فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال چهل و ششم شماره 3 (1394)
 • سال چهل و ششم شماره 3 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • محمدرضا پاکروان، سیدصفدر حسینی*، حبیب الله سلامی، سعید یزدانی صفحات 395-408
  امنیت غذایی، نخستین اصل برای حفظ سلامت جامعه است تا افراد در زمینه توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش کنند؛ بنابراین، بررسی وضعیت امنیت غذایی جامعه و شناسایی عوامل موثر بر آن اهمیت بسزایی دارد تا بتوان راهکارهای سیاستی و حمایتی مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیه اقشار ضعیف جامعه ارائه کرد. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی کشور، با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار و کاربرد مدل لوجستیک، شناسایی و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد در هر دو مدل شهری و روستایی، متغیرهای تعداد اعضای خانوار و تعداد سرپرست های باسواد و مشغول به تحصیل خانوار، اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارند. همچنین، در مدل روستایی، تحصیلات دانشگاهی به افزایش آگاهی سرپرست خانوار از کیفیت مواد غذایی و بهبود وضعیت امنیت غذایی منجر می شود، اما این متغیر در مدل شهری، اثری منفی بر امنیت غذایی دارد. کشش متغیر درآمد خانوار در مدل شهری (03/0) کمتر از مدل روستایی (102/0) است که اهمیت و جایگاه سیاست های درآمدی در مناطق روستایی را به منظور حمایت از خانوارهای کم درآمد و بهبود امنیت غذایی نشان می دهد. در مناطق شهری نیز کشش پایین درآمدی در احتمال بهبود امنیت غذایی خانوار نشان می دهد ارتقای دانش تغذیه و کاربرد صحیح مواد غذایی، در مقایسه با افزایش درآمد خانوار شهری، اهمیت بیشتری دارد. همچنین، بررسی سهم درآمدهای کشاورزی نشان می دهد اهمیت این متغیر در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است و بخش مهمی از تامین امنیت غذایی خانوارهای روستایی را شامل می شود.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، انرژی دریافتی، ایران
 • الهام صالحی*، یوسف حجازی، سیدمحمود حسینی صفحات 409-416
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک یادگیری، ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (3859 نفر) است، اما با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 297 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه های استانداردشده سبک یادگیری Kolb (LSI) و ویژگی های شخصیتی (NEO-FFI) است که تحقیقات متعدد، روایی آن را تایید کردند. برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (73/0 تا 93/0). براساس نتایج، بین متغیر پیشرفت تحصیلی، متغیرهای ویژگی های شخصیتی (برون گرایی، دلپذیربودن، باوجدان بودن و انعطاف پذیربودن) و سبک یادگیری دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد. نتیجه رگرسیون چندگانه نشان داد بیشترین عوامل تاثیرگذار بر متغیر پیشرفت تحصیلی به ترتیب، متغیرهای انعطاف پذیربودن، تجربه عینی و آزمایشگری فعال است.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، دانشجویان کشاورزی، سبک یادگیری، ویژگی های شخصیتی
 • رسول لوایی آدریانی *، علی امیری، سعدی فتح الهی گلام بحری، خلیل کلانتری صفحات 417-426
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل مشکلات آلبالوکاران در زمینه تولید، بازاریابی و دسترسی به خدمات ترویجی در شهرستان خمینی شهر، به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 200 نفر از آلبالوکاران شهرستان خمینی شهر است که براساس فرمول کوکران، 70 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که اعتبار صوری و محتوایی آن، توسط استادان و متخصصان ذی ربط تایید شد. برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب مقادیر به دست آمده برای بخش های تولید (79 /0=α)، بازاریابی (81 /0=α) و ترویج و آموزش (71 /0=α) بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق است. پرسشنامه در دو بخش ویژگی های فردی و حرفه ای کشاورزان و مشکلات تولید، بازاریابی و ترویج و آموزش آلبالو طراحی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج اولویت بندی، نبود مهارت فنی در زمینه تولید، وجود واسطه ها در زمینه عرضه آلبالو و نبود مشارکت اعضای خانواده در زمینه های مختلف تولید، به ترتیب مهم ترین مشکلات در زمینه تولید، بازاریابی و ترویج و آموزش از نظر آلبالوکاران است.
  کلیدواژگان: آلبالوکاران، بازاریابی، ترویج و آموزش، تولید، خمینی شهر
 • فرشته غیاثوند غیاثی، علی اصغر میرک زاده، نعمت الله شیری صفحات 427-438
  امروزه نظام های تولیدی کشاورزی برای پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا در جهان، با کاربرد فناوری های نوین به تولید محصولات تراریخته اقدام کرده اند، اما علی رغم اهمیت این محصولات در بهبود امنیت غذایی و دستیابی به توسعه پایدار، هنوز پذیرش آن ها مورد تردید است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان شهرستان قزوین به محصولات غذایی تراریخته انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل خانوارهای مصرف کننده محصولات غذایی تراریخته در شهرستان قزوین بود که 239 نفر از آن ها با روش نمونه گیری دردسترس بررسی شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه است که روایی آن از طریق گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای LISREL 8.80 و SPSS Win 21 انجام گرفت. براساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی، اعتبار مدل اندازه گیری نگرش به محصولات غذایی تراریخته در جامعه آماری مورد مطالعه تایید شد. براساس نتایج، بیشتر پاسخگویان (57 درصد) به محصولات غذایی تراریخته نگرش ویژه ای ندارند و مانند سایر محصولات با آن رفتار می کنند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بین نگرش پاسخگویان به محصولات غذایی تراریخته براساس متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و محل زندگی، اختلاف معنی داری وجود دارد. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد متغیرهای خرید مواد غذایی ارگانیک، اعتماد به موسسه های بیوتکنولوژی، دانش درباره محصولات تراریخته، بررسی اطلاعات مواد غذایی، درآمد سالیانه و سن پاسخگویان، 6/84 درصد از تغییرات واریانس متغیر نگرش به محصولات غذایی تراریخته در بین افراد مورد مطالعه را تبیین می کنند. نتایج این مطالعه، دستاوردهای مناسبی برای ترویج و توسعه محصولات غذایی تراریخته در کشور به همراه دارد.
  کلیدواژگان: اصلاح ژنتیکی، بیوتکنولوژی، شهرستان قزوین، کشاورزی مدرن
 • مصیب غلامی*، امیرحسین علی بیگی، مسلم سواری صفحات 439-456
  ایران با متوسط بارش سالانه کمتر از یک سوم میانگین جهانی، در یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان واقع شده و همواره در معرض خشکسالی است و هرچند سال یک بار با آن دست وپنجه نرم می کند. هدف کلی این تحقیق کیفی- که به روش پدیدارشناسی انجام گرفته است- بررسی مفهوم خشکسالی از دیدگاه کشاورزان است. جامعه آماری شامل روستاییان شهرستان سرپل ذهاب است که بیشترین خشکسالی را تجربه کرده اند. افراد مطلع، به روش گلوله برفی و داده ها به روش مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم جمع آوری شدند و در کنار این دو روش، از عکس و اسناد کتابخانه ای نیز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها براساس الگوی کلایزی انجام گرفت. مطابق نتایج، کشاورزان درک متفاوتی از خشکسالی دارند، به گونه ای که بعضی از شرکت کنندگان در تحقیق، تقدیرگرا هستند و خشکسالی را به خدا نسبت می دهند و گروهی دیگر، تغییرات آب وهوایی را عامل خشکسالی معرفی می کنند. همچنین، بعضی از شرکت کنندگان در تحقیق، رفتار خود را عامل خشکسالی معرفی می کنند. بنابر اظهارات گروهی از کشاورزان، ناسپاسی آن ها و بدرفتاری و بی رحمی آن ها با یکدیگر موجب بروز خشکسالی شده است و عده ای دیگر بروز خشکسالی را به بخت و اقبال شوم خود نسبت می دهند. با توجه به این نگرش ها پیشنهاد می شود تدابیری اتخاذ شود تا با برگزاری کلاس های آموزشی و ارائه آموزش های لازم و انتقال دانش و آگاهی به کشاورزان در زمینه علل وقوع خشکسالی و مدیریت آن، کشاورزان روش های صحیح مقابله با خشکسالی را فراگیرند.
