فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/09
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مهدی رحمانیان کوشککی، محمد چیذری*، عنایت عباسی صفحه 1
  کارآفرینی، می تواند به عنوان یک استراتژی برای ایجاد فرصت های شغلی دانش آموختگان کشاورزی در نظر گرفته شود. این پژوهش با هدف بررسی توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز علمی کاربردی کشاورزی استان فارس و عوامل موثر بر آن طراحی گردیده است. از این رو،مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ کنترل متغیر ها از نوع توصیفی همبستگی بوده، که به روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه در بردارنده 1018 نفر از دانشجویان مراکز علمی کاربردی کشاورزی استان فارس (شیراز، جهرم، علی آباد کمین و مرودشت) در سال تحصیلی 90-1388بودند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 178 نفر از طریق روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود. روایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن بالاتر از 0/71 برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS17 بهره برده شد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیر ها، ارتباط مثبت و معنی داری را بین توانمند های کارآفرینانه دانشجویان با متغیرهای عوامل آموزشی، سازمانی و روحیه کارآفرینی نشان داد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر های عوامل آموزشی، سازمانی و روحیه کارآفرینی به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار، در مجموع 7/35 درصد از تغییرات متغیر توانمند های کارآفرینانه دانشجویان در مراکز علمی کاربردی کشاورزی را تبیین کرده اند. در انتهای مقاله نیز به منظور افزایش توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز علمی کاربردی کشاورزی در استان فارس، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، توانمند های کارآفرینانه، مراکز علمی - کاربردی کشاورزی، استان فارس
 • شاپور ظریفیان*، اسماعیل پیش بهار، محسن عادلی ساردوئی، امید شریفی صفحه 19
  امروزه کارآفرینان را موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی می دانند و از عناصر ضروری ایجاد و توسعه کسب و کار های جدید و اشتغال زایی به شمار می آورند. با توجه به درصد بالای بیکاری فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان این رشته می تواند نقش مهمی در اشتغال زایی آن ها ایفا کند. این پژوهش توصیفی – همبستگی با هدف شناسایی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و عوامل موثر بر آن به منظور طراحی نظام آموزشی مبتنی بر کارآفرینی انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق 550 نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 190 نفر تعیین و بطور تصادفی ساده انتخاب شدند. متغیر وابسته تحقیق، وضعیت کارآفرینی دانشجویان بود. برای برآورد وضعیت کارآفرینی دانشجویان از مدل رگرسیون لاجیت طبقه بندی شده استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 65/3 درصد دانشجویان غیر کارآفرین، 21/1 و 13/6 درصد نیز به ترتیب در وضعیت کارآفرین ضعیف و کارآفرین بالقوه قرار داشتند. این امر بیان کننده لزوم بازنگری در محتوای برنامه آموزشی جهت تقویت و توسعه روحیه کارآفرینی در دانشجویان می باشد. نتایج برآورد مدل لاجیت طبقه بندیشده نشان داد که از ویژگی های روانشناختی مورد مطالعه ریسک-پذیری، توفیق طلبی و خلاقیت بر کارآفرینی دانشجویان موثر می باشند. همچنین، کارآفرینی در دانشجویان مقطع کارشناسی نسبت به کارشناسی ارشد و دانشجویانی که درس کارآفرینی را گذرانده بودند نسبت به سایر دانشجویان بیشتر بود.
  کلیدواژگان: توفیق طلبی، خلاقیت، کشاورزی، ریسک پذیری، کارآفرینی، مدل رگرسیون لاجیت
 • مدینه جاویدی، داریوش حیاتی* صفحه 31
  طرح توسعه کشت زیتون از مهم ترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بوده که در این راستا مبالغ قابل توجهی از بودجه کشور صرف اجرای این طرح شده است. با توجه به اجرای گسترده طرح در سطح استان فارس، ارزیابی اثرات طرح به منظور مدیریت آن، حداکثر سازی منافع و حداقل سازی اثرات منفی ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش زیتون کاران پیرامون اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح با استفاده از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. سطح زیر کشت زیتون در منطقه مورد مطالعه در حدود 8370 هکتار با حدود 300 بهره بردار می باشد که بر اساس جدول نمونه گیری تاکمن تعداد 170 نفر از زیتون کاران به عنوان آزمودنی های این تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. تایید روایی پرسشنامه توسط متخصصان و جهت تایید پایایی نیز یک مطالعه راهنما انجام شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیر های تحقیق در محدوده 0/80 تا 0/91 بود. نتایج بیانگر آن است که میزان رضایت زیتون کاران از فعالیت های خود خیلی کم بوده و اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی طرح را نیز ضعیف تا متوسط ارزیابی نموده اند. بر مبنای یافته ها، متغیر های مستقل میزان رضایت از باغداری زیتون، میزان بهره مندی از خدمات ترویجی و عضویت در تعاونی ها و تشکل های کشاورزی به طور کلی توانسته اند 55 درصد از تغییرات را در متغیر وابسته میزان ارزیابی اثرات کلی طرح، پیش بینی کنند. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه های عملی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات، اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی، اثرات اقتصادی، کشت زیتون، استان فارس
 • عباس نوروزی* صفحه 47
  مجلس مهم ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور است. اهمیت مباحث صورت گرفته در این نهاد محدود و منحصر به مصوبات آن نیست. به طوری که اظهارات عنوان شده در صحن مجلس نشان دهنده جهت گیری نمایندگان مجلس و همچنین دولت نسبت به مباحث روز جامعه است. هدف مقاله تحلیل اظهارات نمایندگان مجلس شورای ملی سابق و دولت در خصوص عوامل میدانی ترویج کشاورزی(مروجین کشاورزی، مروجین خانه داری و سپاهیان ترویج و آبادانی) در دوره های 17 تا 24 مجلس شورای ملی است. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوائی است. نتایج حاصل نشان می دهد که تا یک دهه پس از شروع رسمی فعالیت های ترویجی در کشور، عاملین ترویج در صحن مجلس مطرح نشده بودند. اما، پس از ایجاد سپاه ترویج و آبادانی(1343)، بیشترین کانون توجهات متوجه این دسته از عاملین ترویج گردید، به طوری که به مناسبت های مختلف از سپاهیان ترویج و آبادانی در صحن مجلس نام برده می شد. و در مقابل، مروجین خانه داری از کمترین توجه در اظهارات نمایندگان مجلس و دولت برخوردار بودند. همچنین، با نزدیک شدن به سال های انقلاب (1357) انتقاد به سپاه ترویج و آبادانی افزایش یافت.
