فهرست مطالب

ارمغان دانش - سال بیستم شماره 9 (پیاپی 104، آذر 1394)

نشریه ارمغان دانش
سال بیستم شماره 9 (پیاپی 104، آذر 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/10/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اکبر حاجی زاده مقدم، مریم مهاجرانی *، عصمت محمدی صفحات 756-767
  زمینه و هدف
  استرس اکسیداتیو، نتیجه عدم تعادل بین رادیکال های آزاد و سیستم آنتی اکسیدانی بدن می باشد. افزایش استرس اکسیداتیو در مغز موجب اختلال در فعالیت های مغزی، مرگ نورون ها و بیماری هایی چون آلزایمر می شود. آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین ها، ترکیب های فنلی و فلاونویئدها به طور گسترده به عنوان عوامل درمانی بالقوه در شرایط آزمایشگاهی و در داخل بدن برای پیشگیری از بیماری های عصبی مورد بررسی قرار می گیرند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر حفاظت نورونی عصاره هیدروالکلی برگ درخت «به» بر استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق درون بطنی استرپتوزوتوسین(STZ) در بافت قشر مغز بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 42 سر موش های صحرایی نر به طور تصادفی در 6 گروه 7 تایی شامل؛ کنترل، شم، بیمار و 3 گروه تجربی تقسیم شدند. گروه های تجربی عصاره هیدروالکلی برگ به را با غلظت های 50، 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت شش هفته در یافت نمودند. در پایان هفته سوم به گروه های بیمار و تجربی از طریق جراحی با دستگاه استریوتاکسی STZ به غلظت 3 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون بطنی تزریق شد. در پایان هفته ششم فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز به روش جنت در قشر مغز اندازه گیری شدند. مقدار پروتئن به روش بردفرد اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه بیمار فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (001 /0p<) در حالی که پیش تیمار با دوزهای مختلف عصاره برگ به، به طور معنی داری فعالیت آنزیم را نسبت به گروه بیمار افزایش داد (001 /0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که پیش درمان با عصاره برگ «به» به واسطه خاصیت آنتی اکسیدانی قوی و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز می تواند سبب کاهش استرس اکسیداتیو القا شده با استرپتوزوتوسین در قشر مغز گردد. به نظر می رسد تا حدودی از طریق افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان اثرات خود را اعمال می کند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، استرپتوزوتوسین، عصاره برگ
 • محمدرضا بهرامیان، علی امیری، علی زارع نژاد، مهدی مردخشنود، الهام زارع نژاد، آرش اسفندیاری * صفحات 768-779
  زمینه و هدف
  لایه گیرنده نورقسمت مهمی از شبکیه چشم است. آلوئه ورا دارای اثرات آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریالی و ضد دیابتی است. هدف از این مطالعه، بررسی ریزبینی لایه گیرنده نور در موش های صحرایی نر تحت تاثیر مسمومیت با متانول و اثرات جلوگیری کننده عصاره آلوئه ورا بر مسمومیت با متانول بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در سه گروه 10 تایی؛ کنترل، مسمومیت با متانول و مسمومیت با متانول و دریافت کننده دهانی عصاره آلوئه ورا به میزان 400 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 30روز، انجام شد. مسمومیت با متانول به وسیله تزریق داخل صفاقی متانول به میزان 4 گرم بر کیلوگرم به مدت 30 روز انجام گرفت. در پایان آزمایش، چشم ها خارج شده و شبکیه چشم نزدیک به دیسک بینایی جدا شده و در گلوتر آلدئید 4 درصد غوطه ور شد. بافت شبکیه با بافر شستشو و در اسمیوم تتراکسید 1 درصد ثابت شده و در درجات مختلف الکل آبگیری شدند. سپس، بافتها در مخلوط پروپیلن اکساید و رزین قرار گرفته و در رزین خالص قالب گیری شدند. بعد، از قالب ها برش های نیمه نازک و نازک تهیه و به وسیله میکروسکوپ های الکترونی ترانس میشن و نوری مطالعه شدند. داده ها با آزمون های آماری آنووای یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج، کاهش آشکار اثرات پاتولوژیک در گروه آلوئه ورا متانول در مقایسه با گروه مسمومیت با متانول را نشان داد. فقدان قطعه خارجی، واکوئله شدن زیاد در قطعه داخلی و هسته های تیره و پیکنوزه در گروه مسمومیت با متانول دیده شدند. اما، فقدان محدود قطعه خارجی، واکوئله شدن کم در قطعه داخلی و هسته های تیره در گروه آلوئه ورا متانول مشاهده گردید. مشاهدات مورفومتریک نشان داد که ضخامت لایه گیرنده نور در گروه مسمومیت با متانول کاهش داشته و در گروه آلوئه ورا متانول کاهش خیلی کمی داشته است. کاهش ضخامت این لایه در گروه مصرف کننده متانول دارای اختلاف معنی دار با گروه کنترل بود، اما در گروه آلوئه ورا متانول کاهش ضخامت لایه گیرنده نور نسبت به گروه کنترل فاقد اختلاف معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  این مشاهدات نشان دادکه متانول باعث آسیب به لایه گیرنده نور شده و آلوئه ورا می تواند آسیب به لایه گیرنده نور را بهبود دهد.
