فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 31 (بهار 1394)
 • پیاپی 31 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن بختیاری، اسماعیل شعبانی * صفحات 13-42

  هدف این پژوهش دستیابی الگوی توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران راهبردی ناجا است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. با توجه به اهداف پژوهش، ابتدا برای ایجاد الگو تحلیلی از تحلیل اسناد و جستجو در ادبیات نظری، و سپس برای اعتباریابی الگو و بررسی میزان اثر و وزن ابعاد، عوامل و شاخصها از رویکرد پژوهش کمی)پیمایش(استفاده شده است. جامعه آماری شامل فرماندهان و مدیران ناجا است. جامعه نمونه با استفاده از جدول مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه بخش اصلی الگوی معادلات ساختاری)اعتباریابی الگو(، آزمون فریدمن)رتبه بندی ابعاد، عوامل و شاخصها(استفاده شد. نتایج تحلیل نشان می دهد که متغیر ساختاری، اندکی وزن بیشتری نسبت به متغیر زمینه ای در تعالی فرماندهان و مدیران ناجا را دارا است. در میان ابعاد موثر بر تعالی، بعد معنوی بیشترین وزن را در تعالی فرماندهان و مدیران ناجا داشته و زمینه ارتباطات خانوادگی در رتبه دوم قرار دارد. در کل نتایج تحقیق نشاندهنده این است که متغیرهای زمینه ای به عنوان بستر تعالی فرماندهان و مدیران می تواند باعث دستیابی به انواع تعالی جسمانی/ روانی، شخصیتی، حرفه ای و معنوی شود. الگوی اعتباریابی شده دارای 8 بعد، 23 عامل و 122 شاخص است که می تواند ساختار تعالی فرماندهان و مدیران ناجا را شکل دهد.

  کلیدواژگان: تعالی منابع انسانی، متغیر ساختاری تعالی، متغیر زمین های تعالی، تعالی معنوی، الگ ویابی معادلات ساختاری، سازمان ناجا
 • اکبر وروایی * صفحات 43-72

  هدف این پژوهش تعیین وضعیت کنونی و همچنین وضعیت مطلوب نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلفات کارکنان سازمان نیروی انتظامی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان شاغل در این سازمان است که در انتخاب جامعه نمونه در مرحله اول، پنج فرماندهی انتظامی در پنج محدوده جغرافیایی شامل تهران بزرگ، هرمزگان، خراسان رضوی و مازندران با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب، و سپس مدیران و کارکنان شاغل در این استانها به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق، نشان میدهد که هر چند نظارت سازمانی در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرائم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی نقش دارد، این نقش در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرم یکسان نیست بلکه بر اساس نوع تدابیر پیشگیرانه متفاوت، و به ترتیب اولویت به این شرح است:1- پیشگیری از نوع سوم (ناظر بر کارکنان دارای سابقه) 2- پیشگیری نوع دوم(ناظر بر کارکنان در معرض خطر) 3- پیشگیری اجتماعی(کاهش زمینه های ارتکاب جرائم و تخلفات کارکنان) 4- پیشگیری از نوع اول (ناظر بر تمام کارکنان) 5- پیشگیری وضعی (ناظر بر کاهش فرصت ارتکاب جرم)

  کلیدواژگان: نظارت، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری نوع اول، پیشگیری نوع دوم، پیشگیری نوع سوم، کارکنان نیروی انتظامی، جرایم، تخلفات
 • مرتضی مرادی *، حمیدرضا جلیلیان صفحات 73-98

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرتوانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی در سازمان با توجه به نقش میانجیگری متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تنش شغلی انجام گرفته است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. به منظور تست و بررسی فرضیه های تحقیق کارکنان نیروی انتظامی استان کرمانشاه به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید، سپس تعداد نمونه آماری از بین آنها تعیین شد. ابزار سنجش متغیرهای تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. به منظور تست فرضیه های تحقیق نیز از نرم افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد؛ توانمندسازی روانشناختی اثر مثبت معنیداری بر روی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی و اثر منفی معنیداری بر تنش شغلی دارد. همچنین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی اثر مثبت و بر تنش شغلی اثر منفی؛ تعهد سازمانی اثر مثبت معنیداری بر عملکرد سازمانی و اثر منفی معنیداری با تنش شغلی دارد. در نهایت اثر منفی تنش شغلی بر عملکرد سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که توانمندسازی کارکنان می تواند نقش مهمی بر دیگر متغیرهای منابع انسانی داشته باشد و توجه به آن باعث توسعه عملکرد و بهبود شرایط کاری کارکنان و سازمان می شود.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، عملکرد سازمانی، تنش شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی
 • سید محسن اقبالی صفحات 99-122

