فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدعلی حسینی، پرستو نهاوندی*، سلیمان احمدی، زینب مقدمی فرد صفحات 188-198
  مقدمه
  هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر ترجیح تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور از دید دانش آموختگان خارج از کشور می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی در سال1392بر روی160 نفر از دانش آموختگان مراجعه کننده به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و مرکز بین المللی همایش های نهاد ایران انجام گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه پژوهشگر گردآوری شد. همسانی درونی سوالات در تمام خرده مقیاس ها با مقدار آلفای کرونباخ بیش از 70 /0 تایید شد. جهت بررسی عوامل اصلی تاثیرگذاری بر ترجیح تحصیل در خارج از کشور با آزمون تی تک نمونه ای و تعیین اولویت هر یک از عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد.
  یافته ها
  بیشتر افراد مورد مطالعه مردان (3/ 64%) بودند. میانگین تاثیر عوامل علم و فناوری91/2 و میانگین تاثیر عوامل مربوط به جذب دانشجو83 /1 بود. تاثیرگذاری عوامل مربوط به جذب دانشجو، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل علم و فناوری و عوامل اقتصادی بر ترجیح تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور از دید دانش آموختگان از لحاظ آماری معنی دار بود (001 /0> p-value).
  نتیجه گیری
  یافته های نشان داد که در بین عوامل اصلی ترجیح تحصیل دانش آموختگان در خارج از کشور عوامل علم و فناوری بیشترین تاثیر و عوامل مربوط به جذب دانشجو کمترین تاثیر را بر ترجیح تحصیل در خارج از کشور دارد و عامل امکانات بیشتر اینترنتی و عدم وجود محدودیت دسترسی به سایت ها مهم ترین عوامل در بین مقوله های علم و فن آوری برای ترجیح تحصیل دانش آموختگان در خارج از کشور بود.
  کلیدواژگان: تحصیل کردگان، خارج از کشور، عوامل موثر، انتخاب دانشگاه های خارجی
 • عبدالحسین شکورنیا*، مریم اسلمی صفحات 199-207
  مقدمه
  با بررسی آگاهی اعضای هیات علمی نسبت به اصول تهیه سوالات امتحانی می توان به دست اندرکاران در بهبود و ارتقای کیفیت آزمون ها در دانشگاه کمک کرد. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی در ارتباط با تهیه سوالات چند گزینه ای در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی میزان آگاهی200 نفر از اعضای هیات علمی غیر بالینی در ارتباط با طراحی سوالات چند گزینه ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط کارشناسان تایید و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ725 /0 تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آشنایی اساتید با اصول تهیه سوالات چند گزینه ای1/ 3±62/ 17 از حداکثر24 و میانگین مجموع نمره دانش اساتید با اصول تهیه سوالات چند گزینه ای7/ 1±02/ 4 از حداکثر 9 بود. آزمونt نشان داد که بین آشنایی اساتید به تفکیک جنس و رتبه علمی، تفاوت معنی دار آماری وجود دارد (p<0.05). اما بین دانش اساتید به تفکیک جنس و رتبه علمی تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد (p>0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد میزان آشنایی و آگاهی اعضای هیات علمی با اصول تهیه سوالات چند گزینه ای در دانشگاه مطلوب نمی باشد. با توجه به اهمیت و نقش آزمون های چند گزینه ای در ارزشیابی دانشجویان و تاثیر گذاری دوره های آموزشی بر ارتقای کیفیت آزمونها برگزاری این دوره ها برای اساتید، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سوالات چند گزینه ای، اعضای هیات علمی، آگاهی
 • سلیمان احمدی، سلیمان زند، ملاحت نیکروان مفرد، فاطمه رفیعی صفحات 208-218
  مقدمه
