فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 20 (پاییز 1394)
 • پیاپی 20 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/09
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فاطمه صابری، دلارام بابایی، سمیه مالمیر، مهرداد موسی زاده مقدم، رضا میرنژاد* صفحات 9-22
  در دو دهه اخیر با توجه به اهمیت داروهای حاصل از زیست فناوری و نقش بسیار موثر آن ها در درمان بسیاری از بیماری ها، روند تجاری سازی و فروش این محصولات از رشد چشم گیری در دنیا برخوردار بوده است و بسیاری از شرکت های بزرگ با سرمایه گذاری در این حوزه سودهای کلان اقتصادی برای خود و کشور مادر کسب نموده اند. در این میان ایالات متحده بزرگترین سرمایه گذار در حوزه پژوهش، تولید و فروش محصولات دارویی حاصل از زیست فناوری می باشد و لذا بررسی بازار داروهای زیست فناور آن می توان یک دیدگاه کلی در مورد روند تجاری سازی و بازار فروش این نوع از داروها در جهان ارائه نماید. لذا به منظور آشنایی محققین جوان حوزه بیوتکنولوژی و دارویی با جایگاه تجاری و میزان فروش داروهای زیست فناور، روند توسعه تجاری و فروش این محصولات در ایالات متحده در یک دوره زمانی 10 ساله (2012-2002) به عنوان یک مدل مرجع مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات ارائه شده در این مقاله بر اساس گزارشاتی است که از سال 2007 تا 2014 به طور هر ساله در مجله نیچر بیوتکنولوژی منتشر شده است.
  کلیدواژگان: زیست فناوری، دارو، تجارت، فروش
 • فاطمه ناصری*، محمدرضا دائمی، محمدحسین سنگتراش، آدم ترکمن زهی صفحات 23-28
  سابقه و هدف
  عفونت ویروس سندروم لکه سفید (WSSV)، باعث خسارات زیادی در تولید و اقتصاد فرهنگ میگو در سطح جهان است. برای اولین بار بیماری لکه سفید (WSD) در سال 2004 در بوشهر و در سال 2008 در سیستان و بلوچستان گزارش شده است. ویروس لکه سفید میگو در بین ویروس های آلوده کننده میگو های پنائیده بسیار بیماری زا است.
  مواد و روش ها
  نمونه های DNA ویروس لکه سفید میگو از میگو های بیمار به دست آمد. از آغازگر اختصاصی PCR برای تکثیر ژن VP28 در WSSV مورد استفاده قرار گرفت. ژن VP28 از DNA جداشده از WSSV توسط PCR تکثیر شد و محصول PCR تعیین توالی شد.
  یافته ها
  محصول توالی یابی شده به شماره ثبت (KF723558) در بانک جهانی ژن ثبت شد. توالی نوکلئوتیدی (KF723558) با توالی های ژن VP28 در پایگاه داده NCBI مقایسه شد.
  نتیجه گیری
  36 توالی هم ترازی قابل توجهی با 99٪ شباهت که شامل توالی هایی از کره، ژاپن، ایالات متحده، اندونزی، چین، ویتنام، تایوان، هلند و تایلند نشان داد. با این حال همسانی 100٪ در توالی ها مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: ویروس سندروم لکه سفید میگو، واکنش زنجیره ای پلیمراز، میگو، بانک جهانی ژن
 • ژیلا حسینیان، رحیمه رسولی، امین آذرنوش، مهری مرتضوی، عظیم اکبرزاده خیاوی صفحات 29-36
  سابقه و هدف
  امروزه استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن در حوزه های مختلف پزشکی برای تصویر برداری و انتقال دارو مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه نانو ذرات مغناطیسی آهن به همراه داروی شیمی درمانی سیس پلاتین به عنوان سیستم دارو رسانی کارا در ارائه دوز کمتری از عامل شیمی درمانی، کنترل توزیع دارو در بدن و از بین بردن سلول های سرطان پستان مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر، نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن حاوی داروی شیمی درمانی سیس پلاتین سنتز شد. اندازه و مورفولوژی نانو پارتیکل و اثرات سمیت سلولی در شرایط درون تنی و برون تنی بر روی رده سلولی MCF-7 و مدل حیوانی موش Balb / c مورد ارزیابی قرار گرفت. در شرایط برون تنی اثرسیس پلاتین و نانو ذرات مغناطیس لود شده با سیس پلاتین بر روی رده سلولی MCF-7 مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه درون تنی بر دوزهای مختلف از نانو ذرات لود شده با سیس پلاتین و سیس پلاتین روی بافت پیوندی آدنوکارسینوم پستان در موش Balb / c مورد بررسی قرار گرفت، تغییر در سایز تومور با محاسبه حجم تومور مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نانو ذرات لود شده با سیس پلاتین به طور موثری بر بافت توموری پستان انسانی تاثیر می گذارد. نانو ذرات مغناطیسی لود شده با سیس پلاتین در مقایسه با کاربرد سیس پلاتین آزاد اثرات سمیت بالاتری در دوز پایین تری از سیس پلاتین بر روی رده سلولی MCF-7 نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه صورت گرفته نشان داد که نانو ذرات مغناطیسی لود شده با سیس پلاتین را می توان به عنوان داروی کاندیدای مناسبی در درمان سرطان پستان با حداقل عوارض جانبی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات، پگیلاسیون، سیس پلاتین، سرطان پستان، MCF، 7
 • جواد شهابی، حسن ابراهیمی شاهم آبادی*، سید ابراهیم علوی، مائده کوهی مفتخری اصفهانی، مهدی ارجمند، علی امیر سیف کردی، عظیم اکبرزاده خیاوی صفحات 37-46
  سابقه و هدف
  نانو ذرات امید های زیادی را در دارو رسانی به وجود آورده اند. این حامل ها علاوه بر افزایش کارایی دارو های گوناگون باعث کاهش عوارض جانبی آن ها نیز می گردند. در این مطالعه فرمولاسیون های نانو ذره ای متفاوتی از داروی ضد سرطان هیدروکسی اوره تهیه شد. کارایی فرمولاسیون های تولید شده در محیط کشت سلول نسبت به داروی آزاد بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  از روش تبخیر فاز معکوس برای ساخت لیپوزوم حاوی هیدروکسی اوره استفاده شد. نانو ذرات طلا حاوی اسید آمینه از طریق احیاء نمک کلرواوریک اسید تهیه شدند. این نانو ذرات با DNA استخراج شده از سلول سرطان پستان انسانی MCF-7 کونژوگه (نانوکونژوگه) گردیدند. نانوکونژوگه با لیپوزوم حاوی هیدروکسی اوره مخلوط شد و نانوکمپلکس مربوطه به وجود آمد. از روش های طیف سنجی نور مرئی- فرابنفش و تفرق دینامیک نور، برای توصیف نانو ذرات استفاده گردید. میزان بارگذاری دارو در لیپوزوم ها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری محاسبه شد. جهت بررسی سمیت فرمولاسیون های مختلف از آزمون MTT و سلول MCF-7 استفاده شد.
