فهرست مطالب

علوم دامی ایران - سال چهل و ششم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال چهل و ششم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد شادمانی، فرزاد باقرزاده کاسمانی، حمیدرضا میرزایی، مهران مهری صفحات 111-118
  به منظور بررسی تاثیر افزودن 5 سطح پودر گیاه آنغوزه (صفر، 25/ 0، 5/ 0، 75/ 0 و 1 درصد) به جیره غذایی بر عملکرد، ایمنی هومورال و سلولی و جمعیت میکروبی روده های کور جوجه های گوشتی مخلوط نر و ماده سویه راس- 308، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار در مراحل سنی 21-1 و 42-22 روزگی اجرا شد. در مرحله سنی 42-22 روزگی، مقدار افزایش وزن در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 75/0 درصد آنغوزه در مقایسه با شاهد بیشتر بود (05/0P<). افزودن آنغوزه در مرحله سنی 21-1 روزگی بر ضریب تبدیل خوراک تاثیری نداشت (05/ 0
  کلیدواژگان: آنغوزه، ایمنی هومورال، جوجه های گوشتی، ضریب تبدیل خوراک، لاکتوباسیل ها
 • مهدی مخبر، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک، جان ویلیامز صفحات 119-131
  شناسایی مناطق ژنومی که هدف انتخاب بوده اند، از بحث برانگیزترین مباحث در حوزه تحقیقات ژنتیک حیوانی، به خصوص در حیوانات اهلی است. در این مطالعه، پویش کل ژنوم برای شناسایی مناطقی از ژنوم که در گاومیش های خوزستانی و مازندرانی هدف انتخاب های طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته اند، اجرا شده است. بدین منظور 148 راس گاومیش رودخانه ای شامل جمعیت های خوزستانی (121 راس) و مازندرانی (27 راس)، به وسیله آرایه های ژنومیکی Axiom® Buffalo Genotyping 90K تعیین ژنوتیپ شدند. جهت جستجوی نشانه های انتخاب از برآوردگر نااریب (FST (θ استفاده شد. در مجموع 23 منطقه که نشانگرهای SNP آن ها بالاتر از 1/0 درصد حد بالای توزیع تجربی FST بود، به عنوان نشانه های انتخاب شناسایی شده و مورد بررسی های بیشتر قرار گرفتند. بعد از انطباق مناطق ژنومی انتخاب شده با مناطق ژنومی متناظر آن روی ژنوم گاو UMD3.1 Bos Taurus Genome)، 64) ژن و 27 QTL شناسایی شد. تعدادی از این ژن ها در مطالعات قبلی نیز به عنوان نشانه های انتخاب گزارش شده اند. برخی از این ژن ها احتمالا در مسیرهای بیولوژیکی که با اهلی شدن حیوانات (توسعه مغز و عملکردهای رفتاری، پیگماسیون و آداپته شدن به محیط زندگی و شرایط جغرافیایی) و تولید شیر مرتبط می باشند، درگیرند. بررسی ها همچنین نشان داد که QTLهای شناسایی شده در این تحقیق با صفات مهم اقتصادی از جمله صفات مرتبط با راندمان تبدیل غذایی، وزن بدن، چربی زیرپوستی، افزایش وزن روزانه، تیپ، تردی گوشت، ترکیبات شیر، اتصالات پستانی، اندازه گوساله و گوساله زایی آسان ارتباط دارند. به هرحال جهت شناسایی نقش دقیق این ژن ها و QTLها لازم است مطالعات پیوستگی و عملکردی بیشتری انجام گیرد.
