فهرست مطالب

پرستاری داخلی - جراحی - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مژگان رهنما، مسعود فلاحی خشکناب *، سادات سید باقر مداح، فضل الله احمدی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  مراقبت معنوی به عنوان بخشی از مراقبت کل نگر مطرح بوده و متخصصان توانبخشی بر توجه به نیازهای معنوی بیماران مبتلا به سرطان تاکید دارند. این پژوهش با هدف تبیین فرآیند مراقبت معنوی در توانبخشی بیماران مبتلا به سرطان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه گراندد تئوری حاضر در سال 1391 در یکی از بیمارستان های شهر تهران انجام شد. مشارکت کنندگان 28 نفر شامل 11 بیمار مبتلا به سرطان و 7 نفر از اعضا خانواده ی آن ها، 6 پرستار انکولوژی، 1 پزشک، 2 روانشناس و 1 روحانی بودند. ابتدا از روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه از نمونه گیری نظری بر اساس کدها و طبقات به دست آمده استفاده گردید. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی، مشاهده، ثبت یادداشت های در عرصه و استفاده از مستندات انجام گرفت. داده ها بر اساس رویکرد اشتراوس و کوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها منجر به ظهور 4 طبقه اصلی شامل احساس درماندگی، جستجوی حمایت، رسیدن به حس نسبی رفاه معنوی و عوامل موثر بر مراقبت معنوی گردید. «نیاز به حمایت» به عنوان مفهوم مرکزی پژوهش شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  حمایت از مراقبین توانبخشی (خانواده و پرستاران) در کنار حمایت بیماران و تشکیل تیمی جهت ارایه مراقبت معنوی متشکل از پزشک، پرستار، مددکار اجتماعی، روانشناس و روحانی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: توانبخشی، معنویت، مراقبت معنوی، سرطان، گراندد تئوری
 • مریم غلامی مهرآبادی، شراره خسروی *، کورش رضایی، بیتا ملکیان زاده، منصور قربانپور، اعظم مسلمی، حسین سرمدیان صفحات 13-20
  زمینه و هدف
  پنومونی وابسته به ونتیلاتور جز شایع ترین عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه است. یکی از روش های مراقبتی که می تواند بر کاهش پنومونی وابسته به ونتیلاتور موثر باشد، دهانشویه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر دهانشویه اکیناسه بر شیوع پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران بخش های مراقبت ویژه صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که جامعه آماری آن را بیماران دارای لوله تراشه بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی شهر اراک در سال 1393 تشکیل دادند. 70 بیمار به روش هدفمند وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله دو بار در روز دهانشویه اکیناسه و گروه کنترل دوبار در روز دهانشویه با نرمال سالین دریافت کردند. میزان بروز پنومونی با استفاده از معیار امتیاز بالینی عفونت ریوی (CPIS) قبل از مداخله و روز پنجم مداخله مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری کای دو، تی مستقل و آزمون دقیق فیشر تحت نرم افزار آماری 16 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  شیوع پنومونی وابسته به ونتیلاتور در گروه نرمال سالین 60 درصد و در گروه اکیناسه 4/ 51درصد بود. آزمون آماری کای دو تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان نداد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها اکیناسه تا حدودی می تواند میزان بروز پنومونی در بیماران وابسته به ونتیلاتور را کاهش دهد، اما انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه ضروری است.
