فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و ششم شماره 8 (آبان 1394)
 • سال بیست و ششم شماره 8 (آبان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نرگس دارابی، صابر یوسفی *، مرتضی متذکر، حمیدرضا خلخالی صفحه 634
  پیش زمینه و هدف
  در سال های اخیر سویه های کلبسیلا پنومونیه برخوردار از مقاومت دارویی چندگانه مشکلات درمانی زیادی را در سراسر دنیا ایجاد کرده اند. در حال حاضر کارباپنم ها اغلب به عنوان آخرین خط درمان آنتی بیوتیکی برای درمان عفونت های ناشی از باسیل های گرم منفی با مقاومت چندگانه دارویی در نظر گرفته می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی (با تاکید بر کارباپنم ها) جدایه های کلبسیلا پنومونیه به دست آمده از نمونه های بالینی بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی ارومیه بود.
  مواد و روش ها
  برای انجام این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 182 جدایه کلبسیلا پنومونیه موردبررسی قرار گرفتند. کلیه جدایه های باکتریایی پس از انجام آزمایش های استاندارد میکروب شناسی دوباره تعیین هویت شدند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه های تاییدشده نسبت به 12 آنتی بیوتیک مختلف با روش استاندارد انتشار از دیسک (کربی- بائر) تعیین شد و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) ایمی پنم برای جدایه ها به روش E-test تعیین گردید.
  یافته ها
  از مجموع 253 جدایه بالینی، 182 جدایه به عنوان کلبسیلا پنومونیه شناسایی گردیدند. 43 جدایه (6/23درصد) مقاوم به ایمی پنم و 45 جدایه (7/24درصد) فنوتیپ های برخوردار از مقاومت چندگانه دارویی (MDR) بودند. این جدایه ها مقاومت بالا به ایمی پنم و مروپنم را نشان دادند. حداقل غلظت بازدارندگی ایمی پنم برای ایزوله های مقاوم به برابر یا بیشتر از mg/l32 بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع نسبتا بالای مقاومت نسبت به ایمی پنم بخصوص در جدایه های کلبسیلا پنومونیه به دست آمده از بیماران بستری در بخش های ویژه در بیمارستان های موردمطالعه و گزارش های مختلف از سایر کشورها، وجود تدابیر سخت گیرانه در تجویز آنتی بیوتیک های کارباپنم ضروری به نظر می رسد. همچنین به منظور جلوگیری از مصرف خودسرانه این گونه آنتی بیوتیک ها انجام تست های تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی اهمیت ویژه ای در انتخاب درمان مناسب و جلوگیری از شیوع مقاومت دارویی دارد.
  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، کلبسیلا پنومونیه، کارباپنم، حداقل غلظت بازدارندگی
 • آیدا اجلالی، حسن تقی پور *، احسان خشابی، سید ابراهیم میری زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، سیدمهدی عصمت ساعتلو صفحه 643
  پیش زمینه و هدف
  این طرح با هدف بررسی شیوع و شدت فلوئورزیس و میزان DMFT در میان دانش آموزان ابتدایی روستاهای شهرستان ماکو در دو گروه 1 (با غلظت بالاتر از حد مجاز فلوراید با میانگین mg/l7) و 2 (با غلظت پایین تر از حد مجاز فلوراید با میانگین mg/l 45/0) (هر گروه سه روستا) انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  این پژوهش بر روی 240 نفر از دانش آموزان پسر و دختر (2/40درصد پسر و 4/59درصد دختر 14-7 ساله) انجام گرفته است. در این بررسی بالینی از پرسشنامه و آزمون های آماری chi- square و Mann Whitney بهره گرفته شد.