  کلیدواژگان: پویش ژنوم، شاخص تمایز جمعیتی، گاومیش خوزستانی و مازندرانی، نشانه های انتخاب
 • وحید قدیمی، مهدی ژندی * صفحات 133-139

  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر آلبومین سرم گاوی در رقیق کننده منی اسبچه در شرایط سرد بود. نمونه های منی پس از جمع آوری با هم مخلوط و به چهار بخش مساوی تقسیم شدند. هر قسمت با یکی از رقیق کننده های زیر رقیق شد: 1. رقیق کننده های فاقد آلبومین سرم گاوی (BSA-0)؛ 2. رقیق کننده های حاوی 5 میلی گرم در میلی لیتر آلبومین سرم گاوی (BSA-5)؛ 3. رقیق کننده های حاوی 10 میلی گرم در میلی لیتر آلبومین سرم گاوی (BSA-10) و 4. رقیق کننده های حاوی 15 میلی گرم در میلی لیتر آلبومین سرم گاوی (BSA-15). پس از 2، 24 و 48 ساعت سردسازی، اثر رقیق کننده های مختلف بر جنبایی، زنده مانی، فعالیت غشا و سطح مالون دی آلدهاید (MDA) ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که جنبایی کل در ساعت 48 در رقیق کننده های BSA-5 و BSA-10 در مقایسه با رقیق کننده های BSA-0 و BSA15 به طور معنا داری بیشتر بود. رقیق کننده BSA-10 در مقایسه با رقیق کننده BSA-0 و BSA-15 به حفظ جنبایی پیش رونده بالاتری منجر شد. فعالیت غشا در رقیق کننده BSA-15 در ساعت 48 در مقایسه با سایر رقیق کننده ها به طور معنا داری کاهش یافت. زنده مانی در رقیق کننده BSA-15 در مقایسه با سایر رقیق کننده ها به طور معنا داری کاهش یافت. در نتیجه رقیق کننده BSA-15 در مقایسه با سایر رقیق کننده ها در ساعت 48 اثر محافظتی کمتری بر جنبایی کل و فعالیت غشای پلاسمایی اسپرم داشت.

  کلیدواژگان: آلبومین سرم گاوی، اسبچه خزر، اسپرم، سردسازی
 • ندا فرزانفر، مهرداد محمدی *، محمد روستایی علی مهر صفحات 141-149

  این مطالعه به منظور بررسی اثر افزودن مقادیر صفر (شاهد)، 5 /0، 1، 5/ 1 و 2 میلی لیتر عصاره آبی آویشن شیرازی در یک لیتر آب آشامیدنی، بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی، با استفاده از 200 قطعه جوجه یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 مشاهده در هر تکرار اجرا شد. مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک اندازه گیری شد. پاسخ ایمنی هومورال با اندازه گیری عیار آنتی بادی سرم در 21، 28، 35 و 42 روزگی در واکنش به تزریق 1/ 0 میلی لیتر گلبول قرمز گوسفندی (SRBC) در 8 و 22 روزگی ارزیابی شد. پاسخ ایمنی سلولی با تزریق 1/ 0 میلی لیتر فیتوهماگلوتنین به صورت داخل جلدی به چین پوستی بال در 16 روزگی تعیین شد. اثر عصاره بر مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک و اجزای لاشه جوجه های گوشتی معنادار نبود. در 21 روزگی مصرف 2 میلی لیتر عصاره آبی آویشن شیرازی در یک لیتر آب آشامیدنی باعث افزایش عیار Anti-SRBC کل و IgM شد؛ در 28 روزگی تیمارهای 1 و 5 /1 میلی لیتر عصاره باعث افزایش IgM شدند؛ در 35 روزگی تیمارهای 5 /0، 5/ 1 و 2 میلی لیتر عصاره باعث افزایش عیار Anti-SRBC کل و IgG و در 42 روزگی تیمارهای 5/ 1 و 2 میلی لیتر عصاره باعث افزایش IgG شدند (05 /0>P). سیستم ایمنی سلولی در پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتنین تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن عصاره آبی آویشن شیرازی در آب آشامیدنی بر عملکرد و سیستم ایمنی سلولی جوجه های گوشتی تاثیری ندارد، ولی سیستم ایمنی هومورال را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، سیستم ایمنی، عصاره آویشن شیرازی، عملکرد تولیدی
 • علی رضایی رودباری، حمید کهرام، عیسی دیرنده صفحات 151-158
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار اقتصادی تاخیر آبستنی گاوهای شیری در گاوداری های بزرگ صنعتی ایران است. روزهای باز بهینه و حداکثر تولید به ترتیب 110 روز و 45 کیلوگرم در نظر گرفته شد. قیمت شیر، هزینه اقلام خوراکی، اسپرم و هورمون ها بر اساس متوسط قیمت پاییز 1393 شناسایی شد. با افزایش روزهای باز از 110 به 170 روز هزینه اسپرم مصرفی و هورمون لازم برای آبستن کردن دام 2 برابر شد. نتایج این پژوهش نشان داد برای گاوی با حداکثر تولید 45 کیلوگرم، هرروز تاخیر در آبستنی در اولین، دومین، سومین و چهارمین ماه پس از روز 110، به ترتیب 254005، 511612، 725957 و 1013331 ریال زیان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. 2 /55 تا 8/ 57 درصد این زیان ناشی از هزینه های خوراک است؛ هر 1 درصد تغییر در قیمت خوراک، این زیان را به طور مستقیم 56/ 0درصد تغییر خواهد داد.
