فهرست مطالب

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سال سوم شماره 4 (زمستان 1392)
 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احسان جمالی صفحات 9-35
  در بسیاری از مطالعات علمی و پژوهشی در تمامی علوم و به ویژه در علوم انسانی مایلیم تاثیر متغیرها بر هم و یا پیش بینی یک متغیر براساس گروهی دیگر از متغیرها را بررسی کنیم. این عمل در مباحث آماری اغلب با ارائه مدل های آماری مناسب امکان پذیر است. مدل های آماری مختلفی تاکنون ارائه شده است که یکی از آنها که در دهه های اخیر مورد استقبال صاحب نظران علوم انسانی قرار گرفته، مدل های چند سطحی است. در این نوع مدل، به جای ثابت فرض کردن ضرایب مدل، در مدل های آماری یک سطحی، این ضرایب متغیر در نظر گرفته می شوند در نتیجه، تاثیرات تعاملی بین متغیر های سطح کلان و سطح خرد، که معمولا در تحقیقات علوم انسانی به وفور یافت می شود، مدنظر قرار می گیرد و اریبی برآورد پارامترها که از نمونه گیری خوشه ایناشی می شود تا حد بسیار زیادی در مقایسه با مدل های یک سطحی اصلاح می شود. در این مقاله، به معرفی مدل های چند سطحی و ارائه کاربردها، مزایا و مشکلات این مدل ها پرداخته می شود و با به کارگیری مدل سه سطحی، نقش متغیر های مختلف تشکیل دهنده موقعیت های اجتماعی - اقتصادی در عملکرد تحصیلی (نمره کل) مناسب برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در طی زمان تحلیل می شود. در این مثال، میزان تاثیر عوامل تشکیل دهنده این موقعیت ها مشتمل بر تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر، سطح درآمد در جنسیت های مختلف، با در نظر گرفتن وضعیت بخش و استان محل اقامت داوطلبان در گروه آزمایشی علوم تجربی، در آزمون سراسری ورود به آموزش عالی ایران طی سال های 1380 تا 1388بررسی می شود.
  کلیدواژگان: مدل های چندسطحی، موقعیت اجتماعی اقتصادی، عملکرد تحصیلی (نمره کل)، آزمون سراسری
 • رضا موحدی، سمیه لطیفی، فرهاد سراجی صفحات 37-58
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی درونی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش و پژوهش در سطح گروه آموزشی می باشد. به منظور ارزیابی گروه مذکور شش عامل شامل اول- اعضای هیات علمی، دوم- دانشجویان، سوم- دانش آموختگان، چهارم- فرآیند تدریس- یادگیری، پنجم- امکانات و تجهیزات آموزشی- پژوهشی، و ششم- پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پیمایشی است و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است. صحت سوالات پرسشنامه با استفاده از روش روایی صوری، مورد تایید متخصصان فن قرار گرفت. برای برآورد پایایی پرسشنامه ها، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار میانگین آن 76/ 0 به دست آمد. نمونه های تحقیق شامل دانشجویان 75 نفر، دانش آموختگان 58 نفر، اعضای هیات علمی پنج نفر و چهار نفر کارکنان گروه بودند. بازه زمانی انجام تحقیق در سال های 1388 تا 1389 بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که وضعیت گروه آموزشی به لحاظ عامل اعضای هیات علمی و عامل فرآیند تدریس- یادگیری در سطح مطلوب، و عامل دانشجویان، دانش آموختگان، امکانات و تجهیزات آموزشی- پژوهشی و عامل پژوهش در سطح نسبتا مطلوب بود.
  کلیدواژگان: ارزیابی درونی_کیفیت آموزش_ترویج و آموزش کشاورزی_آموزش عالی
 • بهاره عابدی، مسعود برادران، بهمن خسروی پور، منصور غنیان صفحات 59-77
  هدف پژوهش، بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی در خصوص رتبه بندی مولفه های نظام برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی و منابع طبیعی در وضعیت موجود و مطلوب می باشد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 158 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 112 نفر از آنان به شیوه طبقه بندی تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه (79/.، 88/. و71/.) به دست آمد. نتایج نشان داد از دید اعضای هیات علمی، برای رسیدن به وضعیت مطلوب، تشکیل گروه های مشترک برنامه ریزی درسی در جهت انطباق برنامه های درسی با نیازهای روز بازار کار، در اولویت می باشد. همچنین مشخص شد از دید پاسخگویان، مدیران ارشد آموزش عالی و اعضای هیات علمی، نسبت به سایرین، بیشترین شایستگی را برای مشارکت در برنامه ریزی درسی دارند. اعضای هیات علمی «تدوین برنامه درسی مبتنی بر اصول و روش های علمی توسط صاحب نظران و متخصصان با صلاحیت» و «تناسب محتوای برنامه درسی با پیشرفت ها و شرایط روز» را به عنوان دو راهکار معرفی نمودند که برای رسیدن به شرایط مطلوب باید در اولویت قرار گیرند.