  کلیدواژگان: مراقبت ویژه، دهانشویه، اکیناسه، نرمال سالین، پنومونی وابسته به ونتیلاتور
 • ندا ثنایی *، فاطمه الحانی، میترا ذوالفقاری صفحات 21-28
  زمینه و هدف
  مراقبت از بیماران تحت جراحی بای پس کرونر (CABG) نگرانی های زیادی برای مراقبین خانوادگی ایجاد می کند. ارتقا توانایی مراقبت کنندگان به عنوان همراهان همیشگی بیمار، امری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش با رویکرد مشارکتی بر میزان خودکارآمدی و خودباوری مراقبین خانوادگی بیماران تحت بای پس عروق کرونر انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در کارآزمایی بالینی حاضر، 102 مراقبت کننده از بیماران بستری در بخش جراحی قلب یکی از بیمارستان های شهر تهران در سال 1390، به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 51 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله 5 جلسه برنامه آموزشی با رویکرد مشارکتی اجرا گردید. قبل و 8 هفته پس از اجرای مداخله، خودکارآمدی و خودباوری مراقبین با استفاده از پرسشنامه های پژوهشگر ساخته اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج، کای دو و آزمون دقیق فیشر تحت نرم افزار 18 PASW مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گروه مداخله میانگین نمرات خودکارآمدی مراقبین پس از مداخله از 3/89 ± 29/49 به 1/93 ± 47/43 و میانگین نمرات خودباوری از 6/03 ± 93/49 به 18/52 ± 126/13 افزایش پیدا کرد (0/001 > P). همچنین نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد خودکارآمدی (0/001 > P) و خودباوری (0/002 = P) مراقبین بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی داری داشته است.
  نتیجه گیری
  آموزش مراقبین خانوادگی بیماران تحت جراحی بای پس کرونر با رویکرد مشارکتی می تواند منجر به ارتقای خودکارآمدی و خودباوری و در نتیجه افزایش مشارکت آن ها در ارایه مراقبت کارآمد شود. به کارگیری این روش در فرایند آموزش پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش خانواده محور، خودکارآمدی، خودباوری، گرافت بای پس عروق کرونر
 • زهرا عبادی نژاد، مریم رسولی *، ابوالفضل پاینده، غزال زاهد، مهناز ایلخانی، انسیه فتح الله زاده، فائزه ترابی صفحات 29-35
  زمینه و هدف
  سرطان یکی از بیماری های مزمن و رو به افزایش در دوران کودکی است که پیامدهای روان شناختی متعددی و از جمله افسردگی را به همراه دارد. این پژوهش با هدف، تعیین تاثیر حرکات ایروبیک بر افسردگی خفیف کودکان مبتلا به سرطان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع نیمه تجربی بود. جامعه پژوهش را کلیه کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به سرطان که در بخش انکولوژی یکی از بیمارستان های شهر تهران در سال 1393 بستری بودند، تشکیل دادند. 31 کودک واجد شرایط به روش مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند. افسردگی کودکان با استفاده از پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس مورد بررسی قرار گرفت. مداخله طی 6 جلسه گروهی 45 دقیقه ای با اجرای حرکات ایروبیک در اتاق بازی انجام شد و افسردگی کودکان مجددا در روز پایانی مداخله (روز ششم) و سه هفته بعد، مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس با اندازه های مکرر، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس تحت نرم افزار 18 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره افسردگی کودکان پس از مداخله (1/63 ± 8/64) و سه هفته بعد از آن (2/11 ± 8/35) نسبت به قبل از مداخله (1/94 ± 11/71) کاهش معنی داری داشته است (0/001 > p).
  نتیجه گیری
  حرکات ایروبیک به عنوان یک مداخله غیر دارویی می تواند منجر به کاهش افسردگی خفیف در کودکان مبتلا به سرطان شود. بکارگیری آن جهت برقراری سلامت و شادابی کودکان بستری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: حرکات ایروبیک، افسردگی، کودکان، سرطان
 • محمدعلی چراغی، مهسا هزاریان *، فاطمه بهرام نژاد، فرشید میرزایی پور، حمید حقانی صفحات 36-43
  زمینه و هدف
  پس از عمل جراحی قلب، دلیریوم شیوع بالایی دارد. مطالعات متعددی بر روی اتیولوژی دلیریوم پس از جراحی قلب صورت گرفته است، اما هنوز دلیل قاطعی برای آن بیان نشده است. ازآنجایی که درصد بالایی از این بیماران درد شدیدی را متحمل می شوند، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین رابطه درد و بروز دلیریوم در بیماران تحت عمل جراحی قلب انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 40 بیمار تحت عمل جراحی قلب بستری در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر تهران در سال 1393 انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس صورت گرفت. بروز دلیریوم در بیماران در روزهای دوم تا پنجم بعد از عمل، دو بار در روز توسط ابزار سنجش دلیریوم در آی سی یو؛ و درد بیماران در دو نوبت، حین استراحت و حین اجرای رویه های پرستاری، در روز دوم بعد از عمل توسط ابزار مشاهده ای درد در بخش ویژه مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های دقیق فیشر، کای دو، من ویتنی و مک نمار تحت نرم افزار 16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  فراوانی بروز درد و دلیریوم پس از جراحی قلب به ترتیب 95 و 22/5 درصد بود. 2/5 درصد بیماران درد در حالت استراحت و دلیریوم را با هم تجربه کردند و 20 درصد از بیماران متحمل درد حین اجرای رویه های پرستاری و دلیریوم بودند. بر اساس آزمون دقیق فیشر این رابطه معنی دار نبود، اما بین برخی شاخص های درد، نظیر حرکات بدن (0/008 = P) و تون عضلانی(0/020 = P) با بروز دلیریوم، حین اجرای رویه های پرستاری، رابطه معنی دار و جود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مطالعه حاضر، ارتباطی بین درد و بروز دلیریوم وجود ندارد. با توجه به بالا بودن میزان درد و دلیریوم، پیشنهاد می شود اقدامات لازم جهت کاهش بروز این عوارض صورت گیرد.
