد پایین 07/ 0 [در سطح پایین قرار دارد. آموزش حافظه فعال تکنیک آموزشی موثری برای افزایش توانمندی حافظه فعال افراد است، ولی اثر انتقال این توانایی با آموزش مستقیم حافظه فعال به مهارت های تحصیلی پایین می باشد.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، اثربخشی برنامه آموزش حافظه فعال، مهارت های تحصیلی
 • محمدعلی نظری، هدی جلال کمالی صفحه 47
  ارائه تکراری یک محرک موجب کاهش پاسخ عصبی به آن می شود. این پدیده به نام سرکوب تکرار شناخته می شود. برای محرک های دیداری، نشان داده شده که پدیده سرکوب تکرار منجر به کاهش زمان درک شده محرک می گردد. هدف از این مطالعه تعیین اثر تکرار محرک صوتی و همچنین فرکانس صوت خالص بر ادراک مدت زمانی آن است. برای این منظور، از پارادایم ادبال در یک تکلیف افتراق زمانی بر روی 18 دانشجوی دختر و پسر استفاده شد و از روی منحنی های روانسنجی به دست آمده برای هر فرد، ضریب تحریف مدت زمانی محاسبه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که ارائه یک محرک ادبال صوتی پس از چندین بار ارائه تکراری یک محرک استاندارد موجب افزایش زمان ادراک شده می شود. همچنین نشان داده شد که با افزایش فرکانس محرک ادبال، زمان درک شده هم به صورت معنی داری افزایش می یابد. در طیف زیر یک ثانیه، کلیدهای زمانی ابتدا به صورت محلی در نواحی خاص هر مدالیته استخراج شده، و سپس این کلیدها در نواحی سطح بالاتر با هم ترکیب می شوند و این موجب می شود که هم پدیده سرکوب تکرار، و هم ویژگی های ذاتی محرک از جمله فرکانس محرک شنیداری بر ادراک مدت زمانی آن اثر بگذارد.
  کلیدواژگان: ادراک زمان، سرکوب تکرار، فرکانس صوت خالص
 • بهنام بهراد، هادی بهرامی احسان، رضا رستمی، سعید صادقیان صفحه 61
  دو دهه تحقیقات گسترده نشان می دهند که تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) با تنظیم هیجان ها، سلامت و بیماری ارتباط مستقیم دارد. کاهشHRV با افزایش علائم افسردگی، پیشرفت بیماری عروق کرونر قلب و افزایش خطر مرگ و میر پس از رویدادهای قلبی همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزایش فرکانس رزونانس HRV از طریق مداخلات روانشناختی بر کاهش افسردگی بیماران به دنبال جراحی عروق کرونر قلب بود. نمونه مورد مطالعه 75 بیمار جراحی شده ی عروق کرونر بودند که از بین بیماران شرکت کننده در برنامه بازتوانی مرکز قلب تهران انتخاب شدند. این بیماران به صورت تصادفی در سه گروه: 1) مداخلات هیجان محور، 2) مداخلات مختلط (هیجان محور و شناختی)، و 3) گروه کنترل قرار گرفتند. هر سه گروه پیش از مداخلات با استفاده از خرده مقیاس افسردگی DASS-21 و دستگاه ثبت و بازخورد HRV مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه ها به مدت 5 هفته تحت مداخلات درمانی بودند و پس از مداخلات به وسیله همان ابزار و مقیاس ها مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. نتایج نشان داد مداخلات هیجان محور و شناختی از طریق بازخورد HRV به بیمار موجب افزایش فرکانس رزونانس (p<0/01) و بهبود افسردگی بیماران به دنبال جراحی CABG می شوند (p<0/05). کاهش علائم افسردگی هم از نظر آماری و هم از نظر بالینی معنادار بود.
