فهرست مطالب

پژوهش های سلامت محور - سال یکم شماره 2 (پاییز 1394)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید حیدری جامع بزرگی، فرزان مددی زاده، اسماء صابر ماهانی صفحات 95-104
  مقدمه
  زمانی که نارسایی و کم کاری شدید کلیه روی می دهد و کلیه نمی تواند کار خود را انجام دهد، روش های جایگزین درمان کلیه شامل پیوند کلیه، همودیالیز و دیالیز صفاقی انجام می شود. مطالعه حاضر بر آن است تا با مقایسه ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی، به پزشک و بیمار در انتخاب روش درمانی مناسب از نظر تاثیر بر کیفیت زندگی کمک نماید.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بر روی 143بیمار همودیالیزی و دیالیز صفاقی در بیمارستانی در شهر کرمان در شش ماه دوم سال 1392 انجام گرفت. برای بررسی کیفیت زندگی بیماران و مقایسه آن در ابعاد مختلف از پرسشنامه کیفیت زندگی EQ5D استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و با بهره گیری از روش های آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار و همچنین روش های آمار تحلیلی کای دو و من ویتنی انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی، 0/61و در بیماران دیالیز صفاقی 0/69 به دست آمد و اختلاف دو گروه معنی دار بود. در بیماران همودیالیزی بالاترین میانگین نمره کیفیت زندگی مربوط به بعد اضطراب و افسردگی 0/95 و در بیماران دیالیز صفاقی مربوط به بعد مراقبت شخصی 0/96 بود. در این مطالعه، بین هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی و کیفیت زندگی بیماران دو گروه مورد بررسی به جزء متغیر سن، ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بیماران دیالیز صفاقی در مجموع از کیفیت زندگی بالاتری برخودار بودند و به ویژه در ابعاد مراقبت شخصی و درد، کیفیت زندگی بهتری در مقایسه با بیماران همودیالیزی داشتند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بیماران همودیالیزی، دیالیز صفاقی، EQ5D
 • رضا گودرزی، الهام حقیقت فرد، لیلا والی، محمدرضا بانشی، پیام حقیقت فرد، بنفشه درویشی صفحات 105-114
  مقدمه
  یکی از اساسی ترین اهداف اکثر کشورها، ارتقاء سطح کیفیت و کارایی سیستم های بهداشتی- درمانی و استفاده بهینه از منابع می باشد. در این میان استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات در اختیار بیمارستان ها که به عنوان یکی از پر هزینه ترین سازمان های ارائه خدمات بهداشتی - درمانی مطرح می باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه برآورد کارایی بیمارستان های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در طی سال های 90-1386 بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع اقتصادسنجی بود و عملکرد ده بیمارستان از بیمارستان های کرمان با استفاده از داده های ترکیبی در مقطع زمانی پنج ساله، از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. عوامل تولید مورد استفاده شامل تعداد تخت فعال، پزشک، پرستار و پذیرش سرپایی بودند و ستانده در این روش روز بستری در نظر گرفته شد. در این مطالعه جهت تحلیل داده ها از نرم افزار Frontier 4.1 استفاده گردید.