  یافته ها
  میزان بارگذاری دارو در لیپوزوم ها، 70 درصد محاسبه گشت. بیش ترین اندازه مربوط به کمپلکس نانوکونژوگه با 502 نانو متر و کم ترین اندازه مربوط به نانو ذره طلا با اندازه 29 نانومتر بود. مشخص شد کارایی دارو در حالت نانو ذره نسبت به داروی آزاد افزایش قابل ملاحظه می یابد. این اثر در غلظت های پایین (Mμ20>) به مخصوص در مورد کمپلکس نانوکونژوگه بیش تر مشهود بود. در کم ترین غلظت دارو (5 ماکرومولار)، سمیت لیپوزوم حاوی هیدروکسی اوره 70 درصد و کمپلکس نانوکونژوگه 81 درصد تخمین زده شد. این اثر را می توان به افزایش ورود دارو به سلول در نتیجه حضور نانو ذره طلا نسبت داد. داروی آزاد سمیت سلولی 32 درصدی در غلظت 5 ماکرو مولار و 88 درصدی در غلظت 2500 ماکرو مولار باعث شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد لیپوزوم به عنوان نانو ذره ای مناسب برای هیدروکسی اوره عمل می کند. مشخص شد اثر نانو ذره طلا حائز اهمیت زیاد می باشد. به طوری که در حضور این نانو ذره در کمپلکس، سمیت به میزان چشم گیری افزایش یافت. بر این اساس می توان استفاده از نانو ذره طلا به صورت کمپلکس لیپوزومی برای فرمولاسیون های مختلف دارویی را مد نظر قرار داد. هم چنین به دلیل افزایش کارایی چشم گیر فرمولاسیون کمپلکس نانوکونژوگه تولید شده در این مطالعه، می توان مطالعه های درون تنی مربوطه را با آن آغاز کرد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات طلا، لیپوزوم، هیدروکسی اوره، دارو رسانی
 • فاطمه عسگری، رضا فلک، محمد علی بهار، زهرا مجد، میترا حیدری نصرآبادی، سمیه دشتی، مهدی شکرابی* صفحات 47-54
  سابقه و هدف
  امروزه اثرات سودمند پروبیوتیک ها بر میزبان به خوبی مشخص شده است با این وجود، مکانیسم عملکرد آن به خوبی شناخته نشده و از این رو تحقیقات بسیاری پیرامون آن از جمله در زمینه سیستم ایمنی در حال انجام است. این مطالعه به منظور بررسی اثر باکتری های لاکتیک اسید بر رده های سلولی T در بافت های ایلئوم، لوزه سکوم و بورس فابریسیوس در جوجه، انجام شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد سی قطعه جوجه در سه گروه مختلف رژیم غذایی تقسیم شدند که شامل گروه دریافت کننده شیر استریل، گروه دریافت کننده پروبیوتیک در شیر استریل و گروه کنترل بودند. هر کدام از گروه ها به دو زیرگروه تقسیم شدند و نمونه بافت در دو دوره زمانی 14 و 21 روزه برداشت شد. برش های بافتی از سه بافت ابلئوم، لوزه سکوم و بورس فابریسیوس تهیه و تعداد سلول های رده T شامل سلول های CD4+، CD8+و +Tγδ با رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد سلول های CD4+ ناحیه ایلئوم در جوجه های دریافت کننده پروبیوتیک بعد از مدت زمان دو هفته، افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. در لوزه سکوم، گروه دریافت کننده شیر استریل به مدت سه هفته، افزایش معنی داری را در تعداد سلول های Tγδ+ نشان دادند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهند که تغذیه حیوان با پروبیوتیک ممکن است توزیع سلول های T را تحت تاثیر قرار دهد. با این وجود از آنجائیک ه تغییرهای دیده شده در گروه پروبیوتیک در 14 روز بوده است، می توان بیان کرد که این تاثیرات گذرا بوده و اثر دائمی بر ایمنی حیوان نداشته است.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لنفوسیت T، جوجه، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 • پریسا ایزدخواه، سید داوود حسینی*، احمدعلی پوربابایی صفحات 55-62
  سابقه و هدف
  اورنیتو باکتریوزیس یک بیماری عفونی در گونه های پرندگان است که تقریبا در تمام کشورها در سراسر جهان گزارش شده است. اولین ایزوله های ثبت شده ORT از بوقلمون در آلمان در سال 1981 بود.ORT هم چنین از مرغ، مرغ شاخدار، غازها، مرغابی ها، بلدرچین، کبوتر، قرقاول، کبک، شترمرغ، مرغ ماهی خوار، کلاغ ها و بوقلمون جدا شده است. در ایران عفونت ORT برای اولین بار توسط بنانی و همکارانش گزارش شد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی اورنیتو باکتریوم های جدا شده در استان مرکزی با استفاده از تجزیه و تحلیل مولکولی است.
  مواد و روش ها
  15 ایزوله که با روش های بیوشیمیایی توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از مرداد 90 تا پایان سال 91 واز بین نمونه هایی که به صورت تصادفی از 20 مرغداری مناطق مختلف استان مرکزی و از 231 قطعه طیور جمع آوری شده بود مورد آزمایش قرار گرفت. ایزوله ها در محیط آگار خون دار حاوی 5μg/ml جنتامایسین کشت و به مدت 48 ساعت در c ̊37 انکوبه شد. سپس همه نمونه ها با استفاده از پرایمر16S rRNA، PCR و در نهایت توالی یابی شدند.
  یافته ها
  نتایج آزمون PCRو مشاهده باند 784 bp بر روی ژل آگارز وجود جنس باکتری اورنیتو باکتریوم را از 15 نمونه تایید کرد. هم چنین مقایسه توالی های به دست آمده از ایزوله های جدا شده با توالی های موجود در GenBankنشان داد که 98 -100 درصد شباهت با سویه های اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال وجود دارد که مبین وجود این گونه ی باکتری در مرغداری های استان مرکزی است.