  کلیدواژگان: روزهای باز، زیان های اقتصادی، هزینه خوراک
 • ارسلان نباتی، سید داود شریفی، شکوفه غضنفری صفحات 159-168
  تاثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح پروتئین (توصیه کاتالوگ سویه راس 308 و 10 درصد بیشتر از آن) و چهار سطح کراتین منوهیدرات (صفر، 1/ 0، 3 /0 و 5/ 0 درصد جیره) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه (به نسبت مساوی از هر دو جنس) در هر تکرار بررسی شد. صفات مربوط به عملکرد در پایان دوره های پرورشی شامل آغازین (10- 0 روزگی)، رشد (24-11 روزگی) و پایانی (42- 25 روزگی) اندازه گیری شد. در پایان دوره آزمایش پس از کشتار، فراسنجه های کیفی گوشت نظیر تغییرات pH، پایداری در برابر اکسیداسیون و ظرفیت نگهداری آب در گوشت سینه و ران اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که درکل دوره پرورش (42- 0 روزگی) جیره های حاوی پروتئین بالاتر، بیشتر مصرف شدند و افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی بهتری را موجب شدند (P<0.05). جوجه هایی که جیره های حاوی 3/ 0 و 5/ 0 درصد کراتین منوهیدرات را دریافت کردند، افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل غذایی بهتری داشتند (P<0.05). سطوح بالای پروتئین و کراتین منوهیدرات جیره، ظرفیت نگهداری آب گوشت سینه و ران را افزایش داد (P<0.05).
  pH گوشت و غلظت مالون دی آلدئید در گوشت سینه تحت تاثیر سطوح پروتئین و کراتین منوهیدرات جیره قرار نگرفت (P>0.05). بر اساس نتایج این آزمایش، با افزودن 3 /0 درصد کراتین منوهیدرات به جیره های با سطح پروتئین توصیه شده یا 10 درصد بیشتر، عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، ظرفیت نگهداری آب، عملکرد، کراتین منوهیدرات
 • مرضیه ابراهیمی، احمد زارع شحنه، محمود شیوازاد، زربخت انصاری پیرسرایی صفحات 169-179
  هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیرات سطوح بالای ال-آرژنین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت لاشه در جوجه مرغ های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجه گوشتی یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی (100، 153، 168 و 183 درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس) و 4 تکرار از 1 تا 10 روزگی تغذیه شدند. در روز دهم آزمایش، وزن جوجه ها و مصرف خوراک آن ها، اندازه گیری و بازده خوراک محاسبه شد. همچنین 3 قطعه جوجه از هر تکرار انتخاب، خون گیری و کشتار شدند و وزن ماهیچه سینه ای و ران، کیفیت گوشت ماهیچه سینه ای (رنگ، pH و نیروی برش) و فراسنجه های خونی ارزیابی شدند. سپس داده ها بر اساس رویه GLM نرم افزار SAS آنالیز شدند. بر اساس نتایج، بیشترین درصد افزایش وزن 10 روزگی (33 /2 درصد)، بازده خوراک (35/ 6 درصد) و وزن نسبی ماهیچه سینه ای (16/ 22 درصد) و ماهیچه ران (53/ 17 درصد) در مقایسه با گروه شاهد، در جیره غذایی 168 درصد آرژنین مشاهده شد (P<0.05). همچنین بیشترین درصد افزایش تری یدوتیرونین (45/ 60 درصد)، تیروکسین (91/ 26 درصد) و نسبت تری یدوتیرونین به تیروکسین (91 /25 درصد) پلاسمایی در مقایسه با گروه شاهد، در جیره غذایی 183 درصد آرژنین مشاهده شد (01/0 P<). از سوی دیگر، در جیره غذایی 183 درصد آرژنین، کاهش چشمگیر درصد غلظت های کلسترول (93/ 14 درصد) و تری گلیسرید (19/ 25 درصد) پلاسما، نیروی برش (39/26 درصد) و pH ساعت 24 (05/ 2 درصد) و ساعت 48 (63/ 2 درصد) گوشت در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد (P<0.05). به طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف مقدار 168 درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس، مطلوب ترین نتیجه را در بهبود رشد، کمیت و کیفیت گوشت و فراسنجه های پلاسمایی دارد.
