فهرست مطالب

Researcher Bulletin of Medical Sciences - Volume:20 Issue: 3, 2015
 • Volume:20 Issue: 3, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/06/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لطیف گچکار* صفحات 118-129
  مهم ترین رسالت و هدف نهایی تمام تحقیقات در قلمرو پزشکی، یافتن علت بیماری ها و سپس نحوه ی برخورد با آنها برای کاهش و یا از بین بردن دردهای ناشی از بیماری در بشر است. تعیین رابطه ی علیتی بین یک عامل (متغیر مستقل) و یک بیماری (متغیر وابسته)، هرچند در اکثر اوقات می تواند مشکل باشد ولی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از چه راهی می توانیم به داشتن رابطه ی علیتی پی ببریم؟ و چه فرآیندی باید انجام شود تا دریابیم که عامل معینی با بیماری خاصی در ارتباط است؟ مطلب زیر به تبیین این موضوع پرداخته است.
  کلیدواژگان: متغیر، مخدوش کننده، تحقیق
 • علیرضا احمدزاده *، اسماعیل گودرزی، ناصر نژادی، عبدالرحیم نیک ضمیر، پرویز کریمی، ثریا فیضی، زبیده احمدزاده صفحات 130-135
  سابقه و هدف
  لیتیم کلراید (LiCl) اگرچه در درمان اختلالات روانی کاربرد دارد، ولی با اثرگذاری بر آنزیم هایی مانند GSK3β، بر تخمک گذاری و تشکیل جسم زرد، اثر نامطلوب به جا می گذارد. آنزیم GSK3β از آنزیم های کلیدی در مسیرهای سیگنالینگ می باشد. شواهد نشان می دهد که این مسیرهای سیگنالینگ، نقش مهمی در تخمک گذاری دارد. ثابت شده است که لیتیم بر GSK3β اثر مهاری دارد. لذا هدف این مطالعه، تعیین اثر لیتیم کلراید بر رگ زایی و تکوین فولیکول های تخمدانی در موش های Wistar می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی، با تزریق(PMSG (Pregnant mare’s serum gonadotropin به موش های ماده ی 23 روزه، رشد فولیکولی در تخمدان آنها تحریک و پس از 48 ساعت، با تزریق HCG، فاز تخمک گذاری و تشکیل جسم زرد در آنها القا گردید. در این آزمایش، از لیتیم کلراید به صورت همزمان با HCG برای تیمار 15 موش گروه تجربی، استفاده شد. همچنین، به 15 موش گروه کنترل، به جای لیتیم کلراید، سرم فیزیولوژی تزریق شد. سپس در زمان 4، 12 و 24 ساعت پس از تزریق، تخمدان ها خارج و برای 24 ساعت، در فیکساتیوهای بوئن قرار گرفته و جهت بررسی بافت شناسی آماده گردیدند. برای آنالیز آماری، از T-test استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین تخمک گذاری در گروهی که لیتیم کلراید دریافت کرده بودند با گروه کنترل وجود نداشت. این در حالی است که تعداد عروق خونی در تخمدان گروهی که لیتیم کلراید دریافت کرده بودند (5/5±5/ 10) در مقایسه با گروه شاهد (5/5±5/ 37)، کاهش معنی داری نشان داد (p<0.05).
  نتیجه گیری
  لیتیم کلراید بر تخمک گذاری تاثیری نداشته ولی باعث ایجاد اختلال در کیفیت جسم زرد شده است.
