فهرست مطالب

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات - سال بیست و ششم شماره 3 (پیاپی 103، پاییز 1394)

نشریه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات
سال بیست و ششم شماره 3 (پیاپی 103، پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/09/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه پردل، لیلی سیفی، محسن نوکاریزی صفحات 9-22
  هدف
  بررسی نقش مولفه های نظریه اشاعه نوآوری های راجرز و مولفه آمادگی سازمان بر اتخاذ پرمیس از دیدگاه اعضای دارای محتوای رقومی در کنسرسیوم محتوای ملی.
  روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 19 تن از صاحب نظران بزرگ ترین و مهم ترین کتابخانه های کشور بودند که دارای محتوای رقومی در کنسرسیوم محتوای ملی هستند.
  یافته ها
  از دیدگاه صاحب نظران، مولفه مزیت نسبی با میانگین 4، سازگاری با میانگین 5 /3، آمادگی سازمان با میانگین 46 /3، مشاهده پذیری با میانگین 43 /3، پیچیدگی با میانگین 2/ 3، و قابلیت استفاده آزمایشی با میانگین 066 /3، به ترتیب در اتخاذ استاندارد ابرداده ای پرمیس نقش داشتند. بنابراین، براساس مولفه های نظریه اشاعه نوآوری های راجرز، آمادگی سازمان ها برای استفاده از پرمیس بیشتر از حد متوسط (3) دانسته شده است.
  نتیجه گیری
  استفاده از پرمیس با ارزش های متداول، تجربیات گذشته، و نیازهای استفاده کنندگان بالقوه سازگاری مطلوبی دارد؛ اما از سوی دیگر، پیچیدگی درک و استفاده از آن زیاد است. با توجه به اینکه امکان آزمون و ارزیابی نتایج استفاده از پرمیس، قبل از اتخاذ آن وجود دارد و نتایج سودمند استفاده از آن به عنوان یک نوآوری ملموس و قابل مشاهده است، از نظر جامعه پژوهش آمادگی لازم برای اتخاذ پرمیس وجود دارد.
  کلیدواژگان: استاندارد ابرداده ای پرمیس، کنسرسیوم محتوای ملی، ابرداده حفاظت، حفاظت رقومی، نظریه اشاعه نوآوری های راجرز
 • مژده سلاجقه صفحات 23-38
  هدف
  مطابقت سازی شاخص های مهندسی ارزش با فرایند های موجود در خط مشی فراهم آوری منابع در کتابخانه هاست.
  روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش تحلیل محتواست. ابتدا فازهای مهندسی ارزش (فاز جمع آوری اطلاعات، فاز تحلیل کارکرد، فاز خلاقیت،فاز ارزیابی، فاز توسعه، و فاز ارائه) معرفی شد. در گام بعد، مراحل کار در بخش مجموعه سازی بیان و در پایان فازهای مهندسی ارزش در فرایندهای مختلف بخش فراهم آوری منابع و تجهیزات، تشکیل کمیته انتخاب و فراهم آوری، تعیین خط مشی تهیه و سفارش، انتخاب منابع و تجهیزات، انتخاب کارگزار، تخصیص بودجه، بخش سفارش و بخش خرید، یا فراهم آوری منابع و تجهیزات تعدیل و مطابقت داده شد.
  یافته ها
  فازهای مهندسی ارزش با فرایندهای موجود در خط مشی کتابخانه - فرایندهای انتخاب، گردآوری، سازماندهی، ارزیابی، فراهم آوری، و مدیریت زنجیره تامین منابع کتابخانه ای مطابقت دارد و می توان آن را در کتابخانه ها اجرا کرد.
  نتیجه گیری
  اگر این فن به صورت علمی در همه بخش ها و طرح های کتابخانه ها به کار گرفته شود، صرفه جویی در بودجه، نیروی انسانی و حداکثر بهره وری با حداقل هزینه محقق خواهد شد.
  کلیدواژگان: فازهای مهندسی ارزش، فراهم آوری منابع، کتابخانه ها، مهندسی ارزش
 • مریم اسدی صفحات 39-63
  هدف
  مطالعه رفتار جستجوی کاربران در وب و تاثیر سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجو.
  روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش ترکیبی و از نوع کاربردی است. در بخش کیفی، تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا بود و در بخش کمی از روش پیمایشی تحلیلی استفاده شد. جامعه پژوهش 44 پژوهشگر در حوزه های مختلف علوم بودند. از آزمون سبک شناختی رایدینگ، پرسشنامه تجربه وب، و سه وظیفه جستجو به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  در رفتار جستجوی اطلاعات افراد با سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر از نظر توصیفی تفاوت هایی وجود دارد؛ کلی نگرها از تعداد راهبرد های بیشتری نسبت به جزئی نگرها برای تکمیل سه وظیفه استفاده کردند. در عملکرد جستجوی افراد با سبک شناختی کلی نگر و جزئی نگر تفاوت هایی وجود دارد. افراد با سبک شناختی جزئی نگر نسبت به کلی نگر زمان بیشتری را صرف و تعداد گره های بیشتری را برای تکمیل وظایف بازدید کردند. تحلیل آماری بین سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر در مدت زمان تکمیل وظایف و در تعداد گره های بازدیدشده برای تکمیل وظایف تفاوت معناداری نشان نداد. بین سطوح وظایف و بین سبک شناختی و میزان تجربه در مدت زمان تکمیل وظایف و تعداد گره های بازدیدشده تفاوت معناداری وجود نداشت. هیچ تفاوت معناداری بین نوع وظیفه و سبک های شناختی در مدت زمان تکمیل وظایف و تعداد گره های بازدیدشده مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  انتظار می رود نتایج این مطالعه از یک سو بتواند به بهبود درک رفتار جستجوی کاربران در وب بر مبنای سبک های شناختی رهنمودهایی برای آموزش کاربر و طراحی ابزارهای جستجو در وب فراهم نماید و از سوی دیگر بتواند به ایجاد و توسعه مدل های رفتار جستجوی کاربران وب کمک کند.
  کلیدواژگان: رفتار جستجوی کاربران، سبک شناختی، تجربه، نوع وظیفه جستجو، عملکرد جستجو، بازیابی اطلاعات، وب، رفتار اطلاع یابی
 • اورانوس تاج الدینی، علی سادات موسوی صفحات 65-77
  هدف
  بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش در برنامه ریزی راهبردی از دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی است.
  روش پژوهش: با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 38 مدیر (روسا و معاونان) و 151 کتابدار شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران، به تفکیک، درباره نقش مدیریت دانش در برنامه ریزی راهبردی پیمایش شده است.
  یافته ها
  بیش از نیمی از افراد بر تعریف سه مرحله ای کوینتاس و همکاران (1997) از مدیریت دانش اتفاق نظر دارند؛ مدیران و کتابداران بر کاربردی بودن مدیریت دانش در برنامه ریزی کتابخانه توافق دارند و بهترین راه برای بهبود آینده نگری در کتابخانه را به کارگیری مدیریت دانش در برنامه ریزی دانسته اند؛ آنان مدیریت دانش را به ترتیب در ابعاد سیاست گذاری و تصمیم گیری، برنامه ریزی خدمات اطلاعاتی، تولید مدل و تفکر در حیطه برنامه ریزی راهبردی سازمان خود کاربردی معرفی کرده اند.
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که 14.57 درصد از مدیران و کتابداران،مدیریت دانش را در نظارت همه جانبه بر برنامه ریزی راهبردی دخیل می دانستند. همچنین67.57 درصد از ایشانمدیریتدانشرا در همه زمینه های تعریف شده دربرنامه ریزیراهبردی کتابخانهخود کاربردی تعریف نمودند. یافته های این پژوهش مدیریت دانش را به ترتیب در سیاست گذاری و تصمیم گیری (51.18 درصد)، برنامه ریزی خدمات اطلاعاتی (81.14 درصد)، تولید مدل (76.4 درصد)، تفکر(23.4 درصد) در حیطه برنامه ریزی راهبردی دانشگاه خود کاربردی معرفی کردند.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش با بهره گیری از نظرات جامعه مورد پژوهش تعاریف متعدد مدیریت دانش و برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه های دانشگاهی مورد تبیین قرارگرفت.تفاوت استنباط نتایج حاصله از بررسی موضوعات اساسی پیرامون مدیریت دانش در برنامه ریزی راهبردی حاکی از آن است که مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهیافراد مختلف در جامعه مورد پژوهش، معانی ضمنی متنوعی را از مفهوم مدیریت دانش در برنامه ریزی راهبردی کتابخانه ها دریافت می کنند، اگرچه این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار نبوده است اما این آشفتگی قابل درک است، زیرا اصطلاحات و حوزه های جدید معمولا تردید هایی منطقی ایجاد می کنند. به هرحال، این تفاوت ها از نظر آماری نیز معنادار نبوده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، مدیریت دانش، نظرسنجی، کتابخانه های دانشگاهی
 • بتول رحمانی، فاطمه نوشین فرد صفحات 79-92
  هدف
  تحلیل محتوای روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات، ایران، و جمهوری اسلامی در دوره های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی ایران از نظر انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی است.
