فهرست مطالب

تحقیقات دام و طیور - سال چهارم شماره 2 (1394)
 • سال چهارم شماره 2 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا صدیقی وثاق، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده، عبدالمنصور طهماسبی صفحات 1-8
  به منظور مطالعه اثر محصولات فرعی پسته در جیره های با یا بدون دانه کلزا بر گوارش پذیری و متابولیت های خون در گوسفند بلوچی، 4 راس گوسفند نر بلوچی (وزن بدن2±40 کیلوگرم) در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با 4 دوره مورد استفاده قرار گرفتند. هر دوره شامل 14 روز عادت پذیری و 7 روز نمونه گیری بود. تیمارها عبارت بودند از:1) 30 درصد یونجه- 20 درصد کاه- 50 درصد کنسانتره 2) تیمار1 + 5/5 درصد دانه کلزا در کنسانتره 3) 30 درصد محصولات فرعی پسته- 20 درصد کاه- 50 درصد کنسانتره 4) تیمار3 + 5/5 درصد دانه کلزا در کنسانتره. گوارش پذیری ظاهری ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و همچنین غلظت گلوکز خون، پروتئین کل خون و فعالیت آنزیم های کبدی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت، ولی گوارش پذیری ظاهری پروتئین خام و غلظت نیتروژن اوره ای خون در جیره های حاوی محصولات فرعی پسته پایین تر بود. نتایج نشان داد استفاده از سطح 30 درصد محصولات فرعی پسته در جیره گوسفندان بلوچی علی رغم اثر منفی بر گوارش پذیری پروتئین خام داشت، به علت عدم معنی داری سایر شاخص های تغذیه ای می تواند به عنوان جایگزینی برای بخشی از یونجه جیره منظور گردد
  کلیدواژگان: محصولات فرعی پسته، گوسفند بلوچی، گوارش پذیری، دانه کلزا
 • نرگس طباطبایی، محمدحسن فتحی نسری، همایون فرهنگ فر، احمد ریاسی صفحات 9-17
  در این مطالعه اثر پرتوتابی الکترونی با دوزهای 100، 200 و 300 کیلوگری بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای و گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای ماده خشک کاه جو مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش درون کیسه ای، مقدار 5 گرم از نمونه ی آسیاب شده (با شش تکرار) به مدت 0، 2، 4، 8، 16، 24، 48 و 72 ساعت در شکمبه ی دو راس تلیسه ی هلشتاین مجهز به فیستولای شکمبه ای انکوبیت شد و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک برآورد شد. سپس برای تعیین گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای ماده خشک از انکوباسیون 16 ساعته نمونه های خوراکی در شکمبه و انکوباسیون در دستگاه شبیه ساز هضم دیزی استفاده شد. تجزیه آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام شد. بر اساس نتایج این تحقیق، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی در اثر پرتوتابی به لحاظ عددی کاهش یافت ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود؛ اما فیبر نامحلول در شوینده خنثی نمونه های پرتوتابی شده نسبت به نمونه خام به طور معنی داری کاهش یافت (P<0/05). تجزیه پذیری موثر ماده خشک در اثر پرتوتابی افزایش یافت و این افزایش در دوز پرتوتابی 200 کیلوگری معنی دار (P<0/05) بود. گوارش پذیری پس از شکمبه ای ماده خشک و گوارش پذیری ماده ی خشک در کل دستگاه گوارش در اثر پرتوتابی به طور معنی داری افزایش یافت (P<0/05). نتایج این پژوهش نشان داد پرتوتابی الکترونی نقش موثری در بهبود ارزش غذایی و گوارش پذیری کاه جو دارد، لیکن با توجه به عدم تفاوت بین دوزهای پرتوتابی، دوز 200 کیلوگری قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: کاه جو، بیم الکترونی، تجزیه پذیری شکمبه ای، گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای
 • همایون فرهنگ فر، ملیحه عبدالله زاده، محمدحسن فتحی نسری صفحات 19-22
  به منظور بررسی اثر ماه زایش بر احتمال بروز شکل نامطلوب منحنی شیردهی، از تعداد 751099 رکورد شیر روز آزمون متعلق به 85641 راس گاو زایش اول نژاد هلشتاین ایران، در 6 استان و 156 گله که طی سال های 1376 تا 1388 زایش داشتند، استفاده شد. یک مدل مختلط خطی تعمیم یافته لجیستیک به کمک رویه GLIMMIX نرم افزار آماری SAS بر داده ها برازش داده شد. در مدل مزبور، اثرات ثابت استان، میزان تولید گله، سال زایش، ماه زایش، سن گاو در اولین زایش، نوع اسپرم مورد استفاده در تلقیح مادر گاو، نوع گاو، فاصله اولین رکوردگیری از زمان زایش، تعداد کل رکوردهای روز آزمون برای هر گاو و ضریب تبیین تابع ویلمینک برازش شده برای هر یک از گاوها و همچنین اثر تصادفی پدر گاو قرار داده شدند. در این مدل، متغیر وابسته به صورت دوتایی (کد صفر برای منحنی مطلوب و کد یک برای منحنی نامطلوب) تعریف گردید. بیشترین و کمترین میانگین احتمال بروز شکل نامطلوب منحنی شیردهی به ترتیب مربوط به گاوهایی بود که در اردیبهشت (3435/ 0) و آذر ماه (2348/ 0) زایش داشتند. احتمال بروز شکل نامطلوب منحنی شیر در اردیبهشت نسبت به آذر 5/ 70 درصد بیشتر بود. بر مبنای نتایج به دست آمده نتیجه گیری می شود که شکل منحنی شیردهی در گاوهای شیری ایران تحت تاثیر تغییرات فصلی قرار دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل لجیستیک، ماه زایش، منحنی شیردهی، گاو شیری
 • احسان محسنی ارزفونی، احمدرضا یزدانی، رضا حیدری کمال آبادی صفحات 29-39
  بر اساس تجربیات مختلف کشور های جهان، بکارگیری دانش فنی و پیشرفته در بخش های تولیدی، اساس رشد و توسعه بخش کشاورزی را تشکیل می دهد. در همین راستا، این مطالعه پس از برآورد شاخص بهره وری کل عوامل تولید شاخص بهره وری در گاوداری های صنعتی شهرستان های منتخب در استان مازندران، به بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته است. بدین منظور از طریق پرسشنامه اطلاعات گاوداری صنعتی شیری در شهرستان های ساری، بابل و قائمشهر از طریق مصاحبه با مدیران گاوداری ها در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که در شهرستان ساری متغیرهای سابقه فعالیت مدیران، شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی و قیمت شیر رابطه مثبت و معنی داری با بهره وری عوامل تولید دارند. در شهرستان قائمشهر و بابل نیز متغیرهای تحصیلات مدیران، سابقه فعالیت مدیران، شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی، همکاری با تعاونی ها، تعداد گاو شیری و قیمت شیر بر بهره وری عوامل تولید موثر است. بنابراین سیاست گذاری های مناسب روی هر یک از این متغیرهای موثر بر بهره وری، می تواند عاملی تعیین کننده بر میزان تولید و صرفه جویی نهاده های مصرفی در گاوداری های استان مازندران تلقی گردد.
