فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیر حسین محوی، عبدالحسین مدنی، یدالله فخری صفحه 1
  مقدمه
  رادن 222 از عناصر رادیو اکتیو، بی رنگ، بی بو و با نیمه عمر 83/3 روز می باشد که استنشاق آن در بلند مدت می تواند باعث سرطان ریه گردد. مصالح ساختمانی مانند سنگ های گرانیتی یکی از منابع اصلی انتشار گاز رادن 222 در هوای داخلی منازل مسکونی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تفاوت دز موثر دریافتی ناشی از رادن222 هوای داخلی منازل مسکونی قدیم و جدید شهر میناب انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه غلظت رادن 222 هوای داخلی و بیرونی 17 منزل مسکونی جدید و 17 منزل مسکونی قدیم در دو فصل زمستان و بهار توسط دستگاه پرتابل رادن سنج مدل RTM1688-2 اندازه گیری شد و توسط معادله UNSCEAR دز موثر دریافتی محاسبه و سپس تفاوت دز موثر دریافتی رادن 222 در منازل مسکونی جدید و قدیم مقایسه گردید.
  نتایج
  میانگین غلظت رادن 222 هوای داخلی منازل مسکونی قدیمی (Bq/m3 25±3) و جدید (Bq/m3 42±6) کمتر از حد استاندارد WHO و EPA می باشد. میانگین دز موثر دریافتی سالانه رادن 222 در منازل مسکونی قدیم و جدید شهر میناب به ترتیب 07/ 0±64/ و 15/ 0±06/ 1 mSv/y می باشد.
  نتیجه گیری
  منازل مسکونی جدید و قدیم شهر میناب منبع رادن 222 می باشند. به علت به کار گیری بیشتر گرانیت در مصالح ساختمان های جدید، از این رو غلظت رادن 222 و به دنبال آن دز موثر دریافتی افراد در منازل مسکونی جدید نسب به منازل قدیمی بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: رادن 222، دز موثر دریافتی، منازل مسکونی، هوای داخلی
 • حمزه علی جمالی، کاووس دیندارلو صفحه 10
  مقدمه
  صنایع تولید فرش و موکت به دلیل مصرف بالای آب، حجم زیادی فاضلاب تولید می کند که به دلیل استفاده از رنگ های مختلف در فرایندهای تولیدی، فاضلابی با تصفیه پذیری ضعیف تولید می گردد که تهدیدی برای محیط زیست است. در این تحقیق، تاثیر فنتون(H2O2/Fe2+) در تصفیه فاضلاب رنگی صنعت فرش در شرایط بهره برداری مختلف مثل غلظت FeSO4 و H2O2، pH اولیه و نسبت H2O2/Fe2+ مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در یک راکتورBatch انجام گرفت. در این ارتباط 72 نمونه فاضلاب از کارخانه تولید فرش و موکت جمع آوری گردید و اثر متغیرهایی مانند pH، غلظت پراکسید هیدروژن و غلظت سولفات بر تصفیه پذیری فاضلاب ارزیابی گردید. سطح بهینه هر متغیر از طریق تکرار آزمایشات و با ضریب اطمینان 95درصد تعیین گردید. آزمایش TOC با استفاده از دستگاه سنجش TOC مدل ANATOC II و سایر آزمایشات بر اساس کتاب روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب انجام شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS16 وExcel تجزیه و تحلیل شد.
