فهرست مطالب

توسعه اجتماعی - سال نهم شماره 1 (پاییز 1393)
 • سال نهم شماره 1 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یارمحمد قاسمی، مریم رضایی صفحات 7-36
  هم سرمایه ی اجتماعی و هم قانون پذیری، هر دو پدیده هایی جامعه زاد و جامعه زی هستند؛ از این رو، با توجه به چنین خاستگاه مشترکی، می توان نسبتی بین آنها قائل شد. مقاله ی حاضر به تحلیل نظری رابطه ی این دو مفهوم در آراء سه نسل از جامعه شناسان پرداخته است. بر اساس یک رویکرد تطبیقی، در آراء جامعه شناسان موردنظر، این نتیجه، حاصل گردیده که، مکانیسم شکل گیری سرمایه ی اجتماعی و فرآیند نهادینه شدن قانون پذیری در ایده ی نسل اول، خصلتی، نظم گرایانه و ساختاری داشته در نسل دوم، رد پای کنش گر در کنار الزام ساختاری و در نسل سوم علاوه بر این دو عامل (ساختار و کنش)، عنصر تضاد نیز دیده می شود. به سخن دیگر، هر قدر از نسل اول جامعه شناسان به نسل های بعدی می رسیم، هم چند سبب بینی و هم واقع گرایی در خصوص مفاهیم فوق و نسبت آنها با هم در آرای آنان به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: سرمایه ی اجتماعی، قانون پذیری، الزام ساختاری، کنشگر، نوع شناسی وفاق
 • اکرم حمیدیان، عزیز حزباوی، حسن رضا یوسفوند صفحات 37-66
  فقر و نابرابری خصوصا نابرابری اقتصادی همواره از سوی صاحب نظران مسائل اجتماعی و اقتصادی بعنوان یکی از معضل های کلیدی کشور ایران مطرح گردیده است. از آنجایی که مطالعات پیشین محققان داخلی از انسجام برخوردار نبودن و برای دوره های زمانی یکسان قضاوت های متفاوتی مشاهده می شد. سعی شد در این مطالعه پس از مروری بر ادبیات فقر، نابرابری و عدالت به کمک آمارهای داخلی و بین المللی معتبر روند تغییرات فقر و نابرابری در سال های پس از انقلاب بررسی شود. نتایج نشان داد در طی این دوره روند فقر و نابرابری هردو سیر نزولی داشته ولیبیکاری افزایش یافته، سرانه ی کلی GDP و همچنین GDP نسبت به تعداد شاغلان افزایش نداشته یعنی اوضاع اقتصادی بهبود نیافته بلکه افزایش درآمد به واسطه ی اعانه های دولتی بوده و درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است. بر اساس این مشاهدات می توان گفت جامعه ی ایران به سمت طبقه ی متوسط رو به پایین پیش می رود که درآن توزیع درآمد برابرتر و متوسط درآمدها به واسطه ی پرداخت های نقدی دولت افزایش نسبی یافته است.
  کلیدواژگان: فقر، نابرابری، طبقه ی متوسط
 • سینا امینی زاده، داریوش بوستانی صفحات 67-84
  در این پژوهش، هدف بررسی کیفی ورزش زورخانه با رویکرد امیک و تفسیری است. 15 نفر از باستانی کاران زورخانه های شهر کرمان در این تحقیق مشارکت نمودند. روش شناسی کیفی نظریه ی زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است که 4 مقوله بدست داد. این مقولات عبارتند از: ادوات زورخانه، هنر و معماری، اشعار و مناسک و شخصیت ها، به طور کلی تحلیل یافته ها نشان داد: ورزش زورخانه تاثیر زیادی بر شکل گیری هویت پهلوانی دارد. در واقع هویت پهلوانی ساخته و پرداخته ی آداب و رسوم، نوع حرکات ورزش و نحوه ی اجرای حرکات به وسیله ی ابزار زورخانه که توامان با اشعاری حماسی و مذهبی است. در واقع ادوات زورخانه، نوع اشعاری که قرائت می شود، معماری سنتی و وجود شخصیت های حماسی و مذهبی چه کهن و معاصر همانند پوریای ولی یا تختی مکمل یکدیگر هستند. این فرایند باعث افزایش تاثیر زورخانه بر شکل گیری هویت می شود و به شکل گیری هویتی واحد تحت عنوان هویت پهلوانی می انجامد.
