فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 20 (تابستان 1394)
 • پیاپی 20 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم مقدسین، لیلا حیدری نسب، اعظم برآبادی صفحات 1-29
  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A) است. این پرسشنامه بر روی دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از این که پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد، برای اطمینان از صحت ترجمه آن، دوباره به زبان اصلی برگردانده شد. پس از اطمینان و تایید ترجمه، این پرسشنامه. بر روی 556 دانش آموز دختر و پسر راهنمایی و دبیرستان شهر تهران اجرا گردید. نتایج این مطالعه 7 عامل را در بین کودکان و نوجوانان مورد تایید قرار داد: این عوامل عبارتند از: احساس خشم، بیان کلامی و جسمی خشم، خوی خشمناک، واکنش خشمناک، بیان خشم به سمت بیرون، بیان خشم به سمت درون و کنترل خشم. در مجموع نتایج مطالعه حاضر شواهدی بر صحت روایی سازه قابل قبول پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم (STAXI-2 C/A) در کودکان و نوجوانان در دانش آموزان ایرانی فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، صفت، حالت خشم، شیوه بیان خشم، کودک و نوجوان
 • بهزاد ستاری، حسین پورشهریار، امید شکری صفحات 31-53
  زمینه
  هیجان های یادگیری بخشی از هیجانهای پیشرفت هستند که در چارچوب «نظریه کنترل- ارزش هیجانهای پیشرفت» تبیین می شوند. لذت، اضطراب، شرم، رهایی، امید و نا امیدی هیجانهایی هستند که دانش آموزان و دانشجویان در جریان تحصیل بارها آنها را تجربه می کنند. با این حال تمرکز صرف بر هیجان اضطراب و عدم توجه به این دسته از هیجانها در نظام آموزشی و فقدان ابزار مناسب جهت سنجش آنها در ایران از مهمترین مسایل این حوزه است.
  روش
  جامعه آماری شامل کل دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 9421 و نمونه آماری 221 نفر دانشجوی رشته های مختلف تحصیلی بودندکه با استفاده از روش«نمونه گیری تصادفی» گزینش و با روش «توسعه ای پیمایشی» مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش سوالات پرسشنامه «مقیاسهای هیجان مرتبط با یادگیری» (LRES) با هدف رواسازی آن برای مطالعه هیجانهای پیشرفت جامعه دانشجویان ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که اکثریت شاخصهای مقیاسهای مذکور از جمله CFI، GFI، PGFI برازش دارند، ضرایب مسیر (بارهای عاملی) آنها معنی دار بوده و از ضریب اعتبار بالای برخودارند. همسانی درونی مقیاس ها معنی دار برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  بنابراین با توجه به برازش مدل و اعتبار بالایی مقیاسهای پرسشنامه، از آن می توان جهت مطالعه و سنجش هیجانهای یادگیری دانشجویان ایرانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه هیجان های پیشرفت (AEQ)، دانشجویان، نظریه کنترل- ارزش، هیجان های یادگیری
 • محمد سلگی صفحات 53-95
  مطالعه حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی انجام شده است. در این مطالعه، هویت اجتماعی از 3 هویت قومی، هویت دینی و هویت مدرن تشکیل شده است. ابتدا برای هر خرده آزمون مولفه ها و سپس سوالات ذیربط آنها تدوین گردید. به جهت کثرت سوالات، اجرای این پرسشنامه حجیم ممکن نبود. لذا سوالات هویت ملی (90 سوال) و هویت قومی (68 سوال) در یک پرسشنامه 158 سوالی و سوالات هویت دینی (72 سوال) و هویت مدرن (72 سوال) در پرسشنامه دیگری با 144 سوال تنظیم گردید. دو پرسشنامه در اجرای مقدماتی روی دانشجویان دانشگاه های تهران اجرا گردید. بعد از اجرا، با استفاده از روش تحلیل گویه ها، از پرسشنامه اول (158 سوالی)، 80 گویه حذف و 78 گویه به عنوان سوال مناسب تر باقی ماند. از 144 گویه پرسشنامه دوم نیز 81 گویه حذف و 63 گویه باقی ماند. بنابراین از 302 گویه، جمعا 161 گویه حذف گردید. ضریب آلفای پرسشنامه اول (158 سوالی) بعد از تحلیل سوالات 978/ 0 می باشد. در پرسشنامه دوم (144 سوالی)، ضریب آلفا بعد از حذف گویه های نامناسب 957/ 0 می باشد. از جمع بست 78 سوال مناسب پرسشنامه اول و 63 سوال مناسب پرسشنامه دوم، پرسشنامه ای 141 گویه ای شکل گرفت که ضریب آلفای آن 965/ 0 می باشد. این پرسشنامه در اجرای اصلی روی نمونه ای مرکب از 410 دانشجوی شهر تهران به اجرا درآمد. برای تحلیل آزمون، از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. برای تحلیل عاملی، از روش روایی سازه استفاده شد.
