فهرست مطالب

تحقیقات بتن ایران - سال هفتم شماره 2 (پای ی ز و زمستان 1393)
 • سال هفتم شماره 2 (پای ی ز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • حمید ناصری، حسن افشین، آیدین طوفانی میلانی صفحات 7-15
  بتن سبک یکی از عمده ترین مصالح مورد استفاده در ساخت سازه های بتنی می باشد. از معایب اصلی بتن سبک، می توان به مقامت فشاری، خمشی و کششی کم آن اشاره کرد. یکی از روش های غلبه بر این مشکل مسلح نمودن بتن به الیاف مناسب می باشد. بتن سبک دانه الیافی می تواند به عنوان یکی از مناسب ترین مصالح در ساخت عناصر سازه ای و غیرسازه ای کاربرد داشته باشد. در این تحقیق مشخصات مکانیکی پانل های پیش ساخته بتن سبک دانه الیافی مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته و مناسب بودن این پانل ها برای کاربرد در ساخت عناصر ساختمانی به صورت پیش ساخته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که این نوع بتن سبک دانه الیافی دارای مقاومت فشاری، خمشی و شکل پذیری کافی بوده و پانل های پیش ساخته تهیه شده از آن نیز دارای مقاومت برشی، خمشی و شکل پذیری کافی می باشند لذا می توانند برای ساخت اجزای ساختمانی به کار روند.
  کلیدواژگان: بتن سبک، بتن الیافی، مشخصات مکانیکی، پانل های پیش ساخته
 • ابوالفضل عربزاده، امین نوری سولا صفحات 17-30
  بررسی رفتار غیر خطی سازه ها به منظور ارزیابی آسیب پذیری و تعیین سطح عملکرد سازه های موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل ابعاد تیرهای عمیق و همچنین محدودیت هزینه و زمان و پیچیدگی اعمال شرایط مرزی در آزمایشگاه بهتر است از نرم افزار و تحلیل غیرخطی استفاده شود. در این مقاله رفتار تیرهای عمیق با بتن سبک و معمولی و با نسبت دهانه برشی به ارتفاع 5/ 0، 1، 5/ 1 و 2 و همچنین ارتفاع 30، 45، 60 و 90 سانتی متر با استفاده از نرم افزار Abaqus مطالعه و بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی نشان می دهد که مقاومت برشی نرمالیزه شده در هر دو گروه از تیرها با افزایش ارتفاع کاهش می یابد و این کاهش در تمام نسبت های دهانه برشی به ارتفاع دیده می شود. مقایسه نتایج حاصل از آزمایش با روش های تحلیل خرپایی موجود در آیین نامه ها نشان می دهد که تمام روش ها در تیرهای با ارتفاع کم محافظه کارانه بوده و با افزایش ارتفاع از حاشیه ایمنی کاسته می شود. در روش آیین نامه CSA در نسبت دهانه برشی به ارتفاع 5/ 0 و دربتن معمولی جواب ها غیر محافظه کارانه می باشد و با افزایش نسبت دهانه برشی به ارتفاع مقاومت برشی پیش بینی شده توسط روش CSA خیلی بیشتر از مقاومت به دست آمده حاصل از تحلیل می باشد.