  روش
  پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری، گزارش، معرفی، و نقدهای مرتبط با کتاب و کتاب خوانی در روزنامه های مورد نظر از خرداد 1380 تا مرداد 1388 (جمعا 297 ماه و 8782 شماره) بود. ابزار مورد استفاده، کاربرگ و سیاهه وارسی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل و SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  کل مطالب منتشرشده در روزنامه های مورد بررسی در دوره هشتم ریاست جمهوری کشور 70 مقاله، 2138 گزارش، 2553 معرفی کتاب، و 475 نقد بود. تعداد کل مطالب در دوره نهم 37 مقاله، 2164 گزارش، 2220 معرفی کتاب، و 253 نقد بود. فعالیت های فرهنگی مربوط به مقاله، گزارش، معرفی، و نقدهای مرتبط با کتاب و کتاب خوانی در دوره هشتم نسبت به دوره نهم افزایش بیشتری را نشان می دهد. روزنامه ایران با فعالیت فرهنگی 67/ 47 درصد در دوره هشتم نسبت به سایر روزنامه ها و نسبت به دوره نهم پیشی گرفته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت کتاب و کتاب خوانی در جامعه و رسالت روزنامه ها به عنوان یک رسانه عمومی و ملی، نتایج به دست آمده رضایت مند نیست، زیرا روزنامه های کثیرالانتشار باید نقش فعال و پررنگ تری نسبت به انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی داشته باشند.
  کلیدواژگان: کتاب، کتاب خوانی، روزنامه، ریاست جمهوری (دوره هشتم و نهم)، خبر، گزارش، مقاله، فعالیت فرهنگی، روزنامه اطلاعات، روزنامه ایران، روزنامه جمهوری اسلامی
 • مهدی علیپور حافظی صفحات 93-113
  هدف
  شناسایی وضعیت محتوای فراداده های کتابخانه های دیجیتالی ایران از نظر یکپارچه سازی معنایی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود روابط معنایی در فراداده های آنها.
  روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را تمامی کتابخانه های دیجیتالی فعال در کشور تشکیل می دهد (32 کتابخانه) که در نهایت 26 کتابخانه با پژوهش حاضر همکاری کردند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و برای کسب روایی از نظر متخصصان بهره گرفته شد.
  یافته ها
  کتابخانه های دیجیتالی ایران تاکید اصلی خود را بر منابع اطلاعاتی متنی قرار داده اند و سایر منابع مانند منابع چندرسانه ای و غیرمتنی همچنان در چرخه ارائه اطلاعات به کاربران قرار ندارند. کتابخانه های دیجیتالی از نظر پوشش منابع دیجیتالی و تکمیل فیلدهای فراداده در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. فیلدهای اساسی مورد نیاز در یکپارچه سازی معنایی مانند کلیدواژه های نمایه، شابک، شابم، و دی.ا.آی. در تکمیل فیلدهای فراداده مورد توجه کتابخانه ها نیستند. از نظر مستندسازی محتوای فیلدهای فراداده نیز وضعیت چندان رضایت بخشی را شاهد نیستیم. به عنوان نمونه، فیلدهای پدیدآورندگان، ناشران، و کلیدواژه های نمایه ای مستند نمی شوند.
  نتیجه گیری
  کتابخانه های دیجیتالی ایران از نظر ارائه خدمات یکپارچه معنایی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، بر این اساس به تقویت محورهای معنایی در فیلدهای فراداده ای نیاز دارند.
  کلیدواژگان: کتابخانه دیجیتالی، یکپارچه سازی معنایی، مبادله داده، تعامل معنایی، ایران
 • امیرمهدی عنبری، نجلا حریری صفحات 115-132
  هدف
  تعیین نقش شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش میان کاربران این شبکه ها.
