فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 92، امرداد 1394)

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 92، امرداد 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/08/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مریم بسطامی پور، اسفندیار محمدی، یاسان پور اشرف، کورش سایه میری * صفحات 1-9
  مقدمه
  غذاهای محلی از نظر ارزش غذایی، عاری بودن از نگهدارنده های شیمیایی و ارزان بودن از بهترین مواد غذایی در مناطق مختلف کشور محسوب می گردند. غذاها بر اساس مجموعه ای از انگیزه ها انتخاب می شوند، بنا بر این هدف این تحقیق بررسی میزان مصرف و انگیزه های موثر بر مصرف غذای محلی در شهر ایلام می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی و به روش مقطعی 185 نفر از مردم شهر ایلام با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و توسط پرسش نامه، مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ که سوالات مربوط به میزان مصرف با ضریب پایایی 72/ 0، محقق ساخته بوده و سوالات مربوط به انگیزه با ضریب پایایی 91/ 0، تعدیل شده پرسش نامه استپتتو و همکاران بوده است. روایی پرسش نامه نیز بر اساس نظر متخصصین مورد تایید قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی و رگرسیون خطی تک متغیره آنالیز شدند.
  یافته های پژوهش: در این مطالعه 2 درصد حجم نمونه بیان شده که هرگز در طول ماه غذای محلی مصرف نمی کنند و میزان مصرف 57 درصد نمونه ها برابر با 2 تا 3 بار در ماه است که در کل میزان مصرف به شدت کم می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد انگیزه های سلامتی(r=0.238، P0.001)، محتوای طبیعی(r=0.291، P=0.000)، خلق و خوی(r=0.169، P=0.023)، راحتی(r=0.239، P=0.001)، جاذبه حسی(r=0.186، P=0.012)، قیمت(r=0.353، P=0.000)، آشنایی(r=0.145، P=0.050) و پرستیژ(r=0.327، P=0.000) با مصرف غذای محلی دارای رابطه مثبت معناداری هستند و بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون تک متغیره، این انگیزه ها اثر معناداری بر مصرف غذای محلی دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن میزان مصرف غذاهای محلی، بالا بردن آگاهی مردم از طریق تبلیغات رسانه ای در مورد مزایای مصرف غذای محلی ضرورتی انکارناپذیر می باشد.
  کلیدواژگان: انگیزه ها، مصرف، غذاهای محلی
 • داریوش شیخ الاسلامی وطنی *، فروزان رضایی صفحات 10-19
  مقدمه
  تحقیقات نشان داده اند دیابت نوع1 و تا حدودی نوع2 ممکن است در تشدید پوکی استخوان نقش داشته باشند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر تراکم توده استخوانی(BMD) در زنان یائسه دارای دیابت نوع2 بود.
  مواد و روش ها
  20 زن یائسه دارای دیابت نوع2 از میان بیماران عضو انجمن دیابت شهر سنندج انتخاب (میانگین سن، قد، وزن و نمایه توده بدنی به ترتیب = 6±51 سال، 5±4/ 153 سانتی متر، 11±3/ 68 کیلوگرم و 4±3/ 29 کیلوگرم بر مترمربع) و سپس به صورت تصادفی به 2 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه با شدت 70% یک تکرار بیشینه به اجرای فعالیت ورزشی مقاومتی پرداختند. تمرینات شامل پرس سینه هالتر، جلو پا ماشین، سرشانه هالتر از جلو، پشت پا ماشین، جلو بازو هالتر ایستاده، و کشش لت بود. گروه کنترل در طول این دوره هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی نداشتند، اما به لحاظ دوز و داروی مصرفی، مشابه با گروه تجربی بودند. برای تعیین میزان تراکم توده استخوانی، دانسیتومتری در استخوان های ران، دیستال ساعد و مهره های کمری به عمل آمد.
  یافته های پژوهش: پس از 8 هفته، در هیچ یک از گروه ها و در هیچ کدام از نواحی استخوانی اندازه گیری شده {گردن فمور (p=0.72)، مهره های کمری (p=0.36) و استخوان ساعد (p=0.8)} تغییر معناداری در BMD وجود نداشت. همچنین، بین 2 گروه نیز اختلاف معناداری ملاحظه نگردید (مقادیر p به ترتیب برای نواحی ران، مهره های کمر و ساعد p=0.18، p=0.23 و p=0.67 بود).
  بحث و نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهد اجرای 8 هفته تمرین مقاومتی، تاثیری بر تراکم استخوانی زنان یائسه دارای دیابت نوع2 ندارد.
  کلیدواژگان: استخوان، تمرین مقاومتی، یائسگی، دیابت شیرین نوع 2
 • قاسم کیانی فیض آبادی، امیر حسین محوی *، محمدهادی دهقانی صفحات 20-31
  مقدمه
  مهم ترین نگرانی در کارخانه کمپوست سازی، تولید شیرابه می باشد که به عنوان فاضلاب بسیار آلوده شناخته شده است. دفع شیرابه های تصفیه نشده، منبع بالقوه آلاینده های خطرناک برای خاک، آب های زیرزمینی و سطحی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی حذف فلزات سنگین شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از منعقدکننده های سولفات آهن، کلرور آهن، پلی فریک سولفات، آلوم و پلی آلومینیوم کلراید می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی-آزمایشگاهی می باشد. نمونه شیرابه از حوضچه جمع آوری شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان برداشت شد. ابتدا خصوصیات شیرابه شامل COD، BOD، TSS، pHو فلزات سنگین شامل Zn،Cu، Ni، Cr و Cdبر اساس روش های استاندارد اندازه گیری گردید. سپس با روش آزمایش جار اثر تغییرات دوز منعقدکننده ها(g/l 0/5، 1، 5/ 1، 2، 5/ 2 و 3) و (pH (12-4 در حذف فلزات بررسی و دوز و pH بهینه اندازه گیری گردیدند و بهترین منعقدکننده تعیین گردید.
  یافته های پژوهش: در بررسی میانگین غلظت فلزات، فلز روی بیشترین غلظت(mg/l 6/2) را در شیرابه داشت. pH بهینه برای ته نشینی شیمیایی فلزات سنگین توسط آلوم، پلی آلومینیوم کلراید، کلرورفریک، سولفات فرو و پلی فریک سولفات به ترتیب برابر 5/ 6، 7، 10، 10 و 11 به دست آمد. غلظت بهینه هر یک از منعقدکننده ها به ترتیب 2، 5/ 1، 5/ 1، 2، و 2 گرم در لیتر محاسبه شد. پلی فریک سولفات با حذف70 تا 87 درصد فلزات سنگین و حذف 50 درصد COD شیرابه بیشترین راندمان را داشت. پس از آن به ترتیب پلی آلومینیوم کلراید با 65 تا 85 درصد، کلرور فریک 75 تا80 درصد، سولفات فرو با 70 تا 80 درصد و در نهایت آلوم با 70 تا 75 درصد حذف فلزات سنگین در اولویت بعدی قرار دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  پلی فریک سولفات موثرترین ماده منعقد کننده جهت کاهش فلزات سنگین شیرابه می باشد و مقایسه نتایج با رهنمود تخلیه پساب ایران نشان می دهد که غلظت فلزات سنگین شیرابه فراتر از میزان حداکثر مجاز نمی باشد.
  کلیدواژگان: شیرابه، کمپوست، انعقاد، لخته سازی، تصفیه
 • نعمت الله غیبی، محمد صوفی ابادی *، سهیلا اصغری، الهام احمدی صفحات 32-40
  مقدمه
  از دیرباز، از ترکیبات طبیعی برای ترمیم سریع تر زخم ها استفاده شده است. در این مطالعه اثرات موضعی ترکیب بره بوم و صبر زرد بر روی بهبودی زخم باز ایجاد شده در پوست موش سفید صحرایی نر بررسی شد.
  مواد و روش ها
  32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 300 تا 350 گرم به طور تصادفی در گروه های کنترل و تجربی قرار گرفتند. بعد از بیهوشی با رعایت شرایط استریل یک زخم مدور با ضخامت کامل و با قطر 5/2 سانتی متر در بالای ران حیوانات ایجاد شد. در گروه های تجربی تیمار با ضماد پوستی حاوی حدود یک گرم از بره بوم یا صبر زرد و یا هر دو به صورت دو بار در روز و به مدت 20 روز ادامه یافت و طی این مدت میزان ترمیم در همه گروه ها با اندازه گیری سطح زخم ارزیابی شد. هم چنین در روز آخر تمامی نمونه ها بیهوشی عمیق گرفته و حدود 1 میلی لیتر ادرار از مثانه آن ها تهیه و هیدروکسی پرولین آن اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ANOVA و دانت صورت گرفت.
  یافته های پژوهش: اختلاف معنی داری در درصد بهبودی زخم بین گروه های تجربی و گروه کنترل در روزهای 2 الی 9 تیمار وجود نداشت ولی در بازه زمانی 10 تا 20 روز اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان داد(P<0.05). هم چنین میزان هیدروکسی پرولین در گروه ترکیبی صبر زرد و بره بوم نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش داشت(P<0.01).