  نتایچ: نتایج نشان داد که بهترین pH برای حذف مواد آلی در فرایند فنتون برابر با 3 است. در این تحقیق با مصرفg/L 5/5 از FeSO4 و g/L 385 از H2O2 در 3 pH راندمان حذف COD تا 95% بدست آمد. نسبت (H2O2/Fe2+ (gr/gr برای حذف حداکثر COD بین 190 – 95 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های بدست آمده، در فرایند اکسیداسیون فنتون، مواد آلی موجود در فاضلاب صنعت فرش بخوبی حذف می گردند. همچنین علاوه بر تاثیر pH و مقدار مصرف واکنش گرها در فرایند اکسیداسیون، نقش نسبت H2O2/Fe2+ بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: فاضلاب صنعتی، تصفیه، رنگ، فرآیند فنتون، اکسیداسیون
 • زهرا خلیلی، علی صدرالهی صفحه 21
  مقدمه
  تفاوت در عوامل موثر انرژی مصرفی فعالیتی سالمندان باعث تنوع در میزان انرژی مصرفی در جوامع گوناگون می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی انرژی مصرفی فعالیتی و عوامل مرتبط در فعالیت های جسمانی سالمندان کاشان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش سالمندان بالای 60 سال تحت پوشش پایگاه های بهداشتی شهر کاشان بود. تعداد نمونه 400 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای سهمیه ای بود. شرکت کنندگان از لحاظ مشخصات دموگرافیک، و پرسشنامه تعیین سطح انرژی مصرفی در فعالیت جسمانی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آمار توصیفی و آزمون های اسپیرمن، من ویتنی یو، کروسکال والیس و رگرسیون رتبه ای در سطح معنی داری 0.05>p تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین سن جامعه 8/ 6± 6/67 سال، با متوسط انرژی مصرفی84/ 364 ± 21/ 326 MET بود. تعداد (85%)340 سالمند در سطح فقدان و مصرف کم انرژی فعالیتی بودند. سالمندان مرد متوسط انرژی مصرفی بالاتری نسبت به زنان داشتند. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین میانگین انرژی مصرفی و متغیرهای جنس(01/ 0=p)، تاهل(003/ 0=p)، محل زندگی(011/ 0=p)، تحصیلات(025/ 0=p) و استقلال در تحرک (00/ 0=p) مشاهده شد. همچنین متغیرهای پیش بینی کننده موثر در وضعیت مصرف انرژی فعالیتی سالمندان شامل جنس (CI=0.720، 2.469، p=0.00)، شغل(CI=0.157، 1.669، P=0.018)،، محل سکونت(CI=0.444،-1.891، P=0.002) و استقلال در تحرک(CI=1.084،-2.343، P=0.00) بودند.
  نتیجه گیری
  بیشتر سالمندان در گروه مصرف کم انرژی فعالیتی بودند لذا کمبود برنامه های آموزشی ارائه شده در پایگاه های بهداشتی درمانی شهر کاشان می تواند نقش مهمی در انرژی مصرفی فعالیتی سالمندان داشته باشد. همچنین با تغییر روند موجود و لحاظ کردن متغیرهای موثر در مصرف انرژی فعالیتی می توان شرایط مناسب تری را مهیا نمود.
  کلیدواژگان: سالمند، فعالیت جسمانی، انرژی مصرفی
 • حمید رضا غفاری، یدالله فخری، وجیه حسن زاده صفحه 31
  مقدمه
  استفاده از تلفن های همراه هوشمند روز به روز در جهان در حال افزایش است و استفاده بیش از حد از این نوع تلفن ها باعث نگرانی های زیادی در زمینه اثرات میدان های الکترو مغناطیسی منتشره و میزان جذب ویژه بر سلامت انسان شده است.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی میدان الکتریکی ناشی از تلفن های همراه هوشمند سامسونگ و نوکیا توسط دستگاه پرتابل اندازه گیری امواج الکترو مغناطیسی مدل HI-3603-VDT/VLF اندازه گیری شد و میزان جذب ویژه سر در این دو تلفن همراه بوسیله معادله ICNIRP مورد محاسبه قرار گرفت. میزان جذب ویژه تلفن های همراه هوشمند سامسونگ و نوکیا با استفاده از آزمون آماری T-Test مقایسه و تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  میانگین میدان الکتریکی تلفن همراه سامسونگ و نوکیا به ترتیب v/m 0/ 19±1/ 8 و v/m 0/39±2/ 32 و دامنه میدان الکتریکی به ترتیب v/m 2/21-1/ 56 و v/m 2/89-1/69 می باشد. میانگین میزان جذب ویژه در سامسونگ و نوکیا به ترتیبW/Kg 0/0005±0/0024 و 0/0013±0/0041 در فرکانس MHz 900 و W/Kg 0/001±0/004 و W/Kg 0/002±0/0062 در فرکانس MHz 1800 می باشد. نسبت میانگین میدان الکتریکی تلفن همراه سامسونگ به حد رهنمود در فرکانس MHz900 و MHz1800 به ترتیب 36/ 4 % و 34/ 3 % و همچنین در تلفن همراه نوکیا به ترتیب 62/ 5% و 34/ 4 % می باشد. نسبت میانگین میزان جذب ویژه سر در تلفن های همراه هوشمند سامسونگ و نوکیا به حد رهنمود در فرکانس 900 به ترتیب 15/ 0% و 25/ 0% و در فرکانس MHz 1800 نیز به ترتیب 23/ 0% و 38/ 0 % می باشد.