  یافته ها
  بر مبنای برآورد کارایی به روش تحلیل مرزی تصادفی، متوسط کارایی بیمارستان های مورد بررسی 648/0 است. از این رو می توان نتیجه گرفت که میزان ظرفیت افزایش کارایی در این بیمارستان ها تا 352/0 درصد قابل افزایش می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه تعدیل نیروی انسانی مازاد، برنامه ریزی اقتضایی جهت افزایش کارایی و مدیریت منابع باید در الویت اهداف مدیران و مسئولان مربوطه قرار گیرد تا بتوان سطح کارایی را در بیمارستان ها افزایش و میزان هزینه ها را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
  کلیدواژگان: بیمارستان، کارایی، روش تحلیل مرزی تصادفی
 • علی ریاحی، نرگس خانجانی، حبیبه احمدی پور صفحات 115-122
  مقدمه
  یکی از روش های کنترل اعتیاد و کاهش آسیب های ناشی از آن، درمان نگهدارنده با متادون می باشد، اما عوامل مرتبط با شکست درمان با متادون به اندازه کافی مطالعه و بررسی نشده اند، لذا این مطالعه به بررسی علل شکست درمان بیماران تحت درمان با متادون در شهر رفسنجان انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی، توصیفی- تحلیلی بر روی پرونده کلیه بیماران مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوء مصرف مواد در شهرستان رفسنجان در طی سال های 92-1390 انجام شده است. پرونده های مورد بررسی در دو گروه از بیماران بررسی شدند. گروه اول (291 نفر) بیمارانی که با شکست در درمان، مواجه گردیدند و گروه دوم (309 نفر)، بیمارانی که بدون شکست با متادون، درمان شدند. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، تی تست و رگرسیون لجستیک و در نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 5/10± 37 سال بود. دو گروه بیماران مورد بررسی، در نوع ماده مصرفی (001/0P=)، بیماری روانی همراه (011/0P=)، مرکز درمان کننده بیمار (001/0>P)، دوز متادون مصرفی (018/0P=) و وضعیت تاهل (001/0>P) دارای اختلاف معنی دار آماری بودند. سن، مدت اعتیاد، مصرف همزمان دو ماده یا بیشتر از دو ماده مخدر، تعداد موارد درمان قبلی اعتیاد، وجود بیماری جسمی و سابقه مشکلات قانونی اختلاف آماری معنی داری نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد اگر درمان نگهدارنده با متادون با درمان بیماری های روانی بیماران، رفع مشکلات خانوادگی، دوز کافی متادون و کاهش هزینه های درمانی همراه شود، می تواند برای کنترل و درمان اعتیاد بیش از پیش موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: متادون، درمان نگهدارنده، شکست درمان، مراکز ترک سوء مصرف مواد مخدر
 • حانیه سادات سجادی، فرشاد حلاجی، ناصر معروف صفحات 123-132
  مقدمه
  ارتقاء سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی یکی از اولویت های تحول اداری می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان سلامت اداری بیمارستان های آموزشی و استفاده از نتایج آن جهت ارتقای سلامت اداری انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1393 در یازده بیمارستان آموزشی شهر اصفهان انجام گرفت. 555 نفر از کارکنان بالینی و غیربالینی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ساده انتخاب و پرسشنامه را تکمیل نمودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن آزمون شد. پرسشنامه در دو بخش طراحی گردید که بخش اول شامل 9 سوال در مورد مشخصات دموگرافیکی افراد مورد مطالعه و بخش دوم شامل 24 سوال مربوط به سلامت اداری بود که امتیازبندی سوالات با استفاده از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت صورت گرفت. داده های جمع آوری شده از 391 پرسشنامه تکمیل شده، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمون های مقایسه میانگین پارامتریک t و آنالیز واریانس تحلیل گردید.
  یافته ها
  بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه زن (53/56%) و بقیه مرد بودند، (47/76%) افراد مورد مطالعه متاهل بودند. میانگین امتیاز سلامت اداری از دیدگاه کارکنان در بیمارستان های مورد مطالعه 11/2 (کمتر از متوسط) به دست آمد. مهم ترین عوامل تهدیدکننده سلامت اداری تعلق خاطر نداشتن کارکنان به بیمارستان (00/1)، عدم ارائه گزارش تخلف (00/1) و دست کاری و افشای اطلاعات و مدارک (19/1) شناسایی شدند. زنان، افراد کمتر از 25 سال، کارکنان دارای مدرک دکترای حرفه ای و کارکنان مجرد نمره بالاتری به سلامت اداری دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به لزوم ارتقای سطح سلامت اداری، اتخاذ تدابیری برای افزایش تعلق خاطر کارکنان به بیمارستان، برقراری سیستم پاسخگویی و گزارش دهی کارآمد و آگاه سازی در مورد اهمیت اطلاعات صحیح و انتقال آن ها جهت افزایش میزان سلامت اداری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سلامت اداری، کارکنان بالینی، کارکنان غیربالینی، بیمارستان آموزشی، شهر اصفهان