  کلیدواژگان: لایه گیرنده نور، متانول، آلوئه ورا
 • محمد بیضایی *، ذبیح الله خاکسار صفحات 780-789
  زمینه و هدف
  دیابت ملیتوس به یکی از اختلالات متابولیکی اطلاق می گردد که با افزایش مزمن قند خون بروز می کند. دیابت می تواند باعث اختلال در بافت بیضه و کاهش توانایی جنسی شود. بعضی از گیاهان مانند شنبلیله با کاهش دادن قند خون و مواد اکسیداتیو اثر محافظتی خود را بر بدن نشان می دهند. در مطالعه حاضر اثر عصاره دانه گیاه شنبلیله بر بافت بیضه جنین 20 روزه موش های صحرایی در طی زمان بارداری مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 60 سر موش صحرایی ماده سالم به طورتصادفی به سه گروه سالم شامل (کنترل، گلیبن کلامید و شنبلیله) و سه گروه دیابتی شامل؛ کنترل، درمان گلیبن کلامید و درمان شنبلیله تقسیم شدند. از داروی استرپتوزوتوسین جهت دیابتی کردن موش ها استفاده شد. پس از تشخیص بارداری به گروه های شنبلیله سالم و دیابتی 1000 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره گیاه شنبلیله، گروه های گلیبن کلامیدی سالم و دیابتی 5 میلی گرم بر کیلوگرم داروی گلیبن کلامید و به گروه های کنترل سالم و دیابتی آب مقطر از طریق دهان خورانده شد. بعد از 20 روز جنین ها خارج و در فرمالین 10 درصد تثبیت شدند. پس از پردازش بافتی مقاطع 5 میکرونی تهیه شده و با رنگ هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شدند و تغییرات مورفومتریک بافت بیضه بررسی شد. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی دانکن تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین قطر لوله اسپرم ساز و ضخامت کپسول بیضه در گروه درمان شنبلیله و کنترل دیابتی تفاوت معنی داری نشان نداد(05 /0p>). میانگین وزن بدن در جنین های نر گروه درمان شنبلیله در مقایسه با گروه کنترل دیابتی کاهش معنی داری نشان داد (05 /0p<). تعداد سلول های اسپرماتوگونی، سرتولی و لیدیگ بافت بیضه در موش های گروه درمان شنبلیله نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معنی داری داشت(05 /0p<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی دانه گیاه شنبلیله باعث افزایش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، سرتولی و لیدیگ بیضه در موش های دیابتی می شود.
  کلیدواژگان: شنبلیله، دیابت، بیضه، موش
 • مرضیه جعفری، امین الله بهالدینی، سید اسماعیل خوشنام *، مربم اوج فرد صفحات 790-798
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر افزایش دستگاه های الکتریکی مولد امواج الکترومغناطیس، موجب توجه محققین به بررسی اثر این امواج بر سلامتی انسان شده است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین(ELF) بر سیستم آدرنرژیک روده باریک در موش صحرایی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به سه گروه تقسیم شدند؛ گروه اول، گروه آزمایش به مدت 75 روز در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین (50 هرتز، 1 میلی تسلا) در دستگاه سلونوئید روشن قرار گرفتند. گروه دوم، گروه شاهد که در شرایط مشابه با گروه اول و در سلنوئید خاموش قرار گرفتند و گروه سوم، گروه کنترل که در شرایط معمول حیوان خانه نگهداری شدند. بعد از مدت 75 روز، موش های صحرایی ابتدا با تزریق درون صفاقی پنتوباربیتال سدیم(50 میلی گرم بر کیلوگرم) شدند سپس بافت ایلئوم آنها جدا و به قطعات 1سانتی متری تقسیم شدند. این قطعات به حمام بافتی حاوی محلول کربس اکسیژنه با 4/7 =pH منتقل شدند و سپس فعالیت مکانیکی بافت به وسیله ترانسدیوسر نیرو مرتبط به سیستم پاورلب و بریج آمپلی فایر در پاسخ به تجویز داروی فنیل افرین با دوز 6-10 ×4 مولار ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  تغییرات شل شدگی بافت ایلئوم ایزوله بر روی دو قطعه ایلئوم ایزوله با طول مشابه و در یک حیوان مشاهده شد، که با توجه به نتایج تحقیق حاضر میزان شل شدگی ایلئوم در گروه در معرض امواج(آزمایش) نسبت به دو گروه کنترل و شاهد افزایش معنی داری(05 /0p<) داشته است. هم چنین میزان شل شدگی ایلئوم در پاسخ به فنیل افرین در زمان های مختلف و بعد از کسر تانسیون پایه نشان دهنده افزایش معنی دار(05 /0p<)درصد شل شدگی ایلئوم در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد و کنترل می باشد.
