فهرست مطالب

یافته - سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1394)
 • سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهروز فرزان، خاطره عنبری، جعفر رضاییان، سمیه شیرخانی، محمدرضا غلامی * صفحات 5-14
  مقدمه
  ادغام به عنوان یک تحول در آموزش پزشکی در دانشگاه های جهان مطرح است و گذر از سیستم سنتی و تعریف جدید از آموزش پزشکی براساس نیازهای این دوره مطرح است. هدف این مطالعه ارزیابی نظرات و دیدگاه های اعضاء هیات علمی و دانشجویان پزشکی درگیر در پروژه ادغام علوم پایه می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی بوده که در نیمه دوم سال 1393 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. 10 استاد درگیر در اجرای طرح ادغام افقی و نیز 130 دانشجوی پزشکی مقطع علوم پایه در این مطالعه وارد شدند و با پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تایید شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  حدود 40٪ اساتید ضرورت طرح ادغام جهت تسهیل یادگیری دانشجویان و ضرورت طرح ادغام جهت درک بهتر مطالب و برقراری ارتباط بین دروس عملی و نظری را زیاد می دانستند و 70٪ اساتید ضرورت طرح ادغام جهت تطبیق این دروس با مسائل بالینی را زیاد می دانستند. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بین معدل کل و میزان رضایت از طرح ادغام دروس علوم پایه ارتباط معنادار دیده شد. دانشجویانی که معدل بیشتری داشتند میزان رضایتشان از طرح ادغام نیز بیشتر از سایر دانشجویان بود.
  بحث و نتیجه گیری
  ادغام دروس علوم پایه جهت تطبیق دروس پزشکی در مقطع علوم پایه با مسائل بالینی مهم بوده ولی همچنان با مشکلاتی نظیر جلب رضایتمندی اساتید و دانشجویان در روش و ماهیت ادغام مواجه است که احتیاج به تحقیق بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، ادغام دروس پایه، دانشجویان پزشکی، هیات علمی _
 • ابراهیم فلاحی *، جعفر فرهادی، فواد عبدالله پور، مریم قاسمی، زینب کاکایی، زهرا کریمی صفحات 15-25
  مقدمه
  گونه های فعال اکسیژن(ROS) می توانند برای سلول کشنده باشند.گیاهان خوراکی بعلت دارا بودن آنتی اکسیدان خطر بیماری و صدمات ناشی ازROS را پایین می آورد. هدف از این مطالعه تعیین اثر انتی اکسیدانی و سیتوتوکسیسیتی عصاره آبی و الکلی میوه نسترن کوهی بر لاین سلولیU937 است.
  مواد و روش ها
  لاین سلولی U937 (سلول های لوکمیای انسانی) خریداری شده از انستیتو پاستور برای24 ساعت در انکوباتور قرار داده شد. سلول ها توسط آهن(50 میکرومولار) یا مس(50 میکرومولار) و H2O2(mM1%) دچار استرس اکسیداتیو شدند و به آن ها از هر کدام از مواد آنتی اکسیدان مورد نظر (عصاره ابی و الکلی) به طور جداگانه15 میکرو مول از غلظت های 100،50و25 میکرومولار اضافه شد (بجز نمونه های کنترل). سطوح گلوتاتیون توسط روش Tietze اندازه گیری شد. برای سنجش پراکسیداسیون لیپید از روش اندازه گیری مالون دی آلدیید و برای سنجش سیتوتوکسیتی از کیت LDH استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آنالیز واریانس و توکی انجام شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار غلظت مالون دی آلدیید در عصاره الکلی به ترتیب 6338/0 و0012/0میکرومول بر میلی گرم پروتیین و در عصاره آبی به ترتیب 6389 /0 و 0017 /0 در مقابل 6570 /0 و 0023 /0 برای کنترل بود(05 /0 p<) غلظت گلوتاتیون در غلظت های مختلف عصاره آبی و الکلی با کنترل تفاوت معنی داری نداشت. عصاره آبی و الکلی 25٪ نسبت به سایر غلظتها باعث کاهش بیشتر و معنی دار مالون دی آلدیید شد. عصاره الکلی 100 درصد دارای بیشترین (62 /15%) و 25 درصد دارای کمترین (24 /1%) سمیت بود.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره الکلی و آبی میوه نسترن کوهی باعث کاهش پراکسیداسیون لیپید می شود و غلظت های بالای آن بیشترین سمیت را دارد.
