فهرست مطالب

علوم مراقبتی نظامی - سال دوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آرمین زارعیان، مریم روشندل، سمیرا املایی خوزانی صفحات 63-68
  مقدمه
  مصرف سیگار به عنوان اولین عامل قابل پیشگیری در بیماری و مرگ در دنیا بوده و از جمله مشکلات بشر متمدن امروز محسوب می شود که مرگ زودرس و در عین حال قابل پیشگیری میلیون ها نفر از افراد آموزش دیده و مهارت یافته در سنین دارای حداکثر بازدهی را سبب می شود. از این رو آموزش راهکارهای پیشگیری از مصرف سیگار، در جوانان یک نیاز جدی و ضروری است. به همین منظور این پژوهش با هدف کلی بررسی تاثیر برگزاری جلسات آموزشی به روش مدل اعتقاد بهداشتی بر نگرش سربازان در پیشگیری از مصرف سیگار انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی که در سال 1393 انجام گردید، دو گروهان از دو گردان متعلق به یک پادگان آموزشی آجا به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند و تعداد 30 نفر از سربازان هر گروهان به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر 47 سوال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، منافع، موانع، خودکارآمدی، راهنمای عمل) بود. اطلاعات در دو مرحله ی قبل و پس از آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمون آماری تی زوجی در رابطه با آگاهی و نگرش گروه آزمون در مرحله ی قبل و بعد آموزش اختلاف آماری معناداری را نشان داد (0/05 P<) و آزمون آماری تی مستقل جهت مقایسه دو گروه حاکی از وجود اختلاف معنادار آماری در تمام اجزای مدل اعتقاد بهداشتی شامل حساسیت، منافع، موانع، راهنمای عمل (به جز خودکارآمدی) بعد از مداخله آموزشی بود (0/001 P<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اثربخش بودن برگزاری جلسات آموزشی بود. لذا توصیه می گردد، دوره های آموزشی مورد نیاز به طور مداوم و مستمر تکرار شوند.
  کلیدواژگان: پیشگیری، سرباز، سیگار، مدل اعتقاد بهداشتی _
 • کتایون کرباسچی، آرمین زارعیان، فهیمه دادگری، سید عباس سیادتی صفحات 69-77
  مقدمه
  امروزه سرطان سومین علت مرگ بشر و یکی از مهم ترین چالش های نظام بهداشت و درمان ایران است که سبب کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتلا می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در کارکنان نظامی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب آجا انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی است که با مشارکت 64 بیمار به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 32 نفر) انجام شده است. پنج جلسه برنامه جامع خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم به صورت آموزشی، مشاوره ای از طریق آموزش انفرادی مبتنی بر نیازهای احصاء شده بیماران گروه آزمون در طول یک هفته اجرا شد. قبل و پس از دو ماه اجرای برنامه، پرسشنامه استاندارد QLQ-C30 در اختیار گروه آزمون و کنترل قرار گرفت. سپس داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و با نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.
  یافته ها
  آزمون تی مستقل تفاوت آماری معناداری در نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه آزمون و کنترل نشان نداد. همین آزمون اختلاف معناداری در دو گروه بعد از مداخله نشان داد (001/P< 0). آزمون تی زوجی تفاوت معناداری در نمره کیفیت زندگی بعد از مداخله در گروه آزمون نشان داد (001/P< 0). با توجه به جدول معیار کوهن اندازه اثر کلی حاصله موید تاثیر مطلوب مداخله در گروه آزمون می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بکارگیری برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر اساس نیازهای آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: الگوی اورم، پرستاران، سرطان، کارکنان نظامی، مراقبت از خود
 • آزاده قربان زاده، نسرین جعفری گلستان، شهلا علیاری، آرمین زارعیان صفحات 78-86
  مقدمه
  دارو درمانی به خصوص داروهای تزریقی یکی از موقعیت های پیچیده و پرخطر در فرآیندهای بالینی است که پرستاران با آن مواجه هستند. مدیریت ریسک، یکی از روش های پیشنهاد شده برای شناسایی و پیشگیری از حوادث نامطلوب ناشی از خطاهای دارویی است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر اجرای برنامه مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده توسط کارکنان پرستاری بخش اورژانس می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی که در سال 1393 انجام پذیرفت، 50 پرستار و بهیار شاغل در بخش های اورژانس که در فرآیند دارو درمانی شرکت داشتند، به روش سرشماری انتخاب شدند، سپس در دو گروه آزمون و کنترل به طور تصادفی قرار گرفتند. گروه کنترل، برنامه روتین بیمارستان را دریافت نمود و برای گروه آزمون، برنامه مدیریت ریسک اجرا شد. مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده به وسیله مشاهده ای محقق ساخته که روایی و پایایی آن تائید شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده ها در دو مرحله قبل و بعد از