فهرست مطالب

مهار زیستی در گیاه پزشکی - سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)

نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی
سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 11
|
 • آیدا گیفانی، رسول مرزبان، علی اکبر سیف کردی، مهدی ارجمند، احمد دزیانیان صفحات 1-8
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش و تاثیر پلیمر های گوناگون در میکروکپسول کردن و پوشش دهی ویروس HaNPV در مقابل اشعه فرابنفش انجام شده است. برای این منظور فرمولاسیون میکروکپسول ویروس HaNPV با استفاده از سه پلیمر سدیم آلژینات، ژلاتین و نشاسته و نیز ترکیب این سه پلیمر، به کمک روش امولسیون ساخته شد. میزان پایداری و فعالیت بیولوژیکی ویروس در فرمولاسیون های حاصل پس از 5 و 24 ساعت اشعه دهی با نور (UVA (nm385، روی لارو Helicoverpa armigera ارزیابی شد. میزان تلفات لاروهای تغذیه شده با سوسپانسیون غیرمیکروکپسول از 100% قبل از اشعه دهی به 66/46% پس از اشعه دهی به مدت 24 ساعت کاهش یافت. قبل از اشعه دهی، هر یک از پلیمرهای نشاسته و سدیم آلژینات به طور مجزا و در غلظت های بکار رفته نه تنها نتوانستند پوشش مناسبی برای ویروس HaNPV در مقابل اشعه فرا بنفش ایجاد کنند، بلکه موجب کاهش فعالیت کشندگی ویروس شدند. در حالیکه ترکیب نشاسته و سدیم آلژینات با هم دارای اثر هم افزایی بوده و موجب افزایش فعالیت بیولوژیکی ویروس شد. درصد تلفات به ازای فرمولاسیون حاصل از ترکیب نشاسته و سدیم آلژینات، در مقایسه با سوسپانسیون غیر میکروکپسول معنی دار بود (df = 7، P<0.05،). در صد تلفات فرمولاسیون ژلاتین و ترکیب آن با سایر پلیمر های بکار رفته، با سوسپانسیون غیر میکروکپسول ویروس تفاوت معنی داری داشتند (df = 7، P<0.05). به طور کلی ژلاتین و ترکیب آن با سایر پلیمرها پایداری لازم را برای ویروس HaNPV در برابر اشعه UV فراهم کردند.
  کلیدواژگان: آفت کش میکروبی، ویروس HaNPV، UV، میکروکپسول، پلیمر
 • مهدی فولادی، غلامرضا گل محمدی، حمید قاجاریه صفحات 9-18
  زنبور Habrobracon hebetor یکی از انگل واره های مهم لارو بسیاری از آفات به ویژه بال پولک داران خانواده ی Noctuidae می باشد. در این بررسی، اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره کش های آزادیراکتین، فلونیکامید، تیاکلوپراید و تیوسیکلام روی حشرات بالغ این زنبور انگل واره مورد بررسی قرارگرفت. پرورش زنبور انگل واره روی لاروهای سن آخر شب پره ی مدیترانه ای آرددر اتاقک رشد با شرایط دمایی 2±27 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره ی نوری 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی) انجام شد.آزمایشات زیست سنجی روی حشرات کامل زنبور به روش تماسی و اثرات زیر کشندگی به روش سم شناسی دموگرافیک انجام شد. بنابر نتایج آزمون زیست سنجی مقادیر LC25 برآورد شده برای حشره کش های فلونیکامید، تیاکلوپراید و تیوسیکلام به ترتیب 277، 269 و 44/ 1 و مقادیر LC50 به ترتیب برابر 551، 467 و 15/ 3 میلی گرم ماده ی موثره بر لیتر برآورد شد. در مورد حشره کش آزادیراکتین تا سه برابر غلظت مزرعه ای حداکثر 19 درصد تلفات مشاهده شد. تیوسیکلام بالاترین میزان سمیت را روی حشرات کامل زنبور نشان داد. مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) برای تیمار شاهد و حشره کش های آزادیراکتین، فلونیکامید، تیاکلوپراید و تیوسیکلام به ترتیب 005/ 0±26/ 0، 004/ 0±24/ 0، 005/ 0±23/ 0، 004 /0±22/ 0و 005/ 0±21/ 0 تخم در روز برآورد شد. همچنین نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) برای تیمارهای یاد شده به ترتیب 37/ 2±07/ 93، 77/ 1±99/ 82، 77 /1±94/ 78، 85/ 0±84/ 69 و 01/ 1±01/ 62 برآورد شد. به طور کلی براساس نتایج اثرات کشندگی و زیرکشندگی، حشره کش های آزادیراکتین و فلونیکامید اثر سوء کمتری روی زنبور نشان دادند. در صورت تایید نتایج مزرعه ای، از این حشره کش ها می توان همراه با این عامل کنترل بیولوژیک در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات استفاده نمود.
