فهرست مطالب

اطلاعات جغرافیایی (سپهر) - پیاپی 95 (پاییز 1394)
 • پیاپی 95 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید باقری، محمدرضا ملک، علی اسماعیلی، مهدیه قدسی نژاد صفحات 5-16
  در دهه های اخیر محدودیت منابع آب شهری و فرسودگی خطوط انتقال، عمرکوتاه عناصر شبکه ی آب، افزایش شکستگی لوله ها و تلفات بالای شبکه ها سبب افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در بهره وری از زیرساخت های شبکه ی توزیع شده است. کمبود اطلاعات، قدمت داده های مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم اطلاع رسانی مکانی حوادث، یکی از بزرگترین مشکلات فراروی مدیریت شبکه های انتقال آب می باشد. گرچه تهیه ی اینگونه داده ها توسط سازمان های دولتی نظارت شده و تحت استانداردهای خاصی هستند، اما کماکان مشکل کمبود، نقص و دیرکرد تهیه داده مشهود است. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل، استفاده از مشارکت شهروندان در تهیه ی داده های مکانی می باشد. استفاده از محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر و اطلاعات افراد بومی می تواند روش سریع تر و کم هزینه تری برای به روزرسانی نقشه ها باشد. در چارچوب مقاله ی حاضر از محیط اطلاعات مکانی مردم گستر برای تسریع فرآیند خدمات رسانی در شبکه های آب شهری به هنگام به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل نشت لوله های آب، ترکیدن لوله ها، حفاری های غیرقانونی و غیره استفاده شده است.پس از مدلسازی و طراحی سیستم پیشنهادی، پیاده سازی آن در محیط Visual Studio2012و در چارچوب ASP.NETو با زبانC# انجام شد. برای ذخیره اطلاعات مکانی و غیرمکانی به ترتیب از پایگاه داده SQLServer2012و GeoDataBase استفاده شد. برای ورود نقشه ها بر روی سیستم از نرم افزار ArcGIS Server10.2بهره گرفته شد. در پایان طبق نظرسنجی انجام شده از مردم حدود 80 درصد از افراد شرکت کننده، از سیستم طراحی شده رضایت داشتند. همچنین براساس نظرسنجی که از 4نفر از کارشناسان سازمان آب صورت پذیرفت، 3نفر آنها از طراحی چنین سیستمی رضایت داشتند.
  کلیدواژگان: مشکلات شبکه آب، داده های مکانی مردم گستر، MVC، GIS
 • میرنجف موسوی، مهدی مدیری صفحات 17-35
  برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی کاربردی و روش به کار رفته توصیفی تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعه آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های عدالت اقتصادی با مقدار 282 /0 بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانه درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می شود. همچنین یافته های تحلیلی مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مولفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/ 0 =) است که بیانگر تاثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/ 0 (51/ 9) است. می توان گفت این نابرابری ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سوال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: عدالت اسلامی، آمایش سرزمین، توسعه متعادل، عدالت اجتماعی، ایران
 • محسن احدنژاد روشتی، شهریور روستایی، محمد جواد کاملی فر صفحات 37-50
  شبکه معابر شهری از مهمترین شریان های حیاتی شهرها محسوب می شوند که مخصوصا بعد از بحران، در عملیات امداد و نجات، تخلیه ی مجروحان و آسیب دیدگان تاثیر بسزایی دارند. بنابراین ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری و برنامه ریزی برای کاهش این آسیب ها امری ضروری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با هدف ارزیابی شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران در منطقه 1 تبریز انجام گرفته است. برای ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر منطقه1 تبریز، 3معیار درجه محصوریت، تراکم و ویژگی های ساختمانی انتخاب شدند که معیار تراکم شامل زیر معیار تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی و معیار ویژگی های ساختمانی شامل پنج زیر معیار قدمت بنا،کیفیت بنا، نوع