فهرست مطالب

فرهنگ ایلام - سال شانزدهم شماره 46 (بهار و تابستان 1394)
 • سال شانزدهم شماره 46 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نسیبه ره انجام *، جعفر حسین زاده، یارمحمد قاسمی صفحات 7-20
  امروزه منابع طبیعی هر کشور، از مهمترین شاخص های جذب گردشگر به شمار می آیند؛ بنابراین جنگل و پارک های جنگلی به عنوان مقصد سفر بسیاری از گردشگران طبیعت، از مهمترین و جذاب ترین منابع گردشکری محسوب می شوند. پارک جنگلی چغاسبز، واقع در حاشیه جنوب شرقی شهر ایلام، به عنوان یکی از فضاهای مناسب، زیبا و دلنشین، شرایط طبیعی مناسبی را جهت گذران اوقات فراغت شهروندان، فراهم کرده است. کیفیت مدیریت، نگهداری و ارائه خدمات، در پارک های جنگلی، نقش مهمی در تبدیل آنها به محیطی مناسب برای جذب گردشگر، ایفا می کنند. این تحقیق با هدف تبیین شاخص های مذکور و آزمون ابعاد مختلف فیزیکی، تضمین، اطمینان، پاسخگویی و همدلی، در قالب روش سروکوال انجام شده و به بررسی عوامل موثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان این پارک، پرداخته است؛ بدین منظور، پرسش نامه ای حاوی 29 سوال، مبتنی بر پنج بعد روش سروکوال، طراحی و بین تعداد 168 نفر نمونه تصادفی انتخاب شده از بین بازدیدکنندگان پارک، توزیع و اطلاعات مورد نظر جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار spss، ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف، نرمال بودن متغییرها بررسی گردید؛ سپس داده ها با استفاده از آزمون های T و پیرسون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه به دست آمده، نشان داد که رضایت بازدیدکنندگان، رابطه معناداری با امکانات رفاهی، امنیتی و حمل و نقل پارک، دارد. با استفاده از آزمون دوجمله ای، اثبات شد که پارک جنگلی چغاسبز نتوانسته است رضایت بازدیدکنندگان را در پنج بعد سروکوال، فراهم آورد و شکاف میان انتظارات بازدیدکنندگان و شرایط واقعی پارک جنگلی، معنادار است. باید در طرح ریزی فضاهای تفرجگاهی پارک، دقت لازم به عمل آید که بتواند در افزایش بهره وری پارک های جنگلی مثل چغاسبز مثمر ثمر باشد.
  کلیدواژگان: رضایت بازدیدکنندگان، روش سروکوال، پارک جنگلی چغاسبز، شهر ایلام
 • سعید ملکی، سجاد منفرد*، رضا احمدی صفحات 21-40
  :در دنیای امروز، شهرداری به یکی از سازمان های موثر در زندگی شهروندان، تبدیل شده است که همیشه، به نحوی با خدمات آن در ارتباط هستند. این امر به اهمیت هرچه بیشتر این نهاد و کیفیت خدمات آن منجر شده است؛ در نتیجه سنجش عملکرد شهرداری، می تواند با شناخت نقاط قوت و ضعف این سازمان، موجبات کارایی هرچه بیشتر این نهاد را در خدمت رسانی به شهروندان فراهم کند. هدف این تحقیق آن است که کیفیت عملکرد شهرداری ایلام را در چهار حوزه اجتماعی- فرهنگی، عمران شهری، خدمات شهری و نظارت؛ بر اساس نگرش شهروندان مورد سنجش قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و برای دستیابی به نظرات شهروندان از پرسش نامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنان شهر ایلام تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید و اطلاعات مورد نیاز نیز از سطح نواحی شهر ایلام به دست آمد؛ همچنین جهت سنجش داد ه ها نرم افزار spss به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهند که میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در سطح متوسط به پایین قرار دارد. ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که رابطه مثبتی بین متغیرهای اجتماعی- فرهنگی، عمران شهری، خدمات شهری و نظارت با رضایتمندی از عملکرد شهرداری برقرار است.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی:نماگرهای اجتماعی، اقتصادی، رضایتمندی، شهرداری، شهروندان، شهر ایلام
 • کرم الله پالیزبان*، فاطمه یوسفی راد صفحات 41-54