  نتیجه گیری
  میزان جذب ویژه تلفن های همراه هوشمند نوکیا در فرکانس های 900 و 1800 به طور معنی دار بیشتر از سامسونگ می باشد (05/ 0 >p value). از این رو می توان گفت در یک دوره زمانی ثابت خطرات سلامتی تلفن های همراه هوشمند نوکیا بیشتر از سامسونگ می باشد.
  کلیدواژگان: تلفن های همراه هوشمند، سامسونگ، نوکیا، میزان جذب ویژه
 • سید مصطفی موسوی بزاز، عبدالحسین مدنی، فایقه زارعی، الهلام عباسی خادر صفحه 40
  مقدمه
  اختلالات رفتاری، اختلالات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای همه افراد جامعه از جمله کودکان و نوجوانان مشکلات بسیاری را ایجاد می کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات روانی و عوامل اجتماعی-دموگرافیک مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بشاگرد انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه بصورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستانی شهرستان بشاگرد بود. در مجموع 313 نفر وارد مطالعه گردید که به روش ترکیبی از تصادفی خوشه ای، طبقه ای و ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تصحیح شده SCL-90 بوده که روایی و پایایی آن قبل از اجرا بررسی و تعیین گردید. پرسشنامه درحضور یک نفر کارشناس روانشناس که بدین منظور آموزش دیده توزیع و پس از توضیحات لازم توسط دانش آموزان تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS16 و برای توصیف داده ها از آمار های توصیفی وبرای تحلیل داده ها از آمار استنباطی مانند آزمون کای، t-test، آنالیز واریانس استفاده گردید.
  نتایج
  در این مطالعه در مجموع 313نفر دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت. دامنه سنی شرکت کننده گان 21-14 سال و میانگین سنی آنان 16.33 سال با انحراف معیار 1.26 سال بود. شیوع کلی اختلالات روانی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستانی شهرستان بشاگرد 11 /51 درصد بوده که در جنس دختر این میزان به 24/ 85 درصد بود و نسبت به جنس پسر اختلاف معنادار آماری نشان داد.
  اختلال پارانوئید شایع ترین اختلال و ترس مرضی کم ترین میزان شیوع اختلافات روان شناختی (6/ 0 درصد) در میان دانش آموزان دبیرستانی بشاگرد بود. رابطه شیوع اختلالات روان شناختی با جنسیت در اکثر اختلالات بجز ترس مرضی (151/ 0= p) و روان پریشی (087/ 0 =p) مشاهده گردید. عامل پایه تحصیلی در شیوع اختلال حساسیت فردی، افسردگی و پارانوئید ارتباط معنادار آماری داشته است. همچنین موقعیت جغرافیایی دانش آموز (محل سکونت) در شیوع اختلال وسواس، پرخاشگری و روان پریشی ارتباط معنادار داشته است. (05/ 0> p) هیچ کدام از اختلالات روان شناختی مورد بررسی با عواملی مانند شغل پدر، شغل مادر، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد فرزندان در خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده ارتباط معنادار نداشت (05/ 0< p)
  نتیجه گیری
  میزان شیوع اختلالات رفتاری در شهرستان بشاگرد در مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در حد متوسط قرار دارد. با این وجود، لزوم سیاست گذاری سلامت روان در مقطع نوجوانی برای کاهش بار آسیب در آینده و ارا ئه راهکارهای برون رفت از این مساله به قوت خود باقی است
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، عوامل اجتماعی، دانش دبیرستانی، بشاگرد، ایران
 • فاطمه زارع، مرضیه خادمیان، مهدی بهجتی اردکانی، مهدی زارع، روح الله پرویزی، علیرضا باقرائت صفحه 47
  مقدمه