 • محمدرضا امیر اسماعیلی، الهام ایمانی، امین جهاد سروستانی صفحات 133-143
  مقدمه
  مراقبت های پایانی زندگی از نظر مسائل اخلاقی و هزینه های بالای درمانی دارای اهمیت می باشند. آگاهی از میزان این نوع هزینه ها می تواند به مدیران در سیاست گذاری و برنامه ریزی در مورد این مراقبت ها کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی هزینه های مراقبت های پایان زندگی بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی به شیوه گذشته نگر بوده است. نمونه آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران فوت شده در آخرین بار مراجعه در دو بیمارستان عمومی- آموزشی شهر کرمان در سال 1392 بود که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از جمع آوری چک لیست های طراحی شده شامل 9 سوال: سن، جنسیت، نوع بیماری، علت فوت، فصل، نوع بیمه، هزینه دارو، هزینه درمان و هزینه کل) تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 صورت گرفت و از آزمون های آمار استنباطی شامل (رگرسیون خطی،ANOVA و test - T مستقل) و آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
  یافته ها
  بیماری های قلب و عروق و بیماری های گوارشی به ترتیب با 23 درصد و 5/2 درصد بیشترین و کمترین درصد علل فوت را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر بیشترین هزینه صرف شده مربوط به موارد فوت به علت بیماری های مغز و اعصاب و کمترین هزینه مربوط به بیماری سرطان بود. هر چند در مرکز آموزشی -درمانی الف، بیشترین هزینه مربوط به بیماری قلب و عروق و کمترین هزینه مربوط به بیماری های متابولیک بود و در بیمارستان ب، بیشترین هزینه به بیماری اعصاب و کمترین هزینه به بیماری گوارش اختصاص یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که هزینه های پایان زندگی در ایران همانند سایر کشور ها بالا می-باشد اما در ایران، کمتر به مراقبت تسکینی برای بیماران در مرحله پایان زندگی توجه می گردد و خدمات ارایه شده سبب اتلاف منابع می گردد، بنابراین بایستی توجه ویژه ای به مراقبت های تسکینی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: هزینه، مراقبت پایان زندگی، بیمارستان آموزشی، بیماران بستری
 • ملوک ترابی، حمیدرضا پوراسلامی، الله یار سجادی، مرضیه کریمی افشار، مهرناز کریمی افشار صفحات 145-153
  مقدمه
  پوسیدگی دندان یک بیماری چند عاملی بوده و رژیم غذایی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های دهان و دندان از جمله پوسیدگی دندانی دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و نوع مصرف میان وعده های غذایی کودکان 6-3 ساله شهرستان های رابر و بافت در سال 1391بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بود که بر روی 240 کودک 6-3 ساله در شهرستان های رابر و بافت که به روش خوشه ایمنظم سیستماتیک، از میان کودکان مهد کودک، انتخاب شده بودند، انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک (جنس، شغل و سطح سواد والدین، تعداد فرزندان خانواده) و دو چک لیست حاوی نوع و تعداد دفعات میان وعده های غذایی که توسط کودکان در مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک و در منازل مصرف می شد، انجام شد و داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و تست های آماری t و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این پژوهش 125 نفر (1/52%) پسر و بقیه دختر بودند. فراوانی نسبی میان وعده های غذایی پوسیدگی زا 42/45 درصد، میانیگن مصرف هفتگی میان وعده های غذایی توسط پسران 98/18±68/45 و توسط دختران 10/18±05/46 بود. بین این دو میانگین اختلاف معنی داری وجود نداشت (879/0P =). میانگین مصرف میان وعده در منازل به طور معنی داری بیشتر از مهد کودک بود (000/0 P=). دفعات مصرف میان وعده در رابر بیشتر از بافت بود ولی این اختلاف معنی دار نبود (493/0 P=). بین تحصیلات پدران و مادران با دفعات مصرف میان وعده ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد (643/0 P=) و (762/0 P=).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه کنونی بیانگر مصرف دفعات زیاد میان وعده در کودکان مهد کودک های شهرستان های بافت و رابر بود. با توجه به این که بخشی از انرژی لازم برای رشد و نمو کودک از میان وعده حاصل می شود، لذا توجه به استفاده از میان وعده های سالم جهت سلامت دندان های کودکان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مصرف میان وعده، کودکان 6، 3 ساله، رابر، بافت