  کلیدواژگان: آرژنین، جوجه گوشتی، عملکرد رشد، فراسنجه های خونی، کیفیت گوشت
 • پریسا قاسمی خانی، حیدر قیاسی، علی صادقی سفیدمزگی صفحات 181-188
  پژوهش حاضر به منظور برآورد اجزای واریانس، روند ژنتیکی و فنوتیپی امتیاز سلول های بدنی (SCS) با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح دام و بهبود تولیدات دامی کشور اجرا شد. در این مطالعه، از 850729 رکورد روز آزمون شمار سلول های بدنی (SCC) در دوره های شیردهی1 تا 4 مربوط به 32955 گاو ماده استفاده شد که در 472 گله طی سال های 1383 تا 1392 جمع آوری شده بود. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل دام روزآزمون تکرارپذیر و نرم افزار ASReml برآورد شد. وراثت پذیری SCS، 176/ 0 و تکرارپذیری داخل و بین دوره های شیردهی به ترتیب203 /0 و 362/ 0 برآورد شد. روند ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از تابعیت میانگین ارزش اصلاحی و فنوتیپی بر سال زایش به ترتیب 0246/ 0- و 047/ 0- محاسبه شد. این روند منفی و معنادار (P < 0.01) را می توان تا حدودی به بهبود ژنتیکی و برنامه های مدیریتی کنترل ورم پستان در سطح گاوداری های کشور نسبت داد.
  کلیدواژگان: پارامترهای ژنتیکی، رکورد روزآزمون، سلول های بدنی، کیفیت شیر، ورم پستان
 • ابوالحسن صادقی پناه، رضا مسعودی، حمید ناییجیان، عباس اکبری شریف صفحات 189-194
  هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون های eCG، PGF2α و GnRH بر بهبود درصد باروری میش های نژاد زندی در فصل تولیدمثل بوده است. در این پژوهش 500 راس میش 5 /2 تا 4 ساله نژاد زندی در شرایط پرورش مرتعی، در فصل تولیدمثل انتخاب و برای همزمان سازی فحلی به مدت 12 روز سیدرگذاری شدند. سپس میش ها به 5 گروه مساوی (100 راسی) تقسیم شدند. به میش های گروه اول هورمونی تزریق نشد. به میش های گروه دوم همزمان با برداشت سیدر 400 واحد eCG تزریق شد. به میش های گروه سوم همزمان با برداشت سیدر 400 واحد eCG و 1 میلی لیترPGF2α تزریق شد. به میش های گروه چهارم همزمان با برداشت سیدر 400 واحد eCG و در روز چهاردهم 1 میلی لیتر GnRH تزریق شد. به میش های گروه پنجم همزمان با برداشت سیدر 400 واحد eCG، 1 میلی لیترPGF2α و در روز چهاردهم 1 میلی لیتر GnRH تزریق شد. تمامی میش ها 54 ساعت پس از سیدربرداری تلقیح مصنوعی شدند. نتایج نشان داد که درصد فحلی در تمامی گروه های دریافت کننده تیمارهای هورمونی از گروه شاهد بیشتر بوده است (05/ 0>P) ولی بین تیمارها اختلاف معناداری وجود نداشت. گروه های دریافت کننده GnRH دارای درصد آبستنی، زایش و بره زایی بیشتری از سایر گروه ها بودند (05 /0>P). همچنین درصد آبستنی، زایش و بره زایی در گروه های دریافت کننده eCG و PGF2α نیز از گروه شاهد بیشتر بود (05/ 0>P). در نتیجه با استفاده از تزریق eCG در هنگام سیدربرداری و GnRH در روز تلقیح مصنوعی می توان بازده تولیدمثلی را در گوسفندان نژاد زندی در فصل تولیدمثل بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: بازده تولیدمثل، میش زندی، eCG، PGF2α، GnRH
 • هادی آتشی، نرجس گرگانی فیروزجاه صفحات 195-200
  انتخاب ژنومی، روشی برای پیش بینی ارزش های اصلاحی، با استفاده از شمار زیادی نشانگر است. هزینه فراوان ژنوتیپ کردن تعداد زیادی حیوان برای تعداد زیادی نشانگر، کاربرد گسترده انتخاب ژنومی را محدود می کند. هدف این مطالعه، بررسی اثر استفاده از تراکم کم تا متوسط نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از مدل rrBLUP بود. صفات با وراثت پذیری 10، 20 و 40 درصد شبیه سازی شد. ژنوم شبیه سازی شده دارای25 جفت کروموزوم بدنی، هرکدام با طول یک مورگان بود. شمار نشانگرها روی 25 کروموزوم،12500، 27500 و 50000 نشانگر بود که 125، 250، 500 و 1000 QTL در طول کروموزوم ها توزیع تصادفی شدند. میانگین حداقل مربعات صحت برآوردهای ژنومی، بین سطوح متفاوت وراثت پذیری و بین تراکم های متفاوت نشانگرها، متفاوت بود (P< 0.05). در صفات با وراثت پذیری کم (10 درصد)، افزایش تعداد نشانگرها در تراکم های کم (250) یا زیاد (1000)QTL بر صحت ارزیابی ژنومی تاثیر نداشت، اما در تراکم های متوسط (QTL (250 و 500QTL صحت ارزیابی ژنومی را افزایش داد. در صفات با وراثت پذیری متوسط (20 درصد) افزایش تعداد نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی تاثیر نداشت. در صفات با وراثت پذیری بالا (40 درصد) افزایش تعداد نشانگرها در تراکم های کم QTL (125) صحت ارزیابی ژنومی را افزایش داد، اما در تراکم های متوسط یا زیاد QTL (250، 500 و 1000) بر صحت ارزیابی ژنومی تاثیر نداشت.