  کلیدواژگان: میوه نسترن کوهی، لاین سلولی U937، پراکسیداسیون لیپید، آنتی اکسیدان، سیتو توکسیسیتی
 • بهرام کمره ئی *، شکوفه آسترکی، علی جعفری صفحات 26-37
  مقدمه
  دو-کلروفنل از جمله ترکیبات آلی آروماتیک می باشد که به مقدار زیاد از پساب صنایع نفت و پتروشیمی وارد محیط می شود که برای حذف آنها از روش های شیمیایی مانند اکسیداسیون پیشرفته و غیره استفاده می کنند. از جمله روش های مناسب اکسیداسیون پیشرفته، استفاده از رادیکال های سولفات (SO4 ●-) و پرسولفات (S2O82-) است که با حرارت، اشعه UV و فلزات واسطه نظیر یون های آهن فعال می گردد. هدف از این مطالعه کارایی پرسولفات فعال شده با یون های آهن حاصل از فرایند الکتروشیمیایی با الکترود آهن، برای حذف دو-کلروفنل است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی بود، که با استفاده از یک راکتور منقطع الکتروشیمیایی مجهز به 2 الکترود آهن متصل به منبع برق مستقیم انجام شد. مقادیر مختلف پارامترهای موثر بر فرآیند شاملpH، ولتاژ، غلظت اولیه پرسولفات و غلظت اولیه دو-کلروفنل بررسی شد. تعداد کل نمونه 234 عدد بود. بعد از جمع آوری داده ها، نتایج با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، pH اولیه محلول، غلظت اولیه پرسولفات و ولتاژ دارای تاثیر قابل توجهی در حذف دو-کلروفنل بودند. حداکثر میزان حذف در شرایط اسیدی و در pH برابر با 3 بدست آمد. همچنین با افزایش غلظت دو-کلروفنل، پرسولفات و ولتاژ، راندمان حذف افزایش یافت. به این ترتیب فرآیند تلفیقی الکترو/پرسولفات در مقادیر مناسب متغیرها، 94 /99 درصد دو-کلروفنل را حذف کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از آنیون پرسولفات در راکتور الکتروشیمیایی مجهز به الکترود آهن، منجر به تولید رادیکال های سولفات شد، که کارایی بالایی درحذف دو-کلروفنل داشت. لذا فرآیند الکترو/ پرسولفات با الکترودهای آهن می تواند به عنوان گزینه ای مناسب در تصفیه خانه های فاضلاب های صنعتی مطرح گردد.
  کلیدواژگان: رادیکال سولفات، پرسولفات، الکترو، پرسولفات، الکترود آهن، دو، کلروفنل، محیط های آبی _
 • محمدرضا غلامی *، حسن احمدوند، خاطره عنبری، زهرا خانی پور، فروزان هادی پور صفحات 38-46
  مقدمه
  کوارستین یکی از اعضاء خانواده فلاونوئیدها می باشد که در سبزی ها، میوه ها، چای و در مکمل های غذایی یافت می شود. کوارستین خاصیت ضدالتهابی، آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی دارد. این مطالعه به بررسی اثر کوارستین بر روی شاخص های آنتی اکسیدانی سرم در آسیب ناشی از ایسکمی-ریپرفیوژن اندام تحتانی در موش بالغ می پردازد.
