فهرست مطالب

مطالعات معنوی - پیاپی 8-9 (تابستان و پاییز 1392)
 • پیاپی 8-9 (تابستان و پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد حسین کیانی صفحه 5
 • اصغر نوروزی* صفحه 7
  انسان شناسی عرفانی به عنوان یکی از شاخه های مهم عرفان به تبیین و بررسی حقیقت انسان به مدد تجربه های اهل معرفت می پردازد. از مباحث مهم آن بحث انسان کامل است که در دو بخش نظری و عملی سامان می یابد. در بخش نظری به مباحث هستی شناسی انسان کامل و تبیین حقیقت آن در قوس نزول و در بخش عملی به نحوه دستیابی انسان به کمال حقیقی، مراحل و منازل آن در قوس صعود و ضرورت پیمودن این مسیر تحت ولایت انسان کامل می پردازد. به تعبیری حقیقت قوس نزول و صعود همان حقیقت انسان کامل و نزول و عروج او در معراج ترکیب و تحلیل است. مسئله اصلی در این نوشتار جایگاه انسان کامل در قوس صعود و مقام های اثباتی اوست. البته پیش از آن به مهم ترین ویژگی های انسان کامل اشاره می کنیم سپس به کارکرد سلوکی او می پردازیم. منظور ما از انسان کامل صاحب ولایت و خلافت مطلقه الهی است که در هر زمان تنها یک فرد آن در عالم است.
  کلیدواژگان: انسان کامل، خلافت، قرب نوافل، قرب فرایض، فناء و بقاء
 • حسن امینی* صفحه 31
  عرفا برای نظام هستی مرتبه هایی یاد می کنند؛ اما در یک تقسیم کلی آن را به حضرات الهیه، کونیه و کون جامع تقسیم کرده اند. هدف اصلی از آفرینش «جلا و استجلای حق» است و کمال آن دو با انسان کامل محقق می شود. مقصود از کون جامع، انسان است که با وجود وحدانی، جامع تمام تعین های حقی و خلقی است. از نظر عارفان مسلمان، انسان کامل علت غایی و بقای عالم است؛ زیرا نور حق اول بر قلب انسان کامل می تابد و پس از آن به عالم منعکس می شود؛ پس با رفتن وی عالم نیز نمی ماند. سر برخورداری انسان در نظام هستی از چنین موقعیتی، در همان جامع بودن وی نهفته است؛ که از میان همه ی پدیده های هستی، فقط او صورت و مظهر تمام اسمای الهی است. منظور ما از انسان کامل صاحب ولایت و خلافت مطلقه الهی است که در هر زمان تنها یک فرد آن (یعنی ولی معصوم) در عالم است.
  کلیدواژگان: مرتبه های نظام هستی، حقیقت انسان، علت غایی و بقای عالم، جامع بودن انسان
 • محمد حسین کیانی* صفحه 47
  ظهور باورهای انسان گرایانه در بسیاری از تعالیم معنویت گرایی جدید قابل پیگیری است. اما به گمان نگارنده، بهره مندی و اصالت این رویکرد در مجموع تعالیم دونالد والش با شدت بیشتری همراه است، علت این ادعا نهفته در نحوه ی بیان و نظام تعالیم والش است، از آن جهت که این بیان به صورت دوسویه و دیالوگ میان والش و خدا رقم خورده و ادعا می شود که تمام تعالیم او به شکل تجربه ای معنوی نمایان شده است. والش در قالب گفتگو با خدا به مسائل فراوانی می پردازد که در پس آن، نکته های بسیاری درباره جایگاه انسان و خدا در عالم، وظیفه انسان و خدا در نظام خلقت و بسیاری مسائل پیرامون آنها به میان می آید. اما همه این مباحث را می توان تحت دو مسئله تفسیر کرد.
  به دیگر سخن، در رویکرد انسان گرایانه دونالد والش دو نکته ی پراهمیت وجود دارد. یکی تلاش برای آزادی و خودبنیادی انسان، به مثابه واضع خوبی و بدی، زیبایی و زشتی، خیر و شر؛ دیگری، فروکاهش خدا تنها به مثابه خالق عالم و موجودی نظاره گر. در واقع، این دو نکته اساس رویکرد انسان گرایانه دونالدوالش را رقم خواهد زد.