  کلیدواژگان: ادراک، پدیدارشناسی، خشکسالی، سرپل ذهاب
 • اعظم نجاتیان پور *، عبدالکریم اسماعیلی صفحات 457-467
  صنایع غذایی علاوه بر نقش مهم در اقتصاد داخلی و امنیت غذایی، تاثیر بسزایی در روند صادرات غیرنفتی دارند؛ بنابراین، در این مطالعه، عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی استان خراسان رضوی، از طریق بررسی مطالعات پیشین و مصاحبه حضوری با شصت نفر از خبرگان صادرات این محصولات شناسایی شد. این عوامل به صورت همگن در پنج گروه اصلی شامل عوامل کلان اقتصادی، تجاری و بازار، فنی و تخصصی، مالی و اعتباری و فرایند مبادله قرار گرفتند. سپس با تکمیل پرسشنامه، برای اولویت بندی عوامل موثر در هر گروه از روش دلفی فازیاستفاده شد. نتایج نشان می دهد براساس نگرش خبرگان، ثبات نرخ ارز، روابط تجاری بین المللی، بازاریابی و تحقیق و توسعه، تسهیلات بانکی، مقررات و استانداردهای کیفی و بهداشتی، اولویت نخست را در هر گروه دارند.
  کلیدواژگان: استان خراسان رضوی، روش دلفی فازی، صادرات محصولات صنایع غذایی
 • محمد قهرمان زاده *، معصومه رشید قلم صفحات 469-480
  گوشت همواره جزء کالاهای مهم و ضروری برای خانوارهای ایرانی است، به طوری که در اغلب سال ها، در بین اقلام خوراکی و آشامیدنی، بیشترین سهم از کل هزینه خانوار متعلق به هزینه انواع گوشت است. هدف مطالعه حاضر، الگوسازی و پیش بینی قیمت سه ماهانه انواع گوشت در کشور است. برای این منظور، داده های فصلی قیمت های گوشت مرغ، گاو و گوسفند برای سال های 1377 تا 1390 استفاده شد. در این زمینه، ابتدا آزمون HEGY برای بررسی ریشه واحد فصلی به کار گرفته شد و سپس از آزمون ریشه واحد دوره ای فرانسس و پاپ و آزمون رفتار دوره ای بسویچ و فرانسس استفاده شد. نتایج نشان می دهد الگوی خودتوضیحی دوره ای از مرتبه یک [PAR(1)] برای الگوسازی و پیش بینی قیمت گوشت مرغ بسیار مناسب است که این امر امکان به دست آوردن پیش بینی های صحیح را فراهم می کند. همچنین، نتایج آزمون ریشه واحد فصلی بیانگر آن است که قیمت گوشت گاو و گوسفند در کشور، از الگوی خودتوضیح میانگین متحرک تبعیت می کند و براین اساس، به کارگیری الگوی ARIMA برای تدوین الگوی پیش بینی قیمت این دو کالا مناسب است.
  کلیدواژگان: ایران، قیمت گوشت، مدل پایه رگرسیونی، مدل خودتوضیحی دوره ای
 • سید مجتبی مجاوریان *، سینا احمدی کلیجی، مرضیه امین روان صفحات 481-491
  امروزه تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم است که پیامدهای جدی اقتصادی را به دنبال دارد. این مطالعه با توجه به اهمیت تغییر اقلیم و تاثیر آن بر بخش کشاورزی، با هدف بررسی تاثیر متغیرهای اقلیمی بر رانت زمین کشاورزی محصولات منتخب استان گلستان در دوره 1360-1390 به صورت ترکیبی (پانل) و با استفاده از روش ریکاردین انجام گرفت. به منظور دستیابی به اهداف این مطالعه، از داده های مربوط به دما و میزان بارش و داده های مربوط به هزینه تولید استفاده شد. نتایج برآورد مدل ریکاردین محصولات نشان می دهد که در بین متغیرها، متغیرهای دما و بارش به صورت غیرخطی به ترتیب، تاثیر منفی و مثبت بر رانت زمین های کشاورزی دارند؛ به عبارت دیگر، با افزایش متوسط دما از 25 /17 درجه سانتی گراد، رانت زمین های کشاورزی منطقه مورد مطالعه کاهش و با افزایش مقدار تجمعی بارش باران از 72 /259 میلی متر افزایش می یابد. همچنین، نتایج تغییر رانت زمین کشاورزی با استفاده از سناریوهای مختلف در سال های آتی نشان می دهد تغییر اقلیم، بر مقدار رانت محصولات تاثیر منفی می گذارد و به کاهش رانت ناشی از محصولات تا حدود 38 درصد در آینده منجر می شود. با توجه به نتایج، توسعه واریته و ارقام جدیدی از محصولات مقاوم به خشکی و بهبود مدیریت منابع آبی برای مقابله با مشکل کم آبی، خطر تغییر دما و سایر شرایط آب وهوایی، به منظور جلوگیری از کاهش رانت ناشی از تغییر اقلیم پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: استان گلستان، تغییر اقلیم، داده های پانل، رانت زمین کشاورزی، روش ریکاردین
 • مسعود بیژنی*، سید مهدی میردامادی، غلامحسین کرمی صفحات 493-502
  بهره وری ترویج به عنوان فرآیندی برنامه ریزی شده مرکب از کارایی، اثربخشی، خردگرایی و توجه به سطح کیفیت های استاندارد شده یک نظام تلقی می گردد که هدف آن حصول به حداکثر منافع و عملکرد با توجه به منابع و امکانات موجود است. لذا آگاهی برنامه ریزان و مجریان نظام ترویج کشاورزی از عوامل موثر بر بهبود و افزایش بهره وری ترویج موضوعی مهم و ضروری است. این پژوهش از نوع علی رابطه ای و هدف آن بررسی عوامل موثر بر بهره وری فعالیت های ترویج زنبورداری حوزه آبی خزر، با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر بود. جمعیت این مطالعه تمام زنبورداران حوزه آبی خزر (5273 نفر) بودند که تعداد 315 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و ضریب پایایی آن نیز با استفاده از یک مطالعه راهنما و آزمون آلفای کرونباخ، بین 68 /0 تا 81 /0 برای مقیاس های مختلف به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که متغیر سن زنبوردار، تاثیر منفی و متغیرهای استفاده از وسایل کمک آموزشی، ارتباط با کانال های شخصی، وسعت زنبورستان و پذیرش نوآوری، تاثیر مثبت بر بهره وری ترویج زنبورداری دارد. همچنین دو متغیر سن زنبوردار و وسعت زنبورستان، علاوه بر تاثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهای استفاده از وسایل کمک آموزشی، کانال های ارتباط شخصی و پذیرش نوآوری بر بهره وری ترویج زنبورداری تاثیر داشتند. در این تحلیل، سن زنبوردار کمترین تاثیر مستقیم و متغیر پذیرش نوآوری بیشترین تاثیر مستقیم را بر بهره وری ترویج زنبورداری داشتند. همچنین، سن زنبوردار بیشترین تاثیر غیرمستقیم را دارا بود. در پایان پیشنهادهایی در راستای دستاوردهای تحقیق ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بهره وری ترویج، تحلیل مسیر، حوزه آبی خزر، زنبورداری
 • محمدرضا علیرضایی، معصومه رجبی تنها*، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 503-516
  تحقیق حاضر با ارائه مدل توازن، در پی سنجش سطوح کارایی استان ها در راستای سیاست های بخش کشاورزی برای کاهش مصرف نهاده های شیمیایی (انواع کودها و سموم) به تفکیک دو محصول گندم و جو است. به این منظور، اطلاعات دو محصول گندم و جو در زمینه نهاده های زمین، بذر، کود (ازت، فسفات و سایر انواع کود)، سم (علف کش، آفت کش و بیماری کش) و میزان تولید از طریق اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی برای استان های کشور و در سال زراعی 1387- 1388 جمع آوری شد. کارایی استان ها با استفاده از مدل پایه ای (CCR: Charnes، Cooper and Rhodes) (بدون درنظرگرفتن سیاست های راهبردی)، مدل توازن (با درنظرگرفتن سیاست های راهبردی) و عامل توازن (که نسبت نمره های حاصل از دو مدل مذکور است) به دست آمد. نتایج نشان می دهد بعضی از استان های محروم (ایلام، بوشهر، لرستان، چهارمحال وبختیاری و خوزستان) نمره بالایی در عامل توازن دارند، اما به علت هم راستایی با سیاست های توسعه پایدار بخش، از نظر کارایی، سطح بالایی ندارند، درحالی که بعضی از استان های توسعه یافته (تهران، قم، اصفهان، مازندران و مرکزی)، علی رغم کارایی مطلوب، در زمینه عامل توازن امتیاز مطلوبی ندارند. این موضوع بیانگر آن است که آن ها نتوانسته اند در راستای سیاست های زیست محیطی کلان بخش کشاورزی حرکت کنند.