  بحث و نتیجه گیری
  مصرف موضعی ترکیب صبر زرد با بره بوم روند ترمیم زخم باز پوستی با ضخامت کامل پوست را تسریع می کند و مصرف توام آن ها واجد اثربخشی بیشتری خواهد بود.
  کلیدواژگان: ترمیم زخم، صبر زرد، بره بوم، موش صحرایی
 • ایوب رستم زاده، سید هادی انجم روز *، فردین فتحی، محمد جعفر رضایی، دائم روشنی، معصومه رضایی، شعله شاه غیبی صفحات 41-52
  مقدمه
  امروزه استفاده از امواج الکترومغناطیس در پزشکی به خصوص در دستگاه های تشخیصی مانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی(MRI) افزایش یافته و گزارشات متفاوتی از آثار بیولوژیک آن ارائه شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات MRI 5/1 تسلا بر روی باروری و پارامترهای تولیدمثلی موش نر بود.
  مواد و روش ها
  40 راس موش بالغ نر نژاد NMRI به طور تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و آزمایش تقسیم شدند. موش های گروه آزمایش در طی 3 هفته، هر هفته 1 بار و هر بار به مدت 36 دقیقه در معرض امواج MRI 1/5 تسلا قرار گرفتند. سپس روزهای 1 و 35 بعد از آخرین تابش، 10 سر از موش ها برای انجام IVF و 10 سر نیز جهت مطالعات In vivo مورد استفاده قرار گرفتند. تاثیر امواج MRI بر وزن بیضه، طول مدت بارداری، تعداد جنین های به دنیا آمده، تعداد اسپرم و قدرت باروری بررسی گردید. داده های دو گروه با آزمون های آماری ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش: مطابق این مطالعه یک روز بعد از تابش MRI وزن بیضه، تعداد بچه های به دنیا آمده، میزان پیشرفت تکامل جنین های دو سلولی و تعداد اسپرم موش ها در گروه آزمایش کاهش معنی داری نشان داد(P<0.05) هم چنین تعداد جنین های رسیده به مرحله بلاستوسیست در گروه آزمایش کاهش معناداری داشت(P<0.05). در حالی که 35 روز بعد از تابش بین تمام پارامترهای ذکر شده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود نداشت(P>0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که تابش MRI 1/5 تسلا در یک روز بعد از تابش اثرات مخربی را بر روی قدرت باروری موش دارد، اما این اثرات 35 روز بعد از تابش برگشت پذیر می باشند.
  کلیدواژگان: میدان های الکترومغناطیس، MRI، اسپرم، باروری
 • محمدصادق سهرابی *، امیر مسعود فریدی زاد، فرهاد فراستی صفحات 53-62
  مقدمه
  بیش از 60 درصد درصد از کارکنان بخش اداری در کشورهای در حال توسعه از ناراحتی های فیزیکی شکایت دارند که بسیاری از این ناراحتی ها مرتبط با اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد. شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در میان کشورهای در حال توسعه با توجه به نوع کار با رایانه و مدت زمان بین 15 تا 70 درصد گزارش شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان اداری و تعیین میزان همبستگی نتایج روش های ناراحتی های اسکلتی-عضلانی کرنل«CMDQ»، ارزیابی سریع اندام فوقانی«RULA» و ارزیابی سریع تنش اداری«ROSA» می باشد.
  مواد و روش ها
  شرکت کنندگان شامل 71 نفر از کارمندان اداری بودند که به روش نمونه برداری تصادفی سیستمی انتخاب شده اند. روش انجام این مطالعه هبستگی استفاده از پرسش نامه CMDQ و ارزیابی شرکت کنندگان با روش های مورد مطالعه بوده است.
  یافته های پژوهش: بنا بر نتایج ارزیابی سریع اندام فوقانی 46 درصد افراد در سطح ریسک 3 و 4 (انجام مداخله ارگونومی) قرار داشتند و طبق نتایج نهایی روش ارزیابی سریع اداری 21 درصد در سطح ریسک کم، 48 درصد در سطح ریسک متوسط و 31 درصد در سطح ریسک زیاد قرار داشتند. هم چنین بین سطوح ریسک دو روش رابطه معنی داری یافت شد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  دو روش ارزیابی مذکور دارای همبستگی بالایی در برآورد سطوح ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی می باشند و می توان از آن ها به صورت جایگزین در ارزیابی مشاغل اداری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، روش های ناراحتی های اسکلتی، عضلانی کرنل، روش ارزیابی سریع اندام فوقانی، روش ارزیابی سریع تنش اداری
 • ماندانا بیگی بروجنی *، نسیم بیگی بروجنی، مسعود بیگی بروجنی، سودابه زارع، افسانه شفیعی صفحات 63-70
  مقدمه
  دوز پایین آسپرین باعث کاهش احتمال سقط جنین می شود. تیمار با دوز پایین آسپرین باعث بهبود کیفیت آندومتر رحم و در نتیجه باعث افزایش گیرندگی رحم می شود. علی رغم مطالعاتی که بر روی تاثیر دوز پایین آسپرین بر روی آندومتر رحم انجام شده است اما تاکنون گزارشی مبنی بر تاثیر تجویز دوز پایین آسپرین بر دانسیته عروقی آندومتر در زمان لانه گزینی انجام نشده است. پس ضروری به نظر می رسید که مطالعه ای در این زمینه انجام شود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از 15 سر موش ماده نژاد NMRI استفاده شد، سپس حیوانات به سه گروه کنترل، شم و تجربی تقسیم شدند. ابتدا در هر گروه حاملگی کاذب القاء و در گروه تجربی تزریق دوز پایین آسپرین(mg/kg 7/5) روزانه دو بار انجام شد. سپس در زمان لانه گزینی(4/5 روز از ایجاد حاملگی کاذب) پس از خون گیری سنجش هورمون های استروژن و پروژسترون انجام شد و از شاخ های رحمی جهت مطالعات بافتی نمونه برداری انجام شد. در نهایت نتایج حاصل از مطالعه حاضر مورد آنالیز آزمون های آماری قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: یافته های مطالعه حاضر به اختلاف معنی دار آماری از مقایسه دانسیته عروق استرومای آندومتر رحم بین دو گروه کنترل-تجربی و شم-تجربی اشاره داشتند(P≤0/05).
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد دوز پایین آسپرین با افزایش دانسیته عروقی در آندومتر رحم، می تواند بر لانه گزینی جنین موثر باشد.
  کلیدواژگان: آسپرین، آندومتر، دانسیته عروقی، زمان لانه گزینی
 • مقداد پیرصاحب، شهرام نادری، بهاره لرستانی، طوبی خسروی، کیومرث شرفی * صفحات 71-78
  مقدمه
  در چرخه دیالیز بیماران همودیالیزی، میزان فلزات سنگین آب ورودی به دستگاه دیالیز و خون بیماران دچار تغییراتی می شود. در این مطالعه سعی بر این است تا روند تغییرات غلظت سرب، کادمیوم، کروم و روی در آب خام وردی به سیستم اسمز معکوس، آب ورودی به دستگاه دیالیز و خون بیماران همویالیزی در هفت بیمارستان استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 42 نمونه از آب خام ورودی به سیستم اسمز معکوس و 42 نمونه از آب خروجی از سیستم اسمزمعکوس(آب ورودی به دستگاه دیالیز) و هم چنین 42 نمونه از آب خروجی دستگاه دیالیز از بیمارستان های استان کرمانشاه برداشت شد. نمونه های برداشت شده از نظر غلظت فلزات سرب، کروم، کادمیوم و روی با استفاده از دستگاه ICP مدل DV-Optima2100 طبق روش استاندارد مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت میانگین نتایج کیفیت آب ورودی به دستگاه دیالیز با استفاده از آزمون آماری One-Sample T-test با استانداردهای AAMI وEPH مقایسه شد و میانیگن نتایج حاصله در سه گروه نمونه برداشتی با استفاده از آزمون ANOVA مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: بر اساس نتایج حاصله، میانگین غلظت فلزات سرب، کادمیوم، کروم و روی در آب ورودی به سیستم اسمز معکوس(آب شرب) به ترتیب 25/ 8±53/ 18، 42/ 0±706/ 0، 56/ 5±06/ 86 و pbb 56/ 63±67/ 112، در آب خروجی از سیستم اسمز معکوس(آب ورودی به دستگاه الکترودیالیز) به ترتیب 32/ 5±81/ 18، 53/ 0±719/ 0، 46/ 2±25/ 84 و pbb 4/ 19±39/ 43 و در آب خروجی از دستگاه دیالیز به ترتیب 32/ 6±56/ 12، 87/ 0±39/ 1، 54/ 13±15/ 66 و pbb 39 /22±38/ 60 حاصل شد. بر اساس یافته های مطالعه، راندمان سیستم اسمز معکوس دستگاه دیالیز در حذف فلزات روی و کروم به ترتیب 5/ 61 و 1 /2 درصد حاصل گردید و در حذف فلزات سرب و کادمیوم موثر نبوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  افزایش میزان سرب و کادمیوم آب خروجی از سیستم اسمز معکوس نسبت به آب خام ورودی، نشان دهنده از دست رفتن کارایی غشاء سیستم اسمز معکوس می باشد که در نتیجه باید به شست و شو و یا تعویض غشاء اقدام گردد. کاهش فلزات سرب و کروم در محلول خروجی از دستگاه دیالیز نشان دهنده افزوده شدن دو فلز خطرناک مذکور به خون بیماران همودیالیزی می باشد که خود این امر می تواند به نقص غشای سیستم اسمز معکوس و بالا بودن غلظت فلزات مذکور در آب خروجی از آن مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: آب، دستگاه دیالیز، فلزات سنگین، بیمارستان، استان کرمانشاه
 • مجید احمدی *، محفوظ قادری، سیوان خوشنام، محمدصدیق کرمی، دلیر آپرویز، آزاد رضازاده، پرویز ویس پناه صفحات 79-84
  مقدمه
  مطالعات نشان می دهد که درد، تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی ابدومینوپلاستی عوارض شایعی هستند که خود باعث تجمع هماتوم، تاخیر در ترخیص، نیاز بیشتر به مصرف دارو بعد از عمل می گردد. محققین داروهای متعددی از جمله کورتیکواستروئیدها به کار می گیرند تا این عوارض را به حداقل میزان ممکن کاهش دهند. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر دگزامتازون وریدی بر میزان درد، تهوع و استفراغ پس از جراحی ابدومینوپلاستی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار باروش نمونه گیری مبتنی بر هدف که بر روی 44 بیمار کاندید جراحی ابدومینوپلاستی صورت گرفت، بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله 8 میلی گرم دگزامتازون وریدی و گروه کنترل دارویی دریافت نکردند. بیماران با روش یکسان تحت بیهوشی و جراحی قرار گرفتند. بعد از عمل هر 6 ساعت و به مدت 24 ساعت درد و تهوع با کمک معیار سنجش بینایی درد و استفراغ نیز با استفاده از پرسش نامه کتبی بررسی گردید و نهایتا داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس اندازه های تکراری و جهت مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون نسبت استفاده گردید.