  یافته ها
  میزان کل فلوئورزیس (شاخص Dean) در روستاهای با فلوراید بالا (گروه 1) 75/3 و در روستاهای دارای فلوراید پایین برابر 046/0 بود. شاخص DMF در گروه 1 و 2 به ترتیب 99/0 و 42/0 بود. رابطه فلوئورزیس و شاخص Dean مابین دو گروه موردمطالعه معنی دار بود. با توجه به کارگیری شاخص Dean در این بررسی مشخص شد که درصد بالایی از دندان ها دانش آموزان در گروه 1 درجه فلوئورزیس شدید (با درجه 3 تا 5) و در گروه 2 درصد بالایی از دندان ها سالم بودند (001/0p<). میانگین اجزای DMFT کل در گروه 1، به ترتیب D=0/95، M= 0/025، F= 0/01 و در گروه 2، D= 0/4، M=0/025 و F=0 به دست آمده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این موضوع است که شیوع بالای فلوئوروزیس با غلظت بالای فلوراید آب شرب منطقه در ارتباط بوده است و اقدامات کنترلی جهت حذف فلوراید اضافی از آب شرب در این منطقه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: فلوئورزیس دندان، شاخص DMFT، دانش آموزان ابتدایی
 • محمد اورکی، بهاره وزیری نسب *، احمد علیپور صفحه 652
  پیش زمینه و هدف
  امروزه ناباروری رویدادی بسیار فشارزا بوده و تاثیر نامطلوبی بر عوامل روان شناختی زوجین دارد، هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر کنترل خشم بر سلامت روان زنان نابارور بود.
  مواد و روش کار
  در یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، از بین 90 زن نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروری صارم در تهران، تعداد 32 نفر که پس از پاسخ گویی به پرسشنامه حالت – صفت بیان خشم 2، در این آزمون نمره بالاتری نسبت به سایر افراد کسب کرده بودند به روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه 13 نفره آزمایش و کنترل جای گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای در دوره آموزش مدیریت و کنترل خشم که به شیوه شناختی – رفتاری برگزار شد شرکت نمودند اما گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل نشان داد که آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی – رفتاری موجب افزایش سلامت عمومی گروه آزمایش شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی – رفتاری می تواند در بهبود سلامت روان زنان نابارور اثربخش باشد. بنابراین ارائه چنین آموزش هایی در کنار سایر مداخلات پزشکی به عنوان بخشی از درمان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت خشم، رویکرد شناختی - رفتاری، سلامت عمومی، زنان نابارور
 • بهروز کریمیان، کمال خادم وطن، میرحسین سیدمحمدزاده، وحید علی نژاد، پیمان عباس نژاد، فرهاد نوری، جعفر نوروززاده * صفحه 663
  پیش زمینه و هدف
  اسید اوریک (UA) و (FA) Fetuin A به عنوان عوامل خطر برای بیماری های قلبی عروقی مطرح شدندUA. محصول نهایی متابولیسم پورینها است ودر بدن نقش آنتی اکسیدانی ایفا می کنند. FA یک پروتئین ترشحی از کبد، که یکی از نقش فیزیولوژیکی آن مهار کلسیفیکاسیون عروق می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شدت گرفتگی عروق کرونری با سطح UA و FA صورت گرفته است.
  مواد و روش کار
  83 نفر که تحت آنژیوگرافی کرونر قرار گرفته بودند. براساس نتایج آنژیوگرافی، در سه گروه شامل: کنترل (9/8 ±55 سال;21 نفر: CLT)، با گرفتگی یکرگ(1/10±57سال; 20نفر1VD:) و گروه بیماران با گرفتگی چند رگ (7/9±4/65سال;42 نفر: Multi VD) دسته بندی شدند. سطح سرمیFA به روش الایزا و پارامترهای بیوشیمیائی با روش های روتین آزمایشگاهی اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 22) انجام گرفت.
  یافته ها
  سطوح سرمی UAدر گروه های Multi VD و1VD بالاتر از گروه CTL بودند (P=0.05). سطح سرمیFA با افزایش شدت گرفتگی کاهش اندکی نشان داد (P=0.23).Multiple regressionanalysis نشان داده کهسن، BMI، HDL-C، گلوکز و Hbبا شدت گرفتگی ارتباط معنی داری داشتند. (P≤0.05) همچنین تحلیل های آماری نشان دادن که افرایش UA یک عامل خطر مستقل برای بروز گرفتگی عروق کرونر می باشد. ارتباطی بین سطوح FA و شدت گرفتگی عروق وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به حجم کم نمونه های مورد مطالعه یافته های نشان می دهد افزایش میزان سرمی UA با شدت گرفتگی عروق کرونر ارتباط دارد و یک عامل خطر مستقل برای بروز بیماری می باشد. اما در خصوص بررسی نقش FA با شدت گرفتگی عروق کرونر هنوز نیاز به مطالعات بیشتر با حجم نمونه بزرگ تر و با در نظر گرفتن درجه کلسیفیکاسیون عروق نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: گرفتگی عروق کرونری، اسید اوریک، Fetuin A
 • سیده معصومه ابراهیمی، محمدرضا فرشچیان، رضا دهقانزاده ریحانی *، زهره شیری، سیده مریم سیدموسوی صفحه 672
  پیش زمینه و هدف
  کیفیت میکروبی آب مورداستفاده در مراکز دیالیز خون ازنظر پزشکی دارای اهمیت ویژه ای است. این مطالعه باهدف شناسایی باکتری های قابل کشت در آب خروجی از سیستم های تصفیه آب مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی - مقطعی در سه مرکز همودیالیز بیمارستانی در سال 1393 انجام گرفت. تعداد 24 نمونه از ورودی و خروجی سیستم تصفیه آب برداشت گردید. کیفیت باکتریایی نمونه ها به وسیله آزمایش باکتری های کلیفرم کل و مدفوعی، شمارش بشقابی باکتری های هتروتروفیک به روش فیلتراسیون غشایی با محیط کشت بلاد آگار و باکتری های گرم منفی به روش فیلتراسیون غشایی با محیط کشت EMB آگار تعیین شد. کلنی های جداشده با آزمایشات بیوشیمیایی استاندارد تشخیص داده شدند.