مداخله جمع آوری شد و با نرم افزار SPSS نسخه 21 و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت پرستاران در آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده، قبل از مداخله در گروه آزمون و کنترل به ترتیب 2/306 ± 16/96 و 2/057 ± 17/17 و در دو هفته بعد از اجرای برنامه مدیریت ریسک به ترتیب 1/845 ± 27/27 و 2/817 ± 17/25 بود. در مرحله پیش آزمون، آزمون آماری تی مستقل، تفاوت معناداری را در نمره مهارت پرستاران بین دو گروه نشان نداد (05/P>0). در حالی که در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری در نمره مهارت پرستاران بین دو گروه آزمون و کنترل وجود داشت (001/P<0). آزمون تی زوجی، در مرحله قبل و بعد از مداخله، در گروه آزمون اختلاف معناداری را نشان داد (001/P<0).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از موثر بودن اجرای برنامه ی مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده بود. اجرای برنامه ی مدیریت ریسک به عنوان راهکاری برای ارتقاء مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده در پرستاران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: الکترولیت ها، اورژانس، پرستاران، مدیریت ریسک _
 • مهناز فرهادی، فهیمه دادگری، زهرا فارسی، علی دادگری صفحات 87-95
  مقدمه
  دیالیز از راه های مهم درمان در بیماران مبتلا به نارسایی حاد و مزمن کلیوی است و از نسبت کسر اوره به منظور بررسی میزان برداشت مواد زائد تولید شده توسط دیالیز استفاده می گردد. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر پرایم دستگاه همودیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین بر میزان نسبت کسر اوره بیماران همودیالیزی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که در بیمارستان 522 ارتش تبریز در آبان ماه سال 1393 انجام گردید. 44 بیمار همودیالیزی این مرکز به روش در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. در گروه آزمون دستگاه دیالیز به مدت یک ماه به روش گردش مجدد نرمال سالین و در گروه کنترل به روش روتین پرایم گردید. قبل و بعد از مداخله، نمونه خون جهت تعیین نیتروژن اوره خون و محاسبه شاخص نسبت کسر اوره گرفته شد. سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی – تحلیلی و با نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نسبت کسر اوره در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله به ترتیب 6/23±58/45 و 6/24±69/04 بود که افزایش معناداری را بعد از مداخله نشان می داد (001/p< 0) و میانگین نسبت کسر اوره در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله به ترتیب برابر با 11/38±58/27 و 7/59±59/22 بود که نسبت به زمان قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت (753/p= 0).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان دهنده ی این است که می توان از روش پرایم دستگاه دیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین جهت افزایش شاخص نسبت کسر اوره استفاده کرد و با انجام یک دیالیز مناسب از بسیاری از عوارض پیشگیری کرده و با جلوگیری از بستری شدن مکرر ضمن صرفه جویی در هزینه های درمانی کشور، کیفیت زندگی بهتری را برای این بیماران فراهم نمود.
  کلیدواژگان: پرایم، گردش مجدد نرمال سالین، نسبت کسر اوره، همودیالیز _
 • محمدرضا آهنچیان، سید ناصر لطفی فاطمی صفحات 96-103
  مقدمه
  مدیریت زمان یکی از مهم ترین مهارت ها در فعالیت های یادگیری است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل است.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه توصیفی است که بر روی 187 نفر از دانشجویان رشته های اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1393-1392 انجام شد. واحدهای مورد پژوهش به روش تصادفی خوشه ایانتخاب گردیدند. تمام دانشجویان پرسشنامه مدیریت زمان شامل 66 سوال را تکمیل نمودند. سپس ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان و میانگین تحصیلی دانشجویان بررسی گردید. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل و با نرم افزار آماری spss نسخه 16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین مهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود ندارد (528/p= 0). همچنین آزمون تی مستقل تفاوت معناداری بین میانگین نمره مدیریت زمان در بین دو گروه دانشجویان دختر و پسر نشان نداد (245/p= 0).
  بحث و نتیجه گیری
  با وجود آنکه در این مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت تاثیر مهارت های مدیریت زمان قرار نگرفته است، اما برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زمان برای ارتقاء دانشجویان توصیه می گردد. زیرا مهارت های مدیریت زمان در عملکرد تحصیلی بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: اتاق عمل، پیشرفت تحصیلی، مدیریت زمان، هوشبری
 • وحیده کریمی، نسرین حنیفی*، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده صفحات 104-114
  مقدمه

  بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه به دلیل وجود تجهیزات و رویه های نا آشنا برای بیمار و خانواده وی اضطراب زا است. این سردرگمی و نا آشنایی باعث به هم خوردن آرامش فکری و حتی بروز اختلالات فیزیولوژیکی و روانی در بیماران می شود. لذا، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور بر پیشگیری از بروز دلیریوم در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر در بخش CCU انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی، در سال 1392 در شهر زنجان، در طی مدت سه ماه، 80 بیمار بستری در بخش CCU که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به روش در دسترس و تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد انتخاب شدند. در گروه آزمون، برنامه آشناسازی خانواده محور اجرا شد. نمونه های هر دو گروه هر روز دو نوبت با استفاده از ابزار معاینه مختصر وضعیت روانی MMSE (Mini Mental Status Examination) از نظر دلیریوم بررسی شدند. سپس با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و فیشر، داده های حاصل، تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد میزان بروز دلیریوم در بیماران گروه آزمون نسبت به گروه شاهد با استفاده از آزمون تی مستقل و با 002/P=0 کاهش معنادار آماری داشت؛ اما این اختلاف از نظر بالینی معنادار نبود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به سودمندی برنامه آشناسازی خانواده محور در کاهش میزان دلیریوم، استفاده از برنامه آشناسازی مفید به نظر می رسد، اما با این حال طراحی مطالعاتی با تعداد نمونه های بیش تر و همچنین با بررسی وضعیت روانی بیماران از نظر بروز دلیریوم، بیش از دو بار در یک شبانه روز توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آموزش خانواده محور، اختلال شریان کرونر، بخش مراقبت های ویژه قلبی، برنامه آشناسازی، دلیریوم
 • سید ناصر لطفی فاطمی، عباس حیدری صفحات 120-126
  مقدمه
  در سال های اخیر پرستاران در زمینه ماساژ درمانی مقالات متعددی را منتشر کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت نگارش چکیده مقالاتی که در زمینه ماساژ درمانی و توسط پرستاران ایرانی در طی یک دوره ده ساله منتشر شده اند انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی مقطعی و بر روی مقالات اصیلی انجام گرفت که در زمینه ماساژدرمانی در فاصله سال های 1382 تا 1392 توسط پرستاران منتشر شده اند. با مراجعه به بانک های اطلاعاتی کلیه مقالات کارآزمایی بالینی ماساژ درمانی که حداقل یک پرستار در بین نویسندگان وجود داشت و در فاصله زمانی مذکور منتشر گردیده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. چکیده مقالات با 6 شاخص بیان و توجیه هدف، مواد و روش ها، ارائه یافته ها و نتایج کلیدی، حجم خلاصه مقالات و کیفیت واژه های کلیدی با استفاده از آمار توصیفی مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  در طی دوره زمانی مذکور تعداد 120 مقاله پژوهشی مداخله ای توسط پرستاران در زمینه ماساژدرمانی به چاپ رسیده است. چکیده مقالات مذکور در 29/6 % از کیفیت خوب، در 40/8 % نسبتا خوب و در 29/6% از کیفیت پائین برخوردار بودند. ضعیف ترین قسمت چکیده مقالات مربوط به مواد و روش کار (61/7 %) و قویی ترین قسمت چکیده مقالات مربوط به کلیدواژه ها (82/6 %) بود. وجود نویسندگان دکتری پرستاری ارتباط معنی داری با ارتقاء کیفیت مقالات داشت (0/001 P=). همچنین رشد کیفیت با گذر زمان ارتباط معنی داری داشت (001/P= 0).
  بحث و نتیجه گیری
  چکیده مقالات ماساژدرمانی انتشار یافته توسط پرستاران در بسیاری از موارد از کیفیت رضایت بخشی برخوردار نیست. اشکالات متعددی در نگارش وجود دارد. لذا تلاش برای کاهش این اشکالات به استفاده کاربردی این مقالات در مراقبت های پرستاری کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: پرستاری، طب مکمل، کیفیت چکیده مقالات، ماساژ درمانی _
|
 • Dr A. Zareiyan, M. Roshandel, S. Emlai Khozani Pages 63-68
  Introduction
  Cigarette smoking is the leading cause of preventable illness and death in the world and one of the problems in all aspects of human civilization. Which preventable premature death of millions skilled and educated people seen in maximum efficiency ages.so the teaching strategies for preventing smoking in young people is a serious and urgent need. Therefore, the purpose of this study was to assess the effect of training sessions by HBM on soldiers’ attitude to prevent smoking.
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted in 2014, two groups from two battalions belonging to AJA training camp, divided into control and experimental groups and 30 soldiers of each group were randomly selected. Data were gathered by a questionnaire consisting of 47 questions based on health belief model (perceived susceptibility, benefits, barriers, self-efficacy, operating manuals). Data obtained before and after training on HBM, were analyzed using SPSS version 22.
  Results
  The paired t test on the knowledge and attitudes before and after the training phase of the study group showed a statistically significant difference (P<0.05), independent t-test showed a sensitivity of all components of the health belief model, benefits, barriers, cues to action (except self-efficacy) in the experimental group after the intervention was significantly higher than before. (P<0.05).Discussion and
  Conclusion
  The results showed the effectiveness of the training sessions. It is recommended that training courses are required for continuous replicate.
  Keywords: HBM, Prevention, Smoking, Soldier
 • Mrs K. Karbaschi, Mr A. Zareiyan, Mrs F. Dadghari, Mr S. A. Siyadati Pages 69-77
  Introduction
  Today, cancer is the third leading cause of human death and one of the main challenges faced by Iran’s health care system, which reduces the quality of life of patients. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of self-care program based on Orem theory on quality of life of cancer patients who undergo chemotherapy in military personal visiting selective in AJA Hospital.
  Material And Method
  This study was conducted as a randomized clinical trial that involved 64 patients randomly assigned into experimental and control groups (each group, n = 32). Five educational- counseling sessions based on Orem self-care was conducted through individual instruction based on the needs of patients over a week. Before and after two months of implementation of program QLQ-C30 questionnaire were used in both groups. Data obtained before and after program were analyzed using SPSS version 22.
  Results