  کلیدواژگان: دلیریوم، درد، جراحی قلب
 • شهلا خسروان، زهره احراری *، مهدی نجفی، علی عالمی صفحات 44-51
  زمینه و هدف
  دیابت، با عوارض متعددی همراه است که یکی از شایع ترین آن ها نوروپاتی می باشد. این بیماری در زنان شیوع بیشتری دارد و در صورت نقص در خودمراقبتی و برآورده نساختن نیازهای مرتبط با آن، می تواند منجر به بروز عوارض متعدد و یا حتی مرگ شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین توان خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت با نوروپاتی محیطی و نیازهای مرتبط با آن بر اساس الگوی خودمراقبتی اورم انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی–مقطعی بر روی زنان مبتلا به دیابت با نوروپاتی محیطی تحت پوشش کلینیک دیابت یکی از بیمارستان های شهر گناباد در سال 1393 انجام گردید. 120 بیمار به روش دردسترس انتخاب شدند. ابتدا نوروپاتی بیماران با استفاده از ابزار میشیگان و سیستم درجه بندی بالینی تورنتو تعیین شد و سپس داده ها با استفاده از پرسشنامه سنجش نیازهای خودمراقبتی و پرسشنامه توان مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر تحت نرم افزار آماری 17 spss صورت گرفت.
  یافته ها
  توان خودمراقبتی 71/7% مشارکت کنندگان در سطح ضعیف با میانگین و انحراف معیار 8/48 ± 33/72 بود و طبق نیازسنجی انجام شده، در حیطه های دانش، نگرش و عملکرد به ترتیب، 10/8%، 0/8% و 52/5 % افراد در سطح ضعیف قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  بنا بر یافته ها توان خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت با نوروپاتی محیطی در حد ضعیف بود و ضعف در حوزه عملکردی و مهارتی مراقبت از خود نسبت به حوزه نگرش و خصوصا دانش بیشتر بوده است. لذا توصیه می شود اقدامات لازم جهت ارتقای توان خودمراقبتی، بر اساس نیاز بیماران تدوین و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، نوروپاتی، دیابت، زنان، نیازسنجی، الگوی خودمراقبتی اورم
 • ناصر صدقی گوی آقاج، مسعود فلاحی خشکناب *، حمیدرضا خانکه، محمدعلی حسینی، پوریا رضاسلطانی صفحات 52-59
  زمینه و هدف
  بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی از درد نوروپاتیک مداوم و شدید رنج می برند که تاثیر مخربی بر کیفیت زندگی آن ها دارد. از آنجایی که یکی از مداخلات غیردارویی جهت کنترل دردهای مزمن، ورزش درمانی است؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه ی ورزشی بر شدت درد نوروپاتیک بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی پاراپلژی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر یک کارآزمایی بالینی می باشد که جامعه آماری آن را بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی پاراپلژی مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های خصوصی شهر تهران در سال 1393 تشکیل دادند.40 بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله وکنترل قرار گرفتند. برنامه ورزشی مخصوص بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی پاراپلژی طی 12 جلسه 60- 45 دقیقه ای به مدت دو روز در هفته برای گروه مداخله انجام شد. داده ها با استفاده از فرم ویژگی های فردی و ابزار بین المللی مجموعه اطلاعات پایه ی درد در صدمات طناب نخاعی قبل و یک هفته بعد از مداخله جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآزمون های آماری فیشر، تی مستقل، تی زوج و کای اسکوئر تحت نرم افزار آماری 19 SPSS انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات شدت درد نوروپاتیک قبل از مداخله، در گروه های مداخله و کنترل به ترتیب51 /1± 8/05 و 1/21 ± 7/57 بود که بعد از مداخله به 1/61 ± 5/55 در گروه مداخله و 1/05 ± 7/37 در گروه کنترل رسید (0/001> P).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد انجام منظم برنامه ی ورزشی باعث کاهش شدت درد نوروپاتیک در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی می گردد و می توان آن را به عنوان یک روش غیردارویی در کنترل درد این بیماران پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: برنامه ی ورزشی، درد نوروپاتیک، ضایعات نخاعی