  یافته ها
  میانگین pH، درجه حرارت و کلر باقیمانده در نمونه های خروجی به ترتیب برابر 9/6، 5/14 درجه سانتی گراد و صفر میلی گرم در لیتر به دست آمد. باکتری های کلیفرم کل و مدفوعی در نمونه های ورودی منفی، ولی در نمونه های خروجی در یکی از مراکز مثبت بود. تعداد باکتری های هتروتروف در نمونه های خروجی در دو مرکز بیش از استاندارد انجمن توسعه تجهیزات پزشکی بود. باکتری های گرم منفی بیشترین فراوانی را در تمامی نمونه ها داشتند. سودوموناس ها و انتروباکترها از بیشتر نمونه ها ایزوله شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان می دهد که سیستم های تصفیه آب موجود در بخش های دیالیز بیمارستان ها کارآیی لازم برای تامین آب مطابق با استاندارد میکروبی را ندارند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، همودیالیز، کیفیت باکتریایی آب، دستگاه تصفیه آب، نقطه مصرف
 • مینا صدیقی الوندی، غزاله غمخواری نژاد *، پرویز شهابی، مینا حسین پور، فیروز قادری پاکدل صفحه 681
  پیش زمینه و هدف
  تغییرات توان زیر باند های امواج مغزی درنهایت به شکل تظاهرات بالینی بروز می کند. نسبت توان تتا به آلفا مقیاس قابل اعتمادی برای سنجش اختلالات مرتبط با یادگیری می باشد. با توجه به کاربرد نانولوله های کربنی چند دیواره در علوم اعصاب، در این مطالعه اثر این ماده بر امواج مغزی و اثر احتمالی آن بر یادگیری از طریق تجزیه و تحلیل توان زیرباندهای امواج مغزی موردبررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی، 10 سر موش صحرایی نر ویستار (300-280 گرم، 4 الی 6 ماهه) در قالب یک گروه دریافت کننده نانولوله موردبررسی قرار گرفتند. به منظور ثبت امواج مغزی، الکترودها در قشر پیشانی و پس سری کاشته شدند. سیگنال های مغزی، 15 دقیقه قبل و 15 دقیقه بعد از تزریق mg/kg 1 سوسپانسیون نانولوله کربنی ثبت شدند.
  یافته ها
  پس از تزریق سوسپانسیون، توان زیرباندهای گاما و تتا و نسبت توان زیرباند تتا به آلفا در بازه های زمانی پس از تزریق نسبت به ثبت پایه (کنترل) کاهش معنی داری نشان دادند (001/0>P). تغییر معنی داری در توان زیرباندهای آلفا و بتا مشاهده نشد (05/0بحث: نتایج این مطالعه نشان داد نانولوله های کربنی چند دیواره توان زیر باندهای 'گاما و تتا و نسبت توان زیر باند تتا به آلفا را کاهش می دهند و احتمالا می توانند منجر به بروز اختلالات مرتبط با یادگیری و حافظه شوند.
  کلیدواژگان: امواج مغزی، نانولوله های کربنی چند دیواره، ریتم آلفا، ریتم تتا
 • محمد دلیرراد، امین رضازاده، رحیم نژادرحیم * صفحه 690
  پیش زمینه و هدف
  بسیاری از نواحی ایران زیستگاه مناسبی برای مارها است. سالانه 4500 تا 7000 مورد مارگزیدگی در کشور رخ می دهد. هرچند کتب و مقالات مختلفی در مورد مارگزیدگی در ایران منتشر شده ولی در حال حاضر، هیچ راهنمای بالینی رایگان به زبان فارسی برای استفاده پزشکان در دسترس نیست. هدف این مقاله ارائه یک دیدگاه جامع در مورد مارگزیدگی در ایران بود.