  کلیدواژگان: عوامل میدانی ترویج کشاورزی، تحلیل محتوا، ایران، مجلس شورای ملی
 • نسیم وطن خواه، کورش رضائی مقدم* صفحه 59
  این پژوهش با هدف شناخت روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی اجرا گردیده است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بود و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب نمونه مورد مطالعه بهره گرفته شد. تعداد 191 پرسشنامه از نمونه مورد مطالعه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصین ترویج مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دانشجویان عضو تعاونی و غیر عضو از نظر میانگین متغیر های روحیه کارآفرینی تفاوت معنی داری وجود دارد بطوری که میانگین ریسک پذیری و خلاقیت دانشجویان عضو بیشتر از غیر عضو است. همچنین میانگین خلاقیت دانشجویانی که در دوره های کارآفرینی شرکت کرده اند بیشتر از دانشجویانی است که در این کارگاه ها شرکت نکرده اند. پیشنهاد می گردد با برگزاری کلاس های آموزشی، کارگاه های کارآفرینی و تشویق دانشجویان به عضویت در تعاونی های کشاورزی، روحیه کارآفرینی در دانشجویان تقویت شود تا موفقیت آنان برای خوداشتغالی در آینده تضمین گردد.
  کلیدواژگان: روحیه کارآفرینی، دانشجویان، تعاونی دانشجویی، دانشگاه شیراز
 • امیر نعیمی*، غلامرضا پزشکی راد، پریسا نجفلو صفحه 73
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. بدین منظور، تاثیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) به طور جداگانه بر رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش 1222 نفر از کارشناسان شاغل در معاونت های وزارت جهاد کشاورزی بودند که تعداد نمونه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی 257 نفر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی ظاهری و محتوایی آن بر اساس نظر گروهی از متخصصان تایید گردید و روایی تشخیصی ابزار تحقیق با استفاده از روش میانگین واریانس استخراج شده (AVE) بین 0/45 و 0/87 محاسبه شد. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی(CR) استفاده شد که مقدار حداقل این ضرایب به ترتیب 0/62 و 0/56 محاسبه شد. داده ها به وسیله نرم افزار های SPSSwin20 وLISREL8.5 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و این متغیر قادر به تبیین 49 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی می باشد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، انطباق پذیری و رسالت) و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و این ابعاد می توانند 44 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، وزارت جهاد کشاورزی
 • مسعود خوان پایه، عزت الله کرمی* صفحه 89
  جمعیت کره زمین به صورت فزاینده ای به کشاورزی فاریاب برای کسب غذا وابسته شده است. دسترسی به آب عامل محدود کننده ای برای تولیدات کشاورزی محسوب می شود. در کشور ما نیز به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک، استفاده از آب های غیر متعارف مانند پساب شهری برای دست یابی به توسعه پایدار کشاورزی امری ضروری است. هدف این پژوهش سنجش سازه های موثر بر نگرش کشاورزان استفاده کننده از پساب شهری در خصوص پایداری استفاده از این منبع می باشد. برای انتخاب نمونه مورد نظر در پیمایش با بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعداد 99 کشاورز از میان 203 کشاورز استفاده کننده از پساب شهری در دو روستای دولت آباد و سهل آباد در شهرستان مرودشت انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش کشاورزان در مورد پایداری اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی استفاده از پساب شهری در سطحی بالاتر از حد متوسط شاخص مورد استفاده می باشد. نگرش کشاورزان در مورد بعد زیست محیطی پایداری در پایین ترین سطح قرار داشت. مهم ترین سازه های تاثیر گذار بر ابعاد پایداری، مدیریت استفاده از پساب شهری و دانش کشاورزان می باشد. در پایان نیز به منظور افزایش پایداری در شرایط استفاده از پساب شهری راهکار هایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پساب شهری، کشاورزی پایدار، نگرش کشاورزان، ابعاد پایداری، شهرستان مرودشت
 • عباس امینی*، سید هدایت الله نوری، بیتا اصلانی سنگده صفحه 101
  برنج نقشی اساسی در تامین امنیت غذایی کشور و همچنین اقتصاد کشاورزی استان گیلان و شهرستان رضوانشهر در این استان دارد. مقاله حاضر به ارزیابی پایداری زراعت برنج در شهرستان رضوانشهر، با توجه ویژه به اهمیت منابع آب و خاک در این رابطه، می پردازد. جامعه ی آماری، کشاورزان برنج کار شهرستان بوده و داده های مورد نیاز بصورت ترکیبی از داده های دست اول و دست دوم، از طریق عملیات میدانی و مراجعه به سازمان های مرتبط، جمع آوری شده است. متغیر های تحقیق شامل ویژگی ها و وضع موجود بهره برداری از منابع آب و خاک منطقه در رابطه با کشت برنج و نحوه و میزان رعایت برخی اصول پایداری کشاورزی در منطقه می باشد. با پردازش های چند مرحله ای روی داده های جمع آوری شده و تهیه شاخص های مناسب، تحلیل های نهایی با استفاده از روش های تحلیل تصمیم چند معیاره صورت گرفته است. نتایج حاکی از تفاوت های منطقه ای در رابطه با پایداری زراعت برنج در شهرستان مورد مطالعه است به گونه ای که در دهستان های دارای شالیزار شهرستان، دهستان خوشابر در سطح پایدار، دهستان گیلدولاب در سطح نیمه پایدار و دهستان دیناچال در سطح ناپایدار قرار دارند. به علاوه، تجزیه و تحلیل شاخص های نهایی هرکدام از سه حوزه ی کلی «پایداری منابع آب»، «پایداری منابع خاک» و «اصول کلی پایداری کشاورزی»، تغییر پذیری و تفاوت های منطقه ای بیشتری را در رابطه با پایداری زراعت برنج و بهره برداری از منابع پایه کشاورزی در سطح شهرستان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، ارزیابی پایداری، منابع آب و خاک، برنج، تصمیم گیری چندمعیاره، رضوانشهر
