فهرست مطالب

سلامت کار ایران - سال دوازدهم شماره 5 (آذر و دی 1394)
 • سال دوازدهم شماره 5 (آذر و دی 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پروین مریدی*، فریده عتابی، جعفر نوری صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  یکی از عوامل مهم در تقابل با کیفیت محیط زیست در بسیاری از شهرها در سرتاسر جهان آلودگی هواست که اثرات منفی ‍ژرفی بر سلامت انسان دارد. کنترل انتشار آلودگی هوا از منابع صنعتی و خانگی هوا در راستای اهداف توسعه پایدار یک مشکل و چالش بسیار مهم است. تصمیم گیری با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، عملیاتی، امری پیچیده است. هدف تحقیق حاضر وزن دهی، اولویت بندی و انتخاب فناوریمناسب کنترلی با ملاحظات فنی – اقتصادی و اجرایی بالا و عدم قطعیت پایین است.
  روش بررسی
  در این مطالعه برای وزن دهی و رتبه بندی فناوری هایکنترل آلودگی از روش تاپسیس فازی استفاده شده است.پنج معیار تحقیق عبارتند از: راندمان، هزینه، قابلیت نگهداری، طراحی و اندازه. این معیارها برای رتبه بندی فناوری هایکنترلی مربوط به آلاینده های هوا شامل(NH3، PM، VOCs)در نظر گرفته شده اند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که HEPA با ضریب نزدیکی 923/0 به عنوان مناسب ترین فناوریتصفیه ذرات در صنایع پتروشیمی انتخاب شد. جاذب شیمیایی با با ضریب نزدیکی 867/ 0 برای کنترل بخارات آمونیاک و فناوریپلاسما شیمیایی با ضریب نزدیکی 9586/ 0 برای کنترل VOCs به عنوان بهترین فناوری ها شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  تاپسیس فازی روشی مطمئن و قابل اعتماد برای فن تصمیم سازی و تصمیم گیری می باشد. مشکل انتخاب فناوری هایبهینه تصفیه آلاینده های هوا برای سه آلاینده مورد نظر تحقیق شامل NH3، PM و VOCs بر اساس روش تاپسیس فازی در این تحقیق آدرس داده شد.
  کلیدواژگان: فازی تاپسیس، تکنولوژی تصفیه، تاپسیس فازی، آلودگی هوا، ذرات، پلاسما شیمیایی
 • فاطمه امیری، زهرا زمانیان *، ارش مانی، جعفر حسن زاده صفحات 11-22
  زمینه و هدف
  مواجهه همزمان با چندین عوامل فیزیکی مخاطره زا می تواند بر عملکرد تاثیر سوء گذارد. با توجه به اهمیت سلامت نیروی کار و تاثیر آن بر افزایش کارایی و بهره وری و اینکه تاکنون مطالعات اندکی به بررسی اثرات مواجهه همزمان بر عملکرد پرداخته اند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات مواجهه همزمان با سطوح زیانبار و بی زیان صدا، گرما و روشنایی انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر مداخله ای با طراحی فاکتوریل بوده است. که در آن 128 نفردر سنین 24-18 سال از میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 8 گروه 16 نفری از زنان و مردان فاقد پیشینه ی هرگونه بیماری روانی و جسمانی و مصرف دارو و مواد مخدر شرکت کردند. ابزار بررسی عملکرد شناختی در این پژوهش آزمون پاسات بوده است.
  یافته ها
  نتایج آزمون توجه و تمرکز نشان داد که با بدتر شدن شرایط ترکیبی میانگین نمره توجه و حافظه کاری کاهش می یابد که از نظر آماری این تفاوت ها معنادار بود(05/ 0>pvalue). میانگین نمره حافظه کاری و توجه درشرایط مختلف در مقایسه با گروه مواجهه یافته با سطوح بی زیان، کمتر بود، که در تمامی شرایط بجزء مواجهه با روشنایی ضعیف از لحاظ آماری تفاوت معناداری نشان داده شد(007/ 0>pvalue).