  کلیدواژگان: تراکم نشانگر، صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی، وراثت پذیری
 • سوسن ذوالفقاری، فرشید فتاح نیا*، داریوش علیپور صفحات 201-210

  دو آزمایش برای بررسی اثر فراورده فرعی رازیانه در جیره بره های در حال رشد، بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، غلظت متابولیت های پلاسما، فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی اجرا شد. در آزمایش اول از 20 راس بره نر افشاری × شال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل شاهد و سطوح 3، 6 و 9 درصد (بر اساس ماده خشک) از فراورده فرعی رازیانه بودند. جیره های آزمایشی بر مصرف ماده خشک و غلظت تری گلیسریدها، کلسترول کل و اوره پلاسما اثری نداشتند (05 /0<P). افزایش وزن روزانه بره های تغذیه شده با جیره شاهد و جیره حاوی 6 درصد فراورده فرعی رازیانه از دیگر بره ها بیشتر بود (05/ 0>P). ضریب تبدیل خوراک در بره های تغذیه شده با جیره حاوی 9 درصد فراورده فرعی رازیانه از سایر بره ها بیشتر بود (05 /0>P). پتانسیل تولید گاز، نیمه عمر تولید گاز، نرخ تخمیر، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک در شرایط آزمایشگاه، فاکتور تفکیک، قابلیت هضم حقیقی ماده آلی در شرایط آزمایشگاه، قابلیت هضم الیاف غیرقابل حل در شوینده خنثی و ماده خشک ناپدیدشده پس از 144 ساعت انکوباسیون تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P). بیشترین حجم گاز تولیدی پس از 24 ساعت انکوباسیون و توده میکروبی به ترتیب در جیره حاوی 6 درصد فراورده فرعی رازیانه و جیره شاهد مشاهده شد (05/ 0>P). با توجه به نتایج این آزمایش، افزودن 6 درصد فراورده فرعی رازیانه به جیره باعث بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه بره های در حال رشد شد؛ اگرچه با تیمار شاهد تفاوتی نداشت.

  کلیدواژگان: بره های در حال رشد، عملکرد، فراسنجه های تولیدگاز، فراورده فرعی رازیانه
|
 • Mohammad Shadmani, Farzad Bagherzadeh Kasmani, Hamid Reza Mirzaee, Mehran Mehri Pages 111-118
  This research was conducted to evaluate the effects of adding five levels of Ferula assa foetida powder (0، 0. 25، 0. 50، 0. 75 and 1 percent of diet) on performance، humoral and cellular immune status and cecal microbial population. A total of 200 one-day-old mixed sex Ross 308 broiler chicks were randomly assigned to 5 experimental groups with each four replicates and 10 birds in each replicate، using to a completely randomized design. Experimental periods were as 1-21 and 22-42 days of age. During 22-42 days of age، the highest body weight gain (BWG) was observed in birds fed diet containing 0. 75% Ferula assa foetida (FAF). At 1-21 days of age، adding FAF to the diet did not affect FCR (P>0. 05) but at 22-42 days of age the lowest FCR was observed in birds fed 0. 75% FAF compared to control group (P<0. 05). Birds fed FAF، had higher antibody titer against NDV، IB and cellular immunity 48h after challenging with 2،4-Dinitrochlorobenzene (P<0. 05). Birds fed 0. 75 percent FAF، had higher relative bursa of Fabricius weight compared to birds in control group (P<0. 05). Cecal lactobacilli population improved by using FAF in diet (P<0. 05). Result of this experiment showed that using 0. 75% FAF powder in diet of broilers could improve FCR، humoral and cellular immune responses as well as cecal lactobacilli population.