  در میان عواملی که در آموزش مهارتهای بالینی نقش دارد، بدون شک بازخورد از جایگاه خاصی برخوردار است. بازخورد، حلقه ارتباطی بین سنجش و یادگیری است. رضایت دانشجویان همچنان به عنوان یک شاخص مهم کیفی در یادگیری و تدریس مطرح است و یادگیری نیز ارتباط قوی با رضایت آن ها از دوره آموزشی دارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر استفاده از بازخورد در آموزش بالینی، طراحی شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی است، که بر روی تمامی دانشجویان پرستاری ترم هفت دانشکده های پرستاری و مامایی شهرستان های اراک و شازند که در نیم سال او 93-94 در بخشpost-ccu کارآموزی انجام می دادند، با روش تمام شماری انتخاب و اجراء شده است. دانشجویان هر گروه به صورت تصادفی در زیر گرو ه های 7 و 8 نفری تقسیم و هر گروه، به مدت4 هفته دوره کارآموزی را در شیفت صبح انجام می دادند. برای تعیین تاثیر این دو روش، پس از اتمام هر دوره کارآموزی، پرسشنامه توسط تمامی دانشجویان تکمیل و نتایج آن مقایسه گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد دو گروه مداخله و کنترل از نظر مشخصات دموگرافیک (جنس، بومی بودن و تجربه کار دانشجویی) همسان بودند و آزمون آماری اختلاف معنی داری را نشان نداد. همچنین میانگین رضایتمندی کل در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود، بطوری که گروه مداخله در همه سطوح نسبت به گروه کنترل رضایتمندی بیشتر داشتند. آزمون آماری نیز بین دو گروه اختلاف معنی دار ی را نشان داد(P <0/003).
  بحث و نتیجه گیری
  بطور کلی می توان گفت که بازخورد های آنی و برنامه ریزی شده ای که در طول کار آموزی به دانشجویان ارائه شده توانسته است مسیر آموزش بالینی را در جهت صحیح هدایت کند. بنحوی که رضایتمندی دانشجویان از این فرآیند را افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: بازخورد، آموزش بالینی، دانشجویان پرستاری
 • پرستو راد، امرالله روزبهی، حمدالله دلاویز* صفحات 219-226
  مقدمه
  استفاده از تکنولوژی های آموزشی نوین برای یادگیری، ماندگاری مطالب، تعامل و ارتقاء شغلی دانشجویان سودمند است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتقای یادگیری آناتومی با استفاده از اشیاء یادگیری تکرارپذیر می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد14 عدد از اشیاء یادگیری تکرارپذیر(RLO: Reusable learning objects) از بخش های مختلف آناتومی بدن برای دانشجویان پزشکی ورودی1387 علوم پزشکی یاسوج، طراحی گردید. طول زمان اشیاء یادگیری تکرارپذیر ها بین11 تا22 دقیقه بود و با توجه به حجم کم آنها با تلفن همراه یا mp4 قابل استفاده بود. قبل از شروع کلاس ها این مواد آموزشی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. در پایان ترم، میانگین نمرات این دانشجویان با دانشجویان ورودی 1386 که از این روش استفاده نکرده بودند، مقایسه شد. تاثیر استفاده از اشیاء یادگیری تکرارپذیر بر محتوای درسی، بهبود تعامل، علاقه، انگیزه، مشارکت، آمادگی و نگرش دانشجویان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، بعمل آمد.
  نتایج
  مقایسه میانگین نمرات دانشجویان ورودی 1387 نسبت به 1386 افزایش نشان داد ولی از نظر آماری، معنی دار نبود. نظر سنجی نشان داد که این روش آموزشی در یادگیری آناتومی 5/ 75 درصد و در تعامل دانشجویان 6/ 60 درصد موثر می باشد. علاقه دانشجویان به استفاده مجدد از اشیاء یادگیری تکرارپذیر، 6/ 74 درصد بود، و 2/ 54 درصد دانشجویان اعتقاد داشتند که این ابزار اموزشی می تواند جایگزین کلاس درس تئوری شود.
  نتیجه گیری
  استفاده از اشیاء یادگیری تکرارپذیر علاقه مندی و ارتباط مفید و موثر را در بین دانشجویان افزایش می دهد و منجر به افزایش انگیزه خودآموزی می شود.
