فهرست مطالب

نشریه چاپ و نشر
پیاپی 8 (پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1394/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هومان پرهمت، محسن مرادی، سعید جعفری صفحه 1
  در این تحقیق تلاش شده است تا برای بهبود وضع فعلی صنعت چاپ بهترین فناوری ها در این صنعت شناسایی شوند. در این راستا، مولفه ها و زیر مولفه های موثر بر انتخاب فناوری چاپ در این صنعت، شناسایی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و اهمیت هر کدام از مولفه ها و زیر مولفه ها تعیین شده است. این تحقیق یک پژوهش کاربردی است، برای تعیین معیارها و زیر معیارها، از یک الگوی انتخاب فناوری استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با مشارکت خبرگان، و در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی، وزن هر کدام از معیارها و زیر معیارها، تعیین شد. در این تحقیق به طور کلی سه معیار، دوازده زیر معیار و چهار گزینه مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت پس از تعیین وزن این عناصر معیار فنی، زیر معیار بازگشت سرمایه بیشترین وزن ها را به خود تخصیص دادند. در نهایت نرخ ناسازگاری کلی برای تمامی جداول تکمیل شده توسط خبرگان، و نیز نرخ ناسازگاری کلی برای هر جدول محاسبه گردید. نرخ ناسازگاری کل کمتر از 1/0 بدست آمد که قابل قبول است. روایی پرسشنامه های مذکور از طریق روش اعتبار محتوا با تایید خبرگان و اساتید در این حوضه تایید می شود. پایایی پرسشنامه ها نیز، بر همسانی درونی پرسشنامه و سازگاری پاسخ های افراد با همه عناصر پرسشنامه تاکید دارد.
  کلیدواژگان: فناوری، چاپ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، عوامل موثر
 • سید مرتضی غیور باغبانی، امید بهبودی، احمد ناطق گلستان صفحه 15
  سازمان های یادگیرنده، پدیده هایی هستند که با شروع دهه 90 میلادی و به دلیل تغییر و تحول در محیط های سازمانی مطرح شدند. با توجه به پیچیدهتر شدن محیط و تاثیرات عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی و تکنولوژیک بر سازمانها، باید همه موسسات و نهادها دارای اطلاعات و دانش لازم برای پاسخگویی به تغییرات محیطی باشند. لذا با وجود این پیچیدگی ها، رقابتی شدن سازمان ها، دانش محور شدن نهادها و به طور کلی ورود به فضای نوین کسب و کار جهانی، تنها سازمان های یادگیرنده باقی خواهند ماند. در این پژوهش با استفاده از مدل 5 مولفهای یادگیری سازمانی پیتر سنگه که عبارتند از مهارت فردی، مدل های ذهنی، بصیرت مشترک، تفکر سیستمی و یادگیری تیمی، زیر مولفه هایی برای هریک از مولفه ها، به طراحی پرسش نامهای با روایی و پایایی بالا پرداخته شد تا میزان یادگیرنده بودن کتابخانه آستان قدس رضوی با استفاده از روش تحقیق میدانی و کتابخانه ای بررسی گردد. پس از نمونه گیری تصادفی از جامعه مدیران، مسئولان، سرپرستان و کارشناسان سازمان و جمع آوری نظرات آنان و در نهایت با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین های وابسته در نرم افزار spss، فرضیات پژوهش که بر اساس 5 مولفه سازمان یادگیرنده مدل سنگه طراحی شده بود، مورد تایید قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که سازمان مورد مطالعه دارای ویژگی های سازمان یادگیرنده می باشد.