  روش/ رویکرد پژوهش: به روش پیمایشی تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه 370 نفر از کاربران فعال 10 شبکه اجتماعی تخصصی وبی فارسی بررسی شدند.
  یافته ها
  هدف اصلی کاربران از عضویت در شبکه ها آشنایی با سایر فعالان و متخصصان حوزه های مورد نظر است. به طور کلی، عملکرد شبکه های داخلی در رفع نیاز اطلاعاتی کاربران، ترغیب آنان به مشارکت در اشتراک دانش، جلب اعتماد و اطمینان آنها، تاثیر در ارتقای سطح دانش تخصصی، و نقش در افزایش تعاملات این کاربران، متوسط رو به پایین ارزیابی شد. کاربران بزرگ ترین مشکل موجود در شبکه های اجتماعی داخلی را اطلاع رسانی نامناسب و ناشناس بودن این شبکه ها اعلام کردند.
  نتیجه گیری
  بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تخصصی فارسی و اشتراک دانش، رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. لازم است اطلاع رسانی لازم در مورد شبکه ها انجام شود و در عین حال، کیفیت خدمات شبکه های اجتماعی تخصصی وبی به حدی ارتقاء یابد که تمایل افراد به اشتراک دانش در این شبکه ها را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، شبکه اجتماعی تخصصی، اشتراک دانش، وب 0، 2، شبکه اجتماعی ایرانی
 • سیدمنصور رجبی، یعقوب نوروزی صفحات 133-150
  هدف
  شناسایی و ارزیابی امکانات جستجو در موتورهای جستجوی فارسی، تعیین کارآمدترین موتور جستجو به لحاظ بازیابی اطلاعات مرتبط، شناسایی موتورهای جستجوی کارآمد از حیث محاسبه میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین میزان همپوشانی میان آنها.
  روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده است. امکانات موجود در 5 موتور جستجوی عمومی و در دسترس فارسی براساس سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته مورد مقایسه قرار گرفت. ضریب بازیافت نتایج مرتبط منتخب براساس 50 صفحه بازیابی شده برای 7 کلیدواژه و عبارت به صورت مجزا محاسبه شد. جامعیت و مانعیت در موتورهای جستجو در صورت وجود همپوشانی و ناهمپوشانی محاسبه شد. میزان همپوشانی موجود بین موتورها نیز در مسیر محاسبه مانعیت به دست آمد.
  یافته ها
  موتورهای جستجوی فارسی از امکانات جستجوی مناسبی برخوردار هستند و می توان تا حدودی از عملکرد آنها اطمینان حاصل کرد. در رابطه با بازیابی نتایج مرتبط و میزان جامعیت، بین موتورهای جستجو فاصله و تفاوت معناداری وجود دارد. موتورهای دارای امکانات جستجوی بیشتر از نظر بازیافت اطلاعات مرتبط تر و همپوشانی بیشتر کارآمدتر معرفی شده اند.
  نتیجه گیری
  توجه به ظرفیت های خالی شناسایی شده در موتورهای جستجوی فارسی می تواند در تقویت نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف آنها مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: موتور جستجوی فارسی، کارآمدی، بازیابی اطلاعات، همپوشانی، جامعیت، مانعیت، ارزیابی
 • مریم زبردست، اکرم زیارتی عزیز صفحات 151-165
  هدف
  شناسایی نگرش کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در مورد نقش و آینده حرفه ای خود و عوامل کلیدی موثر بر آن.
  روش/ رویکرد پژوهش: پیمایشی- توصیفی از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش کلیه کتابداران شاغل در بخش های مختلف کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (80 نفر) بودند. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها در سه بخش عوامل درونی، بیرونی، و نگرشی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و شاخص های پراکندگی همبستگی و آزمون دوجمله ای صورت گرفت.
  یافته ها
  از 80 نفر کتابدار شاغل در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تعداد 64 نفر دانش آموخته رشته کتابداری و اطلاع رسانی بودند. میانگین اهمیت به عوامل درونی، بیرونی، و نگرشی به ترتیب 09/ 4، 17 /3، و 07 /4 در مقیاس 5 محاسبه شد. آزمون دوجمله ای با اطمینان بالا (95%) تاییدکننده اهمیت بالای عوامل درونی، بیرونی، و نگرشی است. ضریب همبستگی، ارتباط معناداری در نقش موثر عوامل درونی بر نگرش مثبت کتابداران نشان داد. نکته قابل اهمیت این است که کتابداران به خوبی از شرایط حاکم بر این رشته و ارتباط تنگاتنگ آن با فناوری های نوین اطلاع داشتند و برای انطباق با آن تلاش می کنند.