  نتیجه گیری
  مواجهه همزمان با سطوح زیانبار صدا، گرما و روشنایی بر پارامترهای عملکرد شناختی(حافظه کاری و توجه) اثرات سوء داشته و با بدتر شدن شرایط و تماس با سه عامل در سطوح مخاطره زا خود اثرات سوء افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: مواجهه همزمان، صدا، گرما، روشنایی، عملکرد شناختی
 • علی اصغر محمدی *، محمد نقی فراهانی، جعفر حسنی، عباس سامی صفحات 23-34
  زمینه و هدف
  امدادگران اورژانس به دلیل رویارویی با حوادث آسیب زا، در معرض استرس زیادی قرار دارند. در این راستا، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در سلامت روانی امدادگران اورژانس شهر تهران انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 160 نفر از امدادگران اورژانس شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و پرسشنامه های، استرس شغلی مارتینسون؛ منبع کنترل کار اسپکتور و سلامت روانی گلدبرگ را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده، با استفاده از آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به نتایج، رابطه ی بین استرس شغلی و منبع کنترل بیرونی با سلامت روانی منفی و معنادار و رابطه ی بین منبع کنترل درونی با سلامت روانی مثبت و معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خرده مقیاس های تقاضا، همکاران، سرپرست و منبع کنترل بیرونی می توانند در پیش بینی سلامت روانی نقش داشته باشند.
  نتیجه گیری
  استرس شغلی و منبع کنترل کار در پیش بینی پیش بینی سلامت روانی نقش مهمی دارند، بنابراین پیشنهاد می شود بیشتر مورد توجه مسوولان و پژوهش گران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، منبع کنترل کار، سلامت روانی، امدادگران اورژانس
 • مرتضی مکنت جو، منوچهر امیدواری* صفحات 35-44
  زمینه وهدف
  امروزه باپیشرفت فناوری و افزایش کاربرد ماشین آلات، به دلیل بکارگیری از تکنولوژی پیچیده و پر مخاطره، روند خطرزائی و احتمال بروز حوادث در فرایند های ماشین کاری، فزونی یافته و همواره بیم آن می رود، در اثر بروز حوادث ناشی از کار خسارت جبران ناپذیر به بار آید. بنابراین هدف از اجرای این پژوهش شناسائی عوامل و زیرعوامل اثرگذار و تاثیر پذیر در رتبه ریسک در مدل ویلیام فاین با تلفیق آن با دیماتل فازی به منظور کاهش یا حذف ریسک در فرایند های ماشین کاری می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک پژوهش ازنوع کاربردی است که در یکی از صنایع پرمخاطره اجراء ومورد ارزیابی و بهینه سازی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات لازم، ازپرسش نامه، مصاحبه با خبرگان صنعت، بررسی اسناد و مدارک وبه منظور تحلیل دادها از تکنیک DEMATEL در محیط فازی و حل مدل با نرم افزار MATLAB استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهدکه عامل های میزان تماس و احتمال وقوع به ترتیب اثرگذارترین و تاثیرپذیرترین عامل درتعیین رتبه ریسک درمدل ویلیام فاین شناسائی شدند و همچنین زیرعامل های عدم استفاده از تجهیزات مناسب در هنگام انجام فعالیت و حمل و نقل، برای عامل میزان تماس و عدم وجود دستورالعمل مناسب انجام فعالیت برای عامل احتمال وقوع وشکل فیزیکی مواد بکار رفته در فعالیت برای عامل شدت پیامد، اثرگذارترین زیرعامل شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  پژوهش حال حاضر نشان داد درصنایع پرمخاطره ماشین کاری می توان باانجام ارزیابی ریسک ایمنی بامدل ویلیام فاین و تلفیق آن بادیماتل در محیط فازی از طریق کنترل هزینه وتخصیص بهینه منابع نسبت به رفع اقدامات اصلاحات یا کاهش سطوح ریسک بدون تاثیر قضاوت ارزیاب ها بر تعیین میزان درجه ریسک اقدام نمود.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک ایمنی، William fine، Fuzzy، FDEMATEL
 • ایرج محمدفام، علی اکبر شفیع خانی*، عباس شفیع خانی، فرشته طاهری صفحات 45-55
  زمینه و هدف
  ریشه یابی حوادث در صنایع نشان می دهد بهینه سازی فاکتورهای موثر بر عملکرد نقش اساسی در کاهش وقوع حوادث دارد. این عوامل پویا و پیچیده اند و ممکن است بین آن ها وابستگی وجود داشته باشد؛ بنابراین محیط های محیط کار باید به صورتی جامع مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند. هدف اصلی این مطالعه ارائه یک الگوی هشدار سریع برای مدیریت فاکتورهای موثر بر عملکرد انسانی در یک صنعت خودرو سازی بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق یک مدل هشدار سریع ارائه شده است که ریسک فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان را پیش بینی می نماید. از آنجائیکه فاکتورهای ایجاد کننده خطا از نظر ساختاری پیچیده اند از روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی برای مدلسازی استفاده شد. با استفاده از مدل پیشنهادی ریسک احتمالی سیستم های کاری پیش از آنکه منجر به حادثه گردد تعیین و متناسب با آن اقدامات کنترلی انجام گرفت. این مدل در دو پروژه بزرگ در صنعت خودروسازی تست گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد شاخص ریسک در پروژه اول و دوم به ترتیب 391/ 0 و197/ 0 است. با توجه به اینکه مقدار این شاخص در پروژه اول بیشتر از مقدار مجاز ارائه شده توسط مدل بود لذا بدون توقف سیستم، اقدام اصلاحی متناسب با ریسک فاکتورهای شناسایی شده انجام شد.