  طی فرایند تحلیل عاملی جمعا 31 عامل شناسایی گردید که 13 عامل آن قابل نام گذاری بودند. در خرده آزمون هویت ملی 10 عامل شناسایی شد که 5 عامل آن قابل نام گذاری بود. در هویت ملی 9 عامل شناسایی شد که 3 عامل آن قابل نام گذاری بود. در هویت دینی 4 عامل شناسایی شد که 2 عامل آن قابل نام گذاری بود. در هویت مدرن نیز 8 عامل شناسایی شد که 2 عامل آن معنی پذیر بودند.
  با عنایت به نتایج این پژوهش، می توان گفت که پرسشنامه از پایایی و روایی (اعتبار) مناسبی برخوردار است و عوامل به دست آمده از روش تحلیل عاملی می توانند هویت ملی و اجتماعی دانشجویان را به گونه مناسب اندازه گیری کنند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، هویت اجتماعی، پایاسازی، اعتباریابی
 • محمد سیدصالحی، علی دلاور صفحات 97-117
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودناتوان سازی به عنوان یک ابزار مناسب جهت اندازه گیری میزان خودناتوان سازی دانشجویان است.
  روش
  جامعه آماری مورد نظر همه دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 520نفر از چهار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و پیام نور، در رشته های مختلف و به روش دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. مقیاس خودناتوان سازی (جونز و رودوالت، 1982) به عنوان ابزار پژوهش به کار گرفته شد. برای بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودناتوان سازی به تعیین روایی محتوایی، روایی سازه، و همچنین پایایی این آزمون پرداخته شد.
  یافته ها
  روایی محتوایی این مقیاس که توسط 5 تن از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل عاملی اکتشافی سوالات مقیاس روی سه عامل بار شدند و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این مدل سه عاملی با داده ها برازش دارد. همسانی درونی عوامل با کل مقیاس بسیار بالابود و همچنین تحلیل سوالات حاکی از همسانی درونی بالا بین سوالات و کل مقیاس بود. میزان پایایی با روش آلفای کرونباخ 918/ 0 و با روش دونیمه کردن 767/ 0 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  مقیاس خودناتوان سازی دارای ویژگی های روان سنجی مطلوبی برای جامعه دانشجویان می باشد. پایایی این مقیاس بسیار بالا بوده و مدل سه عاملی مطرح شده در پژوهش از روایی سازه مناسبی برخوردار است که به پژوهشگران کمک می کند تا بتوانند با استفاده از این ابزار به ویژه در جامعه دانشجویان به اندازه گیری متغیر خودناتوان سازی بپردازند.
  کلیدواژگان: پایایی، خود ناتوان سازی، روایی سازه، روایی محتوایی، همسانی درونی
 • شهرام واحدی صفحات 110-120
  زمینه
  پرسشنامه جدایی روان شناختی، ادراکات افراد در مورد جدایی روان شناختی از والدین را ارزیابی می کند.
  هدف
  پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی پرسشنامه جدایی روان شناختی، شامل پایایی، روایی، تغییرناپذیری اندازه گیری در بین گروه های جنسی و تحلیل عاملی، به منظور آماده سازی جهت کاربرد در پژوهش های تربیتی و بالینی انجام شده است.