  کلیدواژگان: آناتومی، تکنولوژی آموزشی، یادگیری، دانشجوی پزشکی، اشیاء یادگیری تکرارپذیر
 • محمد مهدی محمدی، شیما پرندین* صفحات 227-236
  مقدمه
  یکی از شایعترین مشکلات روانی در بین دانشجویان، اضطراب امتحان است که می تواند عملکرد فرد را مختل کند و منجر به عدم موفقیت در امتحان گردد، لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی– تحلیلی بر روی510 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به روش نمونه گیری آسان در سال1393 انجام شد. در این پژوهش، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 25 سوالی اضطراب امتحان بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های t، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این پژوهش198 دانشجو(8/ 38درصد) اضطراب امتحان خفیف، 140 دانشجو (5/ 27درصد) اضطراب امتحان متوسط و172 دانشجو (7/ 33درصد) اضطراب امتحان شدید داشتند. تفاوت بین میانگین اضطراب امتحان در رشته های تحصیلی مختلف معنی دار بود (P<0/05) و دانشجویان رشته مامایی در مقایسه با دانشجویان سایر رشته ها استرس بیشتری را تجربه می کردند. بین متغیرهای جنس، محل سکونت، سن و معدل کل دانشجویان با اضطراب امتحان رابطه معنی داری مشاهده شد (P<0/05). اما بین متغیر های تاهل، شغل والدین، ورودی نیمسال و اشتغال دانشجویان با اضطراب امتحان ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای اضطراب امتحان در بین رشته های مختلف پزشکی، و با در نظر گرفتن تاثیر منفی این نوع از اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، لزوم بکارگیری خدمات روان شناسی و مشاوره و شناسایی علت بروز، و برنامه ریزی جهت تعدیل آن پیشنهاد می گردد. بدیهی است که در این راستا باید به گروه های دارای بیشترین خطر چون دانشجویان زن رشته مامایی توجه بیشتری معطوف گردد.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، امتحان، دانشجویان علوم پزشکی
 • لیلا ناصری، یسری عزیزپور، محمدرضا صیدی، ملوک رحمانی، کورش سایه میری صفحات 237-245
  مقدمه
  تغییرات سریع اجتماعی- فرهنگی، تغییر ساختار خانواده و تغییر سبک زندگی، انسان ها را با مسائل گوناگون روبه رو می کند. مقابله با این تغییرات نیازمند توانمندی های روانی- اجتماعی است و نیازهای زندگی امروزه، نقش تعیین کننده تامین سلامت روان افراد برای همگام شدن با این تغییرات را بیش از پیش مشخص می نماید. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون است. در این پژوهش 61 نفر از دانشجویان جدیدالورود سال1391 با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که از این تعداد 34 نفر در گروه آزمایش و 27 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرک مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS ویرایش20 و آزمون های کوواریانس تک متغیری (برای بررسی کلی سلامت روان)، چند متغیری (برای بررسی زیرمقیاس های سلامت روان) وt زوجی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که، براساس آنالیز کوواریانس تک متغیره، بین دو گروه آزمایش و کنترل در مقیاس های نشانگان جسمانی (P=.002)، نشانگان نارسا کنش وری اجتماعی (p=0.001) و نشانگان افسردگی (p = 0.048) ارتباط معنی دار بود، ولی در مقیاس نشانگان اضطرابی (p = 0.174) ارتباط معنی دار نبود. آنالیز کوواریانس چند متغیری نیز نشان داد، تفاوت بین زیر مقیاس های سلامت روان در گروه آزمایش و کنترل معنی دار بوده است (P=.002). با توجه به آنالیز t زوجی در گروه آزمایش، مهارت های زندگی باعث کاهش میانگین نمرات پس از آزمون در مقایسه با نمرات پیش از آزمون در مقیاس های نشانگان جسمانی (p=0.001)، نشانگان اضطرابی (006/0p=)، نارسا کنش وری اجتماعی (p = 0.017) و نشانگان افسردگی (p=0.001) شد.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های زندگی بر کاهش نمره سلامت روان دانشجویان تاثیر داشته است و آموزش این گونه مهارت ها باعث ارتقای عملکرد در دانشجویان جدیدالورود می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، مهارت های زندگی، سلامت روان، دانشجویان