  استرس شغلی از عدم تعادل بین نیازهای شغلی و توانایی های فرد و عدم توانایی فرد جهت غلبه بر نیازهای شغلی، منتج می شود. استرس شغلی می تواند منجر به عدم رضایت شغلی شود. این مطالعه با هدف بررسی رضایت شغلی و تعیین ارتباط بین ابعاد استرس شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان اتاقهای کنترل یکی از پالایشگاه های نفت جنوب کشور انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تمامی صد نفر کارکنان شاغل در اتاقهای کنترل پالایشگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. استرس شغلی با استفاده از پرسشنامه انستیتوی بهداشت روانی آمریکا و رضایت شغلی با پرسشنامه استاندارد رابینز مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات جمع آور شده توسط نرم افزار SPSS ver.16 تجزیه و تحلیل شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه احتمالی بین ابعاد مختلف استرس شغلی و رضایت شغلی استفاده شد.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان داد که 08/ 62درصد از افراد مورد مطالعه در سطح استرس بالا قرار دارند. در ارتباط با رضایت شغلی 2/ 9، 1/ 16، 7/ 28، 6/ 27 و 4/ 18 درصد ازافراد مورد مطالعه به ترتیب به عنوان کاملا«راضی، راضی، نه راضی و نه ناراضی، ناراضی و کاملا» ناراضی طبقه بندی شدند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رضایت شغلی با کلیه ابعاد استرس شغلی همبستگی دارد(01/ 0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط بین رضایت و استرس شغلی می توان با تمرکز بر ابعاد مختلف استرس شغلی و بهبود وضعیت روابط بین فردی، شرایط فیزیکی و علاقه مندی به کار در بین کارکنان، سطح استرس شغلی را کاهش و به دنبال آن سطح رضایت شغلی را افرایش داد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، رضایت شغلی، کارکنان اتاقهای کنترل، پالایشگاه نفت
 • خدامراد صوفی، نرگس خانجانی، فاطمه کامیابی صفحه 56
  مقدمه
  با توجه به اهمیت کنترل و حذف مالاریا در ایران، در این مقاله روند مالاریا و نقش مداخلات پیشگیرانه بر بروز این بیماری در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان به منظور فراهم شدن زمینه تحقیقات بیشتر و ارائه راهکارهای موثر در جهت کنترل و حذف بیماری مالاریا مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه داده ها به روش سرشماری با استفاده از آمارهای موجود در شبکه بهداشت و درمان و سایر پایگاه ها شهرستان سرباز، طی سال های 93-1384 جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS18 تجزیه و تحلیل گردید. برای مقایسه ها از آزمون تی تست زوجی، Wilcoxon و برای مقایسه متغیر های کمی از آزمون Spearman استفاده شد.
  یافته ها
  موارد بیماری مالاریا در شهرستان سرباز از 3865 مورد با میزان بروز 4/ 28 در هزار نفر در سال 1384 به 313 مورد با میزان بروز 9/ 1 در هزار نفر در سال 1393 رسیده است. موارد بروز در روستاهایی که طی ده سال گذشته از برق و لوله کشی آب برخوردار شدند. به طور معنی داری کاهش یافته است. همچنین موارد بروز بیماری پس از وقوع طوفان گونو در این شهرستان افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  موارد مالاریا در دهه اخیر در جنوب شرق کشور کاهش یافته و جهت حذف این بیماری، کنترل مناطق مرزی، همکاری های درون بخشی و بین بخشی و هوشیاری سیستم بهداشتی در مقابله با اپیدمی های احتمالی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شهرستان سرباز، مالاریا، حذف، روند، مداخلات پیشگیرانه
 • خدابخش کرمی، سودابه قلعه صفحه 67
  مقدمه
  استفاده مناسب و صحیح از گروه های اصلی غذایی در دوران کودکی به ویژه سن دبستان یکی از اولویت های اساسی در همه کشورها می باشد. صبحانه اصلی ترین وعده غذایی مصرفی در روز است. صبحانه سالم باعث افزایش انرژی و عملکرد ذهن می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی الگوی مصرف صبحانه و میان وعده در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان امیدیه انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه یک بررسی توصیفی - تحلیلی است که بر روی 155 نفر از دانش آموزان دختر در مقطع دبستان در سه مدرسه شهرستان امیدیه که به صورت تصادفی انتخاب شده اند انجام گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که الگوی مصرف صبحانه در دانش آموزان رضایت بخش بو ده است و حدود 80% از دانش آموزان صبحانه مصرف کرده اند. حدود 22 درصد از دانش آموزان از میان وعده های نامناسب استفاده کرده اند در حالی که مصرف میان وعده های سنتی مانند خشکبار 13 درصد بوده است.