  کلیدواژگان: زیست سنجی، اثرات کشندگی و زیرکشندگی، جدول زندگی
 • فرزانه دامنی زمانی، سید محمدرضا موسوی، راحیل اسدی صفحات 19-32
  شب پره مینوز گوجه فرنگی یکی از آفات خطرناک مزارع گوجه فرنگی می باشد که در صورت طغیان تا 100% محصول را از بین می برد. در این بررسی به نقش بیمارگری لاروهای سن سوم (IJs) دو گونه (Steinernema carpocapsae (Sc و (Heterorhabditis bacteriophora (Hb روی سنین مختلف لاروی آفت مذکور درون ظرف پتری و درون برگ های جدا شده ی گوجه فرنگی پرداخته شده و نماتد کارآمدتر انتخاب گردید. توانایی گونه ی موثرتر در آلوده کردن لارو سن آخر و شفیره آفت در ظرف پتری (با سه غلظت 50، 100، 200 IJs در هر پتری) و حساسیت شفیره در خاک (50، 100، 200 IJs/cm2) مورد بررسی قرار گرفت. در گلخانه نیز توانایی گونه ی موثرتر در کنترل مراحل مختلف لاروی شب پره بررسی و با سم ایندوکساکارب مقایسه شد. در آزمایشگاه توانایی نماتد Hb در کنترل لارو آفت تقریبا 7/ 1 برابر Sc بود و برای آزمایشات تکمیلی انتخاب گردید. تعداد 50 IJs نماتد در هر پتری باعث مرگ 84 درصد از لاروهای سن آخر آفت شد. بیشترین درصد مرگ و میر شفیره ها در ظرف پتری زمانی مشاهده شد که 200 IJs نماتد در هر پتری استفاده گردید و جمعیت IJs/cm2 200 باعث مرگ 28% از شفیره های درون خاک گردید. افزایش جمعیت نماتد باعث افزایش درصد آلودگی شفیره ها شد. در شرایط گلخانه ای، لاروهای سن 4 توتا بیشترین حساسیت را نسبت به بقیه سنین نشان دادند و سمپاشی تاثیر چندانی در کنترل این آفت نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد نماتد Hb بتواند باعث کاهش خسارت شده و به مهار زیستی آفت منتهی گردد.
  کلیدواژگان: آفت کش آوانت، شب پره مینوز گوجه فرنگی، کنترل بیولوژیک، نماتدهای بیمارگر حشرات
 • محمد عبدالهی، لیلا جهانبازیان، حسام الدین رمضانی صفحات 33-44
  نماتد ریشه گرهی به لحاظ خسارتی که در سطح جهانی به گونه های مختلف گیاهی وارد می کند، از مهم ترین نماتدهای بیماری زا در گیاهان می باشد. به دلیل مضر بودن نماتدکش های شیمیایی برای سلامتی انسان و محیط زیست، تحقیقات برای پیدا کردن روش های جدید مدیریت جمعیت نماتدهای انگل گیاهی که با محیط سازگاری داشته باشد، اهمیت پیدا کرده است. این تحقیق با هدف بررسی اثر جدایه های مختلف باکتری P. fluorescens در مدیریت نماتد ریشه گرهی انجام شد. در این بررسی اثر 9 جدایه باکتری P. fluorescens بر نماتد ریشه گرهی در آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی جدایه های مورد بررسی در آزمایشگاه باعث ایجاد مرگ و میر لارو سن دوم نماتد شدند، ولی میزان مرگ و میر در تیمارهای مختلف در سطح 1 درصد اختلاف معنی دار داشت. هرچند که جدایه های مختلف از نظر خاصیت نماتدکشی دارای توانایی متفاوتی بودند. در گلخانه نیز اکثر جدایه های مورد بررسی گال زایی و تکثیر نماتد را کاهش دادند. از نظر کاهش فاکتور تولید مثل نماتد، جدایه های 2 و 16 که از خاک ناحیه ی ریزوسفر در شهرستان بویراحمد جداسازی شده بودند، نسبت بهP. fluorescens CHA0 موثرتر بودند. تقریبا هیچ کدام از جدایه ها قادر به افزایش شاخص های رشدی گیاه در مقایسه با شاهد آلوده نبودند.