  کلیدواژگان: لیتیم کلراید، رگزایی جسم زرد، گلیکوژن سینتز کیناز، 3 بتا، موش صحرایی
 • سید بهزاد سیدعلیخانی *، علی رحیمی پور صفحات 136-140
  سابقه و هدف
  با توجه به موارد استفاده و کاربرد وسیع پمپ های تزریق سرم و سرنگ و عوارض شناخته شده عملکرد نامطلوب آنها و عدم اطلاع از وضعیت آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه متبوع و به منظور بررسی عملکرد این پمپ ها، این تحقیق در سال 1393 انجام شد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش توصیفی انجام گرفت. کلیه مراکز دارای بخش های CCU، ICU وNICU که در زمان بررسی 10 مرکز بودند، بررسی شدند. عملکرد پمپ های تزریق سرم با تعداد 14 شاخص از قبیل خطای حجم تزریق، خطای زمان تزریق، سنسور تشخیص هوا، آلارم اتمام تزریق، وضعیت باتری داخلی و نیز عملکرد پمپ های تزریق سرنگ با تعداد 12 شاخص از قبیل خطای زمان تزریق، خطای حجم تزریق، سنسور تشخیص سرنگ، باتری داخلی، آلارم اتمام تزریق، بررسی و مطابق آمار توصیفی، ارایه گردید.
  یافته ها
  از دستگاه های پمپ تزریق سرم تعداد 55 دستگاه و از پمپ های تزریق سرنگ تعداد 151 دستگاه بررسی شدند. در مورد پمپ های تزریق سرم، مهمترین عملکرد غیر قابل قبول آن مربوط به خطا در حجم تزریق 8 /53%، خرابی باتری داخلی 40%، خطای زمان تزریق 1/ 32%، خرابی سنسور قطره شمار 1/ 29%، و در مورد عملکرد نازل پمپ های تزریق سرنگ خطای حجم تزریق 2/ 58%، خطای زمان تزریق 45%، خرابی باتری داخلی 5/ 40% و خرابی آلارم اتمام تزریق، 6/ 17% بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد عملکرد غیر قابل قبول پمپ های تزریق سرم و سرنگ بالا بوده و جای نگرانی دارد. بررسی علل و اقدامات لازم برای کاهش مشکلات این پمپ ها را مصرا درخواست می نماییم.
  کلیدواژگان: تجهیزات پزشکی، نگهداری، پمپ تزریق سرم، پمپ تزریق سرنگ، کنترل کیفی پمپ تزریق
 • علی شیدایی *، علیرضا ابدی، فاطمه ناهیدی، فرید زایری، نفیسه گازرانی صفحات 141-148
  سابقه و هدف
  کولیک شیرخواری و به تبع آن گریه، بی قراری و بی خوابی شیرخوار یک مشکل گذرا در ماه های نخست زندگی شیرخواران می باشد. این مشکل می تواند بر افسردگی مادران، استرس والدین و وضعیت سلامت روانی خانواده تاثیرگذار باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر ماساژ بر کاهش شدت گریه و افزایش مدت زمان خواب شیرخواران است.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 100 شیرخوار به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. شیوه ی صحیح ماساژ به مادران گروه مداخله آموزش داده شد و از آنها خواسته شد در طول یک هفته، روزی سه بار ماساژ را برای شیرخوار انجام دهند. در گروه کنترل، مادران با استفاده از تکان دادن شیرخوار، علایم کولیک را برطرف می کردند. در هر گروه، والدین روزانه شدت گریه و مدت زمان خواب شیرخواران را در چک لیست مربوطه ثبت نمودند. در نهایت، از مدل حاشیه ای برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  در گروه ماساژ، برآورد میانگین شدت گریه در طول یک هفته، از 01/ 5 به 47/ 2 واحد کاهش یافت، درحالی که در گروه کنترل (تکان)، این میانگین از 27/ 4 به 78/ 3 تقلیل پیدا کرد. همچنین، تفاوت میانگین مدت زمان خواب شیرخواران از 81/ 1 ساعت به نفع گروه تکان، به 26/ 1 ساعت به نفع گروه ماساژ رسید. شدت گریه در شیرخواران مشارکت کننده در این کارآزمایی در ساعات شب و بعدازظهر، به طور معناداری بیشتر از ساعات صبح به دست آمد.
  نتیجه گیری
  ماساژ به عنوان یک درمان بی خطر در بهبود علایم کولیک شامل شدت گریه و مدت زمان خواب، موثر است.