  نتیجه گیری
  میزان مصرف صبحانه در بین دانش آموزان رضایت بخش بود. جایگزینی الگوی میان وعده های کاذب با میان وعده های سنتی که از نظر مواد مغذی با غذاهای اصلی برابر می کنند مسئله ای است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. ارائه برنامه های آموزشی در خصوص تغذیه مناسب دانش اموزان در مدارس توصیه می شود
  کلیدواژگان: صبحانه، میان وعده، الگوی غذایی، مدارس ابتدایی
|
 • A. Mahvi, A. Madani, Y. Fakhri Page 1
  Introduction
  Radon 222 is a radioactive, colorless and odorless element with a half -life of 3.83 days. Long term exposure to Radon 222 can cause lung cancer in humans. Building materials such as granite stone is one of the main sources of radon 222. The aim of this study was comparison of effective dose of Radon 222 in old and new Dwellings; Minab City, Iran
  Methods
  Indoor and outdoor concentration of radon 222 was measured in 17 new (Al-Mahdi) and 17 old Dwellings (Pari-Taghi) in two seasons, winter 2013 and spring 2013, by a portable Radon meter (model RTM1688-2) and the effective dose was calculated by UNSCEAR equation. Then the effective doses of radon 222 in new and old Dwellings were statistically compared and analyzed.
  Results
  The mean concentrations of radon 222 in indoor air of Pari-Taghi (25 ± 3 Bq/m3) and Al-Mahdi (42 ± 6 Bq/m3) Dwellings were less than the standards of WHO and EPA. The effective doses of radon 222 in Al-mahdi and Pari-Taghi were 1.06 ± 0.15 and 0.64 ± 0.07 mSv/y, respectively.
  Conclusion
  Due to greater use of granite in the new Dwellings, the concentration of Radon 222 and consequently its effective dose in new Dwellings is more in comparison to old Dwellings.
  Keywords: Radon 222, Effective dose, Old, new dwellings, Indoor air
 • H. Jamali, K. Dindarloo Page 10
  Introduction
  Because of high water consumption, carpeting industries produce high levels of waste water which as a result of using different dyes in production processes their treatment feasibility is very low which is a threat for environment. This study conducted to evaluate the treatment feasibility of carpet industry wastewater using Fenton.
  Method
  This descriptive-analytical study conducted in a batch reactor. From carpeting industries 72 wastewater samples were taken. The effect of changing the level of variables such as pH, Hydrogen peroxide, and Iron sulfate on wastewater treatment feasibility was measured and by repeating the experiments the optimum level of each variable was determined with a confidence level of 95%. TOC was measured using ANATOC II TOC measurement instrument. All experiments were performed according to standard method. Data were analyzed using SPSS and Excel software.
  Results
  Results indicated that the best pH for removal of organic material in Fenton process is 3. COD removal efficiency revealed to be 95% when using 5.5 g/L FeSO4 and 385 g/L H2O2 in pH 3. H2O/Fe2+ ratio for maximum removal of COD was 95-10.
  Conclusion
  According to our results, carpeting wastewater organic materials can be efficiently removed using Fenton process. It was also revealed that factors such as pH, the amount of reagents, and H2O/Fe2+ ratio affect the Fenton oxidation process.
  Keywords: Industrial wastewater, Treatment, Dye, Fenton process, Oxidation
 • Z. Khalili, A. Sadrollahi Page 21
  Introduction
  Difference in factors affecting elderly energy consumption leads to difference in their energy consumption. This study aims to investigate Activity related energy consumption and associated factors in physical Activity of Kashan city elderly.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study conducted in 2014. The study populations were elderly above 60 years old covered by health care center in Kashan, Iran. The subjects selected by multi stage-cluster sampling method. The sample size was 400-subject according to Cochran formula and previous studies. The Cluster sizes were different according to gender and living area. The demographic characteristics, body mass index, and energy consumption for physical activity were recorded in the questionnaires. Data analyzed by SPSS version 16. Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test, spearman correlation coefficient, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U test and ordinal regression used in data analysis. The significance level for all the tests was 0.95.
