فهرست مطالب

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - پیاپی 5 (بهار 1393)
 • پیاپی 5 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن قلاوندی، وحید سلطانزاده، معصومه علیزاده صفحات 11-31
  پژوهش حاضر با مطالعه تکیه گاه های شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با تعهد سازمانی انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 86 نفر از اعضای هیات علمی با توجه به دانشکده محل خدمت به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم بطور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد تکیه گاه های شغلی بر پایه مدل شاین و همچنین از پرسشنامه تعهد سازمانی بر پایه مدل بالفور و وکسلر استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفا کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه تکیه گاه های شغلی 894%=α و پرسشنامه تعهد سازمانی 881%=α به دست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سوال های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که: 1- اعضای هیات دانشگاه تمامی ابعاد تکیه گاه های شغلی را دارا هستند. 2- بین شایستگی فنی- کارکردی، شایستگی مدیریت عمومی، خودمختاری- استقلال، امنیت- ثبات، خلاقیت کار آفرینی، چالش محض و سبک زندگی با کل ابعاد تعهد سازمانی رابطه مثبیت و معنی دار وجود دارد 3- تکیه گاه های شایستگی مدیریت عمومی، خدمت و از خودگذشتگی و ایثار، چالش محض و امنیت و ثبات می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد تعهد سازمانی (تعهد همانندسازی شده، تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای) را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: تکیه گاه های شغلی، تعهد سازمانی، اعضای هیات علمی، دانشگاه ارومیه
 • فرهاد سراجی، یحیی معروفی، طاهره رازقی صفحات 33-54
  هدف این پژوهش، شناسایی چالش های مربوط به شیوه های ارزشیابی در نظام آموزش عالی است. در بخش کیفی 12 نفر از مدرسان با سابقه آموزشی دانشگاه بوعلی سینا با نمونه گیری ملاک محور و در بخش کمی 384 نفر دانشجو با نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. در بخش کیفی برای جمع آوری و تحلیل داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و مقوله بندی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و داده های آن با تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل واریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد، شش عامل شامل عدم آشنایی اساتید با اهداف ارزشیابی، موانع ساختار نظام آموزش عالی، بی توجهی به پیامدهای منفی ارزشیابی، نبود بسترهای لازم برای ارزشیابی مستمر، عدم توجه به کسب مهارت های سطوح بالا و عدم تاکید شیوه های ارزشیابی به حیطه های مختلف یادگیری 36 /41درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می کنند. ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران با چالش های متعددی روبه رو است که بخشی از این چالش ها در پژوهش حاضر شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، آموخته ها، تکوینی، آموزش عالی، فرآیند
 • فاطمه قلخانباز، ابراهیم خدایی صفحات 55-79
  آموزش عالی یکی از مسیرهای تغییر طبقه اجتماعی و دستیابی به اشتغال، ازدواج و سایر زمینه های زندگی اجتماعی در ایران شده است و داوطلبان برای ورود به آموزش عالی می بایست در آزمون سراسری شرکت نمایند.
  هدف تحقیق تجزیه و تحلیل پایگاه اجتماعی- اقتصادی نفرات برتر آزمون سراسری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع توصیفی، اکتشافی و مقطعی و از نظر روش، تحلیل ثانویه می باشد. جامعه آماری داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال 1389 به تعداد 1099193 نفر بوده است. روش نمونه گیری، خوشه ایبا حجم نمونه هزار نفر و در سه خوشه تحت عنوان رتبه های برتر، رتبه های متوسط و رتبه های پایین تر از متوسط درنظر گرفته شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، آماره های توصیفی و استنباطی (، آزمون T و آزمون F) و نرم افزار مورد استفاده SPSS می باشد.
  طبق نتایج، تاثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر رتبه کشوری و موفقیت تحصیلی تایید شد و داوطلبانی که متعلق به پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتری بوده اند، در آزمون رتبه بهتری را کسب کرده اند در مناطق مرفه تر سکونت داشته اند، تعداد اعضای خانواده آنان کمتر بوده و درآمد ماهیانه خانواده و تحصیلات والدین شان بالاتر بوده است.