  روش
  در پژوهش مقطعی حاضر، از بین جامعه آماری (3434 دانشجوی کارشناسی)، 424 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده و پرسشنامه های جدایی روان شناختی هافمن (1984) و دلبستگی همسالان آرمسدن گرینبرگ (1987) را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل چهار عاملی مقیاس جدایی روان شناختی (استقلال هیجانی، تعارضی، نگرشی و کنشی) از بیشترین برازش با داده ها برخوردار است. افزون بر این، برای آزمون تغییرناپذیری اندازه گیری پرسشنامه جدایی روان شناختی در بین گروه های جنسی، تحلیل چند گروهی انجام گرفت. نتایج تحلیل چند گروهی نشان داد که پرسشنامه جدایی روان شناختی در مدل-های محدود در بین گروه های جنسی یکنواخت است. همسانی درونی پرسشنامه برحسب ضرایب آلفای کرونباخ در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، یافته های پژوهش بیانگر این است ساختار عاملی پرسشنامه جدایی روان شناختی از برازش مطلوبی برای دانشجویان کارشناسی سال اول برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری معتبر در سنجش ابعاد استقلال دانشجویان مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جدایی روان شناختی، پایایی، روایی، تحلیل عاملی
 • راضیه سادات مکیان، سید محمد کلانتر کوشه صفحات 119-138
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روانسنجی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری،بتی و وات(2005) در بین دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بود.نمونه مورد بررسی 350 دانش آموز(200پسر و 150دختر)بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند.ابزارهای پژوهش پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه، فرسودگی تحصیلی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب همبستگی انجام شد.
  یافته ها
  آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با 88/ 0 است که حاکی از پایایی مطلوب این مقیاس میباشد. به منظور تعیین روایی واگرا،همبستگی این مقیاس با پرسشنامه فرسودگی تحصیلی محاسبه شد (567/ 0-)که حاکی از همبستگی منفی و معنی داری بود. علاوه بر این همبستگی مقیاس احساس تعلق به مدرسه و مقیاس انگیزش پیشرفت برابر441 /0 میباشد که روایی همگرای مقیاس احساس تعلق به مدرسه را تائید می کند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود شش خرده مقیاس حمایت معلم،مشارکت در اجتماع،احساس رعایت عدالت و احترام، احساس مثبت به مدرسه،تعلق فرد به مدرسه،مشارکت علمی را برای این مقیاس تائید کرده است.
  نتیجه گیری
  مقیاس اندازه گیری احساس تعلق به مدرسه را می توان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در موقعیتهای آموزشی و پژوهشی به کار برد.
  کلیدواژگان: احساس تعلق به مدرسه، پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی، روایی
 • رحیم مرادی، آذر خزایی، راضیه کریمی، ثریا خزایی، محمدرضا نیلی، سمیه جهاندیده صفحات 139-158
  ارائه بازخورد توصیفی علاوه بر رشد بعد عقلانی دانش آموز، به جنبه های دیگر رشد، از جمله رشد ابعاد اجتماعی، عاطفی و جسمانی نیز توجه می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول با روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. بدین منظور 50 نفر از دانش آموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول شهرستان الشتر به شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در درس زبان انگلیسی تفاوت معنا داری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری و یادداری بهتری بهره مند است. بدین صورت که دانش آموزانی که بوسیله طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی آموزش دیدند در مقایسه با دانش آموزانی که با روش متداول و سنتی آموزش دیدند، از یادگیری و یادداری بهتری برخوردار بودند. لذا می توان گفت که با اجرای طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی می توان زمینه ایجاد تغییر و اصلاحات مناسب در آموزش و پرورش و همچنین زمینه ارایه و اجرای طرح های نوین در آموزش و پرورش را فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی، طرح درس مبتنی بر روش معمولی، یادگیری، یادداری
 • اصغر مینایی صفحات 189-210
  مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان که به سمپاد نیز معروف است به منظور شناسایی و گزینش دانش آموزان نخبه و با استعداد جهت ورود به مدارس استعدادهای درخشان، هر ساله آزمونهایی را برای دو مقطع راهنمایی و متوسطه اجرا و تعدادی از داوطلبان را انتخاب می نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت اندازه گیری آزمون ورودی دوره راهنمایی بر اساس رویکرد اندازه گیری راش و برآورد روایی آن بر اساس هوش خلاقیت به اجرا درآمد. برای این منظور از بین کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان و نمونه دولتی دوره راهنمایی در سال تحصیلی 93-1392 در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، تعداد 2872پاسخنامه(1542 پسر و 1330 دختر) انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها در چارچوب مدل راش و برآورد ویژگی های روانسنجی سوالها از مدل ساده لوجستیک راش و نرم افزار Winsteps استفاده گردید. نتایج نشان داد که همه سوالها به غیر از سوال 74 مربوط به درس ریاضی با مدل راش برازش دارند. دامنه دشواری سوالها از 46/ 2- تا 83/ 1، به دست آمد. همچنین نتایج حاکی از عدم تناسب و همخوانی بین سطح دشواری سوالها و سطح توانایی افراد بود. بطور کلی، بر اساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت که آزمون سمپاد از ویژگی های اندازه گیری لازم برخوردار نیست و کیفیت لازم برای استفاده به عنوان ابزاری برای گزینش دانش آموزان برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی را ندارد. بنابراین لازم است دست اندرکاران سازمان سمپاد در طراحی این آزمونها دقت بیشتری نمایند تا به خاطر کیفیت ضعیف آزمونها سود و زیان خاصی متوجه داوطلبان نشود و دانش آموزانی که واقعا از توانایی ها و شایستگی های بالا برخوردارند وارد نظام آموزشی سمپاد گردند. برای این منظور لازم است تا با تشکیل بانک سوال، در تهیه این آزمونها از سوالهایی استفاده گردد که از کیفیت لازم برخوردارند.
  کلیدواژگان: راش، روانسنجی، سمپاد، دانش آموزان
 • معصومه علی محمدی، نورعلی فرخی، یحیی مهاجر صفحات 211-225
  پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل تاثیرگذار بر تصحیح سوالات امتحانات تشریحی سال سوم متوسطه توسط دبیران دبیرستان های استان سمنان انجام گردید. جامعه پژوهش، کلیه دبیران مرد و زن شاغل به تدریس در دروس هندسه، ادبیات فارسی و تاریخ، در دبیرستان های مراکز شهرستان ها و شهرهای تابعه استان بودند که تعداد 97 نفر از آنها به صورت نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها به کلیه دبیرستان های دخترانه و پسرانه در دو شهر انتخاب شده که دارای شاخه نظری بودند، مراجعه شد و به هر دبیر در دروس مذکور، پرسشنامه اطلاعات فردی، نمونه سوال دروس مربوطه، راهنمای تصحیح آن بعلاوه ی 5 برگ امتحانی پاسخ داده شده توسط دانش آموزان، (این پنج برگ به صورت تصادفی از بین برگه های امتحانی پاسخ داده شده همان دروس به دست آمده بود) ارائه شد. برگه های امتحانی منتخب، برای تصحیح در اختیار همه دبیران هر یک از دروس قرار گرفت، تا بر اساس پاسخ ها و بارم بندی معین به برگه ها نمره دهند.
  برای مقایسه میانگین نمرات به دست آمده از آزمون T مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد ترتیب تصحیح سوالات امتحانی در درس تاریخ، و همچنین سلیقه شخصی دبیران بر نحوه تصحیح سوالات موثر می باشد و اما عواملی مانند جنسیت دبیران، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس، جنسیت دانش آموزان تاثیرگذار نیست.
  کلیدواژگان: امتحان تشریحی، تصحیح سوالات، دبیران استان سمنان
|
 • Pages 1-29
  The aim of the present study is the investigation of the factor structure of State-Trait Anger Expression Inventory -2 Child and Adolescent (STAXI-2 C/A). The inventory has been investigated by considering a sample of Iranian students aged 12 to 17. After preparing questionnaire, firstly, it has been translated to Persian language and then retranslated to original language. Then it has been carried out on 556 male and female high- School and junior- high –school students in Tehran. The results of study indicate that the seven factors including Anger Feeling, Anger-Expression (vocabulary, physical), Anger-Temperament, Anger-Reaction, Anger Expression-Out, Anger Expression-In, and Anger Control were confirmed in Iranian sample. In general, these findings support the construct validity of (STAXI-2 C/A) among a sample of Iranian students.
