فهرست مطالب

توسعه اجتماعی - سال هشتم شماره 3 (بهار 1393)
 • سال هشتم شماره 3 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صمد کلانتری، محمد عباس زاده، سعید سلطانی صفحات 7-26
  پژوهش کیفی، متناسب با تئوری های نوظهور پست مدرن، تغییرات گسترده ای را به خود دیده است. عدم تعین سازی دانش، توجه به بازنمایی در ابعاد وسیع و استفاده از ژانرهای ترکیبی از جمله مواردی است که باعث شده است افق جدیدی فراسوی پژوهشگران کیفی با طرح کریستالیزه شدن گشوده گردد. فراهم سازی پازل معنی، انعکاس چندین شیوه ی متضاد شناخت به همراه طرح مفاهیم مانعه الجمع در کنار همدیگر، از جمله مواردی است که در پژوهش کیفی با رویکرد کریستالیزه شدن می توان یافت. در واقع، کریستالیزه شدن، رویکرد تحقیق کیفی پست مدرنی است که با برجسته کردن توصیف های عمیق ژانرهای چندگانه، روشی برای یکپارچه سازی موضوعات و الگوهای تجارب زندگی است. حال، مقاله ی حاضر، در نظر دارد با طرح رویکرد نوین کریستالیزه شدن، کاربرد آن را در ارتباط با فهم پدیده های انسانی به تفصیل مورد تشریح قرار دهد.
  کلیدواژگان: رویکرد پست مدرن، پژوهش کیفی، کریستالیزه شدن، ژانر، توصیف های پرمایه
 • ذوالفقار احمدی اوندی، سجاد بهمئی، عزیزاله سپهوند، علی لجم اورک مرادی صفحات 27-52
  هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه ی احداث سد کارون 3 است که با استفاده از روش کیفی اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد افرادی که تحت تاثیر اثرات منفی سد کارون 3 قرار گرفته اند عبارتند از: خانواده های نقل مکان شده از محل خود، جوامع میزبان و پذیرنده و جوامع ساکن در حاشیه ی رودخانه ی کارون می باشند. مهم ترین پیامد احداث سد کارون 3 ویرانی نظام تولید سنتی و مهاجرت روستائیان به سوی شهرها بوده است که این امر خود منجر به از دست دادن هویت، از بین رفتن همبستگی و روابط خویشاوندی، افزایش فردگرایی و انزوا، حاشیه نشینی و بزهکاری و در نهایت فقر و بیکاری بوده است. از سویی دیگر، با احداث سد کارون 3 و با توجه به جابه جایی و تجمیع صورت گرفته می توان به بروز مسائلی از قبیل بر هم خوردن نظام همسایگی، کمرنگ شدن ارتباطات اجتماعی به دلیل بر هم خوردن نظام گذشته، کمرنگ شدن آداب و رسوم خاص محلی به دلیل ورود افراد از سایر روستاها و تجمیع ساکنان روستاهای مختلف در یک مکان، از بین رفتن راه های ارتباطی و کاهش سرمایه ی اجتماعی را برای روستاییان حاشیه ی سد برشمرد.
  کلیدواژگان: ساخت سد، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، مهاجرت، فقر و بیکاری
 • محمدعلی فیروزی، زهرا نصرآبادی صفحات 53-74
  بازار یکی از مهم ترین ارکان سنتی شهرهای ایرانی اسلامی به شمار می رود. بازار سنتی بعنوان مرکز تجاری شهر ارتباط دهنده دروازه ی شهر با مرکز شهر (بافت تاریخی) از اعتبار خاصی برخوردار بوده است و در کنار نقش تجاری، نقش های دیگری چون نقش فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و... را ایفا می کند. پس از ورود تفکر مدرنیسم بی توجهی به بازار آغاز شد و بازار رونق گذشته خود را از دست داد و با رکود مواجه گشت. این پژوهش به بررسی تاثیر مدرنیسم در بازار سنتی کاشان پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که ورود مدرنیسم در دو بعد کالبد و عملکرد بازار کاشان تاثیر داشته است و باعث شده است که بازار کاشان در بسیاری از موارد به حاشیه کشیده شود و آن رونق سابق را نداشته باشد.