  کلیدواژگان: تیر عمیق، تحلیل المان محدود، بتن مسلح، بتن سبک، روش خرپایی، مقاومت برشی
 • امیر باقری، فرهنگ فرخی، مهدی مهدیخانی، رضا فرخ زاد، جمشید بغدادی صفحات 31-46
  امروزه از بتن خودتراکم به دلیل دارا بودن خواص تازه و سخت شده مناسب، به صورت انبوه در پروژه های عمرانی استفاده می شود. این خصوصیات به پارامترهای متعددی از قبیل ترکیب و میزان خمیر سیمانی، میزان حجم سنگدانه، دانه بندی سنگدانه و عوامل دیگر وابسته می باشد. در این بین سنگدانه ها می توانند در تامین خواص مورد نیاز بتن خودتراکم تاثیر قابل توجهی داشته باشند. از آنجا که افزایش مقدار مصالح سنگی در بتن سبب کاهش میزان خمیر سیمان مصرفی جهت پرکردن فضای خالی سنگدانه ها می شود، لذا در این مقاله هدف، دستیابی به محدوده دانه بندی مناسب با کمترین فضای خالی با استفاده از روابط کاربردی ضریب یکنواختی و ضریب انحناء در مکانیک خاک می باشد. نتایج نشان می دهد که رابطه مستقیم و معکوسی بین به ترتیب ضریب انحناء و ضریب یکنواختی با میزان فضای خالی در مصالح سنگی وجود دارد.همچنین محدودهدانه بندی به دست آمده برای ساخت بتن خودتراکم شامل دانه بندی هایی است که تمامی ضوابط پذیرش خصوصیات تازه و سخت شده بتن خودتراکم را ارضاء می کند.
  کلیدواژگان: تراکم انباشتگی، دانه بندی، ضریب یکنواختی، ضریب انحنا، بتن خود متراکم
 • فرانک محمدکاظمی، کاظم دوست حسینی، اسماعیل گنجیان، مهرداد آذین صفحات 47-56
  در این تحقیق، اثر نانوسلولز باکتریایی در سه سطح (شاهد، پودر و ژل) بعنوان تقویت کننده کامپوزیت های فیبر- سیمان بررسی شده است. همچنین الیاف باگاس با مقادیر 6 و 7 درصد برای ساخت کامپوزیت ها استفاده شد. خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت ها شامل مدول گسیختگی (MOR)، مدول الاستسیته (MOE)، چقرمگی شکست (FT)، مقاومت چسبندگی داخلی (IB) و جذب آب (WA) پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کامپوزیت های ساخته شده با ژل سلولز، مقاومت های خمشی، مقاومت چسبندگی داخلی و چقرمگی شکست بالاتری داشتند. ترکیب 7 درصد الیاف باگاس و ژل سلولز در کامپوزیت ها جذب آب را کاهش داد. در این کامپوزیت ها احتمالا به دلیل توزیع یکنواخت الیاف و ژل سلولز داخل ماتریکس سیمان اتصالات داخلی افزایش یافته و فضاهای خالی کمتری برای نفوذ آب باقی مانده است. آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) نمونه ها نشان داد که در کامپوزیت های حاوی ژل سلولز باکتریایی شدت پیک های مربوط به فراورده های هیدراتاسیون عمده از جمله ژل کلسیم سیلیکات هیدراته و هیدروکسید کلسیم بیشتر بود. نتایج به دست آمده از آزمون چرخه ذوب- انجماد نشان داد که کامپوزیت های حاوی ژل سلولز مقاومت چسبندگی داخلی بالاتری بعد از 20 چرخه در مقایسه با دو کامپوزیت دیگر داشتند. در این بررسی، کامپوزیت های فیبر- سیمان ساخته شده از 7 درصد الیاف باگاس و ژل سلولز باکتریایی بعنوان تیمار بهینه انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: کامپوزیت های فیبر، سیمان، نانوسلولز باکتریایی، خواص مکانیکی، جذب آب، آنالیز اشعه ایکس (XRD)، چرخه ذوب، انجماد
 • محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی صفحات 57-68
  محدود بودن منابع و حفظ محیط زیست، لزوم بازیافت مواد و مصالح را اجتناب ناپذیر کرده است.نخاله های حاصل از ساخت وساز و تخریب پتانسیل مناسبی برای بازیافت دارند. این مواد معمولا بدون استفاده در زمین رها شده و یا دفن می شوند لذا، بازیافت آن ها ضمن حل مشکلات زیست محیطی باعث حفظ منابع طبیعی محدود نیز می گردد. نخاله های ساختمانی را می توان پس از تفکیک و خرد کردن، سرند کرده و به عنوان سنگدانه در ساخت بتن استفاده کرد. همچنین در صنعت بازیافت، آنچه پس از بازیافت لاستیک های فرسوده بجا می ماند پودر لاستیک و سیم های فلزی است. لذا، استفاده از این سیم های فلزی در بتن علاوه بر رفع مشکل زیست محیطی، باعث بهبود خصوصیات مکانیکی بتن نیزمی گردد.در این تحقیق به بررسی نقش الیاف فلزی بازیافتی در بتن حاوی سنگ دانه های بازیافتی پرداخته شده است. درصد جایگزینی این نوع سنگدانه ها با درشت دانه های طبیعی به میزان %0، % 50 و % 100 و میزان الیاف به کار رفته در طرح اختلاط ها % 5/ 0 حجم بتن می باشد. نتایج نشان داد که با افزودن الیاف فلزی بازیافتی به بتن با سنگدانه های بازیافتی،کمبود مقاومت این نوع بتن ها جبران می گردد.
