فهرست مطالب

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - سال هشتم شماره 27 (پاییز 1394)
 • سال هشتم شماره 27 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدعبدالمجید جلایی، هدیه میر، اکبر رحیمی پور* صفحات 1-13
  فساد عارضه ای است که الگوسازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده ها و ردیابی آن از دیدگاه تجربی دشوار و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی حساسیت برانگیز است. همچنین یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و رونق بورس بازدهی سهام بورس اوراق است. براین اساس سوال اصلی پژوهش این است که آیا حکمرانی خوب بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد؟ برای پاسخ به سوال نمونه ای شامل 25 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 0932 0931 انتخاب شده و از طریق روش - داده های تابلوئی تاثیر شاخص های فساد بر بازدهی سهام بررسی شده است. نتایج نشان داده است که هرچه شرایط حکمرانی خوب به سمت بهبود حرکت کند بازدهی سهام نیز افزایش می یابد. این مسئله از آنجا دارای اهمیت است که شاخص های حکمرانی خوب عاملی برای ایجاد ثبات و امنیت در بازار بوده و می توان شرایط معاملات و در نتیجه رونق بازار را مهیا نمایند. بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت که برای ایجاد شرایط باثبات در بازار و ایجاد بازدهی بلندمدت باید شاخص های فساد را به سمت حکمرانی خوب بهبود بخشید که در این صورت است که بورس تنها بر اساس نمادهای اقتصاد واقعی حرکت خواهد کرد.
  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، شاخص های فساد، بازدهی سهام
 • محمد رحیمی، ابوالفضل شاه آبادی صفحات 15-33
  این مطالعه به بررسی نقش جریان اطلاعات در پیشبینی بازده سهام بازار بورس ایران میپردازد. بدین منظور مدلهای تجربی تصریح شده در پژوهش با استفاده از آمار ماهانه دوره زمانی دیماه 9731 تا دیماه 9711 برای بررسی ارتباط مذکور در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شدند. نتایج بیانگر آن است در حالی که بازده بازار سهام ایران از قابلیت پیشبینی بالایی برخوردار است، اما منابع پیشبینی پذیری بازده سهام به طور قابل توجهی بسته به سطح جریان اطلاعات موجود در بازار، متفاوت و گوناگون است، بطوریکه اهمیت و ارتباط بخش خودهمبستگی مرتبه اول بسته به نوسان موجود در بازار کاهش یافته و به طور معکوس اهمیت و اعتبار مدل چند عاملی قیمتگذاری دارایی با افزایش نوسانات بازار افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد در دوره- های دارای اطلاعات بالا در بازار، ریسک بازار محلی و تغییرات در قیمت نفت بازده کل سهام را تحت تاثیر قرار میدهد.
  کلیدواژگان: پیشبینی پذیری، جریان اطلاعات، بازده سهام، خودهمبستگی، نوسان
 • محمد احسانی فر*، رضا احتشام راثی صفحات 35-51
  سیاست گذاران پولی به منظور جلوگیری از زیان های ناشی از تغییرات از هم گسیخته نرخ ارز، همواره درصدد یافتن روشی مناسب برای پیش بینی نرخ ارز بوده اند. لیکن ویژگی های چند بعدی نرخ ارز باعث رفتار پیچیده و غیرخطی آن شده است. یکی از روش های سنتی پی بینی، تجزیه و تحلیل سری زمانی است که بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده است. در مورد عملکرد این مدل های سنتی بعضا تردیدهای ایجاد شده است. یکی از روش های جایگزین، شبکه های عصبی مصنوعی است که در برخی از موارد توانایی بالقوه خوبی برای پیش بینی سری های زمانی از خود نشان دادهاند. در این مقاله، پس از مرور پژوهش های انجام شده در مورد توانایی پیش بینی مدل های خود توضیح جمعی میانگین متحرک 1 و شبکه های عصبی مصنوعی 2، به مقایسهی این دو روش برای پیش بینی نرخ روزانه ارز در 2112 پرداخته شده است. نتایج /1/ 1991 لغایت 1 /1/ دوره ی از سال 1 تحقیق نشان داده است که روش شبکه های عصبی تخمین های بهتری نسبت به روش میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته ارائه میکند. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار STATGRAPHICSو MATLABو داده های اقتصادی کشورهای استرالیا، کانادا، ژاپن و انگلستان و نرخ ارز 3 آن کشورها نسبت به دلار آمریکا استفاده شده است.