  کلیدواژگان: هویت پهلوانی، زورخانه، ادوات زورخانه، معماری، مناسک، شخصیت ها
 • جهانگیر جهانگیری، حبیب احمدی، منصور طبیعی، حسین ملتفت صفحات 85-110
  خانواده به عنوان بنیان اصلی جامعه، در طول تاریخ، تحت تاثیر تحولات گوناگون اقتصادی و اجتماعی، دگرگون شده است. به طور حتم مسائل خانواده ی امروز ایرانی با خانواده پنجاه یا صد سال پیش تفاوت های عمده ای دارد. یکی از عرصه هایی که در این سال ها دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، روند رشد جمعیت و فرزندآوری و روی آوردن خانواده ها به داشتن یک فرزند است. پژوهش حاضر سعی کرده کنش تک فرزندی زنان شهر اهواز را مورد کندوکاو قرار دهد و چالش های مشارکت کنندگان را در ارتباط با خانواده و فرزندپروری که منجر به این رفتار شده را شناسایی کند. برای رسیدن به این هدف از روش شناسی کیفی و نظریه زمینه ای استفاده شده است. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نظری تعداد 20 زن که دارای یک فرزند بودند، انتخاب و با کمک از مصاحبه های عمیق، داده ها جمع آوری شدند و تحلیل داده ها به شیوه ی کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته های تحقیق شامل 17 مقوله ی فرعی، 6 مقوله ی اصلی و مقوله ی هسته چالش های سخت پیش روی فرزندآوری می باشد. یافته ها نشان می دهند که عدم حمایت کافی از زنان و خانواده و نداشتن زمان کافی به واسطه ی شاغل بودن یا ادامه تحصیل به عنوان شرایط علی چالش های پیش روی فرزند آوری می باشند. زنان در مواجهه با این چالش ها در بستری که مشکلات مالی و مسکن در آن وجود دارد و تجربه ی ناخوشایندی از تعداد زیاد اعضای خانواده دارند و مداخله ی فضای اجتماعی مخاطره آمیز و بالا بودن هزینه های فرزندآوری، استراتژی تک فرزندی را انتخاب می کنند.
  کلیدواژگان: تک فرزندی، کنش زنان، چالش های فرزندآوری، نظریه ی زمینه ای
 • علی حسین حسین زاده، طاهره احمدی پور، الهه موالی زاده صفحات 111-134
  مقاله ی حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین احساس امنیت اجتماعی اقتصادی، پایگاه اجتماعی اقتصادی با کیفیت زندگی افراد در شهر اهواز انجام گرفته است. نظر به این است که احساس امنیت اجتماعی اقتصادی و پایگاه اجتماعی اقتصادی، موجد سطوح متفاوتی از کیفیت زندگی می گردد. چارچوب نظری مقاله بر گرفته از فضای مفهومی، نظری، بینشی و روش شناختی رویکرد ساختاری می باشد. داده های پژوهش با روش پیمایشی از نمونه ای با حجم 385 نفر از میان شهروندان اهواز با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردیده و جمع آوری شد. مراحل آماری آن با استفاده از نرم افزار 16 SPSSانجام شده است. نتایج نشان داد، احساس امنیت اجتماعی اقتصادی و پایگاه اجتماعی اقتصادی بر کیفیت زندگی افراد در شهر اهواز به طور مثبت موثر است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، احساس امنیت اجتماعی، اقتصادی، پایگاه اجتماعی، اقتصادی، رویکرد ساختاری
 • محمدرضا حسینی، اکبر طالب پور، حسین امامعلی زاده صفحات 135-160
  تحقیق حاضر، در صدد بررسی عوامل موثر بر رفتار نوع دوستانه در هنگام بروز یک موقعیت اضطراری و بحرانی می باشد. اینکه چه عواملی می توانند در چنین موقعیت هایی در مداخله و ارائه ی رفتار یاری گرانه، نقش تسهیل کننده یا مانع شونده ایفا کنند؛ با این هدف، به نظریه هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درباره ی این موضوع به بحث پرداخته بودند، مراجعه شد. نظریه هایی همچون شهرگرایی، نهادگرایی، غفلت جمعی، لوث مسئولیت و رفتارگرایی چارچوب نظری پژوهش را تشکیل داده و فرضیات تحقیق از آنها استخراج شدند. روش تحقیق، پیمایش و تکنیک مورد استفاده، مصاحبه به کمک پرسشنامه ی محقق ساخته با سوال های بسته می باشد. جامعه ی آماری تمامی