  کلیدواژگان: مدرنیسم، بازار، بازار کاشان
 • سیعد مهرپور، حبیب احمدی، مرجان نادری صفحات 75-96
  پژوهش حاضر کارکردهای سرودهای ملی هفتاد کشور جهان که به صورت تصادفی انتخاب شده اند را با استفاده از روش تحلیل محتوی بررسی می کند. این پژوهش نشان می دهد که این متون نسبتا کوتاه غنی ترین، تاثیرگذارترین و در عین حال اسرارآمیزترین مفاهیم را به شنونده آن القا می کند. نتایج حاصل از تحلیل محتوای این سرودها نشان می دهد که 29 نقش متفاوت توسط جملات این سرودها بیان می شود که در میان آنها نقش های«توصیف» و «ندا» به ترتیب پربسامدترین و نقش های «ملامت»، «انذار» و «تسلی» کم بسامدترین کارکردها را دارا می باشد. بیست و پنج گروه از این نقش ها در بعضی از ویژگی های واژگانی و ساختاری مشترک هستند. علاوه بر این، سرود ملی کشورهای «مصر» و «فلسطین» بیشترین و سرودملی کشورهای «یونان» و «پاکستان» کمترین فشردگی معنایی را دارند. دیگر نتایج به دست آمده بیانگر این است که در سرود ملی تمامی کشورها آثاری از مضامین ملی زیر وجود دارد: 1- تهاجم، مثل جنگ و درگیری؛ 2- درد، مثل رنج کشیدن، فنا شدن، شهید شدن؛ 3- آزادی، استقلال و رهایی از اسارت؛ 4- طبیعت، کوه، رودخانه و مناطق خاص طبیعی یک کشور؛ 5- شادی مثل ترانه ها، سرور، عشق؛ 6- مذهب، ایمان، خدا، پیامبر؛ 7- مفاهیم نوستالژیک مثل تاریخ، خاطرات، نیاکان؛ 8- آرمان های والای بشری مثل راست گویی، شکوه، افتخار، غرور، اتحاد، وفاداری، عدالت و صلح.
  کلیدواژگان: سرودهای ملی، تحلیل محتوی، نقش های زبانی، ویژگی های واژگانی، ویژگی های ساختاری
 • گلمراد مرادی، نجات محمدی فر، جواد محلوجی صفحات 97-118
  هدف اصلی این مقاله، سنجش رابطه ی بین استفاده از رسانه های جمعی و مسئولیت پذیری جوانان شهر کرمانشاه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه ی آماری مورد مطالعه؛ جوانان شهر کرمانشاه می باشند که تعداد آنها برابر 360450 نفر است. تعداد 400 نفر به شیوه ی تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شدند. از روایی صوری برای ارزیابی گویه ها و آلفای کرونباخ برای پایایی استفاده شد. نتایج همبستگی نشان می دهد که بین میزان استفاده از رسانه ها (چاپی و الکترونیکی) و مسئولیت پذیری جوانان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که رسانه های الکترونیکی نسبت به رسانه های چاپی می تواند پیش بینی کننده ی قوی تری برای مسئولیت اجتماعی جوانان باشد. رسانه ها در آگاهی ساختن جوانان به وظایف و تعهداتشان نقش اساسی به عهده دارند تا جایی که باعث تغییر در نگرش های جوانان نسبت به تعهدات و وظایف شان شده است؛ همچنین نتایج این پژوهش نشان دهنده ی ارتباط معنادار بین دو سازه استفاده از رسانه ها و مسئولیت پذیری جوانان است.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، جوانان، رسانه های چاپی، رسانه های الکترونیکی
 • غلامرضا تاج بخش، عباس موسوی صفحات 119-144