  کلیدواژگان: آزمون سراسری، پایگاه اجتماعی، اقتصادی، نفرات برتر آزمون سراسری، موفقیت تحصیلی
 • مجتبی بذرافشان مقدم، علی مهدوی شکیب، مریم خجسته بوجار صفحات 81-113
  این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه ها به روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان دانشگاه ها و دانشجویان دانشگاه فردوسی بود که 127 نفر مدیر به شیوه سرشماری، 170 نفر کارشناس به شیوه هدفمند و 715 نفر از دانشجویان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان از پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیران 89/ 0 و پرسشنامه دانشجویان 80 /0 به دست آمد. داده ها با آزمون های کای اسکوئر تک متغیره (x2)، یومن- ویت نی و کروسکال والیس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: از دیدگاه دانشجویان، مدیران و کارشناسان نسبت به موفقیت طرح بومی گزینی، در برخی ابعاد مثبت و در برخی منفی بوده است. دانشجویان نسبت به تحقق اهداف بومی گزینی در ابعاد عاطفی، اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با بعد آموزشی توافق بیشتری داشته اند؛ ضمن آنکه، کارشناسان دانشگاه سیستان و بلوچستان، فردوسی مشهد و شیراز در مقایسه با کارشناسان دانشگاه های خوارزمی، صنعتی اصفهان و بوعلی سینای همدان رضایت کمتری از اجرای طرح داشته اند.
  کلیدواژگان: بومی گزینی، دانشجویان، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی
 • رضا محمدی، محبوبه عارفی، عباس بازرگان، فاخته اسحاقی صفحات 115-153
  آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالش های مختلفی مواجه بوده است که باعث شده تا تضمین کیفیت آموزش عالی اولویت نخست مدیریت نظام آموزش عالی گردد. بر این اساس کشورهای مختلف در دهه های اخیر کوشش های فزاینده ای را در این باره به عمل آورده اند و با استفاده از روش های مختلف ارزیابی و تضمین کیفیت سعی در اعتبارسنجی کیفیت دروندادها/ فرایندها/ بروندادها/ پیامدها از یک سو و ممیزی سازوکارها/ رویه ها/ ساختارها از سوی دیگر داشته و دارند. در دهه های اخیر در خصوص اعتبارسنجی در نظام دانشگاهی ایران، در قالب فرایندهای ارزیابی درونی و بیرونی اقداماتی انجام شده است، ولی متاسفانه هنوز در خصوص ممیزی اقدامی صورت نگرفته است. این تحقیق درصدد است تا با بهره گیری از پیشینه ممیزی در سطح جهانی و اجماع نظر جامعه دانشگاهی کشور به طراحی الگوی ممیزی کیفیت در نظام دانشگاهی ایران بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل مدیریت کیفیت تدریس- یادگیری، مدیریت کیفیت پژوهش، ماموریت، اهداف سازمانی و مدیریت نهادی، مدیریت کیفیت تعامل با جامعه (مشارکت اجتماعی)، مدیریت کیفیت منابع انسانی، مدیریت کیفیت خدمات پشتیبانی، مدیریت کیفیت نظام ارزیابی و تضمین کیفیت از اهمیت بسیاری برخوردارند. بر اساس نتایج پژوهش الگوی ممیزی در دو بعد عوامل و ملاک ها و فرایند اجرا طراحی و ترسیم شده است. علاوه بر این پیشنهادهایی نیز برای اجرای موثر ممیزی در نظام دانشگاهی ایران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ممیزی، عوامل و ملاک ها، نظام دانشگاهی
 • مهدی فاتح راد، محمدرضا جلیلوند صفحات 155-174
  پژوهش را می توان جستجوی نظام یافته وقایع و پدیده ها برای کشف حقایق و دستیابی به داشته های جدید معرفی کرد. فرآیند پژوهش و مدیریت این فرآیند در هر سه سطح فردی، گروهی و سازمانی به ویژه اگر تحقیقات دانشگاهی مدنظر باشد از مسائل پراهمیت و بحث برانگیز است. بر کسی پوشیده نیست که دانشگاه کارآمد، آموزش، پژوهش، فرهنگ سازی و ارائه خدمات کارآمد و در نهایت توسعه پایدار را در پی دارد. مطالعه حاضر براساس ماهیت اکتشافی خویش قصد دارد در دانشکده های مدیریت، اقتصاد و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و به کمک مصاحبه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به بررسی و نقد وضعیت مدیریت پژوهشی به خصوص سنجش حد تمایل مدیریت به اعتماد یا کنترل پژوهشگران و فرآیند پژوهش بپردازد. نتایج نشان داد که مدیران و خبرگان پژوهشی معتقدند که مدیریت پژوهشی در دانشکده های مذکور پیش از کنترل پژوهشگران گرایش زیادی به اعتماد به آنها دارد. در این دانشکده ها حد مطلوب این بود که بیشتر از استفاده از فرآیندهای کنترلی، باید به پژوهشگر اعتماد کرد. یک معیار اعتماد را می توان رتبه علمی پژوهشگر دانست یعنی هرچه رتبه علمی پژوهشگر بالاتر باشد، بیشتر می توان به او اعتماد نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت پژوهش، اعتماد، کنترل، دانشگاه تهران، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
 • مهدی شریعتمداری، جواد حاتمی، احمدرضا اسکندری، رسول بابامرادی صفحات 175-199