  نتیجه گیری
  این سیستم می تواند با پیش بینی ریسک فاکتورهای موثر بر عملکرد انسانی و ارزیابی آن ها به عنوان یک سیستم هشداردهنده سریع عمل کند. خروجی این سیستم منجر به بهبود عملکرد افراد و ارتقاء سطح ایمنی می شود.
  کلیدواژگان: ایمنی، فازی، عملکرد انسانی، حادثه
 • حسین صمدی میارکلایی *، حمزه صمدی صفحات 53-67
  زمینه و هدف
  امروزه محیط های شغلی یک محرک قوی برای بروز هیجان ها می باشند و موقعیت های استرس زایی وجود دارد که می تواند سبب مشکلاتی از قبیل نارضایتی، کاهش کارآیی، ترک خدمت یا تغییر شغل شوند. هدف از این مطالعه نیز تبیین اثرات ادراک از عدالت سازمانی و مولفه های آن بر سطح استرس شغلی در میان کارکنان موسسه مالی اعتبار ثامن استان مازندران می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی، 147 نفر از کارکنان موسسه مالی اعتبار ثامن شعب استان مازندران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استرس شغلی و عدالت سازمانی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL و روش های آماری توصیفی، همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه میان عدالت سازمانی و استرس شغلی رابطه ای معکوس و معنی دار (R= -0.635، and p=0.001)، وجود داشت. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر نشان داد که ادراک عدالت سازمانی و متغیرهای آن پیش بینی کننده خوبی برای استرس شغلی هستند.
  نتیجه گیری
  تحقیقات اخیر نشان داده است که ادراک از بی عدالتی در محل کار ممکن است مشکلات مرتبط با سلامت روانی را افزایش دهد، بنابر این می توان دریافت که توجه به عدالت و مولفه های در سازمان ها، می تواند نتایج خوبی را برای سازمان ها به ارمغان بی آورد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، استرس شغلی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای
 • مهدی فرزادکیا، محمد فهیمی نیا، غریب مجیدی، منیره میرزابیگی ارهانی، محمدرضا حسینی، ناصر یوسفی* صفحات 64-79
  زمینه و هدف
  امروزه رشد صنایع و تولید محصولات متنوع باعث افزایش تولید زباله های صنعتی و خطرناک گردیده است. هدف از این مطالعه بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم در سال 1392 می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که با مراجعه حضوری به واحدهای صنعتی، تکمیل پرسشنامه سازمان حفاظت محیط زیست ایران و تجزیه و تحلیل نتایج انجام شده است. این پرسشنامه حاوی 24 سوال مشتمل بر کمیت، کیفیت و مدیریت پسماندهای صنعتی است. در این مطالعه 41 واحد صنعتی فعال بابیش از 50 نفر پرسنل مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  صنایع گروه شیمیایی و فلزی بیشترین مقدار پسماند و بیشترین میزان پسماند ویژه را تولید می کنند. پلاستیک با 38 درصد و بعد از آن شیشه با 5/ 27 درصد بیشترین جز پسماند تولیدی را در بین اجزاء پسماند تشکیل می دهند. ذخیره سازی موقت پسماندها در سبد با 36 درصد و در محوطه روباز با 32 درصد، متداول ترین روش های ذخیره سازی بود. 41 درصد از واحدهای صنعتی پسماندهای تولید شده را به صورت ماهانه، 7/ 31 درصد به صورت هفتگی، 4/ 24 درصد به صورت روزانه و 4/ 2 درصد به صورت نامنظم دفع می کنند. 58 درصد از پسماندهای تولیدی بازیافت، 35 درصد دفن، 6/ 4 درصد سوزانده و 4/ 2 درصد به صورت نامشخص دفع می شوند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که جمع آوری و نگهداری پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه به طور مناسبی انجام نمی شود. همچنین در اکثر صنایع برنامه های آموزشی در خصوص مدیریت پسماند برگزار نشده است. براین اساس استقرار یک سیستم مدیریت پسماند مناسب جهت سامان دهی به وضعیت مواد زاید صنعتی تولیدی در این شهرک ضروری است.