  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، یادگیری
 • محسن مرادی، سید مرتضی غیور باغبانی، امید بهبودی، جلیل مرادی مقدم صفحه 25
  کارت امتیازی متوازن از نوآوری های اخیر مدیریتی است که سازمان را از چهار دیدگاه عمده مدیریتی مورد ارزیابی قرار می دهد و هدف آن فراهم کردن دید جامعی از کسب و کار برای مدیران عالی است.این مقاله به دنبال ارزیابی عملکرد چاپخانه های آستان قدس رضوی با استفاده از کارت امتیازی متوازن است. سوال اصلی تحقیق آن است که آیا عملکرد در چاپخانه های آستان قدس رضوی مناسب است؟ روش تحقیق از نوع توصیفی است که به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است.جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان چاپخانه های آستان قدس رضوی است که در مجموع 80 نفر می باشد؛ لذا برای جمع آوری داده ها تمام افراد جامعه، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون تی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد در چاپخانه های آستان قدس رضوی از منظرهای مالی، مشتری، فرآیند داخلی و رشد و یادگیری در حد مطلوب است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، چاپخانه های آستان قدس رضوی
 • ایرج رداد، عصمت ملکوتی نسب صفحه 41
  هدف از این پژوهش تعیین عوامل موثر بر وضعیت نشر در استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای 1390-1380 از دیدگاه ناشران و کتابفروشان است. این پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه مورد مطالعه تعداد 3 ناشر و 36 کتابفروشی بودهاند که دست کم 30 درصد از حجم کارشان را کتاب تشکیل میدهد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه جداگانه برای ناشران و کتابفروشان است. به شیوه توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. در راستای داده ها به کمک نرم افزارهای Excelو SPSS پاسخ به پرسشهای اساسی پژوهش، نتایج بدست آمده، نشانگر تعداد تقریبی 127 عنوان کتاب منتشر شده در موضوعات مختلف و شمارگان تقریبی 480000 جلدی طی سالهای مورد بررسی است.بالاترین عناوین منتشر شده متعلق به حوزه تاریخ و جغرافیا (33 / 85) درصدو پس از آن ادبیات(27/55 درصد) است. رضایت ناشران و کتابفروشان از حرفه شان متوسط (با میانگین 27 /3) است.تاثیراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روند کاری نشر استان، از دیدگاه ناشران و کتابفروشان، از همه نهادها و سازمانها بیشتر است. از جمله مهم ترین عوامل موثر بر نشر از دیدگاه ناشران و کتاب-فروشان، عدم حمایت دولت ازعوامل نشر و توزیع کتاب، برداشتن یارانه های مربوط به کاغذ و کتاب،عدم آموزش و تخصص کافی ناشران و کتابفروشان و سایر دست اندرکاران، عدم وجود فرهنگ مطالعه و نارسائی نظام آموزشی و پرورشی و نظام تک متنی در دوره های آن میباشد.
  کلیدواژگان: کتاب، نشر، ناشران، کتاب فروشان، استان کهگیلویه و بویر احمد
 • آرش نیک دست، مرتضی رجوعی، علیرضا مقدسی صفحه 61
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پیاده سازی نرم افزارهای اینترنت به چاپ بر عملکرد بازاریابی در صنعت چاپ کشور و ارائه راهکارهایی جهت اجرایی شدن آن در مجتمع های چاپی انجام شده است که به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته به گردآوری داده ها پرداخته، به همین دلیل از نوع پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان شرکت های فعال در صنعت چاپ است که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. با استفاده از مدل نرم افزار اینترنت به چاپ هایفلکس و مدل هولی و کانو، شاخص ها و متغیرهای مربوط به سیستم های اطلاعاتی اینترنت به چاپ و عملکرد بازاریابی استخراج و دسته بندی شده است که شامل 3 متغیر مستقل و 5 متغیر وابسته می باشد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه از دو روش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند که در روش آمار توصیفی از شاخص فراوانی، درصد و نمودارها استفاده شده است و در سطح استنباطی، جهت آزمون فرضیه ها، روش مدلیابی معادلات ساختاری بکار گرفته شده است که نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش، اس پی اس اس 18 و اسمارت پی ال اس بوده اند. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی اینترنت به چاپ بر عملکرد بازاریابی شرکتهای چاپی از نظر کارشناسان صنعت چاپ ایران تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی اینترنت به چاپ، اتوماسیون و گردش کاری دیجیتال، تجارت الکترونیک، سیستم اطلاعات مدیریت، عملکرد بازیابی، صنعت چاپ ایران