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه عملکرد مدیران ارشد ناجا با عملکرد کارکنان سازمانهای تابع خود و با تمرکز بر کارکنان سازمان فوریتهای پلیسی ناجا(110) به مرحله اجرا درآمده است. در راستای این هدف جامعه آماری (تعدادی از کارکنان سازمان فوریتهای پلیسی ناجا (110) در تهران) که حدود 2800 نفر بودند را به 3 گروه کارکنان خدماتی، اداری و وظیفه (واکنش سریع) تقسیمبندی نمودهایم و از این میان، 1200 نفر از کارکنان که به روش تصادفی منظم از روی فهرست اسامی کارکنان سازمان انتخاب شده بودند، در این پژوهش مشارکت نمودند. روش پژوهش همبستگی بوده و پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگیکاری (با 21 سوال)، پرسشنامه نحوه عملکرد مدیران ارشد (با 18 سوال) و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (با 12 سوال) بوده است. بمنظور سنجش پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که درآن ضریب پایایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد 0.94، ضریب پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 0.91 و ضریب پایایی پرسشنامه نحوه عملکرد مدیران ارشد 0.89 حاصل شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج نشان داد، بین مزد کافی و مناسب و کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران ارشد، رابطه معناداری وجود دارد، همچنین بین امکان رشد و پیشرفت، دموکراسی درکار، عملکرد مدیران ارشد و عملکرد کارکنان، رابطه مستقیم و مثبتی برقرار است.

  کلیدواژگان: مدیران ارشد، ناجا، فوریتهای پلیسی 110، ارزیابی عملکرد، کارکنان سازمان
 • فهیمه سادات سعادت‎یار، الهه شیعه‎زاده * صفحات 123-144

  این نوشتار قصد دارد با مروری جامع بر تاریخچه و ادبیات سکوت سازمانی، مفهوم سکوت سازمانی را در نهادهایی دارای جایگاه حساس همچون نهاد اجرای قانون (پلیس)، که برخلاف سایر سازمانهای دولتی و خصوصی که تنها با قشر به خصوصی (بازار هدف) در تعامل است و با اکثریت آحاد جامعه در ارتباطی متقابل است، تعریف و تبیین کند، و مطالعاتی پیرامون سوءرفتار و درستکاری نیروهای پلیس در جهان بررسی کند و در نهایت عوامل موثر در بروز سکوت سازمانی در برابر این سوءرفتارها و پیامدهای ناشی از آن را شناسایی، دسته بندی و ارائه کند تا مدیران با شناخت آنها پس از رویارویی با نشانه های آن، عامل اصلی را شناسایی و برطرف کنند.

  کلیدواژگان: پلیس، انحرافات و سوءرفتار، سکوت و خاموشی در سازمان پلیس، راز خاموشی سازمانی
 • اکبر محمدعلیزاده *، برزو فرهی بوزنجانی صفحات 145-162

  در این مقاله تلاش شده است با استفاده از تجربه ارتشهای جهان، «بازرسی» در سازمانهای نظامی، مورد بررسی و جستجوی علمی و تحقیقی قرار بگیرد؛ برای این منظور با تعریف بازرسی و تبیین رویکردهای حاکم بر آن، جایگاه بازرسی در سازمانهای نظامی، چگونگی ارتباط و تعامل بازرسان با عناصر موثر در اجرای ماموریت از قبیل فرماندهان، کارکنان نظام بازرسی، ویژگیهای بازرسان و وظایف چهارگانه بازرسان در مورد بررسی قرار گرفته و فرایندهای اجرایی و عملیاتی آن در قالب الگویی منطقی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: بازرسی، سازمان نظامی، عملیات نظامی، بازرسان، فرایند اجرایی
|
 • Hasan Bakhtiari *, Esmayil Shabani Pages 13-42

  The purpose of the study is to design a growth and enhancement model for the strategic managers and commanders in NAJA. This research is an applied research and uses descriptive methods to collect data. Considering the study’s purposes, the study employs quantitative methods in order to validate the model, weight and determine the influencing factors. Data analysis was done through structural modeling and Friedman test (ranking factors). The results show that the structural variables have more weight in comparison with demographic variables in enhancement of NAJA’s managers. Among influencing factors, spiritual aspect has the most weight in elevating NAJA’s managers and commanders. Family relations, as a factor, have the second place. In general the study’s results show demographical variables as the suitable ground for improvement of NAJA’s commanders and is also important in their accomplishing physical and psychological betterment, personal, professional, and spiritual enhancement. The validated model has 8 dimensions, 23 factors, and 122 indicators that shape the framework for NAJA’s managers and commanders’ enhancement.