  کلیدواژگان: مداخلات هیجان محور، مداخلات شناختی، افسردگی، فرکانس رزونانس، بیماری عروق کرونر قلب
 • باقر غباری بناب، معصومه محمودی، کورش امرایی، مرضیه دوستی صفحه 89
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک دلبستگی با افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر می باشد. برای تحقق این هدف، 300 نفر از مراقبان خویشاوندی که از مبتلایان آلزایمر تحت پوشش انجمن آلزایمر ایران در سال 1393 مراقبت می کردند و ملاک های پیش فرض ورود به پژوهش را داشتند، به شیوه در دسترس انتخاب شدند و از آن ها خواسته شد مقیاس های دلبستگی بزرگ سالان (RAAS)، افسردگی، اضطراب و استرس (DASS21) و احساس گناه مراقب را تکمیل نمایند. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) نشان داد که میان سبک های دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی و شاخص های افسردگی، اضطراب و استرس رابطه معنی داری وجود دارد (p<0.01). احساس گناه مراقب بر افسردگی، اضطراب و استرس مراقبان تاثیر دارد (p<0.01). نوع مراقبت مراقبان به صورت تمام وقت و نیمه وقت با احساس گناه مراقبان رابطه معنی داری ندارد (p>0.01). احساس گناه مراقب برای رابطه دلبستگی ایمن و دلبستگی اضطرابی با متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس نقش میانجی داشت، اما در رابطه با دلبستگی اجتنابی تنها در رابطه با متغیر اضطراب نقش میانجی را ایفا کرد (p<0.01). نتیجه گیری می تواند بر اساس تاثیر میانجیگری احساس گناه مراقبان بیمار و تغییرات در میزان افسردگی، اضطراب و استرس آنان باشد.
  کلیدواژگان: دلبستگی، افسردگی، اضطراب، استرس، احساس گناه
 • یوسف مقدس تبریزی، الهام مصباحی صفحه 105
  مطالعات، عدم تقارن نیم کره ها در فعالیت های مغز و حالات هیجانی را به صورت درگیری نیم کره چپ در هیجانات خوشایند (مثبت) و نیم کره راست را در حالات هیجانی ناخوشایند (منفی) از جمله افسردگی بیان می کند. برتری آلفای (کاهش فعالیت) نیم کره چپ در مبتلایان به افسردگی مشاهده شده است. پرسشنامه DASS برای ارزیابی افسردگی، اضطراب و استرس در جمعیت نرمال طراحی شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط عدم تقارن آلفا با خرده مقیاس افسردگی و اضطراب در پرسشنامه DASS-21 می باشد. به این منظور، 25 نفر از مراجعین به کلینیک با تکمیل پرسشنامه و ثبت امواج الکتریکی مغزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. امواج الکتریکی مغز با استفاده از دستگاه 19 کاناله ثبت، و سپس عدم تقارن با کسر میانگین فرکانس آلفا (8 تا12 هرتز) نواحی متناظر چپ از راست به دست آمد. نتایج همبستگی معنادار منفی بین عدم تقارن آلفا در نواحی F4-3، C4-3 و O2-1 با نشانه های افسردگی با رابطه قوی تر در ناحیه F4-3 را نشان داد. در مجموع عدم تقارن آلفای پیشانی چپ (برتری نیم کره راست) در حالت استراحت علاوه بر ارتباط با نشانه های افسردگی در افراد غیر بیمار توانست در پیش بینی آن نیز نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن آلفا، افسردگی، DASS
 • سعید اکبری زردخانه، حمید یعقوبی، عذرا شالباف، یعقوب عبدالله پور، ولی الله رمضانی، روح الله حدادی صفحه 115
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرفت. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیات و فناوری به استثنای دانشگاه پیام نور و جامع علمی - کاربردی است. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت پژوهش، نمونه گیری به شکل سرشماری بوده و نمونه برابر جامعه تلقی می گردد. ابزار این پژوهش پرسشنامهای 92 مادهای بود که ابعاد مختلفی از قبیل اطلاعات جمعیت شناختی، عوامل خطر و محافظت کننده، سبک های مقابله ای، عوامل مرتبط با خودکشی و سوء مصرف مواد و نگرش نسبت به مشاوره را شامل میشود. تحلیل داده ها با استفاده از روش های توصیفی انجام گرفت. نتایج نشان داد پسران در مقایسه با دختران بیشتر در معرض خطر سوء مصرف مواد قرار دارند؛ دانشجویان خوابگاهی در مقایسه با دانشجویان غیر خوابگاهی در معرض خطر بیشتری برای سوء مصرف مواد هستند؛ بهره گیری از اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی با در معرض خطر سوء مصرف مواد بودن رابطه معکوس دارد؛ در معرض خطر مواد بودن با شیوه های مقابله با استرس هیجان مدار و اجتنابی رابطه مستقیم معنادار نشان می دهد؛ دختران در مقایسه با پسران در معرض میزان بیشتری از خطر خودکشی قرار دارند؛ دانشجویان خوابگاهی در مقایسه با دانشجویان غیرخوابگاهی در معرض خطر خودکشی بیشتری هستند؛ بهره گیری از اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی با میزان خطر خودکشی رابطه معکوس دارد؛ میزان خطر خودکشی با شیوه مسئله مدار مقابله با استرس رابطه معکوس معنادار، و با شیوه های هیجان مدار و اجتنابی رابطه مستقیم معنادار دارد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، عوامل خطر، عوامل محافظت کننده، دانشجو