  نتیجه گیری
  باکتری اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال می تواند گونه غالب باکتری اورنیتو باکتریوم در مرغداری های استان مرکزی باشد.
  کلیدواژگان: ORT، مرغ، PCR، بیماری تنفسی، 16S rRNA
 • فریبرز درویش زاده، فاطمه نجات زاده، علیرضا ایرانبخش* صفحات 63-70
  سابقه و هدف
  از روزگاران قدیم ریحان (Ocimum basilicum L.) به عنوان یک گیاه دارویی به طور وسیع در خاور دور به ویژه در چین و هند استفاده می شده است. ریحان گیاهی یکساله علفی و معطر از خانواده نعنائیان می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی اثر ذرات نانو نقره بر میزان تحمل به شوری گیاه ریحان بر صفات جوانه زنی، طی پاییز سال 1392 آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در محیط آزمایشگاه (ژرمیناتور) به اجرا در آمد. تیمارهای ذرات نانو نقره با 6 سطح شامل: صفر (شاهد)، 20، 40، 60، 80 و 100 میلی گرم در لیتر و تیمارهای شوری شامل: صفر (شاهد)، 30، 60، 90، 120، 150 و 180 میلی مول در لیتر، با نسبت 1:1 برای سدیم و کلسیم (Na:Ca) از نمک های Nacl و Cacl2 در زمینه ای از محلول هوگلند 50 درصد در نظر گرفته شدند..
  یافته ها
  بذور جوانه زده روزی 2 بار به مدت 14 روز، شمارش گردید. سپس در صد جوانه زنی، قدرت جوانه زنی گیاه اندازه گیری شد. در پایان تیمار 40 میلی گرم در لیتر ذرات نانو نقره برای سطوح مختلف شوری، بر شاخص های درصد جوانه زنی و قدرت جوانه زنی اثر معنی داری داشت و باعث افزایش مقاومت آن ها به شوری گردید.
  نتیجه گیری
  کاربرد نانو ذرات نقره در بهبود صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی ریحان تاثیر مثبتی داشته و می توان با استفاده بهینه از نانو ذرات نقره باعث افزایش مقاومت به شوری گیاه ریحان در مراحل مختلف جوانه زنی شد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، قوه نامیه، شوری، ریحان (Ocimum basilicum L)
 • لاله فاتحی قره لر، پریچهر یغمایی*، کاظم پریور، آزاده ابراهیم حبیبی، مسعود ملکی صفحات 71-78
  سابقه و هدف
  در شمار وسیعی از مطالعه ها ارتباط بین التهاب در نواحی مختلف مغز و اختلالات عصبی مثل اضطراب و افسردگی تایید شده است و عامل التهاب باعث افزایش سایتوکاین ها می شود. از طرف دیگر افزایش سایتوکاین ها در ارتباط با اختلالات عصبی مثل آلزایمر، پارکینسون، اضطراب و افسردگی می باشد. گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا) بزرگترین و مهم ترین نوروترانسمیتر مهاری در سیستم عصبی مرکزی پستانداران است هم چنین بسیاری از مطالعه ها نقش گابا را در اختلال های عصبی مثل اضطراب، افسردگی ثابت کرده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گابا بر روی میزان سایتوکاین ها و التهاب در زاده ها می باشد.
  مواد وروش ها
  در پژوهش حاضر مادران باردار (موش ها) در اواخر بارداری به مدت 3 روز از روز 16 تا 18 بارداری با آنتاگونیست یا آگونیست گیرندهGABAA در دوزهای: بیکوکولین μg/kg 800و 500، 140،70،20 و موسیمول μg/kg 700و500، 100، 50، 10 تیمار شدند ودر زاده ها پس از رسیدن به دوران بلوغ در هیپوکامپ و قشر پره فرونتال سنجش سایتوکاین ها با استفاده از تکنیک الایزا انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تیمار با دوزهای 500 و 700 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم از موسیمول (آگونیست گابا) و دوزهای 140 و500 میکروگرم به ازای هر کیلو گرم از بیکوکولین (آنتاگونیست گابا) در اواخر بارداری (روزهای 18-16) تاثیری بر روی میزان سایتوکاین ها نداشت.
  نتیجه گیری
  در نتیجه، نتایج حاصل از این مطالعه ها نشان داد که نقص در سنتز گابا بر روی التهاب نقشی ندارد.
  کلیدواژگان: گیرنده های گاباA، سایتوکاین، موش
 • ناهید سپهری، محمد مهدی محمودی* صفحات 79-88
  سابقه و هدف
  سودوموناس آئروجینوزا یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی محسوب می شود. با توجه به مقاومت گسترده آنتی بیوتیکی و محدود بودن داروهای موثر، امروزه توجه زیادی به استفاده از عوامل دارویی جایگزین شده است. یکی از موارد جایگزین، پیوسین تولیدی توسط سودوموناس می باشد که می تواند بر گونه های خویشاوند و حتی دیگر جنس ها نیز اثر ممانعتی داشته باشد. این مطالعه با هدف تولید و بررسی اثرات ضد میکروبی پیوسین بر تعدادی از باکتری های بیماری زا و بررسی اثر سینرژیسم آن با تعدادی از آنتی بیوتیک های رایج انجام شده است.
  مواد و روش ها
  تولید پیوسین توسط سویه های جداسازی شده سودوموناس آئروجینوزا، بدون القاگر و در حضور القاگر میتومایسین سی در دماها وpH های مختلف بررسی شد. اثر ممانعتی پیوسین بر تعدادی از باکتری های بیماری زا مورد مطالعه قرار گرفت همچنین پدیده سینرژیسم بین پیوسین تولیدی با تعدادی از آنتی بیوتیک ها بررسی شد.
  یافته ها
  تولید پیوسین هم در غیاب القاگر و هم به میزان بیشتری در حضور القاگر میتومایسین سی انجام گرفت. دمای 37 درجه سلسیوس و pH7 بهترین شرایط برای تولید پیوسین بودند. پیوسین تولیدی، اثر ممانعتی قابل توجهی بر علیه باکتری های هدف نشان داد همچنین با تعدادی از آنتی بیوتیک های مورد بررسی دارای اثر سینرژیسم بود.