 • نسرین طبسی نژاد، سید وحید احمدی طباطبایی، نرگس خانجانی، محبت محسنی صفحات 155-166
  مقدمه
  پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که امروزه به عنوان یک معضل بهداشت عمومی شناخته شده است. فعالیت بدنی برای نگهداری استخوان ها یکی از عوامل مهم در پیشگیری از این بیماری است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر فعالیت بدنی در زنان شهر کرمان به منظور پیشگیری از پوکی استخوان مبتنی بر مدل پرسید بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی به صورت مقطعی بر روی 120 نفر از زنان مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر کرمان در سال1393 انجام گردید که طی نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (IPAQ) و پرسشنامه محقق ساخته براساس سازه های مدل پرسید (عوامل مستعد کننده، تقویت کننده و قادر کننده) جمع آوری و با آماره های توصیفی (شاخص های مرکزی، پراکندگی، فراوانی و درصد) و تحلیلی (رگرسیون لجستیک، ضریب همبستگی پیرسون) در نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین سنی آزمودنی ها 97/6±44/32 سال بود. 2/29 درصد از زنان دارای فعالیت بدنی شدید، 5/35 درصد متوسط و 7/66 درصد خفیف بودند. از بین سازه های مدل پرسید، عوامل قادر کننده هم در مدل خام (122/1 OR=،023/0P=) و هم در مدل تعدیل شده (137/1 OR=،041/0=P) در جایگاه قوی ترین پیشگویی کننده فعالیت بدنی قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این که عوامل قادر کننده قوی ترین پیشگویی کنندگی را برای فعالیت بدنی دارند، انتظار می رود، مداخلات ارتقاء سلامت، بیشتر با تکیه بر این عوامل طراحی گردد تا به ارتقاء رفتار فعالیت بدنی و پیشگیری از پوکی استخوان در زنان منجر شود.
  کلیدواژگان: پیش بینی، فعالیت بدنی، پوکی استخوان، زنان، مدل پرسید
 • پیوند باستانی، داوود مصطفایی، جمیل صادقی فر، سمانه کریمی، حجت حمیدی صفحات 167-176
  مقدمه
  چالش های نظام های ارائه خدمت، نیاز به کارکنانی که با انگیزه بیشتر بتوانند عملکرد بهتر و اثربخش تری داشته باشند را ضروری ساخته است، لذا توجه همه جانبه به رضایت شغلی این کارکنان جهت ارتقای بهره وری سازمانی امری مسلم تلقی می شود. در این پژوهش به بررسی رضایت شغلی کارکنان شاغل در مرکز آموزشی- درمانی شهدای تجریش بر حسب مولفه های پنج گانه مدل اسمیت-کندال- هالین پرداخته شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 200 نفر از کارکنان شاغل که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده در یک بیمارستان آموزشی بزرگ در تهران انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای 25 سوالی بود، روایی صوری و محتوای آن برای سنجش ابعاد رضایت شغلی مناسب تشخیص داده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0 استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بیشترین میزان میانگین رضایت شرکت کنندگان مربوط به بعد رضایت از همکاران با میانگین 87/0±05/4 و کمترین میزان میانگین رضایت از بعد رضایت از حقوق 74/0±54/1 بود. از سوی دیگر بین رضایت کلی با کلیه ابعاد پنج گانه مدل رابطه معنی دار و مثبت وجود داشت. علاوه بر این، نتایج حاصل از آنالیز رابطه جنسیت و سن با رضایت شغلی کلی، حاکی از وجود رابطه معنی دار میان این دو متغیر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد اصلاح مکانیسم های ارائه پاداش در بیمارستان ها و استفاده از اهرم هایی مثل مدیریت بر مبنای عملکرد بتواند موجب ارتقای انگیزه و عملکرد کارکنان گردد. به علاوه تلاش در جهت تقویت روابط اجتماعی میان همکاران نیز به هر چه بیشتر شدن این رضایت به عنوان یکی از مولفه های تاثیر گذار مدل اسمیت- کندال- هالین و ارتقای سطح رضایت کلی کارکنان کمک شایانی خواهد کرد.