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر آگاهی و نگرش دینی دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهر سوسنگرد انجام شده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی؛ و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده، و استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته دارای اعتبار محتوا و پایایی مطلوب، صورت گرفته است. جامعه ی آماری، کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهر سوسنگرد در سال تحصیلی 93-92 بوده و حجم نمونه برابر 290 نفر است. یافته ها نشان می دهد که، از میان ابعاد نگرش دینی، میانگین بعد احساسی با مقدار 89/ 15 بالاتر از سایرین است و بعد رفتاری و ذهنی به ترتیب با میانگین 19/ 13 و 78/ 11 در مراتب بعدی اولویت قرار دارند؛ همچنین، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین استفاده مذهبی از وسایل ارتباط جمعی، شرکت در مراسم مذهبی، میزان درآمد خانواده، بعد خانوار، سطح دینداری دوستان دانش آموز، و طبقه ی اجتماعی با نگرش دینی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین سطح تحصیلات والدین و نگرش دینی رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد. با این همه؛ بین سطح امکانات خانواده و نگرش دینی رابطه ی معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین نگرش دینی بر اساس نوع وسیله ی ارتباط جمعی تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: نگرش دینی، آگاهی دینی، شرکت در مراسم مذهبی، وسایل ارتباط جمعی، دانش آموز
 • ابوذر قاسمی نژاد، سید سعید وصالی، بهزار علی زاده صفحات 145-172
  هدف این مطالعه که با روش کیفی و با ابزار مصاحبه و مشاهده صورت گرفت این است که، نگرش توسعه ی دولت محور بعنوان الگوی غالب بر توسعه ی روستائی تا چه حد در شکل گیری مهاجرت روستائیان به شهر تاثیرگذار بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نگرش توسعه ی دولت محور با ایجاد حس وابستگی به دولت و ایجاد روحیه ی مصرف گرائی و نیاز محور کردن روستائیان از یک سو و همچنین عدم استقبال همه جانبه از مشارکت روستائیان در توسعه و عمران روستائی از طرف دیگر، روستائیان را دچار انزوای اجتماعی و اقتصادی نموده است که اثرات مخرب آن در شکل گیری مهاجرت به شهر مشهود بوده است. از آنجا که اهالی روستای چشمه علی اکبر در تعیین سرنوشت خود کمتر دخیل بوده اند، اعتماد آنها به ویژه اعتماد نهادی آنها نسبت به دولت کمرنگ گردیده است. عدم اطمینان برای برآورده شدن فرانیازها و داشتن درآمدی دائمی برای آینده در بین آنها رو به خاموشی گراییده است که آسیب های اجتماعی آن در مهاجرت به شهر هویدا می باشد.
  کلیدواژگان: نگرش، توسعه ی دولت محور، نخبه محور و تکنوکرات، وابستگی، مشارکت، اعتمادنهادی، مهاجرت
 • سجاد فردوسی، پری شکری فیروزجاه صفحات 173-196
  مبنای عدالت اجتماعیصورت گیرد. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا با ارزیابی توزیع امکانات و خدمات در نواحی شهری متناسب با جمعیت آن ها، به اولویت بندی نواحی بر اساس سطح برخورداری و نهایتا ارائه ی راهبردهاییدرجهت نیلبه عدالت اجتماعیوتوسعه یپایدارشهری بینجامد. در این پژوهش نواحی نه گانه ی شهر دامغان بعنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات گردآوری شده به روش به کمک تکنیک SAWو بر مبنای یازده شاخص خدمات عمومی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایجنشانمی دهدکهمیزانبرخورداری از امکاناتو خدمات شهریدر میان نواحیشهر دامغاننامتعادلبوده وبین برخوردارترین و محروم ترین نواحی شهر تفاوت قابل توجهی وجود دارد که به منظور بهبود وضعیت فعلی در جهت نیل به عدالت اجتماعی و توسعه ی پایدار شهری، نیازمند سیاست گذاریوبرنامه ریزی مطلوب در این زمینه می باشد.