 • مرضیه نوروزی، داریوش حیاتی* صفحه 127
  هدف این مطالعه شناسایی سازه های پنجگانه انسانی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فیزیکی موثر بر پایداری معیشت خانوار های کشاورز استان کرمانشاه از دیدگاه آن ها بوده است. جامعه آماری در برگیرنده آن دسته از کشاورزان استان کرمانشاه بوده است که فعالیت های کشاورزی به عنوان معیشت اصلی آن ها قلمداد می شده است. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای، حجم نمونه مورد نظر 250 خانوار برآورد گردید. روش تحقیق از گروه پژوهش های کمی و از نوع توصیفی بوده است. از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روایی توسط یک پانل متخصص، مورد تایید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن، به اجرای یک مطالعه راهنما مبادرت شد. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های تحقیق در دامنه 0/74 تا 0/96 به دست آمد. بر اساس یافته ها، هر پنج دسته سازه به نوعی با پایداری معیشت از دیدگاه کشاورزان، رابطه داشته اند. نتایج این مطالعه لزوم اتخاذ نگرشی چند بعدی و تمام گرایانه توسط برنامه ریزان و مجریان برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی به منظور ارتقاء و پایدار نمودن معیشت جامعه کشاورزی را به عنوان یک ضرورت، مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: معیشت پایدار روستایی، دیدگاه کشاورزان، استان کرمانشاه
 • محمد بادسار*، روح الله رضائی، روح الله درینی صفحه 145
  هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی آثار ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان کرمان می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 346 نفر از اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان های جنوب استان کرمان تشکیل می دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران، تعداد 215 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بر اساس تعداد اعضای شرکت ها به تفکیک شهرستان ها انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی (مدل اندازه گیری) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر های تحقیق بر مبنای تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار AMOS20 از روش خودگردان سازی (Bootstrap) استفاده شد. نتایج به دست آمده از روش خودگردان سازی نشان داد که مجموع اثر غیر مستقیم بعد ساختاری سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد شناختی و ارتباطی و مجموع اثر غیرمستقیم بعد شناختی از طریق بعد ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی معنی دار بود. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی دارای بیشترین اثر مستقیم (0/291=β) و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی دارای بیشترین اثر غیر مستقیم (0/237=β) و اثر کل (0/480=β) بر کارآفرینی سازمانی بود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، روش خودگردان سازی
 • آمنه موسویان، اسماعیل کرمی دهکردی* صفحه 163
  رهیافت مدارس صحرایی کشاورزان (FFS) به عنوان یک رویکرد سیستمیک و مشارکتی نوآورانه و اثر بخش در جهت ارتقای دانش کشاورزان در مورد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) مطرحشده است. هدف این پژوهش شناخت تجارب و فرایند بکارگیری پروژه های FFSدر استانآذربایجان شرقی و بررسی نظرات کشاورزان در مورد اثرات این پروژه هاست. این پژوهش با استفاده از یک مطالعه موردی اکتشافی- توصیفی از طریق تحلیلاسناد، مصاحبه های نیمه ساختارمند و گروه های متمرکز با کارشناسان و کشاورزان تحت پوشش این رهیافت در چهار شهرستان این استان انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که پروژه های FFS به طور محدود تنها 250 کشاورز را در مورد مدیریت کشت محصولات زراعی و باغی مختلف تحت پوشش قرار داده اند و از سابقه بالایی برخوردار نیستند. این رهیافت به واسطه تاثیر بالقوه بر کاهش مصرف سموم، تولید غذای سالم و کاهش مخاطرات زیست محیطی از اولویت های مهم سیاست های بخش کشاورزی کشور محسوب می شود. این پروژه ها از فنون مشارکتی و جلسات بحث داخل مزرعه استفاده نموده اند، ولی فعالیت های IPM در باغ یا مزرعه ی فقط یکی از کشاورزان تحت پوشش گروه های FFSاجرا گردیده اند، در حالی که سایر افراد صرفا به عنوان مشاهده گر یا شنونده برنامه، بدون دخالت مستقیم در اجرای فعالیت های توصیه شده در مزارع خودشان، شرکت داشته اند. این رهیافت صرفا کشاورزان مرد و بیشتر پیشرو را تحت پوشش قرار داده و زنان روستایی را مورد غفلت قرار داده است. برنامه ریزی کلان در مورد این رهیافت، همچنان به صورت بالا به پایین شکل گرفته است، برخلاف رهیافت متداول انتقال که فناوری در سطح خرد برنامه ریزی و اجرا با مشارکت کارشناسان و کشاورزان محلی انجام می شود. همچنین متخصصان متنوعی از بخش دولتی و خصوصی در پروژه های FFSنقش داشته اند. این پروژه ها در بالا بردن دانش IPM کشاورزان و رعایت صحیح اصول و زمان سمپاشی در مزارع تاثیر داشته اند و رضایت کشاورزان نیز حاکی از تمایل ایشان به ادامه این رهیافت است، ولی کشاورزان قادر نبوده اند که دانش توصیه شده مربوط به کنترل بیولوژیک آفات را به طور گسترده ای در سطح مزارعشان عملیاتی نمایند. کاهش مصرف سموم شیمیایی می تواند تاحدی به افزایش دانش کشاورزان در نتیجه اجرای این پروژه ها مرتبط باشد، ولی عوامل دیگر نیز در این زمینه موثرند، همچون افزایش قیمت آفت کش ها یا دسترسی محدود به آفت کش ها.