  کلیدواژگان: بیمارستان آموزشی، مدل کندال اسمیت، کارکنان، رضایت شغلی
|
 • Majid Heidari Jamebozorgi, Farzan Madadizade, Asma Sabermahani Pages 95-104
  Introduction
  When severe kidney failure happens and kidneys do not work properly, alternative treatments such as transplantation and dialysis, including hemodialysis and peritoneal dialysis can be done. This study is to help physicians and patients in choosing an appropriate therapeutic method in terms of the impact on quality of life comparing different dimensions of hemodialysis and peritoneal dialysispatientsquality of life.
  Method
  In this cross-sectional descriptive analytical study, 143 patients with hem dialysis and peritoneal dialysis have been studied in a hospital in Kerman at the second six months of 2011. In order to survey thepatient's quality of life and comparing it from various dimensions, the EQ5D quality of life questionnaire was used. Data analysis was done by SPSS software version 19, and also using descriptive statistics such as frequency tables, mean, and standard deviation statistics, chi-square and Mann-Whitney analysis.
  Results
  The average scores for quality of life in patients with hem dialysis and peritoneal dialysis were 0.61 vs. 0.69, respectively and the difference was meaningful. The highest average score in the hemodialysis patients quality of life was related to depression and anxiety (0.95) and in peritoneal dialysis patients was related to personal care (0.96). In this study, there were not any statistically significant relationships between any of the studied variables and the quality of life except age variable in two groups of patients.
  Conclusion
  This study revealed that peritoneal dialysis patients had higher quality of life particularly in the personal care and pain and had better life quality compared to hemodialysis patients.
  Keywords: Quality of life, Hemodialysis, Peritoneal dialysis, EQ5D
 • Reza Goudarzi, Elham Haghighat Fard, Leila Vali, Mohammadreza Baneshi, Payam Haghighat Fard, Banafsheh Darvishi Pages 105-114
  Introduction
  One of the most fundamental goals of most countries is improving the quality and efficiency level of healthcare systems and efficient use of their resources. In this regard, the efficient use of facilities and equipments for the hospitals, that are considered as one of the most costly health care delivery organizations, is particularly important. The goal of this survey was the efficiency estimation of hospitals in Kerman Province (2007-2011).
  Method
  In this econometric study, performance of 10 hospitals in Kerman Province was analyzed in 5 years, using panel data for Stochastic Frontier Analysis (SFA) method. Production factors such as number of beds, doctors, nurses, and out patient admissions were used as inputs, and numbers of outpatient admissions have been selected as outputs. Frontier version 4.1 was used to analyze data.
  Results
  Based on SFA method, the average performance of hospitals was 0.648, so we concluded that the capacity of improving performance in these hospitals can be increased to 0.352 percentages.
  Conclusion
  Based on findings of this study, adjusting surplus manpower, congenital planning for increasing efficiency and resourcing management should be the priority of objectives of the managers and directors so that we can increase the level of efficiency of hospitals and reduces costs to the minimum as possible.
  Keywords: Education Hospitals, Efficiency, Stochastic Frontier Analysis (SFA)
 • Ali­ Riahi, Narges Khanjani, Habibeh Ahmadipoor Pages 115-122
  Introduction
  One of the ways for addiction control and damage reductionis methadone treatment. However, the factors related to treatment failure have not been fully studied. In this study the characteristics related to treatment failure in Rafsanjan city has been studied.
  Method
  This descriptive and analytical cross-sectional study was done based on records of patients visiting two rehabilitation centers in Rafsanjan in 2011-2013. The records were evaluated in two groups of patients. The first group (291 patients) were people with treatment failure, and the second group (309 people) were those successfully treated. Data analysis was done usingt-test, chi-square, and logistic regression through SPSS 22 software.
  Results
  The mean age of participants was 37±10.5 years. The two groups were significantly different in regard to kind of substance use (P =¬0.001), existence of mental illness (P = 0.011), treatment center (P¬<¬0.001), the dose of methadone consumption (P¬= 0.018), and marital status (P¬< 0.001); but the difference in age, addiction duration, the concomitant use of two or more psychotropic substances, number of previous treatment, presence of physical illness, and the history of legal problems was insignificant.