 • ملاحت امانی، عباس ابوالقاسمی، بتول احدی، محمد نریمانی صفحه 137
  مطالعات متعدد نتایج ناهماهنگی را در مورد ارتباط باورهای وسواسی با نشانه های وسواس فکری- عملی و متغیرهای شناختی گزارش کرده اند. تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط زیرمجموعه های وسواس فکری- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان انجام شده است. پژوهش حاضر مطالعه همبستگی از نوع پیش بینی می باشد. تعداد 650 زن با سنین 20 تا 40 سال که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایدو مرحله ای انتخاب شده بودند، ابتدا پرسشنامه باورهای وسواسی را تکمیل کردند. از آن تعداد، 83 زن که یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بودند، در گروه باورهای وسواسی بالا، و 83 زن که یک انحراف معیار بالاتر از میانگین نبودند، در گروه باورهای وسواسی پایین قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های باورهای وسواسی، آشفتگی استنتاج، تنظیم شناختی هیجان و وسواس فکری- عملی بودند. داده ها به وسیله تحلیل ممیز با روش گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تنها متغیرهای پیش بین آشفتگی استنتاج، وسواس شستن و احتکار، 1/80 درصد پاسخ دهندگان را در گروه هایی که باورهای وسواسی بالا و پایین داشتند، به درستی طبقه بندی کردند. نتایج این مطالعه مدل ارزیابی و رویکرد مبتنی بر استنتاج را تایید کرده است.
  کلیدواژگان: باور وسواسی، وسواس فکری، عملی، آشفتگی استنتاج، تنظیم هیجانی
|
 • Shiva Khalili, Masoud Gholamali Lavasani, Yaser Azad Farsane Page 1
  Aggression is known as a serious and growing problem among adolescents In this period of time، aggression is a social problem and is considered as one of the main issues of mental health. The aim of this study was to examine the effectiveness of group training problem-solving skills، on anger management. This research was an experimental research with pretest – posttest design of control and experiment groups. Statistical population was all high school boys living in Shahriarcity of Tehran province. 50 students with lowest scores on anger control inventory were selected and randomly divided in two experimental and control groups. The experimental group students were taught and trained for ten sessions each session: 90 minutes in problem-solving skills while the control group did not receive any training. The data was analyzed by using the statistical method of covariance. The Results showed that anger control of experimental group was significantly increased compared to the control group. According to the results of this study general problem-solving skills can affect and increase anger management in high school students.
  Keywords: Problem solving, Anger control, High school
 • Seiyedeh Fatemeh Mousavi, Abbas Rahiminezhad Page 11
  Identity formation and its role in the intimate relationships of marriage are very important & require research and studying. The aim of this research was to compare the means of four interpersonal identity statuses of emotionally divorced men & women. The research method was descriptive and the design was ex post facto. The Participants were 200 married men & women that five years past from their marriage who were selected by two stage random cluster sampling from five regions of Qazvin City. The participants completed two questionnaires consisted: Extended Objective Measure of Ego Identity status-2nd version (EOM-EIS-2) and Gottman''s emotional divorce scale were used. Data were analyzed by spss20 software in MANOVA & ANOVA. Results showed no significant difference in identity statuses between men & women. There was significant difference between two groups with & without syndromes of emotional divorce in identity statuses (moratorium & diffusion)، that is، the group with syndromes of emotional divorce obtained higher scores in identity statuses like moratorium & diffusion. The couples that diffused in interpersonal relationship identity are more likely to have emotional divorce symptoms. So، considering similarity in identity statues as a mate selection criterion by spouses can grantee the marital success in their future life.