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور (طی سال های 1382 تا1390) انجام شد. جامعه پژوهش عبارت بود از 503 نفر از کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور که به صورت غیررسمی (پیمانی و قراردادی) و رسمی در سال 1391 در این سازمان شاغل بودند. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به تعداد 244 نفر از کارکنان انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد: دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش نظم و انضباط و مهارت های مورد نیاز در بین کارکنان، افزایش هماهنگی و همسو نمودن کارکنان با سازمان و افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه بین کارکنان، کاهش حوادث و ضایعات کاری کارکنان، به هنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در بین کارکنان، افزایش کمک به تغییر و تحولات سازمانی، افزایش تقویت روحیه همدلی و همکاری و افزایش توان بازده کاری در بین کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور شده است.
  کلیدواژگان: آموزش، آموزش ضمن خدمت، اثربخشی، آموزش کارکنان
|
 • Hassan Galavandi, Vahid Soltanzadeh, Masoumeh Alizadeh Pages 11-31
  The present study is aimed at career anchors of faculty members of University of Urmia and its relationship with organizational commitment. This is a descriptive correlation study. The sample was 86 faculty members randomly selected according to the faculty. Two questionnaires on career anchors and organizational commitment were used for data collection.. The data was analyzed making use of MANOVA and Regression. The results showed that: 1-University faculty members have all aspects of career anchor. 2There is a positive significant relationship between all aspects of career anchor satisfaction and organizational commitment components. 3-general managerial competence, Service and dedication, pure challenges and Security / stability are significant predictors of organizational commitment (identification, affiliation and exchange).
  Keywords: Career anchors, Organizational Commitment, Faculty Members, Urmia University
 • Farhad Seraji, Yahya Maaroufi, Tahereh Razeghi Pages 33-54
  The main purpose of this research is to identify the challenges related to student learning evaluation in Iranian higher education system. The research population in qualitative section was 12 faculty members from Bu Ali- Sina University who were selected based on criteria oriented purposeful sampling. In quantitative section, 7309 graduate students were research population that sampling was done based on ratio randomly categorizing method. Semi structure interview was used for data gathering from faculty members and data was analyzed based on categorizing method and for students a researcher made questioner was used and data analyzed by factor analysis and one way variance analysis. Findings of this research showed six factors such as: unfamiliarity of faculty with evaluation goals, structural hindrances, lack of grounds for implementing formative evaluation, lack of attention to negative effects of learning evaluation method, lack of attention to acquiring higher skills and neglecting some of learning domains by evaluation methods. Six identified factors are indicating 41/36 percent of total variance. As a result, evaluation as part of learning process is faced with many challenges in Iranian higher education system.
  Keywords: evaluation, learning, formative, higher education, process
 • Fatemeh Ghalkhanbaz, Ebrahim Khodaei Pages 55-79
  Higher education is one of the paths of changing social class, finding job, marriage and other social life improvement in Iran. To enter to Iranian universities and colleges, all candidates must sit in the nation-wide exam. The aim of this paper is to investigate candidate’s ranks and their socio- economic status. The methodology and aim of this research is Explanation and secondary analysis respectively. The statistical population eligible to choose major, in the year 2010, has been 1099193 applicants which organized by National Organization for Educational Testing (NOET). The sampling method is cluster sampling with the sample size of 500 applicants in three clusters high, medium and low ranks. For analyzing data, descriptive and inference statistics (T - tast, F - test, x2) were used by SPSS software. The results show: 1) Socio- economic status has positive effects on educational performance. 2) The applicants who belong to high socio-economic status had better ranks. 3) The applicants who live in developed areas, small family number, high income and high parent’s education had better ranks in nation-wide exam.