  Keywords: broiler chickens, feed conversion ratio, Ferula assa foetida, humoral immunity, lactobacilli
 • Mahdi Mokhber, Mohammad Moradi Shahrbabak, Mostafa Sadeghi, Hossein Moradi Shahrbabak, John Williams Pages 119-131
  Identification of selection targeted genomic regions is one of the most challenging areas of research in animal genetics, particularly in livestock. We carried out a genome-wide scan for signatures of positive selection to identify genomic regions that had been under selection in Iranian Khuzestani and Mazandrani buffalo breeds. A total of 148 water buffalo from Khuzestani (N=121) and Mazandrani (N=27) buffalo breeds were genotyped using Axiom® Buffalo Genotyping 90K Array. Unbiased method of population differentiation index (FST) was applied to detect signatures of selection. In total, 23 regions exceeding the 0.1 percent threshold of the empirical posterior distribution were identified as extremely differentiated. These selected genomic regions were surveyed to find encoding putative candidate genes and 64 genes and 27 QTL were extracted from the corresponding areas in UMD3.1 Bos Taurus Genome Assembly. Some of these genes have previously reported as signature of positive selection in the last studies. Some of these genes were also found to be involved in milk production traits and domestication-related changes include sensory perceptions, brain and neural system development, pigmentation, and geographic adaptation. Also, survey on extracted QTLs was shown that these QTLs involved in some economicl important traits in buffalo such as feed conversion ratio, subcutaneous fat, body weight, average daily gain, type, Meat tenderness, milk production conentent, udder attachment, calf size and calving ease traits. However, it will be necessary to carry out more association and functional studies to demonstrate the implication of these genes.
  Keywords: signatures of selection, Genome, Wide Survey, population differentiation index, Khuzestani, Mazandrani buffalo breeds
 • Vahid Ghadimi, Mahdi Zhandi Pages 133-139

  The aim of this study was to evaluate the effect of bovine serum albomin (BSA) in stallion semen extender in cool condition. After collection, semen samples were pooled and divided into four equal parts. Each part was diluted with one of the following extenders: 1) extender without BSA (BSA-0), 2) extender containing 5 mg/mL BSA (BSA-5), 3) extender containing 10 mg/mL BSA (BSA-10), and 4) extender containing 15 mg/mL BSA (BSA-15). After 2, 24 and 48 hours in cool condtions, the effect of different extenders on motility, viability, plasma membrane functionality and Malondialdehyde (MDA) level were evaluated. The obtained results indicated that total sperm motility in BSA-5 and BSA-10 extenders was significantly higher compared to BSA-0 and BSA-15 extenders after 48 hours. BSA-10 extender resulted in significantly higher progressive motility compared to BSA-0 and BSA-15 extenders. Plasma membrane functionality was significantly lower in BAS-15 extender compared to other extenders after 48 hours. Viability was significantly decreased in BSA-15 extender compared to other extenders. In conclusion, BSA-15 extender had lower protective effect on total motility and plasma membrane functionality comared to other extenders at 48 hours.

  Keywords: Caspian horse, cooling, sperm, bovine serum albumin
 • Neda Farzanfar, Mehrdad Mohammadi, Mohammad Roostaie Ali, Mehr Pages 141-149

  This study was conducted to investigate the effect of0 (control), 0.5, 1, 1.5 and 2 ml/L of Shirazi thyme aqueous extract in drinking water on performance and immune response in broilers. Two hundred one- day- old broiler chicks (Ross 308) were allocated to five treatments with four replicates and 10 birds per cage in a completely randomized design. Daily feed intake, daily body weight gain and feed conversion ratio were measured. The birds were chalenged by sheep red blood cell (SRBC) on days 8 and 22 of age and serum antibody levels produced in response to SRBC were measured on days 21, 28, 35 and 42. Skin response to Phytohemagglutinin-P (PHA-P) injection was assessed intradermally on day 16. The Shirazi thyme aqueous extract had no effect on feed intake, daily weight gain, feed conversion ratio and carcass traits. The consumption of 2 ml/L Shirazi thyme aqueous extract in drinking water increased total Anti-SRBC and IgM titers on day 21; 1 and 1.5 ml/L increased IgM titer on day 28; 0.5, 1.5 and 2 ml/L increased total Anti-SRBC and IgG titers on day 35 and 1.5 and 2 ml/L increased IgG titer on day 42 (P<0.05). Cell immunity in response to PHA-P injection was not affected by treatment groups. It can be concluded that Zataria multifora Boiss have no effects on performance and cell immunity but improve humoral immunity in broilers.