 • علی اکبر واعظی، فاطمه عزیزیان *، جلیل کوهپایه زاده صفحات 246-254
  مقدمه
  این پژوهش با هدف مقایسه آموزش مبتنی بر تیم و روش سخنرانی بر فرآیند یادگیری-یاددهی دانشجویان پرستاری در درس پرستاری بیماری های داخلی جراحی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تجربی است که روی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد و میبد انجام شد. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ترم ششم دانشکده پرستاری یزد (48نفر) و دانشکده پرستاری میبد (28نفر) بود. میزان یادگیری دانشجویان از مباحث تدریس شده با شیوه سخنرانی با استفاده از آزمون چندگزینه ای و تدریس مبتنی بر تیم با استفاده از آزمون چند گزینه ای فردی، گروهی، مرحله استیناف و تکلیف گروهی اندازه گیری شد. برای سنجش رضایتمندی پرسشنامه ترجمه شده با طیف لیکرت پنج درجه ای مورد استفاده قرارگرفت. داده ها، توسط آزمون های آماری (تی مستقل، تی زوجی و آنوا) و با نرم افزارSPSS ویرایش 17مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج بین میانگین نمره یادگیری دانشجویان گروه آزمون از روش تدریس مبتنی بر تیم در ارزیابی فردی (28/ 2±48/ 13) و گروهی (17/ 1±2/ 17) تفاوت معنی داری را نشان داد (000 /0=P) و میانگین نمره آزمون کلی با روش مبتنی بر تیم (98 /0±84/ 17) بالاتر از میانگین آزمون با روش سخنرانی (31 /2±16) بود. 100درصد دانشجویان معتقد بودند که یادگیری مبتنی بر تیم مهارت بین فردی و بین گروهی را در آن ها افزایش داده است. 7 /97 درصد ذکر کردند که با این روش، محتوای درس را بهتر درک کرده اند. کمترین میزان رضایت مربوط به یادگیر ی پیوسته در طول عمر2 /51 درصد بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد روش یادگیری مبتنی بر تیم باعث افزایش مهارت های ارتباطی و درک بهتر مفاهیم و تسهیل یادگیری در بیشتر دانشجویان شده است.
  کلیدواژگان: روش تدریس، یادگیری مبتنی بر تیم، سخنرانی، دانشجویان
 • حمید آسایش، محمد پرورش مسعود، علیرضا شعوری بیدگلی، فاطمه شریفی فرد صفحات 255-262
  مقدمه
  بهبود تصمیم گیری بالینی دانشجویان، یکی از مهم ترین چالش های آموزش پزشکی می باشد و روش های متعددی برای ارتقاء این مهارت وجود دارد. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی یادگیری مبتنی بر الگوریتم بر توانایی تصمیم گیری بالینی دانشجویان فوریت پزشکی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 25 دانشجوی فوریت پزشکی به صورت تصادفی به دو گروه یادگیری مبتنی بر الگوریتم (13=n) و کنترل (12=n) تخصیص یافتند. دانشجویان گروه یادگیری مبتنی بر الگوریتم، تشخیص و درمان در موقعیت ها و مشکلات اورژانس پزشکی را با استفاده رویکرد الگوریتمی فرا گرفتند و آموزش در گروه کنترل، بدون استفاده از الگوریتم ها و به صورت سخنرانی اجرا شد. مدت زمان آموزش برای هر دو گروه سه ساعت (دو جلسه مجزا با فاصله یک روز) بود. و پس از اتمام مداخله، وضعیت تصمیم گیری بالینی با استفاده از سناریورهای بالینی و مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری بالینی ارزیابی شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات اخذ شده از سناریور های بالینی در بین دانشجویان گروه آموزش مبتنی بر الگوریتم (67/ 1±)15/ 17 و گروه کنترل (63/ 2±)50/ 14 بود و این اختلاف از نظر آماری نیز معنی دار بود (t=3.01، P=0.009). میانگین نمره مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری بالینی در گروه آموزش مبتنی بر الگوریتم (57/ 1)30/ 13 در گروه کنترل (05 /3)32/ 10 بود و در این مورد نیز اختلاف معنی دار بود (01/3=t، 009/0=P).