  مواد و روش ها
  جستجوی دقیقی در بانک های اطلاعاتی الکترونیک پزشکی و کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد. بیش از پنجاه مقاله علمی، کتب مرجع، راهنمای بالینی و بروشور دارویی به دقت مورد بررسی قرار گرفت و مطالب مفید هر مرجع ثبت شد. در مرحله بعد پیش نویس اولیه راهنما تهیه و مورد بازبینی قرار گرفت. در مرحله آخر، در جلسه ای با حضور پزشکان صاحب نظر از رشته های مختلف پزشکی نسخه نهایی راهنمای بالینی حاضر تدوین گردید.
  یافته ها
  این راهنمای بالینی شامل اطلاعات مفیدی در مورد توزیع جغرافیایی مارها در جهان و ایران، ویژگی های کلی و نحوه شناسایی مارها، سم مار، علایم بالینی، نحوه تشخیص، درجه بندی شدت و جزئیات درمان مارگزیدگی، تجویز آنتی ونین، پیش آگهی و مارگزیدگی در گروه های خاص (کودکان و زنان باردار) و توصیه هایی برای پیشگیری از مارگزیدگی است.
  بحث و نتیجه گیری
  برخلاف منابع قبلی که هر یک تنها به برخی جنبه های مارگزیدگی پرداخته بودند، در این مقاله مروری ما تلاش نمودیم تا نکات دقیق و عملی مورد نیاز برای مدیریت همه جانبه مارگزیدگی را ارائه گردد.
  کلیدواژگان: مارگزیدگی، تشخیص، درمان، پیشگیری، سرم ضد مار، راهنمای بالینی، ایران
 • سروه دادرس، سارا علی زاده *، محمد توکلی مهر، فرخ قوام صفحه 704
  پیش زمینه و هدف
  این مطالعه تعیین اثربخشی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی-رفتاری در کاهش قند خون و بهبود کیفیت زندگی و استرس بیماران دیابتی نوع دو، در شهر ارومیه می باشد.
  مواد و
  روش
  این مطالعه به روش توصیفی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. نمونه شامل 30 بیمار از اعضای انجمن دیابت ارومیه بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استرس هری و پرسشنامه کیفیت زندگی SF 36 و دستگاه اندازه گیری قند خون، گلوکومتری استفاده شد. پرسشنامه های پیش آزمون و پس آزمون توسط بیماران تکمیل شد. قند خون ناشتا FBS بیماران توسط محقق در انجمن دیابت در پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. گروه درمانی شناختی– رفتاری طی 10 جلسه یک و نیم ساعته روی گروه آزمایش انجام گردید درحالی که به گروه کنترل هیچ درمانی ارائه نشد و سپس داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نمرات کیفیت زندگی همچنین میانگین نمرات قند خون و استرس گروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود.
  نتیجه گیری
  آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی– رفتاری می تواند به عنوان بخشی از مراقبت جامع دیابت سودمند باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، مدیریت استرس، گروه درمانی شناختی، رفتاری، کیفیت زندگی، مقابله با استرس
 • حسن یعقوبی، بهزاد شالچی، ظریفه سهرابی *، محمدرضا امیری نیک پور صفحه 716
  پیش زمینه و هدف
  صرع نوعی بیماری مزمن مغزی است که به شکل اختلال سطح هوشیاری، احساسات و حرکات غیرطبیعی و اختلال های روانشناختی بروز می کند. این بیماری ممکن است عود کننده بوده و تمام عمر دوام یابد و مستلزم مراقبت طبیعی و منظم باشد. تحقیق حاضر به مقایسه نظریه ذهن در بین افراد مصروع تونیک-کلونیک، میوکلونیک جوانان و افراد سالم به منظور کمک به این بیماران می پردازد.