  این مقاله به منظور بررسی ملاک های رده شناختی واجی، صرفی، نحوی و معنایی گویش کردی ایلام، بر پایه داده های گردآوری شده از این گویش نوشته شده است. داده های مقاله حاضر، حاصل یک پژوهش میدانی است که در شهر ایلام و روستاهای اطراف انجام گرفته است؛ بدین منظور، بر اساس پرسش نامه ای که از قبل طراحی شده بود، با 20 گویشور که اکثرا مردان میانسال به بالا بودند، مصاحبه شد. تحلیل این داده ها نشان داد که وجود همخوان های [ř]، [ł]، [ŋ]، [w] و [ч] و نیز واکه های [ε]، [ü]، [ə]، و [ĕ] از مشخصه های مهم واج شناختی این گویش می باشد؛ همچنین، ساختمان هجا در این گویش با زبان فارسی نو متفاوت است و شش الگوی هجایی دارد که سه هجای آن دارای خوشه همخوانی آغازی است؛ طوری که عضو دوم خوشه، همواره یکی از نیم واکه های [w]، [y] یا [ч] است. از دیگر یافته های این پژوهش، توالی مضاف و مضاف الیه و موصوف و صفت و استفاده از پیش اضافه و پیرااضافه می باشد؛ همچنین، داده ها نشان داد که در این گویش، مطابقت عدد و معدود و تمایز جنس دستوری وجود ندارد. نمایه اعداد از یک تا ده بین گویش کردی ایلام و دیگر گویش های ایرانی تفاوت چندانی ندارد.
  کلیدواژگان: زبان کردی، گویش کردی ایلامی، رده شناسی، ترتیب سازه، معیار رده شناختی
 • مرتضی اکبری صفحات 55-74
  ماسبذان و مهرجانقذق از ایالت های مهم قرون اولیه اسلامی تا قرن پنجم هجری بوده و از نظر موقعیت جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی از مناطق مهم خلافت عباسی به شمار می رفته است. این پژوهش در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که چه دلایلی باعث شد تا ایالات مذکور که با موقعیت جغرافیایی استان ایلام همخوانی دارند، در عصر خلافت عباسیان از جایگاه ویژه و استراتژیکی برخوردار شوند؟ نتایج مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی انجامشده، بیانگر آن است که در قرون اولیه اسلامی یکی از کوتاه ترین راه های مواصلاتی عراق به مرکز و شرق فلات ایران از این منطقه می گذشته است. وجود آب و هوای مساعد، جنگل های انبوه و پوشش گیاهی مناسب، نزدیکی آن به بغداد و عتبات عالیات، جذبه های توریستی طبیعی و کوه های سر به فلک کشیده از دلایل اهمیت این منطقه بوده است. همین امکانات طبیعی باعث شده بود تا مخالفان خلافت عباسی مدت ها این مناطق را کانون مخالفت خود با خلفای عباسی قرار دهند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: ایلام، ماسبذان، مهرجانقذق، سیروان، سیمره، خلافت عباسی
 • امید علی باپیری*، خلیل کمربیگی، فرزاد درویشی صفحات 75-90
  مقدمه
  امنیت، مقوله ای اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، برقراری امنیت اجتماعی را یکی از اولویت های اصلی خویش می دانند. این مفهوم، دارای دو بعد عینی و ذهنی است که در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی بعد ذهنی؛ یعنی همان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه های استان ایلام و ارتباط آن با برخی متغیرهای زمینه ای بوده است.
  روش شناسی : روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های استان ایلام تشکیل داده اند که از میان آنها و بر اساس فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. شیوه نمونه گیری نیز، چند مرحله ای بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که 6 /46 درصد از دانشجویان، احساس امنیتی در حد متوسط داشته اند؛ 2 /43 درصد نیز، به میزان کم و تنها 10 درصد از آنان، در حد زیاد و خیلی زیاد، احساس امنیت کرده اند. تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و بومی و غیربومی بودن با برخی از ابعاد احساس امنیت، رابطه معنادار وجود دارد؛ اما بین رشته و مقطع تحصیلی با ابعاد احساس امنیت، رابطه معناداری وجود ندارد.