  یافته های پژوهش: میانگین میزان درد و تهوع بلافاصله بعد از عمل، 6، 12، 18 و 24 ساعت بعد از عمل در گروه مداخله نسبت به کنترل تفاوت معنی داری داشت(P=0.03). اما در هیچ کدام از گروه ها استفراغ وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد دگزامتازون می تواند شدت درد و تهوع پس از عمل جراحی ابدومینوپلاستی را کاهش دهد ولی به علت عدم وجود استفراغ در دو گروه، تاثیر آن بر استفراغ بعد از عمل مشخص نگردید.
  کلیدواژگان: دگزامتازون وریدی، درد، تهوع، استفراغ، جراحی ابدومینوپلاستی
 • روح الله نیکویی *، ملیحه آوسه، علی قاسمی کهریزسنگی، محسن منظری توکلی صفحات 85-94
  مقدمه
  سوبستراهای غیر گلوکزی از جمله کتون بادی ها و لاکتات نقش مهمی را در تامین انرژی مغز در شرایط دیابت و چاقی ایجاد می کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن انتقال دهنده های لاکتات MCT1 و MCT2 و MCT4 در مغز موش های صحرایی سالم و دیابتی بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 35 موش صحرایی نژاد ویستار نر در سن 8 هفتگی در چهار گروه کنترل سالم(7=n)، تمرینی سالم(8=n)، کنترل دیابتی(10=n) و تمرینی دیابتی(10=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق ترکیب تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین ایجاد و تمرین استقامتی به مدت 8 هفته بر گروه های تمرینی اعمال شد. بیان نسبی ژن MCT1، MCT2 و MCT4 در کورتکس، هیپوکمپ و مخچه با تکنیک Realtime-PCR انجام و با استفاده از روش 2–ΔΔCT محاسبه گردید. جهت تعیین معنی دار بودن تفاوت بین متغیرها از آزمون آماری تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
  یافته های پژوهش: القاء دیابت باعث افزایش قابل توجه بیان ژن MCT1 در کورتکس(91/ 1 برابر)، MCT2 در کورتکس (98/ 1 برابر)، هیپوکمپ(70/ 1 برابر) و مخچه(52/ 2 برابر) گروه کنترل دیابتی در مقایسه با گروه کنترل سالم گردید. بیان ژن MCT1 در کورتکس بین گروه های تمرینی دیابتی و کنترل دیابتی معنی دار بود(P<0.05). تفاوت معنی دار بین بیان ژن MCT2 در کورتکس(P<0.05) و مخچه(P<0.05) بین گروه های تمرینی دیابتی و کنترل دیابتی دیده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغییرات حاصل از تمرین و دیابت در بیان ژن انتقال دهنده های لاکتات در جهت حمایت از برداشت مغزی لاکتات صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: بیان ژن انتقال دهنده های لاکتات، تمرین استقامتی، دیابت نوع 1
 • فاطمه ربیعی کناری *، علی جدیدیان، محمد سلگی صفحات 95-105
  مقدمه
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی تاب آوری بر کاهش تنش والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم بود
  مواد و روش ها
  روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 5 شهرداری شهر تهران بود. نمونه مورد مطالعه شامل 26 مادر بود که به طور در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش تحت 12 جلسه هفتگی آموزش تاب آوری قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون ارزیابی اوتیسم و شاخص تنش والدینی جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیری و چند متغیری استفاده شد.
  یافته های پژوهش: آموزش تاب آوری به طور معناداری بر تنش والدگری مادران دارای کودکان اوتیستیک موثر بوده و مادران در گروه آزمایشی کاهش معناداری(P<0.05) را در تنش والدگری نشان دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس والدگری مبتلا به اختلال اوتیسم مورد تایید قرار گرفت؛ بنا بر این می توان نتیجه گرفت که آموزش تاب آوری یک روش موثر است که می تواند استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اوتسیم را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آموزش تاب آوری، مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم، تنش والدگری
 • زهره جودی پور، فردین علی ملایری *، سمیه باقری، علیرضا بزی، محمدعلی جودی پور، مرضیه جودی پور صفحات 106-113
  مقدمه
  شاخص های تن سنجی نوزادان مثل وزن و قد نوزاد از مهم ترین و رایج ترین شاخص های بهداشتی برای ارزیابی وضعیت نوزادان در هر کشور است. با شناخت عوامل خطرزا مثل شرایط زیستی، اجتماعی و فرهنگی می توان از تولد نوزادان کم وزن جلوگیری کرد و هدف این مطالعه تعیین شاخص های تن سنجی در نوزادان تحت پوشش مراکز و پایگاه های بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در منطقه سیستان و عوامل دموگرافیک موثر بر آن ها می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی در سال های 1391 و 1392 طی 18 ماه در سه شهرستان زابل، زهک و هیرمند انجام گرفت و میزان شیوع کم وزنی(وزن بدو تولد کمتر از 2500 گرم) و ارتباط بین وزن، قد، دور سر و BMI(نمایه توده بدنی نوزادان که از تقسیم وزن به مجذور قد kg/m2 محاسبه شد) با یکدیگر و تاثیر جنسیت و محل سکونت بر این شاخص در 1712 نوزاد زنده متولد شده مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق چک لیست گردآوری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS vol.18 و آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت(میزان P<0.05 در نظر گرفته شد).
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که بین میانگین وزن، قد، دور سر و BMI با جنسیت نوزادان و هم چنین بین میانگین وزن، قد و BMI نوزادان با محل سکونت رابطه آماری معنی دار وجود دارد(P<0.05). اما بین میانگین دور سر با محل سکونت ارتباط آماری معنی دار یافت نشد. و به طور کلی این دو متغیر جنسیت و محل سکونت بر احتمال به دنیا آمدن نوزادان با وزن، قد و BMI کم، تاثیرگذار هستند به طوری که شیوع کم وزنی در بین تمام متولدین 3/ 9 درصد به دست آمد. که این میزان بر اساس جنسیت در نوزادان پسر کمتر از دخترها بود، هم چنین کم وزنی بر اساس محل سکونت در نوزادان شهری کمتر از نوزادان روستایی است.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنی دار بین وزن و قد، دورسر و BMI نوزادان با عوامل دموگرافیک وجود دارد، که با حمایت های بهداشتی و تغذیه ای از مادران باردار تا حد امکان می توان نوزادان با وزن کم هنگام تولد و عوارض حاصل از آن را کاهش داد.
  کلیدواژگان: نوزادان، وزن هنگام تولد، شاخص های تن سنجی، عوامل دموگرافیک
 • روشن نیکبخت، مژگان براتی، علیرضا ستاری، مریم محمدبیگی، مهناز ضیافت، شهاب الدین ستاری* صفحات 114-122
  مقدمه
  پاتولوژی رحمی علت نازایی در 15 درصد زوج هایی است که جهت درمان ناباروری مراجعه می کنند، در بیمارانی که تحت باروری آزمایشگاهی قرار می گیرند، ناهنجاری های حفره رحم احتمال حاملگی را کاهش می دهد. برطرف نمودن این ناهنجاری ها با افزایش میزان حاملگی همراه بوده است. ارزیابی های تشخیصی حفره رحم در خانم های نابارور شامل هیستروسالپنگوگرافی (HSG) و هیستروسکوپی می باشد. این مطالعه یافته های رحمی هیستروسکوپی و HSG را در بیماران مبتلا به نازایی مقایسه می کند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی آینده نگر یافته های رحمی به دست آمده از انجام هیستروسکوپی در 100 زن نابارور مراجعه کننده به بخش IVF بیمارستان امام خمینی اهواز که پس از انجام HSG، کاندید هیستروسکوپی بودند، با اطلاعات موجود در HSG مقایسه شد. نمونه گیری با روش متوالی انجام گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS vol.16.0 و Windpipe vol.1.45 انجام شد. میزان توافق بین دو روش با استفاده از آماره کاپا محاسبه شد.