  مواد و روش کار
  روش مطالعه حاضر از نوع علی-مقایسه ای می باشد. نمونه ای 134 نفره (60 نفر سالم و 74 نفر مصروع) به روش نمونه گیری داوطلبانه از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان ارومیه انتخاب شدند و نسخه کامپیوتری آزمون ذهن خوانی چشم های بارون-کوهن را پاسخ دادند. داده های به دست آمده با استفاده آزمون های t برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، نظریه ذهن افراد مصروع با افراد سالم تفاوت معناداری دارد و این نقص در افراد مصروع میوکلونیک جوانان بیشتر از افراد مصروع تونیک-کلونیک و افراد سالم می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نقص نظریه ذهن در افراد مصروع هم از مبنای عصبی مشابه، تاثیر داروها و هم از ویژگی های بالینی، شخصیتی و موقعیتی بیماران تاثیر می پذیرد و ارزیابی نظریه ذهن می تواند در توضیح برخی از مشکلات روانی-رفتاری و برنامه ریزی برای درمان غیر دارویی موثر باشد.
  کلیدواژگان: صرع، تونیک - کلونیک، میوکلونیک جوانان، نظریه ذهن
 • کامران ابراهیمی، کمال خادم وطن، شاکر سالاری لک *، رسول قره آغاجی صفحه 724
  پیش زمینه و هدف
  بیماری های قلب و عروق شایع ترین علت مرگ ومیر در جهان می باشند که علت عمده آن گرفتاری عروق کرونر می باشد. سکته قلبی کشنده ترین فرم بیماری عروق کرونری قلب است که در کشورهای درحال توسعه درحال افزایش است. این مطالعه جهت ارزیابی اپیدمیولوژی سکته قلبی ازنظر سن، جنس، نوع سکته قلبی، نوع عوامل خطر و مرگ ومیر زودرس در بیماران با تشخیص سکته قلبی در بیمارستان های استان آذربایجان غربی انجام شد.
  موارد و
  روش ها
  این مطالعه بهروش مقطعی به اهداف توصیفی با مراجعه به داده های 2337 بیمار در سال های 1391 و 1392 در بیمارستان های استان آذربایجان غربی که داده های بیماران در سامانه سکته قلبی ثبت شده بود از بانک داده های از وزارت بهداشت استخراج گردید انجام شد. رخداد سکته قلبی در بیماران در طول بستری با بروز تغییرات در نوار قلب و افزایش آنزیم های قلبی (CK-MB و Troponin) به تائید رسیده و وارد مطالعه شدند، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری توصیفی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد کل بیماران 2337 نفر با فراوانی 72.9درصد مرد و 27.1درصد زن و میانگین سنی 13±60سال و بیشترین توزیع در محدوده سنی 45 سال به بالا بود. مهم ترین عوامل خطر، سیگار (45درصد)و پرفشاری خون (35درصد) بود. انفارکتوس ناحیه تحتانی (اینفریور)34.7درصد بیشترین فراوانی را داشت و میزان مرگ ومیر بیمارستانی2.1درصد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بیماری پرفشاری خون در مردان شایع تر از زنان بود، بیشترین عامل خطرساز سکته قلبی در این مطالعه سابقه مصرف سیگار و پرفشاری خون می باشد و بیشترین محل رخداد سکته قلبی مربوط به ناحیه تحتانی قلب بود، میزان رخداد مرگ درون بیمارستانی 2.1 در صد مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: سکته قلبی، عوامل خطرساز، اپیدمیولوژی، بیماری های قلبی عروقی
|
 • Narges Darabi, Saber Yousefi *, Morteza Motazakker, Hamid Reza Khalkhali Page 634
  Background and Aims
  In recent years, the emergence of multi drug resistant Klebsiella pneumonia is responsible for many therapeutic problems all over the world. Nowadays carbapenems are often considered as the final options for antibiotic treatment of infections caused by most Gram-negative bacilli. The aim of this study was to determine antibiotic resistance pattern (with focus on carbapenems) of K. pneumoniaeisolates from clinical specimens of in-patients and out-patients admitted to Urmia University of Medical Sciences teaching hospitals.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical study, 182 isolates of K. pneumonia were investigated. All bacterial isolates were identified as K. pneumoniae by using standard microbiological tests. Antimicrobial susceptibility testing of confirmed isolates was carried out by disk diffusion method proposed by (Kirby-Bauer) against 12 different antibiotics. The minimum inhibitory concentration (MIC) of imipenem for each isolate was determined using E-test method.
  Results
  Accordingly, 43 isolates (23.6%) were resistant to imipenem, and 45 isolates (24.7%) belonged to multiple drug resistant (MDR) phenotypes. These isolates demonstrated high resistance to imipenem and meropenem. The MIC of imipenem for resistant isolates was ≥32 µg/ml.