شهروندان بالای 18 سال شهرستان همدان بود که بر اساس سرشماری سال 1392 مرکز آمار ایران 889583 نفر ذکر شده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر محاسبه گردید. نحوه ی نمونه گیری، ترکیبی از روش خوشه ایو تصادفی است. بدین صورت که مناطق مختلف شهری بر اساس عرف اقتصادی اجتماعی به سه طبقه تقسیم و در مرحله ی اول بر اساس نمونه گیری خوشه ای، از هر طبقه پنج منطقه انتخاب شدند و در مرحله ی بعد، با استفاده از نمونه گیری تصادفی پاسخگویان انتخاب شدند. یافته های تحقیق و آزمون های آماری مربوطه نشان داد که بین نهادگرایی (41/ 0-)، شهرگرایی (72/ 0-)، غفلت جمعی (37/ 0-)، لوث مسئولیت (27/ 0-) و رفتارگرایی (56/ 0-) و نوع دوستی رابطه ی معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر؛ نهادگرایی، شهرگرایی، لوث مسئولیت، غفلت جمعی و تعلق به اصول رفتارگرایی باعث کاهش میزان نوع دوستی در افراد می گردد.
  کلیدواژگان: نوع دوستی، شهرگرایی، نهادگرایی، غفلت جمعی، لوث مسئولیت، رفتارگرایی، بی تفاوتی اجتماعی
 • عبدالله پارسا، یدالله مهرعلی زاده، عصمت زمانی صفحات 161-186
  به منظور بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران و روابط ساده و چندگانه ی آن با فرهنگ سازمانی دانشگاه، باانتخاب تصادفی و مشارکت 188 نفر از اعضای هیات علمی و 119 نفر از کارشناسان دانشگاه در تکمیل پرسشنامه های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی، تحقیقی توصیفی - تحلیلی انجام شد. نتایج تحقیق دلالت دارند که مطلوبیت مدیریت دانش در سطح دانشگاه شهید چمران پایین تر از حد متوسط است و تفاوت میانگین نمرات آزمودنی ها با شاخص مطلوب مفروض در این پژوهش، معنادار است. بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و اکثر مولفه های آنها رابطه ی معنادار و مثبتی مشاهده گردید. بر اساس تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص شد که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی، پنج مولفه، شامل حمایت مدیریت، هویت، کنترل، سازش با تعارض و ریسک پذیری دارای تاثیر معنادار بر مدیریت دانش هستند و این پنج مولفه روی هم قادرند 36 درصد از واریانس مدیریت دانش را پیش بینی نمایند. طبق نتایج، مولفه ی درونی سازی می تواند به تنهایی 25 درصد از فرهنگ سازمانی دانشگاه را پیش بینی نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، دانشگاه، درونی سازی، حمایت مدیریت، دانشگاه شهید چمران
 • معصومه باقری، علی حسین حسین زاده، سمیه بهرام پور، سجاد بهمئی صفحات 187-204
  از دو دهه ی گذشته مفهوم موقعیت زنان از نظر تحصیل و پایگاه اجتماعی اقتصادی فراتر رفته و به دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم گیری در خانواده انجامیده است. این واقعیتی انکارناپذیر است که اگر هر دو همسر در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد تا اینکه هر یک از همسران به تنهایی تصمیم گیرنده باشد. تحصیلات و موقعیت اقتصادی اجتماعی زنان اساس قدرت آنان را در خانواده پی ریزی می نماید. هدف تحقیق حاضر، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده است. روش مورد مطالعه، روش پیمایشی (کمی) می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، تعداد 384 نفر (زن متاهل) بعنوان نمونه از 53943 نفر جامعه ی آماری (جمعیت زنان متاهل) انتخاب شده است. این تحقیق با استفاده از رویکردهای زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی و نظریه های تفکیک نقش، نظریه های فمنیستی، نظریه ی منابع، نظریه ی جامعه پذیری جنسیتی و نظریه ی بوردیو به بررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده پرداخته است. بدین ترتیب، نتایج آزمون اسپیرمن و آزمون های T و F نشان می دهند که رابطه ی مثبت و معناداری بین متغیرهای نگرش های جنسیتی زنان، میزان منابع ارزشمند زنان، تطابق پذیری زنان، اشتغال زنان و سن همسر با قدرت زنان در خانواده وجود دارد؛ اما رابطه ی متغیرهای سن زنان، قومیت زنان و مردان و طول مدت ازدواج با قدرت زنان در خانواده معنادار نبوده است.