  کلیدواژگان: پایداری کشاورزی، تحلیل پوششی داده ها، عامل توازن، کارایی بین استانی، مدل توازن
 • مجتبی نوری، حسن صدیقی، حسین شعبانعلی فمی، نرجس کابلی صفحات 517-527
  این مطالعه به بررسی چالش های تعاملی ترویج با کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از دیدگاه متخصصان ترویج می پردازد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی انجام گردیده است. جامعه ی آماری تحقیق متخصصان ترویج ایران می باشند (140 (N= که از این میان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 103 نفر به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 90 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است؛ که در آن چالش های تعاملی ترویج با شش کنشگر دیگر این نظام یعنی تحقیق، آموزش، کشاورزان، سیاستگذاران، شرکت های خصوصی و تشکل های کشاورزان و همچنین میزان تعاملات متخصصان با سایر زیرنظام های این نظام مورد بررسی قرار گرفته است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از صاحب نظران علوم ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفته است و ضریب پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه نیز با انجام آزمون مقدماتی بین 74/0 تا 95/0 به دست آمده است. نتایج حاصله نشان می دهد مشکلات ترویج به ترتیب اولویت در تعامل با سیاستگذاران، مراکز تحقیقاتی، کشاورزان، آموزش، تشکل های کشاورزان و شرکت های خصوصی می باشد. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد عمده مشکلات ترویج برای تعامل با سایر کنشگران مورد مطالعه عبارت است از: عدم وجود ضمانت اجرایی در صورت انعکاس مشکلات از سوی ترویج برای سیاستگذاران، عدم گرایش محققان و مروجان پیرامون مشارکت با یکدیگر، عدم تناسب تعداد مروجان و کشاورزان و ناکافی بودن تجارب بخش خصوصی در ارائه خدمات ترویجی. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد متخصصان ترویج در مورد مشکلات تعاملی ترویج با دیگر کنشگران اجماع نظر دارند.
  کلیدواژگان: مشکلات ترویج، نظام دانش و اطلاعات کشاورزی، تعامل، کنشگران، متخصصان ترویج
 • الهام فهام *، احمد رضوانفر، سید حمید موحدمحمدی صفحات 529-540
  پژوهش حاضر، به منظور بررسی وضعیت تلفیق مفاهیم پایداری در سرفصل های مصوب دروس تخصصی الزامی شش رشته کشاورزی در بیست سال اخیر، با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوای ترکیبی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحلیل، تمام سرفصل های مصوب دروس تخصصی الزامی رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال های 1370 تا 1390 است. رشته هایی به عنوان نمونه انتخاب شدند که سرفصل دروس آن ها در سال های 1365 و 1383 به طور همزمان در دسترس بودند؛ بنابراین، 191 درس تحلیل شدند. مطابق نتایج، میانگین درصد تلفیق مقوله های پایداری در تمام رشته های مورد بررسی، پایین است. همچنین، مقوله پایداری زیست محیطی، با 41 /3 درصد، در مقایسه با سایر مقوله های پایداری، بالاترین میزان تلفیق را در محتوای دروس دارد و موید آن است که گرایش محتوای دروس تخصصی الزامی رشته های کشاورزی مورد بررسی، به سوی مقوله زیست محیطی بوده است. همچنین، مقوله های سازمانی، اجتماعی و اقتصادی، به ترتیب اولویت های دوم تا چهارم را در میزان تلفیق مفاهیم پایداری دارند.
  کلیدواژگان
  کلیدواژگان: برنامه درسی، پایداری، تحلیل محتوا، دانشگاه تهران، کشاورزی
 • پریسا نجفلو *، جعفر یعقوبی، عنایت عباسی صفحات 541-550
  هدف این تحقیق، بررسی مولفه های رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی در دانشگاه زنجان است. این پژوهش، توصیفی- همبستگی و روش آن پیماشی است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1391- 1392 هستند (250N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 80 نفر برآورد شد (80= n). نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه، ابزار اصلی جمع آوری داده هاست که روایی آن از طریق نظرهای اعضای هیئت علمی و پایایی آن از طریق اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ در مرحله پیش آزمون، به میزان 71 /0 تا 87 /0 برآورد شد. با توجه به نتایج، انگیزه اصلی دانشجویان از جست وجوی اطلاعات، انجام فعالیت های پژوهشی (پایان نامه)، روزآمدسازی اطلاعات و شناسایی منابع تخصصی است. پرکاربردترین منابع اطلاعاتی، کتاب های مرجع، کتاب های درسی و مجله های علمی- تخصصی است. اصل بودن منابع، صحت و اعتبار (مثل مقدار ضریب تاثیر) و سهولت دسترسی معیار سنجش انتخاب منابع است. یادگیری نحوه دستیابی به منبع از طریق آزمون و خطای شخصی، موتورهای جست وجوی عمومی و وب سایت های رایگان، مهم ترین کانال های اطلاع یابی هستند. عمده موانع دستیابی به اطلاعات در میان دانشجویان نیز پایین بودن سرعت اطلاعات، قدیمی بودن و سرعت اندک کامپیوترهای دانشگاه و تمام متن نبودن منابع برخی از پایگاه هاست. با استفاده از تحلیل عاملی، مشکلات دستیابی به اطلاعات در شش عامل، شامل مشکلات اینترنتی و شبکه ای، محدودیت های دستیابی به منابع، مشکلات هزینه ای و اشتراک و اطلاع رسانی، سطح پایین مهارت های تحقیقی، کمبود کامپیوتر، مشکلات نرم افزاری و مشکلات تجهیزات دانشگاهی خلاصه می شوند. این شش عامل، 36/60 درصد از کل واریانس موانع دستیابی به اطلاعات را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: اطلاعات، دانشجویان کشاورزی، رفتار اطلاع یابی، موانع دسترسی به اطلاعات
 • اسماعیل پیش بهار*، سمانه خدابخشی صفحات 551-558
  در این پژوهش، برای بررسی اثر حذف یارانه نهاده های کود شیمیایی، سم و حامل های انرژی بر الگوی کشت محصولات زراعی، از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت به همراه تکنیک حداکثر آنتروپی استفاده شد. با توجه به اینکه استان تهران 19 درصد جمعیت کشور و 40 درصد بازار مصرف را در کل کشور در اختیار دارد و از موقعیت اجتماعی و سیاسی ویژه ای برخوردار است، به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شد. روش PMP برمبنای شبیه سازی اطلاعات سال پایه (سال زراعی 1389-1390) و تغییرات سطح زیر کشت محصولات است. بدین منظور محدودیت های سیاستی در قالب چهار سناریوی افزایش قیمت نهاده ها و محصولات بیان می شود. نتایج بیانگر آن است که سطح زیر کشت محصولات پنبه، پیاز، خیار و خربزه در مقایسه با سایر محصولات، دربرابر تغییرات قیمت نهاده ها و محصولات حساسیت بیشتری دارند و سطح زیر کشت محصولات جو آبی، ذرت، گندم آبی و یونجه نیز کمترین حساسیت را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: استان تهران، الگوی کشت محصولات زراعی، برنامه ریزی ریاضی مثبت، حداکثر آنتروپی
 • مینا موسوی، مهناز محمدزاده*، مهرداد پویا، بهنام صفری صفحات 559-568