  Conclusion
  Considering the high prevalence of resistance to imipenem, especially in Klebsiella pneumonia isolates from patients admitted to ICU wards in the present study and various reports from other countries, precaution should be taken in the administration of these drugs. Also determination of bacterial susceptibility prior to prescription of antimicrobial agents is crucial for proper treatment and preventing the dissemination of antimicrobial resistance.
  Keywords: Drug resistance, Klebsiella pneumoniae, carbapenem, minimum inhibitory concentration
 • Aida Ejlali, Hassan Taghipour *, Ehsan Khashabi, Seyed Ebrahim Mirizadeh, Mohammad Asghari Jafar Abadi, Seyyed Mehdi Esmat Saatloo Page 643
  Background and Aims
  The present study aims to investigate the prevalence and severity of fluorosis and decayed, missing, and filled teeth (DMFT) in students aged 7-14 in villages of Maku.
  Materials and Methods
  The present research was carried out on 240 school children that were divided into two groups according to clustering random sampling. Group one included villages with average fluoride concentration of drinking water of 7mg/l, and group two included villages with average fluoride concentration of drinking water 0.45 mg/l. Then, Chi-square test and Mann-Whitney tests were applied.
  Results
  It was revealed that the percentage of fluorosis in groups 1 and 2 were 3.7 and 0.046, respectively. There was statistically significant relation between fluorosis and fluoride concentration of drinking water. According to Deans criteria, high percentage of students in group 1 had dental fluorosis (grades 2 to 5) (p<0.001), while the second group had healthy teeth. The mean DMFT score in group 1 was D= 0.95, M=0.025 and F=0.01; and in group 2 was D=0.4, M=0.025 and F= 0.
  Conclusion
  It is deduced that high prevalence of dental fluorosis is connected with high concentration of fluoride drinking water and it is suggested to control its level to eliminate the excessive fluoride from drinking water.
  Keywords: Dental Fluorosis, DMFT, School children
 • Mohammad Oraki, Bahare Vaziri Nasab *, Ahmad Alipour Page 652
  Background and Aims
  Nowadays, infertility is a stressful problem and has an undesirable influence on psychological states of the couples. This research aims to determine efficiency of training courses of anger control on their mental health
  Materials and Methods
  This research is a semi-experimental method under pre and post tests. 90 infertile women referred to Sarem Clinic in Tehran and filled up Spielberger anger expression scale questionnaire, among them 32 candidates obtained the highest score. They also were selected according to voluntary sampling method and were divided into experimental and control groups, randomly. Subsequently, experimental group participated in training course of anger management held upon cognitive- behavioral approach within 10 sessions (each session was 90 min.), the control group did not receive any instruction. General health questionnaire (28 questions) was used in two stages of pre and post tests. Covariance and Khido tests were applied for the data analysis to determine the frequency of infertility.
  Results
  The results showed that training of anger control upon cognitive- behavioral approach caused to increase the mental health among individuals in the experimental group.
  Conclusion
  It was indicated that training course has a significant effect on increasing mental health. Therefore, such trainings are advised beside other medical instruction as a part of treatment.
  Keywords: Anger Management, Cognitive, behavioral approach, Mental health, Infertile women
 • Behrooz Karimian, Kamal Khademvatan, Mir Hossein Seyyed, Mohammadzad, Vahid Alinejad, Peyman Abasnejad, Farhad Noori, Jaffar Nourooz, Zadeh Page 663
  Background and Aims
  It has been proposed that uric acid (UA) and FetuinA (FA) are independent risk factor for the development of cardiovascular disease (CAD). UA is the end-product of purine metabolism and is considered an endogenous antioxidant. FA is a protein secreted by the liver; acting as an inhibitor of coronary artery calcification. The aim of the present investigation was to survey the association between severity of CAD and sera UA or FA.
  Materials and Methods
  Subjects (n=83) undergoing coronary angiography were enrolled. According to angiographic results, the subjects were divided into: Control (CTL; n=21; age 55±8.9 years), one vessel obstruction (1VD; n=20; 57±10.1 years) and multi-vessel obstruction (Multi VD; n=42; 65.4±9.7 years). FA level were determined by ELISA. Clinical biochemical parameters were assayed by routine laboratory methods. Statistical analyses were performed using SPSS package (version 22).