  کلیدواژگان: نخاله های ساختمانی، بتن، الیاف فلزی بازیافتی
 • طالب مرادی شقاقی، حسن علاقی پور، مسعود شاهدی فرد صفحات 69-79
  با توجه به مصرف بسیار بالای بتن در کارهای ساختمانی، مهندسان عمران همیشه سعی می کنند با بکار بردن روش ها و موادی نقایص و معایب این ماده پر مصرف را کاهش داده و مزایای آن را افزایش دهند. یکی از این روش ها استفاده از مواد افزودنی جهت نیل به اهداف فوق است. مسلما در استفاده از این مواد، مسائل اقتصادی و کم کردن هزینه ها و در دسترس بودن آن ها نیز مورد توجه مهندسین می باشد. اغلب مواد افزودنی که در ساخت بتن مورد استفاده قرار می گیرند، مواد شیمیایی بوده و ضمن بهبود بعضی خصوصیات بتن باعث اثر سو در بعضی ویژه گی های دیگر بتن می شود.
  در این تحقیق یک نوع ماده افزودنی گیاهی در بتن مورد استفاده قرار می گیرد، این ماده افزودنی پودر حاصل از برگ های گیاه ماهور یا خرگوشک (در زبان محلی سیرگویروغی یا دوشان قولاغی) نام دارد، که در کوهستان ها بصورت وحشی به وفور رشد می کند. نتایج آزمایشات انجام شده روی نمونه های آزمایشگاهی در این تحقیق نشان می دهند با افزودن مقدار پودر گیاه خشک شده ماهور در حین اختلاط بتن به آن، مقاومت فشاری نمونه ها حدود 12 درصد و مقاومت کششی نمونه ها به مقدار حدود 20 الی 25 درصد افزایش می یابد. با توجه به افزایش قابل توجه در مقاومت کششی بتن به علت افزودن پودر ماهور، مقدار ترک های سطح بتن نیز کاهش می یابند. ضمنا مقدار سیمان مصرفی برای رسیدن به مقاومت مشخص نیز کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: گیاه ماهور، مقاومت فشاری بتن، مقاومت کششی بتن، نسبت آب به سیمان
 • نگین خرم، محمدکاظم شربتدار صفحات 81-91
  امروزه بسیاری ازساختمان های بتن آرمه در ایران و جهان، عمری بیش از چند دهه دارند و به دلایل زیادی آسیب دیده اند. باتوجه به آنکه جایگزین کردن این ساختمان ها هزینه های فراوانی به دنبال داشته و توجیه اقتصادی و زیست محیطی ندارد و به علت نیاز روز افزون مهندسین و متخصصین صنعت ساختمان به تقویت، ترمیم و به سازی سازه های بتنی روش های مختلف و متعددی برای این موضوع مطرح گشته است. یکی از روش های مقاوم سازی می تواندرویکرداستفاده از بتن های ویژه با توانمندی و عملکرد بالا باشد که از انواع این بتن ها می توان به HPFRCC اشاره کرد. اخیرامطالعات آزمایشگاهی درمورد مقاوم سازی با HPFRCC رویتیرها، ستون ها، دال ها وسایر المان های سازه ای صورت گرفته و قدرت این بتن در مقاوم سازی تاییدشده