  Results
  The females in this study were 237 subjects (59.2 %). The average age and activity energy consumption of studied population were 67.6±6.8 years 326.21±364.84 MET, respectively. According to the results 85% of elderly were in lack and low level of activity energy consumption. Elderly men had more activity energy consumption than elderly women (P<0.05). Our results indicated signification relationship between energy gender (p=0.01), marital status (p=0.003), living place (p=0.011), education (0.025), and dependency for movement (p=0.00) and activity energy consumption in the studied population. In addition Effective predictors of activity energy consumption in the studied population were gender (CI=0.720, 2.469, p=0.00), current job (CI=0.157, 1.669, P=0.018), living place (CI=0.444,-1.891, P=0.002), and dependency for movement (CI=1.084,-2.343, P=0.00).
  Conclusion
  as most of the studied elderly were at low level of activity energy consumption, it can be concluded that current educational programs are insufficient or ineffective. Changing the current trends and paying attention to the factors associated with elderly activity can enhance the situation.
  Keywords: Aging, Physical activity, Energy expenditure
 • H. Ghafari, Y. Fakhri, V. Hassanzadeh Page 31
  Introduction
  The use of smart phones is increasing in the world. This excessive use, especially in the last two decades, has created too much concern on the effects of emitted electromagnetic fields on human health. This study aims to compare electric field specific absorption rate of head in Nokia and Samsung smart mobile phone users
  Methods
  In this descriptive-analytical study the electric fields resulting from Samsung and Nokia smart phones were measured by a portable electromagnetic meter Model HI-3603-VDT/VLF. Then, head absorption rate was calculated by ICNIRP equation. Finally, specific absorption rate for Samsung and Nokia smart phones was compared by T-Test.
  Results
  The mean of electric field for Samsung and Nokia smart mobile phones was 1.8 ±0.19 v/m and 2.23±0.39 v/m and the range of the electric field was 1.56-2.21 v/m and 1.69-2.89 v/m, respectively. The mean of specific absorption rate in Samsung and Nokia mobile phones was 0.002 ± 0.0005 W/Kg and 0.0041±0.0013 W/Kg at the frequency of 900 MHz and 0.004±0.001 W/Kg and 0.0062±0.0002 W/Kg at the frequency of 1800 MHz, respectively. The ratio of mean electronic field to provide guidance in the Samsung mobile phone at the frequency of 900 MHz and 1800 MHz was 4.36% and 3.34%, respectively, while it was 5.62% and 4.31% in the Nokia mobile phone. The ratio of mean head specific absorption rate to provide guidance at the frequency of 900 was 0.15% and 0.25% and at the frequency of 1800 MHz was 0.23 %and 0.38% for respectively Samsung and Nokia mobile phones.
  Conclusion
  The rate of electric field specific absorption of Nokia smart mobile phones at the frequencies of 900 and 1800 is significantly higher than Samsung. Therefore, it can be concluded that Nokia smart mobile phone users are exposed to higher related health risks in comparison to Samsung smart mobile phone users.
  Keywords: Smart mobile phones, Samsung, Nokia, Head specific absorption rate
 • S. M. Mousavi Bazaz, A. Madani, F. Zarei, E. Abbasi Khaddar Page 40
  Introduction
  Psychiatric disorders are prevalent and debilitating to all individuals, including children and adolescents. The aim of this study was to determine the prevalence of psychiatric disorders and their socio-demographic factors among high school students in the Bashagard district, Iran, in 2014.
  Methods
  A descriptive-analytical design (cross-sectional study) was conducted to investigate 313 high school students who were selected through a multi-stage cluster, stratified and simple sampling method. Data collection was performed suing the SCL-90 and the data were analyzed using descriptive and analytical statistics such as frequency, percentage, chi-square and t-test.
  Results
  A total of 313 students with mean age of 16.33±1.26 years were assessed. The finding showed that the prevalence of psychiatric disorders in the total sample was 51.11, and in girl 85.24, and in boy 17.1%, respectively. The most common disorder, paranoid disorder and the lowest incidence was phobic anxiety among high school students. Most psychological disorders was significantly related to gender except in the phobic disorders and psychosis. Educational level of students had significant relationships with interpersonal sensitivity, depression and paranoid disorders. Geographical status of students had significant relationships with prevalence of obsessive-compulsive disorder, aggression, and psychosis. None of the psychiatric disorders was not significant with factors such as father’s occupation, mother's occupation, father's education, mother's education, family size and family economic status. (0.05
  Conclusion
  Findings of this study showed that the prevalence of psychological disorders in the Bashagard compared to other research conducted within and outside the country are moderate. However, the need for policies to reduce the burden of mental health in adolescence stage in the future, and providing ways out of this problem remains.