 • صنم آفریگان، آرش نیک دست صفحه 87
  هزینه های چاپ یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در توسعه و پیشرفت صنعت نشر است. با بررسی روش های کاهش هزینه میتوان تا حد بسیار زیادی قیمت تولیدات را در این بخش کاهش داد و منجر به افزایش تقاضا برای محصولات این صنعت مهم شد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش فرم ها و قالبهای مناسب چاپی بر کاهش هزینه های چاپ است. در این راستا سعی شده تا تاثیر این قالب ها و فرم ها را در تولید کتابهای دانشگاهی تشریح و به تفکیک درباره ی هر کدام از آن ها توضیحات لازم ارائه گردد. چرا که با وجود قالب های فراوانی که برای ایجاد، ذخیره سازی و ویرایش اطلاعات و نیز انتقال آن برای چاپ وجود دارد، تنها تعدادی از آن ها مناسب خروجی هستند و سایر قالبها ممکن است در هنگام ذخیره سازی به فایل، آسیب برساند و یا دچار اشکالاتی در هنگام باز شدن فایل در مرحله پیش از چاپ شود. این تحقیق به روش توصیفی و با مطالعه منابع کتابخانه ای به بررسی نکات مهم در این خصوص پرداخته است. نتایج ارائه شده در خصوص استفاده از قالب ها و فرمه ای مناسب تاثیرات فراوانی در کاهش تولید زایعات کاغذ و هزینه های چاپ خواهد داشت.
  کلیدواژگان: قا، PDF، TIFF، م بندی، قطع های کتاب دانشگاهی، کاهش هزینه
|
 • Homan Porhemmat, Mohsen Moradi, Saeid Jafari Page 1
  This research is an attempt to improve the current stat of the printing industries best technologies in this industry are identified. In this regard, components and sub-components that effective the choice of printing technology in the industry are identified, evaluated and significance of each component is determined. This research is an applied research and bench marking criteria below, select a template technology process and the participation of experts, and in the form of a questionnaire, the number of paired comparisons the weight of each criteria and sub-criteria was determined. In this study generally three criteria, twelve sub-criteria and four alternatives were studied. Finally, after determining the weight of the technical criteria, sub-criteria return on investment were dedicated to the highest weights, Investment rate for all tables completed by the experts and the general inconsistency rate was calculated for each table. Inconsistency rate of less that 0/1 was found to be acceptable. The validity of the content validity confirmed by experts and scholars in this area is confirmed. the internal consistency reliability of the questionnaire responses to questionnaires and compatibility whit all questionnaire items are highlighted.
  Keywords: printing, technology, analytical hierarchy process, effective factors
 • Seyed Morteza Ghayour Baghbani, Omid Behboudi, Ahmad Nategh Golestani Page 15
  Learning organizations, are phenomena that advent in the decades of 90 due to the changes in the organizational environment. Become more complex the environment and the effects of various, economical political, social, technical, scientific and technological factors on organizations, all institutions and organizations must have information and knowledge to respond to environmental changes. Therefore, despite the complexities, organizations become competitive, knowledge based institutions and general atmosphere Retrieved modern business world they will live only learning organizations. In this article using the 5 principles model of learning organization of Peter Seng that include individual skills, mental models, shared vision, team learning and systems thinking and designed the following principles for each of the principles to design a questionnaire with high validity and reliability by using of the field research and librarian measure the amount of Learner being of this organization. After random sampling of managers, officials, supervisors and experts of organization and collect their views t- test was used to approve the research assumption which based on SENG`S 5 principles of learning organization. The results showed that this organization has charachtericts learning organization.