است. ترکیب کامپوزیت مسلح شده با الیاف با عملکرد بالا (HPFRCC) ماده ای است با ترکیبی از خمیره ی سیمان و الیاف تقویتی کوتاه که تحت تنش کششی ترک های متعددی در آن ایجاد می شود و به علت مقاومت پیوستگی بالا از آن به عنوان ماده ی تعمیر استفاده شده است. با این حال عملکرد مکانیکی عضو RC تعمیر شده با HPFRCC هنوز به میزان کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله از لایه های HPFRCC در ضخامت های مختلف با بهره گیری از تکنیک وصله برای تقویت خمشی دال های ضعیف بتنی استفاده گردیده و با استفاده از روش المان محدود به بررسی عددی اثر مقاومتی لایه های HPFRCC بر این دال ها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تقویت خمشی دال ها با HPFRCC سبب بهبود عملکرد مکانیکی و همچنین بهبود شکل پذیری دال ها می شود.
  کلیدواژگان: مقاوم سازی، دال های بتنی، لایه های HPFRCC، تقویت خمشی
 • علی اکبر مقصودی، حبیب الله اکبر زاده بنگر، مهرداد مسعودنژاد صفحات 93-108
  در این مطالعه به منظور انتخاب مناسب ترین بتن برای ساخت ساختمان های بلند مرتبه، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که مبتنی بر دانش کارشناسی بوده، مورد استفاده قرار گرفته است.
  معیار های مورد بررسی در این پژوهش شامل طراحی سازه ای، هزینه، کیفیت، زمان و سهولت اجرا می باشد. به منظور بررسی دقیق تر و به دست آوردن نتایج مستندتر، شش نوع بتن (با و بدون نیاز به ویبره) برای سازه 21 طبقه که در شهرستان بابلسر با بتن معمولی در حال اجرا می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. سازه با نرم افزار ETABS مدل سازی و بررسی گردید. این سازه ها، براساس معیار های ذکر شده، با روش تحلیل سلسله مراتبی و استفاده از نرم افزار Expert Choiceمورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از بتن سبک و سبک خودتراکم موجب کاهش وزن سازه به میزان 5/ 12درصد نسبت به بتن معمولی و خودتراکم و 9 /4 درصد نسبت به بتن مقاومت بالا و مقاومت بالای خودتراکم خواهد شد. بتن مقاومت بالا و بتن مقاومت بالای خود متراکم، مصرف میلگرد را به میزان 9/ 18 درصد نسبت به بتن معمولی و بتن خودتراکم و همچنین 8 /7 درصد نسبت به بتن سبک و بتن سبک خودتراکم کاهش خواهد دهد. با توجه به تمامی معیار های مورد بررسی در این پژوهش بتن خودتراکم مقاومت بالا در درجه اول اهمیت برای ساخت سازه های بلند مرتبه قرار گرفته است و همچنین با توجه به هر معیار، بتن ها اولویت بندی شده و نتایج گزارش شده است.