کاربری، سطح اشغال و نوع مصالح می باشد که هریک از این زیر معیارها، خود نیز دارای چندین زیرمعیار هستند که با روش دلفی ارزش گذاری شدند. در نهایت پس از ارزیابی آسیب پذیری معابر در هر زیر معیار، با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) در قالب نرم افزار IDRISI، معیارها همپوشانی شدند. نتایج نهایی حاکی از این است که، آسیب پذیری شبکه معابر محدوده ی مورد مطالعه (جز در محلات نوساز)، بیشتر از حد متوسط، و عمدتا زیاد و خیلی زیاد است. آسیب پذیری شبکه معابر در محلات اسکان غیررسمی بیشتر به چشم می خورد که در برنامه ریزی ها باید در اولویت قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، آسیب پذیری، شبکه معابر شهری، تبریز
 • صالح آرخی صفحات 51-62
  براثرفعالیت های انسانی وپدیده های طبیعی چهره زمین همواره دستخوش تغییر می شود. ازاینروبرای مدیریت بهینه مناطق طبیعی آگاهی از نسبت تغییرات پوشش/کاربری اراضی ازضروریات محسوب می شود. تحقیق حاضرباهدف آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی منطقه آبدانان درطی دوره زمانی25ساله انجام شد.برای انجام تحقیق از تصاویر سال 1364، 1379 و 1389 سنجنده TM، ETM+ و TMماهواره لندست استفاده شده وپس ازانجام تصحیحات موردنیاز درمرحله پیش پردازش،باطبقه بندی شیءگراتصاویردرمحیط نرم افزار Idrisi Selvi، نقشه آشکارسازی تغییرات تهیه شده ونتایج نهایی ارائه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد در فاصله سال های 1364 تا 1389، شاهد روند کاهشی اراضی با پوشش مرتعی متوسط و خوب هستیم که بیانگر روند کلی تخریب در منطقه از طریق جایگزین شدن مراتع متوسط و خوب توسط کاربری های مرتع فقیر و اراضی بایر هستیم. ضرایب ارزیابی صحت استخراج شده (دقت کل و ضریب کاپا به ترتیب 95% و 94/ 0)،نشاندهنده دقت بالای این روش طبقه بندی است. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق پیشنهاد می شود که روش طبقه بندی شیءگرا در تهیه نقشه های پوشش/کاربری اراضی و همچنین آشکارسازی تغییرات مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تصاویر ماهواره ای، پوشش، کاربری اراضی، آشکارسازی تغییرات، طبقه بندی شیءگرا، منطقه آبدانان
 • یاشار ذکی، عاطفه گلفشان* صفحات 63-80

  همزمان با شتاب گرفتن فرایند «جهانی شدن» به خصوص «جهانی شدن اقتصاد» گروهی از اندیشمندان دست به نظریه پردازی های جدید زده و مدعی این مطلب شدند که فرایند جهانی شدن اهمیت «مکان ها» را از بین برده و «فاصله و مرز» دیگر معنایی ندارد. آنها مدعی شدند (جغرافیا دیگر مرده است) و «نقشه های جغرافیایی» چندان در دنیای جدید کارآمد نیستند. در پاسخ به این نظرات، جغرافی دانان زیادی دست به انجام یک سری تحقیقات انتقادی و تدوین مقالاتی در نقد این ادعا زدند. یکی از این کارها تهیه «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به این مسئله پرداخته شد که جهانی شدن چه تاثیری روی نقشه ژئوپلیتیکی داشته و آیا جهانی شدن، نقش جغرافیا و نقشه های سیاسی را کمرنگ کرده است. همانطور که می دانیم شهرها در عرصه جهانی شدن خارج از مرزهای سیاسی خود به نقش آفرینی های جدیدی دست زدند و گاه اهمیتی فراتر از حکومت های خود پیدا کردند. «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» بجای تمرکز روی کشورها و مرزهای واقعی به سمت نقشه هایی رفته که به ترسیم «روابط شهرها» توجه می کند و در آن مرزهای واقعی چندان اهمیتی ندارد. در این راستا کارهای ارزنده ای انجام گرفته که یکی از آنها کار تیلور و همکارانش است. در «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» تمرکز روی ارتباطات بین شهرها در سراسر جهان است. ترسیم ارتباطات شهرهای سراسر جهان به بازنمایی جدید از «فضای اقتصاد جهانی جریان ها» کمک می کند که تکمیل کننده و نه جایگزین «فضای سیاسی بین المللی مکان ها» هستند. به عبارتی دیگر نقشه های جدید جریان های اقتصادی شهرهای جهانی تنها مکملی برای نقشه سیاسی بین المللی کشورها هستند که برای فهم تغییرات اجتماعی جدید تحت شرایط جهانی شدن یک چهارچوب فضایی مناسب را فراهم می آورند.