  مواد و روش ها
  72 موش نر بالغ نژاد ویستار با وزن 250-300 گرم استفاده شد. آن ها به 9 گروه هشت تایی تقسیم شدند. سپس شریان و ورید فمورال با استفاده از نخ سیلک 0/6 و فن Slip-Knot مسدود گردید. همه گروه ها به مدت 3 ساعت ایسکمی و ریپرفیوژن برای زمان های مختلف 3، 7، 14و28 روز اعمال شد. در نیمی از هر گروه تجربی مقدار mg/kg150 کوارستین به صورت درون صفاقی بلافاصله بعد از ایسکمی تزریق شد. طبق زمان های مختلف برای هر گروه از موش ها خون گرفته شده و سپس سانتریفوژ و سرم آن ها برای ارزیابی سطح فعالیت آنزیم-های GPX،CAT، NO، POXو MDA تهیه گردید.
  یافته ها
  مقایسه سطح سرمی فعالیت آنزیم های GPX،CAT، NO، POXو MDA در گروه دریافت کننده کوارستین نسبت با گروه کنترل نشان داد که کوارستین باعث کاهش سطح فعالیت سرمی NO و POXمی شود.
  بحث و نتیجه گیری
  کوارستین با کاهش سطوح فعالیتNO می تواند آسیب ناشی از رادیکال های آزاد در فرآیند ایسکمی-ریپرفیوژن اندام تحتانی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: ریپرفیوژن، اندام تحتانی، کوارستین، آنتی اکسیدان
 • نسیم پیری، غلامرضا گرمارودی *، کرامت الله نوری، مجتبی آزادبخت، شیما هاشمی صفحات 47-56
  مقدمه
  سلامت دختران نوجوان به دلایل متعدد فرهنگی و اجتماعی، ویژگی های بلوغ دختران و شرایط جسمی و روانی این دوران و از همه مهم تر نقش اساسی دختران در زمینه باروری و تاثیر آن بر زندگی خانواده ها در مقایسه با پسران از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رفتارهای ارتقا، دهنده سلامت دانش آموزان دختر شهر پلدختر صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی است. نمونه گیری از بین دانش آموزان به روش چند مرحله ای انجام گرفت. بدین صورت که هر کدام از مناطق به عنوان طبقه در نظر گرفته شد و مدارس دخترانه درون طبقات به عنوان خوشه انتخاب شدند. سپس به روش خوشه ایچند مرحله ای مدارس انتخاب و نمونه های مورد نظر به طور تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سنجش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (HPLPII) بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و آنالیز واریانس استفاده شده است.
  یافته ها
  421 پرسشنامه تکمیل گردید. میانگین نمره کلی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت 6 /64 درصد کل نمره ممکن بود. میانگین سازه های مسئولیت پذیری سلامت، تغذیه، فعالیت فیزیکی و مدیریت استرس در دانش آموزان به ترتیب 7 /68، 9 /66، 2 /58 و 8 /56 درصد کل نمره ممکن بود. متغیرهای تحصیلات پدر و مادر، شغل مادر، بعد خانوار، نوع سرگرمی و نمایه توده بدنی با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت ارتباط معنی داری داشتند (001 /0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که رفتارهای بهداشتی دانش آموزان دختر شهر پلدختر در حد متوسطی می باشد. دو سازه مدیریت استرس و فعالیت جسمانی نسبت به دو سازه دیگر وضعیت نامطلوب تری داشتند؛ لذا ضرورت توجه و مداخلات بیشتر را مبرهن می سازد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان دختر، مقاطع متوسطه، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت
 • سید رضا سبحانی، حامد پورآرام *، عباسعلی کشتکار، احمد رضا درستی مطلق صفحات 57-66
  مقدمه