  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، پسماند صنعتی، شهرک صنعتی، استان قم
 • غلامعباس شیرالی، رسول یاراحمدی، الهه کاظمی* صفحات 75-89
  زمینه وهدف
  از دهه70 تاکنون، علم مهندسی ایمنی شاهد پیشرفت های چشمگیری در زمینه تدوین تکنیک ها و آیین نامه های مربوط به حریق بوده داده است. در ابتدا این روش ها، پس از وقوع حوادث و به منظور پیشگیری از حوادث مشابه، مورد توجه قرار می گرفت. اما با پیشرفت تکنولوژی، پیش بینی و پیشگیری از بروز حریق در صنایع پیچیده ای نظیر نیروگاه ها، اهمیت پیدا کرد. این مطالعه با هدف تعیین سطح ریسک حریق در اتاق کنترل یک نیروگاه و ارائه راهکارهای موثر در پیشگیری از حریق انجام شده است.
  روش ها
  در این مطالعه بر اساس روش ارزیابی ریسک حریق برای مهندسین، بسته محاسباتی با استفاده نرم افزار EXCEL تهیه گردید. سپس برای ساختمان و محتویات، ساکنین و فعالیت ها در اتاق کنترل نیروگاه، محاسبات ارزیابی ریسک به صورت جداگانه انجام شد. در پایان با استفاده از الگوی روش FRAME، اقدامات کنترلی مناسب ارائه گردید.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد ریسک حریق ساختمان و محتویات02/ 1، ساکنین6 /20 و فعالیت ها 5 /0 می باشد. با توجه به حد قابل قبول ریسک در روش FRAME، فقط ریسک حریق فعالیت ها در محدوده قابل قبول قرار دارد. همچنین در صورت بروز حریق، میزان خسارت مورد انتظار در ساختمان،20-10 درصد خواهد بود. در خصوص ریسک حریق برای ساکنین، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، جهت کاهش سطح ریسک الزامی می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که روش FRAME، علاوه بر ارزیابی ریسک، می تواند ضمن تعیین نقاط ضعف و قوت سیستم های موجود، راهکارهای کنترلی مناسبی جهت مقابله با حریق در ساختمان های ساخته شده ارائه نماید.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، حریق، FRAME، اتاق کنترل نیروگاه
 • ویدا زراوشانی، علی خوانین*، سید باقر مرتضوی، احمد جنیدی جعفری، محمدحسن معینی، میلاد جواد زاده صفحات 83-99
  زمینه و هدف

  باند بسامدی ایکس دارای محدوده بسامدی 5/12-8 گیگاهرتز بوده و کاربردهای متنوعی مانند کنترل ترافیک هوایی، ارتباطات ناوبری دریایی و... دارد. عدم کنترل مواجهه با این امواج می تواند باعث آسیب به سلامت شاغلین شود. استفاده از حفاظ، راهکار کنترلی برتر در پیشگیری از مواجهه با امواج مایکروویو است. در این مطالعه سعی شد با استفاده از نانو ذرات اکسیدنیکل و رزین اپوکسی، سپر الکترومغناطیس جدیدی جهت کنترل این امواج ساخته شود.