 • تاثیر ملاقات حمایتی منظم خانواده بر شاخص های فیزیولوژیک در بیماران CVA غیر ونتیله بخش ICU
  محمدرضا جانی *، مهدی بصیری مقدم، آرش حمزه ای صفحات 60-67
|
 • Mozhgan Rahnama, Masoud Fallahi Khoshkenab *, Sadaat Seyed Bagher Maddah, Fazlollah Ahmadi Pages 1-12
  Background And Objective
  spiritual care is considered as a part of the holistic care and rehabilitation specialists put much emphasis on paying attention to the spiritual needs in cancer patients. The present study aimed to explain the process of spiritual care in rehabilitation of cancer patients.
  Materials And Method
  This grounded theory study was done in 2012 in one of the hospitals in Tehran. The participants were 28 people، including cancer patients (11) and their families (7)، oncology nurses (6)، physician (1)، psychologists (2) and clergy man (1). At first، purposeful sampling was used and then، according to emerged codes and categories، theoretical sampling was employed. Data gathering was done through individual semi-structured interview، observation، writing field notes and using the documentation. Data were analyzed by Strauss and Corbin's approach.
  Results
  Data analysis led to emerging the 4 main categories including helplessness، seeking for support، attaining to relatively sense of spiritual well-being and effective factors on spiritual care. «Need for support» was identified as the core concept of the research.
  Conclusion
  The support of rehabilitation caregivers (family and nurses) alongside the support of the patients، and forming the spiritual care team including physician، nurse، social worker، psychologist and clergyman is essential.
  Keywords: Rehabilitation, Spirituality, Spiritual care, Cancer, Grounded theory
 • Maryam Gholami Mehrabadi, Sharareh Khosravi *, Koorosh Rezaie, Bita Malekianzadeh, Mansoor Ghorbanpoor, Azam Moslemi, Hossein Sarmadian Pages 13-20
  Background And Objective
  Ventilator associated pneumonia (VAP) is one of the most prevalent hospital infections in intensive care units. Mouthwash is one of the caring procedures which can be effective in decreasing the rate of VAP. The present study was conducted to determine the effect of Echinacea mouthwash on prevalence of ventilator associated pneumonia in intensive care units.
  Materials And Method
  In this clinical trial study, population was the intubated patients in intensive care units of educational hospitals in Arak in 2014. 70 patients were selected purposively and then were randomly allocated into two intervention and control groups, In intervention group, mouthwash with Echinacea and in control group with normal saline was done twice daily. The rate of VAP was assessed by Clinical Pulmonary Infection Scale (CPIS), before and on the fifth day of intervention. Data were analyzed by Chi square, independent T-test and fisher’s exact test through using SPSS16.
  Results
  prevalence of Ventilator associated pneumonia was 60 percent in normal saline and 51.4 percent in Echinacea group; buth the Chi square test didn’t show significant difference between two groups.
  Conclusion
  According to results, Echinacea can relatively decrease the rate of VAP in ventilated patients, but more investigations in this area are essential.