  نتیجه گیری
  تاثیر دراز مدت امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین ممکن است موجب افزایش حساسیت گیرنده های 1α آدرنرژیک در روده باریک شده باشد.
  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیس، سیستم 1? آدرنرژیک، روده باریک
 • مهدی رهنما *، الهام قاسملو، میثم فروزنده صفحات 799-810
  زمینه و هدف
  سکته مغزی سومین عامل مرگ ومیر و اولین عامل ناتوانی در جهان است. در طی ایسکمی، تولید رادیکال های آزاد افزایش می یابد. آنتی اکسیدان ها می توانند از اکسیداتیو ناشی از تولید رادیکال های آزاد جلوگیری کنند. از آنجایی که مرزه دارای ترکیب های آنتی اکسیدانی است، هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره مرزه بر حجم آسیب بافتی و نقص های نورولوژیک بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 35 موش صحرایی نر نژاد ویستار به 5گروه(7تایی) تقسیم شدند؛ گروه کنترل(تیمار با آب مقطر+ القای ایسکمی)، سه گروه آزمایشی(تیمار با عصاره هیدروالکلی مرزه با دوزهای50، 75 و 100میلی گرم برکیلوگرم+ القای ایسکمی) و گروه شم(آب مقطر و عدم القای ایسکمی). تیمار به مدت 30 روز، به صورت خوراکی و از طریق گاواژ صورت گرفت. حیوانات هر روز یک بار و در ساعت 1110 صبح تیمار شدند. القای ایسکمی از طریق انسداد شریان مغزی میانی به روش لونگا و همکاران صورت گرفت. این روش سبب القای ایسکمی موضعی به مدت 60 دقیقه گردید. سپس حجم آسیب بافتی توسط نرم افزار Image Tool و امتیاز نقص های نورولوژیک با استفاده از بررسی های رفتاری، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پیش تغذیه با عصاره ی مرزه سبب کاهش حجم سکته ی مغزی کل، در هر سه دوز 50 میلی گرم برکیلوگرم (29 /4±52 /150)، 75 میلی گرم برکیلوگرم (98 /5±18 /136) و 100 میلی گرم برکیلوگرم (22 /5±83 /106) نسبت به گروه کنترل (85 /3±9 /196) گردید(001 /0p<). هم چنین عصاره سبب کاهش امتیاز نقص های نورولوژیک در دو گروه دریافت کننده دوز 75 میلی گرم برکیلوگرم(26 /0±85 /1) و 100(31 /0±1)، نسبت به گروه کنترل(28 /0±28 /4) گردید(001 /0=p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مرزه بتواند به دلیل کاهش حجم آسیب بافتی و اختلالات نورولوژیک، اثر حفاظتی در برابر آسیب های ناشی از سکته ی مغزی اعمال کند.
  کلیدواژگان: مرزه، سکته ی مغزی، آسیب بافتی، نقص های نورولوژیک
 • علیرضا راه گذر، هاتف قاسمی حمید آبادی، سعید شکری، اردشیر معیری، امیر اسماعیل نژاد مقدم * صفحات 811-824
  زمینه و هدف
  ناندرولون دکانوات از مهم ترین داروهای آنابولیک آندروژنیک استروئید(AAS) است. از طرفی هورمون گنادوتروپین جفتی انسان(hCG) موجب تحریک ترشح تستوسترون و افزایش تولید آندروژن می گردد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ناشی از تاثیرات این هورمون بر اثرات تخریبی دارویی ASSدر بافت ها و سلول های دستگاه تناسلی نر موش صحرایی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر به پنج گروه 3 تایی تقسیم شدند. گروه های تیمار شامل موش های صحرایی که به صورت هفتگی10 میلی گرم بر کیلوگرم ناندرولون (Nd) را به صورت داخل عضلانی به مدت 8 هفته دریافت کردند و گروه هورمون(H) به مقدار 500 واحد در هفته، هورمون hCG داخل عضلانی دریافت کردند و گروه ناندرولون هورمون(Nd- H)، که 10 میلی گرم بر کیلوگرم ناندرولون و 500 واحد در هفته هورمون دریافت کردند. گروه شم نیز 10 میلی گرم بر کیلوگرم روغن بادام زمینی دریافت کردند و گروه کنترل بدون هیچ گونه مداخله در نظر گرفته شدند. پس از 8 هفته پارامترهای اسپرم نظیر حرکت، تعداد و مورفولوژی اسپرم زیر میکروسکوپ نوری تعیین شدند. علاوه بر این قابلیت حیات اسپرم به وسیله رنگ آمیزی فوق حیاتی ائوزین نکروزین انجام شد. بیضه، دم اپی دیدیم، پروستات و سمینال وزیکول نیز با ترازوی آزمایشگاهی وزن شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها به روش آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.