  کلیدواژگان: Pseudomonas fluorescens، بویراحمد، گوجه فرنگی، مهار زیستی، نماتد ریشه گرهی
 • رباب اعزازی، اکبر شیرزاد، مسعود احمدزاده * صفحات 45-56

  Phytophthora drechsleriیکی از بیمارگرهای خاکزاد مهم در ایران محسوب می شود که منجر به به روز بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه روی خیار می شود. اخیرا مهار زیستی این بیماری به وسیله ریزوباکتری های محرک رشد گیاه از جمله سودومونادهای فلورسنت به عنوان روش جایگزین برای قارچ کش های شیمیایی مورد توجه قرارگرفته است. در پژوهش تحقیق حاضر اثر آنتاگونیستی دو جدایه از (Pseudomonas fluorescens (F117 و F133 تولید کننده ی آنتی بیوتیک DAPG علیه بیمارگرP. drechsleri در شرایط آزمایشگاه با روش های مختلف و همچنین در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جدایه های مورد استفاده با دارا بودن مکانیسم های بیوکنترلی متعدد از قبیل آنتی بیوز، تولید سیدروفور، سیانید هیدروژن و همچنین تولید آنزیم های پروتئاز، لیپاز و حل کننده فسفات، به صورت مطلوبی توانستند در شرایط گلخانه و آزمایشگاه، بیماری یادشده را کنترل کنند.

  کلیدواژگان: بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه ی خیار، سودومونادهای فلورسنت، مهار زیستی
 • محمد حاجیان شهری، فریبرز فرخی، محمد سالاری، حمید روحانی صفحات 57-71
  چغندرقند، در ایران یکی از مهم ترین محصولات زراعی به شمار می آید و بیماری مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و سوختگی برگ ناشی از Rhizotonia solani یکی از مهم ترین علل کاهش عملکرد آن می باشد. ازآنجایی که استفاده از روش شیمیایی در کنترل آفات و بیماری های گیاهی موجب بروز مشکلات زیست محیطی عدیده ای می شود، لذا در این تحقیق، از شش جدایه ی Pythium oligandrum به دست آمده از خاک مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی که در شرایط آزمایشگاه دامنه ی میانگین بازدارندگی شان از رشد R. solani 32/09 تا 36/ 71 درصد بود، استفاده شد و کارآیی آن ها در کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه ی ناشی از R. solaniدرگلخانه با شرایط متفاوت (روش ها و زمان های مختلف کاربرد آنتاگونیست در خاک سترون و غیرسترون) بررسی گردید. این تحقیق به صورت 5 آزمایش جداگانه و هر یک در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با 5 تا 6 تیمار بر حسب آزمایش و 4 تکرار انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در میان جدایه های مختلف آنتاگونیست، جدایه ی تربت جام بیشترین تاثیر را درکنترل بیماری مرگ گیاهچه داشته است. افزودن زادمایه P. oligandrum یک هفته قبل از R. solani به خاک، علاوه برافزایش میزان جوانه زنی بذر چغندرقند نسبت به شاهدآلوده، بیماری مرگ گیاهچه را نیز به ترتیب به میزان 66 و36 درصد در خاک سترون و غیرسترون کاهش داد. همچنین، در شرایط خاک سترون و غیرسترون، تیمار بذری متاثر ازP. oligandrum در مقایسه با شاهد، به ترتیب به میزان 64 و43 درصد، وقوع بیماری مرگ گیاهچه را کاهش داد.