  اطلاعات در عرصه کشاورزی و توسعه روستایی، کاراترین عامل ارتقای بازدهی و اثربخشی دیگر منابع تولید و توسعه به شمار می آید. کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی یکی از عناصر مهم در اطلاع رسانی به کشاورزان و ارتقای بهره وری کشاورزی به شمار می روند که باید اطلاعات کافی و روزآمدی داشته باشند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان مشکین شهر است. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی –همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان است (290 N=) که درنهایت، با استفاده از نمونه گیری تصادفی و آماره کوکران، 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد انگیزه اصلی جست وجوی اطلاعات در میان افراد مورد مطالعه، احساس مسئولیت و انجام وظایف محول شده است. سه منبع عمده اطلاعاتی کارشناسان، کتب فارسی، گزارش های علمی و فنی و پایگاه های اینترنتی هستند و دوره های آموزشی ضمن خدمت، کتابخانه محل کار و تلویزیون، سه مجرای مهم ارتباطی آن ها به شمار می روند. نبود انعطاف پذیری زمانی در انجام وظایف سازمانی، عمده ترین مانع سازمانی جست وجوی اطلاعات است. همچنین، میان انگیزه اطلاع یابی شغلی، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی و رضایت شغلی با رفتار اطلاع یابی، رابطه مثبت معنی داری مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: جهاد کشاورزی، رفتار اطلاع یابی، شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی، کارشناسان
 • عباس میرزایی*، منصور زیبایی صفحات 569-577
  یکی از ویژگی های مهم کشاورزی- که کشاورزان با آن ها روبه رو می شوند- سطح بالای ریسک های تولیدی، بازاری و مالی است. برنامه ها، سیاست ها و اقدامات مختلفی به کاهش این ریسک ها کمک می کنند، اما کشاورزان برنامه هایی را ترجیح می دهند که موجب کاهش ریسک و افزایش سطح درآمد می شوند. بیمه محصولات، یکی از بهترین این برنامه هاست. هدف مطالعه حاضر این است که بهترین گزینه قرارداد بیمه تکمیلی محصول پسته شهرستان رفسنجان را از دیدگاه پسته کاران تعیین کند. از این رو، درآمد خالص در هکتار برای گزینه های مختلف بیمه تکمیلی پسته در منطقه رفسنجان شبیه سازی و بهترین گزینه براساس معیارهای برتری تصادفی تعیین شد. برای این هدف، از داده های سری زمانی مربوط به دوره زمانی 1384- 1389، قیمت، عملکرد، هزینه تولید در هکتار، حق بیمه و غرامت در هکتار استفاده شد. مطابق نتایج، سه گزینه بیمه تکمیلی پسته بر گزینه نداشتن بیمه، برتری تصادفی درجه یک را به نمایش گذاشتند. همچنین براساس نتایج برتری تصادفی با توجه به یک تابع، برای پسته کارانی که ریسک گریزی پایینی دارند، گزینه سوم بیمه و برای پسته کارانی که ریسک گریزی بالایی دارند، گزینه دوم بیمه مناسب تر است.
  کلیدواژگان: پسته، رفسنجان، گزینه های بیمه تکمیلی، معیارهای برتری تصادفی
 • نسرین اوحدی*، ژاله کورکی نژاد صفحات 579-588
  با توجه به نقش تعاونی های تولید کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری، افزایش درآمد، اشتغال، تامین نیازهای اساسی و توزیع مساوی امکانات، باید عملکرد این شرکت ها به دقت بررسی و ارزیابی شود. مطالعه حاضر با هدف شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های تولید کشاورزی انجام گرفت. روش این مطالعه، توصیفی- پیمایشی است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه در سال 1391 گردآوری شد. سپس این اطلاعات با استفاده از ماتریس SWOT بررسی شدند. با توجه به نتایج تحقیق، نه قوت دربرابر پانزده ضعف داخلی و هفده فرصت خارجی دربرابر هفت تهدید خارجی شناسایی و بررسی شدند. درمجموع، تعاونی های تولید کشاورزی 26 قوت و فرصت به عنوان مزیت و 22 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگنا دارند؛ بنابراین، آستانه موفقیت تعاونی ها بالاست و با ارائه راهبردهای مناسب و با استفاده از قوت ها و فرصت ها برای رفع ضعف ها و تهدیدها می توان میزان موفقیت آن ها را افزایش داد.
  کلیدواژگان: تعاونی های تولید کشاورزی، شهرستان سیرجان، ماتریس SWOT
 • امید مهراب قوچانی، سعید محمدزاده* صفحات 589-598
  در بازنگری دروس مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی در ابتدای دهه 1380، برای جبران نقص های برنامه درسی مذکور، برنامه درسی گرایشی نیز به آن اضافه شد. حال با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این برنامه درسی، در زمینه کیفیت و حتی در بعضی موارد درباره ضرورت وجودی آن پرسش هایی مطرح شده است؛ بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت برنامه درسی گرایشی مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی است. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را تمام دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سه دوره اخیر (120 نفر) تشکیل می دهند. از این تعداد، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری کاملا تصادفی، 92 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای اجرای پژوهش از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد که در آن، دو مولفه اصلی کیفیت از دیدگاه بانک جهانی (عملکرد و محیط یادگیری) براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت سنجیده شدند. روایی پرسشنامه توسط پنلی از متخصصان و پایایی آن با انجام مطالعه ای پیشاهنگ و ضریب آلفای کرونباخ (بیش از 7/0 برای تمامی متغیرها) تایید شد. نتایج نشان داد اکثر پاسخگویان به درج نام رشته گرایشی در گواهینامه پایان تحصیلات خود تمایل دارند و از نظر آنان وجود این دروس مفید است. با اینکه از دیدگاه پاسخگویان، متغیر محیط یادگیری در وضعیتی نامطلوب و متغیر دستاوردهای یادگیری و کیفیت کلی دروس گرایشی در وضعیتی مطلوب ارزیابی شد، پاسخگویان اعلام کردند که اعضای هیئت علمی سایر رشته ها دیدی مثبت به دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ندارند و همچنین اعلام کردند که دروس گرایشی در وضعیت فعلی خود دانشجویان را برای ورود به بازار کار آماده نمی کنند. نحوه انتخاب دروس گرایشی و نوع فعالیت خانوادگی، تفاوت آماری معناداری را در میانگین متغیرهای اصلی مطالعه ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: برنامهریزی درسی، دروس گرایشی، رشته ترویج و آموزش کشاورزی، کیفیت
 • حشمت الله سعدی، سید محمد جعفر اصفهانی* صفحات 599-608
  کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در استان خراسان جنوبی است که با توجه به محدودیت های اقلیمی در این استان، به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب، به تشکیلات سازمانی قدرتمند نیاز دارد. اثربخشی سازمان، مستلزم داشتن کارکنانی با انگیزه، سلامت روان و توان بالا در انجام وظایف است. پدیده فرسودگی شغلی، عوارض نامطلوبی در سازمان ایجاد می کند و باید اقداماتی را برای کنترل آن انجام داد. در نخستین گام، باید فراوانی و عوامل موثر بر این پدیده بررسی شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با استفاده از مدل تقاضا، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی است که 122 نفر از آن ها از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفت و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرهای متخصصان تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ نیز در این مطالعه برای تقاضاهای شغلی 74/0، کنترل شغلی 82/0، حمایت همکار 77/0، حمایت مدیر 80/0 و فرسودگی شغلی 78/0 به دست آمد. نتایج مطالعه نشان می دهد تقاضا و کنترل شغلی و همچنین حمایت اجتماعی، با فرسودگی شغلی رابطه معنی داری دارد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان می دهد کنترل شغلی و حمایت اجتماعی، آثار تقاضاهای شغلی را تعدیل نمی کند. همچنین، تقاضای شغلی و سابقه کاری، 4/30 درصد تغییرات فرسودگی شغلی را تبیین می کند. در پایان، پیشنهاد می شود با ایجاد ساختارها و شبکه های اجتماعی و تعامل بیشتر مدیر با کارکنان و همچنین تعریف سازوکارهای مناسب در راستای دادن کنترل شغلی به کارکنان اقدام شود تا پدیده فرسودگی شغلی نیز کاهش یابد.