  کلیدواژگان: امکانات و خدمات، عدالت اجتماعی، توسعه ی پایدار، نواحی شهری، SAW
 • معصومه باقری، سجاد بهمئی صفحات 197-222
  بررسی نحوه ی گذران اوقات فراغت شهروندان، با توجه به تغییرات سبک زندگی و ذائقه ی انسان معاصر از موضوعات مورد علاقه ی جامعه شناسان می باشد. این تحقیق در راستای کسب آگاهی از نحوه ی گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز انجام شده است. جمع آوری اطلاعات از همه ی شهروندان اهوازی به لحاظ محدودیت زمانی و مشکلات مالی، غیر ممکن بود؛ لذا پس از محاسبه ی حجم نمونه، از بین کل شهروندان شهر اهواز تعداد 400 نفر به صورت تصادفی بعنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شد و داده های مورد نظر جمع آوری گردید.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، سبک زندگی، اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی
 • محمدرضا مردانی صفحات 223-242
  مدیران سازمان ها باید بر دانش خود بعنوان عامل رقابت پذیر تکیه نمایند. انباشت دانشی که در سازمان ها به جهت تجربیات اجرای طرح ها و کارهای متعدد وجود دارد؛ و دانشی که در نیروهای با تجربه وجود دارد، جایگزین با هیچ پارامتر دیگری نیست. اکنون مدیریت سازمان ها به دنبال آن هستند که چگونه بتوانند دانش ضمنی را که در سازمان وجود دارد را به سراسر سازمان منتقل نماید. این تحقیق تاثیر عناصر سازمانی روی توسعه ی مدیریت دانش را در بین کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مورد بررسی قرار می دهد. جهت نیل به این هدف، پنج متغیر اصلی «فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت مدیران ارشد» شناسایی و در برابر تولید دانش و انتقال آن در سراسر سازمان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و دیگر روش های آمار توصیفی مورد شناسایی و آزمایش قرار گرفت. داده ها جمع آوری شده و براساس پاسخ های آزمودنی ها به پرسشنامه ی طراحی شده و نتایج بدست آمده، حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار بین تمامی فرضیه ها به جز متغیر ساختارسازمانی روی توسعه ی سیستم مدیریت دانش که مختص به عنصر ساختار سازمانی است؛ بنابراین برای مدیریت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ضروریست به منظور اجرای استراتژی مدیریت دانش، عناصری که نمایانگر یک تاثیر معناداری بین متغیرهای مورد آزمایش است، را مد نظر قرار دهند. از این رو ایجاد محیط مبتنی بر اعتماد شناسایی سخت افزارها و نرم افزارهای مدیریت دانش و انتخاب و ایجاد تیم مستعد تولید دانش در این شرکت از جمله پیشنهادات این پژوهش می باشند.
  کلیدواژگان: عناصر سازمانی، مدیریت دانش، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
|
 • Samad Kalantari, Mohammad Abbaszadeh, Saeed Soltani Bahram Pages 7-26
  Qualitative research is consistent with the emerging postmodern theory، has seen extensive changes. Indeterminacy of knowledge، representations in the vast and use of mixed genres، lead to new horizons beyond those that have made a qualitative research design are crystallization opened. Providing meaningful puzzle، reflection of several contrasting approaches to understanding with the of mutually exclusive concepts together، including cases in which qualitative research can be found crystallization. Crystallization is a postmodern approach to qualitative research، that، featuring in-depth descriptions of the multiple genres، the method for integrating threads and patterns of life experiences. However، this paper aim is to outline a new approach to crystallization، and its use in connection with human phenomena to be explained in detail.
  Keywords: Postmodern Approach, Qualitative Research, Crystallization, Genre, Thick Description
 • Zolfaghar Ahmadi Avendi, Sajad Bahmaee, Azizallah Sepahvand, Ali Lajm Orakmoradi Pages 27-52
  The main objective of this study was to evaluate the social and cultural consequences of dam construction project of Karoon-3 that implemented using qualitative methods. Research findings show that people who are affected by the negative effects of the dam 3 include: Families moved from their location, host communities and the acceptor and communities living in the fringes of the Karun River. The most important consequence of the Karun-3 dam destruction of traditional production systems and the rural exodus to the cities. This leads to a loss of identity, the loss of solidarity and the extended family relations, individuality, and isolation, the increase in, and the border finally, poverty and unemployment is down and crime.