  کلیدواژگان: چغندرقند، مرگ گیاهچه، پیتیوم و رایزوکتونیا
 • رقیه کارخانه، مهیار شیخ الاسلامی آل آقا، علی اکبر حجت جلالی صفحات 73-81
  به منظور بررسی تاثیر آنتاگونیستی قارچ های همراه نماتد ماده ی بالغ و توده ی تخم Meloidogyne javanica درگلخانه های پرورش گوجه فرنگی و خیار در استان کرمانشاه طی سال های 1389- 1388 آزمایش هایی انجام شد. در بین قارچ های جدا شده 49 جدایه از جنسFusarium وجود داشت کهگونه هایF. chlamydosporum، F. oxysporum، F. proliferatum، F. solani، F. tricinctumو F. verticillioides شناسایی شدند. برای دستیابی به جمعیت خالص نماتد، اقدام به تلقیح تک توده تخم نماتد (Single egg mass) پای گیاهچه ی خیار شد. پس از تکثیر نماتد، آزمایش در شرایط آزمایشگاهی و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار صورت گرفت. پارامترهای مورد ارزیابی در این بررسی شامل، درصد انگلی کردن تخم ها، تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن دوم (J2) نماتد بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در بین تیمارهای موردبررسی گونه های F. chlamydosporumF. solani، و F. oxysporumاز نظر تاثیر در پارازیتسم تخم ها، گونه ی F. solani در ممانعت از تفریخ تخم و تمام گونه های فوزاریوم در ایجاد مرگ و میر لارو سن دوم نماتد تاثیر معنی داری داشتند. براساس نتایج به دست آمده F. solani به دلیل قابلیت آنتاگونیستی بهتر و فراوانی بیشتر در جداسازی ها نسبت به سایر گونه ها ارجحیت داشت.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیکی، نماتد ریشه گرهی، دشمنان طبیعی، قارچ آنتاگونیست
 • پریسا بنا مولایی، شهزاد ایرانی پور، شهریار عسگری صفحات 83-100
  پارازیتوییدهای تخم از جمله مهم ترین دشمنان طبیعی سن گندم هستند. آگاهی از نیازهای اکولژیک دشمنان طبیعی در موفقیت کنترل بیولژیک کاربردی نقش اساسی دارد. یکی از موضوعاتی که در این راستا مطرح است اثر رشد جنین میزبان بر کارایی زنبورهای رشدیافته در آن هاست. این موضوع با قرار دادن تخم های تازه گذاشته شده (شاهد)، یک، دو، سه، چهار و پنج روزه یEurygaster integriceps در اختیار زنبور پارازیتویید Trissolcus vassilievi مورد بررسی قرار گرفت. دو جمعیت زنبور با منشاء معتدله (تبریز) و نیمه گرمسیری (ورامین) برای این مطالعه به کار گرفته شد. تخم های پنج روزه جز شش مورد پارازیته نشدند که آن هم تماما فرزندان نر خارج شدند. اختلاف معنی داری بین دو جمعیت زنبور از نظر میزان پارازیتیسم مشاهده نشد، ولی اختلاف بین سنین مختلف تخم میزبان معنی دار بود. میزان پارازیتیسم زنبورها تا پایان دوروزگی رشد جنین تفاوت معنی داری نداشت، ولی در تخم های سه و چهار روزه کاهش معنی داری نشان داد. درصد خروج حشرات کامل، نسبت جنسی نتاج و زادآوری زنبورهای خارج شده نیز تحت تاثیر سن میزبان قرار گرفت. زادآوری با افزایش رشد جنین بعد از یک روزگی کاهش معنی داری نشان داد و حداکثر تفاوت بین شاهد و تخم های چهار روزه حدود 50% بود. زنبورهایی که در تخم های با جنین رشد یافته نشو و نما کرده بودند، در هفته ی اول زندگی خود موفق به جبران نسبی عقب ماندگی تولیدمثلی اولیه شدند. در مجموع رشد جنین میزبان تا دو روزگی اثر اندکی روی زنبورها داشت ولی بعد از آن موجب افت شدید شایستگی نتاج شد.
  کلیدواژگان: Eurygaster integriceps، سن میزبان، طول عمر، اندازه ی زنبور، نسبت جنسی، زادآوری
 • مریم عجم حسنی صفحات 101-105
  کفشدوزک Oenopia conglobataاز شکارگرهایی است که در اکثر نقاط ایران و جهان از روی درختان غیر مثمر و مثمر جمع آوری شده است. در این بررسی شته ی Rhopalosiphum padi، شته ی گل محمدی Macrosiphum rosae و شته ی صنوبر Chaitophorous populi به عنوان میزبان کفشدوزک به ترتیب روی گندم، گل محمدی و نهال های صنوبر در اتاق های رشد پرورش داده شدند. میانگین میزان تغذیه روزانه و کل برای کفشدوزک ها در مرحله ی لاروی و بالغ از شته ی R. padi بیش ازسایر شته ها بود. طول عمر مراحل نابالغ کفشدوزک با تغذیه از شته ی R. padi به ترتیب برای لارو سن اول 2/ 0±5/ 2، لارو سن دوم 2 روز، لارو سن سوم 1 /0±5/ 2 روز و لارو سن چهارم 1/ 0±5/ 2 روز و کوتاه تر از زمانی بود که از سایر شته ها تغذیه کردند. میزان پرخوری لاروهای سنین مختلف با سن لاروی نسبت مستقیم نشان داد. حشرات بالغ نر و ماده نسبت به مراحل لاروی حریص تر بوده و به ترتیب 43±3316 و 21±3390 شته در طول عمر خود مصرف کردند. نرخ باروری و میزان تخم گذاری کفشدوزک های ماده با تغذیه از شته ی R. padi 11±415 تخم و بیشتر از سایر شته ها بود. این فاکتورها برای شته ی صنوبر و شته ی گل محمدی در مرتبه های بعدی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که شته ی R. padi به لحاظ ارزش غذایی بالاتر، تاثیر مطلوب بر ویژگی های زیستی کفشدوزک کروی دارد.