  کلیدواژگان: تقاضاهای شغلی، حمایت اجتماعی، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، فرسودگی شغلی، کنترل شغلی
 • وحیده انصاری*، حسن میرزایی صفحات 609-621
  تعیین قیمت آب معادل ارزش اقتصادی آن، نقش عمده ای در مدیریت تقاضای آب، به ویژه در شرایط بحران کم آبی اخیر دارد. قیمت محصول، جزئی اساسی در تعیین ارزش اقتصادی آن است؛ بنابراین، اتخاذ سیاست های حمایتی صحیح در زمینه قیمت گذاری محصولات، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر تحلیل اثر سیاست قیمت تضمینی محصول چغندرقند بر ارزش واقعی آب و تخصیص بهینه آن در شهرستان نیشابور است. به این منظور، ابتدا فرم تابعی مناسب و منطبق بر فناوری تولید این محصول براساس معیارهای اقتصادسنجی با استفاده از اطلاعات مربوط به 95 کشاورز در سال 1389- که با روش نمونه گیری دومرحله ای انتخاب شدند- تعیین و تولید نهایی آب محاسبه شد. سپس ارزش اقتصادی آب، با درنظرگرفتن قیمت های تضمینی مختلف در چند سناریو تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد تابع تولید ترانسلوگ بهترین فرم تابعی است. ارزش اقتصادی آب براساس قیمت های سال 1389، معادل 5 /1430 ریال به ازای هر مترمکعب برآورد شد که تفاوت عمده ای با قیمت پرداختی کشاورزان دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که اعمال قیمت های تضمینی مختلف برای چغندرقند، به تفاوت های شایان توجهی در ارزش اقتصادی آب منجر می شود؛ بنابراین، برای افزایش بازدهی مصرف آب، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی باید با احتیاط بیشتری تعیین شود تا با انعکاس ارزش واقعی آب، از اتلاف آن جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی آب، ایران، چغندرقند، سیاست قیمت تضمینی، فرم تابعی
 • سیدنعمت الله موسوی صفحات 623-632
  محیط زیست یکی از مهم ترین منابع تولید است. عدم استفاده بهینه از محیط زیست سبب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوری می شود. در تحقیق حاضر، رابطه بین کیفیت محیط زیست و آزادسازی تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در سال های 1990- 2013 بررسی شد. در این راستا، از دو شاخص انتشار گاز دی اکسیدکربن (آلودگی هوا) و مواد آلی (آلودگی آب) برای نشان دادن کیفیت محیط زیست استفاده شد. نتایج نشان داد در بلندمدت بین متغیرهای شاخص کیفیت محیط زیست و آزادسازی تجاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی برای هر دو نوع آلودگی در گروه کشورهای توسعه یافته و برای آلودگی هوا در کشورهای درحال توسعه تایید شد. همچنین، نتایج بیانگر نبود منحنی یادشده برای آلودگی آب در کشورهای درحال توسعه است.
  کلیدواژگان: آزادسازی تجاری، آلودگی آب، آلودگی هوا، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، منحنی کوزنتس زیست محیطی
 • محمد صادق صبوری*، علی نوری امام زاده صفحات 633-644
  باتوجه به کاهش بارندگی و درنتیجه کاهش منابع آب کشاورزی، استفاده از فناوری های موثر بر مصرف درست آب ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی نقش متغیرهای ترویجی در پذیرش فناوری های حفاظت آب در استان سمنان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که با روش علی- ارتباطی صورت گرفت. متغیر مستقل تحقیق روش های ترویجی و متغیر وابسته تحقیق میزان پذیرش فناوری های حفاظت از آب توسط کشاورزان استان سمنان است. جامعه آماری تحقیق حدود 14000 نفر از کشاورزان استان سمنان بودند که در شهرستان های مربوطه سکنا دارند. براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مورد نظر 215 نفر تعیین شد که برای دقت بیشتر این تعداد به 220 نفر افزایش یافت و 212 پرسشنامه قابل تحلیل و بررسی بود. به منظور تعیین نقش متغیرهای ترویجی از رگرسیون گام به گام استفاده شد که این متغیرها درمجموع توان تبیین 2 /54 درصد واریانس متغیر وابسته پذیرش فناوری های حفاظت آب را داشتند. به کارگیری روش های مشارکتی با توان تبیین 4 /16 درصد واریانس پذیرش فناوری های حفاظت آب، استفاده از فناوری ها در مزارع نمایشی و پخش فیلم های ویدئویی با توان تبیین 3 /25 درصد، متغیر آموزش از طریق مددکاران ترویجی با 7/7 درصد و درنهایت دو متغیر به کارگیری فناوری از طریق مشورت با مددکاران ترویجی و آموزش از طریق شرکت های خدمات مشاوره با 8 /4 درصد به ترتیب بیشترین نقش را در پذیرش فناوری های حفاظت آب داشتند.
  کلیدواژگان: استان سمنان، پذیرش، عوامل ترویجی، فناوری های حفاظت آب
|
 • Mohammad Reza Pakravan, Seyed Safdar Hosseini*, Habibollah Salami, Saeid Yazdani Pages 395-408
  Food security is the first element for people's health in the society, for they can play their role in development of policy, economy, society and culture. Therefore checking a society's food security and determination of effective factors on it to offer political solutions for improvement of nutrition and food of low income families is essential. In the recent study by using the Expenditure- Income Information of family and the usage of logistics model, the effective factors on food security of urban and rural families were distinguished. The results showed that in both urban and rural model, the variables such as number of family members, educated members, and being studying of family head has a negative and significant effect on food security. Although in rural model upper education leads to increasing the information of family head about the quality of food and the status of food security but this factor in urban model has negative effect on food security. Income elasticity in urban families is (0.03) less than the rural model (0.102) that this shows the security and placement of political income in rural places for the support of low income families and improving of their food condition. In cities it is shown that by improving the food knowledge and by using food stuffs correctly we get that these things are more important than the increase of their salary. Although checking the agricultural income shows the importance of this element in villages was more than cities and includes the important part of guarantee of rural familie's food security.
  Keywords: energy intake, food security, Iran
 • Elham Salehi, Yousef Hedjazi, Seyed Mahmood Hosseini Pages 409-416
  The purpose of this study was to investigate relation between learning style, personality traits and academic performance among students of University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. All the students of the university college of agriculture in the university of Tehran were (N= 3859). Out of them 297 students were selected through Proportional Stratified-randomization method (n=297). The instruments of research were standard inventories, Kolb Learning Style (LSI) and personality traits (NEO- FFI), a wide variety of researches confirm the validity of it and Cranach's Alpha computed to measure reliability of the items of learning style and personality traits that it was between 0.73 and 0.93. Data is analyzed by SPSS: win program. According to research,there is significant correlation between learning style, personality traits and academic performance. The result of the regression indicates that openness to experiences, concrete experience and active experimentation had the most effect on academic performance respectively.