  کلیدواژگان: نرخ ارز، بازار سرمایه، پیش بینی، شبکه های عصبی مصنوعی، خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته
 • میثم علی محمدی، علی رستمی، میرفیض فلاح شمس صفحات 53-68
  در اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی، تلاطم)منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی می باشد(و دست کاری در سهام استفاده می گردد. اعمال دامنه مجاز نوسان دارای اثراتی هستند که برخی از آن ها مفید و برخی مضر می باشند. یکی از مهم ترین اثرات اعمال دامنه مجاز نوسان، اثر ربایش است که در اکثر بورس هایی که از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند به اثبات رسیده است. اثر ربایش در بورس اوراق بهادار تهران به اثبات رسیده است و در این مقاله برآن هستیم تاثیر نوع معامله گران به تفکیک حقوقی و گروهی در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران را مشخص نماییم. به عبارت دیگر در این تحقیق می خواهیم علت این اثر را در بورس تهران مورد بررسی قرار داده و نقش هر کدام از سرمایه گذاران فعال در بازار را در بروز این اثر مشخص سازیم. در ادامه در مورد خرید گروهی و ساز و کار آن بحث خواهیم کرد و مقایسه ای بین فعالیت این دو دسته معامله گران در بورس انجام خواهیم داد.
  این تحقیق، از نوع مطالعه توصیفی همبستگی مبتنی بر داده های سری زمانی است، که 01 شرکت پذیرفته - شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 0930 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. شیوه انتخاب نمونه از طریق غربال گیری و روش غیراحتمالی است. برای آزمون این ارتباط از مدل های سری زمانی و رگرسیون خطی استفاده شده است. مطالعات صورت گرفته در این مقاله بر روی 01 شرکت مورد بررسی)کاشی و سرامیک سینا، قند لرستان، ایران ترانسفو، زامیاد، صنایع آذراب، کالسیمین، فولاد مبارکه اصفهان، قند پیرانشهر، شکر شاهرود، توسعه معادن و فلزات(حاکی از آن است که بجز یک مورد)شکر(در تمامی شرکت ها نقش سرمایه گذاران حقوقی در بروز اثر ربایشی بیشتر از سرمایه گذاران گروهی بوده است. علت انتخاب این شرکتها به عنوان نمونه، نوسان بالا، حجم معاملات بیشتر و اینکه در طول دوره زمانی تحقیق، بیشتر روزها نماد سهام باز بوده است.
  کلیدواژگان: دامنه مجاز نوسان، اثر ربایش، معاملات حقوقی، خریداران گروهی، بورس اوراق بهادار تهران
 • علی راه نشین صفحات 69-81
  اوراق تاخت از بزرگترین اوراق مشتقه در بازار مشتقات می باشند. اوراق تاخت تورم با توجه به شرایط تورمی ایران می توانند ابزار مناسبی برای پوشش ریسک تورم برای طرفین تجاری به حساب آید. اوراق تاخت تورم گونه ای از اوراق تاخت جریانات نقدی آتی به شمار می روند که از نظر اسلامی مبادله جریانات آتی دچار شبهات غرر، ربا و قمار و... می باشند. راهکار این مسئله استفاده از دارایی های واقعی در ایجاد جریانات نقدی می باشد. راهکار قرارداد مرابحه دوره ای مورد استفاده اندیشمندان مسلمان در تصحیح قرارداد تاخت نرخ سود قرار گرفته است. این راهکار می تواند جایگزینی برای تاخت نرخ تورم نیز به شمار آید. برای ارتقای این روش در این مقاله راهکار ترکیب قرارداد مرابحه و اجاره به شرط تملیک پیشنهاد گردید که می تواند ابزار کارایی برای ایجاد انواع قراردادهای تاخت جریانات نقدی از جمله اوراق تاخت نرخ تورم باشد.