  Conclusion
  Methadone maintenance treatment is likely to be more effective if it is associated with treating the patient's mental illness, solving family problems, adequate doses of methadone, and reducing the health care costs.
  Keywords: Methadone, Maintenance therapy, Treatment failure, Rehabilitation Centers
 • Persian Abstract Haniye Sadat Sajadi, Farshad Halaji, Naser Marouf Pages 123-132
  Introduction
  The administrative health improvement is one of the administrative reform's priorities in our health care organizations, Being aware of the current status of administrative health is necessary to propose the strategies of administrative health improvement. This study aimed to determine the administration health status of teaching hospitals and contribute to improve the it.
  Method
  This cross-sectional and analytical-descriptive study was conducted in 11 teaching hospitals of Isfahan city in 2014. 555 of clinical and non-clinical staff were selected using simple stratified sampling method and completed the questionnaire. The data collection tool was a researcher-made questionnaire the validity and reliability of which were tested. The questionnaire was designed in two parts. The first part included 9 close ended questions about demographic information, and the second part contained 24 close ended questions related to the administrative health status with 5-item Likert scale. Collected data of 391 completed questionnaires were analyzed using SPSS software (version 16), t¬-test, and Analysis of Variance.
  Results
  More than half of respondents were female (56.53%) and the rest were male. Over 76/47% of participants were married. The mean score of administrative health from the view of employees was 2.11 (less than average). The most important threatening factors of the administrative health were lack of sense of commitment of employees (1.00), the lack of effective violations reporting (1.00), and information manipulating and disclosing. Females, younger than 25, MD degree and single respondents viewed the administrative health status better than others.
  Conclusion
  Regarding the necessity of administrative health improvement, taking actions such as strategies to increase the employee's commitment, the establishment of an efficient comprehensive system of accountability and reporting, and informing about the importance of valid information and broadcasting them are recommended to reach better administrative health status.
  Keywords: Administrative Health, Clinical Staff, Non Clinical Staff, Teaching Hospital, Isfahan City
 • Mohammad Reza Amiresmaili, Elham Imani, Amin Jahad Sarvestani Pages 133-143
  Introduction
  End-of-life care is important considering the ethical issues, and the high health care costs are associated with it. Being informed of these costs can help managers in planning and making policy on this type of services. Hence, this study aimed to assess the costs of end-of-life care for patients admitted to hospitals in Kerman.
  Method
  The present study is a descriptive-analytical study which was performed retrospectively in Kerman University of medical sciences in 2013. The population consisted of all expired patients of two hospitals in Kerman whom all were studied according to a census basis. Data analysis was carried out using inferential (linear regression, Anova, and Independent T test) and descriptive statistics through SPSS 19.
  Results
  The most and the least studied cases related to cardiovascular disease (23%) and gastrointestinal disease (2.5¬¬%) respectively. On the other hand, the most and the least expenses were for neurological diseases and cancers respectively. However in Afzalipoor hospital, the highest and the lowest costs were for cardiovascular diseases and metabolic diseases respectively. And in Shafa hospital the highest and the lowest costs were for neurological and gastrointestinal diseases.
  Conclusion
  The results of this study showed that the cost of end-of-lifecare in Iran, like other countries, is high, but little attention is paid to palliative care for patients in this stage, and the provided services will cause a waste of resources because there is no chance forrecovery for these patients. So we should pay special attention to palliative care.
  Keywords: Cost, End of life care, Hospital
 • Molouk Torabi, Hamid Reza Poureslami, Allahyar Sajadi, Marzieh Karimi Afshar, Mehrnaz Karimi Afshar Pages 145-153
  Introduction
  Dental caries is a multifactorial disease. Diet has a major role in prevention of oral diseases as well as dental caries. The aim of the study was to evaluate the frequency and type of snack consumption among 3-6 year-old-children in Rbor and Baft in 2011.
  Method
  This cross-sectional study was conducted on 240 kindergarten children aged 3-6 years old in Baft and Rabor cities through multiple stratified systematic sampling methods. Data were collected by a demographic questionnaire (sex, parents’ education and their job, and number of children) and 2 checklists consist of daily type and frequency of snack consumption in kindergarten and at home. Data were analyzed in SPSS version 20 software using T and χ2 tests.