  نتیجه گیری
  برای پاسخگویی به نیازهای آتی کتابداران، بازنگری در ساختار تشکیلات اداری و آموزشی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در اولویت است. این اولویت زمینه را برای ترمیم تاثیر عوامل بیرونی بر نگرش حرفه ای کتابداران نسبت به جایگاهی که در آینده حرفه خواهند داشت فراهم می کند.
  کلیدواژگان: کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداران آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، فناوری اطلاعات، جایگاه حرفه ای
 • اشرف سادات بزرگی، رضا خانی پور، زهرا مدرسی صفحات 167-172
  هدف
  تحلیل وضعیت فهرست نویسی نشریات عربی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
  روش/ رویکرد پژوهش: تعداد 808 عنوان نشریه عربی موجود در کتابخانه ملی به روش پیمایشی- تطبیقی و با استفاده از سیاهه وارسی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی عناصر کتابشناختی داده های فهرست نویسی نشان داد که عنوان کامل و شرح پدیدآور، محل، و تاریخ نشر از نظر قواعد انگلوامریکن در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ اما وجه تسمیه، عنوان به زبان دیگر و سایر اطلاعات عنوان، نام ناشر، محل تولید، پیوست ها، و ناحیه یادداشت ها وضعیت استانداردی ندارند. همچنین رده بندی ها نشان از پراکندگی موضوعی نشریات عربی دارد؛ به طوری که تاریخ بیشترین و ادیان کمترین فراوانی را در میان رده های موضوعی نشریات عربی دارد.
  نتیجه گیری
  میزان استفاده از قواعد انگلوامریکن در فهرست نویسی نشریات عربی کتابخانه ملی ضعیف و نامناسب است.
  کلیدواژگان: فهرست نویسی، نشریات عربی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، قواعد انگلوامریکن
|
 • N. Neshat Pages 7-8
 • F. Pordel, L. Seifi, M. Nowkarizi Pages 9-22
  Purpose
  Investigating the role of Roger's diffusion of innovation theory and organization's readiness factors on the adoption of PREMIS based on member's viewpoints of Consortium of National Content. Methodology/Approach: This is an applied research using survey method. The population consists of 19 numbers of the largest and the most significant libraries in Iran having digital content in the Consortium of National Content.
  Results
  According to expert's views, relative advantage with an average of 4, compatibility with an average of 3.5, organization’s readiness with an average of 3.46, observability with an average of 3.43, complexity with an average of 3.2 and trialability with an average of 3.06 had been respectively the most effective factors in employing PREMIS. Therefore, based on Roger's theory, organization's readiness to adopt PREMIS is above the average.
  Conclusion
  Using PREMIS is consistent with common values, previous experiences and potential user's needs. However, there exists complexity in understanding and using it. Since it is possible for organizations to examine and evaluate PREMIS even before adopting it and also the outcome of using it is noticeable, organizations expressed their readiness for adopting it.
  Keywords: PREMIS metadata standard, Consortium of National Content, Preservation metadata, Digital preservation, Roger's diffusion of innovations theory
 • M. Salajeghe Pages 23-38
  Purpose
  Matching value engineering steps with available processes in resource acquisition policies in libraries. Methodology/Approach: Content analysis. First the value engineering phases (information gathering, functional analysis, creativity, evaluating, development, and presentation) were introduced. In the next step, collection development procedures were presented and ultimately the value engineering phases were matched with different processes in collection development consisted of acquisition of resources, constitution of selection and acquisition committee, writing acquisition policy, selection of resources and equipment, selecting dealer, budget allocation, and order and supply section.
  Results
  Value engineering steps match with library processes like selection, collection, organization, evaluation, acquisition and the management of library resource's provision. Therefore, it can be used in libraries.
  Conclusion
  By scientifically employing value engineering in all parts and projects of libraries, there will be a save in budget and human resources and eventually the utmost efficiency will be achieved with minimum costs.