  Keywords: Dam Construction, Social, Cultural Consequences, Migration, Poverty, Unemployment
 • Mohammadali Firouzi, Zahra Nasrabadi Pages 53-74
  Market is an important part of traditional Islamic and Iranian cities. The traditional market town as a commercial center bar connecting the city with down town (historical context) is a of special significance. In addition to the business other roles plays, such as the role of cultural, religious, social. After entering modernism began thinking of neglect the market was neglected. This study was conducted to assess the impact of modernity on traditional market in Kashan. Research method applied are descriptive-analytic method. The results showed that the arrival of modernism affect in the frame work and performance the of the bazaar in Kashan. Bazaar has drawn to margin and lost it’s for me prosperity Kashan.
  Keywords: Modernism, Market, Bazaar Kashan
 • Saeed Mehrpour, Habib Ahmadi, Marjan Naderi Pages 75-96
  The present study investigates the speech functions fulfilled by the sentences of a randomly selected body of national anthems of 70 countries using content analysis. The study reveals that these relatively short texts convey the richest and most impressive concepts to the readers or listeners. The results of the study indicate that 29 different functions are represented by sentences in the anthems analyzed among which 'description' and 'addres's are the most frequent ones and the least frequent ones are 'consolation', 'warning' and 'reproof'. Twenty five categories of these functions have some syntactic and lexical features in common. The results also show that the national anthems of Egypt and Palestine have the most and those of Greece and Pakistan the least intensive load of meaning. Other results indicate that the following concepts appear in all the analyzed national anthems: 1. Aggression, such as war, fight, 2. Pain, such as suffering, sacrifice, martyrs, 3. Liberty, independence, and rejection of slavery, 4. Nature, mountains, rivers, specific places, 5. Joy, such as songs, happiness, and love, 6. Religion, faith, God, prophet, 7. Nostalgia, such as history, memories, ancestors, and 8. Other abstract notions showing high values such as glory, honor, pride, unity, loyalty, justice, and peace.
  Keywords: National Anthems, Content Analysis, Linguistic Functions, Lexical Features, Syntactic Features
 • Golmorad Moradi, Nejat Mohammadifar, Javad Mahlouji Pages 97-118
  One of the main issues of sociological region is the responsibility youth’s to continue the social, cohesive relations in the society. The main goal of essay is to measure the relations between using mass media and responsibility youth’s in Kermanshah. The theoretical form is based on the social psychology. The social responsibility is based on the start measure, Lickert 5 degree. The mass media is based on the electronically media. Methodology of the paper is based on survey, and through questionnaire data has been collected. The statistical society includes all of young people in Kermanshah, they are about 360450 persons, and they were randomly chosen 400 persons. The data was gathered by questionnaire SPSS Microsoft in the windows. We applied facial validity for the evaluation of questions, Cronbach’s alpha for the reliability of questions, and Pearson’s correlation statistical method for examining the hypotheses. The results from coefficient of correlation show that there is meaningful relation between using (published, electronically) media and the responsibility youth’s. The results of regression analysis shows that the electronically media is move predictable than the published ones due to the responsibility youth’s. It can be said that media plays an important role in make the responsibility youth’s cautious, so much that it change their views. The results showed that there is bilateral relations between using media and the responsibility youth’s.
  Keywords: Social Responsibility, Mass Media, Youth, Printed Media, Electronic Media
 • Gholamreza Tajbakhsh, Abbas Mousavi Pages 119-144
  The study aimed to investigate the factors influencing knowledge and attitudes of religious high school students of Susangerd city. Survey research, and enjoying the simple random sampling method, and the content is valid and reliable questionnaire-made. The population of all high school students in the academic year 2013-2014 Susangerd and sample size is 290. Results show that, among the religious aspects, average 89/15 bit later than others, emotional, behavioral and mental and 13/19, respectively, with an average of 11/78 in the next priority. Also, the results showed that the Pearson correlation coefficient between the religious use of the media, participation in religious ceremonies, family income, family, friends, students of religion, caste and religious attitude and there is a significant positive relationship. However, a significant inverse relationship between educations level of parents and religious attitude there. Nonetheless, there is no significant relationship between the level of family and religious attitudes. ANOVA showed that between religious attitudes based on the type of communication there is.