  کلیدواژگان: جهان شهرها، جهانی شدن، اقتصاد جهانی، نقشه های جدید ژئوپلیتیکی
 • رضا آقاطاهر، محمد فلاح ززولی، مهرداد زرافشار، محسن جعفری صفحات 81-92
  تحقیق حاضر با هدف مکانیابی مراکز مستعد دفاعی و تعیین مناطق مساعد احداث آن در بخشی از جنگل های متراکم در استان گلستان-شهرستان علی آباد کتول با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شده است. به این منظور با استفاده از نظرات کارشناسان خبره دفاعی، اساتید دانشگاه، کارشناسان نظامی و مرور منابع، لایه های اطلاعاتی درصد شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از جاده، فاصله از روستاها، سنگشناسی (لیتولوژی)، تراکم پوشش گیاهی و فاصله از مناطق شهری به عنوان عوامل موثر بر مکانیابی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی شناسایی شده و نقشه های مذکور در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه و رقومی گردیدند.در مرحله بعد فرم های استاندارد AHP تهیه و به منظور وزن دهی و اولویت بندی عوامل موثر در اختیار کارشناسان مختلف قرار گرفتند. فرم های وزندهی شده جمع آوری وهریک ازآنها به صورت جداگانه در نرم افزارExpert Choice و ماژول AHP در نرم افزار Arc GIS 9.3 مورد آنالیز قرار گرفت. نهایتا وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با هدف مشخص گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که سه عامل فاصله از شهر (321/ 0)، فاصله از جاده (217/ 0) و سنگ شناسی (176/ 0) به ترتیب بیشترین تاثیر را در مکانیابی مراکز مستعد دفاعی منطقه مورد مطالعه داشته، در حالیکه تراکم پوشش گیاهی(023/ 0) و جهت شیب (017/ 0) کمترین تاثیر را داشته اند. نهایتا نقشه نهایی پتانسیل مراکز مستعد دفاعی با استفاده از مدل AHP در محیط نرم افزار GIS تهیه و به چهار طبقه پتانسیل کم (07 /9 درصد)، متوسط (80/ 41 درصد)، زیاد (01/ 30 درصد) و خیلی زیاد (13/ 19 درصد) تقسیم بندی گردید.