  کلیدواژگان: کولیک، ماساژ، کارآزمایی بالینی، شیرخواران
 • بابک خیرخواه *، علیرضا اسلامی صفحات 149-153
  سابقه و هدف
  کلبسیلا پنومونیه مقاوم به آنتی بیوتیک، موجب شکست درمان با طیف وسیعی از آنتی بیوتیک های رایج در بخش مراقبت های ویژه می گردد. این مطالعه به منظور تعیین هویت مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از دستگاه تنفس بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 50 نمونه هدفمند از ترشحات دستگاه تنفسی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های شهر کرمان به مدت 5 ماه مورد مطالعه قرار گرفت و حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به 8 آنتی بیوتیک سفتازیدیم، سفوتاکسیم، سفتریاکسون، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین، آمیکاسین، آزترونام و سفالوتین تعیین گردید. آزمایش PCR، جهت شناسایی ژن های SHV و TEM انجام و هویت مولکولی ژن های کدکننده ی مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه ها مشخص شد.
  یافته ها
  بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی به ایمی پنم (94%) و بیشترین مقاومت به سفالوتین (64%) بود. همچنین، 56% از جدایه ها به صورت فنوتیپی مولد (ESBL (extended spectrum beta-lactamases بودند. در 28 ایزوله مولد ESBL، 25% واجد ژن blaSHV به تنهایی، 3/64% دارای هر دو ژن blaSHV+TEM، 10/7% هیچ کدام از دو ژن را نداشته و هیچ یک از جدایه ها به تنهایی دارای ژن blaTEM نبودند.
  نتیجه گیری
  فراوانی کلبسیلاهای دارای ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیف در بیماران بستری ایجاب می نماید تا با روش های تشخیص سریع و دقیق مولکولی در شناسایی و تعیین نوع مقاومت ژنتیکی، میزان شیوع ایزوله های مقاوم باکتری ها را مورد ارزیابی قرار داده و تدابیر لازم جهت درمان بیماران و کنترل مقاومت در باکتری ها را به مورد اجرا گذاشت.
  کلیدواژگان: بتالاکتاماز با طیف وسیع، کلبسیلا پنومونیه، بخش مراقبت های ویژه، PCR
 • غلامرضا مطلب *، سمیه سنچولی، احمد یگانه مقدم، رضوان طلایی صفحات 154-162
  سابقه و هدف
  سرطان مری، ششمین عامل مرگ ناشی از سرطان در جهان است. شیوع سرطان مری در ایران بسیار بالاست. P53 یکی از شناخته شده ترین ژن های بازدارنده ی تومور است که در برابر آسیب های وارده به DNA فعال می شود و هدف مهمی برای تحقیقات شناخته می شود. به دلیل اینکه تاکنون هیچ تحقیق و پژوهشی در مورد ژن P53 در بیماران مبتلا به سرطان مری با تکنیک Real-time PCR در ایران انجام نگرفته است، ضرورت انجام این تحقیق با روش ذکر شده به شدت احساس می گردد. این تحقیق به روش Historical cohort study انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از مهرماه سال 1392 تا خرداد 1393در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل انجام گردید. در این پژوهش، بیان ژن P53 که یکی از فاکتورهای مهم ایجاد سرطان مری است، در بیماران مبتلا به سرطان مری در ایران مورد مطالعه قرار گرفت. 15 نمونه بافت پارافینه سرطان مری و 15 نمونه پارافینه سالم جمع آوری شده از مراکز مختلف پزشکی درمانی (زابل، زاهدان، کاشان) جهت اندازه گیری بیان ژن P53 توسط روش Reverse transcriptase real-time polymerase chain reaction (RT-qPCR) آنالیز گردید. تمامی واکنش های PCR با سه تکرار برای ژن P53 و کنترل داخلی (β-actin) توسط متد Livac) 2-∆∆CT) انجام شد. بیان ژن P53 در دو گروه بیمار و سالم با آزمون t-test مورد قضاوت قرار گرفت.