  Keywords: Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, State, Trait anger, Expression anger, Child, Adolescent
 • Pages 31-53
  Learning emotions are part of achievement emotions that are explained by the Control – Value Theory. The emotions such as enjoyment, anxiety, shame, relief, hope, hopelessness are emotions that students experience in academic setting. Nevertheless researches concentrate on the anxiety emotion. The neglect of these emotions and lack of reliable instrument is one of important problem in educational system of Iran. The statistical community consisted of all undergraduate college students in Iran Shahid Beheshti University in 2013-2014 academic year (N=9421), and the sample consisted of 221 students from different academic disciplines that selected by use of «random sampling». The method developmental survey is used. This study surveys the learning emotions of Iranian Collage students and psychometrics properties (reliability and validity) of «Learning-Related Emotion Scales» (LRES) aimed to it validation for study Iranian college students achievement emotions. The confirmatory factor analysis showed that indexes of model include CFE, GFI, PGFI are fit and factor loads (b, B) are significant and scales have high reliability coefficient. The internal consistency of the scales was significant. So Learning-Related Emotion Scales can be used as a useful instrument for study and research the learning emotions of Iranian college students.
  Keywords: Achievement Emotions questionnaire (AEQ), College Students, Learning emotions, Control, value theory
 • Mohammad Solgi Pages 53-95
  The present study with the purpose of construct, making reliable and validity screening of national and social identity test has been carried out. the social identity is composed of 3 parts including ethnic identity, religious identity and modern identity. Firstly, the components and then their concerned questions were compiled for each sub test. Therefore, the questions of national identity (90 questions) and ethnic identity (68 questions) was arranged in a 158 question questionnaire and the questions of religious identity (72 questions) and modern identity (72 questions) in another questionnaire with 144 questions. Two questionnaires were carried out in preliminary performance on a sample of the students of Tehran Universities. After the preliminary performance, by using item's analysis method, 80 items were omitted of the first questionnaire (158 questions) and in total, 161 items were omitted. Alpha coefficient of the first questionnaire (158 questions) is 0/978 after analysis of the questions. In the second questionnaire (144 questions), the alpha coefficient is 0/957 after omitting the unsuitable items. From questions of the first questionnaire and questions of the second questionnaire, a 141 item questionnaire was formed which its alpha coefficient is 0/965. This questionnaire in main performance on a mixed sample of 410 students of Tehran was carried out. Factor analysis method was used in this step for test analysis. During factor analysis process, 31 factors were recognized in total which 13 factors could be named. In sub test of national identity, 10 factors were recognized which 5 factors could be named. Also, in modern identity 8 factors were recognized which 2 factors were definable.With regard to the results of this research, this questionnaire is of suitable reliability and validity and the obtained elements from factor analysis can measure the national and social identity of students in a suitable manner.
 • Ali Delavar Pages 97-117
  Aim
  The Aim of this research was studding the psychometric properties of self-handicapping scale as a suitable tool for measuring the self-handicapping.
  Method
  The population was all of Tehran’s university students that 520 people were selected as a sample from the universities of AllamehTabataba’i, Tehran, south branch of Payam-e-Noor & south branch of Islamic Azad University in various fields through purposive sampling. The research tool wasself-handicapping scale (Jones, &Rhodewalt 1982).For studding the psychometric properties of self-handicapping was determined the content validity, construct validity and reliability of this scale.
  Results
  The content validity of this scale was confirmed by 5specialists. In exploratory factor analyze supported three factor solution. Confirmatory factor analysis results indicated that the three-factor model fit the data. Internal consistency of the factors and scale was quite high and also item analysis showed high internal consistency between the items and scale. The reliability of scale was obtained 0.918 using the Cronbachsalpha method and 0.767 using the spilt-half method.
  Conclusion
  Self-handicapping scale has good psychometric properties for college Students. Reliability of this scale was very high and Three-factor model proposed in the research has good construct validity and Helps researchers that can using this instrument for measuring the self-handicapping in the college students.
  Keywords: construct validity, content validity, internal consistency, reliability, self, handicapping
 • Pages 119-138
  Purpose
  The present research is conducted aiming at studying the psychometric characteristics of sense of belonging to school questionnaire by Bree, Bethy, and Wath (2005) among Persian students.