  یافته های پژوهش: در این مطالعه در مقایسه نتایج HSG با هیستروسکوپی حساسیت HSG 70 درصد، ویژگی 60 درصد، منفی کاذب 30 درصد، مثبت کاذب 40 درصد، ارزش اخباری مثبت 3/ 80 درصد و ارزش اخباری منفی 2 /46 درصد به دست آمد. میزان توافق دو روش با استفاده از آماره ی کاپا، 65 درصد بود(P<0.005). مطالعه ما نشان داد که هیستروسکوپی نسبت به هیستروسالپنگوگرافی 40 درصد قدرت تشخیصی را بالا می برد(LR=1.4).
  بحث و نتیجه گیری
  هیستروسکوپی در ارزیابی اختلالات حفره ی رحم بر هیستروسالپنگوگرافی برتری دارد و حتی در مواردی که HSG نرمال گزارش می شود، هیستروسکوپی 40 درصد قدرت تشخیصی را بالا می برد. هیستروسکوپی به راحتی قابل انجام است و با توجه به این که HSG دارای حساسیت پایین و منفی کاذب بالا در مقایسه با هیستروسکوپی می باشد، بهتر است هیستروسکوپی بخشی از بررسی معمول زوج های نابارور باشد.
  کلیدواژگان: هیستروسکوپی، هیستروسالپنگوگرافی، نازایی
 • اکرم زارعکار *، اسحق رحیمیان بوگر، مهدی قدرتی صفحات 123-134
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی، هوش هیجانی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به اختلال های اسکیزوفرنی و دوقطبی شهر هشتگرد بود. حجم نمونه در هر یک از زیرگروه ها 50 نفر در نظر گرفته شده است که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجان بار-ان، مقیاس تنظیم هیجان گراس و جان و نرم افزار کامپیوتری برج لندن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون MANOVA و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد افراد اسکیزوفرن و دوقطبی با یکدیگر و با گروه بهنجار در تمامی مقیاس مولفه های کارکردهای اجرایی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. در زمینه هوش هیجانی، نتایج نشان داد که افراد بهنجار نسبت به افراد اسکیزوفرن و دوقطبی نمرات بیشتری کسب کردند. در تنظیم هیجان، نتایج نشان داد که افراد بهنجار نسبت به افراد اسکیزوفرن و دوقطبی نمرات بیشتری در مولفه ی ارزیابی مجدد و نمرات کمتر در مولفه ی سرکوبی هیجان کسب کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به محدودیت های پژوهش، نتایج مورد بحث قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، هوش هیجانی، تنظیم هیجان، اسکیزوفرنی، دوقطبی
 • نرگس اکبریان فیروزآبادی، فریبرز فائقی *، ایوب رستم زاده، مهران جلالی، کاووس فیروزنیا صفحات 135-147
  مقدمه
  تغییرات پاتولوژیک مرتبط با بیماری مالتیپل اسکلروزیس(MS) در یکنواختی شبکه های عصبی ماده سفید مغز تغییراتی را ایجاد می کند که منجر به ایجاد تغییرات محسوس تر در تصویربرداری تنسور دیفیوژن(DTI) کمیت های مربوطه می شود. افزایش میانگین دیفیوزیویتی(MD) و کاهش فراکشنال آنیزوتروپی(FA) در DTI بیماران مبتلا به MS، می تواند به دلیل تخریب غشاء یا دیگر ساختارهای سلولی باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات پاتولوژیک ایجاد شده در مغز بیماران MS با استفاده از تکنیک DTI بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش بر روی 15 بیمار مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. جهت بررسی محل پلاک ها و بافت به ظاهر نرمال ماده سفید مغز(NWM)، برخی از پروتکل های روتین مغز شامل T2-FLAIR و T2 گرفته شدند و جهت نرمال کردن تصاویر DTI، پروتکل T1 MPRAGE اعمال شد. پس از پردازش تصاویر با نرم افزارهای SPM، FSL و MedINRIA، داده ها با تست من-ویتنی آنالیز شدند.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که بین میانگین متغیرهای (MD(mean=4.3±1.01 و (FA (mean=0.24±0.05 پلاک های MS نسبت به میانگین متغیرهای MD و FA ماده سفید نرمال(NWM) افراد گروه کنترل(به ترتیب mean=2.1±1.1 و mean=0.55±0.56) تفاوت معنی داری وجود دارد(P=0.00001). مقایسه داده های حاصل از ماده سفید به ظاهر نرمال(NAWM) با EDSS بیماران نشان داد که بیماران با مقیاس وضعیت ناتوانی گسترش یافته(EDSS) بالاتر مقادیر MD بالاتر(P=0.004) و FA پایین تری نسبت به بیماران با EDSS پایین تر(P=0.001) از خود نشان می دهند.
  بحث و نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که فاکتورهای MD و FA در DTI می توانند اطلاعات ارزشمندی را به عنوان بیومارکرهای تصویربرداری در مورد پلاک های MS ارائه دهند.
  کلیدواژگان: تصویربرداری تشدید مغناطیسی، تصویربرداری دیفیوژن تنسور، مالتیپیل اسکلروزیس، میانگین دیفیوزیویتی، فراکشنال آنیزوتروپی
 • آمنه شریفی، منصور امین زاده بوکانی، زهرا پور مقدم، فریبا جوزیان، نجات مهدیه * صفحات 148-157
  مقدمه
  بتا تالاسمی، شایع ترین بیماری ژنتیکی در جهان است. بیش از 3 میلیون نفر ناقل تالاسمی در ایران زندگی می کنند. با توجه به فراوانی بالای ازدواج خویشاوندی در ایران و همین طور بروز بالای تالاسمی بخش قابل توجهی از بودجه سلامت به این بیماری اختصاص دارد. لذا برنامه کنترل و پیشگیری بیماری تالاسمی از سوی وزارت بهداشت در سطح کشور به اجرا در آمد. در مطالعه حاضر به تاثیر این برنامه در استان ایلام پرداخته می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، اطلاعات خام مربوط به غربالگری و مراقبت زوجین ناقل و مشکوک نهایی تالاسمی از فرم های مورد استفاده در برنامه کشوری کنترل و پیشگیری از تالاسمی از سال شروع برنامه 1376 تا پایان سال 1392 استخراج و با استفاده از نرم افزار Excelو SPSSآنالیز گردید.
  یافته های پژوهش: در مجموع، تعداد 55031 زوج داوطلب ازدواج در مرکز مشاوره قبل از ازدواج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام غربالگری شدند. از این تعداد، 264 زوج مشکوک نهایی با نسبت فراوانی 5/ 0 درصد بودند. تعداد 23 بیمار جدید تالاسمی ماژور در شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام و در محدوده زمانی 1392-1376 شناسایی گردیدند. از زوج های ناقل، 58 مورد پس از انجام مشاوره ژنتیک از ازدواج با یکدیگر اعلام انصراف نمودند.
  بحث و نتیجه گیری
  درصد انصراف از ازدواج در اولین سال شروع این برنامه تا سال 1383 روند رو به افزایشی داشته است ولی از سال 1383 به بعد تا 1392 روند رو به کاهشی داشته است. گستردگی خدمات ژنتیک در کشور از جمله امکان تشخیص پیش از تولد و سقط درمانی می تواند دلیلی برای کاهش میزان انصراف از ازدواج باشد. اما هنوز این خدمات در ایلام ارائه نمی شود.
  کلیدواژگان: تالاسمی، پیشگیری، ایلام
 • نورالله جاودانه *، هومن مینونژاد، الهام شیرزاد، نورمحمد جاودانه صفحات 158-167
  مقدمه
  راستای مکانیکی اندام تحتانی به طور کلی بر ثبات مفصل زانوی ورزشکاران اثر دارد. تحقیقات اشاره دارند که پرونیشن شدید مچ پا در شیوع آسیب ACL موثر است. لذا هدف از این تحقیق بررسی زاویه فلکشن زانو و نسبت فعالیت عضله کوادریسپس به همسترینگ ورزشکاران دارای پرونیشن افزایش یافته مچ پا با ورزشکاران سالم در حین فرود بود.
  مواد و روش ها
  در تحقیق حاضر تعداد 15 ورزشکار دارای پرونیشن افزایش یافته مچ پا و 15 ورزشکار سالم به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. سیگنال های الکترومیوگرافی با استفاده از الکترود سطحی از چهار عضله(رکتوس فموریس، واستوس لترالیس، همسترینگ خارجی و همسترینگ داخلی) و میزان زاویه فلکشن زانو با استفاده از الکتروگونیامتر ثبت شد. از روش آماریT مستقل جهت بررسی اختلاف بین متغیرها استفاده شد.