  نتیجه
  با توجه به پایین بودن میزان احساس امنیت در بین دانشجویان و تاثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی آنان، برنامه ریزی برای ارتقای سطح احساس امنیت در بین آنها از سوی مسئولان نظام دانشگاهی ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: احساس امنیت، ابعاد احساس امنیت، متغیرهای زمینه ای، دانشجویان
 • زهرا لاهوتی*، عبدالحمید قنبریان، ابراهیم مرادی صفحات 91-114
  این پژوهش، در راستای بررسی نقش معماری و طبیعت در رضایتمندی مراجعان از کتابخانه های شهر ایلام در سال 1392 انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مراجعان به کتابخانه های شهر ایلام، تشکیل داده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، تعداد 120 نفر از مراجعان به کتابخانه های شهر ایلام در طول یک هفته به عنوان نمونه، انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته، استفاده شد. روایی آن از طریق نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ، مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش های آماری ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که میزان رضایتمندی بیشتر پاسخگویان از گویه های مطرح شده در فرضیه های معماری و طبیعت، در سطح متوسط است؛ همچنین، نتایج حاصل از آزمون ks حاکی از نرمال بودن داده ها بود و آزمون T فرضیه ها نشان داد که بین میزان رضایتمندی مراجعان و مولفه های معماری و طبیعت مطرح شده در این پژوهش، رابطه ای معنادار در سطح 99% وجود دارد و این بدان معناست که توجه به این عوامل بر میزان رضایتمندی مراجعان کتابخانه موثر است.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، مولفه های معماری، طبیعت، مراجعان کتابخانه، شهر ایلام
 • احمد بخارایی، ابراهیم میرزایی * صفحات 115-134
  این پژوهش، فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام است. این مقاله، ضمن بررسی مطالعات کوشیده است عمده ترین اشکالات وارد شده بر مطالعات را دسته بندی و ارائه کند. هدف از پژوهش حاضر، ترکیب کمی پایان نامه های انجام شده در حوزه جامعه شناختی و روان شناختی و عوامل موثر بر خودکشی و اقدام به خودکشی است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است.
  یافته ها
  میانگین اندازه اثر rدر مطالعات مربوط به رویکرد جامعه شناختی ESrQ=0/29 و در مطالعات مربوط به رویکرد روان شناختی ESrQ=0/30 به دست آمد. نتایج آزمون تفاوت در بررسی رویکرد و عوامل جامعه شناختی که 99/4 می باشد، نشان می دهد که بین اندازه اثر به دست آمده در میان متغیرهای جامعه شناختی تفاوت معنادار وجود دارد؛ به عبارت دیگر، اندازه اثر در بین مطالعات مورد بررسی و متغیرها ناهمگن است و اندازه اثر توسط متغیرهای مداخله گر میانجی می شود. نتایج آزمون تفاوت در بررسی رویکرد و عوامل روان شناختی که 74/4 می باشد، نشان می دهد که بین اندازه اثر به دست آمده در میان متغیرهای روان شناختی تفاوت معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  در بیشتر مطالعات انجام گرفته، محققان بدون استفاده از روش های مستقیم و مراجعه به جامعه و صرفا با تکیه بر داده های دسته دوم، خودکشی را بررسی کرده اند. درباره مطالعه خودکشی مجموعه معیاری از روش یا نظریه وجود ندارد؛ به عبارتی دیگر، یک اجتماع علمی از محققان که دارای کنش متقابل مکرر با باورها و ارزش های مشترک و دارای مناسبات اجتماعی آمیخته به پیوند متقابل و اجماع معرفتی باشند، شکل نگرفته است. پراکندگی نظریه ها، موضوعات و روش های مطالعه نیز در مطالعات دیده می شود.
  کلیدواژگان: استان ایلام، اقدام به خودکشی، خودکشی، فراتحلیل، مسئله اجتماعی
 • گیاهان دارویی و خوراکی روستای سراب کلان استان ایلام
  ثریا خرمی، رضا حقیقی صفحات 135-160
  رابطه ی انسان با زیست جهان پیرامونش به ویژه گیاهان، رابطه ای مبتنی بر شناخت و آگاهی است. در میان تنوعات زیستی، عرصه ی گیاهی برای رفع نیازهای انسان از دیرباز تا کنون اهمیت ویژه ای داشته است؛ به این ترتیب در دهه های اخیر، رشته ی گیاه قوم شناسی با هدف مطالعه و بررسی چگونگی استفاده ی افراد یک فرهنگ، یک قوم یا یک ناحیه ی خاص، از گیاهان بومی و موجود در آن مناطق، ایجاد شد.