  Keywords: Identity Statuses, Emotional Divorce
 • Ahmad Ahmadi, Saeid Hassanzadeh Page 25
  The current review examines the effectiveness of working memory training and its transfer effects on educational skills. The role of some effective factors in working memory training has been explained. Variety of data sources were searched and articles of working memory training published after 2000 were identified. Researches that utilized experimental or quasi-experimental designs and had a treated group or a control group were included in the article. Reviewing the findings of 35 articles indicated that working memory training has moderate effects on working memory capacity with an effect size d=0.65 (95 % CI 0.52–0.77). Generalization of working memory training to educational skills with an effect size d=0.25 (95 % CI 0.07–0.42) was in low level. Working memory training as an educational and treatment techniques seems to be effective in increasing individual’s working memory skills but shows low generalization effect to other educational skills. The lack of studies on transfer effects of working memory training limits conclusion in this area. Further research is needed to determine how effective this training will be in transferring to other domains.
  Keywords: Meta, Analysis, Effectiveness of Working Memory Training, Academic Skills
 • Mohammad Ali Nazari, Hoda Jalal Kamali Page 47
  Repetitive presentation of a stimulus causes reduction in neural response to it. The so called repetition suppression phenomenon is assumed to be correlated with perceived time compression in visual tasks. This study aimed to determining the effect of repetition of an auditory stimulus as well as the frequency of a pure tone on its'' perceived duration. The oddball paradigm was used for this purpose in a time discrimination task performed on 18 male and female students. Duration Distortion Factor was calculated from the psychometric curve of each participant. Results of this study indicated that presentation of an oddball stimulus after repetitive presentation of a standard stimulus leads to time dilation. Also a significant increase in estimated time was observed by increasing the frequency of the oddball stimulus. Temporal keys in durations bellow the second، are first extracted locally in modality-specific areas and then these keys are combined in higher cortical areas، this causes that both the repetition suppression phenomenon and inherent stimulus features such as the frequency of tones affect the duration perception.
  Keywords: Time perception_Repetition suppression_frequency of a pure tone
 • Behnam Behrad, Hadi Bahrami Ehsan, Reza Rostami, Saeid Sadeghian Page 61
  Two decades of researches showed a linear relationship between heart rate variability (HRV) and emotion regulation، health and disease. HRV reduction was associated with increasing depression symptoms، CHD progress and subsequent mortality. The purpose of the study was to investigate the effect of increasing HRV resonance frequency of post-CABG patients using psychological interventions (emotion-focused and cognitive techniques) on reduction of depression. We selected 75 CABG patients who participated in cardiac rehabilitation program of Tehran Heart Center. The patients randomly assigned to 3 groups: 1) emotion-focused intervention group 2) mixed (cognitive and emotion- focused) intervention group and 3) control group (common hospital interventions). All of the groups completed DASS-21 depression subscale before and after of interventions. Their HRV resonance frequency was also recorded before and after of interventions. They received interventions for 5 week included group sessions، individual sessions، personal practice، home assignments and HRV biofeedback. The results indicated emotion-focused and mixed (cognitive and emotion-focused interventions) interventions increased HRV resonance frequency and decreased depression in post-CABG patients. The findings were significant statistically for resonance frequency (p<0/01) as well as depression (p<0/05) and the reduction of depression symptoms were also significant clinically.
  Keywords: Emotion, focused interventions, Cognitive interventions, Depression, Resonance frequency, Coronary heart disease
 • Bagher Ghobary Bonab, Masoumeh Mahmoudi, Kourosh Amrai, Marzieh Dousti Page 89
  The present study investigated the relationship between attachment styles and depression، anxiety، and stress mediated by guilt feelings of caregivers who were providing care for individuals with Alzheimer family members. To fulfill the stated goal 300 family and relative caregivers who were under coverage of Alzheimer’s Association in 2013 were selected by means of accessible sampling procedure and the following measure were given to them to complete: Revised Adult Attachment Scale (RAAS)، depression، anxiety and stress (DASS 21)، and questionnaire of guilt feelings in care givers. analysis of data by means of structural equation modeling showed a direct significant relation between attachment styles and indices of depression، anxiety and stress. Secure attachment showed a negative significant correlation with depression، anxiety and stress، while avoidant and anxious attachment styles showed a positive significant relation with depression، anxiety، and stress. Guilt feeling had a significant impact on depression، anxiety، and stress of caregivers (p<0. 01). Kinds of providing care as full time، part time were not statistically significant. Guilt feeling of subject mediated the relation between secure and anxious attachment styles with anxiety (p<0. 01). Guilt feeling mediated the relation between attachment styles mental health of individuals.