  Keywords: Religious Attitudes, Religious Awareness, Participation in Religious Ceremonies, Media, Student
 • Abouzar Ghaseminezhad, Seyed Saeed Vesali, Behzad Alizadeh Pages 145-172
  The purpose of this study which was conducted using qualitative method and interview and observation tools is that to what extent the attitude of government-based development was effective in forming of the migration of villagers to cities as the dominant model on rural development. The findings showed that the attitude of government-based development by creating the sense of dependence on government, making the spirit of consumerism, and changing the villagers to need-based people on one hand, Lack of comprehensive interest in villagers’ participation in rural development on the other hand, it leads the villagers to suffer from social and economic isolation that its Destructive effects can be seen in mitigation of villagers to cities. Whereas the people of Cheshm-e Ali Akbar was involved in determination of their destiny to the lowest extent, their trust particularly their institutional trust in government has been trimmed. Also, they lost their trust in meeting their ultra-need and earning a permanent income for future, its social damages are apparent in mitigation to cities.
  Keywords: Attitude, Government, Based Development, Dependency, Participation, Institutional Trust, Mitigation
 • Sajad Ferdowsi, Pari Shokri Firouzjah Pages 173-196
  Moving and achieve sustainability in cities, will be achieved when occurs allocation and distribution of facilities and services among spatial and based on spatial justice. In this direction the present study aims to method of descriptive-analytic with evaluation of distribution of facilities and service in urban areas, proportional with their population, lead to prioritize areas based on the level of benefit and ultimately provide strategies to achieve social justice and urban sustainable development. In this research are examined nine areas of Damghan city for example. The information gathered using of documents has been analyzed with SAW technique based on eleven indicators of public services. The results show that the amount of having of urban facilities and service in the areas of Damghan city is unbalanced and there are significant differences between the most having and the most deprived areas of the city that this factors in previous periods has led to consequences such as unnecessary movement in the city, the concentration of population and activities in parts of the city, and expanding of urban different problems and lack of the same having of urban services in different areas that requires desirable policy and planning in this field to improve the current situation in order to achieve social justice and urban sustainable development.
  Keywords: Facilities, Services, Social Justice, Sustainable Development, Urban Areas, SAW
 • Masoumeh Bagheri, Sajjad Bahmaee Pages 197-222
  Check leisure citizens, due to changes in lifestyle and tastes of modern man is of interest to sociologists. This study aim to gain awareness of how people spend their leisure time in Ahwaz done. The data collected by all citizens in Ahvaz time constraints and financial problems, it was impossible. After calculating the sample size, the citizens of the city of Ahvaz, 400 randomly selected as a sample, and the data were collected.
  Keywords: Leisure Time, Style of Life, Social Trust, Social Content
 • Mohammadreza Mardani Pages 223-242
  Managers should rely on their knowledge as a factor of competitiveness, the accumulation of knowledge that there is in organizations in order to implement projects and multiple actions, and the knowledge that there are in experience forces, is not replace any other parameter. Currently organizations Management are looking ways that though they can to transfer tacit knowledge in organization to throughout the organization. In this study, the influence of organizational factors on the development of knowledge management in the National Iranian south oil company employees. studied, To achieve this goal, the five main variables "organizational culture, organizational structure, human resources, information technology and communications support to senior manager's identification and the production of knowledge and its transmission across the organization using Pearson correlation and other methods. descriptive statistics were used to detect, Data collected based on the questionnaire responses of the subjects and the results, Showed a positive and significant effect on all variables except structure hypotheses on the development of knowledge management system that is specific to the organizational structure, The oil-rich southern areas essential for managing a national company to implement a knowledge management strategy, the elements that indicate a significant effect of the experimental variables, To consider. The creation of hardware and software based environment Bratmad identification and selection of knowledge management and knowledge creation in the company's talented team of research are suggested.
  Keywords: Organizational Elements, Knowledge Management, National Iranian South Oil Company