  کلیدواژگان: عوامل مدیریتی و اقتصادی، بهره وری، گاوداری های صنعتی، مازندران
 • محمد ملکانه، سیدجواد حسینی واشان، علی الله رسانی صفحات 41-50
  این تحقیق به منظور بررسی ترکیب اسیدهای چرب چربی بطنی و گوشت گوشت ران و سینه مرغ و روغن های خوراکی موجود در بازار استان خراسان جنوبی اجرا گردید. در این مطالعه از تعداد 10 نمونه گوشت ران و سینه (MB) و چربی بطنی مرغ (FB) در سه مرحله کشتار از مرغداری های مختلف (مجموعا 30 قطعه مرغ) و تعداد 5 نمونه از هر کدام از روغن های زرد (B)، جامد (S)، مارگارین (M) و 5 نمونه روغن مایع (O) در سطح استان جمع آوری گردید و نمونه ها تا زمان استخراج چربی آن ها در فریزر o80- نگهداری، سپس چربی استخراج و متیله گردید و نوع و درصد اسیدچرب تعیین گردید. درصد مجموع اسید چرب اشباع در روغن زرد، جامد، مارگارین، مایع، چربی مرغ و گوشت مرغ به ترتیب 84/ 31، 92/ 51، 03/ 50، 43/ 24، 57 /35، 67/ 30 بود که بیشترین درصد به روغن های جامد و مارگارین و کمترین به روغن مایع اختصاص داشت (05/ 0>P). درصد اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه نیز 90/ 37، 98/ 14، 15/ 17، 95/ 31، 97/ 37، 96/ 39 به ترتیب در B، S، M، O، FB و MB بود که بالاترین درصد آن در گوشت مرغ مشاهده شد (05/ 0>P). درصد مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه نیز به ترتیب در B، S، M، O، FB و MB برابر 03/ 25، 28/ 26، 36/ 25، 84/ 37، 93/ 23، 01/ 27 بود. بالاترین درصد اسیدچرب امگا-6 در روغن مایع مشاهده شد. میزان اسید چرب امگا-3 نیز در گوشت مرغ و روغن زرد بطور متمایزی از سایر منابع بالاتر بود. میزان اسیدهای چرب ترانس نیز در گوشت و چربی مرغ کمتر از 2 درصد و در روغن زرد 70 /2 درصد و در روغن ها بالاتر از 5 درصد بود. چربی و گوشت مرغ بدلیل داشتن اسیدچرب اشباع و ترانس کمتر و شاخص های آتروژنسیتی و ترومبوژنسیتی پائین تر در مقایسه با روغن های خوراکی احتمالا برای مصرف کننده و افراد مبتلا به بیماری قلبی-عروقی از روغن ها مناسب ترند.
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب سیس، ترانس، مرغ، روغن، قلب، عروق، استان خراسان جنوبی
 • عطیه مهرابی، تقی قورچی، سید اسماعیل رضوی صفحات 51-61
  در این مطالعه اثر قارچ پوسیدگی سفید رنگین کمان (Trametes versicolor) بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و دیواره سلولی کاه کلزا بررسی شد. بدین منظور کاه کلزا با میسلیوم قارچ رنگین کمان تلقیح و در زمان های 21 و 40 روز در کیسه های پلاستیکی نگهداری شد. پس از آن، کاه خشک و آسیاب گردید. ترکیب شیمیایی نمونه های فرآوری شده و نشده (شاهد) به روش استاندارد و تجزیه پذیری نیز به روش کیسه های نایلونی با سه راس گوسفند اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاهش مقدار ماده آلی فقط در کاه کلزای فرآوری شده به مدت 40 روز نسبت به شاهد معنی دار بود (P<0/05). میزان پروتئین خام در کاه فر آوری شده به مدت 21 روز، افزایش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد و با افزایش زمان فرآوری تا 40 روز، تغییر معنی داری در آن مشاهده نشد. پس از فر آوری با قارچ به مدت 40 روز، کاهش معنی داری در مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی و همی سلولز و نیز لیگنین مشاهده شد (P<0/05). مقدار کل ترکیبات فنولی و تانن پس از 21 روز فرآوری کاهش یافت و تا روز 40 تغییر معنی داری نداشت. مقدار کیتین در مدت 40 روز فرآوری افزایش معنی داری نسبت به 21 روز داشت (P<0/05). بر اساس مقادیر فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک، مقدار تجزیه پذیری کل پس از 40 روز فرآوری افزایش معنی داری یافت (P<0/05). همچنین در فرآوری کاه کلزا به مدت 40 روز تجزیه پذیری دیواره سلولی در شکمبه به میزان قابل توجهی بهبود یافت. یافته های به دست آمده نشان داد که کاه کلزای فرآوری شده با قارچ رنگین کمان می تواند منبع غذایی با ارزشی برای نشخوارکنندگان باشد.