  کلیدواژگان: اوراق تاخت تورم، مشتقات تورم، ابزارهای مالی اسلامی
 • شکرالله خواجوی، علی فعال قیومی صفحات 83-95
  این پژوهش به صورت تجربی به بررسی کاربرد نظریه دورنمای تجمعی در بورس اوراق بهادار تهران و اثر آن بر بازده سهام می پردازد. بر این اساس در این پژوهش از مدل ارائه شده توسط باربریس و هانگ (2008) استفاده شده است. بر مبنای این مدل چنانچه سرمایه گذاران در بازار سرمایه دارای اولویت هایی مشابه با نظریه دورنمای تجمعی باشند، سهام هایی با چولگی مثبت بایستی به طور متوسط بازده کمتری را کسب نمایند. جامعه آماری این پژوهش شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال های 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از دو معیار اصلی برای پیش بینی چولگی مورد انتظار استفاده شد که شامل چولگی گذشته و چولگی گروهی بود. نتایج نشان می دهد معیار چولگی گذشته نسبت به معیارهای چولگی گروهی در پیش بینی چولگی مورد انتظار بهتر عمل می کند. به علاوه رابطه ای منفی و معنادار میان چولگی و بازده سهام وجود دارد که تایید کننده کاربرد مدل باربریس و هانگ در بازار اوراق بهادار تهران است.
  کلیدواژگان: بازده سهام، چولگی گذشته، چولگی گروهی، نظریه دورنمای تجمعی
 • تقی ترابی، مهدی تقوی، محمد نصیری* صفحات 97-117
  دستیابی به رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذااری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پایر است. برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و کذارا، بذه ویذبه بذازار سرمایه کارآمد، ضروری است. نظام مبتنی براقتصاد بازار در سطح کلان بر بازارهای چهارگانه)بذازار کذا،، بذازار کار، بازار پول و بازار سرمایه(استوار است که در بین آنها دو بازار)بازارپول و سرمایه(در ارتباط با بخذ مذالی می باشند. بخ مالی روی دوم سکه اقتصاد هر کشوری است کذه در واقذع مکلذب بخذ قیییذی اقتصاداسذت. عللکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخ قیییی و مالی کذارا، مکلذب، قدرتلنذ دو تحذت نظارت است. فعالیت این دو بخ در کنار هلدیگر شرط، زم وکافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسذوب میشود. در این تحییق به بررسی اثرات بخ بانکی و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی و هلچنین رابطه علیت بین رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه و بخ بانکی با استفاده از مدل پنب دیتا پرداخته شده است که نتیجه برآورد مدل نشان داد که در دوره زمانی 4152 5991، متغیرهای بازار سهام بر سطح تولید و رشد اقتصادی کشورهای مورد - مطالعه تاثیرات منفی و غیرمعنادار داشته است. بعبارت دیگر با استفاده از این نتایج می توان بیان کرد که در دوره مورد نظر، بازار سهام بر رشد اقتصادی در این کشورها بی تاثیر بوده است. در میابب، متغیرهای بخ بانکی بر سطح تولید و رشد اقتصادی کشورهای مدنظر تاثیرات مثبت و معنادار دارند.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، رشد و توسعه اقتصادی، پنب دیتا، علیت گرنجر
 • هستی چیت سازان *، مسعود کیماسی صفحات 119-132
  در این پژوهش تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفت و اثرات روانشناختی فعالیت های سرمایه گذاران در معاملات آتی ارائه شد. عوامل احساسی نقشی اساسی در تصمیم گیری های فردی در بازارهای مالی دارند. در پارادایم مالی رفتاری، عنوان می شود که عوامل متعددی بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر داشته و موجب می گردند آنها تصمیم گیری منطقی نداشته باشند. احساسات سرمایه گذاران از مهمترین آنهاست. در این بررسی از داده های روزانه ی معاملات آتی سکه طلا در بورس کالای ایران در بازه ی زمانی 6 فروردین 1388 تا 6 خرداد 1392 استفاده شده است. برای بررسی تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتی از طیف وسیعی از مدل های متقارن و نامتقارن خانواده GARCH شامل مدل هایGARCH، GARCH-M، GJR-GARCH، GJR-GARCH با در نظر گرفتن GARCH-Mاستفاده شده است. این مدل ها از جمله روش های موثر برای متمایز نمودن نوسان پذیری حاصل از احساسات سرمایه گذاران در بازارهای آتی هستند. نتایج پژوهش حاصل از برازش مدل های مختلف خانواده GARCHبیانگر آن است که نوسانات احساسات تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات بازار آتی سکه طلا در ایران دارد.