  کلیدواژگان: جایگاه زنان، ساختار قدرت خانواده، اشتغال زنان، تطابق پذیری زنان، منابع زنان
 • شبنم شاهینی، زاهد بیگدلی، سمیرا سلیمان پور صفحات 205-226
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت استقرار سرمایه ی اجتماعی و مدیریت دانش در اورژانس 115 اهواز و تعیین رابطه ی بین این دو مفهوم است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ی سرمایه ی اجتماعی محقق ساخته و پرسشنامه ی مدیریت دانش برگرفته از پرسشنامه ی فولاد (1393)، مبتنی بر مدل جاشپارا انجام شده است. جامعه ی پژوهش تمام 287 نفر کارکنان اورژانس 115 اهواز شامل کارکنان ستادی و افراد مستقر در 29 پایگاه اورژانس در سطح اهواز هستند. پرسشنامه ها در تابستان سال1393 بطور حضوری توزیع شد و در نهایت تعداد 244 پرسشنامه یا بیش از 61 درصد از آن ها در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 19 SPSS صورت گرفت. برای تعیین سطح هر مولفه از آزمون تی تک نمونه ای و برای تعیین وجود یا نبود رابطه بین دو مفهوم سرمایه ی اجتماعی و مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان استقرار سرمایه ی اجتماعی به صورت کلی در سطح نسبتا مطلوب و میزان استقرار مدیریت دانش به صورت کلی در سطح متوسط است؛ همچنین رابطه ی معنادار مثبت در حد متوسط بین سرمایه ی اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد. در انتها، براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه ی اجتماعی، مدیریت دانش، اورژانس خدمات پزشکی کارمندان، اهواز
 • حسین ایزدی، افراسیاب ضرغامی صفحات 227-245
  هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی پدیده ی روسپی گری در شهر شیراز در سال 1389 است. در مجموع برای این تحقیق پنج سوال در نظر گرفته شده، که بر مبنای آن پنج فرضیه مطرح می گردد. 1- نقش عوامل زندگی شهری (تحصیلات بالا، شهرنشینی، وسایل ارتباط جمعی و تحصیلات پایین والدین) در روسپی گری چیست؟ 2- عدم نظارت اجتماعی بر روسپی گری چه آثاری دارد؟ 3- کارکرد منفی خانواده چه آثاری بر توسعه ی این بلا دارد؟ 4- ناهنجاری اخلاقی چه نقش مضری در این پدیده دارد؟ 5- عوامل فردی (زیبایی چهره، حاشیه نشینی، فقر، اعتیاد و درآمد بالای روسپی گری) چه نقشی در بحث ما دارد؟ روش پژوهش پیمایشی و صورت توصیفی و تحلیلی است. صد نمونه از زنان روسپی و صد نمونه ی عادی مورد سوال واقع شده اند. پرسش نامه ای برای جمع اطلاعات با سی سوال فراهم شده و به کمک نرم افزار SPSS و آزمون آماری در قالب جداول توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده، که فرضیات را تایید می کند به این شرح است: الف) 49% زنان روسپی عوامل زندگی شهری را در رخداد روسپی گری موثر دانسته اند و تنها 20% زنان عادی به این مسئله اشاره داشتند؛ ب) 47% از زنان روسپی مسئله ی عدم نظارت اجتماعی را عامل این پدیده دانسته و 44% زنان عادی به این عامل اشاره کرده اند؛ ج) در بحث کارکرد منفی خانواده، 79% از زنان درگیر این عامل را باعث معضل روسپی گری دانسته و 58% زنان عادی به این نقش اشاره کرده اند؛ د) نقش ناهنجاری اخلاقی را در ایجاد روسپی گری 51% درصد زنان روسپی و 35% زنان عادی برشمرده اند؛ ه) به نقش عوامل فردی، 59% زنان روسپی و 53% زنان عادی توجه داده اند؛ بنابراین هر پنج عامل در روسپی گری رابطه ی معنادار دارند (05/ 0 >P).
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، روسپی گری
|