  یافته ها
  تحقیق در دو گروه 15 نفره انجام گرفت. اختلاف نسبتا زیادی بین افراد بیمار و سالم در بیان ژن P53 وجود داشت. به طوری که بیان ژن P53 در افراد بیمار، 12 برابر بیشتر از افراد سالم بود (p<0.05). به نظر می رسد که افزایش بیان ژن P53 احتمالا می تواند به عنوان بیومارکر در سرطان مری باشد.
  نتیجه گیری
  بیان ژن P53 در مبتلایان به سرطان مری به مراتب بیشتر از افراد سالم بود.
  کلیدواژگان: P53، RT، qPCR، سرطان مری
 • افضل اکبری بلوطبنگان *، سیاوش طالع پسند صفحات 163-170
  سابقه و هدف
  قربانی شدن، یکی از معضلاتی است که امروزه در مدارس سراسر جهان وجود دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس قربانی در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنان بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 607 نفر دانش آموز مدارس ابتدایی شهر سمنان به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به مقیاس های قربانی، قلدری ایلی نویز و پرسشنامه ی انگیزش تحصیلی هارتر، پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها، از روش های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس از یک عامل اشباع شد. بررسی روایی نشان داد، این سازه با قلدری (53/ 0)، غیبت از مدرسه (18/ 0)، انگیزش تحصیلی (15/ 0-) و پیشرفت تحصیلی (17/ 0-) رابطه ی معنی داری دارد (P<0/01). همچنین، اعتبار مقیاس قربانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس، 88/ 0 بدست آمد که نشان از قابلیت بالای ابزار بود. داده های پاسخ سوال های مقیاس قربانی با مدل سامی جیما، برازندگی مناسبی داشت و تابع آگاهی آزمون نشان داد که بیشترین آگاهی آزمون، در دامنه ی 4/ 0 تا 8/ 1- پیوستار ویژگی است.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش بیانگر این است که نسخه ی فارسی پرسشنامه ی قربانی در جامعه ی دانش آموزان، از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار بوده و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روانشناختی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مقیاس قربانی، ساختار عاملی، رواسازی
 • نریمان مصفا *، تینا نفریه، مژگان بنده پور، لطیف گچکار، سودابه طاهری، علی هاشمی، امیرحسین لطفی، وحید یاردل، حمیدرضا جماعتی، زرین شریف نیا صفحات 171-180
  سابقه و هدف
  عفونت های بیمارستانی با منشا باکتریال به عنوان یکی از خطرناک ترین تهدیدها برای سلامت جهانی محسوب می شوند. در این بین، آسینتوباکتر بومانی، مهم ترین علت ابتلای افراد بستری به خصوص در بخش آی سی یو می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی حضور آنتی بادی سرمی علیه این باکتری در بیماران مبتلا و شفا یافته، کارکنان آی سی یو و افراد سالم بود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی، 70 نمونه ی خون از بیمارستان های لاله و مسیح دانشوری در سه گروه بیماران بستری در آی سی یو با کشت خلط مثبت آسینتوباکتر، کارکنان آی سی یو و افراد سالم غیرمرتبط با عفونت های بیمارستانی، جمع آوری شد. ایزوله های باکتریایی تهیه شده از این بیمارستان ها کشت و تشخیص آسینتوباکتر بومانی با استفاده از تکنیک PCR بر اساس حضور ژن OXA-51 تایید شده و ذخیره گردیدند. نمونه ها با لیزات باکتریایی ایزوله شده با آزمایش دات بلات در 4 رقت سرمی مورد سنجش قرار گرفت و حضور آنتی بادی علیه آسینتوباکتر بومانی در آنها توسط الایزا مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج ایمونوبلاتینگ نشان داد که 8 مورد از گروه پرستار و 8 مورد از گروه بیمار، دارای آنتی بادی علیه آسینتو باکتر بومانی در رقت 50/ 1 از سرم بودند و تمامی گروه کنترل از نظر سطح آنتی بادی، منفی بودند. در تست الایزا، دامنه ی cut off توسط screening افراد سالم غیرمرتبط با عفونت های بیمارستانی تعیین گردید و 19 مورد از گروه پرستار و 9 مورد از گروه بیمار در رقت 50/ 1 سرم و غلظت 5 /0 میکروگرم در میکرولیتر آنتی ژن دارای تیتر مثبت از آنتی بادی بودند. تمامی نمونه های افراد سالم، منفی بودند.