  یافته ها
  درصد اسپرم دارای حرکت به رو جلو در گروه های تیمار H وNd–H کمتر از گروه های کنترل و شم بود. میزان اسپرم با شکل طبیعی در گروه های تیمار نسبت به گروه های کنترل و شم کاهش یافته، اما اختلاف معنی داری پیدا نکرده است. هم چنین نتایج مورفولوژی اسپرم حاکی از این است که بیشترین درصد اسپرم هایی با اشکال غیر طبیعیTailless) و (Coilدر گروه تیمار Nd مشاهده شد. علاوه بر این قابلیت حیات اسپرم در گروه تیمار ناندرلون به تنهایی نسبت به سایر گروه ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود. وزن بیضه تحت تاثیر داروی ناندرولون نسبت به گروه های کنترل و شم کاهش معنی داری نشان داد.
  نتیجه گیری
  هورمون hCG بر اثرات ناخواسته و تخریبی ناندرولون بر روی پارامترهای اسپرم موش صحرایی بالغ تاثیر مثبتی می گذارد و سبب کاهش اثرات سوء ناندرولون می شود.
  کلیدواژگان: آنابولیک آندروژنیک استروئید، hCG، ناندرولون، پارامترهای اسپرم، قابلیت حیات
 • شیرین صفری، سید محمد جواد مرتضوی، مهرزاد جعفری برمک، محسن نیک سرشت، سمیه ترابی، رضا محمودی * صفحات 825-835
  زمینه و هدف
  امروزه با استفاده از تکنولوژی ارتباطی مودم بی سیم(Wi-Fi)، می توان تبادل اطلاعات کرده و یا به اینترنت وصل شد، که این کار با استفاده از پرتوهای ریزموج (میکروویو) 4/2 گیگا هرتز انجام می شود. با توجه به گسترش روزافزون استفاده از این تکنولوژی و خطرات احتمالی بر بافت های موجود زنده، نگرانی در مورد زیان های احتمالی آن نیز رو به افزایش است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات زیستی زمان مواجهه با پرتوهای ریزموج تابشی از مودم Wi-Fi و فاصله نسبت به آن برکیفیت اسپرم بود.
  روش بررسی
  این تحقیق تجربی بر روی 84 سر موش صحرایی نر انجام شد. این موش ها به صورت تصادفی بر اساس مدت زمان مواجهه با پرتوهای ریزموج و فاصله نسبت به مودم به هفت گروه 12 تایی تقسیم شدند. گروه دو، 53 روز بعد از تابش آنالیز شد و سایر گروه ها 30 دقیقه تا 1 ساعت پس از تابش آنالیز شدند. گروه 7، بدون دانلود تابش دریافت کردند. تغییرات مورفولوژیک اسپرم، همچنین قطعه قطعه شدنDNA، وزن بیضه و تعداد سلول های اسپرماتوگونی اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون های نان پارامتریک من ویتنی و کروس کال والیس استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین اسپرم های با مورفولوژی طبیعی، وزن بیضه و تعداد سلول های اسپرماتوگونی پس از مواجهه با پرتوهای ریز موج کاهش نشان داد(05/0p<).
  نتیجه گیری
  پرتوهای ریزموج تابشی از مودم های Wi-Fi، باعث تغییرات مورفولوژیک اسپرم و کاهش وزن و سلول های اسپرماتوگونی بیضه می شود. با افزایش زمان تابش و کاهش فاصله نسبت به مودم، وزن بیضه و تعداد سلول های اسپرماتوگونی کاهش قابل ملاحظه ای می یابد.
  کلیدواژگان: پرتوغیریونیزان، ریزموج، مودم Wi، Fi، مورفولوژی اسپرم، بیضه
 • محمد علی یوسفی، کرم بهروزپور، سیده اعظم کاظمی، سلیمان افروغی * صفحات 836-847
  زمینه و هدف
  پوسیدگی دندان یکی از بیماری های عفونی شایع دوران کودکی است. این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع و شاخص پوسیدگی دندان در دانش آموزان 127 ساله شهر یاسوج و روستاهای اطراف آن اجرا شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی تحلیلی 460 کودک به صورت تصادفی دو مرحله ای از مدارس ابتدایی شهر یاسوج و دهستان های تابعه، انتخاب شدند. اطلاعات آموزشی، جمعیتی، اقتصادی و عادات بهداشتی دهان و دندان وتغذیه ای به وسیله یک پرسشنامه جمع آوری و وضعیت بهداشت دهان و پوسیدگی دندان ها با انجام معاینه بالینی به وسیله نور، آینه و سوند به وسیله یک تیم دندان پزشکی حرفه ای در یک چک لیست ثبت گردید. داده ها پس از استخراج با روش های آمار تحلیلی تجزیه وتحلیل شدند. نرم افزارهای مورد استفاده SPSS نسخه 22 و R نسخه 2 /3 بود و سطح معنی داری(α) برابر پنج درصد، در نظر گرفته شده است.