  یافته های پژوهش: نتایج آزمون های آماری با استفاده از آزمون T نشان داد که در میزان زاویه فلکشن زانو(P=0.034) و نسبت فعالیت عضله کوادریسپس به همسترینگ(P=0.001) گروه دارای پرونیشن مچ پا و کنترل اختلاف معنی داری وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  ناهنجاری پرونیشن مچ پا با تغییر در نسبت فعالیت عضلات کوادریسپس و همسترینگ و زاویه فلکشن زانو می تواند به عنوان یک عامل خطر آفرین در بروز آسیب های ACL دخیل باشد.
  کلیدواژگان: پرونیشن مچ پا، رباط صلیبی قدامی، فعالیت الکترومیوگرافی، هم انقباضی عضلات، زاویه فلکشن زانو
 • محمد ملکوتیان *، کامیار یغماییان، رسول مومن زاده صفحات 168-180
  مقدمه
  انواع شوینده ها از طریق فاضلاب های صنعتی و خانگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اکوسیستم های آبی تخلیه شده و موجب مخاطرات زیست محیطی می گردند که لزوم حذف آن ها را اجتناب ناپذیر می نماید. فرآیند جذب سطحی روشی برای حذف سورفاکتانت ها، با استفاده از جاذب ها می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی لیکای اصلاح شده به عنوان جاذب در حذف سدیم دودسیل سولفات از فاضلاب بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق تجربی در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام شد. جهت افزایش میزان کارایی جذب، جاذب با اسیدکلریدریک شست و شو شد. اثر پارامتر هایی مانند(11-3)pH، مقدارجاذب(g/L3-0/5)، غلظت اولیه سورفاکتانت (mg/L200-25) و زمان تماس(min 120-15) بر میزان حذف سورفاکتانت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها بر روی نمونه سنتتیک، سپس در شرایط بهینه با نمونه واقعی فاضلاب نیز انجام شد. اندازه گیری غلظت سورفاکتانت، توسط اسپکتروفتومتر انجام گردید.
  یافته های پژوهش: حداکثر جذب سورفاکتانت توسط لیکای اصلاح شده تحت شرایط بهینه(زمان تماس min=60، 3pH، مقدار جاذب g/L 2/5، غلظت اولیه سورفاکتانت mg/L100) در محلول سنتتیک SDSبه میزان 77 درصد و در همین شرایط در نمونه های واقعی 65 درصد حاصل شد. با افزایش غلظت اولیه سورفاکتانت راندمان حذف کاهش یافت. ایزوترم لانگمویر (R2=0.96) و سنتیک جذب درجه اول بیشترین هم خوانی را با نتایج این مطالعه نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که لیکای اصلاح شده با اسیدکلریدریک می تواند به عنوان جاذبی ارزان قیمت و موثر، سورفاکتانت آنیونی را با راندمان مطلوبی از محلول آبی حذف نماید.
  کلیدواژگان: جذب، سورفاکتانت آنیونی، جاذب لیکا، فاضلاب
 • وحید مرادی *، سعیده نادری، بتول شهمیر، سید یحیی حسینی صفحات 181-190
  مقدمه
  به وضوح می توان مشاهده نمود که مسیرهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی سیستم شنوایی از قسمت های محیطی تا سطح قشر در شنوایی دو گوشی نسبت به تک گوشی صرفا دو برابر نخواهند شد بلکه با اضافه شدن گوش دوم، ارتباطات بین دو گوشی از سطح مجموعه زیتونی فوقانی تا قشر شنوایی به طور گسترده ای افزایش می یابند. حال علاوه بر مسیر شنوایی با سایر مسیرهای حسی از قبیل بینایی و حسی پیکری نیز سیناپس های متعددی برقرار می کنند که این تعاملات در مقایسه با مسیرهای تک گوشی به طور برجسته ایی بیشتر می باشد. قدرت و حساسیت سیستم شنوایی با این سیناپس ها افزایش می یابد و ضریب خطای این سیستم کاهش می یابد.
  بحث و نتیجه گیری
  افزایش سیناپس ها بین مسیرهای شنوایی، بینایی و حسی پیکری در نهایت منجر به افزایش قابلیت درک و پردازش گفتار در شرایط نویز و بازآوایی، خطای کمتر در جهت یابی، افزایش بلندی صدا، درک و تمایز صداهای ضعیف تر، کیفیت بهتر صدا، تلاش کمتر حین شنیدن و حس آرامش و رضایت بیشتر می شود. به خاطر این مزایای متعدد، تجویز دو گوشی در سمعک و سایر وسایل کمک شنوایی در بیماران کم شنوا در اولویت می باشد.
  کلیدواژگان: شنوایی دو گوشی، جهت یابی، درک گفتار در نویز، رضایت شنیداری
 • فرنگیس دمهری *، گیتا موللی، وحید احمدی صفحات 191-201
  مقدمه
  طرحواره ناکارآمد اولیه به عنوان الگوهای شناختی و رفتاری دیدگاه فرد از خودش و دنیای اطرافش می باشد و به عنوان یکی از مهم ترین زمنیه هایی که مشکلات سلامت روان را در فرد ایجاد می کند، در نظر گرفته می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره های ناکارآمد، خود پنداره و مشکلات رفتاری نوجوانان نابینا و ناشنوا می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان نابینا و نوجوانان ناشنوا شهرستان یزد می باشد. در جهت اجرای پژوهش با همکاری کانون نابینایان و کانون ناشنوایان یزد، 25 نوجوان نابینا و 16 نوجوان ناشنوا به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسش نامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، خود پنداره پیرز- هریس و پرسش نامه علائم مرضی کودک SCI-4 بودند.
  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که بین طرحواره های ناکارآمد و خود پنداره نوجوانان ناشنوا و نوجوانان نابینا تفاوت معناداری وجود ندارد. اما رابطه معناداری بین برخی مولفه های طرحواره های ناسازگار، خود پنداره و مشکلات رفتاری نوجوانان ناشنوا و نوجوانان نابینا وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های به دست آمده می توان این گونه نتیجه گیری کرد که آگاهی از طرحواره های ناکارآمد نوجوانان ناشنوا و نوجوانان نابینا و تاثیر آن بر مسائل روان شناختی آن ها اهمیت بسیاری دارد که باید توسط و روان شناسان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناکارآمد اولیه، خود پنداره، مشکلات رفتاری، نوجوانان ناشنوا، نوجوانان نابینا
|
 • Bastamipour M., Mohamadi E., Pourashraf Y., Sayehmiri K.* Pages 1-9
  Introduction
  Considering that local foods in lights of their food value، raw material availability، freshness، free from chemical retentive materials and cheapness are considered as the best foods in different parts of the country. Foods are selected based on a set of motivations، thus، the aim of this study was to Investigating Local Foods Consumption and Motivations affecting local food consumption in Ilam.
  Material and Methods
  In a descriptive cross-sectional study 185 subject were chosen using cluster sampling. And by questionnaires were evaluated; that questions about consumption whit reliability of 0. 72، were made by the researcher and questions related to the motivation whit reliability 0. 91، adjusted the questionnaire was Stpetoe et al، and its validity was confirmed by experts. Data were analyzed using correlation coefficient and logistic regression models with spss software.
  Findings
  In this study، 2% of the sample stated that no local food consumption during the month and 57% stated that 2 to 3 times a month consume local food، in general amount consumption is extremely low. The results indicate that Motivations Healthk (p=0. 001، r=0. 238)، Natural content (p=0. 000، r=0. 291)، mood (p=0. 001، r=0. 023)، convenience (p=0. 001، r=0. 239)، Sensory appeal (p=0. 012، r=0. 186)، price (0. 000، r=0. 353)، familiarity (p=0. 050، r=0. 145) and Prestige (p=0. 000،r=0. 327) with consumption of local food has a significant positive relationship. Based on the results of the one variable regression analysis، these motivations have a significant effect on the consumption of local food. Discussion &
  Conclusion
  According to low Consumption of local foods، since people have motivation certain in local foods consumption، raising public awareness through the media advertising about the benefits of eating local food is necessity undeniable.
  Keywords: Motivations, Consumption, Local food
 • D. Sheikholeslami Vatani *, F. Rezaie Pages 10-19
  Introduction
  Studies has shown that diabetes type 1 and partly type 2 may exacerbate osteoporosis. The aim of this study was to determine the effects of 8 weeks resistance training on Bone Mass Density (BMD) in postmenopausal women with type 2 diabetes.
  Materials and Methods
  20 postmenopausal women with type 2 diabetes were recruited from Sanandaj diabetes association, (mean age, height, weight and BMI = 51±6 yr, 153.4±5 cm, 68.3±11 kg and 29.3±4 kg/m2, respectively) and then randomly divided in two groups including experimental and control. The experimental group performed resistance training for 8 weeks, three sessions per week and each session with 70% of one repetition maximum. The resistance training program consists of: bench press, leg extension, shoulder press, hamstring curl, standing two-arm curl and lat pull down. During the same period, the control group did not participate in any regular exercise training, but in terms of medication and dosage it was similar to the experimental one. Densitometry was performed to assess bone mass density (BMD) of the femur, distal forearm, and lumbar spine.