  Method
  The method applied in this research is descriptive-measuring and the population under study includes all male and female secondary students. The sample under study included 350 students (200 boys and 150 girls) which were selected through cluster random sampling. Data for this research was collected through different questionnaires that included school connection feeling, academic burnout, and achievement motivation. All Data were analyzed utilizing Cronbach's alpha, Exploratory factor analysis, and correlation coefficient.
  Findings
  The total Cronbach's alpha scale is calculated 88% that indicates optimal reliability. The correlation of this scale is calculated with academic burnout questionnaire in order to determine divergent validity (-0/567) that also indicated meaningful and negative correlation. Additionally, the sense of belonging to school, and achievement motivation scale is 44% that corroborates concurrent validity of sense belonging to school connection scale. The results of exploratory factor analysis expressed six factors that included: teacher’s support, engagement in the broader community, the sense of observing fairness and respect, positive feelings to school, relationship with school, academic engagment.
  Conclusion
  measuring the sense of belonging to school scale can be applied as reliable and valid tool in educational and research situations.
  Keywords: Sense of belonging to school, Validity, Exploratory factor analysis, reliability
 • Pages 139-158
  In descriptive feedback presentation, beside the intellectual dimension development, other aspects of development like social, emotional and physical development are considered. The purpose of this study was to examine the effect of descriptive feedback based lesson plan on English learning and retention of students at 7th grade of first high school with quasi-experimental pretest-posttest control group design. For this purpose, 50 girl students at the 7th grade of first high school in Aleshtar town were selected through multi stage cluster sampling and examined at experimental and control groups. The instrument of this study was researcher-made learning and retention test. For analyzing the data, one variable covariance analysis was used. The result showed that there was significant difference between English learning and retention of students at experimental and control groups, and experimental group had better learning and retention. Students who were taught with descriptive feedback based lesson plan had better learning and retention in comparison with students who were taught with common and traditional methods. So, it can be said that the implementation of descriptive feedback based lesson plan paves the way for suitable change and improvement and also for presentation and implementation of modern plan in education.
  Keywords: descriptive feedback based lesson plan, common based lesson plan, learning, retention
 • Asghar Minaei Pages 189-210
  This research has been carried out with the aim of study psychometric properties of Sampad’s Entrance Tests using Rasch measurement model. In this study, answer sheets of 2872 students(1542 boys and 1330 girls) were selected by means of multistage random sampling. The data were analysed using the unidimensional Rasch simple logistic model with Winsteps software. The results revealed that all items of the test showed good model–data fit. The range of items location parameter were -2.48 to 1.83. Also the showed that targeting is not good. On the whole, the findings of this research showed that the Sampad’s Entrance Test does not have good measurement qualities, so should not be used to select students for Talent middle schools.
  Keywords: Rasch, Sampad, Psychometric, Students
 • Masoumeh Alimohammadi Pages 211-225
  This study was done to review effective factors on composition tests’ correction in the third grade of high school by teachers of high school in semnan province, in which 6 questions wer planned. In the present research two groups of men and women teachers, teaching in high schools,participated.at first, the research sample, including 97 persons, was prepared from among the population of teachers of geometry, persian literature and history, teaching in the centers of towns and cities of the province, as cluster sampling. Then, for gathering of the samples, we refer to all of boy and girl high schools in two determined cities that have theoretical branches; and provided each teacher of the aforesaid courses, a package including personal information questionnaire,sample questions of the relative courses, correction guidelines of them and 5 tests that were answered by the students (these 5 papers were selected randomly from among the tests of that course). 5 papers of randomly selected of tests of geometry, history and Persian literature of the third grade in high school, were encoding (a half directly as 1 to 5, and the other half indirectly as 5 to 1), and presented to the teachers for correction, in order that correct the papers according to the answers and determined score independent t-test and analysis of variance were used in comparing the average scores gained by different teachers. According to the results, in all of the 6 questions of the study, there is no meaningful difference; excepting question number 1 that in history part, there is a meaningful difference.findings of the study and applying statistical methods demonstrate that factors such as gender of the teachers, academic paper, years of service, gender of the students and rigorousness of the teachers in correction of the composition tests is not effective.
  Keywords: Composition tests, Correction of the tests, Teachers of Semnan province