  بحث: این مطالعه نشان داد که خاک های بیابانی دارای گونه های متنوعی از اکتینومیست ها می باشند که تعدادی از آنها دارای خواص وسیع الطیف ضد میکروبی هستند و منابع بالقوه ای برای آنتی بیوتیک ها می باشند.
  نتیجه گیری
  پیوسین در شرایط آزمایشگاهی میتواند نقش موثری در مهار باکتری های بیماری زا داشته باشد. با انجام تحقیقات بیشتر و به ویژه در بدن موجود زنده میتوان اطلاعات جامع تری در خصوص امکان بکارگیری آن به عنوان جایگزین و یا مکمل درمانی در درمان عفونت های باکتریایی بدست آورد.
  کلیدواژگان: پیوسین، میتومایسین سی، سینرژیسم، سودوموناس آئروجینوزا
 • فاطمه باذلی محبوب*، حسین عطار، قاسم عموعابدینی، مریم ایمان صفحات 89-96
  سابقه و هدف
  اسکوربیک اسید یا ویتامین ث پودری سفید رنگ و غیر سمی است و از مهمترین آنتی اکسیدان ها می باشد. این ویتامین به اندازه کافی در محلول آبی پایدار نیست. هدف از این کار انکپسوله کردن اسکوربیک اسید درون نانومیسل می باشد که باعث افزایش پایداری ویتامین، محلول در چربی شدن و دارورسانی درغلظت بالاترمی شود.
  مواد و روش ها
  نانومیسل های حاوی اسکوربیک اسید با استفاده از سورفاکتانت توئین 80 و پایدار کننده آلفا توکوفرول در شرایط دمایی آزمایشگاه تهیه شد. کارایی انکپسولاسیون به روش اسپکتروفوتومتری محاسبه گردید. سایز ذرات تشکیل شده با میکروسکوپ الکترونی به روش TEM گرفته شده و نتایج با پارتیکل سایز آنالایزر مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین قطر اسکوربیک اسید و درصد محصور سازی اسکوربیک اسید در نانومیسل به ترتیب 100 نانومتر و 70% درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که اسکوربیک اسید می تواند درون نانومیسل محصورسازی شده و در برابر عوامل محیطی مانند دما، رطوبت، pH و نور محافظت شود، همچنین با این روش این ویتامین محلول در چربی شد.
  کلیدواژگان: اسکوربیک اسید، انکپسوله کردن، نانومیسل، ویتامین ث، توئین80
 • سمیرا رسانه*، حسین رجبی، سمیرا حیدری صفحات 97-104
  سابقه و هدف
  هرسپتین یک آنتی بادی مونوکلونال انسانی، علیه آنتی ژن HER2 است که برای درمان سرطان های پستان در مراحل ابتدایی که بیان کننده آنتی ژن HER2هستند، مورد استفاده قرار میگیرد. هرسپتین، پتانسیل استفاده به عنوان داروی رادیوایمونوسنتی گرافی در تشخیص سرطان های بیان کننده HER2را دارد. در این تحقیق نشاندارسازی آنتی بادی هرسپتین با تکنسیم، به عنوان اولین قدم در تولید یک رادیوداروی جدید تشخیصی، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  نشاندارسازی با شلاتور DTPA: Diethylene Triamine Pentaacetic Acid انجام گرفت کلیه تست های کنترل کیفی شامل بازده نشاندارسازی، پایداری در بافر و سرم، ایمونوراکتیویته و پایداری در بدن موش سالم برای آن انجام شد.
  یافته ها
  بازده نشاندارسازی2±97%، پایداری در بافر 1±96% و سرم 2±90 % بعد از 24 ساعت و ایمونوراکتیویته 3±83% محاسبه شد. میزان اتصال هرسپتین نشاندار به سطح سلول های SKBR3،MCF7 و A431 با افزایش بیان آنتی ژن HER2 افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان دادند که ترکیب نشاندار 99mTc -DTPA- Herceptin احتمالا می تواند یک کاندیدای امیدوارکننده برای کاربردهای تشخیصی در طیف وسیعی از سرطان های بیان کننده آنتی ژنHER2 بکار برده شود که نیاز به مطالعات تکمیلی در آینده دارد.
  کلیدواژگان: هرسپتین، HER2، سرطان پستان، تکنسیم 99
 • الهام اسدی* صفحات 105-112
  سابقه و هدف
  تحرک اسپرم از فرایندهای تعیین گر جهت لقاح است و گلوکز از مواد لازم برای تحرک اسپرم بسیاری از گونه های جانوری است و همچنین اسید سیتریک از جمله موادی است که اسپرم قادر به متابولیزه کردن آن می باشد، در تحقیق حاضر به بررسی نقش این دو برتحرک اسپرم گاو در محیط BO پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  بیضه ها را از داخل تونیکا آلبوژینا خارج نموده سپس با ایجاد شکافی در قسمت فاقد عروق و با فشار بر قسمت دم اپیدیدیم یک قطره مایع سرشار از اسپرم داخل پلیت حاوی محیط Bo نموده و نمونه مذکور را در انکوباتور دارای 5% از گاز CO2 در هوای مرطوب و درجه حرارت 38 درجه سانتیگراد قرار داده شد، به گونه ای که هر محیط حاوی 6-4 میلیون اسپرم در میلی لیتر محیط حاوی اسپرم باشد. محیط های حاوی نمونه اسپرم رقیق شده را در انکوباتور قرار داده و در ساعت های 1 تا 8، اسپرمها از لحاظ پارامتر های زیر ارزیابی شدند. Class A، Class A+B، Live ratio، Straight Line Velocity (VSL)، Curvilinear velocity (VCL)، Average Path Velocity (VAP)، BCF
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بهترین اثر افزایش دهندگی اسیدسیتریک بر حرکت سریع اسپرمها در غلظت G1 گلوکز مشاهده می شود و اسپرمها در ساعت 6 افزایش تحرک معنی دار نشان دادند (P<0.05). از لحاظ میزان اسپرمهای متحرک با سرعت سریع و آهسته در حضور اسید سیتریک و غلظت G1 گلوکز در ساعت 4 و 6 افزایش معنی دار مشاهده گردید (P<0.05). از لحاظ میزان ماندگاری در حضور اسید سیتریک و غلظت G1 گلوکز در ساعت 2 و 4 افزایش معنی داری مشاهد شد (P<0.05). چنین افزایشی را در محیط حاوی اسید و غلظت G2 گلوکز مشاهده نگردید. در بررسی الگوی حرکت اسپرم در غلظت G1 و G2 گلوکز در حضور و عدم حضور اسید سیتریک گروه های مورد آزمایش فاقد اختلاف معنی دار بودند.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که اگرچه اسید سیتریک بر پارامترهای فوق نقش افزاینده دارد ولی این افزایش مبتنی بر پارامترهای دیگری چون غلظت گلوکز می باشد. همچنین اسید سیتریک علی رغم نقش افزایش دهنده آن بر تحرک و ماندگاری، بر الگوی حرکت و سرعت اسپرم بی تاثیر است.