  نتیجه گیری
  با تعیین سطح آنتی بادی سرمی می توان در پیش آگهی این عفونت بیمارستانی بهره جست. همچنین از نتایج این بررسی به کمک تست های مولکولی، به شاخص آنتی ژنیک باکتری آسینتوباکتر بومانی دست یافت که دیدگاه روشنی در تهیه ی واکسن و ایمن سازی غیرفعال، پیش روی می گذارد.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، آسینتوباکتر بومانی، الایزا، دات بلات، ایمونیزاسیون
|
 • Latif Gachkar* Pages 118-129
  The most important mission and ultimate goal of all research in the medical field is to understand the etiology of diseases and their treatment to reduce/eliminate disease. Determination of causality between a cause (independent variable) and a disease (dependent variable)، no matter how often can be difficult، but it’s a paramount of importance. In what way can causality proceed? And what process should be taken to see that certain factors are associated with a particular disease? The following is an explanation of this issue.
  Keywords: Variable, Confounding, Research
 • Alireza Ahmadzadeh *, Ismael Goodarzi, Nasser Nejadi, Abdol Rahim Nikzamir, Parviz Karimi, Soraya Feizi, Zobedeh Ahmadzadeh Pages 130-135
  Background And Aim
  Lithium is an element that is used in the treatment of psychiatric disorders. Lithium via glycogen synthase kinase3β (GSK3β) has a negative effect on the ovulation and corpus luteum formation. GSK3β has an important role in several signaling pathway. Recent evidence has shown that this signaling pathway is involved in follicle development, ovulation and corpus luteum formation. Lithium works as a GSK3β inhibitor. Thus, in this study we investigated the effect of LiCl on the ovulation, angiogenesis and corpus luteum formation in Wistar rat.
  Materials And Methods
  Immature 23-day old female rats were injected with pregnant mare's serum gonadotropin (15 IU) to induce follicular development followed 48h later by hCG (15 IU) to induce ovulation. 250 mg/kg LiCl were administrated at the time of hCG injection to the experimental group (N=15). Also, physiological serum instead LiCl were injected to control group (N=15) at the same time. The ovaries were removed at 24 h after LiCl treatment and fixed by Bowen and prepared for histological studies. The results were analyzed by t-test.
  Results
  Our results show that there are no significant different between ovulation in LiCl treatment rats compared with control group. The numbers of corpus luteum blood vessel were decreased (p<0.05) in experimental group (10.5±5.5) in comparison with control group (37.5±22.5).
  Conclusion
  These finding shows that LiCl does not inhibit ovulation but it disrupts blood vessel formation in the corpus luteum.
  Keywords: Lithium Chloride, Angiogenesis, Corpus Luteum, GSK3? Rat
 • Seyed Behzad Seyed Alikhani *, Ali Rahimipour Pages 136-140
  Background And Aim
  Considering the widespread use of serum and syringe infusion pumps, known side effects of their performance and the lack of information about its status in the respective university hospitals and to evaluate the performance of these pumps. The study was carried out in 2015.
  Materials And Methods
  Method of study was cross sectional. This survey was performed in 10 SBMU hospitals with ICU, CCU and NICU wards. Performance of serum injection pumps was evaluated with 14 indexes such as injection volume error, injection timing error, air sensors, alarms, completion of the injection, and battery status. The performance of syringe infusion pumps was evaluated with 12 indexes such as injection timing error, injection volume error, needle sensor, battery status, and alarms. Statistical analysis of data collected was done by SPSS18 software.
  Results
  55 devices of serum infusion pump and 151 devices of syringe infusion pumps were evaluated.. Regarding the serum injection pumps the unacceptable performance of serum injection pump related to errors is such as: injection volume error 53.8%, internal battery failure 40%, injection time error 32.1%, and damage drop sensor 29.1%. In the case of poor performance syringe infusion pumps, injection volume error 58.2%, injection time error 45%, damage the internal battery 40.5% and failure alarms injection completed 17.6%.