  Before intervention, statistically significant differences in quality of life scores in both groups didn’t exist. Independent t-test showed a significant difference between the two groups after the intervention (P<0.001). Paired t-test showed a significant difference in quality of life scores before and after the intervention in experimental groups (P<0.001). The overall effect size according to Cohen’s criteria table indicate the desirable effectiveness of the intervention.Discussion and
  Conclusion
  Application of Orem based self-care programs built on the patient’s educational needs on quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy is probably effective.
  Keywords: Cancer, Military Personnel, Nurses, Orem Model, Self, care.
 • A. Ghorbanzadeh, N. Jafari Golestan, Dr Sh. Alyari, Dr A. Zareiyan Pages 78-86
  Introduction
  Medication, especially injection drugs are one of the complex situations and high-risk medications in clinical processes that nurses face. Risk management is one of the recommended method to identify and prevent adverse events from drug errors. The purpose of this study was to evaluate the impact of risk management programs on Preparation of electrolyte concentration skills by nursing staff.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 50 nurses working in emergency departments that were involved in the process of medication, were selected through census in 2014, then randomly divided into control and test groups. The control group received the routine of the hospital and in the experimental group risk management program was implemented. Preparation of electrolyte concentration skills was examined by valid and reliable researcher check list. Data were collected in pre and post-test with SPSS software, version 21 descriptive and inferential statistics were analyzed.
  Results
  nurses’ skill in preparing the condensed electrolyte, before the intervention and control groups, was respectively 96.16±3.2 and 17.17±0.2, and in two weeks after the implementation of risk management programs was respectively 27.27±8.1 and 83.17±2.2. In the pre-test, independent t test, a significant difference was observed between the two groups in the nursing skills (P>0.05). While in the post-test, significant differences in scores between the experimental and control groups were nursing skills (P<0.001). Paired t-test, before and after the intervention, the experimental group showed a significant difference (P<0.001).Discussion and
  Conclusion
  The results showed the effectiveness of the risk management program. Implementation of risk management programs as a way to improve nurses’ skills in preparing the condensed electrolytes is recommended.
  Keywords: Electrolytes, Emergency, Risk management, Nurses.
 • Mrs M. Farhadi, Mrs F. Dadgari, Dr Z. Farsi, Dr A. Dadgari Pages 87-95
  Introduction
  Dialysis is of the important ways in the treatment of the acute and chronic renal failure patients and the urea reduction ratio is used to determine the amount the removal of waste generated by of dialysis. Therefore, the present study has been performed to investigate the effect of priming with recirculation of normal saline method on urea reduction ratio among hemodialysis patients
  Material And Methods
  This is a randomized clinical trial study that was performed in 522 Military Hospital in Tabriz, Iran in November 2014. A total of 44 hemodialysis patients were recruited by convenience sampling method and randomly divided in two groups. The dialysis machine, in intervention group, with the method of priming with recirculation of normal saline for a month and in the control group the routine method was primed. Before and after intervention, blood sampling was determined to calculate the blood urea nitrogen and urea reduction ratio. Data were analyzed by SPSS version 20 statistical software.
  Results
  The mean and standard deviation of URR was respectively 58.45±6.23 and 69.04 ± 6.24 before and after the intervention in the intervention group which showed a significant increase after the intervention (P<0.001). The mean and standard deviation of URR was respectively 58.27±11.38 and 59.22±7.59 before and after the intervention in the control group there was no significant differences compared to before the intervention (P=0.753).Discussion and
  Conclusion
  The study results showed that can be used from the method primed with saline recirculation dialysis method to increase the urea reduction ratio and with a proper dialysis prevented from many of the complications and with preventing readmission, while saving the cost of health care, providing a better quality of life for these patients.
  Keywords: Hemodialysis, Priming, Recirculation of normal saline, Urea reduction ratio.
 • Dr Mr Ahanchian, Sn. Lotfi Fatemi Pages 96-103
  Introduction
  Time management is one of the most important skills in learning activities. The aim of this research is to determine the correlation time management skills and academic achievement in anesthesiology and operating room students.
  Material And Methods
  This is a descriptive study on 187 anesthesiology and operating room students that were selected cluster randomly. All students completed time management questionnaire with 66 questions. The relationship between skills of time management and mean score of students assessed. In order to analysis data, descriptive statistics including Pearson’s correlation coefficient, independent t-test were used, with using SPSS version 19 software.
  Results
  Analysis of data showed there wasn’t any correlation between time management skills and academic achievement (p=0.528). Independent t-test showed there was no significant difference between mean scores of time management among male and female students too (p=0.245).Discussion and
  Conclusion
  Although this study showed that academic achievement not been affected by time management skills of students, it is recommended for time management training and workshops be conducted for students to improve their skills. Because time management skills is very important in academic performance.
  Keywords: Academic achievement, Anesthesiology, Operating room, Time management
 • Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi, Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh Pages 104-114
  Introduction