  Keywords: Learning organization, organizational learning, learning
 • Mohsen Moradi, Seyed Morteza Ghayour Baghbani, Omid Behboudi, Jalil Moradi Moghadam Page 25
  Balanced Scorecard (BSC) is a recent innovation management organization from four perspectives of management evaluation and to providing a comprehensive overview of the business to be senior managers. The purpose of this article is to evaluate the performance of the printing of Astan Quds Razavi by using the BSC. The main research question is whether the performance of Astan Quds Razavi is at the printer? The research method is descriptive in nature is applied to the survey. The population of this research are managers and expert's printers of Astan Quds Razavi is a total of 80 people, so to collect data for all community members, were chosen. The data collected through a questionnaire which its validity and reliability of its validity was confirmed by Cronbach's alpha. T-test was used to analyze the data. The results show that the performance of the printing of Astan Qods Razavi perspectives: financial, customer, internal process and learning and growth is desirable.
  Keywords: Performance Evaluation, Balanced Scorcard, Print shops of Astan Quds razavi
 • Iraj Radad, Esmat Malakooti Nasab Page 41
  The purpose of this study was to determine the factors affecting the state of publishing in provience of Kohgilogeh and Boyer Ahmad in the years 2001-2011 from the perspective of publishers and booksellers. This study used a descriptive survey and research population consisted of 3 publishers and 36 booksellers whose 30 percent of their job activities were in book selling. Research tools included 2 separate questionnaires for publishers and booksellers. Data using Excel and SPSS software and By descriptive method analysis is. The findings showed that 127 titles (480000 volumes) in various subjects were published during 2001-2011. The major released titles belonged to the field of history and geography (33.85%) and literature (27.55%) was ranked in the second place. Publishers and booksellers has been averagely satisfied with their job. According to publishers and book sellers the impact of the General Directorate of Culture and Islamic Guidance on the publication was greater than other organizations and institutions. Among the most important factors affecting the publishing status in the provience from the perspective of publishers and booksellers were:lack of governmental supports for book publishing and distribution, removal of subsidies on paper and books, lack of well- trained and expertise publishers and booksellers and other stakeholders, the lack of book reading culture and the failure of the education system due to a single- text-system.
  Keywords: Book, Publication, Publishers, Booksellers, Kohgiluyeh, Boyer Ahmad
 • Arash Nikdast, Morteza Rojouei, Alireza Moghadasi Page 61
  This research has been done on the letter printing to provide the ways in performing by the aim of surveying effective softwares of Web-to-Print and how this funcion is in the industry of printing in Iran. This research has been done by domaining method and has been provided by questionnaire. Therefore, it’s a kind of descriptive and correlative method and in terms of objective, it’s an applied research. Statistical society of this resaerch include experts of active companies in printing industry as they have some net-software in the printing industry, these groups are active inspite of that are small group in the society but used fom incidental categories method. The data gathered from the questionnairs are analiezed by trwo method of descriptive and inferitive statistics that in this method of descriptive fertality index is used from the percent and diagram. For testing hypothesis, Structural Equation Modeling used by Smart PLS software. The results of research show that implementing Web 2 Print systems in printing companies have positive impact on marketing performance of these companies.
  Keywords: Web to Print, Automation, degital workflow, E, commerce, Management information system, Marketing performance, Printing industry
 • Sanam Afrigan, Arash Nikdast Page 87
  Printing costs are an important factor in the development of the publishing industry's transition impact. With ways to reduce the cost can be greatly reduced price of production in this sector has led to increased demand for the products of the industry was important. The main objective of this paper is to examine the role of printed forms and formats to reduce printing costs. In this regard, we try to explain the impact of these templates and forms in the production of academic books and separately on each of them provide the necessary description. Because despite the many formats to create, store and edit data and transfer it to print, only some of them are suitable output and other file format may be in store, harm or have problems with When you open the file in the pre-printed. This descriptive study and study library to review the important points discussed in this regard. The results presented in the proper use of templates and forms an important role in reducing the production of paper and printing costs.
  Keywords: Appropriate formats, TIFF, PDF, Formation, Form cuts of University books, reducing expenses