  هدف از نگارش این مقاله، بررسی جایگاه گیاهان در دانش بومی مردم استان ایلام با تاکید بر منطقه ی سراب کلان و ثبت و ضبط این دانش بومی در درمان بیماری هاست. در تحقیق توصیفی موردی حاضر، از روش ژرفانگر و تکنیک های مطلعین کلیدی و پرس وجو، استفاده شده است. در این منطقه 115 گیاه، شناسایی شدند که مردم بومی علاوه بر شناخت آنها از خواص درمانی شان نیز اطلاع داشتند. از آنجا که جامعه ی مورد مطالعه - روستای سراب کلان- در مقطع سنتی و با ثبات، گذار به سمت تحول و بی ثباتی را آغاز نموده است و با فاصله گرفتن از فرهنگ و عناصر فرهنگی و بومی، گنجینه ی عظیمی از دانش بومی خود را به دست فراموشی می سپارد؛ همچنین گرایش عمده به طب گیاهی که در همه ی جهان رو به افزایش است، ضرورت این دست مطالعات را ایجاب می کند.
  کلیدواژگان: گیاه شناسی قومی، گیاهان دارویی، گیاهان خوراکی، طب سنتی، ایلام، سراب کلان
 • فرشید نمامیان، صادق فیض الهی* صفحات 161-174
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ارتباط فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری، نگاشته شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی - همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه و جامعه آماری تحقیق، مدیران ارشد و میانی شرکت های صنعتی ایلام است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 162 نفر، محاسبه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که فرهنگ های سازمانی (گروهی، منطقی، توسعه ای، سلسله مراتبی) با نقش میانجی نوآوری بر عملکرد سازمان، تاثیرات مثبت و معناداری دارند و میزان تاثیرپذیری فرهنگ گروهی با میانجی گری نوآوری بر عملکرد، قوی تر از سایر فرهنگ ها می باشد؛ به علاوه، نتایج آزمون، نشان می دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: فرهنگ گروهی، فرهنگ منطقی، فرهنگ توسعه ای، فرهنگ سلسله مراتبی، نوآوری، عملکرد سازمانی
 • محمد جلیل بهادری صفحات 175-187
  آثار هنری و ادبی به منزله آیینه ای هستند، که عادات، رسوم، ارزش ها، باورها و... را در جامعه معاصر خود، نمایش می دهند؛ بنابراین بهترین منبع برای دریافت و استدراک ویژگی ها و مشخصات فرهنگی مردم هر عصر به شمار می آیند. یکی از مسائل رایج در جوامع سنتی، وجود تبعیض میان زن و مرد است که در آثار ادبی به شیوه های گوناگون منعکس شده است. انتساب صفاتی چون دانایی و توانایی به مردان و زنان را ضعیفه و متعلقه دانستن از نمودهای این تبعیض جنسیتی است. در این راستا، نگارنده با هدف نشان دادن جایگاه زن در جامعه سنتی ایلام به بررسی منظومه «والیه» (682 بیت) از مجموعه اشعار حشمت منصوری (به ێان ده ئاسوو) به شیوه کتابخانه ای و تحلیلی پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهمترین مشکلات زنان در جامعه سنتی عبارتند از: فقر مادی، ازدواج زود هنگام، محدودیت تحصیل، عدم توجه به خواسته های زنان و....
  کلیدواژگان: فرهنگ ایلام، حشمت منصوری، مثنوی والیه، زن
|
 • Nasibeh Rahanjam*, Jafar Hosinzadeh, Yarmahmad Ghasemi Pages 7-20
  Forest Parks, that is important destination to many of Eco tourists, are of the most important tourism resources. Choghasabz forest park, that is located on the southeastern edge of Ilam city, as one of the suitable spaces, provides suitable natural conditions for leisure activities of the citizens. Quality management, maintenance and service play an important role in the conversion of forested parks to a favorable environment for attracting tourists. This study aimed to examine these parameters and test different physical dimensions, assurance, reliability, responsiveness and empathy by use of SERVQUAL method, in order to investigate the factors affecting the satisfaction of Visitors. For this purpose, a questionnaire containing 29 questions based on the five dimensions of SERVQUAL methodology designed and in order to collect information, distributed randomly among 168 individuals selected from park visitors. For data analysis using spss, first by using the Kolmogorov-Smirnov test, the normality of the variables was analyzed and the data were analyzed using Pearson's test. Using a binomial test confirmed that, in the five dimensions of SERVQUAL, the park doesn’t provide visitor’s satisfaction and the gap between expectations and actual conditions of the park, is significant, Which should be carefully reviewed and action planning parks, recreational areas, which can be helpful in increasing productivity Green Park Chogha.