  کلیدواژگان: اسپرم اپیدیدیمی، گلوکز، اسید سیتریک، ماندگاری، سرعت حرکت
 • عبدالرزاق هاشمی شهرکی*، سعید ذاکر بستان آباد صفحات 113-118
  سابقه و هدف
  مایکوباکتریوم های غیر سلی به طوری وسیعی در محیط پراکنده اند و از نمونه های محیطی جدا می شوند. بسیاری از گونه های آن ها به عنوان باکتری های بیماری زا برای انسان شناخته می شوند. هدف این مطالعه جداسازی و شناسایی مایکوباکتریوم های غیرسلی جدا شده از آب های سیستم شهری تهران بود.
  مواد و روش ها
  از 22 منطقه شهری شهر تهران تعداد 44 نمونه آب برداشت گردید. از هر منطقه دو نمونه آب بررسی شد. یک لیتر آب در بطری های استریل جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. بعد از تغلیظ نمونه های آب با استفاده از سیستم فیلتراسیون، با استفاده از NaOH و SDS رسوب نمونه های آب آلودگی زدایی و کشت داده شد. ایزوله های مایکوباکتریومی جدا شده با استفاده از روش تعیین توالی ژن rpoB مورد شناسایی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تمامی نمونه آب های مورد استفاده از نظر کشت مثبت بودند. سه نمونه آب دارای دو نوع مختلف کلنی مایکوباکتریوم غیر سلی بود در حالی که بقیه نمونه ها یعنی 41 نمونه دارای فقط یک نوع کلنی خالص مایکوباکتریوم بودند. آلودگی محیط های کشت 1% بود. تعداد 47 ایزوله مایکوباکتریومی در مجموع جدا سازی گردید. بر اساس تعیین توالی ژن rpoB گونه های مایکوباکتریوم سیمیه، مایکوباکتریوم فورچیتیوم و مایکوباکتریوم گوردونه شایع ترین ها بودند.
  نتبجه گیری: در این مطالعه نشان داده شد که در آب های شرب مایکوباکتریوم ها وجود داشته و جمعیت انسانی با این گروه از باکتری ها مدام در تماس است. مطالعات تکمیلی می تواند مشخص شدن نقش این باکتری ها در کیفیت آب های شرب کمک نماید.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم های غیرسلی، شناسایی، آب شرب، تهران
 • پیروز صالحیان، معصومه حسنی، مریم نادری، آرش پولادی صفحات 119-125
  سابقه و هدف
  ژن XRCC1 پروتئینی را که درگیر در سیستم اصلاح بازمی باشد، کد می کند. به دلیل نقش مهم ژن XRCC1، پلی مورفیسم این ژن می تواند در انسان ریسک نئوپلاسم را افزایش دهد. بررسی حاضرجهت یافتن ارتباط بین بیماری اندومتریوزیس و پلی مورفیسم ژن XRCC1 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 102 نفر بررسی شدند. DNA از خون محیطی جدا شد و بررسی روی کدون 399 ژن XRCC1 توسط جفت پرایمر اختصاصی با روش PCR-RFLP انجام شد.
  یافته ها
  اطلاعات از 102 نمونه، شامل یک گروه 52 نفری بیماران اندومتریوزی و یک گروه کنترل 50 نفری با استفاده از تست دقیق فیشر بررسی شد و پلی مورفیسم آرژنین به گلوتامین کدون 399 ژن XRCC1 در بیماران اندومتریوزی 76.9% در مقایسه با گروه کنترل 28% بدست آمد (OR=2.47). همچنین تکرارآلل G در گروه اندومتریوزی 57.69% و تکرار آلل A برابر 42.31% و این نتایج در گروه کنترل به ترتیب 86% و 14% برای آلل G و A بدست آمد(P=0.0001).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که که پلی مورفیسم آرژنین به گلوتامین در ژن XRCC1 در کدون 399 با افزایش ریسک بیماری اندومتریوزیس ارتباط دارد و بر این اساس افراد دارای پلی مورفیسم در این ناحیه از ژن 2.47 برابر ریسک اندومتریوزیس نسبت به افراد فاقد این پلی مورفیسم دارند.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم Arg399Gln، اندومتریوزیس، PCR، RFLP، ژن XRCC1
|
 • Fatemeh Saberi, Delaram Babaei, Somayeh Malmir, Mehrdad Moosazadeh Moghaddam, Reza Mirnejad* Pages 9-22
  In the past two decades، given the importance of biotech drugs and its effective role in the treatment of many diseases، the commercialization and selling of these products is dramatically grown worldwide and many large companies have obtained macro-economic benefits for their own and their mother country by investing in this area. The United States is the largest investor in the research، production and sales of pharmaceutical products derived from biotechnology; therefore، studying the biotechnological drugs market can provide an overall vision about the commercialization process and the market for these types of drugs in the world. For the young researchers in biotechnology and pharmaceutical field to be familiar with commercial status and sales of biotechnological drugs، the business development and selling of these products in the United States in a period of 10 years (2002-2012) was studied as a reference model. Data presented in this article is based on the reports from 2007 to 2014، which are published in each year in the Nature Biotechnology Journal.
  Keywords: Biotechnology, Drug, Business, Sale
 • Fatemeh Naseri *, Mohammad Reza Daemii, Mohammad Hossein Sangtarash, Adam Torkamanzehi Pages 23-28
  Aim and
  Background
  White spot syndrome virus (WSSV) infection has resulted in severe production and economic losses in shrimp culture globally. The first time the white spot disease (WSD) was reported in Iran was in 2004 and 2008, respectively in Bushehr Province. In Sistan and Balochestan province only the WSD was reported in 2008. White spot syndrome virus (WSSV) is the most pathogenic among the penaeid shrimp viruses.