 • Yar Mohammad Ghasemi, Maryam Rezaei Pages 7-36
  Both social capital and obedience of law are social phenomena. Due to this common stand point exists relationship between the Two. This paper is concerned with theoretical analysis of the relationship between these concepts in ideas of three generation of sociologists. Adopting a comparative approach to survey the view of the given sociologists made it that to first generation sociologists، social capital formation mechanism and institutionalization of law obedience Represented structural and International characteristics. For second generation sociologists in addition to structural obligation traces of actor، can be observed. And in view of three generation conflict factors are seen in addition. In other word، study of these concepts and their relationship makes it clear that from the first generation onward multiplicity in cause and realism have been introduced.
  Keywords: Social Capital, Obedience of Law, Structural Obligation, Actor, Typology of Integration
 • Akram Hamidian, Aziz Hazbavi, Hasan Reza Yousefvand Pages 37-66
  Poverty and inequality، especially economic in equality has been addressed as one of the Iran''s key problems. The aim of this study was to review the literature on poverty، inequality and justice and then utilized national and international reputable statistics to investigate trends in poverty and inequality in the past 25 years. Results showed that during this period the poverty and inequality both have been downward، but unemployment rate and misery index have in creased، total GDP per capita and GDP per persons employed haven’t increased، that means the economy has not improved، real Income of people didn’t increase and external increase of income due to governmental relief fund. Based on these result can say Iran''s society go toward low middle class that there through governmental politics and monetary payment، income distribution are more equal and mean of income are more.
  Keywords: Poverty, Inequality, Justice, Middle Class
 • Sina Amini Zadeh, Daryoush Boustani Pages 67-84
  The aims of this study is qualitative investigation of the sport of Zoorkhaneh by an emic and interpretive approach. 15 members of the Kerman's Zoorkhaneh were participated in this research. Four categories were extracted by using qualitative methodology of Grounded Theory. They are, instruments of the Zoorkhaneh: art and architecture; poems and ceremonies; and characters. Generally, finding indicated that: sport of the Zoorkhaneh has a heavy influence on formation of the heroic (Pahlevani) Identity. Actually, the heroic (Pahlevani) identity is being constructed by ceremonies, sport practices and method of practicing and working by instruments of the Zoorkhaneh accompanied by epic and religious poems. In fact instruments of the Zoorkhaneh, kind of the poem that called out, traditional architecture, and presence of the epic and religious characters of past and contemporary such as Takhti and Pouria-y-Vali, complement each other. This process increases the influence of Zoorkhaneh on identity formation and culminated in formation of a unique identity as the heroic (Pahlevani) identity.