  کلیدواژگان: مکانیابی، مراکز مستعد دفاعی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، استان گلستان
 • رضا منصوری، امیر صفاری صفحات 93-105
  بخش هایی از پوسته زمین در عهد حاضر دارای حرکات زمین ساختی هستند و در آینده نیز مستعد بروز خطر خواهند بود. از این رو، اشکال ژئومورفولوژیکی در برابر فعالیت های زمین ساختی بسیار حساس بوده و در اثر این حرکات تغییر می کنند. ارزیابی فعالیت های زمین ساختی با استفاده از برخی از شاخص های کمی، نقش مهمی را در شناخت این فعالیت ها داشته و به تفسیر وضعیت زمین ساختی مناطق کمک می نماید. در این پژوهش از شاخص های شیب طولی رودخانه(SL)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن(VF)، عدم تقارن حوضه زهکشی(AF)، تقارن توپوگرافی معکوس(T)، نسبت شکل حوضه(BS) و پیچ و خم رودخانه(S) برای تعیین میزان فعالیت زمین ساختی حوضه آبخیز فرحزاد در شمال شهر تهران استفاده شده است. این حوضه با وسعتی معادل 8/ 35 کیلومترمربع، یکی از زیرحوضه های محدوده کوهستانی شمال این شهر می باشد که با توجه به وقوع فرایندهای دامنه ای(از جمله لغزشی و ریزشی)، مکان مناسبی برای ارزیابی فعالیت نسبی زمین ساخت به حساب می آید. رودخانه فرحزاد این حوضه از ارتفاعات خاوری امامزاده داوود سرچشمه می گیرد. روش تحقیق بر پایه روش تحلیلی استوار است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه، تصویر ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی در قالب نرم افزار ARC GIS 10 می باشد. همچنین، نتایج کمی بدست آمده طی چندین مرحله کار میدانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه براساس شاخص های SL، VF، AF، T، SMF، EU، FDو S از لحاظ زمین ساختی در وضعیت فعال و تنها بر اساس شاخص BSدر حالت نیمه فعال قرار دارد. تحلیل این کمیت ها در مجموع نشانگر فعال بودن این حوضه در عهد حاضر می باشد و حوضه براساس شاخص IATدر کلاس 1 قرار می گیرد. این نتایج با شواهد ژئومورفولوژیکی از جمله وقوع زمین لغزش در منطقه نیز مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: زمین ساخت، حوضه فرحزاد، کلان شهر تهران، زمین لغزش، شاخص های ریخت زمین ساختی
 • ناهید سجادیان صفحات 108-120
  تاکنون طرح هایی چند در جهت کاهش آلودگی هوای شهر تهران به مرحله اجراگذاشته شده است. اما مسئله این است که در کنار سایر کاستی ها، این طرح ها اغلب با تبعیت از مدیریت بحران به جای مدیریت ریسک،در واقع عکس العملی منفعلانه ومقطعی در مقابل افزایش آلودگی هوا بوده ودر تصمیمات مدیریتی مبتنی بر این طرح ها از سامانه پشتیبانی تصمیم گیری استفاده نشده است. لذا این پژوهش به سبب اهمیت موضوع با روشی تحلیلی-کاربردی وبا استفاده از داده های ساعتی، غلظت منوکسید کربن 12 ایستگاه از مجموعه ایستگاه های سنجش آلودگی هوا متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا وهمچنین داده های هواشناسی سرعت باد، جهت باد ودما مربوط به ایستگاه مهرآباد، همگی مربوط به سال1389، و داده های حجم همسنگ سواری معابر شهر تهران با هدف پیش بینی زمانی-مکانی آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری کلانشهر تهران در راستای کاربرد در سامانه پشتیبانی تصمیم گیری فضایی مدیریت کیفیت هوا و با هدف نهایی مدیریت بهینه حمل و نقل شهری کلانشهر تهران به تحقیق پرداخت. در این راستا، از آنجا که هدف غایی تحقیق حاضر، بهره گیری از نتایج آن در کنترل بهینه حمل و نقل شهری به عنوان منبع مهم آلاینده هوا است؛ از روش LUR برای سنجش شاخص منوکسید کربن در حمل و نقل کلانشهر تهران در کنار سایر آلاینده ها استفاده گردید.سپس از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی زمانی احتمال وقوع آلودگی هوا البته با تاکید بر مدیریت ریسک بهره گرفته شد؛ و سپس بر پایه پیش بینی های زمانی حاصل از شبکه عصبی مصنوعی، با استفاده از شاخص کریجینگ مناطقی که احتمال وقوع آلودگی هوا در آنها بالاست، شناسایی گردید. براساس یافته های تحقیق، نتایج مناسب تشخیص داده شد به گونه ای که می توان از این الگو در سامانه پشتیبانی مدیریت کیفیت هوا به هدف نهایی مدیریت بهینه حمل و نقل شهری کلانشهر تهران استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، حمل ونقل شهری، شبکه عصبی مصنوعی، سامانه پشتیبانی تصمیم گیری فضایی، GIS، مدل LUR
|
 • Hamid Bagheri, Mohammad Reza Malek, Ali Esmaeilie, Mahdieh Ghodsinejad Pages 5-16