  شناسایی الگوهای غذایی غالب به روش تحلیل عاملی از طریق حصول یک تصویر کلی از رژیم غذایی افراد می تواند اطلاعات را در مورد وضعیت سلامتی کودکان در اختیار قرار دهد. هدف این مطالعه، تعیین الگوهای غذایی غالب و شناسایی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر آن ها در میان کودکان سنین دبستان روستایی شهرستان بیجار بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 255 کودک روستایی سنین دبستان شهرستان بیجار به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. دریافت های غذایی در طول یک سال گذشته و اطلاعات اقتصادی- اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. الگوهای غذایی غالب به روش تحلیل عاملی تعیین گردید و ارتباط آن ها با وضعیت عوامل اقتصادی-اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه سه الگوی غذایی غالب سنتی، امروزی و مخلوط شناسایی شدند. بعد از تعدیل برای سن، جنس، قومیت و انرژی دریافتی افراد تعدیل شده بود سن مادر(05 /0-00 /0=CI، 0/03=b) یک ارتباط مثبت و سن پدر(01 /0–05 /0-=CI، 0/03-=b)، شغل کارگری برای پدر(03 /0–44 /0-=CI، 0/24-=b) و تحصیلات بالاتر والدین(05 /0–35 /0-=CI، 20/0-=b) یک رابطه منفی با الگوی غذایی سنتی داشتند. همچنین تحصیلات والدین بالاتر (44 /0-11 /0=CI، 0/27=b) یک ارتباط مثبت و سن مادر(00 /0-06 /0-=CI، 0/03-=b) یک ارتباط منفی با الگوی غذایی مخلوط داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  بعضی از متغیرهای اقتصادی-اجتماعی می توانند بر روی الگوی های غذایی غالب در میان کودکان روستایی اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به سن مادر، میزان تحصیلات والدین، شغل پدر و وضعیت اقتصادی اشاره نمود.
  کلیدواژگان: الگوی غذایی غالب، روستا، کودکان، عوامل اقتصای، اجتماعی
 • زینب شاکرمی، نوروز دلیرژ، علی شیخیان، کبری چهاری، مسعود علیرضایی * صفحات 67-77
  مقدمه
  زیتون دارای اثر محافظتی اثبات شده در برابر بیماری های التهابی مزمن است؛ اما هنوز مشخص نیست که این خصوصیت زیتون ناشی از اثر آنتی اکسیدانی یا توانایی آن در تعدیل سیستم ایمنی است. هدف از این مطالعه، بررسی توانایی عصاره برگ زیتون بر سطح سرمی تعدادی از سایتوکاین های مرتبط با سلول های Th17 (به عنوان میانجی های مهم التهابی) و نیز اثر آنتی اکسیدانی آن بر برخی از متغیرهای مربوطه در مغز موش صحرایی بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 40 راس موش صحرایی نر به پنج گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه اول شبه دارو، به گروه دوم ویتامین C با دوز mg/kg 10 و به سایر گروه ها عصاره برگ زیتون حاوی اولئوروپئین با دوزهای 5، 10 و 15 (mg/kg) به مدت ده روز به صورت دهانی به وسیله گاواژ تجویز شد. در پایان دوره، خونگیری از قلب حیوانات انجام شد و میزان اینترلوکین های 17، 23 و TGFβ در سرم آن ها به روش الایزا اندازه گیری شد. فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و غلظت مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک (به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید یا TBARS) در نیم کره راست مغز ارزیابی شد.
  یافته ها
  میزان TBARS در گروه کنترل نسبت به گروه های دیگر افزایش معنی داری را نشان داد (05 /0< P). فعالیت آنزیم های GPX و SOD در گروهی که اولئوروپئین با دوزmg/kg 15 به آن ها تجویز شده بود نسبت به گروه کنترل و آن هایی که اولئوروپئین را با دوز کمتر دریافت کرده بودند افزایش آماری معنی داری را نشان داد (05 /0< P). اگرچه در میزان IL-17 و IL-23 تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها وجود نداشت، ولیTGFβ در گروه هایی که دوزهای مختلف اولئوروپئین را دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (05 /0< P).