  Keywords: Heroic Identity, Zoorkhaneh, Instruments of Zoorkhaneh, Architecture, Ceremonies, Characters
 • Jahangir Jahangiri, Habib Ahmadi, Mansour Tabiee, Hossein Moltafet Pages 85-110
  The family as the foundation of society, throughout history, has been changed under the influence of various economic and social Evolutions. Certainly Iranians today family issues are different from fifty or one hundred years ago. During recent decades the trend of population growth and childbearing has led some families to have one child. This study has tried to explore the actions of one-child women of Ahvaz, and has recognized challenges of participants in relation to family and parenting that leads to this behavior. To achieve this goal, qualitative methodology and grounded theory have been used. Twenty women, who had just one child, were selected through purposive and theoretical sampling. Data were collected through in-depth interviews. Data analysis was done by open, axial and selective coding. The results included 17 sub-categories, 6 main categories and the core category of “facing the difficult challenges of childbearing”. Results show that the lack of adequate protection of women and families and not having enough time due to work or study are conditional challenges for childbearing. Women facing with these challenges in the context of the financial and housing problems and previous unpleasant experience of large size family, and risk of Intervention of the social climate and high cost of raising children, chose the one-child strategy.
  Keywords: One, child, Women Actions, Childbearing Challenges, Grounded Theory
 • Alihossein Hosseinzadeh, Tahereh Ahmadipour, Elaheh Mavalizadeh Pages 111-134
  This study is aimed to assessing Relation Emotion social security–economy, social–economy subjective and objective status on quality of life in Ahwaz city. In this research suggests that, emotion social security–economy, social-economy status result different levels quality of life. Then structure of the studies is taken of concept theory, Ideology, method knowledge, Structural approaches. Research data are chosen by survey method from samples with 385 person which are selected by cluster sampling from ahwaz citizens in different steps and gathered. Steps of statistical was done by Spss v 16 software. Result show that, emotion social security–economy, social–economy status are positive effective on quality of life.
  Keywords: quality of life, Emotion Social Security–Economy, Social–Economy Status, Structural Approach
 • Mohammadreza Hosseini, Akbar Talebpour, Hossein Emamalizadeh Pages 135-160
  The present study aims to investigate the influencing factors on altruistic behaviors while an emergency and crises position occur. Our basic problem was; what factors can intervene and play facilitator or inhibitor role in such situations? With this objective, we refer to theories that were directly or indirectly relate to this issue. Theories such as Urbanization, institutionalism, collective ignorance, revile responsibility, and behaviorism has established the theoretical framework of research and hypotheses have been extracted from above theories. Research method was survey, and used interview techniques with closed questions to collect data. The population of the study was all over 18 years citizens of Hamadan city in 2013. The sample size were 384 person that calculated using Cochran formula. Sampling mode, was combination of random and cluster sampling. Urban areas based on socio-economic norms divided into three categories, at first stage, based on cluster sampling, five categories were selected and then from each category respondents were selected randomly. Research findings and statistical tests showed that; there is significant relationship between institutionalism (-.042), Urbanization (-.072), collective ignorance (-0.37), revile responsibility (-.027), behaviorism (-.056) and altruism. In other words, institutionalism, urbanization, revile liability, collective ignorance and attachment to the principles of behaviorism reduced altruism attitudes among individuals.
  Keywords: Altruism, Urbanization, Institutionalism, Collective Ignorance, Revile Responsibility, Behaviorism, Social Apathy
 • Abdollah Parsa, Yadollah Mehralizadeh, Esmat Zamani Pages 161-186
  For conducting a survey about the status of knowledge management (K.M) in Shahid Chamran University and its relationship with organizational culture (O.C), 188 faculties and 119 employees were randomly selected and then completed two questionnaires. Based on the results, there was found that the status of (K.M) is lower than critical value (t=3.5) and their differences are significant. Stepwise regression showed that five of (O.C) factors: (management support, identity, control, agreement whit conflict and risk tolerance) have significant effects on (K.M) and they can totally predict 36 percent of (K.M) variance. Also it was found that internalization can predict 25 percent of (O.C) solely.