  نتیجه گیری
  یادگیری مبتنی بر الگوریتم در بهبود وضعیت تصمیم گیری بالینی موثر است و استفاده از الگوریتم ها در کنار سایر روش های آموزشی می تواند در ارتقاء مهارت تصمیم گیری بالینی دانشجویان به ویژه در فوریت های پزشکی موثر باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری، الگوریتم، تصمیم گیری بالینی، فوریت پزشکی، یادگیری مبتنی برالگوریتم
|
 • Hosseini Ma, Nahavandi P.*, Ahmady S., Moghadamifard Z Pages 188-198
  Introduction
  The aim of the study was to determine the effective factors on choosing universities and countries abroad for studying by graduated students.
  Method
  It was a descriptive-analytical study. This study was performed on 160 graduates who referred to the Center for Educational Services، Ministry of Health and Medical Education and International Conference Center of Iran during the year 2013. The data were gathered through the questionnaire prepared by the researcher. The internal consistency of the questionnaire in all of the subscales was confirmed using Cronbach alpha and it was more than 7%. To determine the main factors affecting on preferences in studying abroad، single-sample T-test and to determine the priority of each factor Friedman test was used.
  Results
  Most of the participants (%64. 3) were males. The average impact of science and technology factors was 2. 91 and the average impact of factors related to admitting students was 1. 83. The impact of factors related to student admission، social and cultural factors، science and technology and economic factors on the preference of studying in universities abroad on the perspective of graduates were meaningful (P-value 0. 001).
  Conclusion
  The findings of this study revealed that among main factors of preferences of graduates about studying abroad، science and technology factors had the highest impact and the student admission factor had the lowest impact. Among the science and technology factors، the factors related to more facilities on the Internet access and lack of restriction on accessing to sites were the most important factors for studying abroad.
  Keywords: Abroad graduation, selective factors, foreign universities
 • Shakurnia Ah*, Aslami M Pages 199-207
  Introduction
  Awareness of faculty members towards the preparation of multiple-choice questions (MCQ) tests could help the educational staffs in improving and enhancing the quality exam questions at the university. The present study was performed with the aim of evaluating the awareness of faculty members about preparation of MCQ tests in Jundishapur University was evaluated in 2014.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study، the familiarity rate of 200 faculty members about preparation of MCQ tests were evaluated. Data were gathered using a questionnaire that its validity was confirmed by experts and its reliability was determined by Cronbach''s alpha (0. 725). The data were analyzed by descriptive and analytical statistics and using SPSS software.
  Results
  The mean score of “familiarity rate” with preparation of MCQ tests was 17. 62 (from 24); and mean score of «knowledge rate» was 4. 02 (from 9). The t-test indicated that the significant differences existed between the “familiarity rate” of faculty members according to sex and grade (p<0. 05). However، no significant difference was observed between the “knowledge rate” of faculty members in terms of sex and grade (p>0. 05).
  Conclusion
  The results showed that the “familiarity and knowledge rate«of faculty members about preparation of MCQ tests at the University was not desirable. Given the importance of MCQ tests in the evaluation of students and the effectiveness of the quality of exam raining courses offered at the faculty members.
  Keywords: Exam questions, MCQ tests, Awareness
 • Ahmady S., Zand S.*, Nikravan-Mofrad M., Rafiei F Pages 208-218
  Introduction
  Among the factors that are involved in medical education، undoubtedly feedback is a special place. Feedback is a link between assessment and learning. Student satisfaction has an important indicator in the quality of learning and teaching. Learning is also associated with the satisfaction of students from the courses. The present study aimed to investigate the effect of feedback in clinical education.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed on all of the seventh term nursing students in the faculty of Nursing and Midwifery in Arak and shazand cities. In the first semester in 93-94، they were trained post-CCU ward. The participants were selected through the census procedure. The students in both groups (intervention and control) were selected randomly in subgroups of 7 and 8 participants. In each group، the students were trained for 4 weeks in the morning shift. To determine the effects of these two methods، after completion of each of the training courses، all of the students completed the questionnaires and the results were compared.
  Results
  The results showed that the intervention and the control groups were similar in terms of demographic characteristics (gender، indigenous and student work experience) and there was no statistically significant difference. Therefore، the mean of overall student satisfaction scores in the intervention group was higher than the control group. In all of the levels، the intervention group had more satisfaction compared to the control one. Statistical test showed a significant difference between the two groups (P <0/003).