  Keywords: Value engineering phases, Resource acquisition, libraries, Value engineering
 • M. Asadi Pages 39-63
  Purpose
  To study the user's search behavior on the web and the impact of wholist-analytic cognitive styles, task types and search experience on their performance. Methodology/Approach: This is an applied research using mixed methodology approach. The qualitative part is analyzed using content analysis and for the quantitative part survey is employed. The population consists of 44 researchers in different science fields. Data collected using Riding's Cognitive Style Analysis test, Web experience questionnaire and three search tasks.
  Results
  There exist some differences in search behavior of people with wholist and analytic cognitive styles, such that wholists use more search strategies for fulfilling tasks compared to analytic users. Also, search performance of two groups was different. Analytic users spent more time and visited more nodes to accomplish their tasks. However, the statistical analysis shows no significant difference between wholist and analytic users regarding the number of visited nodes and the time spent on finishing a task. Moreover, there was no significant difference between task levels and also between cognitive styles and experience in number of visited nodes and the time spent to retrieve information. Also, the statistical result considering difference between task types and cognitive styles follows the same rule.
  Conclusion
  The research findings can help in better understanding user's web search behavior in terms of their cognitive styles; also the practical implication of the research is in user training and designing search tools. Besides, this research can be used in developing models for web search.
  Keywords: User's search behavior, Cognitive style, Experience, Search types, Search performance, information retrieval, web, information seeking behavior
 • O. Tajeddini, A. Sadat Mousavi Pages 65-77
  Purpose
  To identify and explain the role of knowledge management in strategic planning from the viewpoints of managers and librarians of university libraries.
  Methodology
  38 managers and 151 librarians working in central libraries of Tehran public universities were surveyed using a questionnaire.
  Results
  More than half of the people have agreed on Quintas et al. (1997) definition of knowledge management. Both managers and librarians were in agreement about the application of knowledge management in strategic planning and believed that the best way to promote future in libraries is to employ knowledge management in planning. They regarded the application of knowledge management in strategic planning of their organization in respectively policy and decision making, information services planning, model production and thinking.
  Conclusion
  The difference between the viewpoints of managers and librarians of university libraries about the knowledge management concept in strategic planning is understandable. Any new term or study area causes logical doubts. However, the differences were not statistically significant.
  Keywords: strategic planning, Knowledge Management, Opinion poll, university libraries
 • B. Rahmani, F. Noushinfard Pages 79-92
  Purpose
  Content analysis of mass-circulation newspapers, Ettelaat, Iran and Jomhouri eslami during the eighth and ninth presidential terms based on book and reading themes.
  Methodology
  It's an applied research using content analysis methodology. The population consisted of reports, reviews and introductions about books and reading getting published in aforementioned newspapers during May 2001 till July 2009 (totally 297 months and 8782 issues). Data gathered using a worksheet along with a checklist and analysed using EXCEL and SPSS.
  Results
  There were totally 70 articles, 2138 reports, 2553 introductions and 475 reviews during the 8th presidential term and 37 articles, 2164 reports, 2220 introductions and 253 reviews during the 9th term.These numbers reveal a rise in cultural activities related to book and reading in 8th term in compare to 9th term. Iran newspaper with 47.67 percent cultural activity is on top place in 8th and 9th terms above other papers.
  Conclusion
  Regarding the importance of books and reading in society and newspaper's mission as a national media, the result of this research is not rewarding. Mass-circulation newspapers are supposed to have a more prominent role in publishing contents related to book and reading.
  Keywords: Book, reading, Newspaper, Eighth presidential term, Ninth presidential term, News, Report, Article, Cultural activity, Ettelaat newspaper, Iran newspaper, Jomhourieslami newspaper
 • M. Alipour Hafezi Pages 93-113
  Purpose
  To identify the status of Iranian digital librarie's metadata in terms of semantic integration and proposing suggestions to improve their semantic relations. Methodology/Approach: It's a descriptive study using survey. The population consists of all active digital libraries around Iran (32 libraries), 26 of them cooperated with this survey. Data gathered using a self-designed questionnaire and the validity is guaranteed by experts.
  Results
  The focus of digital libraries is on textual resources and little consideration has been toward non-textual and multimedia resources. These libraries are not in a suitable situation considering digital resources coverage and metadata fields completion. Necessary fields in semantic integration like index keywords, ISBN, ISMN and DOI are not regarded in metadata fields. Also, authorization of metadata field's content is not satisfying. For example, fields related to authors, publishers and keywords are not authorized.