  کلیدواژگان: سازه های بلند مرتبه، بتن با و بدون نیاز به ویبره، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل سلسله مراتبی
 • یادداشت پژوهشی
 • محمد رئیسی، حامد عمادی صفحات 109-120
  بتن EPS یکی از انواع بتن سبک می باشد که در آن ذرات پلی استایرن منبسط شده (EPS) بسته به چگالی بتن، جایگزین بخشی یا تمامی سنگدانه ها می شوند. این نوع بتن ماده ای با جذب انرژی خوب می باشد و در ساختمان می توان از آن جهت شیب بندی طبقات و از بلوک ساخته شده با آن جهت ساخت دیوار غیر بار بر (پارتیشن) استفاده نمود. به دلیل اینکه ذرات EPS بسیار ریز می باشند و در ضمن آب گریز هستند، لذا در بتن EPS، ذرات EPS تمایل به جدا شدگی دارند و بتن ساخته شده از همگنی و روانی مناسب برخوردار نمی باشد و دارای مقاومت فشاری کم می باشد. در تحقیق حاضر با ساخت 16 طرح اختلاط مختلف، تاثیر استفاده از دوده سیلیس و ماده هوازا در بتن EPS، بر مقاومت فشاری و ظاهر آن از نظر همگنی مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت آب به مواد سیمانی (W/CM) کلیه ی طرح های اختلاط بر روی 4/ 0 و چگالی کلیه ی طرح های اختلاط بر روی kg/m3 770 تنظیم شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده ی همزمان از دوده سیلیس و ماده هوازا در بتن EPS می تواند ضمن بهبود وضعیت ظاهری بتن، باعث افزایش مقاومت فشاری بتن شود. در این تحقیق علاوه بر آزمایشات فوق، قیمت تمام شده برای ساخت یک متر مکعب بتن از هر یک از طرح های اختلاط محاسبه شده است نتایج بررسی اقتصادی نشان می دهد که اگر چه با استفاده از دوده سیلیس و ماده هوازا در بتن EPS، قیمت تمام شده حداکثر 20% افزایش می یابد اما می توان با این روش مقاومت فشاری را حتی تا 262% افزایش داد.
  کلیدواژگان: بتن سبک، پلی استایرن، دوده سیلیس، ماده هوازا، همگنی، مقاومت فشاری، قیمت
|
 • H. Naseri, H. Afshin, A. Tufani Milani Pages 7-15
  Lightweight Concrete is one of the most important materials in the construction of concrete structures. The main disadvantages of lightweight concrete are their low compressive, flexural and tensile strength. To solve this problem, fibers can be used to reinforce concrete. Fibers reinforced lightweight concrete can be used as an excellent building material in the construction of structural /nonstructural elements. In this study the mechanical properties of fibers reinforced lightweight concrete precast panels and their suitability for use in manufacturing precast building elements have been studied experimentally. The results show that fiber reinforced lightweight concrete has sufficient compressive and flexural strength and also suitable ductility and it can be used for construction of precast structural/nonstructural elements.
  Keywords: Lightweight concrete, fiber reinforced concrete, mechanical properties, precast panels
 • Abolfazl Arabzade, Amin Noori Soola Pages 17-30
  Investigating non-linear behavior of structures in order to evaluating vulnerability and determining performance level of existing structures is very important. Because of deep beams dimensions and also cost and time limitation and complexity of applying boundary conditions in lab, it is better to use software and non-linear analysis. In this paper the behavior of deep beams with lightweight and normal concrete and shear length to height ratio of 0.5, 1, 1.5 and 2 and also height of 30, 45, 60 and 90 centimeters is studied using Abaqus software. Results of non-linear analysis show that normalized shear strength decreases with increase in height in both groups of beams and this decrease can be seen in all shear length to height ratios. Comparing experimental results with truss methods available in codes shows that all methods are conservative in small height beams and safety margin reduces with increase in height. Results are non-conservative in CSA method in shear length to height ratio of 0.5 and in normal concrete, and with increase in shear length to height, predicted shear strength by CSA method is much more than strength obtained from analysis.
  Keywords: Deep beam, Finite element analysis, Reinforced concrete, Truss method, Shear strength, Abaqus
 • A. Bagheri, F. Farrokhi, M. Mahdikhani, R. Farokhzad, J. Baghdadi Pages 31-46
  Today, we see frequent use of self-consolidating concrete (SCC) because of its special fresh and hardened properties in civil projects. These properties are depend on numerous parameters such as paste content and composition and aggregates volume and its grading. Hence, aggregates as an inexpensive material, can play an important role in concrete production. Since an increase in aggregates properties results in reduction of cement paste which is used to fill up the voids, therefore this paper proposes a method to approach a proper aggregates gradingzone with lesser voids content by using uniformity coefficient and coefficient of gradation in soil mechanics. From the results, it can be seen that there is a direct and inverse correlation between uniformity coefficient, coefficient of gradation and void content, respectively. The presented grading zone shows that all the concluding aggregate proportions satisfy all fresh and hardened properties andwill lead to produceSCC.