  کلیدواژگان: فرآوری زیستی، کاه کلزا، قارچ پوسیدگی سفید، تجزیه پذیری شکمبه ای
|
 • R.Sedighi, A.A.Nasserian, R.Valizadeh, A.M.Tahmasbi Pages 1-8
  In order to study the effect of pistachio by-product (PB) in diets with or without canola seed on digestibility and plasma metabolites in Baluchisheep, four Baluchi rams (40±2 kg body weight) were used in a duplicated 4×4 Latin square design with 4 periods. Each period included 14 days of adaptation and 7 days of sample collection. Treatments were: 1) 30% alfalfa- 20% straw- 50% concentrate, 2) T1+5/5% canola seed in concentrate 3) 30% PB-20% straw- 50% concentrate 4) T3+ 5/5% canola seed in concentrate. Apparent digestibility of DM, OM, NDF and ADF, blood glucose concentrations, total protein and activity of liver enzymes were not significantly affected by the treatments, but CP digestibility and blood urea nitrogen (BUN) concentrations were lower in diets containing PB. Blood triglyceride was significantlyhigher in canola seed diets. The results demonstrated that 30% PB in sheep diet although shows negative effect on CP digestibility, because of no significant effect on other nutritional parameters, it could be replaced with part of diet alfalfa.
  Keywords: Baluchi sheep, Digestibility, Pistachio by, products, Canola seed
 • N. Tabatabaie, M.H. Fathi Nasri, H. Farhangfar, A. Riasi Pages 9-17
  In this study, barley straw was irradiated with doses of 100, 200 and 300 KGy to evaluate the effects of electron beam on the chemical composition, ruminal degradability parameters and ruminal-postruminal digestibility of its dry matter (DM). Initially, using nylon bag technique, an amount of 5 g of grounded samples (with 6 replicates) was incubated for 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48 and 72 h in the rumen of two fistulated Holstein heifers and then parameters of DM ruminal degradability were estimated. Then ruminal digestibility and post ruminal digestibility of DM were determined by incubating of feed samples in rumen for 16 h and in Daisy digester apparatus, respectively. Statistical analysis of the data was performed using SAS statistical software. The results indicated that acid detergent fiber (ADF) in irradiated samples was numerically reduced, while NDF reduction of irradiated samples was statistically significant (P<0.05). Effective degradability of DM increased significantly (P<0.05) by irradiation at 200 KGy. Post-ruminal and total tract digestibility of DM increased significantly (P<0.05). The results of this experiment showed that electron beam irradiation had an effective role in improving the nutritive value and digestibility of barley straw, but regarding the absence of a dose related effect, the dose of 200 kGy is recommended.
  Keywords: Barley straw, Electron beam irradiation, Ruminal degradability, Ruminal, post, ruminal digestibility
 • H. Farhangfar, M. Abdollahzadeh, M.H. Fathi Nasri Pages 19-22
  To study the effect of calving month on occurrence probability of atypical lactation curve, a number of 751,099 test day records belonging to 85,641 first parity Holstein cows calved during 1997-2009 in 156 herds in six provinces were used. Logistic generalized linear mixed model using GLIMMIX procedure of SAS software was fit to the data. In the model, fixed effects of province, herd production level, calving year, calving month, age at first calving, sperm type, cow type, interval of first recording from calving, number of total test day records for each cow, determination coefficient of Wilmink fitted to each cow, as well as random effect of sire were included. Dependent variable was defined as a binary (0 for typical and 1 for atypical lactations) in the model. Maximum and minimum probabilities were found for the cows calving in April (0.3435) and December (0.2348), respectively so that cows calving in the former one was expected to have 70.5 % more chance of atypical lactation as compared to the cows calving in the latter one. Based upon the findings it can be concluded that the shape of the lactation curve in Iranian dairy cows is influenced by the seasonal variations.
  Keywords: Logistic analysis, Calving month, Lactation curve, Dairy cow
 • E. Mohseni Arzefoni, A.R. Yazdani, R. Heydari Kamalabadi Pages 29-39
  Based on the experiences of different countries, application of technical and advanced knowledge in manufacturing section will form the basis of the agricultural sector development. In this regard, this study estimates the total factor productivity index to investigate the factors affecting the productivity of the industrial farms in Mazandaran province. For this purpose, information from 50 dairy farms in Sari, Ghaemshahr and Babol Counties was collected. Based on the results obtained from the city of Sari, factors such as education and extension courses, working with cooperatives and price per unit of milk had significant effect on total productivity of production factors and factors such as education level and the number of dairy cows on total productivity of factors of production was not significant. Also in addition to the factors affecting productivity in the city of Sari, in Ghaemshahr and Babol city both education level and the number of dairy cows had significant effect on total factor productivity.
