فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 19 (بهار 1394)
 • پیاپی 19 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم صفرخانی، علیرضا کیامنش صفحات 1-24
  زمینه
  در این مقاله روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم (سوم راهنمایی) ایران در 5 مطالعه متوالی تیمز (TIMSS) با روند عملکرد دانش آموزان کشورهای منطقه و شرکت کننده در این مطالعه ها مقایسه شده است.
  هدف
  مقایسه با هدف تعیین جایگاه نظام آموزشی کشور در ریاضی دوره عمومی در میان کشورهای منطقه با توجه به هدف های ذکر شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور انجام شده است.
  روش
  با استفاده از روند پژوهی، متوسط عملکرد ریاضی دانش آموزان به تفکیک جنسیت، حیطه های محتوایی و سطوح شناختیو همچنین میزان دسترسی به نقاط معیار بین المللی در 5 مطالعه با هم مقایسه شده است.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر آن است که به غیر از مطالعه 1995 در 4 مطالعه دیگر، جایگاه دانش اموزان ایران تقریبا در وسط جدول رده بندی کشورهای شرکت کننده قرار دارد. این وضعیت به تفکیک جنسیت، حیطه های محتوایی، سطوح شناختی و درصد دانش آموزان در دستیابی به نمره های معیار نیز کم و بیش صادق است. متوسط عملکرد دانش آموزان ایران در مطالعه 2011 از مطالعه 1995 و1999 کمتر است و متوسط عملکرد دانش آموزان ارمنستان، ترکیه، تونس، گرجستان و لبنان در مطالعه های مختلف از متوسط عملکرد دانش آموزان ایران بیشتراست.بیشترین رشد مثبت در متوسط عملکرد دانش آموزان قطر، عربستان، فلسطین، گرجستان و ترکیه رخ داده است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهند که تلاش های موجود برای رسیدن به صدر جدول رده بندی در بین کشورهای منطقه کافی نبوده و در صورت ادامه روند موجود این مهم دست یافتنی بنظر نمی رسد.
  کلیدواژگان: مطالعه TIMSS، عملکرد ریاضی، پایه هشتم، کشورهای منطقه
 • مریم چگینی، علی مقدم زاده، نسرین چگینی صفحات 27-54
  این مطالعه با هدف بررسی نقش نگرش به خواندن والدین در پیش بینی نگرش و خودپنداره مثبت دانش آموزان به خواندن و همچنین پیشرفت در ادراک خواندن دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی انجام گرفت. بدین منظور روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان، نگرش خواندن دانش آموزان و نگرش خواندن والدین جمع آوری شد و نمره درک مطلب دانش آموزان (از متن ادبی سواد خواندن پرلز 2006)برای446 نفر از دانش آموزان پایه چهارم و پنجم شهرستان اراک، به روش نمونه گیری خوشه ایجمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج نشان داد که اثر مستقیم نگرش والدین به خواندن در پیشرفت خواندن و درک مطلب دانش آموزان و همچنین بر نگرش و خودپنداره دانش آموزان مثبت و معنادار است. اثر مستقیم نگرش خواندن دانش آموز در عملکردش در درک مطلب مثبت و معناداراست. اثر مستقیم خودپنداره دانش آموز با عملکرد او در درک مطلب مثبت و معنادار است. همچنین بررسی اثر غیر مستقیم نگرش والدین به خواندن با واسطه دو متغیر نگرش و خودپنداره دانش آموز به خواندن در عملکرد درک مطلب دانش آموز نیز مثبت و معنادار است. درمجموع نتایج مطالعه نشان داد نگرش مثبت والدین به خواندن و ارزش بالایی که به سواد خواندن و نوشتن می دهند، پایه و اساسی برای سواد خواندن اولیه فراهم کرده، و نقش مهمی در رشد نگرش مثبت کودکان، خودپنداره، و مهارتهای خواندن دارد،که به نوبه خود منجر به پیشرفت تحصیلی بالاتر می گردد.