  کلیدواژگان: مدارس صحرایی کشاورزان، مدیریت تلفیقی آفات، دانش، آذربایجان شرقی
 • پوریا عطائی، نسیم ایزدی* صفحه 181
  درکشور ما شرکت هایتعاونی روستاییجهت بهبود کیفیتزندگیمردم روستا، افزایشکار، تولید ووضعیتاجتماعی آن ها ایجاد شده،ولیبررسیوضعیتتعاونی هادرسطحکشورواستان فارسحاکیاز عدم موفقیتبرخی از آن هادر دستیابی به این هدف است. هدف این پژوهش بررسی سازه های تاثیر گذار بر زیان دهی تعاونی های روستایی بوده که به صورت آمیخته تبیینی انجام شده است. جامعه مورد بررسی در مرحله کمی این مطالعه، کلیه اعضای تعاونی روستایی امیرکبیر استان فارس (1300 نفر) بودند. تعداد 297 نفر از اعضا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. همچنین، در بخش کیفی با 25 نفر از اعضا تعاونیمصاحبهعمیق انجام شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده های کمی، پرسشنامه بود که روایی صوری آن توسط پانلی از صاحب نظران تایید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ آن بین 0/860/72 بدست آمد. یافته های بخش مطالعه کمی نشان داد که هشت متغیر مسئولیت پذیری هیات مدیره، عملکرد اداره تعاون، آموزش اعضا، خشکسالی، مشارکت اجتماعی، آگاهی از اصول تعاونی، رضایت از هیات مدیره و اعتماد اجتماعی در مجموع قادرند 61 درصد از تغییرات در متغیر وابسته (زیان دهی تعاونی) را پیش بینی کنند. در بخش مطالعه کیفی نیز مشخص شد که هفت عامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سرمایه انسانی، مدیریتی، حمایتی و آموزشی بر زیان دهی تعاونی های روستایی موثر بودند. با مقایسه نتایج بدست آمده از بخش کمی و کیفی مشخص شد که برخی عوامل نظیر نا رضایتی از عملکرد اداره تعاون، آموزش اعضا، خشکسالی، اعتماد و ضعف مدیریت تعاونی، در هر دو روش جزء عوامل موثر بر زیان دهی تعاونی ها بودند. در نهایت، پیشنهاد می شود بین تعاونی های موفق و زیان ده تعامل ایجاد شود تا از تجربیات یکدیگر به صورت بهینه استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: تعاونی روستایی، زیان دهی تعاونی ها، آسیب شناسی تعاونی ها، تعاونی امیرکبیر
 • علی شمس*، الهام ودادی، زینب احمدی صفحه 197
  گرچه استفاده از نهاده های شیمیایی از قبیل سموم و کود در کشاورزی باعث افزایش تولید و بهره وری گردیده است ولی در عین حال پیامد های منفی زیادی روی زمین های زراعی، ایمنی و کیفیت محصولات، سلامتی مصرف کنندگان، محیط زیست و غیره داشته است. لذا تشویق کشاورزان به استفاده متناسب از این نهاده ها به عنوان یکی از شاخص های پایداری نیازمند بررسی وضعیت موجود و نیز عوامل مرتبط با رفتارهای آنان می باشد. این تحقیق توصیفی- همبستگی نیز با هدف سنجش نگرش کشاورزان شهرستان اسدآباد به کشاورزی پایدار و ارتباط نگرش آن ها با میزان مصرف نهاده های شیمیایی در سال 1390 اجرا شد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 294 نفر از کشاورزان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان موضوعی در این زمینه تایید و پایایی آن نیز از طریق آزمون مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 0/85 برای شاخص ترکیبی سنجش نگرش بدست آمد. نتایج نشان داد که 78/2 درصد روستاییان نگرش مثبتی به کشاورزی پایدار داشتند. بین نگرش کشاورزان به کشاورزی پایدار و میزان مصرف نهاده های شیمیایی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت. همچنین بین نگرش کشاورزان به کشاورزی پایدار با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری حاصل شد.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، نگرش کشاورزان، نهاده های شیمیایی، شهرستان اسدآباد
 • غلامحسین عبدالله زاده*، محمد شریف شریف زاده، حسین احمدی گرجی، زهرا نامجویان شیرازی، مجتبی دهقانپور صفحه 211
  مبارزه بیولوژیک آفات به عنوان یکی از روش های کلیدی در مدیریت تلفیقی آفات شناخته شده است. هدف این تحقیق ارزیابی موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات در مزارع برنج است. در این تحقیق، داده ها به روش پیمایش و از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 2100 کشاورز برنج کار تحت پوشش طرح های مبارزه بیولوژیک در 14 روستای شهرستان ساری در سال 1392 بودند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای با انتساب متناسب تعداد 138 نفر از کشاورزان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظرات کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری و گروهی از اساتید دانشگاهی تایید شد. پایایی پرسشنامه برای مقیاس اصلی پرسشنامه (موانع استفاده از مبارزه بیولوژیک) با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/79 تایید شد. نتایج نشان داد کشاورزان بیشتر به مشکلات حمایتی و ترویجی از قبیل «عدم تحویل به موقع زنبور به کشاورزان»، «هماهنگ نبودن گروه ترویج با بخش حفظ نباتات»، و مشکلات مهارتی «دشواری به دست آوردن پیک پرواز پروانه» اشاره کرده اند.