  روش بررسی

  در این تحقیق از رزین اپوکسی و نانوذرات اکسید نیکل (7 درصد وزنی) در ضخامتهای 2، 4 و 6 میلیمتر جهت ساخت نانوکامپوزیت استفاده شد. با استفاده از دستگاه هایXRD وFESEM مشخصات کیفی و کمی نانو ذرات تعیین و مقادیر اثربخشی حفاظتی نانوکامپوزیتها با استفاده از دستگاه Vector Network Analyzer اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین مقادیر اثربخشی حفاظتی نانوکامپوزیتها برای ضخامتهای مورد نظر به ترتیب 68/ 2، 09 /5 و 35 /5 دسی بل بود که معادل 98/ 45، 01 /69 و87/ 70 درصد کاهش می باشد. حداکثر مقدار کاهش در باند بسامدی ایکس (96/ 8 دسی بل معادل 29/ 87 درصد) توسط نانوکامپوزیت 6 میلیمتری و در بسامد 51/8 گیگاهرتز بدست آمد. با افزایش ضخامت، میانگین اثربخشی حفاظتی نانوکامپوزیتها افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  می توان از نانوکامپوزیتهای ساخته شده به عنوان حفاظ مناسب جهت کنترل امواج مایکروویو باند بسامدی X استفاده نمود. می توان برای کنترل شدت مایکروویو در بسامدهای ویژه ای مانند 52/ 8 و 51 /8 گیگاهرتز از سپر 6 میلیمتری اپوکسی و نانوکامپوزیتی استفاده نمود اما با توجه به مسائل فنی و اقتصادی، نانوکامپوزیت 4 میلیمتری سپر مطلوب جهت کنترل امواج مایکروویو باند بسامدی ایکس (GHz 12/5-8) است. با توجه به مقدار میرایی موردنیاز و نیز صرفه اقتصادی، می توان با استفاده از ماتریس کاهندگی، سپر الکترومغناطیس مناسب را انتخاب نمود.

  کلیدواژگان: سپر الکترومغناطیس، مایکروویو، نانوکامپوزیت، اکسید نیکل، اپوکسی، پرتو
 • ناصر شمس قارنه، هانیه خانی جزنی*، فاطمه رستمخانی، حامد کرمانی صفحات 100-110
  زمینه و هدف
  بهداشت و درمان یکی از حوزه های با سطح ریسک بالا محسوب می شود. امروزه سازمان های پیشرو در بهداشت و درمان بر این واقعیت اذعان دارند که عوارض جانبی و شکست سیستم باید مدیریت و کنترل شوند که در این راستا یکی از مهم ترین مباحث، خطاهای انسانی است. یکی از زمینه های مرتبط با بهداشت و درمان کنترل عفونت است که در دندانپزشکی بسیار مورد بحث قرار می گیرد. این پژوهش در راستای شناسایی، پیشگیری و کاهش خطاهای انسانی در کنترل عفونت در قسمت استفاده از ابزارهای حفاظت فردی و شست و شوی دست ها در بین دندانپزشکان متخصص انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر در یک کلینیک دندانپزشکی نیمه خصوصی در شهر تهران صورت گرفته است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با دندانپزشکان متخصص، گزارشات و مستندات کلینیک و مشاهدات تحلیلگر در وظایف دندانپزشک که مربوط به استفاده از ابزارهای حفاظت فردی و شست و شوی دست ها در کنترل عفونت می باشد، انجام شد. پس از جمع آوری داده ها با بکارگیری تکنیک SHERPA به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و راهکارهای کنترلی ارائه شده است.
  یافته ها
  60/49% درصد از خطاهای شناسایی شده عملکردی، 47/ 2% بازیابی، 70/ 3% ارتباطی، 87/ 9% انتخاب و 45/ 23% بازدید بوده است که بیشترین درصد از نوع عملکردی و کمترین مقدار از نوع بازیابی است. از مهم ترین خطا های شایع بدست آمده، عدم شست و شوی دست ها بین هر مریض، دست زدن به وسایل بدون کاور یکبار مصرف با دستکش در حین درمان بیمار، تنظیم ماسک در حین درمان با دستکش آلوده، استفاده از عینکی که قابلیت محافظت از اطراف را ندارد و عدم تعویض ماسک در فواصل زمانی استاندارد، هستند.
  نتیجه گیری
  شناسایی خطا ها، نتایج بدست آمده از ارزیابی ریسک و راهکارهای ارائه شده برای کنترل ریسک ها، نمایانگر آن است که SHERPA در زمینه کنترل عفونت دندانپزشک نیز مانند سایر زمینه های تحقیق شده در حوزه بهداشت و درمان، تکنیکی مناسب و قابل اجرا است.
  کلیدواژگان: خطای انسانی، SHERPA، ارزیابی ریسک، دندانپزشک، کنترل عفونت، ابزارهای حفاظت فردی
|
 • P. Moridi *, F. Atabi, J. Nouri Pages 1-10
  Background And Aims
  Air pollution is one of the most important factors in conflict with environmental quality in many cities around the world that can have negative effects on human health. Emission control from industrial and domestic sources in line with the objectives of sustainable development is an important and challenging problem. Decision making with regard to various indices of social، economic، and operational، is complicated. The aim of the present study are weighting، prioritization and selection of appropriate filtration technology with consideration of technical aspects، economic، high performance and low uncertainty.