  کلیدواژگان: کفشدوزک Oenopia conglobata، تغذیه، تخم ریزی
 • مهرنوش مینایی مقدم، پرویز شیشه بر، علیرضا عسکریان زاده صفحات 107-112
  یکی از آفاتی که در سال های اخیر در مزارع نیشکر در خوزستان طغیان کرده است سفید بالک نیشکر،Neomaskellia andropogonis است. فعالیت عمده ی آفت معمولا از اوایل مرداد آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه دارد. در این مطالعه نسبت به جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم آفت اقدام شد. برای این منظور در زمان فعالیت آفت به طور مستقیم و با کمک آسپیراتور پارازیتوییدهای فعال روی سفیدبالک نیشکر از مزرعه جمع آوری شدند و هم چنین شفیره های پارازیته سفیدبالک نیشکر از مزرعه به طور هفتگی جمع آوری شد و در آزمایشگاه تا زمان ظهور پارازیتوییدهای بالغ، در انکوباتور (دمای 27درجه ی سلسیوس) نگه داری شدند و سپس بالغین آن ها جمع آوری شد و درصد پارازیتیسم محاسبه گردید.
  در طول دو سال مطالعه دو گونه ی زنبور به نام های (Encarsia inaron (Walker) (Hym.، Aphelinidae و (Eretmocerus sp. (Hym.، Aphelinidae و یک نوع سن شکارگر در کلونی های سفیدبالک نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر یافت شد و به نظر می رسد که مورچه ها از تخم آفت تغذیه می کنند. نتایج بررسی وضعیت پارازیتیسم در سال 1385 نشان داد که میزان پارازیتیسم در مهرماه بالغ بر 30 درصد است و به تدریج افزایش می یابد به طوری که در اوایل آذر به 85 درصد می رسد. بنابراین براساس این نتایج توانایی پارازیتوییدهای مراحل پورگی این حشره در منطقه برای کنترل آفت به خوبی نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: نیشکر، Neomaskellia andropogonis، پارازیتیسم، Encarsia inaron، Eretmocerus sp، خوزستان، ایران
 • حسین رنجی*، یونس کریم پور، ابوفاضل دوستی، حسین لطفعلی زاده، اکتای دورسون صفحات 113-115

  در طول بررسی های مربوط به دشمنان طبیعی مگس های مینوز خانواده ی Agromyzidae در منطقه ی ارومیه، نمونه هایی از بوته های گیاه (Nonea lutea (Desr.) (Boraginaceae که به شدت به مینوز (Chromatomyia horticola (Goureau، 1985 آلوده بودند جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. هم زمان با خروج حشرات کامل مینوز، نمونه هایی از یک گونه زنبور پارازیتوئید نیز از برگ های آلوده خارج شدند که به نام (Diglyphus sensilis (Yefremova، 2011 شناسایی گردید. این گونه برای نخستین بار از ایران گزارش شده و مگس C. horticola به عنوان میزبان جدید برای آن معرفی می شود.

  کلیدواژگان: پارازیتوئید، Diglyphus sensilis، ارومیه
|
 • Aida Gifani, Rasoul Marzban, Ahmad Dezianian Pages 1-8
  The current project was done to investigate the role of microencapsulation and influence of different polymers on protection of Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus (HaNPV) virus against ultraviolet radiation. For this purpose Microencapsulated formulation of HaNPV is produced by emulsion technique using three natural polymers: sodium alginate, gelatin, and starch individually and in combined with each other. After exposed to UVA irradiation for 5 and 24 hours, the stability and viral activity of the obtained formulations were evaluated by bioassay test on H. armigera larvae. However the mortality value for the non-microencapsulated virus suspension, declined from 100% before UV radiation to 46.66% after 24 hours exposed to UVA radiation. Before UV radiation, each of the sodium alginate and starch microencapsulated formulations separately, not only could provide a proper coating for HaNPV virus, but also decreased the viral activity. Whereas the combination of these two polymers together had a synergistic effect and led to increased mortality. After 5 and 24 hours exposure to UVA, their combination was significantly different from the non-microencapsulated formulation (Duncan test, P<0.05, df = 7). After 5 and 24 hours exposure to UVA, the difference of gelatin and its combinations with the non-microencapsulated formulation was significant.