  Keywords: Attachment styles, Depression, Anxiety Stress, Guilt feeling
 • Yousef Moghadas Tabrizi, Elham Mesbahi Page 105
  EEG asymmetry in brain function and emotional states as left hyperactivity in approach tendencies (positive emotions) and right hyperactivity in withdrawal tendencies (negative emotions) including depression was reported in previous studies. Left frontal alpha asymmetry (FA، right hyperactivity) was seen in depression. Depression Anxiety Stress Scale (DASS) is designed to assess the depression، anxiety and stress essentially in nonclinical population. The aim of the present study is investigation of the correlation between alpha asymmetry and depression and anxiety subscales of DASS-21 self report. The 25 participants completed DASS-21 and their EEGs were recorded by 19-chanel system. The alpha (8-12) Hz asymmetry was calculated by subtracting the left channels from right channels alpha mean power. There was significant negative correlation between alpha asymmetry in F4-3، C4-3 and O2-1 and depression symptoms with the highest correlation coefficient in F4-3. In general، in addition to the relationship between the left FA asymmetry and depression symptoms، left FA asymmetry could significantly predict itin nonclinical participants.
  Keywords: Alpha asymmetry, Depression, DASS
 • Saeed Akbari Zardkhaneh, Hamid Yaghubi, Azra Shalbaf, Yaghub Abdollahpour, Valiollah Ramazani, Ruhollah Haddadi Page 115
  This research aimed to study risk behaviors and related factors in Ministry of Science، Research and Technology (MSRT) students. The Population of Study were all of MSRT students، except Payam Noor University and Elmi Karbordi University. Due to the nature of research (census)، Statistical population and sample has been equally considered. A 92 item questionnaire used as data gathering instrument. The questionnaire measures different dimensions، such as demographic information، risk factors، protective factors، coping styles، suicide related factors، substance abuse and attitude to counseling. Data analysis was done by descriptive methods. Results showed Boys compared with girls are more at risk for substance abuse; Dormitory students compared with non-dormitory students are more at risk for substance abuse; religion and social support have negative correlation with substance abuse; emotional and avoidance coping styles، have positive correlation with substance abuse; Girls compared with boys are more at risk for suicide; Dormitory students compared with non-dormitory students are more at risk for suicide; religion and social support have negative correlation with suicide; emotional and avoidance coping styles، have positive correlation with suicide and problem based coping style has negative correlation with suicide.
  Keywords: mental health, risk factor, protective factor, student
 • Malahat Amani, Abbas Abolghasemi, Batool Ahadi, Mohammad Narimani Page 137
  The many studies have reported inconsistent results about the relationship between obsessive beliefs with obsessive-compulsive symptoms and cognitive variables. The present study has been done with purpose of determination the relationship of obsessive-compulsive subgroups، inferential confusion and emotion regulation strategies with obsessive beliefs in women. The present research is correlation study، any kind of prediction. The number of 650 women with 20 to 40 ages had been selected by cluster random two-stage sampling; at first they completed Obsessive Beliefs Questionnaire. From those numbers، 83 women who were one deviation standard higher than average placed in the group of high obsessive beliefs، and 83 women who weren’t one deviation standard higher than average placed in the group of low obsessive beliefs. Research instruments were questionnaires of obsessive beliefs، inferential confusion، cognitive emotion regulation and obsessive compulsive. Data were analyzed by discriminant analysis with stepwise method. The results showed that only predictor variables of inferential confusion، washing and hoarding، classified correctly 80. 1% of respondents in groups that had high and low obsessive beliefs. Results of this study have confirmed inference based approach and appraisal model.
  Keywords: Beliefs obsessive, Obsessive compulsive, Inferential confusion, Emotion regulation