  Keywords: Packing density, Aggregates grading, Uniformity coefficient, Coefficient of gradation, Self, consolidating concrete
 • Faranak Mohammadkazemi, Kazem Doosthoseini, Eshmaiel Ganjian, Mehrdad Azin Pages 47-56
  In this study, the effect of bacterial nanocellulose, in three levels (control, powder and gel) as a reinforcement for fiber- cement composites was investigated. Also, 6 and 7 wt% of bagasse fibers were used for composite manufacturing. Mechanical and physical properties of composites including modulus of rupture (MOR), modulus of elasticity (MOE), fracture toughness (FT), internal bonding strength (IB), and ware absorption (WA) after 2 and 24h emersion in water were measured. Results showed that composites made with cellulose gel had higher bending strengths, internal bonding strength and fracture toughness. Combination of 7% bagasse fiber content and cellulose gel reduced water absorption of composites. In these composites, internal bonding was increased and less empty spaces remained for water penetration probably due to uniform distribution of fibers and cellulose gel within the cement matrix. XRD analysis showed that peaks corresponding to main hydration products such as CSH and calcium hydroxide had higher intensities in composites containing bacterial cellulose gel. Results obtained from freeze-thaw cycling test showed that composites containing cellulose gel had the higher internal bonding strength compared with other two composites after 20 cycles. In this study, fiber-cement composites produced from 7% bagasse fiber and bacterial cellulose gel have been selected as the optimum treatment.
  Keywords: fiber, cement composites, bacterial nanocellulose, mechanical properties, water absorption, XRD, freeze, thaw cycling
 • M. Ahmadi, A. Hassani, M. Soleymani Pages 57-68
  With limited material resources and fragile environment, the need to recycle materials is inevitable. Waste from construction and demolition has good potential for recycling. These materials are usually abandoned or buried in the ground without being efficiently used. Retrieve them, while solving environmental problems will also be conservation for limited natural resources. Construction waste can be separated after crushing, screening, and grading and then can be used as aggregate in concrete construction. In the recycling industry, what will be remained after recycling old tires are rubber powder and steel wires. Therefore, the use of steel wire in the concrete in addition to solving environmental problems, improve the mechanical properties of concrete too.In this study the role of recycled steel fibers in concrete containing recycled aggregates have been investigated.Rates of replacement of this type of aggregate with coarse natural aggregate are: 0%, 50% and 100%. The amount of fibers used in the mix design is 0.5%of concrete volume. The results showed that the addition of steel fibers in concrete with recycled aggregate, low resistance can be recovered.
  Keywords: construction waste, concrete, recycled steel fiber
 • Taleb Moradi Shaghaghi, Hasan Alaghipour, Masoud Shahedifar Pages 69-79
  Due to the high usage of concrete in construction, civil engineers try to decrease the defects of concrete and increase the benefits of it by using some methods. One of these methods is adding additive materials in order to achieve mentioned target. Undoubtedly in the usage of these materials engineers should pay attention to economic issues, decreasing costs of project and their availability. Most of these additive materials used in concrete, are chemicals and albeit they improve some properties of concrete they have some negative effects on other features of it. In this investigation an herbal additive material is used in concrete, this herbal material is the powder of the leaves of a plant named Mahur or Khargushak)Verbascum Thapsus) that grows in the mountains naturally. The experimental results of specimens in this investigation indicate that adding this herbal material during concrete mixing increases compressive strength up to 12% and tensile strength 20% to 25%. Due to the significant increase in tensile strength of concrete by adding the powder of Mahur additive, the surficial cracks of concrete decrease. By the way the amount of used cement in order to reach to a specific strength decreases.