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره برگ زیتون حاوی اولئوروپئین، دارای اثرات آنتی اکسیدانی معنی داری بر شاخص های اکسیداتیو در مغز موش صحرایی بود، ولی اثر قابل توجهی بر میزان سایتوکاین های مرتبط با سلول های Th17 (بجز (TGFβنداشت؛ بنابراین اثر محافظتی آن در برابر بیماری های التهابی احتمالا ناشی از خواص آنتی اکسیدانی آن است نه تعدیل سایتوکاین های مرتبط با سلول های Th17.
  کلیدواژگان: زیتون، اولئوروپئین، آنزیم های آنتی اکسیدان، Th17
 • هانیه باقری *، ناصر بهنام پور، عزت الله قائمی صفحات 78-86
  مقدمه
  عفونت دستگاه ادراری (UTI)یکی از مهمترین بیماری های عفونی درمراجعین سرپایی و بیماران بستری می باشد. باکتری اشریشیاکلی شایع ترین ارگانیسم ایجاد کننده UTI بوده که به تنهایی مسئول بیش از80% عفونت ادراری است. هدف ازاین مطالعه،مقایسه عوامل اتیولوژیک عفونت ادراری در بیماران بستری و سرپایی شهر گرگان است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی درسال91-90 بر روی 174 نمونه بیمار بستری و284 بیمار سرپایی انجام شد. برای هر فرد پرشسنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک پر شد. درآزمایشگاه، نمونه ها برروی محیط هایEMB، مکانکی و بلادآگار (شرکت لیوفیلکم)کشت شده و در oC37 برای 24ساعت انکوبه شدند. پس ازمشخص شدن گرم باکتری ها، تست های اختصاصی و بیوشیمیایی بر روی نمونه ها صورت گرفت، نتایج با جدول استاندارد تشخیصی باکتری ها مقایسه شد. آنالیزآماری داده ها در برنامه SPSS 18 بررسی و 05/0≤ P به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از 458 نمونه بررسی شده 38% در بیمارستان بستری بودند. 1 /70% از 174 بیماربستری را زنان تشکیل می دادند. علائم بالینی نظیر، اورژانسی(6 /23%) و تب (6 /43%) در بیماران بستری بیشتر از بیماران سرپایی مشاهده شد. در بیماران بستری، اشریشیا کلی، فراوانترین میکروارگانیسم به میزان 3 /48% جدا شد. سپس کلبسیلا با 3 /10%، انتروباکتر با 4 /9%، پسودوموناس با 5 /7%، انتروکوکوس با 1/1%، پروویدنشیا با 1/1%، سراشیا با 3 /2% و ادواردسیلا با 2 /0% فراوانترین باکتری ها در این گروه بودند. استافیلوکوکوس اورئوس فقط در بیمارن سرپایی جدا شد. فراوانی عوامل اتیولوژیک در بیماران بستری بطور معنی داری با افراد سرپایی تفاوت دارد. ارگانیسم های پروویدنشیا، سراشیا و ادواردسیلا فقط از گروه بیماران بستری در بیمارستان جدا شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  اشریشیا کلی در این مطالعه مشابه با سایر مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف ایران و جهان مهمترین پاتوژن در عفونت ادراری است فراوانی خانم ها درمقایسه با آقایان در ابتلا به عفونت های ادراری هم مانند اکثر مطالعات بسیار بیشتر بود که این ویژگی با وضعیت فیزیولوژیک دستگاه ادراری در خانم ها و آقایان ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، بیماران بستری، بیماران سرپایی، گرگان
 • زهرا رحیمی، اکبر پیامنی، خاطره عنبری * صفحات 87-94
  مقدمه
  در بخش بهداشت و درمان، همانند دیگر بخش ها، خودارزیابی امری اجتناب ناپذیر است. محدودیت منابع این بخش، ضرورت پایش عملکرد، حیاتی بودن خدمات و مراقبت های ارائه شده توسط بخش، اهمیت ویژه رعایت کیفیت در ارائه خدمات و... شواهدی دال بر ضرورت خودارزیابی دقیق و صحیح عملکرد این بخش هستند. از همین رو هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی می باشد تا راهنمایی عملی برای بهبودخدمات این سازمان، در اختیار دست اندرکاران قرار دهد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد و در سال 1393 انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM بوده که روایی و پایایی آن در مطالعات گذشته ارزیابی شده و ضریب آلفای کرونباخ آن 98 درصد برآورد شده است.