  کلیدواژگان: نگرش به خواندن والدین، نگرش دانش آموزان به خواندن، خودپنداره و ادراک خواندن دانش آموزان
 • صفحات 29-41
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی طراحی و اجرا گردیده است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و جامعه آماری آن با توجه به اهداف تحقیق شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی تهران (تعداد 328 نفر) می باشد. با توجه به جدول حجم نمونه مورگان، تعداد 181 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت دانش گنجی(1380) و پرسشنامه خلاقیت ساعتچی (1389) بود که روایی صوری آن بر اساس نظر اساتید دانشگاهی، روایی سازه آن بر اساس محاسبه آماره های KMO و بارتلت و همچنین پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تحلیل مسیر در سطح 05/0 p< استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در میان تمامی مولفه های مدیریت دانش در بین دانشجویان مذکر و مونث تفاوت معناداری وجود داشت) 05/0 (p<. همچنین تمامی مولفه های مدیریت دانش اثر معناداری بر خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی دارا بودند)05/0(p<. نتایج نشان داد که مولفه تسهیم دانش و اشتراک سازمانی با پیش بینی 24 درصد از خلاقیت دانشجویان بیشترین اهمیت را در خلاقیت دانشجویان برخوردار بود. مدیریت دانش نیز به طور چشمگیری توانایی تاثیرگذاری بر میزان خلاقیت دانشجویان دارا است. با توجه به اینکه عملکرد دانشجویان تربیت بدنی در حوزه ورزش نیاز قابل توجهی به خلاقیت دارد، بنابراین مدیریت دانش توانایی بهبود عملکرد این افراد را با توجه به افزایش خلاقیت آنان دارا می باشد.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش و اشتراک سازمانی، فعالیت های نوآوری، تربیت بدنی
 • علی دلاور، کامران گنجی، سعیده تقوی صفحات 69-101
  هدف پژوهش حاضر فرا تحلیل مطالعات اثربخشی درمان های غیر دارویی بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در ایران بود. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است، از این رو با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی نسبت به یافتن و جمع آوری تمام گزارش های پژوهشی اقدام شد. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 31 مطالعه انجام شده از 1379 تا سه ماهه اول 1392 در سراسر ایران بود که 1118 نفر آزمونی را در بر می گرفت. داده های حاصل از این31 مطالعه با روش اندازه اثر تفاوت میانگین استاندارد شده یا d کوهن (1988؛ هومن، 1387) برای مدل اثرهای ثابت مورد فرا تحلیل قرار گرفتند. تمام عملیات آماری با استفاده از ویرایش دوم نرم افزار جامع فرا تحلیل (بورنشتین، هدز، هیگینز و روتشتین، 2005؛ ترجمه دلاور و گنجی، 1391) انجام شد. یافته ها نشان دادند که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات مورد بررسی برای مدل اثرات ثابت برابر 073/1 و برای اثرات تصادفی برابر 226/1 می باشد که هر دو در سطح 0.001 معنادار هستند. با توجه به این که اندازه های اثر ناهمگون بودند، نسبت به جست و جوی متغیرهای تعدیل کننده اقدام شد. یافته ها نشان داد که بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به طرح پژوهش تفاوت معناداری وجود نداشت، اما بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی در زمینه اثربخشی درمان های غیر دارویی بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با توجه به جنسیت و سن آزمودنی ها، نوع متغیر مستقل و تعداد جلسه های آموزشی/درمانی تفاوت معناداری وجود داشت. درمان های غیر دارویی در جلسه های متعدد و در سنین پایین می تواند نشانه های اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی افراد را بهبود بخشیده و کاهش دهد.
  کلیدواژگان: درمان های غیر دارویی، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، فراتحلیل
 • مرتضی طاهری، جلیل یونسی صفحات 103-128
  هدف پژوهش حاضر، سنجش روایی و پایایی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی در کل کشور بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مسافران خطوط هوایی داخلی در کل کشور بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از میان فرودگاه های کشور، چهار فرودگاه (مهرآباد تهران، اصفهان، شیراز و مشهد) به شیوه هدفمند و 20 زوج شهر بر اساس میزان تعدد پروازها و حجم مسافر جابجا شده انتخاب شد. اجرای مقدماتی و نهایی در بازه زمانی تابستان و اوایل پاییز سال 1389 بوده و تعداد 2194 پرسشنامه معتبر تکمیل شده است. پرسشنامه اولیه (60 سوالی) بر اساس 5 عامل مدل سروکوال (عوامل فیزیکی، پاسخگو بودن، همدلی، اطمینان خاطر و قابلیت اعتماد) تدوین شد؛ پس از اجرای مقدماتی و با استفاده از نرم افزارهای تحلیل سوال (Multilog و Statistica) در رویکرد IRT و نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم، داده ها تحلیل و ابزار اندازه گیری رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی رواسازی شد.
  کلیدواژگان: رضایت از کیفیت خدمات، سفرهای هوایی، روایی سازه، پایایی، شرکت هواپیمایی
 • محسن گل پرور، محمدرضا مصاحبی، حسن عابدینی، زهرا ادیبی، فهیمه عبدلی صفحات 130-149
  زمینه
  طی سال های اخیر روان شناسان معنویت را به عنوان یکی از سازه های بسیار موثر بر حوزه های مختلف زندگی معرفی نموده اند. پژوهشگران در نقاط مختلف دنیا نیز این پدیده را از جهات مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.
  هدف
  هدف این پژوهش تهیه مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان بود.