  Keywords: broilers, immune system, Zataria multifora Boiss extract, Performance
 • Ali Rezaee Roodbari, Hamid Kohram, Essa Dirandeh Pages 151-158
  The objective of this study was to consider economic consequence of delayed conception of milking cows in large dairy farms in Iran. Optimum open days and milk production at peak were assumed to be 110 days and 45 kg respectively. Price of milk, feed, semen and hormones were calculated based on average prices of autumn, 2013. Results of this study showed that increasing days in milk (DIM) from 110 to 170 has doubled costs of sperm and veterinary hormones. Delaying of each day of conception in cows with 45 kg of milk production at peak, during first; second, third and fourth estrous cycle beyond the optimum days open (110 d) cause economic losses of 308503, 572818, 812689 and 1013331 Rials, respectively. Feed costs compromise 54.7 to 56.6 percent of the loss, and any one percent change in feed price will directly cause 0.55 percent changes of the loss.
  Keywords: Economic evaluation, open days, feed costs
 • Arsalan Nabati, Seyed Davood Sharifi, Shokoufe Ghazanfari Pages 159-168
  This experiment was conducted to investigate the effects of different levels of creatine and protein in diets on performance and meat quality of broiler chickens. A total of 320 day old Ross broiler chicks were used in a 2×4 factorial arrangement of dietary treatments comprised two levels of protein (Ross recommendation and 10% higher than recommendation) and four levels of creatine (0, 0.1, 0.3 and 0.5% of diet) in a completely randomized design with four replicates and 10 chicks per replicate. Performance characteristics were measured at the end of starter (0-10 d), grower (11-24 d) and finisher (25-42 d) periods. The concentration of MDA was measured in breast meat after induced oxidation by ferrous sulphate and ascorbic acid. pH and WHC were measured in breast and tight meat at the end of period. The results showed that chicks fed on diets containing high level of protein had more feed intake and weight gain and showed better feed conversion ratio (P<0.05).Body weight gain and feed conversion improved by increasing in the amount of dietary creatine (P<0.05).Water holding capacity of the breast and thigh meat increased by increasing in dietary protein and creatine (P<0.05). Also different levels of protein and creatine monohydrate had no significant effect on the pH and MDA contents of breast and thigh meat after slaughtering. The results obtained in this experiment indicate that creatine supplementation of broiler diets containing recommended protein level by manuals or 10% higher than it, improve growth performance and meat quality.
  Keywords: broiler, Performance, creatine monohydrate, water holding capacity
 • Marziyeh Ebrahimi, Ahmad Zare Shahneh, Mahmoud Shivazad, Zarbakht Ansari Pirsaraei Pages 169-179
  The objective of the present study was to determine the effects of feeding high levels of L-arginine on growth performance, blood metabolites, and carcass meat quality of female Ross broiler chickens at the starter period. In this experiment, 192 day old chicks were fed with 4 dietary treatments (100%, 153%, 168% and 183% of digestible arginine, based on the Ross catalogue recommendation) with 4 replications in a completely randomized design from day 1 to 10. On 10th day of experiment, chicks were weighed, feed consumption was recorded, and feed efficiency was calculated. Also, three chickens per replication were selected after sampling, blood were euthanized to measure breast and thigh muscle weights, meat quality of the breast muscle (color, pH, and shear force). Data were analyzed based using proc GLM of SAS software. According to the results, the highest increasing percentage for body weight (2.33%), feed efficiency (6.35%), relative weight of breast (22.16%) and thigh (17.53%) muscles were observed in diet with 168% digestible arginine relative to control group (P<0.05). Also, the highest increasing percentage in plasma triiodothyronine (60.45%), thyroxine (26.91%), and relative triiodothyronine to thyroxine (25.91%) was observed in diet with 183% digestible arginine relative to control group (P<0.01). On the other hand, in 183% digestible arginine group noticeable decrease in percentages of plasma cholesterol (14.93%) and triglyceride (25.19%) concentrations, shear force (26.39%) and 24 (2.05%) and 48 (2.63%) h meat pH was observed(P<0.05) relative to the control group. The overall results of this study showed that consumption level of 168% digestible arginine, as based of Ross catalogue recommendation, had the best desirable results on growth, meat quality andplasma metabolites.
  Keywords: arginine, growth performance, meat quality, blood parameters, broiler chicken
 • Parisa Ghasemi Khani, Heydar Ghiasi, Ali Sadeghi, Sefidmazgi Pages 181-188
  The objective of this study was to estimate variance components, genetic and phenotypic trends for somatic cell score. Dataset that collected by the Animal Breeding Center of Iran was used in this study. Data file included 850,729 test day records of somatic cell counts (SCC) on 32,955 cows from lactations one to four, in 472 herds, gathered from years 2002 to 2013 in Iran. A test day repeatability animal model was used to estimate the genetic parameters and variance components using ASReml. The heritability was estimated 0.176. Estimated repeatability (± SE) for within (rwit) and between (racr) parities were 0.362 ± 0.006 and 0.230 ± 0.002, respectively. The genetic and phenotypic trend based on regression of average breeding values of SCS on year of birth, was -0.0246 and -0.047, respectively. This trend could be due to genetic improvement and mastitis management control programs that are widely being used across the dairy farms in country.