  In recent decades, urban water resource constraints, exhaustion of transmission lines, short life span of water network elements, increase of pipes breakage and high networks failures, causes increase of economic and social costs in the use of distribution network infrastructures. Lack of information, oldness of available data and non-existence of incident spatial informing system is one of the major problems against water transmission network management. Although providing such data have been supervised by government agencies and these data are under certain standards, but shortage, failure and delay of data preparation is still evident. One of the solutions proposed to solve this problem is use of citizen participation in the preparation of spatial data. Using Volunteered Geographic Information environments and native people Information could be a faster and less costly way to update the maps. In the present paper, Volunteered Geographic Information environment is used to expedite the process of servicing in water utility network in situations such as water pipes leakage, pipes rupture, ilegal excavations, and etc. After modeling and design of the proposed system, its implementation was done in the Visual Studio2012 and ASP. NET framework using C# language.To save spatial and non-spatial data, SQL Server2012 database and GeoDataBase were used, respectively. To import the maps on the system, ArcGIS Server10.2 software was used. Finally, according to the questioning results from people, about 80 percent of participants in the inquiry were satisfied with the designed system. Also, questioning results from four water organization experts, three of them were satisfied with designing such a system.
  Keywords: Water network problems, Volunteered Geographic Information, GIS, MVC
 • Mir Najaf Mousavi, Mahdi Modiri Pages 17-35
  Development programs are the most important mechanism for the realization of justice in society. For this reason، focused on ecological Justice، economic، physical، social and cultural in programming and its arrangement within the framework Islamic justice Leads To the Formation of a equitable society and Excellence and balanced progress in the all dimensions، fields، Strata and different geographical areas of the country. In thisregard، applications of Spatial Planning، is an important framework in balanced progress of society in all dimensions and organizing of regional disparities. The purpose of this research is priorities of Islamic- Iranian justice indexes in the realization of spatial planning and balanced development in Iran. The research is fundamental- applications and methods used in it descriptive - analytical. Evaluation Indicators of Islamic- Iranian justice is 34 index ecological justices، physical، economic، social، and cultural. Statistical population is 31 Province of the country. Data collection tools are the study of documentation and information of general census of population and housing in the various indicators. For Data analysis is used of network analysis model and structural equation modeling. The resultsof analysis network model show that indicators of economic justice with amount 0/282 are greatest role in regional disparities among provinces of the country، because in the often of indicators studied there is a huge gap in terms situation of income and wealth distribution، spread of poverty، per capita household income Which leads to not realizing of islamic justice in society. As well as analytical findings of structural equation modeling show that component of economic justice is very different in different regions of the country. Accordingly، standardized coefficients estimated of structural model in research and significance level (0/079) with Direct and positive coefficient 0/86 (9/51) is Represents Impact of economic factors on regional disparities in the country. Can be said this inequality is due to disregarding of Balance and harmony in country. Unbalance is visible in resources، activities، facilities، population، services or accumulation in the some of the populated places including metropolis which is in contradiction with islamic justice and equitable distribution of services and facilities and leads to disregard for social justice. Finally is presented strategies for organizing of regional disparities within framework of Islamic justice and realization of territorial justice.