  Conclusion
  Iranian digital libraries are not in a proper condition regarding semantic integration services; therefore, there needs to be a more focus on semantic relations in their metadata fields.
  Keywords: Digital library, Semantic integration, Interoperability, Semantic interchange, Iran
 • A. M. Anbari, N. Hariri Pages 115-132
  Purpose
  To identify the role of Persian professional web-based networks in sharing knowledge among the users.
  Methodology
  An analytical survey used with a questionnaire distributed among 370 active users of 10 web-based professional Persian social networks.
  Results
  User's main goal of joining these networks was to know other experts. Overall, domestic social network's performance in meeting user's needs, persuading them to share knowledge, gaining their trust, increasing professional knowledge and enhancing users’ interaction is proven to be below the average. The biggest problems of domestic social networks are the lack of proper information and being less known regarding user's views.
  Conclusion
  There is a significant and direct correlation between using professional Persian networks and knowledge sharing. There is a need for better informing people about these networks. In addition, the quality of these networks should be improved so that the users tend to share knowledge in them.
  Keywords: Social network, Professional social network, Knowledge sharing, Web 2.0, Persian social network
 • M. Rajabi, Y. Norouzi Pages 133-150
  Purpose
  To identify and evaluate Persian search engine's features, specify the best one regarding retrieving related information, precision and recall and their overlaps.
  Methodology
  It's an applied research using an analytical survey. Search features of 5 general and available Persian engines were compared using a self-designed checklist. The rate of retrieving related result was calculated based on 50 retrieved pages using 7 keywords and phrases separately. Also, the precision and recall with and without overlaps were measured. The extent to which engines had overlaps was acquired during calculating recall.
  Results
  Persian search engines have appropriate features so one can have confidence about their performance. There are siginificant differences between search engines regarding retrieving related information and precision. Those engines having more search features were more efficient in retrieving related information and had higher level of overlapping.
  Conclusion
  The identified gaps existed in search engines must be taken into consideration in order to support strengths and overcome weaknesses of these tools.
  Keywords: Persian search engines, Efficiency, information retrieval, Overlapping, Precision, recall, Evaluation
 • M. Zebardast, A. Ziarati Aziz Pages 151-165
  Purpose
  To identify the viewpoints of librarians of Astan Quds Razavi Library (AQL) about their professional future role and the influencing factors. Methodology/Approach: This is an applied research using descriptive survey. The population consisted of all librarians working in different sections of AQL (80 people). Data gathered using a questionnaire including three parts: internal, external and attitude factors. For Data analysis descriptive statistic, binomial test and Pearson correlation were used.
  Results
  64 out of 80 librarians of AQL were LIS graduates. The average importance of internal, external and attitude factors were 4.09, 3.17 and 4.07 respectively. The result of binominal test also supported the importance of all factors with high confidence (95%). Also, a significant correlation was seen between internal factors and positive attitude of librarians. The noteworthy point is that librarians were well-informed about new technologies and was trying to conform to it.
  Conclusion
  Reconsidering AQL education and administrative structure is necessary in order to meet user's future needs. This change will enhance librarian's attitude toward their future professional position.
  Keywords: library, information science, Astan Quds Razavi Librarians, Libraries organization, Central Library of Astan Quds Razavi, information technology, Professional position
 • A. Bozorgi, R. Khanipour, Z. Modarresi Pages 167-172
  Purpose
  The status analysis of Arabic periodicals cataloging in National Library of Iran. Methodology/Approach: 808 titles of Arabic periodicals in the National Library of Iran were analysed using comparative survey along with a checklist. Statistical hypothesis testing and binomial distribution were used for data analysis.
  Results
  Bibliographic analysis showed that the complete title and author description are appropriate but the appellation, title in other languages and other title information are not in a proper condition. Also, the region, place and date of publication are appropriate but the publication name, production place, appendices and parts of periodicals are not. The title key is proper unlike the note parts. The classification reflects subject dispersal and is somehow appropriate. The most and the least frequencies are related to History and Religion respectively.
  Conclusion
  Using Anglo-American rules in Arabic periodical's organization in the National Library of Iran is in a poor condition.
  Keywords: Organization, Arabic periodicals, National Library of Iran, Anglo, American rules