  Keywords: biopesticide, HaNPV, UV, microencapsulation, polymer
 • Mahdi Fooladi, Hamid Ghajarieh Pages 9-18
  Habrobracon hebetor is one of the most important parasitoid wasps of larvae of many lepidopteran pests, particularly the family Noctuidae. In this study, the lethal and sub-lethal effects of four insecticides including azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were examined on adult parasitoid. Parasitoid larvae were reared on last instar of Mediterranean flour moth in a growth chamber at 27±2°C, relative humidity 70±5 and a photoperiod of 16 h light and 8 h dark. Bioassay tests on adults were conducted based on contact method and sub-lethal effect studies were done based on demographic tests. Estimated LC25 values for azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were 277, 269 and 44.1 mg ai per l, respectively. Estimated LC50 values for azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were 551, 467 and 15.3 mg ai per l, respectively. The LC25 and LC50 values for azadirachtin were not estimated because mortality was 19% at a rate, which was three times the field rate (6000 ppm). Thiocylcam was the most toxic component against females. The intrinsic rate of increase (rm) for control and azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were 0.26±0.005, 0.24±0.004, 0.23±0.005, 0.22±0.04 and 0.21±0.005 (day-1), respectively. Gross reproduction rate (GRR) for control and azadirachtin, flonicamid, thiacloprid and thiocylcam were 93.07±2.37, 82.99±1.77, 78.94±1.17, 69.84±0.85, and 62.01±1.01, (egg), respectively. Based on the results, azadirachtin and flonicamid were the least toxic compounds. If results were confirmed by field tests, the pesticides may be associated with the biological control agents in integrated pest management programs.
  Keywords: Bioassay, Lethal, Sublethal effects, Life table
 • Farzane Damani Zamani, Mohammad Reza Moosavi, Rahil Asadi Pages 19-32
  Tomato leafminer moth (Tuta absoluta) is a serious pest of tomato crops which could impose upto 100% yield loss. This study was designed to assess the pathogenicity of third stage juveniles (IJs) of Steinernema carpocapsae (Sc) and Heterorhabditis bacteriophora (Hb) on different instars of pest larvae in Petri dish and in a leaf bioassay. The most virulent nematode was selected for the following tests. The ability of different concentrations of the more efficient species in parasitizing the last instar larvae (L4) and pupae in Petri dish (50, 100 and 200 IJs/Petri dish) and pupae in soil (50, 100 and 200 IJs/cm2 soil) was determined. In greenhouse, the efficacy of the selected species against different larval stages of pest was examined and compared with chemical pesticide, indoxacarb. Hb was selected as the better species since its controlling ability was approximately 1.7 times more than Sc. 50 IJs of Hb per Petri dish parasitized 84% of pest’ L4. The highest mortality of pupae in Petri dishes (40%) and soil (28%) was achieved when IJs were respectively applied at a rate of 200 IJs/Petri dish and 200 IJs/cm2 soil. Increase in IJs’ concentrations resulted in higher mortality of pupae. In greenhouse, the most susceptible stage of pest to Hb was L4, while the chemical pesticide had a little effect on pest's larvae. According to the results, it seems that Hb could alleviate the damage and produce acceptable control level of the pest.
  Keywords: Avaunt insecticide, biological control, entomopathogenic nematodes, Tomato leafminer moth
 • Leila Jahanbazian, Mohammad Abdollahi, Hesamedin Ramezani Pages 33-44
  Root-knot nematode is one of the most important nematodes world wide, due to its damage on different species of plant. With concern to human health and environmental hazards of chemical nematicides, research to introduce new methods for management of nematode population is important. The objective of this study was to evaluate the effect of different strains of P. fluorescens in control of root-knot nematode. In this study, inhibitory effects of 9 strains of this bacterium was evaluated in In vitro and under greenhouse conditions. Although the strains cause mortality in second stage juveniles in In vitro, the mortality levels were significantly different in treatments. On the other hand, the tested strains had different levels of nematicidal potential. In the greenhouse conditions, more strains reduced knots formation and nematode reproduction. The strains 2 and 16 which were isolated from rhizosphere soils in Boyerahmad region were more effective than P. fluorescens CHA0, which reduced reproduction rate of the nematode significantly. According to the results none of the bacterial strains could increase the plant growth factors of tomato as compared to the control. Root-knot nematode is one of the most important nematodes world wide, due to its damage on different species of plant. With concern to human health and environmental hazards of chemical nematicides, research to introduce new methods for management of nematode population is important. The objective of this study was to evaluate the effect of different strains of P. fluorescens in control of root-knot nematode. In this study, inhibitory effects of 9 strains of this bacterium was evaluated in In vitro and under greenhouse conditions. Although the strains cause mortality in second stage juveniles in In vitro, the mortality levels were significantly different in treatments. On the other hand, the tested strains had different levels of nematicidal potential. In the greenhouse conditions, more strains reduced knots formation and nematode reproduction. The strains 2 and 16 which were isolated from rhizosphere soils in Boyerahmad region were more effective than P. fluorescens CHA0, which reduced reproduction rate of the nematode significantly. According to the results none of the bacterial strains could increase the plant growth factors of tomato as compared to the control.