  Keywords: Islamic justice, Land use planning, Balanced development, Social justice, Iran
 • Mohsen Ahad Nejad Roshti, Shahrivar Roustaei, Mohammad Javad Kameli Far Pages 37-50
  The urban road network is one of the main components of the city’s lifelines that especially after crisis play significant role including the rescue operation, evacuation of the wounded. So the analyzing of the urban road network besides planning for reducing these harms, are inevitable. The present study was performed with “descriptiveanalytical” method to assess the seismic vulnerability of the urban road networks in the zone1 of Tabriz with crisis management approach. In order to evaluate urban road networks vulnerability of region of Tabriz, 3 criteria of density, level of inclusion and building features were employed. In this regard, the density criterion includes both sub criteria of residential density and construction density. In addition, the criterion of the building features includes 5 sub criteria such as: The building date, building quality, land use type, occupancy levels and types of materials which each of these sub-criteria are divided into other sub-criteria that these sub-criteria were weighted using Delphi method. Ultimately, after evaluation of roads vulnerability in terms of each criterion, the layers were overlaid using multi criteria evaluation. The ultimate results show that, the roads network vulnerability (excluding the region 1) is higher than the average, high and very high. The vulnerability of the road networks are observed mostly in informal settlements area that should be noticed in planning.
  Keywords: Crisis management, Vulnerability, Urban road network, Tabriz
 • Saleh Arekhi Pages 51-62
  The impacts of human activities and natural events have changed the face of the earth. So, for the optimal management of natural areas, awareness of change of land is necessary. This study was carried out to detect changes in cover/land use of Abdanan region over a period of 25 years. For doing research, images of the years of 1985, 2000 and 2010 from sensors of TM, ETM+ and TM were used and after the corrections needed in preprocessing stage, the object-oriented classification method of images in Idrisi Selvi software, change detection maps prepared and presented results. The results show that during the years 1985 to 2010 are the trend of reduction of fair and good rangeland that indicate the general trend of deterioration in the region through replacement fair and good range by other land use as poor rangeland and barren land. Assessing the accuracy of the extracted parameters (Overall accuracy and Kappa coefficient of %95 and 0.94, respectively), indicating the high accurcy of the method of classification. The results obtained from this study show that he object-oriented classification method is also used for preparing of cover/land use maps and change detection.
  Keywords: Satellite Images, Cover, land use, Change detection, Object –oriented method, Abdanan region
 • Yashar Zaki, Atefe Golfeshan Pages 63-80

  At the same time accelerating the process of “globalization” in particular “economicglobalization”, a group of scientists made new theories and claimed that this process of globalization has destroyed “locations”, and “boundary and distance” don’t have meaning further. They claimed (geography is dead) and “geographical maps” are not effective in the modern world. In response to these comments, many geographers have developed a series of critical research and review articles on these trails. One of the things is production of the “new geopolitical map”. A descriptive analytical approach has been used in the current survey. Moreover, reasoning and logical analysis have been applied to analyze the findings and draw the final conclusion that what impact does globalization have on the geopolitical map and whether globalization is undermining the role of geography and political maps. As we know, the cities are playing the new roles outside of their political boundaries in the area of globalization and sometimes get more importance beyond their governments. “The new geopolitical maps”, instead of focusing on the countries and the actual boundaries used to draw the maps “of cities” and according to it doesnt matter the real boundaries. In this direction, valuable work has been done, one of which is the work of Taylor and his colleagues. The “new geopolitical map,” focuses on the relationship between worldwide cities. Relations of cities depiction around the world helps to create a new representation of the “space of flows global economy” that completes the “political space of locations”. In other words, new maps economic currents of the global cities are only a supplement to the political map of countries that provide a framework suitable space to understand the social changes under conditions of globalization.