  یافته ها
  شیوع پوسیدگی در دندان های شیری، دایمی و کل دندان ها به ترتیب برابر 2 /75، 1 /41 و 8 /89 درصد، و میانگین شاخص های dmft،DMFT و dmft+DMFT، به ترتیب برابر 57 /3، 87 /0 و 44 /4، به دست آمد. علاوه براین شیوع پوسیدگی در دندان های دایمی و DMFT در دختران به طور معنی دار(046 /0=p) بیش از پسران ولی در کل دندان ها شیوع پوسیدگی در پسران به طور معنی دار(032 /0=p) بیش از دختران بود. پوسیدگی دندان های دایمی در کودکان با سن رابطه مستقیم و معنی دار داشت (0001 /0>p). هم چنین شاخص DMFT و شیوع پوسیدگی در دندان های دایمی در کودکان روستایی به طور معنی دار بیش از کودکان ساکن شهر یاسوج بود(0001 /0>p). شاخص dmft+DMFT با شاخص توده بدنی کودکان رابطه ای معکوس و معنی دار نشان داد(004 /0=p). استفاده از نخ دندان موجب کاهش معنی دار(027 /0=p)در پوسیدگی دندان ها شد و پوسیدگی دندان در کودکانی که مسواک می زدند، لبنیات مرتب مصرف می کردند، شغل پدرشان کارمند و پدر و مادرشان سواد بالاتری داشتند کمتر بود(1 /0p>).
  نتیجه گیری
  شیوع و شدت پوسیدگی دندان در دانش آموزان ابتدایی شهر یاسوج و روستاهای اطراف نسبت به متوسط کشوری و استانداردهای سازمان جهانی بهداشت به اندازه قابل توجهی بالاتر بود. دندان های پسران نسبت به پوسیدگی استعداد بیشتری داشتند، با بالا رفتن سن شیوع پوسیدگی در دندان های دایمی بیشتر می شد، در کودکان روستایی پوسیدگی دندان شایع تر و شدیدتر بود. رعایت اصول مراقبتی و بهداشتی دندان ها، درآمد مستمر و سواد بالاتر والدین و مصرف لبنیات کاهش پوسیدگی در کودکان را در پی داشت.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان شیری، پوسیدگی دندان دایمی، شیوع پوسیدگی، شاخص پوسیدگی
|
 • A. Hajizadeh Moghaddam, M. Mohajerani *, E. Mohammadi Pages 756-767
  Background and Aim
  Oxidative stress is a result of the imbalance between free radicals and the antioxidant system of the body. Increased oxidative stress in brain causes dysfunction of brain activities, destruction of neurons, and disease such as Alzheimer. Antioxidants, for example vitamins, phenolic compounds and flavonoids have been extensively investigated as potential therapeutic agents in vitro and in vivo for prevention of neurodegenerative diseases. In the present experimental study, the neuro-protective effect of quince leaf hydroalcoholic extract (QLHE) on intracerebroventricular streptozotocin (icv-STZ)-induced oxidative stress in cortical tissue of rat brain was examined.
  Methods
  In the present experimental research, forty-two Wistar rats were randomly divided into control, sham, icv-STZ and icv-STZ treated with QLHE groups. The ICV-STZ group rats were injected unilaterally with ICV-STZ (3 mg/kg) using a stereotactic device and QLHE (50, 100 and 150 mg/kg/day) were administered for 6 weeks starting from 3 weeks before of ICV-STZ injection. The rats were killed at the end of the study and their brain cortical tissue superoxide dismutase and catalase activity were measured. The assay of catalase and superoxide dismutase was performed by following the Genet method. The amount of protein was determined according to the Bradford method.The statistical analysis was performed using one way ANOVA. Data were expressed as mean±SD and P<0.05 was considered significant.
  Results
  The present study indicated that in the ICV-STZ group showed significant decrease (P<0.001) in enzymatic antioxidants superoxide dismutase and catalase in the cortical tissue of the brain. Treatment of different doses of QLHE significantly increased superoxide dismutase and catalase activity compared to icv-STZ group (P<0.001) in cortical tissue of the brain.