  Keywords: nation, wide exam, socio, economic status, top ranks applicants, national ranking, Educational performance
 • Mojtaba Bazrafshan Moghadam Ali Mahdavi Shakib Maryam Khojasteh Bujar Pages 81-113
  The purpose of this research is to investigate managers’, experts’ and student's viewpoints towards native-screening (native selection) for new admission of Universities Students by descriptive method. The statistical population consisted of managers, experts in universities and students of Ferdowsi University. Questionnaire was used for measuring their viewpoints. The sampling methods for 297 managers and 170 experts in 6 universities were respectively Census and targeted. The 715 students were selected based on Morgan table. The reliability of manager and student questionnaires by Cronbach's Alpha is respectively 0/89 and 0/80. So, Five-degree Likert scale was used in order to recognize the viewpoint of students about the new plan. The collected data were analyzed by univariate Chi-Square, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U-test. The results from viewpoints of students, managers and experts revealed that they believed this plan is successful in some aspects and unsuccessful in some aspects. The students were more agreed on the goals of plan in emotional, economic and cultural dimensions than instruction. Meanwhile, the experts of Sistan and Baluchistan, Mashhad Ferdowsi and Shiraz universities were less satisfied in comparison with experts of Kharazmi, Isfahan University of Technology and Bu-Ali Sina Hamedan for carrying out the plan.
  Keywords: Native screening, Students, Universities, Higher Education Institutions
 • Reza Mohammadi, Mahbobeh Arefi, Abbas Bazargan, Fakhteh Eshaghi Pages 115-153
  Over the past two decades, higher education has faced with the challenges and quality assurance is the first priority in management of higher education. Accordingly, several countries have increased efforts using various methods of evaluation and quality assurance to try for accreditation of input, process, output and audit of mechanisms, processes and structures in higher education. In this regard, accreditation processes (internal and external evaluation) have been conducted at universities of Iran but unfortunately nothing has been done about the audit. Therefore, this study is sought to use audit world Literature and consensus in the academic community of Iran to design quality audit model in the university system. The results show that quality management of teaching - learning, quality management of research, mission, goals& institutional management, quality management of interaction with society (social participation), quality management of human resources, quality management of support services, quality management of assessment and quality assurance system are in order of importance. So, the audit pattern has been designed in two dimensions of criteria and process. In addition, the recommendations of the action to effectively implement the audit in Iranian universities are provided.
  Keywords: Audit, Factors, Criteria, University System.
 • Mehdi Fateh Rad, Mohammad Reza Jalilvand Pages 155-174
  Research can be considered as a systematic search for the events and phenomenon to discover certain facts and to achieve a range of new materials. Research process and its management are important issues at the levels of individual, group and organization; particularly when academic research is implied. It is clear that teaching, research, cultural infrastructures, the provision of effective services and sustainable development all are the major consequences of an effective university. Current exploratory study aims to investigate and to criticize the status of research management in three departments of University of Tehran including Management, Economics, and Psychology in terms of the tendency to trust or control of the researchers and research process by the management using interview and AHP techniques. Results indicated managers and experts believed that research management in the selected departments has a tendency to high trust and low control. Furthermore, in the departments, it is preferred that the higher level of trust rather than control should be employed. A measure of trust was known as the academic rank of the researcher. It means that the higher academic rank, the higher trust can be made.
  Keywords: Research management, Trust, Control, University of Tehran, AHP
 • Mahdi Shariatmadari, Javad Hatami, Ahmadreza Eskandari, Rasoul Babamoradi Pages 175-199
  This study is aimed at investigating the effectiveness of the in-service education on performance of employees of NOET (during the years 2003 to 2011). Population study included 503 staff members (formal and informal). The sampling method (randomly) selected 244 individuals from the personnel. The results revealed that the training courses led to increase discipline skills among staff in coordination with the Organization staff to increase job satisfaction and improved morale among employees, increase employee job satisfaction and moral improvement, reduce staff working events, update knowledge among employees manpower, help increasing organizational change, increase working efficiency which can be increased to strengthen the spirit of empathy among staff of NOET.
  Keywords: Training, In, Service Training, Effectiveness, Employees Training