  Hospitalization in critical care unit is a stressful issue for patients and families due to the presence of unfamiliar equipment and procedures in the unit. This confusion and unfamiliarity leads to disturbance and even physiological and mental problems in the patients. The main objective of this work is to examine effect of family-centered orientation program on prevention of delirium prevalence in patients with coronary artery disease in CCU.

  Materials And Methods

  In this quasi-experimental work in 2013 in Zanjan, in 3 months, 80 inpatients from CCU meeting the criteria of entering to the research, were selected based on sample and convenience sampling in two test and standard groups. For test group, family-centered orientation program was performed. The samples in both groups were examined in terms of delirium problem using the mini mental status examination (MMSE) instrument. Then, the obtained data were analyzed using the t-test and fisher.

  Results

  Data analysis indicated that delirium incidence in the test group indicated a significant statistical decrease using the T-test with p = 0.002; however this difference was not clinically significant.Discussion and

  Conclusion

  due to the benefits of family-centered orientation programs to decrease of delirium, using of orientation program is recommended but due to the lack of clinically significant about delirium, large samples and several evaluations of patients seems necessary for studies designs.

  Keywords: Coronary artery disorder, Critical cardiac care unit, Delirium, Family, centered orientation, Orientation program.
 • Seyed Naser Lotfi Fatemi, Dr Abbas Heydari Pages 120-126
  Introduction
  In recently years, many articles in massage therapy published by Iranian nurses. This study was conducted to evaluate the abstracts quality of articles about massage therapy, published in scientific journals during the years 2003 to 2012, by Iranian nurses.
  Material And Methods
  In this cross sectional study, all original massage therapy articles published in scientific journals that there was any Iranian nurse between authors, were evaluated. Quality in different sections of abstracts including, background, methods and materials, results, discussion, keywords and volume of abstracts were assessed. Data analysis was done by descriptive statistic methods
  Results
  Totally, 120 abstracts of original articles about massage therapy, published in scientific journals were evaluated. On the whole, quality of the abstracts were good in 29.6% of articles, in 40.8% it was relatively good and in 29.6% was weak. The weakest sections were material and methods (61.7%) and the best sections were key words (82.6%). Nursing PhD authors significantly improved the quality of the articles (P =0.001). The quality growth was significantly associated with time passing (P =0.001).Discussion and
  Conclusion
  The present study showed that the overall quality of the abstracts of massage therapy articles published in scientific journals, is not desirable. They have many mistakes. Hence, implementations for reducing mistakes in abstracts writing of articles would result in increasing application of the study results.
  Keywords: Complementary medicine, Nursing, Massage therapy articles, Quality of abstracts