  Conclusion
  The study demonstrated the effectiveness of quince leaf hydroalcoholic extract as a powerful antioxidant in preventing the oxidative damage by increasing the catalase and superoxide dismutase activity caused by ICV-STZ in cortical tissue of rat brain. Although further studies are needed to clarify the mechanisms of neuroprotective effect of quince leaf, the hydroalcoholic extract seems to partly exert their effects via increasing the antioxidant enzymes activities.
  Keywords: Antioxidant, Alzheimer, streptozotocin, Cydonia oblonga leaf extract, Oxidative Stress
 • M. Bahramian, A. Amiri, A. Zarenezhad, M. Mard Khoshnood, E. Zarenezhad, A. Esfandiari * Pages 768-779
  Background and Aim
  The photoreceptor layer is a main part of the retina. The Aloe Vera has antioxidant, antibacterial and antidiabetic effects. The aim of this study was to investigate the ultrastructure of the photoreceptor layer of male rats under the effect of methanol intoxication and protective effects of Aloe Vera extract against the methanol toxicity.
  Methods
  The present experimental study was conducted on 30 adult male Wistar rats in three groups of ten: as control, methanol intoxication, methanol intoxication receiving 400 mg/kg Aloe Vera extract for 30 days. Methanol intoxication was induced by intraperitoneal injection of 4gr/kg of methanol for 30 days. At the end of experiment, the eyes were removed and retina was separated near the optic disc and immersed in gluteraldehyde 4%. The retinal tissue was rinsed with buffer and fixed in osmium tetroxide 1% and dehydrated through a graded alcohol series. Additionally, the tissues were placed in a mixture of propylene oxide and resin and embedded in pure resin. Semi thin and ultrathin sections prepared and studied by transmission electron and light microscopes. Using One Way ANOVA and Tukey test data were analyzed.
  Result
  The obtained results exposed the decrement of the pathological sign in Aloe Veramethanol group in comparison to methanol intoxication group. The outer segment loss, high vacuolization in inner segment and condense and pyknotic nuclei were seen in the methanol intoxication group. However, the moderate outer segment loss, light vacuolization in inner segment and condense nuclei were observed in the Aloe Vera-methanol group. Morphometric observations indicated that the thickness of photoreceptor layer decreased in the methanol intoxication group and little reduction in the Aloe Vera-methanol group was observed. The decrement of thickness in this group had significant difference with the control group. But the decrement of thickness of photoreceptor layer in the Aloe Vera-methanol group had no significant difference with the control group.
  Conclusion
  These observations revealed that methanol caused injury in the photoreceptor layer and that Aloe Vera could improve the damage to the photoreceptor layer.
  Keywords: Photoreceptor layer, Methanol, Aloe Vera
 • M. Beyzaei *, Z. Khaksar Pages 780-789
  Background And Aim
  Diabetes mellitus is associated with some of the metabolic dysfunctions represented with chronic hyperglycemia. This disease can disrupt the function of testicular tissue and decline male sexual ability. Some of the medicinal herbs such as fenugreeks have protective effects on tissues via hypoglycemic and anti-oxidative properties. In the present paper, the effects of fenugreek seed extract was evaluated on testicular tissue of 20 day-old embryos from diabetic rats.
  Methods
  In the present experimental study, sixty normal female rats were divided into three normal groups: non-diabetic control, glibenclamide and fenugreek groups and three diabetic groups: diabetic control, glibenclamide treatment and fenugreek treatment groups. Single injection of streptozotocin was used for induction of diabetes in these female rats. After detection of pregnancy, 1000 mg/kg fenugreek seed extract was fed to non-diabetic and diabetic fenugreek groups and 5 mg/kg glibenclamide was fed to non-diabetic and diabetic glibenclamide groups. Non-diabetic and diabetic control group was fed with distilled water as the same volume as the fenugreek extract. After 20 days, their embryos were pulled out and fixed at 10% formalin. After tissue processing, five micron sections were stained with Hematoxylin- eosin and evaluated for morphometric changes of testicular tissue. Data were evaluated with One-Way ANOVA test and Duncan post-hoc test.
  Results
  The mean diameter of seminiferous tubules and testis capsule thickness indicated no significant differences between fenugreek treatment and diabetic control groups (P> 0.05). Mean body weight of male embryos was significantly lower in fenugreek treatment group in comparison with the diabetic control group (P≤ 0.05). The leydig, sertoli and spermatogonial cells number was significantly higher in fenugreek treatment group in compression with diabetic control group (P≤ 0.05).
  Conclusion
  The present study showed that the hydroalcoholic extract of fenugreek seeds may increase leydig, sertoli and spermatogonial cells number in testis of diabetic rats.
  Keywords: Fenugreek, Diabetes, testis, rat
 • M. Jaafari, A. Bahaoddini, Sayyed E. Khoshnam *, M. Owjfard Pages 790-798
  Back ground &
  Aim
  In the recent years, the increasing use of electronic devices which generate electromagnetic fields, focused researchers’ attention to investigate the electromagnetic fields effects on human health. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of prolonged exposure to extremely low frequency electromagnetic fields (ELF) on the adrenergic system in the small intestine of male rats.