  Findings
  After 8 weeks, there werent any significant changes in BMD [femoral neck (p=0.72), lumbar spine (p=0.36) and forearm bone (p=0.8)] in groups and bone sites. In addition, no significant differences were found between the two groups (p values for the femoral neck, lumbar spine and forearm were 0.18, 0.23 and 0.67, respectively). Discussion &
  Conclusion
  These data indicate that 8 weeks resistance training did not improve Bone Mass Density in postmenopausal women with type 2 diabetes.
  Keywords: Bone_Resistance training_Postmenopausal_Type 2 diabetes mellitus
 • Gh Kiani Feizabadi_A. H Mahvi *_M. H Dehghani Pages 20-31
  Introduction
  The main concern in composting plant is leachate generation that is known to be highly polluted wastewater. Migrations of untreated leachates are potential sources of hazardous contaminants in soil, groundwater and surface water. This study was aimed to investigate the heavy metals removal efficiency from Isfahan composting leachate using the following coagulantsferrous sulfate, ferric chloride, poly ferric sulfate, alum and poly aluminum chloride.
  Materials and Methods
  This is an experimental study. Leachate samples were collected from the Isfahan composting leachate´s collection ponds. At first, leachate characteristics including COD, BOD, TSS and pH as well as the following heavy metals Zn,Cu,Ni, Cr, Cd were measured according to the standard methods. Jar-test experiments were carried out to examine the effects of changing coagulant's dosage (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 g/l) and pH values (4-12) on heavy metal removal. As a result, the effective dosage, optimum pH and the most convenient coagulant were identified.
  Findings
  investigating the average of mentioned heavy metal's concentration, Zn had the highest concentration in leachate (6.2mg/l). The optimum pH for precipitation of the metals using alum, polyaluminiumchloride, ferricchloride, ferrous sulfate and poly ferric sulfate was 6.5,7,10,10 and 11 respectively. Optimum concentration of the mentioned coagulants was obtained 2, 1.5, 1.5, 2 and 2g/l respectively. Poly ferric sulfate with70% to 87% of heavy metals removal and 50% of COD removal had the highest efficiency. Poly aluminiumchloride with 65% to 85%, Ferric chloride with 75% to 80%, ferrous sulfate with70% to 80% and finally alum with 70% to75% were the following priorities at heavy metals removal.Discussion &
  Conclusion
  Poly ferric sulfate is the most effective coagulant to remove heavy metals from the leachate and comparing the results with the Iranian guidelinefor effluent discharge shows that the concentration of heavy metals in leachate did not exceed the maximum allowed values.
  Keywords: Leachate, Compost, Coagulationflocculation, Treatment
 • N. Gheibi N._M Sofiabadi M. *_S. Asghari S. E Ahmadi E Pages 32-40
  Introduction
  Traditionally, the natural ingredients have been used for faster healing of wounds. In this study, the effects of topical application of propolis and aloe vera were studied on the healing of open skin wounds in male rats.
  Materials and Methods
  32 male Wistar rats (300 - 350 g) were randomly divided into control and 3 experimental groups. After anesthesia, under sterile conditions round full-thickness wound with a diameter of 2.5 cm were created above the thigh of animals. In experimental groups, treatment of wound was performed with usage of ointment containing approximately 1gram of propolis or aloe vera or both of them, two times per day and continued for 20 days. During this period, the rate of wound healing was assessed by measuring the levels of wound in all groups. Also at the last day, under deep anesthesia, 1 mL of urine samples were taken from the bladder of all animals and its hydroxyproline concentration were measured. Data were analyzed using SPSS software with ANOVA and Dunnett test.
  Findings
  Wound healing percentage showed no significant difference between control and experimental groups on 2 to 9 days, but in the 10 to 20 days interval, the treatment groups showed significant differences compared to control(P<0.05). The hydroxyproline content significantly increased in the combined aloe vera and propolis group compared to control (P<0.01).Discussion &
  Conclusion
  The topical use of aloe vera or propolis accelerates healing of full thickness skin wounds and their combination is more effective.
  Keywords: Wound healing, Aloevera, Propolis, Rat
 • Ayoob Rostamzadeh, Seyed Hadi Anjamrooz *, Fardin Fathi, Mohammad Jafar Rezaie, Daem Roshani, Masomeh Rezaie, Sholeh Shahkhaibi Pages 41-52
  Introduction
  Currently, the use of electromagnetic waves in medicine, especially in diagnostic devices such as magnetic resonance imaging (MRI) has increased and many of its biological effects have been reported. The aim of this study was to investigate the adverse effects of 1.5 T MRI on fertility and reproductive parameters of male mice.
  Materials and Methods
  Forty NMRI adult male mice were randomly divided into two groups of control and experimental. The mice in the experimental group were exposed to MRI at 1.5T for 36 minutes once a week for a period of 3 weeks. Then, in the 1st day and 35th day after the final exposure, 10 mice were used for IVF and 10 mice for In vivo studies. MRI effects on testis weight, the duration of pregnancy, the number of newborns, sperm count, and fertility were evaluated. The obtained data were analyzed by using ANOVA and Tukey’s tests.
  Findings
  According to the present study, one day after MRI exposure, testis weight, sperm count, and the number of born children were significantly decreased in the experimental group (P <0.05). Moreover, a significant number of the embryos failed to develop to the blastocyst stage. In contrast, 35 days after exposure, no statistically significant difference was found (P> 0.05). Discussion &
  Conclusion
  Based on the results of the present study, it seems that although the MRI at 1.5T has adverse effects on fertility and reproductive parameters of the adult male mice, these side-effects are reversible.
  Keywords: Electromagnetic fields, MRI, Sperm, Fertility
 • Mohammad Sohrabi *, Amir Masoud Faridizad, Farhad Farasati Pages 53-62
  Introduction
  More than 60% of the office staff in developing countries complain about physical discomfort that many of the discomforts associated with musculoskeletal disorders. The prevalence of musculoskeletal disorders among developing countries, according to the type and duration of work with computers, between 15 to 70% has been reported. The aim of this study was to evaluate musculoskeletal disorders in computer users and determination of correlation between the results of CMDQ, RULA and ROSA methods.
  Materials and Methods
  Participants were 71 office users that were selected using systematic random sampling. The method used in this correlation study was using CMDQ questionnaire and evaluation of those methods.
  Findings
  According to the final results of the RULA 46% of participants were in risk level 3 and 4 (ergonomic intervention) and results of the ROSA 21% as low risk, 48% as medium risk and 31% were at high risk. Also there is a significant relationship between the risk level of two method results (p<0.05). Discussion &
  Conclusion
  Two evaluation methods have a high correlation to estimated risk levels of musculoskeletal disorders and they can be used as an alternative method to assessment of ergonomic risk of office environments.
  Keywords: MSDs, CMDQ, RULA, ROSA, Office staff
 • Mandana Beigi Boroujeni *, Nasim Beigi Boroujeni, Masoud Beigi Boroujeni, Soodabeh Zare, Afsaneh Shafiei Pages 63-70
  Introduction
  Low dose treatment with aspirin could result in endometrial improvement, decrease of abortion and consequently, an increase in uterine receptivity. Although many studies have been conducted on the effect of low dose of aspirin on the endometrium, there has not been any report on the effect of prescribing low dose of aspirin on the vascular density of endometrium. Thus, it was essential to conduct a study on this subject.
  Materials and Methods
  15 female NMRI mice were used in this study. They were divided into three groups: control, sham and experimental groups. At first, in all groups, pseudo-pregnancy was induced and then the sham group received an injection of sterile water. The experimental group received low-dose of aspirin (7/5mg/kg) twice a day. Ovarian hormone levels were measured after 4.5 days of pseudo-pregnancy. Then the animals were sacrificed and the uterine horns were sampled for measurement of vascular density at implantation period. Finally, our results were statistically analyzed.
  Findings
  Vascular density in the endometrium between two groups (control-experimental and sham-experimental) showed a statistically significant difference (P≤0/05).Discussion &
  Conclusion
  Low-dose of aspirin seems to lead in changes of vascular density in the endometrium that may be effective on the embryo implantation.
  Keywords: Aspirin, Endometrium, Implantation period
 • Meghdad Pirsaheb, Shahram Naderi, Bahareh Lorestani, Touba Khosrawi, Kiomars Sharafi* Pages 71-78
  Introduction
  During patients’ hemodialysis Circle, the amount of heavy metals in feed water to dialysis instrument and the patient’s blood are changed. The present study aims at evaluating the trend of lead, cadmium, chromium and zinc concentration in feed water to reverse osmosis, dialysis instrument and blood of hemodialysis patients in 7 hospitals of Kermanshah.
  Materials and Methods
  A total of 42 samples of feed water, 42 samples of reverse osmosis systems permeate and 42 samples of hemodialysis instrument permeate were collected from 7 hospitals in Kermanshah. The collected samples were analyzed and the concentration of lead, chromium, cadmium and zinc were determined by using ICP (DV-Optima2100 model) according to a standard method. Furthermore, statistical analysis was carried out by using one-sample t-test to compare mean quality of feed water of dialysis instrument with AAMI and EPH standards. In addition, ANOVA test was used for comparing the results of three sample groups.