نتایج تحلیل عاملی موانع نیز نشان داد که «ضعف خدمات حمایتی-ترویجی»، «ضعف امکانات فنی»، «مشکلات مهارتی» و «ناسازگاری محیطی» مجموعا 71/04 درصد واریانس مشکلات استفاده از مبارزه بیولوژیک را تبیین می کنند. در این زمینه نتایج آزمون های مقایسه ای نشان داد که جنسیت، سن، سابقه، تحصیلات، اندازه زمین، درآمد کشاورزی، داشتن اشتغال غیر کشاورزی، عضویت در نهاد های روستایی، شرکت در کلاس های ترویجی و تداوم روند پذیرش مبارزه بیولوژیک بر ادراک کشاورزان از مشکلات و موانع کاربرد روش های مبارزه بیولوژیک تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: مدیریت تلفیقی آفات، مبارزه بیولوژیک، موانع و مشکلات، کشت برنج
 • محمد صادق اللهیاری*، زهرا دقیقی ماسوله، هاجر افتخاری صفحه 229
  مجلات علمی- تخصصی ابزاری کارآمد در راستای اطلاع رسانی و ارتباطات علمی و یکی از شاخص های کلیدی توسعه علمی جوامع می باشند. بررسی محتوایی این مجلات در حوزه های گوناگون علمی، سیاست گزاران امر را به سمت ارتقا سطح کیفی و جبران کمبودهای پژوهشی، سوق می دهد. هدف مطالعه حاضر، تحلیل محتوای مقالات تخصصی علوم ترویج و آموزش کشاورزی در ایران طی سال های 1392-1388 بود. در این مطالعه توصیفی، محتوای 781 مقاله منتشر شده در شش نشریه دارای رتبه علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر هایی چون تعداد مقالات منتشره، جنس و سطح تحصیلات نویسندگان، پارادایم و روش تحقیق، روش نمونه گیری و جمع آوری داده ها، آزمون ها و نرم افزارهای آماری و حوزه های موضوعی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آماره های توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و نرم افزارهای آماری SPSS وExcel انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد 781 عنوان مقاله منتخب توسط 2168 نویسنده نگاشته شده و دارای 19991 استناد بودند و بیشترین درصد انتشار مقالات ترویجی مربوط به دو نشریه پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزی و علوم ترویج و آموزش کشاورزی می باشد. براساس نتایج، دو روش تحقیق توصیفی همبستگی و پیمایشی رایج ترین روش های تحقیق استفاده شده در مقالات بودند، همچنین روش آماری رگرسیون چندگانه نیز به عنوان متداول ترین روش آماری مرسوم در مقالات چاپ شده بود. گرایش موضوعی مقالات با توجه به عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و متن مقالات در قالب سه حیطه اصلی و 18 زیرمجموعه موضوعی قرارگرفت که حیطه موضوعی نظام ترویج در کشاورزی بیشترین سهم را در زمینه موضوعات سه گانه به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، علوم ترویج و آموزش کشاورزی، نشریه های علمی-پژوهشی
|
 • M. Rahmanian Koushkaki, M. Chizari*, E. Abbasi Page 1
  Entrepreneurship courses had a tremendous potential to help in the employment status of graduates in agriculture and applied educational centers. This research aimed at investigating factor affecting entrepreneurial capabilities of the students at the agriculture and applied educational centers in Fars Province. The research was applied, and it was descriptive- correlation, in terms of controlling the variables, in which used a survey method. The population of the study consisted of all 1018 graduate students in four agricultural applied educational centers in Fars Province (Shiraz, Jahrom, Aliabad Kamin & Marvdasht) in 2010-11 academic year. Based on Cochran’s formula, 178 cases were selected through stratified random sampling. Questionnaire was the main tool to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts. The reliability of the scale used in the study was assessed by calculating Cronbach’s alpha coefficient. The results indicated that Cronbach’s alpha coefficient was above 0.71 for all scales. SPSS17 software was used to analyze data. The results indicated that there was a significant positive between educational and management factor and entrepreneurial mentality for students entrepreneurship capabilities. The results of stepwise multivariate regression analysis indicated that educational and management factors, and entrepreneurial mentality could be explained as 35.7 percent of the variability of the entrepreneurship capabilities. Finally, some recommendations have been made to improve current situation toward increasing entrepreneurship capabilities of the students in the agriculture and applied educational centers in Fars province.
  Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Capabilities, Agricultural Scientific, Applied Educational Centers, Fars Province
 • Sh. Zarifian*, E. Pishbahar, M. Adeli Sardoei, O. Sharifi Page 19
  Today, the entrepreneurs are known as the engine of development and economic growth. They are essential elements for development of new businesses and jobs. Due to the high percentage of unemployed graduates in agriculture, strengthening the entrepreneurial spirit of agricultural students could play a major role in creating jobs by them. This descriptive – correlation study was conducted for identifying entrepreneurship status of the agricultural students of Tabriz University in order to set up an entrepreneurship-based educational system. The population of the study was 550 students of the agricultural college and sample size was determined as 190 by using the Cochran formula, who were randomly selected. Dependent variable was entrepreneurship status of the students. Order logit model used to estimate the determinants of entrepreneurship for agricultural students. Results showed that 65.3 percent of the students have not shown any sign of entrepreneurs, 21.1 percent and 13.6 percent were weak entrepreneurs and potential entrepreneurs, respectively. Results indicates the necessity for changing the educational system for strengthening and developing the student's entrepreneurship. Logit model showed that three psychological characteristics:"risk-taking propensity", "achievement needs" and "creativity" had significant effects on the entrepreneurship of agricultural students. In addition, entrepreneurship status of the undergraduate students was more than the post-graduate students, and the students who passed course of entrepreneurship more than the others.
  Keywords: Agriculture, Creativity, Entrepreneurship, Need for Achievement, Ordered Logit Regression Model, Risk, Taking
 • M. Javidi, D. Hayati* Page 31
  Olive orchards development project has been considered as one of the cores in national agricultural sector improvement. Therefore, a large amount of public fund has been allocated to that project. But, the project has had different impacts on its beneficiaries. Regarding to widespread development of olive cultivation in Fars Province, assessing the project impacts is necessary in order to maximize its benefits and minimize its negative effects. Therefore, this study was conducted to investigate the environmental, social and economic impacts assessment of olive orchards development in Fars province from the olive growers’ perspective by using survey technique. Olive orchard area in Fars province is about 8370 hectares consisting about 300 olive growers. Based on Tockman sample size table, 170 olive growers were selected as sample group. Questionnaire was the instrument for data gathering. Stratified random sampling was used to collect data among 170 olive growers as the sampling method. The questionnaire validity and reliability was examined by using face validity and Cronbach’s Alpha test (its coefficients were from 0.80 to 0.91). Findings revealed olive growers’ satisfaction towards the project regarding their assessment toward its environmental, social and economic impacts was in very low level. According to multiple regression analysis, the below factors can explain about 55 percent of overall impact assessment variations of the project: olive growers’ satisfaction toward the project; benefiting of extension services; and membership in cooperatives. Some applicable recommendations have presented at the end.
  Keywords: Olive Growers, Impacts Assessment, Environmental, Social, Economic Impacts, Fars Province
 • A. Noroozi* Page 47
  Parliament is the most important legislative institution in each country. Statements expressed in parliament show attitudes of parliament and government representatives on topics of the society. The goal of this paper is to analyze statements of both parliament and government representatives on field extension agents including home economics, agricultural extension agents and development and extension corps in courses 17th-24th parliament of Iran. The research method is content analysis. Findings indicate that until one decade after starting extension activities in Iran neither parliament nor government representatives spoke about field extension agents in parliament. After establishment of development and extension corps (1964), this group of field extension agents were considered more than 2 other groups. Against, the lowest attention belonged to home economics. Besides, the most criticisms about development and extension corps was seen in years leading up to the Islamic revolution (1979).
  Keywords: Agricultural Extension, Content Analysis, Iran, Parliament
 • N. Vatankhah, K. Rezaei Moghaddam* Page 59
  The purpose of this study is to identify the undergraduate students’ entrepreneurial spirit. Study population was undergraduate students of the College of Agriculture at Shiraz University. A multi-stage stratified random sampling was used to collect data from 191students using questionnaire. The face validity of the questionnaire was confirmed by extension experts. The results showed significant difference between members and non-members of students cooperative in entrepreneurial spirit variables so that cooperative members had more risk-taking behavior and creativity. Also creativity mean of students participated in entrepreneurship courses was more than other students. The training classes, entrepreneurship workshops and encouraging students to join agricultural cooperatives will increase entrepreneurial spirit in students for self-employment.
  Keywords: Entrepreneurial Spirit, Students, Student Cooperative, Shiraz University
 • A. Naeimi*, Gh. Pezeshki Rad, P. Najafloo Page 73
  The present study intended to investigate how organizational and culture its components relate to organizational citizenship behavior (OCB). Hereby, the impact of organizational culture and its components (involvement, consistency, adaptability and mission) on OCB tested among staffs of. Ministry of Agriculture Jihad. Our samples taken from the statistical population of 1222 staff members in Ministry of Agriculture Jihad. The 257 cases were determined using by Krejcie and Morgan Table and proportional stratified random sampling method. Research instrument was questionnaire. Face and content validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. Validity was calculated by average variance extracted (AVE) method between 0.45 - 0.87. In order to measure the reliability of questionnaire, Cronbach's Alpha and composition reliability (CR) coefficients were calculated (αmin.=0. 62, CRmin.= 0.56). Data were analyzed by applying SPSSwin20 and LISREL8.80. Results of structural equation model (SEM) showed that there was a positive and significant relationship between organizational culture (OC) and OCB. So that, OC could explain 49% of variations of OCB. Also, path analysis findings showed that there is positive and significant correlation between components of OC (such as: involvement, adaptability and mission) and OCB. These components could explain 44% of variations of OCB.
  Keywords: Organizational Culture (OC), Organizational Citizenship Behavior (OCB), Ministry of Agriculture Jihad
 • M. Khanpae, E. Karami* Page 89
  The population of the planet is increasingly dependent on irrigation for food. Access to water in Iran like other arid and semi-arid regions of the world is a major limiting factor for agricultural production. Appropriately treated domestic sewage can be regarded as ideal for irrigation and fertilization purposes, particularly in the (semi)arid climate regions. However, the sustainability of wastewater use in agricultural production as perceived by farmers is a major issue. Therefore, the aim of this research was to find the determinants of farmers’ attitudes towards different sustainability dimensions of wastewater use in agricultural production in two villages in Marvdasht county, Fars province, Iran. A survey research was used with systematic random sampling technique to select 99 farmers from the 203 who irrigated their farm with wastewater. The findings indicated that the most important determinants of different dimensions of sustainability are farmer's knowledge and wastewater management skills. Recommendations are offered to improve the sustainability of wastewater use for crop production.