  Materials And Methods
  WSSV DNA samples for PCR test were prepared from diseased shrimp. Specific PCR primers were used for the amplification of VP28 gene in WSSV. VP28 gene of DNA isolate of WSSV was amplified by PCR and the PCR product was sequenced.
  Results
  The results were submitted to GenBank (KF723558). The nucleotide sequence (KF723558) was compared with the VP28 gene sequences in the GenBank database (NCBI).
  Conclusion
  36 sequences showed significant alignments with 99% homology which include the sequences from Korea, Japan, US, Indonesia, China, Vietnam, Taiwan, the Netherlands and Thailand. However, the homology was not observed 100% in the sequences.
  Keywords: White Spot Syndrome Virus, Polymerase Chain Reaction, shrimp, GenBank database
 • Zhila Hosseinian, Rahimeh Rasouli, Amin Azarnoosh, Mehri Mortazavi, Azim Akbarzadeh Pages 29-36
  Aim and
  Background
  Today, the use of magnetic nanoparticles of iron oxide is highly regarded in various fields of medicine such as imaging and drug delivery. In this study magnetic nanoparticles with cisplatin as chemotherapy drug have been studied as an efficient drug delivery system with lower doses of the chemotherapeutic agent, the control of drug distribution in the body and destruction of breast cancer cells.
  Materials And Methods
  In the present study, iron oxide magnetic nanoparticles containing cisplatin were synthesized. The size and morphology of nanoparticles were characterized. Finally, in-vivo and in-vitro cytotoxic effects on MCF-7 cell lines and animal models Balb/c mice were evaluated. In vitro effects of cisplatin and magnetic nanoparticles-loaded with cisplatin on MCF-7 cell line were evaluated. In vivo study of different doses of nanoparticles loaded with cisplatin and cisplatin on Balb/c mice with breast cancer were studied. Changes in tumor size were evaluated by calculation of tumor volume.
  Results
  The results showed that nanoparticles loaded with cisplatin in human breast tumor tissue affect effectively. Magnetic nanoparticles loaded with cisplatin compared to free cisplatin showed higher toxicity effects with lower doses of cisplatin on MCF-7cell line.
  Conclusion
  The results showed that the magnetic nanoparticles loaded with cisplatin can be proposed as an appropriate candidate for the treatment of breast cancer with minimal side effects.
  Keywords: nanoparticles, PEGylation, cisplatin, MCF, 7, breast adenocarcinoma
 • Javad Shahabi, Hasan Ebrahimi Shahmabadi *, Seyed Ebrahim Alavi, Maedeh Koohi Moftakhari Esfahani, Mehdi Ardjmand, Aliakbar Seyfkordi, Azim Akbarzadeh Pages 37-46
  Aim and
  Background
  Functional nanoparticles have offered many hopes in drug delivery. These structures not only increase the efficiency of nanoparticle-associated drugs, but also attenuate the side effects of these therapeutic agents. In this study various nanoparticulate formulations of Hydroxyurea (HU) were constructed.
  Materials And Methods
  reverse phase evaporation technique was used to obtain the Hydroxyurea-loaded liposome. Aspartic acid containing-Gold nanoparticles (GNPs) were manufactured using reduction of chloroauric acid salt. DNA extracted from human breast cancer cell line MCF-7 was then conjugated to GNPs (nanoconjugate). Nanoconjugate was subsequently mixed with Hydroxyurea-loaded liposome to give nanoconjugate complex. Obtained nanoparticulate formulations were characterized with dynamic light scattering (DLS) and UV-Vis spectrophotometery methods. Spectrophotometery was also used to determine the drug loading efficiency. MTT assay and MCF-7 cell line was contributed to provide the information about cytotoxicity effects of various formulations.
  Results
  Drug loading efficiency was found to be 70%. While nanoconjugate complex gave the largest size with 502 nm, size of produced GNPs was minimum with 29 nm. Although compared to free drug, efficiency was significantly enhanced when HU was coupled to nanoparticulate formulations, this effect was more evident at lower concentrations of drug (>20 µM). In this regard cytotoxicity effect of nanocomplex was prominent. Cytotoxicity effects of HU-loaded liposome and nanoconjugate complex at lowest concentration (5 µM) were estimated to be 70 and 81 percent respectively. More cytotoxicity observed with nanoconjugate complex could be attributed to an increase in the HU transfer to cell because of GNPs. Free HU showed cytotoxicity effects equal to 32 and 88 percent at 5 and 2500 µM, respectively.
  Conclusion
  Results of the study showing that liposome nanoparticle could be considered as a suitable carrier for HU. It has demonstrated that GNPs exert essential role in which at the present of this nanoparticle as nanocomplex structure, cytotoxicity effects were significantly increased. According to these observations, use of GNPs as liposomal nanocomplex for various drug formulations could be considered. Because of significance increase in the cytotoxicity effects of nanoconjugate complex produced in this study, it is recommended to initiate the in vivo studies.
  Keywords: Gold nanoparticle, liposome, Hydroxyurea, drug delivery
 • Fatemeh Asgari, Reza Falak, Mohammad Ali Bahar, Zahra Majd, Mitra Heydari Nasrabadi, Somayeh Dashti, Mehdi Shekarabi* Pages 47-54
  Aims and
  Background
  This study was performed to evaluate the effect of lactobacillus acidophilus Bacteria (LAB) on chicken T cell subsets at ileum, bursa and cecal tonsil tissues.
  Material And Methods
  Thirty chickens were divided into three groups and fed with sterilized cow milk (M), or a mixture of M and LAB, kept as controls. Chickens from each group were sacrificed after 2 or 3 weeks and lymphoid tissues including ileum, bursa and cecal tonsil were removed and cryo preserved. The ratio of T cell subsets including CD4+, CD8+ and gamma delta T cells were studied by immune-histochemistry method.
  Results
  The ratio of CD4+ T cells was significantly higher in ileum of chicken after 2 weeks of probiotic intake. Moreover, this ratio was even higher than the ratio of these cells in the third week. In the cecal tonsil sections the percentage of gamma delta T cells was higher in milk fed chickens, after 3 weeks.
  Conclusion
  The findings indicate that feeding of chickens with probiotics may alter the distribution of T cells in the lymphoid tissues. However, coincidental increase of CD4+ and gamma delta T cells after 2 and 3 weeks of treatment indicates that these effects are transient and could not have a permanent effect on avian mucosal immunity.