  Methods
  In this study a fuzzy TOPSIS method was used for weighting and ranking of air pollutant filtration technologies. Five research criteria were included: efficiency، cost، maintenance، design and size. This five criteria were considered for ranking of air pollutant filtration technologies related toNH3، PM، and VOCs.
  Results
  According to the results HEPA filters with coefficient of 0. 923 were identified as the most appropriate filtration technology for the particles in the petrochemical industry. Chemical absorption with coefficient of 867/0 for controlling particulate matter and plasma chemical technology with coefficient of 9586/0 for controlling VOCs were identified as the best technology.
  Conclusion
  TOPSIS is one of the most reliable scientific and managerial methods of decision-making. In this study selecting the appropriate filtration technology for air pollutants including NH3، PPM، VOCs was addressed by using TOPSIS fuzzy method.
  Keywords: Filtration Technology, Fuzzy TOPSIS Method, Air Pollutant, particulate matter, plasma chemical
 • Fatemeh Amiri, Zahra Zamanian*, Arash Mani, Jafar Hasanzadeh Pages 11-22
  Background And Aims
  combined exposure to several threatening physical factors may impact on the performance negatively. With regard to the importance of the worker’s health and their optimum performance in addition to shortage of studies having dealt with the impacts of combined exposure on performance, this work was done with the purpose of studying the impacts of combined exposure to harmful and harmless levels of noise, heat and lighting.
  Methods
  This study was interventional with Factorial design. Where 128 subjects with ages 24-18 years were Participated Among the students of Shiraz University of Medical Sciences In 8 groups of 16 men and women No history of any mental illness and physical and drug consumption and narcotics.Tools to evaluate cognitive function in this study was PASAT test.
  Results
  The test results attention and concentration indicated that with worsening combined conditions Mean score of attention and working memory are reduced that these differences were statistically significant(pvalue<0.05). Mean scores working memory and attention in different condition Compared with the group exposed to non-harmful levels, was lower, in all conditions except Exposure to weak lighting statistically significant difference was shown(pvalue<0.007).
  Conclusion
  combined exposure to harmful levels of noise, heat and lighting have adverse effects on cognitive performance parameters (attention and working memory) and Adverse effects increases with worsening conditions and exposure to three factors sound, heat and light their harmful levels.
  Keywords: combined exposure, noise, heat, lighting, cognitive performance
 • Aa Mohamadi *, Mn Frahani, J. Hasani, A. Sami Pages 23-34
  Background And Aim
  Emergency workers because of encounter with traumatic events are exposed to high stress. The aim of study was, the predicting mental health based on the combined role of work locus of control and job stress.
  Methods
  In this study 160 members of Tehran Emergency workers were selected through cluster sampling method and fills the questionnaires of job stress questionnaire, work locus of control questionnaire and general health questionnaire. Statistical analysis of data was performed with Pearson correlation and regression analysis.
  Results
  The results showed there is negative significant relationship between job stress and mental health. In addition, there are significant positive and negative correlation relationships between internal and external locus of control and mental health respectively. Furthermore, stepwise multivariate regression analysis showed that the subscales of demands, colleagues, external locus of control, and supervisors have predicted mental health.
  Conclusions
  According to the findings of the present study, mental health can be estimated on the basis of two effective factors of job stress and work locus of control.
  Keywords: Job stress, Work Locus of Control, Mental Health, Emergency First Responder
 • M. Meknatjoo, M. Omidvari* Pages 35-44
  Background And Aim
  Today with the progressing technology and the increasing use of machinery, due to the use of sophisticated and high risk technology, the hazards and potential accidents in machinery processes have increased and even they are feared. Therefore, the purpose of this study was to identify risk factors and influencing sub-factors on ranking of risk levels in the William-Fine model via combining with fuzzy DEMATEL technique, aiming to reduce or eliminate the risk in machining processes.
  Methods
  This research is a kind of applied research which is conducted, evaluated and optimized in one of the high-risk industries. Necessary data to be used in the fuzzy DEMATEL technique are collected by the questionnaires, interviews with industrial expert. The mentioned model was then solved in MATLAB software.
  Results
  By solving the William-Fine model, the results show that the exposure and the probability factors are the most effective and the most influential parameters, respectively. For the exposure factor, the “lack of utilization of proper operational and transformational equipment” is the most influencing sub-factor, while the lack of proper operational procedure is the main sub-factor of the probability factor. Finally, the physical shape of the materials used in operating activities is the key sub-factor for the consequence factor.