  کلیدواژگان: مولفه های نظام برنامه ریزی درسی_مطلوبیت_رشته کشاورزی و منابع طبیعی_دیدگاه اعضای هیات علمی
 • سلیمان ذوالفقارنسب، ابراهیم خدایی، غلامرضا یادگارزاده صفحات 79-104
  این تحقیق به منظور وزن دهی بهینه به خرده آزمون ها و سوال های آزمون سراسری برای ساخت نمره کل ترکیبی انجام شده است. هدف نهایی این تحقیق پایین آوردن خطای اندازه گیری نمره کل ترکیبی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون سازی بود. وزن دهی در سه سطح صورت گرفته است نخست آزمون سی سوالی چهارگزینه ای حساب دیفرانسیل که نمونه آن 3409 نفر بود بر اساس وزن دهی در سطح گزینه های سوال (درصد محبوبیت گزینه ها، نمره فرمولی) و در سطح سوال (سرجمع ساده بدون وزن یا وزن موثر سوال، وزن عاملی سوال و وزن دشواری سوال) وزن دهی شده اند. همچنین در سطح خرده آزمون یک مجموعه آزمون سراسری دستیاری پزشکی با پنج خرده آزمون با طول برابر شش سوال که نمونه آن 3572 نفر بود نیز به روش های مختلف (متوسط ضریب همبستگی پیرسون، وزن عاملی و ضرایب رگرسیون) وزن دهی شده اند. به علاوه یک مجموعه آزمون دستیاری پزشکی دیگر با طول خرده آزمون های نابرابر به ترتیب 45، 26، 24، 6 و 6 سوال که در بین گروه 3638 نفری اجرا شده بر اساس وزن موثر خود خرده آزمون ها (بدون وزن) مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق نشان داد که روش نمره فرمولی بیشترین واریانس خطا را نسبت به دیگر روش ها تولید می کند. تنها وزن دهی بر اساس دشواری سوال می تواند رتبه بندی افراد را به نفع افراد شایسته تر تغییر دهد و دیگر روش های وزن دهی برای افزایش پایایی رضایت بخش نیستند و ضریب پایایی آزمون در همان ابتدا تحت تاثیر سوال های خوب و خرده آزمون های خوش ساخت با طول بهینه است.
  کلیدواژگان: وزن دهی، نمره کل ترکیبی، نظریه کلاسیک آزمون سازی، ضریب پایایی، نمره واقعی، خطای اندازه گیری، نمره فرمولی
 • سید مهدی الوانی، سید صمد حسینی صفحات 105-141
  اعتماد شاخصی از سرمایه اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل می کند و در تحقق نظم اجتماعی و نیز زندگی روزمره، عنصری ضروری و حیاتی به شمار می آید. در جوامعی که اعتماد بالایی وجود دارد، مسئولیت پذیری بیشتری در سطوح پایین جامعه دیده می شود و در جوامعی که اعتماد کمتری وجود دارد، به نوعی فرار از مسئولیت دیده می شود. از این رو موفقیت سازمان های امروزی در گرو اعتمادسازی است. در این راستا، به فراخور موضوع، جهت ارتقای احساس اعتماد مخاطبان به سازمان که سرمایه اساسی است بایستی به مقوله اعتمادسازی و ارتقای آن توجه کرد و این نیز جز با توجه به بررسی جامع عوامل مرتبط با آن میسر نیست. بنابراین در این مقاله با بهره گیری از روش کیفی شیوه مطالعه اسنادی و بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، مولفه ها و ابعاد اعتماد سازمانی با توجه به جامعه ایران تدوین و ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: مفاهیم و الگوها_اعتماد_اعتماد سازمانی
 • محمدرضا اردلان، سیروس قنبری، فخرالسادات نصیری ولیک بنی، رقیه بهشتی راد صفحات 143-167
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل همه کارکنان دانشگاه ارومیه می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه 234 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی و توانمندسازی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری LISREL، SPSS تحلیل شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی (84/ 0) مثبت و معنی دار بود. اثر مستقیم این متغیر بر اعتماد سازمانی نیز (39/ 0) مثبت و معنی دار بود. اما اثر توانمندسازی بر اعتماد سازمانی به میزان (28/ 0) معنی دار نبود. اثر غیر مستقیم رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی با میانجی گری توانمندسازی به میزان (24/ 0) مثبت، معنی دارنبود.