  کلیدواژگان: معنویت گرایی جدید، آزادی، خودبنیادی، خدا
 • رسول حسن زاده* صفحه 63
  نوشتار حاضر جستاری در نگرش معنویت انسان انگار دیپاک چوپرا است، برای اثبات این سخن، نیم نگاهی نیز به مبانی هستی شناسی وی شده است. نگرش ایده آلیستی چوپرا از جهان هستی، تمام قدرت و اختیار را تحت هیمنه ذهن انسان قرار می دهد و تمام شئون خدایی را به نفع انسان مصادره می کند و در نهایت انسان را در مسند خدایی می نشاند. بر اساس این دیدگاه، تمامی مفاهیمی که چوپرا آنها را در آثار خود برای تعریف انسان استخدام کرده، به راحتی قابل تبین است. در بخشی از این نوشتار، به یکی از این مفاهیم محوری با عنوان انسان خلاق اشاره شده است که با تحلیل این مفهوم می توان به جایگاه انسان به عنوان خالق واقعیت هستی در نزد چوپرا پی برد. مشارکت انسان در پدیده های تکوینی عالم، بساطت وجودی خدا را در یک سیر پویشی قرار می دهد. چوپرا به عنوان یک انسان گرای افراطی از انسان گراهای ملحد مکتب تکامل گرایی پیروی می کند. از ویژگی های برجسته چوپرا پیوند میان معنویت و ماده است که با تبیین و تحلیل وجودی انسان بر حول سه بعد جسم، روح و ذهن و ارتباط آن می توان به نظام معرفتی چوپرا پی برد. دستیابی به سلامتی به عنوان رسالت تعالی جویانه ی انسان بر اساس این سه بعد، بخش نهایی این مقاله را تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: دیپاک چوپرا، تفکر نوین، ایده آلیسم، انسان گرایی، تکامل، شعور برتر
 • حمید مریدیان* صفحه 89
  این مقاله به نقد و بررسی انسان ایده آل از منظر پائولوکوئیلو می پردازد که وی آن را در قهرمان های داستانیش جلوه گر ساخته است. انسان ایده آل او در عقیده معتقد به سرنوشت محتومی است که با گوش سپردن به ندای درون در پی تحقق آن است و در رفتار با اباحی گری، میخاری و بی بندوباری، خواستار اتصال به روح کیهانی و پیروی از افسانه ی شخصی است. در ادامه از عشق و جادوگری به عنوان راه وصول به انسان آرمانی کوئیلو نام برده می شود که ترس و پیروی از مذهب از موانع دستیابی به آن شمرده می شود. در نتیجه شخصیت های داستانی کوئیلو بیانگر یک یا چند ویژگی از انسان معیار در نگاه او است که ویژگی های انسان مطلوب کوئیلو را منعکس می کنند؛ در پایان، ضمن تبیین هر یک از ویژگی های انسان ایده آل کوئیلو، به نقد اجمالی نیز پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: انسان ایده آل، پائولو کوئیلو، افسانه شخصی، ندای درون، عشق، روح کیهانی، جبرگرایی
 • حسین شکرابی صفحه 115
  آراء متفاوتی در ادوار متاخر توسط برخی مشرق شناسان وجود دارد در این خصوص که منشاء آموزه های معنوی اسلام و آنچه که به عرفان اسلامی شهرت یافته، ریشه در تعالیم و نصوص اسلامی دارد، از آن جمله اینکه عرفان اسلامی نشات گرفته از عقائد هندوان، فیلسوفان اسکندرانی یا راهبان مسیحی است. به عنوان مثال رینولد.آ. نیکلسون، مستشرق و عرفان پژوه مشهور انگلیسی نسبت به تاثیرپذیری زهد و عرفان اسلامی از فرهنگ هلنی- مسیحی تصریحاتی دارد، مقاله حاضر ضمن توجه به این امر، به خوانش انتقادی کتاب تصوف اسلامی، رابطه انسان و خدا اثر نیکلسون میپردازد.
  کلیدواژگان: معنویت، عرفان اسلامی، زهد اسلامی، شرق شناسان
|
 • Ali Asghar Norouzi* Page 7
  Mystical anthropology as one of the important branches of mysticism explores and investigates the truth of human through intuition and experience. One of the main issues discussed in the Mystical anthropology is perfect man to be organized in two parts: theoretical and practical. In the theoretical discussion will discussed the ontological issues about the perfect man in arc of descent and in the practical way to achieve true perfection of man and the circumstances of his comprehensiveness. Indeed, the true sense of the arc of descent and ascension is the perfect man and his descent and ascent Ascension composition. The main goal of this paper is to prove the role of the perfect man in the ascent and climb arc. But before that, we are pointed out the most important characteristics of a perfect man and then discuss the Seleucid function. by the perfect man, we mean a person who has the province and the absolute reign of God is the universe who is only one in the world at any time.