  Findings
  The obtained results indicated that the mean concentration of lead, cadmium, chromium and zinc in feed water of reverse osmosis system (drinking water), were 18.53± 8.25, 0.706± 0.42, 86.06 ± 5.56, 112.67± 63.56pbb, respectively. Also, quantity of these constituents in the feed and permeate of electrolysis device was 18.81±5.32, 0.719±0.53, 84.25±2.46, 43.39±19.4pbb and 12.5±6.32, 1.39±0.87, 66.15±13.54, 60.38±22.39pbb, respectively. Due to obtained results, the removal efficiency of zinc and chromium by reverse osmosis system in dialysis instrument were 61.5 and 2.1%, respectively, while it was not effective in removing lead and cadmium metals. Discussion &
  Conclusion
  Increasing the level of lead and cadmium in permeate water of the reverse osmosis system rather than the feed water indicated that the reverse osmosis membrane function is out of service; as a result, it is required to be washed or replaced. Decreasing both lead and chromium metals in permeate solution of the dialysis instrument revealed the addition of the amount of those two hazardous metals to the blood of hemodialysis patients, which could be related to reverse osmosis membrane deficiency and high concentration of metals in its water permeate.
  Keywords: Water, Dialysis instrument, Heavy metals, Hospitals, Kermanshah province
 • M. Ahmadi *, M. Ghaderi, S. Khoshnam Karami, D. Aparviz, A. Rezazadeh, P. Veispanah Pages 79-84
  Introduction
  Studies have shown that pain, nausea and vomiting after abdominoplasty are the most common complications that lead to accumulation of hematoma, delay in discharge and more postoperative drug usage. Researchers use numerous medications, including corticosteroids to reduce these complications to the minimum possible extent. The present study aims at investigating the effects of intravenous Dexamethasone on post abdominoplasty pain, nausea and vomiting.
  Materials and Methods
  This controlled clinical study was conducted on 44 patients who were candidates for abdominoplasty surgery. Patients were randomly divided into two groups, namely intervention and control ones. The intervention group received 8 mg intravenous Dexamethasone and the control group received nothing. The patients underwent identical anesthesia and surgery. After every 6 hours, pain and nausea were assessed by pain measurement scale and vomiting was analyzed through a questionnaire for 24 hours. Finally, the data were analyzed by repeated measures ANOVA test and proportion test was used to compare qualitative variables.
  Findings
  the average of postoperative pain and nausea immediately after the surgery, after 6, 12, 18, 24 hours were significantly different in the intervention group than in the control one (P=0.03). However, there was no vomiting in both of the groups.Discussion &
  Conclusion
  the results of the study indicated that Dexamethasone can reduce the postoperative pain and nausea after abdominoplasty surgery. However, due to the absence of vomiting in the two groups, there were no clear effects on vomiting.
  Keywords: Intravenous dexamethasone, Pain, Nausea, Vomiting, Abdominoplasty surgery
 • Rohollah Nikooie *, Malihe Aveseh, Ali Ghasemi Kahrizsangi, Mohsen Manzari Tavakolii Pages 85-94
  Introduction
  None-glucose substrates such as ketone bodies and lactate play an important role in sustaining the brain energy need in diabetes and obesity states. The aim of this study was to investigate the effect of endurance training on lactate transports gene expression in the brain of healthy and diabetic rats.
  Materials and Methods
  Thirty five eight-weeks-old male Wistar rats were randomly divided into four groups; control (n=7), trained (n=8), diabetic control (n=10), and trained diabetic (n=10). Diabetes was induced by the intraperitonealinjection of streptozotocin, and 8weeks ofendurance training was applied on trained groups. Relative gene expression of MCT1, MCT2 and MCT4 expression in the cortex, hippocampus, and cerebellumwere measured by Real-time PCR,and gene expression was quantifiedby 2-∆∆CT method. The differences of variables between groups were tested using Analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s post-hoc testwere used to determine wherever significant differences occurred.
  Findings
  Diabetes induction increased MCT1 gene expression in the cortex (1.91-fold) and MCT2 in the cortex (1.98 - fold), hippocampus (1.7-fold), and cerebellum (2.52 - fold) in the diabetic control as compared to the control group. There was a significant difference regarding MCT1 gene expression between the diabetic control and the trained diabetic (P<0.05). MCT2 gene expression in the cortex (P<0.05) and cerebellum (P<0.05) were significantly different between the diabetic control and the trained diabetic.Discussion &
  Conclusion
  The results of this study showedthat diabetes and exercise-induced changes in the lactate transporters gene expression were occurred in order to protection of the brain lactate uptake.
  Keywords: Endurance training_Monocarboxylate transports gene expression_Type 1 diabetes
 • Fatemeh Rabiee Kenari *, Ali Jadidian, Mohammad Solgi Pages 95-105
  Introduction
  The purpose of this research was to Study the Effectiveness of resilience training on reduction of parental stress of Autistic Children's mothers.
  Materials and Methods
  The method of this study was a semi experimental study with pre-test and post-test in two experimental and control groups. The statistical population comprised Autistic Children's mothers referred to houses of health in No. 5 of Tehran municipality. The research sample consisted of 26 mothers that were selected by the available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received resilience education for 12 weekly sessions. Data were gathered by using Childhood Autism Rating Scale and Parental Stress Index. Data were analyzed by analysis of covariance (ANCOVA).
  Findings
  Resilience training on parental stress of Autistic Children's mothers was significantly effective and mothers of the experimental group showed significant reduction (p<0/05) in parental stress. Discussion &
  Conclusion
  According to the results of this research effectiveness of resilience training on decreasing the level of parental stress of Autistic Children's mothers was confirmed. Thus it can be concluded that using of the Resilience education is an effective method that can decrease parental stress of Autistic Children's mothers.
  Keywords: Resilience training, Autistic childrens mothers, Parental stress
 • Zohre Judipour, Fardin Ali Malayeri *, Somayeh Bagheri, Alireza Bazzi, Mohammad Ali Judipour, Marziye Judipour Pages 106-113
  Introduction
  Anthropometric parameters of neonates at birth are using as powerful health indicators for assessment of neonate health status. The controlling for effective socio-demographic and biological factors are helpful in public health.This study analyzes anthropometric parametersof neonates at birth and someeffective demographic factors in urban and rural health care centers of Sistan region, Iran.
  Materials and Methods
  This cross sectional survey among 1712 neonates was conducted in three cities of Zabol, Zahak and Hirmand in Sistan region, Iran. Inclusion criteria were at term (37-42 weeks gestation) and non-pathological pregnancies. Anthropometric parametersof neonates at birth were measured. Finally the influences of demographic factors were analyzed. By using SPSS version 18 and t-test and Pearson correlation test, data were analyzed.
  Findings
  The percentage of low birth weight neonates was 9.3% of all live neonates. Male and urban neonates with low birth weight were significantly less than female and rural neonates. There were significantly higher neonatal birth anthropometric parameters other than weight at birth, in male and urban neonates.Discussion &
  Conclusion
  Our studies have shown that prevalence of neonates with low birth weight in Sistan region was more than other regions of Iran. We can improve neonatal birth anthropometric parameters by developing health, educational, economical and nutritional helping programs.
  Keywords: Neonates, Birth weight, Anthropometric parameters, Demographic factors
 • Roshan Nikbakht, Mojgan Barati, Alireza Sattari, Maryam Mohamdbeigi, Mahnaz Ziafat, Shahab Aldin Sattari* Pages 114-122
  Introduction
  Uterine pathology is the cause of infertility in 15% of infertile couples. Abnormalities of uterine cavity decrease fertility rate in patients who are undergoing IVF. Treatment of these abnormalities will improve fertility rate in these patients. Diagnostic evaluations of uterine cavity in infertile women are hystrerosalpingography and hysteroscopy. This study compared uterine findings in hysterosalpingography versus hysteroscopic in infertile patients.
  Materials and Methods
  In this prospective descriptive epidemiological study, hysteroscopy uterine findings of 100 consecutive infertile women who referred to IVF unit of Imam Khomeini hospital in Ahvaz city compared with their hysterosalpingographic findings. These patients were candidate for hysteroscopy after hysterosalpingography. Analysis of findings was done by SPSS 16.0 and Windpipe 1.45.The concordance rate between two methods was assessed by kappa statistic.
  Findings
  In this study, the results of uterine findings of HSG with hysteroscopy was compared. There was a sensitivity70%, specifity60%, false negative30%, false positive40%, positive predictive value80.3%, and negative predictive value46.2%. The agreement rate of the two methods was determined using kappa statistic which was 65%. (P-value < 0/005) our study showed that hysteroscopy increases 40% diagnostic power than HSG in uterine findings.(LR=1.4)Discussion &
  Conclusion
  Hysteroscopy is better than HSG from the point view of assessing uterine cavity lesions even when HSG was normal, the diagnostic power was increase 40%. Hysteroscopy can be easily performed, and with respect to the fact that HSG has lower sensitivity and higher false negative rate than hysteroscopy, we suggest that hysteroscopy should be the part of assessing infertile couples.
  Keywords: Hysteroscopy, Hysterosalpingography, Infertility
 • A. Zarekar *, E. Rahimiyambogar, M. Ghodrati Pages 123-134
  Introduction
  This study was aimed to determine and compare the executive function, emotional intelligence and emotion regulation in schizophrenia and bipolar Disorders and healthy people.