  Keywords: Psychological disorders, Social determinants, High school students, Bashagard, Iran
 • F. Zare, M. Khademian, M. Bahjati Ardakani, M. Zare, R. Parvizi, A. Bagharaat Page 47
  Introduction
  Job stress can result from people’s perceptions of an imbalance between job demands and their abilities to cope those demands. Stress can affect individuals and lead to job dissatisfaction. This study was conducted to assess job stress and the relationship between job satisfaction and different dimensions of job stress among refinery control room workers in a refinery located in the south of Iran.
  Method
  In this descriptive-analytical research all 100 workers of an oil refinery control rooms were studied. Job stress and job satisfaction was measured using standard questionnaires provided by national institute of mental health (NIMH) and Robbins respectively. After collecting, data were analyzed using SPSS ver.16 software. In this regard Pearson correlation test was used to determine the probable relationship between different dimensions of stress and job satisfaction.
  Results
  In this study 62.08 percent of workers were categorized as having high level of stress. In job satisfaction case, 9.2, 27.6, 28.7, 16.1 and 18.4 of workers were classified as totally dissatisfied, dissatisfied, not satisfied nor dissatisfied, satisfied, and totally satisfied respectively. Pearson correlation test revealed a negative significant correlation between job satisfaction and all studied dimensions of job stress (p= 0.01).
  Conclusion
  As job satisfaction is related to different dimensions of job stress, job satisfaction of control room workers can be increased through improvement of different dimensions of job stress including interpersonal relationships, physical conditions of work and job interest.
  Keywords: job stress, job satisfaction, oil refinery, control rooms
 • K. Sufi, N. Khanjani, F. Kamyabi Page 56
  Introduction
  Regarding the importance of malaria control and elimination in Iran, this study investigated the malaria infection trend and assessed the role of preventive interventions on malaria incidence aiming to propose effective plans for malaria control and elimination in Sarbaz city, Sistan and Baluchestan province.
  Method
  To conduct this study, all existed data from years 2005 to 2014 were collected from health centers of Sarbaz city and analyzed using SPSS ver. 18 software. To compare data Spearman, Wilcoxon, and paired t-tests were used.
  Results
  Malaria cases have decreased from 3865 cases and an incidence rate of 28.4 per 1000 population in 2005 to 313 cases and an incidence rate of in 1.9 per 1000 population in 2014. Implementation of tap water and electricity has led to a significant decrease in malaria cases in the studied villages. In addition, malaria cases have increased significantly after Gono storm in Sarbaz city.
  Conclusion
  malaria cases have decreased during the last decay in the southeast of Iran and to eliminate malaria from this region control of boundaries, inter and intra-sectional cooperation, and awareness of healthcare system for exposing probable epidemics seems necessary.
  Keywords: Sarbaz city, Malaria, Elimination, Trend, Preventive interventions
 • K. Karami, S. Ghaleh Page 67
  Introduction
  Appropriate consumption of main nutritional groups in childhood and special in elementary school ages is one of the main priorities in all countries. The main meal is considered to be breakfast. A healthy breakfast increases the energy and mental performance. This study conducted to evaluate Breakfast and snack patterns of primary school girls in Omidieh، Khuzestan Province، Iran.
  Method
  This cross- sectional study conducted on 155 primary school girls which sampled from three randomly selected schools in Omidieh city. Data were collected using questionnaires and analyzed using SPSS software.
  Results
  The results showed a satisfactory breakfast consumption pattern in the studied population as 80% of cases reported that they regularly eat breakfast، during 14 days of study. Results showed that 22% of students consume Junk foods including puffs، chips and candy while 13% of them consumed traditional snacks including dried fruits and nuts.
  Conclusions
  Eating breakfast as a main meal was at a satisfactory level in the studied population. Replacing the junk foods like puffs، chips and candy with healthier ones including nuts and dried fruits should be considered by responsible parties. It is therefore necessary to conduct educational programs regarding nutrition of school children using public media، especially television.
  Keywords: Omidieh city, Snacks, Breakfast, Nutrition