  Results
  Serum UA levels in multi VD and 1VD were higher than that of CTL group (P=0.05). FA levels slightly declined with the severity of CAD (P=0.23). Multi-regression analysis revealed that age, BMI, HDL-C, glucose and Hb were associated with the severity of CAD. It was also found that UA is independent for the prevalence of CAD.
  Conclusions
  Considering the small sampling size, this study demonstrates that increasing UA levels is associated with the severity of CAD and is an independent risk factor for the occurrence of CAD. Regarding the impact of FA on the severity of CAD, further studies with larger sample size and the implementation of a scoring system for degree of artery calcification are deemed necessary.
  Keywords: Coronary artery disease, Uric acid, Fetuin A
 • Seyedeh Masoumeh Ebrahimi, Mohammad Reza Farshchian, Reza Dehghanzadeh Reyhani *, Zohreh Shiri, Seyedeh Maryam Seyed Mosavi Page 672
  Background and Aims
  Water microbial quality in hemodyalsis centers is particularly important in medicine. The aim of this study was to investigate cultivable bacteria present in outlet of water treatment systems in hemodialysis centers affiliated to Tabriz University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive study was performed in three hemodialysis wards at the hospitals in 2014. Twenty four samples were obtained from the inlet and outlet of the water treatment systems. Bacterial quality of samples were determined with total and fecal coliform bacteria test, heterotrophic plate count (HPC) by membrane filteration technique on blood agar medium and gram-negative bacteria by membrane filtration technique on EMB agar medium. Isolated colonies were identified using standard biochemical tests.
  Results
  Average of pH, temperature and residual chlorine in outlet samples were obtained 6.9, 14.5 °C and zero mg/l, respectively. Total and feacal coliformbacteria were negative at inlet sample, but was postive in one of the outlet samples. HPC at oultel samples from two centers were higher than standart limits of Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Gram negative bacteria were the frequent species at all samples. Pseodomonaces spp. and Entrobacter spp. were isolated from most samples.
  Conclusions
  The results demonstrates that water treatment devices at hemodialysis centers at hospitals do not provide enough efficiency for water supply according to the microbial quality standards.
  Keywords: Hospital, Hemodialysis, Bacterial quality, Water treatment device, Point of use
 • Mina Sadighi Alvandi, Ghazaleh Ghamkhari Nejad *, Parviz Shahabi, Mina Hosseinpour, Firouz Ghaderi Pakdel Page 681
  Background and Aims
  The changes of brain waves eventually sub-bands power incidence in the form of clinical protests. Regarding the use of multi-walled carbon nanotubes in neuroscience, the alpha/ theta power ratio is a reliable scale to measure the disorders associated with learning. The present study aimed to examine the effect of this substance examined on brain waves and investigated its possible effect on learning through analysis of brain waves sub-bands.
  Material and Methods
  In this experimental study, 10 male Wistar rats (300-280 g, 4 to 6 months) were investigated in one group receiving nanotube. In order to record brain waves, electrodes were implanted in the frontal and the occipital cortex. Brain signals were recorded 15 minutes before and 15 minutes after injection of 1mg / kg carbon nanotube suspension.
  Results
  After suspension injection, the power of gamma and theta sub-bands and the power ratio of theta to alpha sub-bands showed a significant reduction in the after injection intervals compared to baseline (control) (P >0/001). No significant change was observed in the alpha and beta sub-bands (P> 0/05).
  Conclusion
  The results of this study showed that multi-walled carbon nanotubes reduce the power of gamma and theta sub-bands and the power ratio of theta to alpha sub-bands and possibly can lead to disorders associated with learning and memory.
  Keywords: Multi, walled carbon nanotubes, Brain waves, Alpha rhythm, Theta rhythm
 • Mohammad Delirrad, Amin Rezazadeh, Rahim Nejad, Rahim Page 690
  Background and Aims
  Many areas of Iran are suitable habitat for the snakes. Annually, 4500 to 7000 snakebites occur in the country. Although many books and articles have been published about the snakebite in Iran, but no clinical guideline is available freely for clinicians in Persian language. This paper aimed to present a comprehensive overview of the snakebite in Iran.
  Materials and Methods
  A detailed search was performed in medical electronic databases and libraries of Urmia University of Medical Sciences. More than fifty scientific papers, textbooks, clinical guides and pharmaceutical brochure were accurately studied and useful details of each reference were recorded. Then the initial draft of the current guideline was prepared and reviewed. Finally, in a focus group with presence of experts from different medical specialties, the final version of current clinical guideline was developed.