  Conclusion
  It seems that unacceptable performance serum and syringe infusion pumps have been high and a big concern. Insistently demands investigate the causes and the necessary measures to reduce the problem.
  Keywords: Medical equipment, Maintenance, Serum infusion pumps, Syringe infusion pumps, Quality control of infusion pumps
 • Ali Sheidaei *, Alireza Abadi, Fatemeh Nahidi, Farid Zayeri, Nafiseh Gazerani Pages 141-148
  Background And Aim
  Infantile colic and sequence of cries, irritability and sleep problem are transient in the initial months of life. It could affect maternal depression, parent’s anxiety and family health situation. The aim of this study is to explore effect of massage on infantile cries severity and duration of sleep.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial, one hundred infants assigned randomly into intervention and control groups. Correct method of massage for mothers in intervention group was taught and they were asked to massage infants three times a day for a week. In control group, mothers used rocking to relief colic symptoms. In both groups, Parents registered cries severity and sleep duration on diary. Finally, marginal model was used to analyze data.
  Results
  In the massage group, means of cries severity decrease from 5.01 to 2.47 in a week while in the control (rock) group this mean reduce from 4.27 to 3.78. In addition, mean difference of sleep duration between groups was 1.81 hours in favor of rock group at the first day of study. It became 1.26 hours in favor of massage group at the end of trial. Severity of cries among infants of this study in the afternoon and at night was significantly higher than in the morning.
  Conclusion
  Massage as a safe treatment can affect cries severity and sleep duration of infants.
  Keywords: Colic, Massage, Randomized clinical trial, Infant
 • Babak Kheirkhah *, Alireza Eslami Pages 149-153
  Background And Aim
  The presence of anti-biotic resistant Klebsiella pneumoniae in patients’ causes treatment failure with a wide range of common antibiotics, especially in ICU. This study aims to determine the molecular identification of anti-biotic resistant genes in Klebsiella pneumoniae sampled from the respiratory system of the patients admitted to ICU.
  Materials And Methods
  In this descriptive-sectional study, a total of 50 purposive samples of respiratory secretions of the ICU patients in Kerman hospitals were studied in a 5 months period. The anti-biotic susceptibility to 8 antibiotics ceftazidime, cefotaxime, ceftriaxone, imipenem, ciprofloxacin, amikacin, aztreonam, and cephalothin was determined. PCR test to identify SHV and TEM genes performed and the molecular identification of the antibiotic resistance genes of these isolates were determined.
  Results
  Imipenem has the highest anti-biotic susceptibility (94%), and cephalotin has the highest resistance (64%) among the isolates. 56% of the isolates were positive ESBL phonotype generating. In 28 cases of ESBL generating isolates, 25% had only the blaSHV gene, 64.3% had both the blaTEM and blaSHV genes, and 10.7 % had neither of these genes; also none of the isolates had only the blaTEM gene.
  Conclusion
  Klebsiella pneumoniae of the contained patients admitted, rapid and accurate molecular techniques in the identification of genetic resistance is necessary. The prevalence of resistant strains of bacteria has been assessed and appropriate measures for the treatment and control of bacterial resistance to be implemented.
  Keywords: Klebsiella pneumoniae, PCR, beta, lactamase with Extended, Spectrum, ICU
 • Gholamreza Motalleb *, Somayeh Sancholi, Ahmad Yegane Moghadam, Rezvan Talaee Pages 154-162
  Background And Aim
  Esophageal cancer is the second leading cause of cancer death in the world. The incidence of esophageal cancer is very high in Iran. The incidence of high mutations in the P53 in both cancers of the esophagus (esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and adenocarcinoma of the esophagus (EAC) has been reported. P53 is one of the most well-known tumor suppressor genes that in half of all human tumors have mutated. The P53 protein to be activated against damaged DNA. Therefore, as an important target for investigation in cancer research. Nevertheless, to our knowledge, this is the first study of P53 gene expression evaluation in patients with esophageal cancer using reverse transcriptase real time polymerase chain reaction in Iran. This study was conducted as a historical cohort study.