  Keywords: Intensive care, Mouthwash, Echinacea, Normal saline Ventilator, Associated, Pneumonia
 • Neda Sanaie *, Fatemeh Alhani, Mitra Zolfaghari Pages 21-28
  Background And Objective
  Care of patients undergoing coronary artery bypass graft (CABG) creates some concerns for family caregivers. Increasing the ability of caregivers as accompanies the patient is essential.The purpose of current study was to determine the effect of education with the partnership approach on the self-efficacy and self-esteem of family caregivers of patients undergoing coronary artery bypass graft.
  Materials And Method
  In this clinical trial study 102 caregivers of the hospitalized patients in cardiac surgery ward in one Hospital in Tehran, 2011 were selected through convenience sampling and randomly allocated into two intervention and control groups of 51 people. For intervention group, 5 sessions educational program with partnership approach were conducted. Self-efficacy and self-esteem of caregivers were measured before and 8 weeks after intervention through using the researcher-made questionnaires. Data analysis was done through PASW 18 Statistics and using independent and paired t-test, chi-square and Fisher exact test.
  Results
  In intervention group, the mean score of caregiver’s self-efficacy was significantly increased from (29.49 ± 3.89) to (47.43 ± 1.93) (P < 0/001). As well as the mean score of caregiver’s self-esteem was increased from (93.49 ± 6.03) to (126.13 ± 18.52) (P < 0/001). Also, the results of independent t-test showed the significant difference concerning the self-efficacy (p < 0.001) and self-esteem (p < 0.002) between two groups.
  Conclusion
  Education of family caregivers of patients undergoing coronary artery bypass graft with a partnership approach can lead to improvement the caregivers’ self-efficacy and self-esteem and thus the increasing of their participation in efficient care. Therefore, application of this method is recommended in the educational process
  Keywords: Family, based Education, Self –efficacy, Self, esteem, Coronary Artery Bypass Graft
 • Zahra Ebadinejad, Maryam Rassouli *, Abolfazl Payandeh, Ghazal Zahed, Mahnaz Ilkhani, Ensiyeh Fathollah Zade, Faeze Torabi Pages 29-35
  Background And Objective
  Cancer is one of the chronic diseases with increasing prevalence in children that has many psychological outcomes one of these consequences is depression. This study was conducted to determine the effect of aerobics on mild depression in children with cancer.
  Materials And Method
  The current research was a quasi-experimental study. Study population was all of the 7-12 years old children with cancer who were hospitalized in the oncology ward of the one of the hospitals in Tehran in 2014. Depression in children was measured through Kovacs’ “Children Depression Inventory and 31 eligible children were selected through convenience sampling. Intervention was done as 6 group sessions of 45 minutes with the implementation of aerobics in playroom. Depression of children was measured again in the last day of intervention (sixth day) and also three weeks later. The data were analyzed through using repeated measures ANOVA, independent T-test, Pearson’s correlation and one-way ANOVA in the SPSS18.
  Results
  The results showed that the mean score of depression in children has significantly decreased after the intervention (8.64 ± 1.63) and three weeks later (8.35 ± 2.11) in compare with the before the intervention (11.71 ± 1.94) (P < 0.001).
  Conclusion
  The results revealed that the aerobics as a non-pharmacological intervention can reduce the mild depression in children with cancer. Therefore, it is recommended to restore the health and vitality of hospitalized children.
  Keywords: Aerobics, depression, children, cancer
 • Mohammad Ali Cheraghi, Mahsa Hazaryan *, Fatemeh Bahramnezhad, Farshid Mirzaeipour, Hamid Haghani Pages 36-43
  Background And Objective
  Delirium has a high prevalence after cardiac surgery. Many studies were conducted on the etiology of delirium after the cardiac surgery, but its definitive reason has not expressed. Because the high percentage of these patients experience severe pain, this study was conducted to determine the relationship between pain and the incidence of delirium in patients undergoing cardiac surgery.
  Materials And Method
  This descriptive-analytical study was conducted on 40 patients undergoing cardiac surgery in one of the educational hospitals in Tehran in 2014. Patients were selected through convenience sampling. The incidence of delirium in patients was assessed twice daily on the second to fifth day after surgery through the CAM-ICU scale (Confusion Assessment Method -ICU). Also pain was assessed on the second post-operative day in two times, during the rest and during the nursing procedures through the Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) in intensive care unit. Data were analyzed by using SPSS 16 and through the chi-square and Fisher's Exact Test, Mann-Whitney and McNemar test.