  Conclusion
  Generally، it can be said that the immediate and planned feedbacks during the training were offered to students and it could lead the way clinical training in the correct direction. So، the student satisfaction was increased with this process.
  Keywords: Feedback, Clinical Education, Nursing Students
 • Rad P., Roozbehi A., Delaviz H.* Pages 219-226
  Introduction
  The use of modern educational technologies is useful for learning, durability, sociability, and upgrading professionalism. The aim of this study was evaluating the effect of reusable learning objects on improving learning of anatomy.
  Methods
  This was a quasi-experimental study. Fourteen (reusable learning objects) RLO from different parts of anatomy of human body including thorax, abdomen, and pelvis were prepared for medical student in Yasuj University of Medical Sciences in 2009. The length of the time for RLO was between 11-22 min. Because their capacities were low, so they were easy to use with cell phone or MP4. These materials were available to the students before the classes. The mean scores of students in anatomy of human body group were compared to the medical students who were not used this method and entered the university in 2008. A questionnaire was designed by the researcher to evaluate the effect of RLO and on, content, interest and motivation, participation, preparation and attitude.
  Result
  The mean scores of anatomy of human body of medical student who were entered the university in 2009 have been increased compare to the students in 2008, but this difference was not significant. Based on the questionnaire data, it was shown that the RLO had a positive effect on improving learning anatomy of human body (75.5%) and the effective relationship (60.6%). The students were interested in using RLO (74.6%), some students (54.2%) believed that this method should be replaced by lecture.
  Conclusion
  The use of RLO could promote interests and effective communication among the students and led to increasing self-learning motivation.
  Keywords: Anatomy, Educational Technology, Learning, Medical Student, Reusable Learning Objects
 • Mohammadi Mm, Parandin Sh* Pages 227-236
  Introduction
  Test -anxiety is one of the most common mental health problems among the students that can impair performance and leads to failure of the exam. So، this study aimed to determine the rate of exam-anxiety among Kermanshah University of Medical Sciences'' students.
  Methods
  This cross sectional-analytic study was conducted on 510 students of Kermanshah University of Medical Sciences by convenience sampling method in 2014. In this study، data collection tool was Test-Anxiety questionnaire includes 25 questions. Data were analyzed with the Pearson correlation and t-test using SPSS 16 software.
  Results
  198 students (38. 8%) had mild exam-anxiety، 140 students (27. 5%) moderate exam-anxiety and 172 students (33. 7%) had severe exam-anxiety. The difference between the mean of anxiety scores was significant at various fields of study (P <0. 05). Midwifery students experienced more stress in comparison with the students of other fields. There was a significant relationship between exam anxiety level، and the variables of gender، location، age and total grades average of students (P<0/05). There was not a significant relationship between exam anxiety level and marital status، parental occupation، semester entrance and employment of students.
  Conclusion
  Due to the high level of exam anxiety among the different fields of medicine as well as the negative effect of this type of anxiety on academic performance of students، the necessity of the use of psychological services، counseling، identification of causes of anxiety، and planning for decreasing this problem was recommended. Obviously، in this regard، more attention should be paid to the highest-risk groups such as female midwifery students.
  Keywords: Test Anxiety, Test, Medical Students, Anxiety
 • Naseri L., Azizpour Y., Saiedy Mr, Rahmani M., Sayehmiri K.* Pages 237-245
  Introduction
  The rapid socio-cultural changes، i. e. changing the structure of the family and human lifestyle can change the humans with various issues. The deals with these changes require psycho-social abilities. In the present paper it had been reviewed the effect of educating life skills on the mental health of students of Ilam University of medical sciences.
  Methods
  This is a quasi-experimental research using post and pre tests. In this study، 61 freshmen were selected through stratified random sampling method in 2013. From this population، 34 ones were in the experimental group and 27 in the control group. For data collection، the general health questionnaire of Goldberg was used. The data were analyzed using SPSS20 software. The univariate analysis of covariance and multivariate analysis of covariance and paired T-test were analyzed.