  Keywords: enhancement of human resources, structural enhancement variable, demographical enhancement variable, spiritual enhancement, structural modeling, Naja
 • Akbarvaraee * Pages 43-72

  The main purpose of this study is to determine the current and desired states of inspection in preventing crime and law infringement of NAJA personnel. The study population comprises NAJA’s commanders and personnel from five different police headquarters which were chosen through cluster sampling and included Tehran, Hormozgan, Khorasan razavi, and Mazandaran. Further commanders and personnel were chosen randomly. Results indicate that though organizational supervision has an important role in crime prevention, it does not affect it in the same way. It takes different forms as follows: 1) type 3 prevention (supervising experienced personnel) 2) type 2 prevention (supervising endangered officials), 3) social prevention (preventing the suitable ground for crime to grow), 4) type 1 prevention (supervising all personnel), 5) conditional prevention (supervising the preventing of crime situations).

  Keywords: Inspection, social prevention, conditional prevention, type One prevention, type two prevention, type three prevention, NAJA Personnel, Crimes, law infringement
 • Morteza Moradi *, Hamidrezajalilian Pages 73-98

  Today, human resources is one of the most important resources of organizations.paying attention to the needs of the staff can increase the efficiency and organizational performance. The purpose of this study is to investigate the potential effects of psychological empowerment on organizational performance. For this purpose, the relationship between variables such as job stress, job satisfaction, and organizational commitment were studied. According to these variables, 10 hypotheses were developed to examine the relationship between these variables mutually. Questionnaires were distributed among police staff. In order to test the hypothesis, in the end, LISREL software and Path Analysis Model (PAM) are used. The findings indicates that psychological empowerment has a significant positive effect on organizational performance, organizational commitment and job satisfaction; and hasa significant negative effect on job stress. Job satisfaction has a significant positive effect on organizational performance and organizational commitment and negative effect on job stress. Organizational commitment has a significant positive effect on organizational performance and has a significant negative effect on job stress. And job stress has a significant negative effect on organizational performance. Psychological empowerment plays an important role in other variables of human resources. Psychological empowerment is useful for themselves and their organization.

  Keywords: Psychological Empowerment, organizational performance, Job Stress, Job satisfaction, organizational commitment
 • Seyed Mohsen Eghbali Pages 99-122

  This research aims to determine the relationship between the performance of NAJA’s managers and personnel who are employed by NAJA organizations, specifically focusing on 110 police forces. The study’s population consists of 2800 individual which are divided into three groups of workers, clerks, and conscripts. Of these groups, 1200 individuals were chosen through systematic random sampling. Correlational method was used and questionnaires included work life quality (21 questions), performance of senior managers (18 questions), and performance evaluation of personnel (12 questions). In order to test the reliability, Cronbach alpha was used. Their respective values were .94 for performance evaluation of personnel, .91 for work life quality, and .89 for performance of senior managers. Results show a positive correlation between salary payment and the quality of work life and performance of senior managers. There is also a direct and positive relationship between the capacity for growth, democracy at work, performance of senior managers, and output of personnel.

  Keywords: Senior managers, Naja, 110 police, Performance evaluation, personnel of the organization
 • Fahimesaadatsa’Adatyar, Elaheshiezadeh * Pages 123-144

  In order to save organizations we need employees that are responsible for the challenges of the environment. The employees who in order to improve services of their community, are responsible against any possible deviation and abuse of co-workers, managers. Nevertheless, pathological symptoms can be seen in today’s organizations. Organizational silence is a symptom for the diagnosis of organization illness. Accordingly, this paper is going to investigate the concept of organizational silence in the institutions that have a critical role as police, and also study police misbehaviors in the world. Finally, effective factors of organizational silence in the face of these kinds of misbehaviors are identified and classified.

  Keywords: Police, abuse, misbehavior, Organizational Silence
 • Akbar Mohammadalizade *, Borzufarahibuzanjani Pages 145-162

  Using the experience of other militaries in the world, this article tries to, scientifically, investigate “inspection” in military organizations. For this purpose, the article starts by defining inspection and the approaches to it, and also defining its place in military organizations. It then moves on to study the relationship, and interaction, of inspectors with important figures such as commanders or the inspection personnel. The characteristics and the duties of inspectors are also studied and the executive and operational processes of it are presented as a logical model.

  Keywords: Inspection, military organizations, military operations, inspectors, executive processes