  Keywords: Total Productivity of Production Factors, Commercial dairy farm, Mazandaran province
 • M. Malekaneh, S.J. Hosseini, Vashan, A. Allahressani Pages 41-50
  One of the most common causes of the death over the world is the cardiovascular and atherosclerosis diseases. However, in the last decades there has been continuing accumulation of evidence that trans fatty acids and omega-6 fatty acids have potential harmful action in blood lipid metabolism, atherosclerosis development and cardiovascular disease. Among the most important of fat sources in ration of human are meat and fat of broiler and edible oil. Therefore, the aim of this study was to determine the fatty acid profiles of broiler's meat and abdominal fat and edible oil in South Khorasan Province. In this descriptive and analysis study, 10 samples of meat (MB) and abdominal fat (FB) from the Birjand broiler's abattoir were collected at 3 consecutive days and 5 samples of each butter oil (B), solid oil (S), margarine (M) and liquid oil (O) were gathered from shopping around province. The samples were frozen in -80o freezer. Then, the oils were separated and methylated. The type and of each fatty acids were designated with compare to the retention time in the standard peak. The quantity of fatty acids was determined from internal standard method. Analysis of the data were revealed that the sum of SFA were 31.84, 51.92, 50.03, 24.43, 35.57 and 30.67 in B, S, M, O, FB and MB respectively. The highest and lowest amount of saturated fatty acid were observed at S, M and O respectively (P<0.05). The percentage of MUFA in B, S, M, O, FB and MB were 37.9, 14.98, 17.15, 31.95, 37.97, 39.96 % respectively. The omega-6 fatty acids were higher at liquid oil and the least amount were in FB (P<0.05). The amount of omega-3 fatty acids in BM and B were higher than other. The percentage of trans fatty acids in MB and FB were lower than 2% and in B were equal to 2.7%. The amount of trans fat acid were 10.5 and 9.82% in margarine and solid oil respectively. Therefore, the fat and meat of broiler had lower SFA and trans fatty acid and higher omega-3 fatty acids and these had lower effect on cardiovascular disease and better source for supplying their requirement.
  Keywords: Cis, Trans fatty acids, Broiler, Edible oil, Heart, South Khorasan province
 • A. Mehrabi, T. Ghoorchi, S.E. Razavi Pages 51-61
  In this study, the effect of white rot fungus Trametes versicolor on chemical composition and rumen degradability of rapeseed (Brassica napus) straw was investigated. Rapeseed straw was inoculated with fungus mycelium and kept in plastic bags for 21 and 40 days. Then straw was dried and milled. Chemical compositions of treated and untreated samples were measured by standard methods and their rumen degradability was estimated using the nylon bag technique by 3 rams. The results showed that the loss of organic matter (OM) only in treated rapeseed straw for 40 days was significant, compared with control (P<0.05). Crude protein (CP) content in treated rapeseed straw for 21 days was significantly higher than control and was not significant with increasing days of fermentation to 40. After treatment with fungus for 40 days, the amount of neutral detergent fiber (NDF), hemicellulose and lignin (ADL) reduced (P<0.05). Total phenolic compounds and tannins in treated straw for 21 days decreased and thereafter at day 40th was not changed (P<0.05). Amount of chitin/dry matter in treated rapeseed straw for 40 days increased, compared with day 21th (P<0.05). According to degradability parameters of dry matter, total degradability (a+b) of rapeseed straw showed a significant increase after 40 days treatment (P<0.05). As well as rumen degradability of cell wall constituents in treated rapeseed straw for 40 days was enhanced considerably. The findings showed that treated rapeseed straw by Trametes versicolor has the potential to be a valuable feed source for ruminants.
  Keywords: Biological treatment, Rapeseed straw, White rot fungi, Rumen degradability