  Keywords: probiotic, chicken, T lymphocyte, lactobacillus acidophilus
 • Parisa Eizadkhah, Seyed Davood Hosseini *, Ahmad Ali Purbabai Pages 55-62
  Aim and
  Background
  Ornithobacteriosis is an infectious disease of avian species reported in almost all countries around the world. The first recorded isolation of ORT was made from turkeys in Germany in 1981. ORT has been isolated from chickens, ducks, geese, guinea fowls, gulls, ostriches, partridges, pheasants, pigeons, quails, rooks and turkeys so far. In Iran, ORT infection was reported by Banani et al for the first time. The aim of the study was to identify the Ornithobacterium isolated in Markazi province using molecular analyses.
  Materials And Methods
  Sampling and biochemical isolation has been performed in Razi vaccine and serum research institute. Random sample of 20 units and 231 birds has been collected from the Arak poultry farms during August 2011 to March 2013. All of the fifteen isolated samples were cultured in blood agar media with 5µg/ml Gentamicin and incubated at 48 hours in 37˚C. Then all samples were subjected to PCR and sequencing for 16S rRNA.
  Results
  PCR results and observations 784 bp band on the agarose gel confirmed the existence of genera Ornithobacterium. Also compared sequences obtained from isolated sequences available in GeneBank showed that 98-100% were similar to Ornithobacterium rhinotracheale strain indicating the existence of these bacterial species in the farms of Markazi province.
  Conclusion
  Ornithobacterium rhinotracheale can be a dominant species from Ornithobacterium in the farms of Markazi province.
  Keywords: ORT, PCR, poultry, 16S rRNA, respiratory disease
 • Fariborz Darvishzadeh, Fatemeh Nejatzadeh, Ali Reza Iranbakhsh* Pages 63-70
  Aim&
  Background
  Basil (Ocimum basilicum) belongs to the family Lamiaceae. It is annual plant known as an important medicinal plant. To study the effects of nano-silver particles on salinity tolerance behaviors (Ocimum basilicum L.), the present research was conducted.
  Materials And Methods
  experiments were carried out factorially based on CRD with four replicates during autumn 2013. Samples were treated with 6 levels of nano-silver particles, including 0, 20, 40, 60, 80 and 100 mg.kg-1 and 6 levels of salinity 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 mmol.l-1. Salinity treatments were prepared using NaCl and CaCl2 at the rate of 1:1 in Hogland solution of 50%. The germination percentages, germination speed, vigor index, were also determined.
  Results
  Results showed that the application of nano-silver particles at the concentration of 40 mg.kg-1 led to the increases in germination percentage and improved the resistance to salinity conditions.
  Conclusion
  the application of nano silver at suitable levels during germination process may enhance germination traits, plant growth and resistance to salinity conditions in basil seedlings.
  Keywords: (Ocimum basilicum L.), Germination, Nano silver particles, Salinity
 • Laleh Fatehi Gharehlar, Parichehreh Yaghmaei *, Kazem Parivar, Azadeh Ebrahim, Habibi, Masoud Maleki Pages 71-78
  Aim and
  Background
  Many studies have found an association between inflammation and mental disorders such as anxiety and depression in different regions of the brain. Inflammatory factors cause increase in cytokines levels. On the other hand elevated levels of cytokine are associated with several neurological disorders, including anxiety, depression, Alzheimer and Parkinson's diseases. GABA (Gamma Aminobutyric acid) is a major inhibitory neurotransmitter in the mammalian central nervous system. Many studies have proven the role of GABA in mental disorders including anxiety, depression. The present study investigates the effects of GABA agonists and antagonists on the levels of inflammatory factors and cytokines levels in offsprings.
  Materials And Methods
  In the present study, the pregnant female rats in their late pregnancy were treated for 3 days, from 16th to 18th day of gestation, with the antagonist or agonist GABAa receptor with 10, 50, 100, 500 and 700 μg / kg of Muscimol and 20, 70, 140, 500 and 800 μg / kg of Bicuculline. After the treatment, the cytokines levels in the hippocampus and prefrontal cortex were measured in offsprings. The measurement was carried out by ELIZA technique.
  Results
  Our results showed that the treatment on pregnant female rats in their late pregnancy (16th to 18th day of gestation for 3 days(with antagonist (bicuculline) or agonist (muscimol) of GABAa receptor which were 500 and 700 μg / kg for muscimol 140 and 500 μg / kg for bicuculline, had no effect on the levels of cytokines.
  Conclusion
  In conclusion, these studies showed that the blockage of GABA receptor plays no role in the inflammatory factors and cytokines.
  Keywords: GABAA, ?R, Cytokine, rat
 • Nahid Sepehri, Mohammad Mehdi Mahmoodi* Pages 79-88
  Aim and
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is an important cause of nosocomial infection. According to widespread antibiotic resistance and limitation of effective drugs, nowadays much attention has been focused on the use of alternative drugs. One of the alternatives is pyocin of Pseudomonas that can have inhibitory effect on relative species and even on other genus. This study was aimed to study the production and investigation of antimicrobial effects of pyocin on some pathogenic bacteria and investigation of its synergism effect with some common antibiotics.
  Materials And Methods
  Production of pyocin by isolated strains of Pseudomonas aeruginosa was investigated without stimulator and in presence of mitomycin C in various temperature and pH values. Inhibitory effect of pyocin was studied on some pathogenic bacteria; also synergism effect of pyocin with some antibiotics was investigated.
  Results
  Pyocin production was done both in the absence of stimulator and to a greater extent in the presence of mitomycin C. Optimum temperature for the production of pyocin was 37C and optimum pH was 7. Produced pyocin showed a significant inhibitory effect on target bacteria and had synergism effect with some studied antibiotics.
  Conclusion
  Pyocin can have an efficient inhibitory effect on pathogenic bacteria in vitro. Upon further investigations especially in vivo, more detailed information can be obtained about the possibility of its using as an alternative or complement for the treatment of bacterial infections.
  Keywords: Pyocin, mitomycin C, synergism, Pseudomonas aeruginosa
 • Fatemeh Bazelli Mahbob*, Hosien Attar, Ghassem Amoabediny, Maryam Iman Pages 89-96
  Aim and
  Background
  Ascorbic acid (vitamin C) is a white powder and non-toxic. VC is the most important antioxidant. This vitamin is not stable enough in aqueous solution. The aim of this work is to encapsulate ascorbic acid within nanomicelle in order to increase the stability of vitamin, fat-soluble and higher concentrations drug delivery.