  کلیدواژگان: احساسات سرمایه گذاران، بازار آتی، نوسان پذیری، . GJR، GARCH
|
 • S. Abdolmajid Jalaei, Hedyeh Mir, Akbar Rahimipour Pages 1-13
  Corruption is a problem that theoretical modeling of complex data access trace collected from an experimental point of view, difficult and politically sensitive it is to fight.'s Economic boom boom one of the most important factors stock markets ROI security is therefore the main research question is whether good governance on stock returns in the stock market affects?To answer the question, a sample of 52 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 1390-1385 were selected through panel data approach is to evaluate the impact of corruption Brbazdhy stock. Results have shown that good governance as conditions move towards improving the efficiency of the stock increases. Since it is important that indicators of good Hmkrany an agent for security and stability in the market and trading terms, and thus can provide a boost to the market. Therefore, based on the results of this study can be said to create a stable market conditions, and establish long-term returns Should be left to the good governance and corruption indicators improved, in which case the stock will move only by symbols of the real economy.
  Keywords: good governance, corruption indices, stock returns
 • Mohammad Rahimi, Abolfazl Shahabadi Pages 15-33
  This study explores the role of information flow in stock return predictability in Iranian stock market. The empirically motivated models estimated using the monthly data of the Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 2001:01 to 2011:12. While Iranian stock market return is high predictable, the source of return predictability is shown to vary considerably with information flow. The results show that the relevance of the first-order autocorrelation decreases with volatility and reversely, the relevance of a conditional multifactor asset pricing model increases with volatility in this market. Furthermore, the results indicating that the local market risk and changes in oil price affect the expected aggregate return in periods of high information.
  Keywords: Predictability, Information flow, Stock Return, Autocorrelation, Volatility
 • Meysam Alimohammadi, Ali Rostami, M. Feyz Fallah Shams Pages 53-68
  In most of the world's capital markets shows that they exercise volatility range in order to achieve goals such as preventing price(the means of volatility is sharp change) manipulation and reducing market turbulence and emotions.Allowable fluctuation range of actions have effects, some of which are beneficial and some are harmful. Allowable volatility range is the price range of a share in a workday; this means that the share’s changes in that day cannot exceed or become less than this limit. Therefore this range reduces market manipultion and emotions.Beside varied advantages of exercising volatility range, there are some disadvantages and researches have been done that some allege efficiency and some allege inefficiency of this phenomenon.In this study, the type of cross - correlation is based on time series data, which are 10 companies listed in Tehran Stock Exchange for the fiscal year 1391 have been selected. The method of sampling is Through screening and Convenient. To test this correlation and linear regression was used to model time series.Results show that between the examined corporations(Ceramic and tiles of Sinai, Iran Transfo, Industry of Azarab, kalsimin, The steel of Esfahan Mobarake, The Suger of Shahrod, Development of Mines and Metals, zamyad, The suger of Lorestan, The Suger of Piranshahr) 1 corporatin (gheshekar) In all companies, the role of institutional investors in incidence due to more attractive investment group. Chosen because these companies, for example, high volatility, higher trading volume during the period of investigation and that more time was open stock symbol.