  Keywords: perfect man, caliphate, proximity of supererogatory, proximity of duties
 • Hassan Amini* Page 31
  Mystics are cited the hierarchy for the universe, but in general it's divided to comprehensive and no comprehensive existence. The main purpose of creation is manifestation and appearance of God and the perfection of it will be fully attained by the perfect human in the universe. Man in himself is a comprehensive universe which has a unitary, integrity, whit all appointments. According to The Muslim mystics, comprehensive human is the survival and ultimate cause of the universe since the light of God glows to the universe through the heart of a comprehensive human and then reflected to the world, so the world is going, when there is no comprehensive man in the world. The comprehensiveness of man is the reason why he has such a situation in the universe. Among all the phenomena of the universe only he is the embodiment of all the Divine Names.
  Keywords: Hierarchies of the universe, human nature, survive of universe, ultimate cause, human integrity
 • Mohammad Hossein Kiani* Page 47
  The emergence of humanist belief in the new teachings of spirituality is to be followed. I think the benefit and originality of this approach is more strongly associated with the overall teachings of Donald Walsh, and it if clear from the system Walsh's teachings. In his teachings, he marked mutual dialogue between God and himself (Walsh) and claimed that all his teachings as a spiritual experience have been detected. In conversation with God Donald Walsh he has afforded some issues which have a lot a lot about God and man's place in the universe, God and human responsibility in the creation in behind. All these issues can be interpreted in two issues. In other words, in the humanistic approach to Donald Walsh there are two important points. One is man's quest for freedom and being as an independent inventor of good and evil, beauty and ugliness, good and evil. The other is reducing the God only as the Creator of the universe and watching others. In fact, these two points are the key of humanistic approach of Donald Walsh.
  Keywords: new spirituality, freedom, independent, God
 • Rasoul Hassanzadeh* Page 63
  The present paper is a research work about the Humanistic spirituality in Deepak Chopra. To survey this spiritual attitude we need to investigate his ontological basis of Deepak Chopra's thoughts. In Chopra's idealistic vision to the universe, the human mind is empowered and has an authority to all the word. In other words, Human being has all dignities and benefits that a God may have and he is in the seat of God. According to this view, all of the concepts which Chopra has used them in his work can be easily explained. in part of This article we concentrate on one of the central concepts of Chopra's thoughts and it is human as a creative being. The analysis of this concept, can explore the reality of man as a creative human phenomena in the Chopra's Foundations. The partnership of human in cosmogony, make the simplicity of God's existence as a dynamic process. Chopra is a radical humanist atheist who is following the doctrines of Evolutionism. One of the outstanding features of Chopra's thoughts is the link between spirituality and material which can be explained through the analysis of human existence based on three dimensions: body, soul and min. the relationship of these three dimensions can explain Chopra's cognitive system. the final section of the paper shows that the Access to health as a human is a mission according to these three dimensions.
  Keywords: Deepak Chopra, new thinking, idealism, humanism, evolution, ideal consciousness
 • Hamid Moridian* Page 89
  This article will review the characteristics of an ideal man in the works of Paulo Coelho specially the man who describe in the hero fictions which he is exposed. He believed that the ideal man has an unavoidable destiny which can be accomplish for the ideal human by listening to the inner voice and by unrestrained behaviors can receive to the connection whit the cosmic spirit and follow the personal myth. In continuation of the article, we talk about love and magic as a way to achieve the ideal man according to Paulo Coelho who believes that the religion and following a religion is an obstacle to achieving and accomplishing. In The result section we indicate that one or more characteristics of human are exposed in the works of Paulo Coelho that have some common characteristics. In the end, a brief review is presented on the defining characteristics of the ideal man.
  Keywords: The ideal man, Paulo Coelho, Personal Legend, inner voice, love, cosmic spirit, determinism
 • Hossein Shekarabi Page 115
  Different opinions about the origin of the spiritual teachings of Islam and what is known as Islamic mysticism, has been stated in the recent period by some of the East experts and citizens, including the Islamic Sufi beliefs originating from Hinduism, Alexandrian philosophers or Christian monks. For example, Reynolds-Nicholson, the famous English Orientalist and scholar of Sufism, believes that Islamic mysticism and asceticism influence of Hellenistic - Christian culture. According to the present paper, we will have a critical reading of Islamic mysticism, the relationship between man and God as one of the most effective Nicholson's books.
  Keywords: Spirituality, Islamic mysticism, Islamic piety, East experts