  Materials And Methods
  Using surfactant Tween 80 and α-tocopherol in stable temperature conditions, nanomicelle was developed. Encapsulation efficiency was calculated by spectrophotometric method. The morphology of nanomicelle was examined with electron microscope TEM operating and Size measurements of the samples were obtained by Dynamic Light Scattering Instrument (Nano-ZS; Malvern, UK).
  Results
  The mean diameter and encapsulation efficiency of nanomicelle ascorbic acid is, respectively, 100 nm and 70%.
  Conclusion
  This study showed that ascorbic acid can be encapsulated into nanomicelle and protected against environmental factors such as temperature, humidity, pH and light; also with this method the fat-solubility of vitamin can be achieved.
  Keywords: ascorbic acid, encapsulated, nanomicelle, vitamin C, Tween80
 • Samira Rasaneh*, Hosein Rajabi, Samira Heydari Pages 97-104
  Aim and
  Background
  Herceptin as a humanized monoclonal antibody against HER2 is used for the treatment of the early stage of HER2 over-expresed breast cancers. This antibody has the potential to be used as radioimmuno-scintigraphy agent in diagnosing HER2 breast cancer. In this study, the radiolabeling of Herceptin with 99mTc was evaluated for the first step in producing a new radiopharmaceutical agent.
  Materials And Methods
  Herceptin antibody was labeled with Technetium-99m using Diethylene Triamine Pentaacetic Acid (DTPA) as chelator. All the quality control tests were performed. Labeling efficiency, stability in buffer and serum, immunoreactivity, toxicity and cell binding of the complex were tested on different breast cancer cell lines.
  Results
  The labeling efficiency of the complex was 97 ± 2%. The stabilities in phosphate buffer and in human blood serum within 24 h post preparation were 96 ± 1% and 90 ± 2%, respectively. The immunoreactivity of the complex was 83 ± 3%. The binding of labeled antibody to the surface of SKBR3, MCF7 and A431 cells were increased by increasing Her2 concentration on the cells surface. No cytotoxicity effect of complex was seen on the cell lines.
  Conclusion
  The findings showed that 99mTc-DTPA-Herceptin can be a promising candidate as HER2 antigen scanning for human breast cancer that needs more investigations in future.
  Keywords: Herceptin, HER2, breast cancer, 99mTc
 • Elham Asadi* Pages 105-112
  Aim and
  Background
  Sperm motility is a critical factor for fertilization. Glucose and citric acid can be metabolized by these cells. We study the role of these two on Bovine sperm motility in BO medium.
  Materials And Method
  Testicles were removed from tunica albuginea. Epididymes were incised and 4-6 *106 sperm cells/ml were transferred into BO medium containing different concentrations of glucose (G1 & G2) with or without citric acid, and incubated in a %5 Co2 incubator in humid air at 38 C for up to 8 hours. Sperm cells were observed under CASA system (computer assisted sperm analyzer) and data for the Class A, Class A+B, Live ratio, Straight Line Velocity (VSL), Curvilinear Velocity (VCL), Average Path Velocity (VAP), Beat Cross Frequency (BCF) were recorded.
  Result
  The results showed that Class A was significantly higher at G1 & citric acid at 6 hours post incubation (p<0.05). Class A+B was significantly higher at G1 & citric acid at 4 & 6 hours post incubation (p<0.05). Live-ratio was significantly higher at G1 & citric acid too. Such effects didn’t observe at G2 & citric acid medium.
  Conclusion
  The results showed that citric acid has an increasing effect on these parameters. This effect can be affected by concentrations of glucose. Our results didn’t show any significant difference in comparing motility patterns at G1 and G2 concentrations of glucose with or without citric acid. This part of the results suggests that citric acid has no any effect on these parameters.
  Keywords: Epididymal sperm, Glucose, Citric Acid, viability, velocity
 • Abdolrazagh Hashemi Shahraki *, Saeed Zaker Bostanabad Pages 113-118
  Aim and
  Background
  Nontuberculous mycobacteria (NTM) are widely dispersed in the environment and are commonly isolated from environmental sources. Several species of environmental mycobacteria have been known to be important as human pathogens. The aim of this study was the isolation and molecular identification of NTM recovered from Tehran drinking water samples.
  Material And Methods
  From 22 different municipality regions of Tehran, 44 water samples were collected and passed through 0.45 μm filters. Filters were rinsed, treated with NaOH and SDS and transferred onto Lowenstein-Jensen medium. The isolates were subjected for molecular identification by sequencing rpoB gene.
  Results
  All of the collected waster samples were positive for NTM. Three samples had two types of NTM while the rest had one NTM isolate in pure culture. Contamination rate was 1%. Total of 47 isolates were isolated. Using rpoB gene sequencing M. simiea, M. fortuitum and M. gordonae were most frequent encountered species.
  Conclusion
  Our findings showed NTM are the most common inhabitant bacteria in drinking water systems. This study provided impotent evidence about distribution of NTM in environmental sources.
  Keywords: NTM, identification, drinking water, Tehran
 • Pirooz Salehian, Masoumeh Hassani, Maryam Naderi, Arash Pooladi Pages 119-125
  Aim and
  Background
  XRCC1encods the protein involved in base excision repair (BER) system. Because of important role of XRCC1 gene, polymorphism in this gene could increase the risk of many neoplasms in human. We conducted a research project to find out the association between endometriosis with XRCC1polymorphism.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study 102 cases were enrolled. DNA was isolated from peripheral blood, and then genotyping of codon 399 of XRCC1 was carried using specific primers and RFLP method.
  Results
  Data from102 cases in an endometriosis group (n=52) and a control group (n=50) were analyzed and led to the following.
  Results
  the Arg399Gln polymorphism of XRCC1 gene was 76.9% in the endometriosis group compared with 28% in the control group (P=0.0001) with OR= 2.47 and 95% CI: 1.72–4.39 (for GG vs. GA+AA) using Fisher’s exact test. Allelic Frequency on the Endometriosis group was 57.69% for G and 42.31% for A allele; these rates for the control group were 86% and 14% for G and A alleles respectively (P=0.0001).
  Conclusion
  we came to the conclusion that arginine to glutamine polymorphism of XRCC1 gene codon 399 is associated with an increase in the risk of endometriosis and obtained odd’s ratio indicates that people with this polymorphism have 2.47 times the risk of developing endometriosis compared to people without polymorphism.
  Keywords: Arg399Gln polymorphism, Endometriosis, PCR, RFLP, XRCC1