  Conclusion
  Resent study shows that in high risk machinery industries, the application of the William-Fine model combined with the fuzzy DEMATEL technique is an effective method to reduce or mitigate the risk levels, and consequently identify the corrective actions using cost control and optimal resource allocations.
  Keywords: Safety risk assessment, William fine, Fuzzy, DEMATEL
 • E. Mohammadfam, Aa Shafikhani *, A. Shafikhani, F. Taheri Pages 45-55
  Background And Aims
  Accident root causes analysis shows optimization of factors which affecting performance has an essential role in reducing of accidents. These factors are dynamic and complex and they may also be dependent. Therefore, a comprehensive analysis of the working environment is essential. The main objective of this study is to propose a framework to control of human performance influencing factors in a automotive industry in IRAN.
  Methods
  The present study provided an early warning model that predicts the risk factors affecting human performance. Since behavioral factors that are causing errors are complex in structure, FANP method was used for modeling. Using the proposed model, the potential risk of workplace determined before it leads to accidents and based on the type and level of risk and risk control measures was determined. The model was tested on two major projects in the car manufacturing industry.
  Results
  The results show that the risk indexes in the first and second project are 0.391 and 0.197 respectively. Since the value of the index in the first project is greater than the amount authorized by the model so corrective action suggested in accordance with identified risk factors without stopping the system.
  Conclusion
  The system can by predict and assess the performance influencing factors, act as an early warning system. As a result, this system will lead to improved performance and enhance safety.
  Keywords: Safety, Human Performance, Fuzzy, Incident
 • H. Samadi*, H. Samadi Pages 53-67
  Background And Aims
  Nawoday, the business environment is a strong stimulus for emergence of emotions and there are situations that can cause stress and dissatisfaction, reduced efficiency, leave or change jobs. The purpose of this study is to explain the effects of perceptions of organizational justice and its components on occupational stress among employees of a financial institution credit samen Mazandaran province.
  Methods
  in this descriptive study, by a correlation method, 147 employees of financial institution branches credit samen province were selected by simple random sampling method. Data were collected using standard questionnaires about occupational stress and organizational justice, and were analyzed by SPSS and LISREL software and descriptive statistic, correlation and structural equation model.
  Results
  in this study, there were significant inverse relationships between organizational justice and job stress respectively (R= -0.635, and p=0.001). The results of structural equation modeling and path analysis showed that perceived organizational justice and job stress are good predictor variables.
  Conclusion
  The latest study are showed that a perception of injustice in the work place may increases problems that related of healthy mine. Therefore were understanding that the intention to the justice and its indicators in organizations can bringing a good results for organizations.
  Keywords: Organizational Justice, Job Stress, Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice
 • M. Farzadkia, M. Fahiminia, G. Majidi, M. Mirzabeygi Arhany, Mr Hosseini, N. Yousefi* Pages 64-79
  Background And Aims
  Nowadays, the rapid growth of industries and production of various products has led to an increase in hazardous industrial solid waste. The aim of this study was to examine how to manage industrial solid waste in industrial zone of Shokuhiyeh in Qom province in 2013.
  Methods
  This research was a descriptive, cross-sectional one. The data were gathered by first referring to industrial units and the completion of Iranian Environmental Organization Questionnaire and then analyzing the gathered data. This questionnaire included 24 items covering the quantity, quality, and management of industrial solid waste. In this study, 41 industrial units with a personnel of more than 50 were examined.
  Results
  The category of" chemical and metal industries" produced the highest solid waste and specific solid waste. The elements making up the produced solid waste were plastic (38%) and glass (27.5%), respectively. Among the storage methods, the temporary solid waste storage in baskets (36%) and open-doors method (32%) were the most common ones. 41% of industrial units disposed of solid waste monthly, 31.7% weekly, 24.4% daily and 2.4% in an inconsistent manner. 58% of produced solid waste was recycled, 35% was landfilled, 4.6% was burned up, and 2.4% was disposed of in an unknown manner.
  Conclusion
  The results of this study showed that the collection and storage of industrial solid waste in the industrial zone of Shokuhiyeh is not done in a suitable manner. Moreover, no educational program has yet been done about the management of solid waste in most of the industries. Therefore, it seems indispensable to establish a suitable system of solid waste management in order to organize the conditions of industrial solid waste produced in this zone.