  Keywords: Verbascum Thapsus(Mahur), Compressive Strength of concreter, Tensile Strength of concreter, Water per Cement ratio
 • Negin Khorram, Mohammad Kazem Sharbatdar Pages 81-91
  Many reinforced concrete buildings in the world and Iran, have a life of over several decades And many reasons have been damaged. According to the Replacing these buildings will lead to high costs and is no economic and Environmental feasibility and Due to the need Increasing engineers and construction industry Professionals to strengthen, repair and rehabilitation of concrete structures, Several different methods have been proposed for this issue. One method of strengthening is the approach of using a special concrete With high capabilities. one of these concretes is HPFRCC. Experimental Studies have been carried lately about strengthening with HPFRCC on beams, Columns,slabs and other Structural elements and the strength of this concrete Has been confirmed in strengthening. High performance fiber reinforced cement composite (HPFRCC) is a material that is composed of a cement-based matrix and short composite and steel fibers.that Indicate multiple cracking under tensile stress and because of high bonding strength, HPFRCC used as a repair material. However, the mechanical performance of a RC member repaired with HPFRCC has yet been investigated sufficiently. In this paper, is used layers of HPFRCC (HPFR CC patching)in different thickness for deficient RC slabs Flexural Strengthened and numerical Study HPFRCC layers on this slabs with Finite Element.
  Keywords: strengthening, cnocrete slabs, HPFRCC layers, Flexural strength
 • A.A. Maghsoudi, H. Akbarzadeh Bengar, Mehrdad Masoudnezhad Pages 93-108
  In order to select the most suitable concrete for the construction of high-rise buildings, method of analytic hierarchy process (AHP) based on expert knowledge has been used. Investigating alternative contain designing structure, costs, quality, time and easy to do. In order to closer examination and get documented results, six types of concrete (with or without vibration) for a 21-storey building in the city of Babolsar is running with normal concrete is studied. Structures with the software ETABS modeling was investigated. These structures, based on listed criteria, the Analytical Hierarchy Process and Expert Choice software was evaluated. The results suggest that By using low weight concrete, and self compact low weight concrete, weight of the building reduced to %12.5 in comparison to normal, and self compact concrete and to 4.9% in comparison to high strength, and self compact high strength concrete. By using high strength, and self compact high strength concrete, the cost of consumed bar is reduced to 18.9% in comparison to normal, and self compact concrete and to 7.8% in comparison to low weight concrete. According to all criteria evaluated in this study, High strength self compacting concrete is primarily importance to construction high-rise is located.
  Keywords: high, rise buildings high, rise buildings, concrete with, without vibration, Multi, Criteria, Decision, Making, ahp
 • Mohammad Reisi, Hamed Emadi Pages 109-120
  EPS concrete is a type of lightweight concrete that can be produced by replacing the normal aggregate with expanded polystyrene (EPS), either partially or fully, depending upon the requirements of density. Expanded polystyrene (EPS) concrete is good energy-absorbing material and is used in building as partition blocks and floor leveling. However, due to the light weight of EPS beads and their hydrophobic surface, EPS concrete is prone to segregation during casting, which results in poor workability, homogeneity and lower strength. The present study was designed to investigate the effects of mix design parameters such as percentage of EPS instead of aggregate, silica fume (SF), air entraining agent (AEA) on compressive strength and homogeneity. In this research, 16 concrete mix designs with W/CM equal to 0.4 and density about 770 kg/m3 were made. The results of this research show that using silica fume and air entraining agent can decrease segregation of EPS grains and improve bonding between EPS and cement paste, so the concrete mixture will have more homogeneity and compressive strength. In this research, production cost of mix designs was calculated. Economical investigation show that although using SF and AEA in EPS concrete increases cost of concrete up to maximum %20, it increases compressive strength even up to %262.
  Keywords: Lightweight concrete, EPS, Silica Fume, Air entraining agent, Homogeneity Compressive strength, Cost