  Keywords: academic performance, Agricultural students, learning style, Personality traits
 • Rasoul Lavaei Adriani *, Ali Amiri, Saadi Fathoolahi Golam Bahri, Khalil Kalantari Pages 417-426
  The main purpose of this survey study was to analysis of Cherry Producer's difficulties in production, marketing and accessing extension services in Khomeinishahr county. The statistical population of this study consisted of 200 Cherry producers of Khomeinishahr that 70 of them were chosen as statistical sample by applying simple random sampling and Cochran formula. The data were collected by questionnaire which its face and content validity was approved by a panel of experts. To measure the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha coefficient was applied which for the production, marketing and extension and education parts was respectively, 0.79, 0.81, 0.71 that showed that research instrument was appropriate. Questionnaire was designed in two parts. The first part addressed personal and professional characteristics of farmers and the second, barriers and difficulties of cultivation and production, marketing and extension and education of cherry. SPSS software was used to analyze the gathered data. Based on the results of prioritization, Lack of technical skills in producing, intermediaries in the supply of cherry and disaffiliation of family members in various production steps were most significant Barriers of production, marketing, extension and education of cherry production in farmers opinion.
  Keywords: cherry farmers, extension, education, Khomeinishahr, marketing, production
 • Fereshteh Ghiasvand Ghiasi*, Ali Asghar Mirak Zadeh, Nematollah Shiri Pages 427-438
  Nowadays Agricultural productive systems With the use of modern technology to produce transgenic crops have attempt to supply the additional needs of food in the word, but despite of the importance of this crops in improvement of food security and access to sustainable development, their reception is still disputed. In this way, the main purpose of this study was investigating the factors affecting consumer attitude towards GM crops in Qazvin County. The statistical population of this study consists of all consumers of GM food crops in Qazvin County that 239 person were selected by available sample method for the study. The main instrument of this study was questionnaire that it’s validity confirmed by panel of experts and its reliability confirmed by calculating of Cronbach's alpha coefficient (0.92).Collected data were analyzed by SPSSWin21 and LISREL8.80 software. The measurement model of the attitude toward GM food crops, were confirmed by the confirmatory factor analysis. The results showed that most respondent's attitudes towards GM food crops were in the neutral range and people were handled with GM crops like the other products. The result of mean comparison indicated that there is significant difference between respondent's attitudes towards GM food crops base on research variable such as sex, marital status, employment status and residence. Moreover, the result of stepwise multiple regression analysis indicated that " buying Organic food", "trust in institutions", "knowledge about GM crops", "reading food labels", "annual income" and "age" are variables that can explain 84.6 % of the variance of dependent variable (attitudes towards GM food crops).The findings of this study will have application for policymakers to promote the development of GM food crops in the country.
  Keywords: biotechnology, genetically modified, new agriculture, Qazvin county
 • Mosayed Gholami*, Amir Hossein Alibaygi, Moslem Savari Pages 439-456
  The country of Iran, with an average annual rainfall of less than one-third of the world average, is located in arid and semiarid regions and has always been prone to drought conditions and also is confronted every few years with it. The overall aim of this qualitative study, carried out by phenomenological method, was conducted to investigate the views of farmers and drought identifies behaviors in dealing with it. In this study, the rural society of Sarpol-e-zehab as most experienced drought, were chosen. Notified cases were identified using a snowball. Data from this study were collected using in-depth interviews and direct observation beside the use of photographs, internet and libraries. Data analysis was based on collaizzi pattern. Based on the results, farmer's perceptions of drought were different, as a kind of fatalism, some participants attributed the drought to God and others believed that climate change causes by drought. It was found that some of the participants introduced their behaviors drought agent. According to the farmers drought has been caused for their own behavior and their own abuse and cruelty to each other and theirattitude. Some other look at drought as a reflect of their bad chance. Therefore, it is recommended that measures be taken with classes the necessary training and provide training and transfer of knowledge to farmers about the causes and management of drought.
  Keywords: confronting, Drought, perception, phenomenology, Sarpol, e, Zehab
 • Azam Nejatian Pour*, Abdolkarim Esmaeili Pages 457-467
  Food Industry has an important impact on domestic economy and food security. Moreover, food export can have a significant impact on non-oil exports. So, this study aims to identify and prioritization of factors affecting the export of food industry products in Khorasan Razavi province. For this purpose, based on experts’ views and review of previous studies, the factors were classified into five main groups; macro economic, business and market, technical, financial and credit and the exchange process factors. Then, interviewed with sixty experts and after that the Fuzzy Delphi method was used for prioritization of these factors. The results showed that the stability of exchange rates, international trade, marketing and research and development (R&D), banking facilities, sanitary regulations and quality standards, have the highest priorities in each groups.
  Keywords: food industry products, Fuzzy Delphi method, Khorasan Razavi province
 • Mohammad Ghahremanzadeh*, Masoumeh Rashid Ghalam Pages 469-480
  Meat has always been one of the most important commodities for Iranian households, and most of the times have had the largest households’ budget share among the goods and beverages groups. This study aims to estimate and forecast the seasonal price of meats in Iran. To address this aim, we used seasonal data of chicken, beef and lamb for the period of 1998-2011. In this context, first HEGY test was applied to check the seasonal unit root, then Fanses & Paap’s periodic unit root test and Boswijk & Franses’s seasonal periodic behavior test were used. Results indicated that periodic autoregressive model of order one [PAR(1)] is the best fit for chicken price forecasts. The seasonal unit root test for beef and lamb also gives that they follow autoregressive moving average patterns; therefore ARIMA model is a suitable model to forecast the prices of these commodities.
  Keywords: Iran, meat price, periodic autoregressive model, regression, based model.
 • Seyed Mojtaba Mojaverian, Sina Ahmadi Kaiji, Marzieh Aminravan Pages 481-491
  Today climate change is one of the most important environmental challenges of 21 century that cause serious economic consequences. This study has been done due to important of climate change and its effect on agricultural sector with purpose of investigating the effect of climate variables on land rent in Golestan province by using Ricardian approach and panel data at 1981 to 2011. Thus, temperature, precipitation and production cost data have been used. The results of Ricardian model show that temperature and precipitation variables have a negative and a positive effect on agricultural rent, respectively. In other words with increase 17.25°C of temperature, rent of agricultural land have been reduced and with increase 259.72 mm of precipitation, rent of agricultural land have been increase. Also the results of different scenarios during past years show that climate change had negative effect and decrease 38 percent rent of products in future. According these results, development of new varieties and new hybrids of resistant products and improve of water resources management to tackle the problem of water shortage, risk of temperature changes and other weather conditions have been suggested.
  Keywords: agricultural land rents, climate change, Golestan province, Ricardian approach, panel data
 • Masoud Bijani*, Seyed Mahdi Mirdamadi, Gholam, Hossein Karami Pages 493-502
  Extension productivity as a process are combined of efficiency, effectiveness, intellectual orientation and attention to the standard quality levels for the system that have to be consider its goal in obtaining maximum benefits and potentials regarding to current resources and facilities. Such organized process requires an extensive awareness from all effective factors in productivity improvement and increase from which the achieved results can be available for planners, policy-makers and administrators. The purpose of this causal- correlative study was to investigate affecting factors of apicultural extension productivity in Caspian zone, Iran by applying path analysis. Research population was all beekeepers of Caspian zone (5273 people) that out of which, 315 beekeepers were selected through stratified random sampling method. The research tool included a questionnaire that validity of which was confirmed by a group of professionals. A pilot study was conducted during the Cronbach's alpha test which was calculated to determinate the reliability of data collection instrument and was found to be in acceptable range from 0.68 to 0.81. Results showed that age of beekeepers, had a negative effect and use of audio-visual equipment, personal communication channels; apiary area and adoption of innovations have a positive effect on apicultural extension productivity. Also two variables of beekeeper’s age and apiary area affect the apicultural extension productivity directly and indirectly by influencing on the use of audio-visual equipment, personal communication channels and adoption of innovations. In this analysis, beekeeper’s age and adoption of innovations had minimum and maximum direct effects respectively on apicultural extension productivity. Also, Beekeeper’s age had maximum indirect effect. Based on the findings, some executive recommendations have been presented at the end of the article.