  Methods
  In the present experimental study, 21 Adult male rats (wistar) were divided into three groups: experimental group, which were exposed to ELF (50Hz, 1mT) for 75 days, the sham-operated group, which were kept in similar conditions exception Off solenoid; and the control group, which were kept in normal conditions. After 75 days, the rats were anesthetized by intra peritoneal injection of pentobarbital sodium (50 mg/k). Then, the ileum tissue was dissected and divided into 1 cm strips. The strips were placed in organ baths containing oxygenated, pH=7.4 Krebs solution. Furthermore, the mechanical activity of the tissue was recorded with force transducer of bridge amplifier which was linked to A-D Instrument power lab in response to Phenylephrine(4 ×10-6 M). Data was analyzed using one way ANOVA test.
  Results
  Relaxation changes of isolated ileum tissue was displayed in two ileum strips with same length and in the same animal, According to the obtained results, the ileum relaxation in exposure to ELF (experimental) compared to the control and sham groups significantly increased (p≤0.05). Accordingly, the relaxation changes of ileum in response to the phenylephrine at different times and after deducting the basic tension represented a significant increase (p≤0.05) of Ileum relaxation in the experimental group compared to the sham and control groups.
  Conclusion
  It can be concluded that prolonged exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields may lead to increase of the α1-adrenergic receptors sensitivity.
  Keywords: electromagnetic field, ?1, adrenergic, Ileum
 • Doctor M. Rahnema *, Mrs E. Ghasemloo, Mr M. Foroozandeh Pages 799-810
  Background and Aim
  Stroke is the third cause of mortality and the first cause of disability in the world. During ischemia, free radical production increases. Antioxidants can prevent oxidative stress caused by free radicals. Because Satureja hortensis contain antioxidant compounds, in this study we discussed the effect of Satureja hortensis on infarct volume and neurological defects.
  Methods
  In the present experimental study, thirty-five male Wistar rats were divided into five groups (n=7). The control group (receiving distilled water + induction ischemia), three experimental groups (receiving hydroalcholic extract of Satureja hortensis with doses of 50, 75 and 100mg/kg plus induction of ischemia) and the sham group (receiving distilled water + no induction of ischemia). The pretreatment was performed for 30 days, orally via gavage. Every day, animals were treated once and at 11-10 am. Ischemia induced by middle cerebral artery occlusion was performed by Longa et al method. This model resulted local ischemic stroke for sixty minutes. The volume of tissue infracts analysis was done by Image Tool software and neurological deficits score analysis by behavioral evaluation in the studied groups. The corrected infract volumes were analyzed by SPSS version 18 software by LSD method and neurologic deficits analysis by Mann-Whitney U, and P<0.05 was considered significant.
  Results
  Obtained Data indicated that pretreatment of Satureja hortensis reduced the total volume of tissue infract in three groups receiving the extract with 50mg/kg (150.52±4.29), 75mg/kg (136.18±5.98) and 100mg/kg (106.83±5.22) doses compared to control (196.9±3.85) groups (p<0.001). Extracts reduced neurological deficit scores in the two groups receiving the doses 75(1.58±0.26) and 100mg/kg (1±0.31) of extracts, compared to the control (3.28±0.28) group (p=0.001).
  Conclusion
  It appeared that Satureja hortensis due to the reduced volume of tissue damage and neurological disorders lead to the protective effect against stroke damage.
  Keywords: Satureja hortensis, Stroke, Tissue infract, Neurological deficit
 • A. Rahgozar, H. Ghasemi Hamidabadi, S. Shokri, A. Moayeri, A. Esmaeilnejhad Moghaddam * Pages 811-824
  Background and Aim
  Nandrolone decanoate is one of the most drug Anabolic-androgenic steroids (AAS). On the other hand, human chorionic gonadotropin (hCG) induce secretion of testosterone and increased androgen production. The main aim of this study investigated the effects of mentioned hormone on destructive effects of drug AAS in cells and tissues of male reproductive system.
  Methods
  In the present laboratory-experimental study, male Wistar rats were divided into 5 groups of three. Treated groups received 10 mg/kg/weekly of Nandrolone (Nd) for eight weeks, hormone group (H) rats received 500 IU weekly (IM or intra muscular) of hCG for 8 weeks, Nandrolone plus hCG group (Nd – H) received Nandrolone solvent or peanut oil as a vehicle or sham (Sh) and Control (CO) without any injection. Sperm parameters such as motility, count and morphology were evaluated after 8 weeks by light microscopic. In addition, percentage of sperm viability was prepared using Eosin-nigrosin. Moreover, testes, Epydidim tail, prostate and seminal vesicle were weighted by laboratory scales. Statistical analysis was carried out by one-way ANOVA.