  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی، توانمندسازی، کارکنان، دانشگاه ارومیه
 • جعفر ترک زاده، مهدی محمدی، معصومه محترم صفحات 169-201
  هدف این تحقیق بررسی اثربخشی طرح های ارزیابی درونی اجرا شده در دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری تحقیق، مجریان طرح های ارزیابی درونی اجرا شده تا سال 1388، روسای گروه ها و دانشکده های دست اندرکار و ابزار تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که نگرش پاسخگویان نسبت به کیفیت برخی از شاخص های حوزه درون داد، شامل قابل فهم و عملیاتی بودن اهداف و فلسفه انجام ارزیابی درونی، ضرورت و اهمیت انجام ارزیابی درونی در گروه آموزشی و همچنین ایجاد فرهنگ بهبود مستمر در گروه، در حد نسبتا زیادی مثبت بود. در حوزه فرایند طرح ها، نگرش مجریان و روسای گروه ها و دانشکده های مجری در مورد مشارکت اعضای هیات علمی در فرایند ارزیابی درونی، مثبت و بالا بود. در حوزه برون داد نیز پاسخگویان نگرش مثبتی نسبت به شاخص هایی چون ایجاد مهارت حل مسئله، تصمیم گیری، ایجاد سرمایه فکری در بخش و تمایل به بازاندیشی اهداف و فعالیت های گروه آموزشی داشتند. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین تا کمترین میزان پیشنهادهای ارائه شده در سطح بخش، دانشکده و دانشگاه بوده است.
  کلیدواژگان: طرح ارزیابی درونی، اثربخشی، دانشگاه، گروه های آموزشی
|
 • Ehsan Jamali Pages 9-35
  In many scientific studies, especially in the humanities, the influence of variables on each other, or prediction of one variable by some other variables is of special interest. In statistical problems, these goals can be achieved by developing proper statistical models. In recent decades, among various statistical models used by humanities scholars, multilevel models have got special attention. In these models, instead of assuming that model parameters are constant, the impacts of interaction between high levels and low levels have been widely seen in human sciences research. In addition, these models in comparison with low-level models, modify the bias of estimated parameters resulted from cluster sampling. This paper presents multilevel models, and addresses their applications, advantages and disadvantages. Moreover, a three-level model was used to analyze the role of constituent variables of socioeconomic status in educational performance (total score) to enter into universities and “higher education institutions” over time. In this example, the effect of each constituent variable, including parent's educational level, father's occupation, level of income in different genders, was investigated considering the status of the city and province from where participants in the experimental science group of the entrance exam of higher education came during the years 2001 to 2009.
  Keywords: multilevel models, Socioeconomic Status, educational performance (total score), nationwide exam
 • Reza Movahedi, Somayeh Latifi, Farhad Seraji Pages 37-58
  The main purpose of this study is internal evaluation of Agricultural Extension and Education Division of Bu-Ali Sina University in order to identify the strengths and weaknesses of teaching and research at micro level. In order to evaluate the department status, six factors were studied including 1) faculty members, 2) students, 3) graduates, 4) teaching- learning, 5) facilities and equipment, and 6) research. This study was a survey and descriptive statistics were used for analyzing data. Validity of questions used in the questionnaire was confirmed by an expert team. For calculating the reliability of the questionnaire the Cronbach alpha coefficient was used. The average value of this test was 0. 76. The study samples included 75 students, 58 graduates, five faculty members, and four other staff in the Department. The study was conducted between 2000 and 2001. The results revealed that the department status was desirable in terms of both faculty members and teaching- learning factor. However, in terms of students, graduates, facilities and equipment, and research factor it was fairly desirable.
  Keywords: Internal evaluation, Agricultural Extension, Education, higher education
 • Bahareh Abedi, Masoud Baradaran, Bahman Khosravipour, Mansour Ghanian Pages 59-77
  The main purpose of this study was to identify faculty members’ perspective about components of curriculum planning system of agricultural disciplinary in the current and desired situation. Research method was descriptive-survey and statistical population consisted of 158 faculty members that 112 of them were selected randomly as sample making use of Morgan Sampling table. Data has been collected by a questionnaire. Questionnaire reliability using Cronbach alpha for different parts are 0.71, 0.88, and 0.79. The result revealed that from the perspective of faculty members, to achieve a desirable situation “creating curriculum planning common groups to fit curriculum with the labor market needs” is a priority. Higher education administrators and faculty members have the greatest merit among others for participation in curriculum planning. Faculty members indicated "curriculum formulation based on scientific principles and procedures by the qualified authorities and experts” and “appropriateness of curriculum content with the progress and current conditions” as the two action plans to achieve the desirable situation.