  Keywords: apiculture, Caspian zone, extension productivity, path analysis
 • Mohammad Reza Alirezaei, Masoumeh Rajabi Tanha*, Gholamhossein Abdollah Zade Pages 503-516
  Current research aims to measure inter-provincial efficiency by balance model under agricultural policies to reduce chemical inputs (fertilizers and pesticides) for wheat and barley crops. Therefore data for wheat and barley related inputs such: land, seed, fertilizer (nitrate, phosphate and other fertilizer), pesticides (insecticide, herbicide and fungicide) and yield was collected through office of statistical and information, affiliated to the Ministry of Agricultural Jihad in cropping year 2008-2009. Using basic CCR model (disregarding strategic policies), balance model (considering strategic policies) and balance factor (ratio of score extracted from current two models) the provincial efficiency was calculated. The results showed that despite some deprived provinces (Eilam, Bushehr, Lorestan, Charmohal & Bakhtiari and Khozestan) attain high score in balance factor but they have been in low level of efficacy because of considering agricultural sustainable development macro policies. While some developed province (Tehran, Qom, Esfahan, Mazandaran and Markazi) have favorite situation in efficiency score but weak score in balance score. This implies that these provinces couldn’t reflect on agro-environmental macro policies.
  Keywords: agricultural sustainability, balance factor, balance model, data envelopment analysis, inter, provincial efficiency.
 • Mojtaba Noori, Hasan Sadighi*, Hossain Shabanali Fami, Narjes Kaboli Pages 517-527
  Planting the poplars is the prominent application to extend carbon pools as well as replacing for bioenergy and cellulose limitation. Ranking and evaluating of biomass production of saplings at the end of first growth is accordant with the next growing seasons. Therefore, this research modelled the different applicable allometric equations in order to increase the certainty of estimation of biomass of P. deltoides within Talookola nursery in Sari. The number of twenty five cuttings with 25 cm length was planted in 2011 within 1*1 m plots which had constant and same conditional site and experiment with three replications. The number of 4, 12 and 18 saplings randomly was selected from the three diameter classes (0-1, 1.1-2, 2.1-3 cm), respectively and after separating the roots and stem they were oven-dried at 85ºC for 48 hours to measure weight/wet weight ratio. Collar diameter and height were the variables for modelling allometric equations. The results showed that the logarithmic model related to above-ground biomass including collar diameter (D) and as well logarithmic models including product of diameter square and height (DBH2 × H) associated with below- and total ground biomass had the highest accuracy with the best goodness of fit data. Moreover, multivariate empirical models which did not have multicollinearity (VIF < 10) were presented, as such. However, they were not well fitted compared to aforementioned optimal models. The presented models can be considered as the applicable tools for estimation of biomass production and of carbon sequestration (in per year) of the studied species.
  Keywords: annual revenue, bio, energy, biomass, carbon sequestration, wood culture
 • Elham Faham*, Ahmad Rezvanfar, Seyed Hamid Movahed Mohammadi Pages 529-540
  The present study was conducted to analyzing integration of sustainability concepts into approved outlines of compulsory specialized courses in the six agricultural disciplines in the last 20 years using mix content analysis method. Population in this analysis was all of the approved outlines of compulsory specialized courses of agricultural disciplines at the agricultural and natural resources college of university of Tehran in during 1370-90. The samples were disciplines that 1365's and 1383's outlines were available simultaneously. Therefore, 191 courses have been analyzed. The results indicated the low mean of the integration level of sustainability categories in analyzed disciplines. Environmental sustainability category has allocated the highest level of integration to itself with 3.41 percent among other categories. Hence, content of compulsory courses of analyzed disciplines have been trended toward environmental category. In addition, institutional, social and economic categories priorities have been the second to fourth respectively in integration level of sustainability concepts. Keywords: agriculture, content analysis, curriculum, sustainability, University of Tehran
  Keywords: agriculture, content analysis, curriculum, sustainability, University of Tehran
 • Parisa Najafloo*, Jafar Yaghobi, Enayat Abbasi Pages 541-550
  The purpose of this study was to assessing components of Information seeking behavior of agricultural graduate students and factors associated with this behavior in University of Zanjan. Agricultural graduate students of Zanjan University formed the statistical population of this descriptive correlational study (N =250). The sample was estimated using Cochran's formula (n=80) and stratified random sampling method used for selecting samples. The questionnaire used for collecting data. The validity of questionnaire was confirmed by feedback of related faculty members. A pilot test was conducted to deter mine the reliability of the questionnaire. Cronbach's alpha was estimate between 0.71-0.87). Results showed that the most incentive of students from information seeking are conducting research, updating and maintaining up to date in their field study. Conference proceedings, Indexes, reference books and the magazines include the most used source of information from viewpoint of students. Being authentic source, listed in the ISI and ISC indexes are the most important measure of resources from viewpoint of students Inclusion in ISI and ISC indexes. General search engines, free web sites, e-resources and personal efforts are most important channels of information seeking. Using factor analysis, problems of access to information summarized in six factors including Internet and computer service problems, limitations of accessing to the resources, the high costs of data bases sharing and communication problems, lower levels of research skills, computer hardware and software issues and problems of university facilities. These factors explained 36/60% of the total variance problems of access to information.
  Keywords: agricultural students, barriers to information access, information, information, seeking behavior.
 • Esmaeil Pishbahar*, Smaneh Khodabakhshi Pages 551-558
  In order to evaluate Effects of Elimination Subsidies of Agricultural Inputs such as fertilizers, toxin and energy on Crop Cultivation Pattern is used the approach of Positive Mathematical Programming (PMP) with Maximum Entropy techniques. Tehran province has 19% of the country's population and 40% of the market provided, it is politically, and sociality a good sample to examine the effect of elimination of agricultural inputs. PMP methodology based on simulated data base year (crop year 1389-90) changes in acreage products. Policy limits are expressed in terms of four scenarios and the results indicate that acreage of cotton products, Onion, Cucumber and Melons are sensitive to changes of input prices rather than the other crops Corn, wheat and alfalfa also show little sensitivity to changes of prices.
  Keywords: crop planting pattern, maximum entropy, positive mathematical programming, Tehran province.
 • Mina Mousavi, Mahnaz Mohamadzade*, Mehrdad Poya, Behnam Safari Pages 559-568
  Information in agriculture and rural development is the most important element for Improving efficiency and effectiveness of other production and development resources. Jahad-e-Keshavarzi’ experts and Agricultural Engineering and Technical Consulting Services’ Experts are one of the important elements in informing farmers and improving agricultural productivity. So they should have sufficient updated information on agricultural activities. The purpose of this study is to investigation of effective factors on Information Seeking Behavior of Jahad-e-Keshavarzi and Agricultural Engineering and Technical Consulting Services’ Experts in Meshginshahr Township. A descriptive- correlation survey approach is applied in this study. Sample for this study was selected based on random sampling and Cochran formula of the population of research (n=100). The results showed that the main motivation of participants for seeking information was their interest to job promotion. The top three mostly used information sources by experts were "Persian books", "scientific technical reports", and "Internet Websites". Regarding communication channels: In-service training courses, office library and "TV" were three top communication channels. "Lack of time flexibility for doing job tasks" was the main barrier to seeking information. Also, there were significant positive relationships between motivations for seeking career information, the extent of use of channels and sources, job satisfaction of experts and “their information behavior”.