  Keywords: World cities, Globalization, Global economy, New geopolitical maps
 • Reza Aghataher, Mohammad Fallah Zezoli, Mehrdad Zarafshar, Mohsen Jafari Pages 81-92
  The aim of current research is to site selection of military installations and determine of suitable areas of its generation in the part of dense forests at Aliabad Katool, Golestan Province using analytical hierarchy process and GIS. Due to, using of expert opinions, university masters, military experts, and literature review were selected factors such as slope percentage, slope aspect, elevation, distance form river, distance from road, distance from villages, lithology, land cover density, and distance from urban. The mentioned layers were identified as effective factors in site selection of forest areas and their maps were digitized in GIS environment. In the next step, AHP forms were created and in order to weighting and prioritizing of effective factors was send to different experts. Finally, weight of each criterion and sub-criterion was determined. The results showed that three factors including distance from urban (0.321), distance from road (0.217), and lithology (0.176) had the highest effects in military site selection, respectively. In contrast, land cover density (0.023) and slope aspect (0.017) had the lowest effects. At last, the final map of military susceptibility was prepared using AHP and GIS and classified into four classes such as low potential 9.07%), moderate (41.80%), high (30.01%), and very high (19.13%).
  Keywords: Site selection, Military installations, Analytical hierarchy process, GIS, Golestan Province
 • Reza Mansouri, Amir Safari Pages 93-105
  In the present age the parts of the earth's crust have tectonic movements and in the future will be more prone to risk. Geomorphological processes and also forms is very sensitive to the tectonic activity and changes by this motion. The assessment of tectonic activity using by some indicators have a major role in identifying these activities and helps to interpret the tectonic regions. Research
  Methodology
  In this study for the determination of tectonic activity in Frahzad basin in the north western of metropolitan Tehran, using and calculating geomorphic indices such as Stream length gradient index (Sl), Valley floorvalley height ratio (Vf), Asymmetric factor (Af), Topographic inversion symmetry (T), Drainage basin shape ratio (Bs), and meandering rivers (S). The research procedure is based on analytical method. The Physical and conceptual tools of this research are the topography and geology maps of the study area, satellite images and GIS software, in the form of ARC GIS 10 and several field visits from landforms, has been used. Discussion and
  Results
  This basin, with an area equivalent to 35,8 kilometers, one of the subbasins of the mountain range north of the Tehran metropolis, according to range of processes (mainly sliding and falling), is suitable for the assessment of relative tectonic activity.
  Conclusion
  The results indicate that the farahzad basin based on indicators of the Sl, Vf, Af, T and S in active status and Semi-active status is measured according Bs. Analysis of these quantities represent the activity of the basin in the present age and the average tectonic activity based on IAT index (Index of relative active tectonics) puts this basin in the class 1. The results correspond with the geomorphological evidence (landslide occurrence).
  Keywords: Tectonic, Farahzad basin, Tehran metropolis, landslide, geomorphic indicators
 • Nahid Sajadian Pages 108-120
  It is a Known fact that upto now a number of projects have been executed for mitigation of air pollution in Tehran. Realiy is that,In spite of many short comings,such projects have been executed under crisis management systems rather than risk management and there for have locality and piecemeal in the face of increasing air pollution. Futter more nu use has been made of the decision making support system. Judging from statistics and the statements of the responsible authorities such projects have not attend Their objectives. Therefore the present research has been carried out by an analytics applicable method by utilizing statistics of carbon monoxide density in twelve stations of the air pollution studies network,plus meteorological data such as windspeed and wind direction and temperature at Mehrabad meteorological station relating to 2010,number the cars on highways and streets of the city,for the purpose of forecasing time and place of air poloution resulted from the traffic in Tehran, under spatial management system of air quality. In this connection GIS, LUR model and artificial neural network have been utilized.In this regard, since the ultimate goal of this research taking advantage of its results in the optimal control urban transport as a major source of air pollutants LUR method for the measurement of carbon monoxide typicalityin Transport metropolitan Tehran was used along with other pollutants. Then, the artificial neural network to predict the likelihood of air pollution with an emphasis on risk management were used. And then, based on the forecasts of artificial neural network, Using indicator kriging areas with high risk of air pollution, were identified. According to the findings of the this evaluation pattern that Results were appropriate, So that the pattern in air quality management support system the ultimate goal is to optimize the management of urban transport in metropolitan Tehran can be used.
  Keywords: Air pollution, City transport, Artificial neural network, Spatial decision support system, GIS, LUR Model