  Keywords: curriculum planning, ranking, desired, agriculture, natural resource
 • Soleyman Zolfagharnasab, Ebrahim Khodaei, Gholamreza Yadegarzade Pages 79-104
  This research has been accomplished to weight national subtests and their items to make composite score. The aim of the project was to reduce measurement error associated with composite score in classical test theory framework. weighting procedure has been done in three levels; first, 30 multiple-choice-item test in differential calculus course with 3409 sample size was weighted at item choice level (choices popularity percent and formula score), and item level (simple total without weight or item effect weight, item factor weight and item difficulty weight). At subtest level, also, a test battery of medical assistance national test with 5 equally sized subtests, 6 items, which administered on 3572 candidates, has been weighted in different ways (average Pearson product-moment correlation coefficients weights, factor weights and regression coefficients). Another test battery of medical assistance national test with 5 unequal subtest length, 45, 26, 24,6, and 6 items which administered on 3638 candidates were studied without weighting just on their effective weights. This research revealed that formula score method produces more error than other procedures. Only weighting by item difficulty could rearrange examinees ranking in favor of qualified examinees. Other weighting methods are not satisfactory to enhance reliability coefficients and reliability coefficients, ab initio, are affected by appropriate items and well-made subtests with optimum length.
  Keywords: weighting, composite score, classical test theory, reliability coefficient, true score, measurement error, formula score
 • Seyed Mehdi Alvani, Seyed Samad Hosseni Pages 105-141
  Trust index is considered social capital facilitating social exchange under the circumstances of unreliability and risk. Moreover, it is crucial in routine life and the fulfillment of social order. In societies with high level of trust, more responsibility is observed while in societies with low level of trust, individuals do not take responsibility. Thus, the success of modern organizations is dependent on making trust. Hence, depending on the subject, in order to promote the sense of trust, making trust is inevitable and this is impossible without comprehensive study on the contributing factors. In this paper, making use of qualitative method of documentary studies as well as literature survey, characteristics and dimensions of organizational trust are presented considering the Iranian society.
  Keywords: Concepts, patterns, trust, organizational trust
 • Mohammadreza Ardalan, Sirous Ghanbari, Fakhrosadat Nasiri Valeiknabi, Roghaye Beheshtirad Pages 143-167
  The purpose of this study is to investigate the impact of servant leadership in enhancing organizational trust with mediator role of empowerment. The current research method is descriptive and the research project used was based on Structural equations model. The statistical population is all employees of Urmia University with 234 individuals in each stratum selected by stratified random sampling method. Data was gathered through three questionnaires, the servant leader, Organizational trust and Empowerment. After collecting the data it was analyzed by SPSS and LISREL. Results of structural equation modeling showed that the direct effect of the servant leader on empowerment (0/84) is positive and significant. Direct effects of this variable on organizational trust (0/39) is also positive and significant. However, the empowerment effect on organizational trust (0/28) is not significant. Indirect effect of servant leader on organizational trust with intermediary of empowerment (0/24) is not positive and significant.
  Keywords: Servant Leadership, Organizational Trust, Empowerment, Staff, Urmia University
 • Jafar Torkzadeh, Mehdi Mohammadi, Massoumeh Mohtaram Pages 169-201
  The aim of this study was to assess the effectiveness of internal evaluation projects, which conducted in departments, at Shiraz University. Research population consisted of entire executors of internal evaluation projects conducted and completed until the end of 2010, department chairman and involved colleges. Research tools consisted of researcher-made questionnaires. Results showed: respondents’ attitudes were largely positive about the quality of some indicators at the internal scope; goals practicality and intelligibility and the philosophy of internal evaluation; the necessity and importance of internal evaluation in the department and also creating a culture of continuous improvement in it. Assessing the dimensions of internal evaluation projects process scope also indicated that executors and department chairman and involved colleges attitude were positive and high about the interference of faculty members’ viewpoint in conduction of internal evaluation. In external scope, respondents also had positive attitudes toward some indicators such as creating problem-solving skills, decision making, creation of intellectual capital in the department, and a desire to revise department goals and practices. Results also indicated that maximum to minimum bids offered were at departmental level, educational group and university.
  Keywords: Internal Evaluation Project, Effectiveness, University, department chairman