  Materials And Methods
  At the present study, the P53 gene expression in patients with esophageal cancer was studied in Iran. Fifteen paraffin-embedded tissue samples from esophageal cancer and 15 healthy collected from medical treatment centers (Zabol, Zahedan and Kashan) were used to measure the expression of the P53 gene by using RT-qPCR. RT-qPCR reactions were performed with three repetitions for the P53 gene and internal control (β-actin) using 2-∆∆CT (Livac) method for all samples. P53 gene expression in two groups of patients and controls were analyzed by t-test.
  Results
  The results indicated high significant difference in P53 gene expression between patients and controls (p<0.05). P53 gene expression in patients was 12 times more than healthy group (p<0.05).
  Conclusion
  It seems that the P53 gene expression is likely to be used as a biomarker in esophageal cancer.
  Keywords: P53, RT, qPCR, esophageal cancer
 • Afzal Akbari Balootbangan *, Siavash Talepasand Pages 163-170
  Background And Aim
  The victimization is one of the problems that exist today in schools across the world. Therefore, the purpose of this study was to validate the victimization scale in children.
  Materials And Methods
  To this end, 607 students of Semnan were selected by using a stratified sampling method and to victimization scale, Illinois bullying scale and Harter’s motivation questionnaire responded. For data analysis, of factor analysis method, Cronbach's alpha coefficients and Pearson correlations were used.
  Results
  Factor analysis showed that the victim scale has one factor. Validation showed that the structures with bullying (0.53), absence from school (0.18), academic motivation (-0.15) and academic achievement (-0.17) had a significant relationship (p≤0.01). Also, victim scale reliability using Cronbach’s alpha for the total scale 0.88 was satisfactory. Data answer questions victim scale with Samejima model had a good fitness and more information about the test showed that the slopes of 0.4 to -1.8 had s continuum feature.
  Conclusion
  Results indicated that victimization in the Persian version of the questionnaire has acceptable psychometric properties of school students, and it can be used as a valid instrument in psychological research.
  Keywords: Victimization scale, Factor structure, Validation
 • Nariman Mosaffa *, Tina Nafarieh, Mojgan Bandehpour, Latif Gachkar, Sodabeh Taheri, Ali Hashemi, Amirhossein Lotfi, Vahid Yardel, Hamidreza Jamaati, Zarin Sharifnia Pages 171-180
  Background And Aim
  Nosocomial infections with bacterial origin are considered as one of the most dangerous threats to global health. Among the most important causes of bacterial infections, the main concerns of physicians and staff in the ICU is Acinetobacter baumanni. The purpose of this study was to investigate the presence of serum antibodies against the bacteria in patients, ICU nurses and healthy people.
  Materials And Methods
  In this study, 70 serum samples from Masih Daneshvari and Laleh hospital in three groups with 20 samples from patients with positive sputum culture Acinetobacter, 20 samples from ICU nurses and 30 samples from normal controls have been collected. Bacterial isolates obtained from the hospital cultured and PCR based on the presence of OXA-51 gene performed and detection of bacteria with a genetic test has been confirmed and stored. Dot blot test for screening has been performed and the presence of antibodies against Acinetobacter baumanni were measured by ELISA and has been approved.
  Results
  Immunoblotting results showed that 8 out of 20 nurses and 8 cases of patients, had antibodies against Acinetobacter baumanni bacteria at serum dilutions 1/50 and all controls were negative in the serum levels of antibodies. In the ELISA test, at 1/50 serum dilutions titer and concentrations of 0.5 micrograms per microliter antigen, 19 cases of nurses and 9 patients had positive titers of antibodies. All healthy sample were negative. Cut off by normal controls associated with nosocomial infections were recorded.
  Conclusion
  serum levels of antibodies may be used as a prognostic tool in Acinetobacter baumanni infection. Complementary study is recommended for future attempt in vaccine design and passive immunotherapy.
  Keywords: Nosocomial infections, Acinetobacter baumanni, ELISA, Dot blot, Immunization