  Results
  This clinical guideline contains useful information about the geographical distribution of snakes in the world, general characteristics and identification of snakes, snake venom, clinical presentations, principles of diagnosis, severity grading and details of snakebite management, antivenom administration, prognosis and snakebites in specific groups (women and children) and some recommendations for prevention of snakebite.
  Conclusions
  Despite previous references which have been offered only certain aspects of snakebite, accurate and practical tips required for comprehensive management of snakebite are presented in this article.
  Keywords: Snakebite, Diagnosis, Management, Antivenins, Clinical guideline, Iran
 • Serve Dadras, Sara Alizadeh *, Mohammad Tavakkoli Mehr, Farrokh Ghavam Page 704
  Background and Aims
  The present study was aimed to investigate the effect of stress management on reducing blood sugar through cognitive-behavioral method among type 2 diabetic patients.
  Materials and Methods
  This research used an experimental design with pre-test, post-test and control group. The samples included 30 patients selected through simple randomization from among the members of diabetes community. Harry’s stress questionnaire and a Glocometer were used for data collection. The pre-test and post-test questionnaires were filled out by the patients. Fasting blood suger (FBS) was measured by the researcher before and after the experiment. Cognitive-behavioral therapy was received by the experimental group over 10 sessions of one hour half. The control group did not receive a treatment. The data were analyzed using a covariance analysis.
  Results
  The results revealed a statistically significant reduction in the mean scores of life quality, blood sugar and stress.
  Conclusion
  Stress management through cognitive-behavioral therapy could be beneficial as an effective part of comprehensive diabetes care.
  Keywords: Diabetes type2, Stress management, Cognitive, behavioral group therapy, Life quality, Coping with stress
 • Hassan Yaghoubi, Behzad Shalchi, Zarife Sohrabi *, Moahammad Reza Amiri Nikpor Page 716
  Background and Aim
  Epilepsy is a chronic disease of the brain occurring in the form of loss of consciousness, abnormal movements, and emotional disturbances. This disorder may be recurrent and have lifelong durability that requires regular and natural cares. In order to help the sick, the present study compared the theory of mind among tonic-clonic epilepsy, juvenile myoclonic epilepsy and healthy people.
  Materials and Methods
  This causal-comparative study was conducted on 134 individuals (60 healthy people and 74 patients with epilepsy) who referred to health centers of Urmia city. Baron Cohen’s Reading Mind from Eyes Test (RMET) was used as a study tool. T-tests for independent samples and ANOVA and Scheffe post hoc test were used.
  Results
  Accordingly, the theory of mind in epileptic patients and healthy subjects has a significant difference, and this defect in juvenile myoclonic epilepsy is more than tonic-clonic epileptic patients and normal subjects.
  Conclusion
  The deficit of theory of mind in epileptic patients is affected by same neurological base, drugs and the clinical characteristics, and personality and status of patients. Thus, the evaluation of this theory can explain some of the behavioral and psychological problems for planning effective non-pharmacologic therapy.
  Keywords: Epilepsy, Tonic, clonic, Juvenile myoclonic epilepsy, Theory of mind
 • Kamran Ebrahimi, Kamal Khadem Vatan, Shaker Salarilak *, Rasool Gharaaghaji Page 724
  Background and Aims
  Cardiovascular diseases are the most common cause of death in the world and a major cause of coronary artery obstruction. Myocardial infarction is the most fatal form of coronary heart disease that is increasing in developing countrie. This study aimed to investigate the prevalence and distribution of age, sex, type of stroke, premature mortality and risk factors of type in patients with diagnosis of myocardial infarction in Western Azerbaijan province hospitals.
  Material and Methods
  This descriptive study was conducted using the medical records of 2337 patients extracted from Ministry of Health data in 2012 and 2013 in Western Azerbaijan province hospitals. The occurrence of myocardial infarction in patients during hospitalization with ECG changes and elevated cardiac enzymes (CK-MB و Troponin) were verified. The data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics.
  Results
  The study poulation were 72. 9% male and 27. 1% female with the mean age of 13±60 years, and 45 years of age had the highest distribution. The most important risk factors were smoking (45%) and hypertension (35%), respectively. Lower infarction with 34. 7% had the highest rate and hospital mortality rate was 2. 1%
  Conclusion
  Hypertension is more common in men than in women, the greatest risk factor for myocardial infarction in this study is a history of smoking and hypertension. The location of myocardial infarction was associated with lower heart.
  Keywords: Myocardial infarction (MI), Risk factor, Epidemiology, Cardiovascular disease