  Keywords: Forest park, satisfaction, Visitors, SERVQUAL method, Chogha sabz Ilam Park
 • Saeed Maleki, Sajad Monfared, Reza Ahmadi Pages 21-40
  In today's world, The municipality has become One of the most effective organization In the lives of citizens That citizens are always be associated with its services. This Has led to further important The services quality of this organization. Therefore, Municipal Performance Measurement Can Recognizing the strengths and weaknesses of this organization Leads to a more efficient organization In the services to citizens. The purpose of this study is Measuring The performance Ilam Municipality In four field civil constructional, urban services, monitoring and social – cultural Based on citizens views. Methodology in this study is Descriptive – analytical and A questionnaire was used to obtain the views of citizens. Population of the study are All residents of the city of Ilam. The sample size was calculated using the Cochran formula and Required information is obtained from the areas in city of Ilam. Also, Spss software is used to assess data. The results show that citizens satisfaction is Moderate to low. also, The Pearson correlation coefficient showed There is a positive relationship Between variables, civil constructional, urban services, monitoring and social – cultural with satisfaction of the Municipal Performance.
  Keywords: Key words: social, economic indicators, satisfaction, municipality, citizens, Ilam
 • Karamolla Pallizban*, Fateme Yusefirad Pages 41-54
  This article aims at studying the typological criteria of phonology, morphology, syntax and semantics of Ilami Kurdish dialect. The data has been collected through the field study conducted in May 2014 in Ilam city and the suburbs. To do so, the researchers, using a preplanned questionnaire, interviewed 20 speakers who were preferably old male informants. The analysis of the data indicated that among the significant phonological features of the dialect studied are the occurrence of consonants like [ř], [ł], [w], [Ч]and [ŋ] and vowels such as [ĕ], [ə], [ü], and [ε]. Moreover, the syllable structure of the dialect is different from that of Modern Persian in such a way that it has six syllable patterns among which three patterns contain initial consonantal clusters having one of the semivowels [w], [y], or [ч] as the second consonant. Among the other worth-mentioning findings of the study one can refer to the order of modifiers and heads in genitive case and adjective phrases and also the occurrence of prepositions and circumlocutions. Also, the data shows that there is no agreement between number and the noun following it. Meanwhile, no grammatical gender differentiation was observed. Finally, the index of numbers from one to ten shows no considerable discrepancy between Ilami Kurdish and other Iranian dialects.
  Keywords: Key words: Kurdish, Ilami Kurdish dialect, typology, constituency order, typological criterion
 • Morteza Akbari Pages 55-74
  Masbazan and Mehrjanqazaq States were among the important states in the early centuries of Islam until the fifth century AD, and in terms of geographical location, social, economic, political, and religious were among important places of the Abbasid Caliphate. The current study seeks to find an answer for this question: "Which factors caused these two states, consistent with the geographical location of Ilam, have strategic and special place in the Abbasid Caliphate era? The results of this essay that has been conducted with descriptive- Analytical method, shows that in the early Islamic centuries one of the shortest roads of Iraq to the center and east of Iran Plateau crossed this area. Having suitable climate, thick forests, appropriate vegetation, being near to Baghdad and the cities of Najaf and Karbala, natural tourist attractions and high mountains, were the reasons for the importance of this region. These natural resources of two mentioned states caused to be the center of the opponents against Abbasid Caliphate for long times.
  Keywords: Key Words: Ilam, Masabazan, Mehrjanqazaq, Abbasid Caliphate, Sirwan, Seymare
 • Omidali Bapiri*, Khalil Kamarbeigi, Farzad Darvishi Pages 75-90
  Introduction
  Security is a key issue in every social system and it has been prioritized in all countries. This concept has objective and subjective dimensions. The main goal of the current study has been to investigate the subjective one; i.e. the sense of security among students of Ilam and its relationship with some basic variables.
  Materials And Methods
  The technique used was descriptive and of survey type. The population of the study involves all students who are studying at universities of Ilam among whom 384 persons were selected as the sample of the study by applying Kokaran formula. In this study, sampling method was multi-stage and to gather data, a researcher-made questionnaire has been used.