  Keywords: price limit, magnetic effect, Institutional trading, Buyers group, Tehran Stock Exchange
 • Ali Rahneshin Pages 69-81
  Swaps are most important derivatives in the world's derivatives market. Inflation swaps due to inflationary conditions in Iran can be useful instruments to hedge inflation for business parties. Inflation swaps are some kind of future cash flow swaps and in islamic finance are with doubts of gharar, usury and gambling. Solution to this problem is the use of real assets in cash flow. Periodic murabahah contract is an alternative that used by Muslim scholars for interest rate swap. This contract can also be considered an alternative to the inflation swaps. In this article to improve this solution, we propose the combinated contract of Murabahah and Leasing. This method have no any doubts and is an efficient method to create different types of future cash flow swaps such as inflation swaps.
  Keywords: Inflation swaps, Inflation derivatives, Islamic financial instruments
 • Shokrolah Khajavi, Ali Faal Ghayoumi Pages 83-95
  This paper aims to investigate the application of Cumulative Prospect Theory (CPT) and its effect on return in Tehran Security Exchange. The Barberis and Huang (2008) model is used in this paper which predicts that if traders in the stock markets have cumulative prospect theory preferences then the positively skewed stocks should on average have lower returns. Research statistical population consists of 89 companies of Tehran Stock Exchange during 2007 to 2012. Two measures of expected stock skewness are used that consist of past skewness and group skewness. The results show that past skewness is better predictor to expected skewness than group skewness. Furthermore, there is a significant negative relationship between skewness measures and return that verify the Barberis and Huang (2008) model in Tehran Security Exchange.
  Keywords: Returns of stock, Past skewness, Group skewness, Cumulative Prospect Theory (CPT)
 • Taghi Torabi, Mahdi Taghavi, Mohammad Nasiri Pages 97-117
  Achieving long term and sustainable economic growth in any country is made possible by optimal mobilization and allocation of investment resources in the country's national economy. Extensive and efficient financial markets, in particular efficient capital markets, are essential to achieve this goal. Market economy-based system at the macro level is established on four markets (product market, labor market, money market, and capital market) which among them, two markets (money market and capital market) are associated with the financial sector. The second coin of any country’s economy is its financial sector, which is in fact complementary to the real sector of the economy. The optimal performance of an economic system depends on two efficient, complementary, powerful, and supervised financial and real sectors. The collaboration of these two sectors is a necessary and sufficient prerequisite for an optimal economic system.In this study, the effects of banking sector and capital market on economic growth as well as a causal relationship between economic growth and capital market development and banking sector were investigated using the panel data model. The estimation result of the model indicated that during 1995 to 2014, stock market variables had insignificant negative effects on the production and economic growth of the study countries. In other words, according to these results, it could be stated that during the period in question, the stock market had no effect on the economic growth of these countries. In contrast, banking sector variables had significant positive effects on the productions and economic growth of these countries.
  Keywords: Financial Development, Economic Growth, Development, Panel Data, Granger Causality
 • Hasti Chitsazan, Masoud Keimasi Pages 119-132
  This paper examines the effect of investors sentiments on the gold coin futures marketand presents a clear description of psychological effects of investors behavior in futures market. Sentimental factors have an essential role in individual decision making in financial markets. Within the behavioral finance paradigm, it is argued that numerous factors affect the behavior of investors and cause they do not have rational decision making. The investor sentiment is the most important of them. We use daily data from the gold coin futures in the Iran mercantile exchange covering the period from 1388/1/6 to 1392/3/6. We use different symmetric and asymmetric GARCH models including GARCH، GARCH-M، GJR-GARCH، GJR-GARCH with GARCH-M. These models are useful methods of discriminating between the volatility arising from investor sentiment in the futures market. we find that volatilities of sentiments have significant positive effect on the volatilities of gold coin futures market in Iran.