  Keywords: Waste management, Industrial waste, Industrial zone, Qom
 • Ga Shirali, R. Yarahmadi, E. Kazemi* Pages 75-89
  Background And Aims
  From the 70s onwards, safety engineering made significant progress in developing techniques and regulations relating to the fire. The first, this methods was considered after happening accidents to prevent similar accidents. But with the advancement of technology, the prediction and prevention of fire in complex industries such as power plant finds Important. This study is done to determine the risk of fire in the control room of a power plant and proposed effective strategies to fire prevention.
  Methods
  In this study, based on fire risk assessment methods for engineers, computational package was prepared by EXCEL software. Next to the building and contents, residents and activities in the plant control room, risk assessment calculations were carried out separately. At the end based of FRAME pattern, proposed appropriate control measures.
  Results
  The results showed that the risk of fire for building and contents is 1.02, residents 20.6 and activity is 0.5. According to the acceptable level of risk in the method, only the risk of fire in activities within the acceptable range. The results showed that in case of fire, the expected damage to buildings is 10-20 percent. The fire risk for residents is required to take preventive measures to reduce the level of risk.
  Conclusion
  The results showed that the FRAME method, in addition to risk assessment can determine the strengths and weaknesses of existing systems and will provide appropriate control measures to prevent fires in buildings built.
  Keywords: Risk assessment, Fire, FRAME, Power plant, control room
 • V. Zaroushani, A. Khavanin, S. Mortazavi, A. Jonidi Jafari, M. Moeini, M. Javadzadeh Pages 83-99
  Background And Aims

  X-band microwave with 8-12.5 frequency range has various applications such as air control traffic, navy communication and etc. Uncontrolled exposure with microwave can lead to adverse effect on workers. Application of the shielding is superior control for prevention of microwave exposure.The aim of this study is production a new electromagnetic shielding for exposure control of X-band frequency by nano nickel oxide and epoxy resin.

  Method

  Nanocomposites prepared by epoxy resin and nano nickel oxide (7wt %) with 2, 4 and 6 mm thicknesses. Nanoparticles characterized by XRD and FESEM. Shielding effectiveness measured with vector network analyzer.

  Results

  The Average of shielding effectiveness for three thicknesses were 2.68, 5.09 and 5.35 dB respectively that were equivalent to 45.98, 69.01 and 70.87 attenuation percentage. Maximum attenuation (8.96 dB or 87.29 attenuation percentage) obtained by the nanocomposite with 6mm thickness at 8.51 GHz frequency. The Average of shielding effectiveness increased with increasing the thickness.

  Conclusion

  these nanocomposites could be used as appropriate shielding for exposure control of X-band frequency in workplace. Both Epoxy and nanocomposite with 6mm thicknesses are useful in specific frequency such as 8.52 and 8.51 GHz. However, According to economical and technical issues, nanocomposite with 4mm thickness is appropriate shield in this study. In according to required attenuation and economical benefit, attenuation matrix can be used for selecting the appropriate electromagnetic shield.

  Keywords: electromagnetic shielding, microwave, nanocomposite, nickel oxide, epoxy, radiation
 • N. Shams Ghareneh, H. Khani Jazani *, F. Rostamkhani, H. Kermani Pages 100-110
  Background And Aims
  Health care is one of the areas with high risk. Nowadays, leader organizations in healthcare recognize the fact that the side effects and the failure of the system should be managed and controlled. In this context, one of the most important topics is human error. One of the issues related to health care is “Infection Control” which is much discussed in dentistry. This research was carried out in order to identify, prevent and reduce human errors in the field of personal protective equipment and hand washing in infection control.
  Methods
  This study was conducted in a semi-private dental clinic in Tehran. Data collection was done through; Interviews with dentists who are specialists, reports and documentation of the clinic and the analyst’s observations in dentists’ duties which were related to the usage of personal protective equipment and hand washing in infection control. After data collection, data analysis was done by SHERPA technique and then control solutions were presented.
  Results
  60.49% of the identified errors were action errors, 2.47% retrieval, 3.70% information communication, 9.87% selection and 23.45% were checking errors. The most percentage was for the action error and the lowest one was for retrieval error. The most important common errors which were found in this research are; not washing hands between each patient, touching devices that doesn’t have disposable cover, adjusting the mask with contaminated gloves during treatment, using glasses that can not protect eyes in all sides and not changing the mask in standard period of time.
  Conclusion
  The identification of errors, the results of the risk assessment and provided solutions for controlling risks, represents that, SHERPA is an appropriate and implementable technique for the field of dentists’ infection control like other researches that have been done in the health care.
  Keywords: Human error, SHERPA, Risk assessment, Dentist, Infection control, Personal Protective Equipment