  Results
  In the present study, 125(52.1%) kids were boysand the rest were girls. 45.42% of snacks were cariogenic. The mean of weekly snack consumption by boys and girls were 45.68±18.98 and 46.05±18.10 respectively, and there were not any significant differences between them (P=0.879). The mean of snack consumption at home was meaningfully higher than that at kindergarten (P=0.000). Frequency of snack consumption in Rbor was higher than that in Baft, but the difference was not significant (P=0.493).There were not any meaningful statistical differences between fathers and mothers ‘educational level and the mean of weekly snack consumption (P=0.643 and P=0.762).
  Conclusion
  Based on the findings of the present study the mean of snack consumption at kindergartens in Baft and Rabor was high. However snacks provide a part of energy for children's growth, choosing healthy snack is necessary for dental health.
  Keywords: Snack Consumption, 3, 6 Years, Children, Baft, Rabor
 • Narsin Tabasinejad, Seyed Vahid Ahmadi Tabatabaei, Narges Khanjani, Mohabbat Mohseni Pages 155-166
  Introduction
  Osteoporosis is the most common metabolic bone disease which is nowadays known as a public health problem. Physical activity to maintain healthy bones is an important factor in preventing osteoporosis. The aim of this study was to determine a model for predicting factors influencing physical activity among women for the prevention of osteoporosis according to the Precede Model in Kerman, Iran.
  Method
  This cross-sectional analytical descriptive study was performed on 120 women referred to health centers of Kerman city during 2014. They were selected randomly through multi- stages sampling method. Data were collected using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and a self-administrated questionnaire according to constructs of the PRECEDE Model (Predisposing Reinforcing, and Enabling Factors) andanalyzed by descriptive statistics (measures of central tendency, dispersion, frequency and percent) and analysis statistics (logistic regression, Pearson correlation) using SPSS software version 18.
  Results
  The results showed thatthe mean age of the participants were 32.44 ± 6.97 years. 29.2% of women had intense, 5.35% moderate, and 7.66% mild physical activity. The results also indicated that enabling factors was the most predictive factors of physical activity both in raw (P=0.023, OR=1/122) and adjusted models (P=0.041, OR=1/137).
  Conclusion
  As enabling factors were the most important predictive factor for physical activity, it is recommended that health promotion interventions be planned according to these factors to improve physical activity and prevent osteoporosis mong women.
  Keywords: Predicting, Physical Activity, Osteoporosis, Women, Precede Model
 • Peivand Bastani, Davoud Mostafaee, Jamil Sadeghifar, Samaneh Karimi, Hojat Hamidi Pages 167-176
  Introduction
  Challenges of service provision systems necessitate the presence of staff with higher motivation to work more efficiently, so paying close attention to job satisfaction of these staffs to enhance organizational efficiency sounds essential. The aim of this study was to investigate and among those staffs working in a Shohadaye Tajrish educational Hospital in Tehran.
  Method
  This was a cross-sectional correlative study on a 200-staff sample in a teaching hospital in Tehran which was selected by a simple accidental sampling in 2013. The research instrument was a questionnaire with 25 questions that was considered suitable for face and construct validity and reliability. Data analysis was done by parametric statistics and Pearson correlation on statistical level of 0.05 applying SPSS version 18.
  Results
  Results indicated that the highest average of the participants was related to satisfaction of coworker's dimension 4.05±¬0.87, and the least average belonged to satisfaction of salary 1.54±0.74. Furthermore, there was positive and statisticant relation between the whole satisfaction and all other five dimensions of the model. Finally the analysis among two variables (sex and age) and whole job satisfaction had significant relationship.
  Conclusion
  It seems that correcting reward mechanisms in hospitals and applying managerial tools like performance-based-management can improve the staffs` performance and motivation. In addition, reinforcing the social relationships among coworkers may lead to incremental changes in one of the most important dimensions of the model and finally affect the whole satisfaction.
  Keywords: Teaching Hospital, Model of Smithn, Kendall, Job Satisfaction