  Keywords: Boyerahmad, Biocontrol, Pseudomonas fluorescens, Root, knot nematode, Tomato
 • Robab Ezazi, Akbar Shirzad, Masoud Ahmadzadeh Pages 45-56

  Phytophthora drechsleri is an important soilborne plant pathogen in Iran that causes root and crown rot disease in cucurbits. Recently, the biological suppression of this disease by the application of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) such as fluorescent pseudomonads as an alternative method for chemical fungicides has been regarded. In the present study, antagonistic effects of two DAPG-producing isolates of Pseudomonas fluorescens “F117 and F133” against the pathogenic fungal agent (P. drechsleri) in In vitro and greenhouse with different methods were investigated. The results showed that these isolates by employing several biocontrol mechanisms such as antibiosis, production of siderophore and hydrogen cyanide as well as secretion of protease, lipase and phosphates solubilization enzymes showed an effective control against the disease causal agent in the laboratory and the greenhouse conditions.

  Keywords: biological control, cucumber root, crown rot, fluorescent pseudomonads
 • Mohammad Hajian Shahri, Fariborz Farrokhi, Mohammad Salari, Hamid Rouhani Pages 57-71
  Sugar beet is one of the most important crops in Iran. Damping-off, root rot and leaf blight diseases caused by Rhizoctonia solani (Kuhn) rank first in sugar beet yield reduction. Since soilborne fungi chemical control have ecological consecutions, therefore in this study, six strains of Pythium oligandrum were isolated from sugar beet fields soil in Khorasan Razavi province to be used as biological control agents. These isolates have already shown 32.09-71.36inhibitory effect on R. solani under laboratory conditions. Selected isolates were evaluated using pasteurized and non-pasteurized soil under greenhouse conditions, by adding antagonistic fungi to the soil and seed coating with oospore (seed treatment) methods. This study was consisted of five separate experiments with five to six treatments each with four replicates.t. All experimrnts were conducted in a randomized complete block desgin. The results showed that among the antagonists Torbat-jam isolate had the most reducing effects on sugar beet damping-off disease. Adding P. oligandrum inoculum to the soil containing R. solani increased sugarbeet seed germination compared to the control and reduced the damping-off disease in both pasteurized and non-pasteurized soil by 66% and 36% respectively. Sugarbeet seed coating by oospores of P. oligandrum increased sugarbeet seed germination while reduced damping-off disease in both pasteurized and non-pasteurized soil by 64 and 43% respectively.
  Keywords: sugar beet, damping, off, Rhizoctonia solanii, Pythium oligandrum
 • Roghaye Karkhaneh, Ali Akbar Hojat, Jalali Pages 73-81
  In order to investigate the antagonistic effects of the fungi associated with adult females and egg masses of Meloidogyne javanica in tomato and cucumber grown in greenhouses of Kermanshah province, research experiments were performed in 2009-2010. Among isolated fungi there were 49 isolates of Fusarium spp. from which F. chlamydosporum, F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani, F. tricinctum and F. verticillioides were identified. For purification and propagation of the nematode, single egg masses of adult females were inoculated on the roots of cucumber seedlings in the growth chamber. After nematode propagation, pathogenicity experiments were carried out in transparent plastic trays with a completely randomized design. Antagonistic effects of these fungal species were investigated on M. javanica through parameters including parasitized eggs percent, hatching eggs percent and juvenile(J2) mortality. F. chlamydosporum, F. solani and F. oxysporum had the highest ability to parasitizing the eggs. F. solani for its effect on preventing egg hatching and all Fusariums isolates for their effects on juvenile mortality had significant difference. In conclusion, F. solani had the highest antagonistic effects over others and also had the most abundance.