  Results
  The percentage of progressive motile sperm was decreased in Nd and Nd - H groups in comparison to the control and sham groups. The percentage of normal sperm morphology was not significantly decreased in treated groups compared to the control and sham groups. In addition, the results of sperm morphology indicated that a high percentage of abnormal sperm morphology (Tailless and Coil) was seen in the Nd experimental group. Additionally, the viability percentage was significantly decreased in the Nd group in comparison to the other groups. The testes weight was significantly decreased in the Nd group compared to the control and sham groups.
  Conclusion
  The hCG had positive effects on the destructive effects of Nandrolone on sperm parameters of adult rats and decreased negative effects of Nandrolone.
  Keywords: Anabolic androgenic steroids, hCG, Nandrolone, Sperm parameters, viability
 • Safari S., Mortazavi Smj, Jafari Barmak M., Nikseresht M., Torabi S., Mahmoudi R.* Pages 825-835
  Background and Aim
  As a communication technology, Wi-Fi allows electronic devices such as laptops to exchange data or connect to a network resource such as the Internet via a wireless network access point using 2.4 GHz microwave radiation. However, with the exponential development of wireless communication technology, the public concern regarding the safety of this technology has increased rapidly. The main goal of this study was to assess the bio effects of duration of exposure of an animal model to 2.4 GHz microwave radiation emitted from a common Wi-Fi router on sperm quality.
  Method
  In the present experimental study, 84 male Wistar rats were used. The mice were randomly divided based on the duration of exposure to microwave radiation and distance to the modem into seven groups of 12. Group II rats were exposed to 2.4 GHz microwave radiation for 2 hours per day in term of 7 days at a distance of 30 cm from the router. The rats in this group were allowed to live for 53 days then sacrificed and semen samples analyzed. Rats in all the groups except group II, were sacrificed 30 min to 1 hr.After exposure. To analyze the results, The Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were used.
  Result
  The average sperm with normal morphology, testes weight and number of spermatogonial cells after exposure to microwave radiation decreased. With increasing exposure time and reduce the distance to the modem, testis weight and the number of spermatogonia cells significantly reduced.
  Conclusion
  Beams of microwave radiation from Wi-Fi modems leads to sperm morphological changes and weight loss of testicular spermatogonia. With increasing exposure time and reduce the distance to the modem, testis weight and the number of spermatogonia cells significantly reduced.
  Keywords: non, ionizing radiation, microwave, Wi, Fi router, sperm morphology, testicle weight, histology
 • M. Yousofi, K.Behrouzpour, Sa. Kazemi, S. Afroughi * Pages 836-847
  Introduction and
  Objective
  Tooth caries is the most prevalent infectious disease in children. The purpose of this study was to assess carries experience indexes and related factors among 7-12 year-old school children in Yasuj, Iran, in 2014.
  Materials And Methods
  In the present Cross-sectional and analytical study, using a two-stage random sampling, 460 students from primary schools of Yasuj city and surrounding villages were selected. The children were clinically examined at their school by a professional calibrated dentistry team. Their demographic and socioeconomic status, mouth health behaviors and teeth carries status and consumed nutritional materials were gathered by a questioner and a dental chart. The data were analyzed using inferential statistical methods. The SPSS software version 22 was used to extract the outputs and α=0.05 was considered as the significant level.
  Results
  The dental caries prevalence of deciduous, permanent and total of two type of dents were 75.2, 41.1 and 89.8 percent, respectively and the dmft, DMFT and dmft+DMFT indexes were 3.57, 0.87, and 4.44, respectively.. The caries prevalence of permanent teeth and DMFT in girls were significantly higher than boys (p=0.046), but the caries prevalence in total of dents in boys was significantly higher than girls (p=0.32). Furthermore, the dental caries prevalence in permanent teeth and DMFT in children resident in rural areas were significantly higher than those in urban areas (p<0.0001). The DMFT had a direct association with the children’s age and the dmft + DMFT index had a significant adverse linear correlation with Body Mass Index (BMI) of children (p=0.004). Moreover, the output indicated that tooth caries experiences in children who used dental flossing was significantly lower (p=0.027). Correspondingly, in children who used tooth brushing, consumed dairy foods, whom their fathers being official employees and parents having higher education, dental caries prevalence was lower (p>0.1).
  Conclusions
  Prevalence and severity score of dental caries among 7 - 12 year-old Yasuj students were higher than the WHO standards. The tooth caries experiences were more prevalent in boys and in children resident in rural areas, increased with age and decreased with BMI and less prevalent in children with higher family socioeconomic status. Tooth brushing and flossing and consuming dairy foods were protective agents in occurring tooth caries in primary school children in Yasuj, Iran.
  Keywords: Deciduous tooth decay, permanent tooth decay, caries prevalence, caries index