  Keywords: Urban Wastewater, Agricultural Sustainability, Farmer's Attitudes, Sustainability Dimensions, Marvdasht County
 • A. Amini*, S.A. Nouri, B. Aslani Sangdeh Page 101
  Rice production considered as the base of agricultural economy in Gilan province. In this province, more than 180 thousand rice farmers utilize more than 200 thousand hectares of fertile lands, each year. Gilan province with 86.31% of the area under rice cultivation has a major role in national food security. Rezvanshahr has remarkable contributions in respect to agricultural production, especially rice in this province. Present article focuses on evaluating and assessing the sustainability of rice farming in this county, given the importance of soil and water resources in sustainable agriculture and due to the scarce agricultural water resources, particularly for rice production. The study population has consisted of rice farmers. Data were collected from primary and secondary references and connect to related organizations Research variables include dimensions of soil and water resources utilization and its sustainability in rice farming around the region. Data processed by applying multi-criteria decision analysis methods in several stages to provide appropriate indicators for final analysis. Results indicate regional differences in relation to the sustainability of rice farming in the region, so the rural districts with rice fields, including Khoshabar, Gildoulab and Dinachal, placed in sustainable, quasi sustainable and unsustainable situations, respectively. More analysis of final indicators showed greater variability and regional differences with regard to the sustainability of rice farming and utilization of the fundamental soil and water resources in the region.
  Keywords: Sustainable Agriculture, Sustainability Assessment, Soil, Water Resources, Rice, MCDM, Rezvanshaher
 • M. Nourozi, D. Hayati* Page 127
  The main objective of this study was to determine five (human, social, economic, physical and environmental) factors affecting sustainable rural livelihoods as perceived by farmers in Kermanshah province. Those farmers that agriculture was their main livelihood were considered as the research statistical population. Overall, 250 farmer households were selected as research sample using multi-stages stratified random sampling method. Questionnaire was used to collect data in this descriptive study that was done through survey. Its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was tested by conducting a pilot study. Cronbach's alpha coefficients obtained for the variables in the range of 0.74 to 0.96. Findings revealed that all five factors have significant relationship with sustainable livelihood as perceived by farmers. It is concluded that rural and agricultural development planners and implementers should have holistic and multidimensional approach in order to have enhancing and sustaining agricultural society livelihoods.
  Keywords: Sustainable Rural Livelihoods, Farmer's Attitude, Kermanshah Province
 • M. Badsar*, R. Rezaei, R. Darini Page 145
  In this descriptive- correlation study the effects of social capital on organizational entrepreneurship in enterprises of agricultural technical engineering and counseling services in Kerman province had been investigated. The population of the study was included 346 members of agricultural technical engineering and counseling services enterprises in southern townships of southern Kerman province. Based on Bartlett et al. table, 215 members were selected through stratified proportional sampling method based on the number of enterprise's members in each of the cities. Questionnaires were used to collect the data. The face and content validity of questionnaires was confirmed by a panel of experts. The construct validity and composite reliability was assessed through confirmatory factor analyses (measurement model). To investigate the direct and indirect effects of research variables a Bootstrap method based on multivariate structural equation modeling techniques by using AMOS20 software was applied. The result based on the Bootstrap method showed that total indirect effects of structural dimension of social capital through cognitive and communicative dimensions, and total indirect effects of cognitive dimension through communicative dimension, were significant on the organizational entrepreneurship. The results also revealed that the communicative dimension of social capital had the most direct effect (β=0.291) and structural dimension of social capital had the highest indirect effect (β=0.237) and total effect (β= 0.480) on the organizational entrepreneurship.
  Keywords: Social Capital, Organizational Entrepreneurship, Bootstrap Method
 • A. Musavian, E. Karamidehkordi * Page 163
  The Farmer Field School (FFS) approach has been recognized to be an innovatively participatory and systemic perspective to enhance farmers’ knowledge regarding the Integrated Pest Management (IPM), pesticide reduction, healthy food production and environmental hazard elimination. This study aims to explore the experience and process of utilizing the FFS projects in the East Azerbaijan Province of Iran, and to investigate farmers’ views regarding the impacts of these projects through an exploratory-descriptive case study with agricultural professionals and participant farmers of these projects in four townships of this province. The FFS projects have limitedly covered farmers and have utilized participatory techniques and on farm meetings, but the IPM activities have been implemented in a selected orchard or farm of just one of the FFS participant farmers in each village, while the other participant farmers acted as observers or audiences of the FFS meetings, without direct involvement in implementing advised activities in their own farms. The FFS projects had only covered male farmers, mostly progressive farmers, and neglected rural women. The macro programs regarding this approach have been developed through a top-down process. However, at the micro level, in contrast to the conventional transfer of technology approach, the FFS projects have been planned and implemented through the participation of various public and private professionals and local farmers. The projects have been effective in enhancing farmer's IPM knowledge, and observing appropriate principles of pesticide use and spraying time, but farmers have not extensively been able to put their knowledge advised by FFS projects into action in their farms. The pesticide use reduction can to some extend be related to the farmers’ knowledge improvement due to FFS projects, but this decrease can also be influenced by other factors.