  روش
  جامعه آماری پژوهش سالمندان شهر اصفهان بودند، که از میان آن ها، 245 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی محقق ساخته بود. داده ها از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی، محاسبه ضریب پایایی (آلفای کرونباخ)، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل گردید.
  یافته-ها: نتایج نشان داد که مقیاس سرمایه معنوی با بیست و یک سوال و مقیاس بهزیستی معنوی با هشت سوال از روایی سازه مناسبی برخوردار هستند. آلفای کرونباخ خرده مقیاس های سرمایه معنوی (ارزش-گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و تاثیر گذاری معنوی) به ترتیب برابر با 9 /0، 87/ 0، 84 /0 و86/ 0 و آلفای کرونباخ مقیاس بهزیستی معنوی برابر با 89/ 0 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بین سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان غیر ساکن در سرای سالمندان، و سالمندان ساکن در سرای سالمندان دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0p<).
  بحث و نتیجه-گیری: با توجه به نقش موثر و سازنده سرمایه معنوی در زندگی سالمندان، پژوهشگران می توانند پرسشنامه های ساخت و ارائه شده در این پژوهش را برای مقاصد پژوهشی و کاربردی در ایران مورد استفاده قرار دهند.
  کلیدواژگان: سرمایه معنوی، بهزیستی معنوی، سالمندان، سرای سالمندان
 • اکبر کبیری، اسماعیل زارعی زوارکی، علی دلاور صفحات 152-161
  پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان دانش، دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان ازنا از بازی های رایانه ای انجام گرفته است. روش این پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان ازنا در سال تحصیلی 1390-1391 بود که با مراجعه به جدول کوهن نمونه این تحقیق 217 دانش آموز شد که به طور تصادفی ساده از میان جامع آماری انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی نشان داد که دانش دانش آموزان ششم ابتدایی نسبت به بازی های رایانه ای بالاتر از میزان میانگین است، همچنین بررسی ها نشان داد که بین دانش امور واقعی و دانش امور روندی دانش آموزان نسبت به بازی های رایانه ای با میزان استفاده آنان از این بازی ها رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد اما بین دانش امور مفهومی آنان با میزان استفاده از بازی های رایانه ای این رابطه برقرار نیست، چنانچه هر مقدار دانش امور مفهومی آنان نسبت به بازی های رایانه ای بالاتر نشان داده شد میزان استفاده آنان از این بازی ها به شکلی منظم، کنترل شده و صحیح تر بود.
  کلیدواژگان: بازی، بازی رایانه ای، دانش، میزان استفاده
 • جواد حاتمی، رسول عبدالله میرزایی، شیرین رضوانی فر صفحات 163-176
  هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل سئوالات سه گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی بر اساس سطوح شناختی بلوم بود. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از محل اطلاعات موجود در سازمان سنجش آموزش کشور گردآوری شده است. بدین ترتیب که پاسخنامه 100 نفر از داوطلبین از هر گروه آموزشی که در 1390 در کنکور سراسری شرکت داشتند و جزو 100 نفر برتر گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و علوم انسانی بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون خی دو و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در بین رتبه های 1 تا 100 در هر سه گروه آزمایشی تفاوتی در پاسخ های صحیح مختلف شناختی بلوم در سه گروه آزمایشی دیده نشد. در این پژوهش از داده های موجود در سازمان سنجش آموزش کشور استفاده شده است.
  کلیدواژگان: کنکور، سطوح شناختی بلوم، علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی
 • ابوالفضل رفیع پور، نوشین فرامرزپور، مسعود حسین چاری صفحات 177-192
  زمینه
  تحقیقات نشان داده است که علاوه بر هوش، متغیرهای دیگری نیز مانند باورهای دانش آموزان در مورد ریاضی بر نحوه عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان موثر است. بنابراین، بررسی خصوصیات روان سنجی ابزارهای پر کاربرد از جمله مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی، حائز اهمیت است.
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی کارایی نسخه بومی شده ی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی (لدر و هلن، 2002) برای استفاده در فرهنگ جامعه آموزشی ایران می باشد که این پرسشنامه بخشی از پرسشنامه نگرش ریاضی فنما و شرمن (1976) است.