  Results
  The results showed that based on univariate analysis there was a significant correlation between the experimental and control groups in the scales of physical symptoms (p = 0. 002)، social dysfunction symptoms (p = 0. 001) and depression symptoms (p = 0. 048)، but there was not a significant relationship in the scale of anxiety symptoms (p = 0. 174). Multivariate analysis of covariance showed that there are significance deference between the subscales of mental health in experimental and control groups (P=. 002). According to the analysis of paired t-test in the experimental group، life skill decreased the mean of scores in posttest compared to the pretest in the scales of the physical (p=0. 001)، anxiety (p=0. 006)، social dysfunction (0. 017) and depression (p=0. 001).
  Conclusion
  Life skills training had an effect on reducing the impact of students'' mental health scores. Training of these kinds of skills causes the progress among the freshmen.
  Keywords: Education, Life skills, Mental Health, Student
 • Vaezi Aa, Azizian F.*, Kopayehzadeh J Pages 246-254
  Introduction
  The effect of teaching methods on learning process of students will help teachers to improve the quality of teaching by selecting an appropriate method. This study aimed to compare the team- based learning and lecture teaching method on learning-teaching process of nursing students in surgical and internal diseases courses.
  Method
  This quasi-experimental study was carried on the nursing students in the School of Nursing and Midwifery in Yazd and Meybod cities. Studied sample was all of the students in the sixth term in the Faculty of Nursing in Yazd (48 persons) and the Faculty of Nursing in Meybod (28 persons). The rate of students'' learning through lecture was measured using MCQ tests and teaching based on team-based learning (TBL) method was run using MCQ tests (IRAT, GRAT, Appeals and Task group). Therefore, in order to examine the students'' satisfaction about the TBL method, a 5-point Likert scale (translated questionnaire) (1=completely disagree, 2= disagree, 3=not effective, 4=agree, and 5=completely agree) consisted of 22 items was utilized. The reliability and validity of this translated questionnaire was measured. The collected data were analyzed through SPSS 17.0 using descriptive and analytical statistic.
  Result
  The results showed that the mean scores in team-based learning were meaningful in individual assessment (17±84) and assessment group (17.2±1.17). The mean of overall scores in TBL method (17.84±0.98%) was higher compared with the lecture teaching method (16±2.31). Most of the students believed that TBL method has improved their interpersonal and group interaction skills (100%). Among them, 97.7% of students mentioned that this method (TBL) helped them to understand the course content better. The lowest levels of the satisfaction have related to the continuous learning during lifelong (51.2%).
  Conclusion
  The results of the present study showed that the TBL method led to improving the communication skills, understanding the concepts and facilitate the learning process among students.
  Keywords: Teaching Method, Lecture, Team, Based Learning, student
 • Asayesh H., Parvaresh Masoud M., Shouri Bidgoli Ar*, Sharifi Fard F Pages 255-262
  Introduction
  Improvement of students’ clinical decision making is one of the main challenges in medical education. There are numerous ways to improve these skills. The aim of this study was to examine the effect of algorithm-based learning on clinical decision making abilities of medical emergency students.
  Method
  in this experimental study, twenty five medical emergency students were randomly assigned to algorithm based learning group (n=13) and control group (n=12). Student in algorithm-based learning group were educated the diagnosis and treatment of selected medical emergency situation with algorithmic approach. Education in the control group was conducted by a routine lecture, along with copies of educational content. Three-hour training period was held for both groups (two separate sessions with an interval day). After intervention, clinical decision making of the students in both group were measured by clinical scenarios and clinical decision making self-efficacy scale.
  Results
  The mean of acquired scores from clinical scenarios among students in algorithm-based learning group was 17.50 (±1.67) and in the control group was 14.50 (±2.63). The differences was statistically significant (t=0.006, P=0.006). The students in algorithm-based learning group had better scores in the clinical decision making in terms of self-efficacy scale and it was 13.30 (1.57) and in the control group this mean was 10.32 (3.05). In this case, the differences was statistically significant (t=3.01, P=0.009).
  Conclusion
  algorithm-based learning is effective in improvement of clinical decision making and applying of this method along with other educational methods could promote students’ clinical decision making especially in medical emergency situations.
  Keywords: Algorithm Clinical Decision Making, Medical Emergency, Algorithm, Based Learning