  Keywords: genetic parameters, milk quality, test day record, mastitis, somatic cell
 • Abolhassan Sadeghi Panah, Reza Masoudi, Hamid Reza Naeejian, Abbas Akbari, Sharif Pages 189-194
  The aim of this study was to determine the effects of eCG, PGF2α and GnRH hormone on improvement of reproduction performance of CIDR synchronized Zandi ewes in breeding season. 500 ewes with age of 2.5-4 years and same nutritional condition were selected for this study and received CIDR for 12 days. Then these ewes were assigned to five equal groups. First group received no hormone (control group). In the second group, ewes were injected 400 Iu of eCG at the time of CIDR removal. The ewes of third group received 400 IU of eCG and 1 ml PGF2α at the time of CIDR removal. The ewes of forth group received 400 IU of eCG at the time of CIDR removal and 1 ml GnRH in 14th day. The ewes of fifth group were received 400 IU of eCG and 1 ml PGF2α at the time of CIDR removal and 1 ml GnRH in 14th day. All ewes were inseminated 54 hours after CIDR removal. Results showed that heat rate was higher in hormone treated groups than control group (P<0.05), but the diffrences between treated groups were not significant. Groups receiving GuRHhad higher pregnancy rate, parturition rate and lambing rate than other groups (P<0.05). Pregnancy rate, parturition rate and lambing rate of eCG and PGF2α groups were higher than control group (P<0.05). In conclusion using of eCG injection at the time of CIDR removal and GnRH in the day of artificial insemination could improve reproductive efficiency in Zandi ewe in the breeding season.
  Keywords: reproduction performance, Zandi ewe, eCG, PGF2α GnRH
 • Hadi Atashi, Narjes Gorgani, Firouzjah Pages 195-200
  Genomic selection is a method to predict the breeding values of individuals using a large number of single nucleotide polymorphism markers. The cost of the high-density marker panel genotyping is very high, which prevents the widely application of genomic selection. The present simulation study was carried out to evaluate the use of low to medium marker density panels to predict direct genomic values. In this study, a trait with heritability of 0.10, 0.20, and 0.40 was simulated. The simulated genome was consisted of 25 outosomes with the same distance (1morgan). Different marker density (12.5, 27.5 and 50 k) and 125, 250, 500 and 1000 random distributed QTL were simulated. The least square means of genomic accuracy varied between the different levels of heritability and the different marker density (P<0.05)­. For low heritable trait (10℅), increasing the markers density had no effect on genomic accuracy with low (125) or high (1000) number of QTL, but did with the moderate number of QTLs (250 and 500 QTLs). The results showed that along with increasing in the number of markers, genomic accuracy was not changed in traits with medium heritability (20℅). For high heritable trait (40℅), increasing the marker density had no effect on genomic accuracy whit the moderate to high QTL density (250, 500 or 1000 QTLs), but but it increased the accuracy with low number of QTLs (125 QTLs).
  Keywords: marker density, heritability, accuracy of genomic estimated breeding value
 • Sousan Zolfaghari Moheb, Farshid Fatahnia, Daryoush Alipour Pages 201-210

  This research was conducted to investigate the effects of fennel by product (FBP) on productive performance of growing lamb and in vitro gas production parameters, using 20 Afshari×Chal male lambs (BW = 49 ± 0.24 kg) were used in a randomized complete block design. Experimental treatments consisted of diets including of 0, 3, 6 and 9% of FBP (dry matter basis). Dietary treatments had no effect on dry matter intake (DMI) (P>0.05). Daily weight gain was higher in lambs fed control and 6% FBP diets (P<0.05). Feed conversion ratio was higher in lambs with diet of 9% FBP compared to the others (P<0.05). Potential of gas production, fermentation rate, nutrient digestibility and partitioning factor were not affected by the experimental diets (P>0.05). The highest gas volume and microbial biomass were observed in the diet containing 6% of FBP and control diet after 24 h of incubation, respectively (P<0.05). According to the results of this experiment, addition of 6% of FBP to the diet improved feed conversion ratio and daily body weight gain of growing lambs although had no difference with control treatment.

  Keywords: fennel by product, growing lambs, Performance, gas production parameters