  Materials and Methods
  This descriptive study in which the events are the society of people with schizophrenia and bipolar Disorder in a sample of 100 people in Hashtgerd (50 schizophrenia patients and 50 bipolar people), with sampling method, were selected and compared with 50 normal subjects.Used questionnaires to assess Gross & John emotion regulation questionnaire, Bar-On emotional intelligence questionnaire and Tower of London software. The data were analyzed with using MANOVA way and pursuance test LSD.
  Finding
  Data analysis revealed a significant difference between patients with schizophrenia and bipolar and normal groups are used in terms of executive function, Emotional intelligence and emotion regulation and pursuance test LSD revealed that executive function component is more in patients with schizophrenia Disorder than patients with bipolar and normal groups. Emotional intelligence and emotion regulation is more normal group than schizophrenia and bipolar group. Discussion &
  Conclusion
  While considering the limitations, discussion and implications of the results are also presented.
  Keywords: Executive function, Emotional intelligence, Emotion regulation, Schizophrenia, Bipolar
 • Narges Akbarian Firozabadi, Fariborz Faeghi *, Ayoob Rostamzadeh, Mehran Jalali, Kavous Firoznia Pages 135-147
  Introduction
  The pathological changes associated with multiple sclerosis (MS) produce changes in uniformity of the neural networks of brain white matter that result in more perceptible changes on diffusion tensor imaging (DTI). Increase in mean diffusivity (MD) and reduction in fractional anisotropy (FA) on DTI seen in MS patients may be due to the degradation of membrane or other cell structures. The aim of this study was to investigate the pathological changes made in the brains of MS patients using the DTI technique.
  Materials and Methods
  This study was performed on 15 patients with multiple sclerosis. To investigate the location of plaques and normal appearing white matter (NAWM) some routine protocols for the brain, including T2-FLAIR and T2, were taken and to normalize the images of DTI, the T1 MPRAGE protocol was applied. After image processing using SPM, FSL, and MedINRIA software, the data were analyzed with the Mann-Whitney test.
  Findings
  The results showed that there is a significant difference between the mean of MD (mean=4.3±1.01) and FA (mean=0.24±0.05) values in MS plaques and the mean of MD (mean=2.1±1.1) and FA (mean=0.55±0.56) values in the normal white matter (NWM) tissue of the control group (P=0.00001). Comparing the data obtained from the NAWM tissue with expanded disability status scale (EDSS) of patients showed that patients with higher EDSS show higher MD values (P=0.004) and lower FA values than patients with lower EDSS (P=0.001).Discussion &
  Conclusion
  This study showed that factors of MD and FA in DTI technique can provide valuable information as imaging biomarkers about the MS plaques.
  Keywords: Magnetic resonance imaging, Diffusion tensor imaging, Multiple sclerosis, Mean diffusivity, Fractional anisotropy
 • Ameneh Sharifi, Mansour Aminzadeh Bookani, Zahra Pourmoghaddam, F. J, Nejat Mahdieh* Pages 148-157
  Introduction
  Beta-thalassemia is the most common genetic disease in the world. More than 3 million people are carriers of thalassemia in Iran. High frequency of consanguineous marriage could lead to high incidence of the disease in Iran. A large proportion of the health budget is devoted to the treatment of thalassemia. Thalassemia control and prevention program began in 1376. This study wants to evaluate the program in Ilam.
  Materials and Methods
  In this retrospective study, data of thalassemia carrier couples were extracted from the documents used in the national program for prevention and control of thalassemia in beginning year to 1392 and analyzed using Excel and SPSS software.
  Findings
  A total of 55,031 couples were screened in premarital counseling centers of Ilam University of Medical Sciences. 264 couples were determined to be final suspect with frequency of 0.5%. Twenty three new affected were identified in the cities of Ilam University of Medical Sciences in the period 1376-1392. After genetic counseling, 58 couples were discouraged from marriage.Disscusion &
  Conclusion
  Cancellation rate of the marriage has an increasing trend in the first year of the program to 1383. But, from 1383 and later the trend is decreased. Extent of genetic services in the country, including the possibility of prenatal diagnosis and therapeutic abortion could be a reason for the decreased rate of dissuading from the marriage. Genetic services have not been applied in Ilam yet.
  Keywords: Thalassemia, Prevention, Ilam
 • Javdaneh N.*, Minonejad H., Shirzad E., Javdaneh N Pages 158-167
  Introduction
  Mechanical alignment of lower limb has effect on knee joint stability of athletes. Researches show high pronation of ankle is effective in happening anterior cruciate ligament (ACL) injury. So the objective of this research is investigating knee flexion angle and Quadriceps to Hamstring Co-activation in athletes with ankle pronation deformity and healthy.
  Materials and Methods
  In this research 15 athletes with increased pronation of ankle and 15 normal athletes selected purposeful. Electromyographic signals and knee flexion angle recorded with using surface electrode from four muscles (rectus femoris, vastuslateralis, medial hamstring and lateral hamstring)and electro goniometer respective. Statistical analysis method of T- independent was used for investigating between variables.
  Findings
  Results showed there is significant different between two groups in knee flexion angle (P=0/034) and quadriceps to hamstring Co-activation (P=0/001). Discussion &
  Conclusion
  Increased pronation of ankle with change in quadriceps to hamstring Co-activation andknee flexion angle can be a risk factor in ACL injury incidence.
  Keywords: Ankle pronation, Anterior cruciate ligament, EMG activity, Muscle Co, activation, knee flexion angle
 • Mohammad Malakootian *, Kamyar Yaghmaeian, Rasoul Momenzadeh Pages 168-180
  Introduction
  The materials from domestic and industrial effluents are discharged directly or indirectly into the aquatic ecosystem and environmental hazards are caused and it's inevitable to remove them. The adsorption method for removing surfactants using absorbent. The aim of this study was to evaluate the performance of Leca-modified as absorbent for the removal of SDS from wastewater.
  Materials and Methods
  The study was conducted on a laboratory scale and uncontinually. To increase the efficiency of the adsorption, the absorbent was washed with HCl. The effect of parameters such as (3-11) pH, amount of adsorbent (0.5-3g/L), surfactant concentration (25-200mg/L) and contact time (15-120min) on Removal of surfactant was investigated. Then, by experiments on synthetic sample, the optimum conditions with real wastewater sample was performed. Surfactant concentration is measured by a spectrophotometer.
  Findings
  The maximum adsorption of surfactant by Leca-modified under optimum conditions (contact time of 60 min at pH 3, the amount of 2.5g/L of absorbent and initial concentration of surfactant is 100mg/L) in synthetic solution SDS was obtained in the rate of 77% and in the same conditions it was 65% at the real sample. Removal efficiency decreased with increasing initial concentration of surfactant. Langmuir Isotherm (R2=0.96) and the first synthetic adsorption had the most consistency with the results indicated in this study.Discussion &
  Conclusion
  The results showed that Leca-modified with HCl can be used as a low cost and effective adsorbent for removal anionic surfactants from aqueous solutions.
  Keywords: Adsorption, Anionic surfactant, Adsorbent leca, Wastewater
 • Vahid Moradi *, Saideh Naderi, Batool Shahmir, Sayed Yahya Hoseini Pages 181-190
  Introduction
  can clearly be seen that an anatomical and physiological pathways in auditory system from Peripheral parts to auditory cortex in binaural hearing than monaural hearing is not merely doubled, but with addition of a second ear, Communication between two ears from superior olive complex to auditory cortex is largely increased. In addition to the auditory pathway a numerous synapses with other sensory pathways, such as visual and somatic sensory established, that this interactions in comparison to monaural pathway significantly is further. The power and sensitivity of the auditory system increases with these synapses and reduce the error rate of it.Discussion &
  Conclusion
  Increase a synapses between auditory, visual and somatic sensory pathways eventually lead to an increased ability to perception and speech processing in noise and reverberation situation, decrease of error in localization, Increase the loudness, perception and distinguish of weaker sounds, Better quality of sound, Less effort during the hearing and a greater sense of satisfaction. Because of these advantages, binaural prescription of hearing aid and other aided listening devices in hearing impaired patients are in priority.
  Keywords: Binaural hearing, Localization, Speech perception in noise, Auditory satisfaction
 • Farangis Demehri *, Gita Movallali, Vahid Ahmadi Pages 191-201
  Introduction
  Early maladaptive schemas, defined as cognitive and behavioral patterns of viewing oneself and theworld that cause considerable distress, are increasingly being recognized as an important underlying correlate of mental health problems. The purpose of this study is an investigation of simple and multiple relationships of early maladaptive schemas, self- concept and behavioral problems of deaf adolescence and adolescence with visual impairment.
  Materials and Methods
  This study is a correlation study and universe included all deaf and blind students who have been in Yazd city. In this study 16 deaf students and 25 students with visual impairment in with were selected through accessibility sampling. Instruments used in this research included the early maladaptive questioner-40, self- concepts (SCSC) and SCI-4.
  Findings
  Results indicate that there was no significant difference between early maladaptive schemas between deaf and blind adolescence. But there were a significant relationship between early maladaptive schemas and self- concepts and behavioral problems.Discussion &
  Conclusion
  Considering the important of early maladaptive schemas to control of self-concepts and behavioral problems in deaf and blind adolescence, it seems necessary to considered in counseling of this adolescences.
  Keywords: Early maladaptive schemas, Self concepts, Deaf adolescence, Adolescence with visual impairment