  Keywords: Knowledge Management, Organizational Culture, University, Internalization, Management Support, Shahid Chamran University
 • Masoumeh Bagheri, Alihossein Hosseinzadeh, Somayeh Bahrampour, Sajad Bahmaee Pages 187-204
  In the past two decades, the concept of women's status has been expanded from education and socio-economic status to include women's access to control over resources and decision making power within the household. It is true that if both spouses participate in a decision, a better outcome may result than if either member alone takes the decision. A women's education and the socio-economic status of her family of origin are bases of her power in the household. From the perspective of the sociology of the family as one of the major social institutions known. The aim of the present research study is to analyze effect of status of women in the decision making power within the household. Hence in the theoretical context, we used sociological, psychological and feminist theories, technique of collective data is questionnaire and we used both the descriptive and analytical methods. Random samples of this research were 384 married (from 53943) women, in the city of Abadan in the province of khouzestan. The main finding in this regards has shown that the decision making power with in household is vividly notable among employed women. The finding of the study indicated a significant relationship between women status with increasing power in economical determination, the gender perspective, valuable resources of women, compliance of women, women's employment and the age of the spouse with the power of women in the family.
  Keywords: The status of women, Family power structure, Women's employment, Women compliance, Women's Resource
 • Shabnam Shahini, Zahed Bigdeli, Samira Soleymanpour Pages 205-226
  This study attempted to investigate social capital and knowledge management concepts among the employees of EMS (emergency medical services) 115 in Ahvaz. It also tried to determine the relationship between the two concepts. The research is of a descriptive-analytic type which used a survey method and a questionnaire to collect the data. The questionnaire consisted of two parts; a researcher-made questionnaire for social capital and a questionnaire for knowledge management adopted from Foolad (2014) which is based on Jashpara’s 4-loop scale. The validity and reliability of the questionnaire were measured. The population consisted of 287 people working in the EMS headquarter as well as those serving in 29 medical stations throughout the city of Ahvaz. The questionnaires were distributed in person and 244 questionnaires (over 61%) were fully completed and returned and used in the analyses. SPSS 19 was used to analyze the data. To determine the level of each variable and it components, one-sample t-test was applied and to test the relationship between the two variables of social capital and knowledge management, Pearson Correlation Coefficient was used. The results showed that total social capital among the employees is at a “fairly desirable” level, and for knowledge management is at a “moderate level”. There is also a positive significant correlation at a “moderate level” between the two concepts of social capital and knowledge management. Finally, some suggests are offered.
  Keywords: Social Capital, Knowledge Management, Emergency Medical Services Employees, Ahvaz
 • Hossein Izadi, Afrasiab Zarghami Pages 227-245
  The aim of fulfillment of this research is the study of effective and economical factors on prostitution in Shiraz at 2010. This research has fulfilled with measurement method and also descriptive and analytic ways. There are choosing 100 samples from prostitute women for determining sample volume. After collecting information in framework of prostitution questionnaire. Datas have analyzed with spss software and statistic test of linear regression based of descriptive and analytical tables. The findings of (1) table show that among usual and prostitute samples %20 and 49 samples 49 % have found effective greatly civil life factors in prostitution phenomena. The findings of table, (2) among the samples which have usual and ethical deviation, 47 sample %47 and 44 samples 44 % have (understood) found effective greatly the absence of social monitoring in appearance of prostitution phenomena. The table (3) shows that among the samples which have usual and ethical deviations, 79 samples %79 and 58 samples %58 have understood effective greatly the family negative application in appearance of prostitution phenomena. The findings of table (4) show that among the sample which have usual and ethical deviations, 51 samples %51 and 35 samples %35 have understood (found) effective greatly ethical coarseness factors in appearance of the findings of table (5) show that among the samples of usual a prostitute 59 samples %59 and 53 samples %53 have understood effective greatly individual factor in prostitution. There fore, there a meaning ful relations ship among each of 5 variables and prostitute phenomena (p <. 05).
  Keywords: Social Factors, Economical Factors, Prostitution