  Keywords: biological control, root knot nematode, natural enemies, antagonistic fungi
 • Parisa Bena Molaei, Shazad Iranipour, Shahryar Asgari Pages 83-100
  Egg parasitoids are the most important natural enemies of sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae). Knowledge on ecological requirements of natural enemies has essential role in success of applied biological control programs. One issue in this context is the effect of host embryogenesis upon performance of those wasps that developed within host eggs. This issue was studied by exposing new laid eggs (control), as well as one, two, three, four and five day old eggs to Trissolcus vassilievi. Two parasitoid populations were used in this study obtained from Tabriz and Varamin. Five day old eggs were rejected by the parasitoid except in six cases, all of which were allocated to male progeny. No significant difference was observed in the number of parasitized eggs between the two populations, but difference among host ages was significant. There was no significant difference in parasitism rate of wasps in ≤ 2 day old eggs, nevertheless significant decrease was observed in three and four day old eggs. Adult emergence rate, sex ratio (female%) and fecundity were influenced by host age. Fecundity significantly decreased by increasing host age over one day and a maximum 50% difference was recorded between control and four day old eggs. Those wasps that were developed in developed stages of host eggs were capable to partially compensate their initial lag in first week of the reproductive life. As a conclusion, host embryogenesis has little impact on the parasitoid fitness before two days, while more effects were observed in older eggs.
  Keywords: Eurygaster integriceps, host age, life span, wasp size, sex ratio, fecundity
 • Maryam Ajamhassani Pages 101-105
  Oenopia conglobata contaminata (Menetries) is an insect predator that has been observed and collected from ornamental trees and Spanner and useful trees in most regions of the world and Iran. Both larvae and adults of this ladybird feed on aphids, scales, psylla and eggs of some insect pests and play important role in control of these insect pests. Identification of biological characteristic of O. conglobata is essential for its use in the field aphids, medicinal plants and in city green space. In this research study, Rhopalosiphum padi (L.), Macrosiphum rosae (A)and Chaitophorous populi (Panzer) were reared on Wheat, Rosa sp. and Populus sp. respectively, as hosts in the greenhouse. According to the results, mean of daily and total feeding rate on R. padi were more than other aphids in both larvae and adults. Longevity immature stages of beetles were shorter since they feed on R. padi and was 2.5±0.2, 2, 2.5±0.1 and 2.5±0.1 for the first, second, third and fourth instar, respectively. Voracity rate of different instar larvaewas direct correlated with instar of larvae. Male and female of coccinellid consumed higher number of aphids (3316±43 and 3390±21 respectively) in comparision with the larvae. Fecundity and oviposition rate of female beetles was more by feeding on R. padi (415±11 eggs)in comparison with the other aphids. Fecundity of coccinellid was placed in next order by feeding on M. rosae and C. populi, respectively. Overall result showed that R. padi regarding to high nutritional quality effect on biological characteristic of O. conglobata.
  Keywords: Oenopia conglobata, feeding, oviposition
 • Mehrnoush Minaeimhoghadam, Parviz Shishebor, Ali Reza Askarianzadeh Pages 107-112
  Outbreak of sugarcane whitefly, Neomaskellia andropogonis Corbett has occurred in the fields of sugarcane in Khuzestan province in recent years. The pest activity starts from early August and continues until late November. The aim of this study was to identify natural enemies and parasitism rate of the dominant species on the sugarcane whitefly in the south of Khuzestan. Adult wasps were collected directly by an aspirator from undersides of leaves. Pupae of the pest were also collected from field and then twere reared in the laboratory conditions (27◦C) until emerging of adult wasps. Number of parasitized nymphs were then counted and calculated for parasitism rate. Two collected parasitoid wasps on nymphs were identified as known Encarsia inaron (Walker) and Eretmocerus sp. (Hym., Aphelinidae). A true bug was also observed on the colony of nymphs. It appears that ants feed on eggs of the whitefly. During 2006, Results showed that the parasitism rate of the nymphs was over 30 percent in October and parasitism increased gradually to 85 percent to the late November. The parasitoids wasps have high potential to control nymphs of the sugarcane whitefly in this region.
  Keywords: Sugarcane, Neomaskellia andropogonis, parasitism, Encarsia inaron, Eretmocerus sp, Khuzestan, Iran
 • Hossein Ranji, Yunes Karimpour, Abufazel Dousti, Hossein Lotfalizadeh, Oktay Dursu Pages 113-115

  During the research study on natural enemies of agromyzid leaf miners in Urmia region, infested leaves of Nonea lutea (Desr.) (Boraginaceae) were collected and transferred to the laboratory for rearing of adults. Coincide with adult emergence of Chromatomyia horticola (Goureau, 1985) samples of Eulophid wasp were obtained. The parasitoid species was identified as Diglyphus sensilis (Yefremova, 2011). Based on the present literature, this is the first report of D. sesilis from Iran and its association with C. horticola is new.

  Keywords: New record, Parasitoid, Diglyphus sensilis, Urmia