  Keywords: Farmer Field Schools, Integrated Pest Management, East Azerbaijan Province
 • P. Ataei, N. Izadi* Page 181
  In our country, rural cooperatives were established in order to improve the quality of villagers’ life and raising employment production and their social status. But, Evaluation of cooperatives in our country and in Fars province revealed that some of them couldnt achieve this goal. The purpose of this study was to investigate affecting factors on rural cooperative losses which was done as combined explanatory. The population of this study was all members of Amirkabir rural cooperative (1300 members). 297 members were selected by using random sampling. Also, in qualitative part 25 members of the cooperative were extensively interviewed. Questionnaires were used to collect quantitative data the questionnaire validity was confirmed by a panel of experts and a pilot test was performed to evaluate its reliability the Cronbach's alpha was between 0.72-0.86. Quantitative results revealed that eight variables: responsiveness of cooperative executive board, cooperatives department operation system, education of members, drought, members social participation members, members awareness of cooperative principles, members satisfaction from cooperative executive board and over all social confidence, could explain 80 percent of changes in dependent variable (cooperative losses). Qualitative findings also revealed that seven factors: environmental, economic, social, human capital, management, support and training were affecting factors on success of rural cooperative. Comparison of the results of the quantitative and qualitative study show that in both methods some factors were affecting the losses of cooperative such as dissatisfaction with the performance of cooperative administration, training of members, drought, trust and deficiency in management. Finally, a connection between successful and unsuccessful cooperativesis suggested in order to exchange information and discuss their experiences.
  Keywords: Rural Cooperative, Cooperative Losses, Pathology of Cooperative, Amirkabir Cooperative
 • A.Shams*, E. Vedadi, Z. Ahmadi Page 197
  Use of chemical inputs such as pesticides and fertilizers have increased agricultural production and productivity. However, negative externalities from such use e.g. damage to agricultural land, safety and quality of food, human health and environmental health etc. have increased too. Encouraging farmers to reduce the use of these inputs as a sustainability index requires investigating the current situation of farmers and related factors with their behavior. The purpose of this descriptive- correlation study was to investigate farmer's attitude towards sustainable agriculture and its relation with their using rate of chemical inputs use in Asadabad Township. Statistical population consisted of all farmers in Asadabad Township in 2011 of which a sample of 294 were randomly selected and it was randomized stratified sampling method based on Cochran's formula. The research is done by a researcher-constructed questionnaire. The validity of the questionnaire was verified by a panel of experts in related field. To check its reliability, a Chronbach's Alpha coefficient was computed which was 0.85. Results indicated that 78.2 % of respondents had positive attitude toward sustainable agriculture. In addition, there was negative and significant correlation between farmer's using rate of chemical inputs with their attitude toward sustainable agriculture. Correlation between their use of available related knowledge and sustainable agriculture was positively meaningful.
  Keywords: Sustainable Agriculture, Farmer's Attitude, Chemical Inputs, Asadabad Township
 • Gh. Abdollahzadeh*, M. Sharif Sharifzadeh, H. Ahmadi Gorji, Z. Namjoyan Page 211
  Pest biological control is identified as key strategies for Integrated Pest Management. This study aimed to assess barriers of pest biological control in rice farms. Data were gathered by survey techniques through questionnaire. Subjects for this study were rice growers who used pest biological control programs in 14 villages of Sari County in 2013. Using Cochran formula and cluster random sampling method with optimizes allocation 138 farmers were selected as sample of this research. Face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts of Agri-Jihad management of Sari County and some faculty members. The reliability of main scale of questionnaire (barriers to use of biological control) verified based on calculated Cronbach's alpha coefficient was 0.79. The results revealed that farmers perceived the supportive and extension problems such “tack of timely delivery of Trichogramma spp”, “lack of coordination between extension department and plant protection departments” and lack of skill such “difficulties to obtain of fly peak for butterfly” as the main barriers. The results of factor analysis showed that the “inadequate of supportive and extension services”, “inadequate technical facilities”, “skill problems” and “climate incompatibility” explained 71.04% variance related to barriers to use of biological pest control. The results of comparative tests showed that variables such: gender, age, farming experience, education, land size, farm income, non-farm employment, membership in rural institution, participation in extension program as well as continues trend in adoption of biological control were found to be the major factors affecting the farmers perceived biological pest control barriers.
  Keywords: Integrated Pest Management, Biological Control, Barriers, Problems, Rice Cultivation
 • M. S. Allahyari*, Z. Daghighi Masouleh, H. Eftekhari Page 229
  Scientific journals are considered as an effective tool for scientific communication and are important indices for scientific development. Content analysis of scientific journals will help planners to improve the researches quality and fill the research gaps. The purpose of this study was content analysis of scientific articles in the field of agricultural extension and education science in Iran from 2009 till 2013. In this descriptive study، the content of 781 published articles in six journals with Scientific-Research grade from Ministry of Science، Research and Technology، were analyzed. In this study، indices such as number of publications، gender، and education level of authors، paradigm and research methodology، sampling and data collection methods، statistical procedure and software and subject areas (scopes) were considered. Data analysis was done by SPSS and Excel using descriptive statistical methods. Results showed، 781 selected articles were written by 2168 authorsand have had 19991 citations، Iranian Journal of Agricultural Extension and Education and Journal of Agricultural Education Administration Research were published the highest number of extension articles. Based on the results، descriptive-correlation and survey research methods were the two most common research methods، also the multivariate regression statistical method was the most common statistical procedure used in the published articles. Subject areas based on their title، abstract، keywords and the body text of articles were categorized in three main areas and 18 sub-categories. The agricultural extension system papers had the highest contribution among three main areas.
  Keywords: Content Analysis, Agricultural Extension, Education Science, Academic Scholarly Journals