  Findings
  The findings demonstrate that 46.6 percent of the students have had an average of feeling social security, 43.2 percent little and very little, and only 10 percent much or very much feeling. Multivariate analysis of variance implies that there is a significant relationship between gender, marital status, employment status, being native or non-native variables and some aspects of social security; however, no significant relationship was found between field of study, education degree and aspects of feeling security.
  Conclusion
  Considering the low level of social security feeling between students and its impact on their individual and social life, it is deemed essential for university system authorities to frame a plan to raise the degree of social security feeling between students.
  Keywords: Security feeling, students, the aspects of security feeling, basic variables
 • Zahra Lahuti*, Abdulhami Ghanbarian, Ebrahim Moradi Pages 91-114
  This study aimed to investigate the components of factors affecting the architecture of libraries role in user's satisfaction in 1392. The research method is descriptive and of survey type. Statistical population consisted of all the people of Ilam, the possibility of using the library have been formed. Using the classified random sampling technique, 120 individuals were selected and studied. Also, questionnaires were used to collect data and their validity was tested by experts and the reliability was checked by Cronbach's alpha (α= 0.88). The hypothesis using statistical methods, Pearson and Spearman correlation coefficients were analyzed. Results showed that the majority of respondents satisfied the items discussed in the theory of architecture at a moderate level. The ks test results were normal and t test of the hypothesis suggest that there is a significant relationship between the levels of user's satisfaction and varied of architecture, at the level of 99%. This means that considering the architecture library of the factors affecting the level of client satisfaction is influential.
  Keywords: satisfaction, architecture, library patrons, Ilam
 • Ahmad Bokharei, Ebrahim Mirzaei* Pages 115-134
 • Medical herbs The village of sarab kalan, ilam province
  Sorayya Khorrami, Reza Haghighi Pages 135-160
  Human connection with its peripheral world ecology, particularly with plants is a connection based on understanding and awareness. In the middle of biodiversity plant area has a special significanc for removing human needs along time ago. In this manner, in recent decades, ethnographic plant field was created with aim to study how people from one culture, one nation, or one specific area use local plants. The aim of writing this paper is to examine the plant place in indigenous knowledge of people in Ilam province, with an emphasis on sarab kalan region, and to record this indigenous knowledge in treatment of diseases. The descriptive research in the present case, the deep method, and several key techniques are used. 155 plants were identified in the region that indigenous people were aware of their properties as well as their identification of health. Since the under discussion community, sarab kalan village in traditional and stable frame has started the transition to the upheaval and instability, keep distance from cultural and domestic elements and forget huge wealth of his indigenous knowledge as well as the main tendency to flora which is increasing all over the world necessitate these studies.
  Keywords: ethno botany, Ilam, medical herbs, edible plants, traditional medicine, sarab kalan
 • Farshid Namamian, Sadegh Feizollahi* Pages 161-174
  The purpose of this study is evaluating the impact of organizational culture with the role of mediator innovation. This study is a descriptive correlation study which based on objective methods applied. Data is collected by means of questionnaires. Population of this research, are top and middle managers of industrial companies of Ilam. The sample size was 162 persons that calculated by using the Cochran formula, and techniques which are used for data analysis are structural equation model and LISREL software. The results of data analysis indicates that organizational cultures (group, logical, extension, hierarchical) with The role of innovation as mediator has positive and significant impact on organizational performance and the degree of influence of group culture on performance through the intermediary of innovation is stronger than other cultures. In addition, the test results show that the model is a good fit.
  Keywords: Mass culture, rational culture, cultural development, hierarchical culture, Innovation, organizational p
 • Mohammad Jalil Bahadori Pages 175-187
  Artistic and literary works are as a mirror that displays the habits, traditions, values and beliefs of their present society. Therefore, they are considered as the best source for receiving and understanding cultural characteristics and traits of every era people. One of the common problems in industrial societies is discrimination between man and women that reflects in literary works in different manners. Attribution of traits such as wisdom and capability to men, and considering women as weak and dependent are examples of this gender discrimination. In this direction, author tries to show the position of woman in traditional society of Ilam. Therefore, He studies Valieh verse story (682 couplets) from poems collection of Heshmat Mansoori (Bayuan dah asoo) in Libertarian and analytical manner. After analysis of this story, the most important problems of women were in the fields such as monetary poverty, premature marriage, education limitation and the lack of attention to the demand of women.
  Keywords: Ilam's culture, Heshmat Mansoori, Valieh mathnavi, woman