  روش
  به این منظور، با استفاده از نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تعداد 250 نفر از دانش آموزان سوم دبیرستان انتخاب و به سوالات مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی وجود سه عامل را برای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی تایید کرد که عامل اول 17/ 20، عامل دوم 97/ 10 و عامل سوم 93/ 7 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین نمود. برای محاسبه اعتبار همگرای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی از همبستگی بین آن و نمرات آزمون پایان ترم ریاضی دانش آموزان استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مقیاس و آزمون 72/ 0 است که در سطح 001/ 0>p معنی دار می باشد. پایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی با استفاده از ضریب آلفا 83/ 0 است که قابل قبول و رضایت بخش می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی نشان دادند که مقیاس مذکور در سنجش باورهای تحصیلی ریاضی دانش آموزان دوره دبیرستان کارایی لازم را دارا می باشد و می توان از آن در پژوهش های حوزه آموزش ریاضی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اعتبار، پایایی، دانش آموزان دوره دبیرستان، مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی
|
 • Mohsen Golparvar Pages 130-149
  Background
  In recent years, psychologists have introduced spirituality as one of the most effective construct in various spheres of life. Also researchers around the world have studied this phenomenon in different directions.
  Objective
  Current research was carried out with the aim of construct and validation of spiritual capital and well being scales for senile people.
  Method
  Statistical population was the senile people in Isfahan city, among them, 245 people were selected by accessible sampling. Research instruments was researcher made spiritual capital and well being scales. Data were analyzed by use of exploratory and confirmatory factor analysis, and computation of reliability coefficient, Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variances.
  Findings
  Results revealed that spiritual capital scale with 21 items and spiritual well being scale with 8 items have suitable construct validity. Cronbachs’ alpha of spiritual capital components (spiritual valuation, quiet with God, the importance of spirituality and spiritual influence) was 0.9, 0.87, 0.84 and 0.86 respectively, and for spiritual well being scale was 0.89. Also results revealed that there are significant difference between spiritual capital and well being of non-habitant senile in sanitarium with senile who inhabitant in private and public sector sanitarium (p<0.01). Coclusion: Due to effective and constructive role of spiritual capital in the lives of the elderly, researchers can use questionnaires presented in this study for the purposes of research and practice in Iran.
  Keywords: Spiritual capital, Spiritual Well being, Seniles, Sanitarium
 • Pages 152-161
  This study aims to assess the level of knowledge, Elementary sixth grade students has been done Azna City of computer games. This research method is descriptive survey. The statistical population included all sixth grades by the 1390-1391 school years Azna City. With reference to table Cohen was sample of 217 students who were randomly selected from the statistical population. A researcher made questionnaire was used to collect data.
  Results
  Data analysis using descriptive statistics and inferential statistics revealed that six elementary schools students towards computer games is higher than average, also investigation revealed that between true knowledge and knowledge processes of students towards computer games with the usage of game and there is a positive correlation But the knowledge of their concept of using computer games in this connections is not correlated. So how much concept knowledge they were higher than computer games their usage of these games in an organized fashion, was more controlled and accurate.
  Keywords: Games, Computer Games, Knowledge, Utilization
 • Javad Hatami Pages 163-176
  Investigation of differences of top people’s scores in mathematical, natural and humanities science in the university entrance examination, according to Bloom's cognitive levels. We aimed to analyze three groups of questions about math, science and humanities sciences were based on Bloom's cognitive levels. In this descriptive - analytical sample was selected using purposive sampling. The data have been collected where the information on the education measure. Thus, the answer to 100 volunteers who participated in the 1390 entrance examination and test groups among the top 100 math, and humanities were selected as samples. Data using chi-square test and Wilcoxon tests were used for analysis. The results showed that among the ranks of 1 to 100 in each of three experimental groups don’t have any differences in the three groups was seen Bloom cognitive multiple correct answers. Used data in this research related to national organization educational testing.
  Keywords: konkur, Bloom's cognitive levels, mathematics, natural science, humanities
 • Abolfazl Rafiepour Pages 177-192
  Background
  Researches has shown that the addition of intelligence, other variables such as student’s beliefs about mathematics effect on their academic performance and progress. Therefore, investigate of the psychometric characteristics of commonly tools such as mathematical beliefs scale is important.
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of native version of the mathematical beliefs scale (Ladder and Helen, 2002) for use in the Iranian educational culture, that scale is a part of the questionnaire Sherman & Fennema Mathematics Attitudes (1976).
  Method
  the sample of the study was 250 students from junior high school math students that selected based on cluster sampling and responds to mathematical beliefs scale.
  Results
  Factor analysis using principal component confirmed there are three factors to measure beliefs about Education mathematics which explained the first 20/17, the second 10/97, and the third 7/93 of the total variance. For the convergent validity of the scale, we use relationship between the mathematical beliefs Scale and mathematics scale of students in final exam at school. A result showed that the correlation between the scale and test is 72/0 that significant is in level p< 0/001. So, reliability of mathematical beliefs Scale with Coefficient Alpha, 0/83, which is acceptable and satisfactory.
  Conclusions
  The results of the psychometric mathematical beliefs Scale showed the scale should be able to measuring mathematical beliefs of high school students in mathematics and it can be used in future mathematics education research.
  Keywords: High School Students, Mathematical Belief Scale, reliability, Validity