  Keywords: advisory services firms, agricultural experts, agricultural office, information, seeking behavior.
 • Abbas Mirzaei*, Mansour Zibaei Pages 569-577
  An important feature of agriculture is the high level of production, market and financial risks faced by farmers. There are different policies, programs and measures that contribute to the reduction of these risks. The farmers prefer programs that reduce the income risk and increase the income level. Crop insurance is one of the best these programs. The purpose is to determine the best option of Pistachio supplemental insurance from the perspective of Pistachio Growers in Rafsanjan district. Therefore, net income per hectar for different options was simulated and the best option was determined according to stochastic dominance criteria. Six years data of price, yield, production cost per hectar, premium and compensation per hectar were used for this analysis. The results showed that three options of Pistachio supplemental insurance exhibited first degree stochastic dominance over the refusal of insurance and results of stochastic dominance with respect to a function indicated that for risk aversion less Pistachio Growers, the third option but at risk aversion greater, the second option is the best option.
  Keywords: pistachio, Rafsanjan, stochastic dominance criteria, supplemental insurance options.
 • Nasrin Ohadi*, Jaleh Kurki Nejad Pages 579-588
  With regard to the role of agricultural production cooperatives are in improving the system of interest-taking, increased income, employment, provision of basic necessities and equal distribution facilities, necessary to the function of these companies be carefully evaluated. Therefore, the present study aimed at identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats agricultural production cooperatives have been done. Method of study is descriptive-survey. Data from questionnaires and interviews collected in 2013. The data were analyzed using the SWOT matrix. According to the results, 9 strengths against 15 internal weaknesses and 17 external opportunities against 7 external threats identify and investigate. A total of 26 strengths and opportunities as advantage and 22 weaknesses and threats as constraint and bottleneck agricultural production cooperatives are facing. Therefore success threshold of cooperative was high and the provision of appropriate strategies and use of strengths and opportunities in order to overcome the weaknesses and threats can be added to the success of cooperatives
  Keywords: agricultural production cooperatives, city of Sirjan, SWOT matrix.
 • Omid Mehrab Ghochani, Saeid Mohamadzadeh* Pages 589-598
  In the beginning of the 2000s, the curriculum of Agricultural Extension and Education undergraduate program has been revised. Toward decreasing its inefficiency agricultural minor courses has been added to the curriculum. After a decade of implementing the curriculum, its quality is questionable. In this regards, this study was undertaken to assess the quality of Agricultural Extension and Education' minor courses in Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources. Regarding data collection this study was a quantitative and descriptive–survey based. All 120 B.A. graduates of Agricultural Extension and Education course at the University in three consecutive periods were considered as the statistical population (N=120). From which 92 graduates were selected randomly as a sample based on Krejcie and Morgan's table. Researcher-made questionnaire consisting of two main constructs of quality was based on the World Bank's two main elements of definition of quality: "Learning outcomes" and "Learning environment" which were measured using the five point Likert scale. The results stated that most participants tend to prefer to have name of their course on their final certificate and in their opinion the subjects were useful. The respondents also assessed the variable of learning environment at an undesirable level and the variable of learning outcomes and the quality of the subjects at a desirable level. They also found that the faculty members of other courses did not have a positive outlook towards students of Agricultural Extension and Education course. They also declared that agricultural promotion and training course at the present state cannot prepare students to enter the job market. The type of subject selection for the course and the type of family activities presented a significance difference between the main research variables.
  Keywords: agricultural extension, education program, curriculum development, minor's courses, quality
 • Heshmatoalloh Saadi, Seyed Mohammad Jaafar Esfehani* Pages 599-608
  Agricultural sector is one of the most important economic sectors in Southern Khorasan province and due to climatic constraints requires strong organizational structure for suitable policy and planning. Organizational effectiveness requires motivated and mental health employees to perform their duties. Job burnout has adverse outcomes for the organization and must take measures to control it. The first step should be to examine the prevalence and factors affecting this phenomenon. The main purpose of this study was survey burnout of Southern Khorasan Agricultural Jahad Organization’s employees using job demand-control-social support model. The sample of study consisted of 122 employees of Southern Khorasan Agricultural jahad Organization. The questionnaire validity confirmed using expert opinion and Cronbach's alpha coefficient for job demand, job control, coworker support, supervisor support and job burnout were 0.74, 0.82, 0.77, 0.80 and 0.78 respectively. Results of the study showed that there was significant relationship between burnout and job demand, job control and social support. The results of hierarchical regression showed that just job demands and work experience have able to predict 30.4% of changes on job burnout and job control and social support are not moderated the effects Job demands. At the end, to reduce of job burnout suggested creates social structures and networks, and more interaction with the staff director and definition of appropriate mechanisms in order to give control to the employees
  Keywords: Agricultural Jahad Organization of Southern Khorasan province, job burnout, job control, job demand, social support
 • Vahideh Ansari*, Hasan Mirzaee Pages 609-621
  Setting the price of water equal to its economic value has important role in the management of water demand, especially in the recent water crisis. One of the main components in determining economic value of water is the price of the product. Therefore, it is important to adopt precise supportive policies on pricing the product. Therefore, the purpose of the present study is to analysis the effect of guaranteed price policy for sugar beet on the real value of water and its optimal allocation in Neyshabur. To this end, at the first, the appropriate functional form conformed to the production technology of the sugar beet was selected based on econometric criteria and using information about 95 farmers in the year 2011 which were selected by two stage sampling method and marginal productivity of water was calculated. Then, the economic value of water was analyzed in several scenarios considering different guaranteed prices. The results show that the best functional form for the production function is Translog function and economic value of water based on 2011 price was estimated1430.5 Rails per cubic meters which has major difference with the farmers paying price. Moreover, the results indicate that imposing different guaranteed prices for sugar beet will lead to significant differences in the economic value of water. So, for improving efficiency of water use, guaranteed price of agricultural products should be determined with more caution so as to reflect the real value of water for preventing wastage of it.
  Keywords: economic value of water, functional form, guaranteed price policy, Iran, sugar beet
 • Seyed Nematollah Mousavi Pages 623-632
  In this study, the relationship between environmental quality and trade liberalization in developed and developing countries during the years 1990-2013 were examined.in this context the two indicators of carbon dioxide emissions (air pollution) and organic materials (water pollutions) was used to demonstrate the quality of the environment. The results of modeling the combined data for the two groups of developing and developed countries, showed that the long term relationship between variable quality of the environment and trade liberalization. Also, there is an environmental Kuznets curve for both types of pollution to air pollution in developed countries and developing countries was approved. On the other hand, the results showed the absence of water pollution in developing countries is the graph above.
  Keywords: air pollution, environmental Kuznets curve, trade liberalization, water pollution
 • Mohammad Sadegh Sabouri*, Ali Nouri Emamzadeh Pages 633-644
  Reduced rainfall and consequently reduce agricultural water resources the use of technologies that could Influence on water consumption It is essential. This study was conducted to investigate role of extension factors in the adoption of water conservation technologies in Semnan province. The methodological approach in this research was a causal-regression and applied survey. Independent variable included extension methods and dependent variable was adoption rate of water conservation technologies by farmers in the Semnan province. The statistical population of about 14,000 farmers in the Semnan province in which the city settled quartiles based on Cochran's formula was used to determine sample, n= 215 but For more correct, this number rose to 220 and 212 analyzable questionnaires were checked. In conclusion, these factors totally explained 54.2 percent of the adoption. Collaborative-facilitated methods were explained 16.4 percent of variance related to water conservation technologies. Using of technologies in exhibitive farms and distribution of video films included 25.3 of the variance, two variables of technology adoption by farmers and training samples (7.7%) explained and finally in the fourth step, the two variables through the use of technology consulting careers with advocacy and education consulting (4.8%) were in the process.
  Keywords: adoption, extension factors, Semnan province, water conservation technologies