  Results
  Incidence of pain and delirium after the cardiac surgery was 95 and 45 percent respectively. 2.5 percent of patients experienced pain during rest and delirium together, while 20 percent of patients had suffered from delirium and pain during the nursing procedures. According to Fisher's Exact Test, this relationship was not significant, but there was significant relationship between some indicators of pain such as body movement (p=0.008) and muscle tone (p=0.02) with incidence of delirium.
  Conclusion
  According to the results, there is no relationship between pain and incidence the delirium. Due to high levels of pain and delirium, it is proposed to implement the nessecary actions for reducing the incidence of these complications.
  Keywords: Delirium, Pain, cardiac surgery
 • Shahla Khosravan, Zohreh Ahrari *, Mahdi Najafi, Ali Alami Pages 44-51
  Background And Objective
  Diabetes is associated with many complications that one of these complications is neuropathy. This disease is more common in women. In cases of self-care deficit and not meeting its related needs, the disease can lead to complications and even death. This study was done to determine the self care ability of diabetes women with peripheral neuropathy and its related need based on Orem self care model.
  Materials And Method
  This cross - sectional study was conducted on women with diabetic peripheral neuropathy who referred to diabetes clinic in one of the hospitals in Gonabad in 2014. 120 patients were selected by convenience sampling. Patients’ neuropathy was determined by Michigan Neuropathy Screening Instrument and Toronto Clinical Neuropathy Score. Then, data were gathered through using self care needs assessment questionnaire and self care ability questionnaire based on Orem self care model. Data analysis was done through using descriptive statistical test and chi-square test with in SPSS 17.
  Results
  The self care ability of 71.7 percent of patients was weak (33.72 ± 8.48) and according to needs assessment and in domains of knowledge, attitude and performance, 10.8, 0.8 and 52.5 percent of subjects were weak respectively.
  Conclusion
  According to the findings, the self care ability of diabetic women with peripheral neuropathy was weak. The domain of performance was weaker than attitude and knowledge domains concerning the self care ability. Therefore, it is recommended to design and implement of necessary measures for improving the patients’ self care ability based on their needs.
  Keywords: Self care, Neuropathy, Diabetes, Women, Need assessment, Orem's self care Model
 • Naser Sedghi Pages 52-59
  Background And Objective
  Patients with spinal cord injury suffer from continuous and persistent neuropathic pain that has a destructive impact on their quality of life. Exercise therapy is one of the non-pharmacological interventions that is recommended to control chronic pain, This study aimed to determine the effect of exercise program on neuropathic pain intensity in patients with paraplegia Spinal Cord Injury.
  Materials And Method
  This study is a clinical trial.that population was the all of the patients with spinal cord injury, who referred to one of the educational hospitals in Tehran in 2014, 40 patient were selected based on purposive sampling and were randomly allocated into two groups of experimental and control. Exercise program for paraplegia spinal cord injury was implemented in experimental group during twelve 45-60minutes sessions, twice a week. Data collection was done before and one week after the intervention through using personal information form and, The International Spinal Cord Injury Pain Basic Data Set. Data were analyzed with statistical software SPSS19 and Fisher's exact test, Independent samples T-test Paired T-test and Chi square.
  Results
  The mean score of neuropathic pain intensity before the intervention was 8.05 ± 1.51 in intervention group and 7.57 ± 1.21 in the control group. These amounts after the intervention were 5.55 ± 1.61 and 7.37 ± 1.05 respectively (p < 0.001).
  Conclusion
  Results showed that the regular exercise program can reduce neuropathic pain severity in patients with spinal cord injuries and it can be recommended as a non-pharmacological method of pain control in these patients.
  Keywords: Exercise program, Neuropathic pain, Spinal Cord Injury
 • The effect of Regular support meetings of Families on Physiological Parameters in non-ventilated CVA Patients in ICU
  Mohammad Reza Jani *, Mehdi Basiri Moghadam, Arash Hamzei Pages 60-67