  یافته ها
  درحوزه معیارهای توانمندسازی الگوی سرآمدی سازمانی، بعد رهبری دارای بهترین درصد امتیازی و بعد فرآیندها از کمترین امتیاز برخوردار بوده است که این بعد به همراه ابعاد کارکنان، منابع و شرکا، نیازمند بهبود می باشند. درحوزه معیارهای نتایج الگوی سرآمدی سازمانی، بعد نتایج مشتریان و نتایج کلیدی عملکرد دارای بهترین درصد امتیازی و بعد نتایج جامعه از کمترین امتیاز برخوردار بوده است که این بعد به همراه نتایج کارکنان، نیازمند بهبود می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه در مجموع حاکی از وضعیت مناسب این بیمارستان از نظر معیارهای الگوی سرآمدی است. نتایج این مدل، عموما برای تحلیل نظام مندسازمان به منظور رسیدن به نگرشی جامع از سازمان و چالش های آن به کار گرفته می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، الگوی تعالی سازمانی، EFQM، بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد _
 • عزت الله قدم پور * صفحات 95-105
  مقدمه
  امروزه عوامل مختلفی مانند پیشرفت فناوری موجب گردیده که انسان کارها را سریع تر به انجام رساند؛ اما سرعت و دقتی که در انجام امور بر اثر این پیشرفت عاید بشر شده، موجب بروز برخی بیماری ها و ناراحتی های روانی و تضعیف روابط و ارزش های انسانی گردیده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عوامل سازمانی با سلامت روانی کارکنان سازمان های دولتی استان لرستان بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. حجم نمونه این پژوهش را 379 نفر از کارکنان سازمان های دولتی استان لرستان تشکیل داد که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی (28-GHQ)، سبک مدیریت باردنز و متزکاس، ابهام نقش و تعارض نقش جمشیدی نژاد، جو سازمانی سوسمان و دیپ و پرسشنامه محقق ساخته برای اندازه گیری نگرش کارکنان درباره عوامل سازمانی مرتبط با استرس استفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، آزمون t برای گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده نیز SPSS 19 بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد متغیرهای سازمانی معنی دار در پیش بینی سلامت روانی کارکنان سازمان های دولتی، شرایط کاری، جوسازمانی، سبک وظیفه مدار مدیر و ابهام نقش بودند. همچنین نتایج آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین کل مقیاس سلامت روانی و مولفه های آن در کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت نقش برخی از متغیرهای سازمانی در پیش بینی سلامت روانی کارکنان سازمان های دولتی استان لرستان بود.
  کلیدواژگان: سلامت رواني، عوامل سازماني، سازمان هاي دولتي _
 • مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، محمد اصغری جعفرآبادی، فرزانه باقرزاد * صفحات 106-114
  مقدمه
  یکی از نگرانی ها در مورد سلامت عمومی عادات غذا خوردن نوجوانان است، زیرا ارتباط مستقیم بین رژیم غذایی ناکافی در این مرحله و بروز چاقی و دیگر بیماری های مزمن در بزرگسالی وجود دارد. شناسایی الگوهای غذایی می تواند به عنوان یک عامل پیش آگهی در ارتباط میان رژیم غذایی و خطر بیماری های مزمن استفاده شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مطالعه مقطعی می باشد که بر روی 140 نوجوان سالم 19-13 ساله در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر کرج انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از 5 منطقه شهر کرج انتخاب شد. برای ارزیابی غذایی از پرسشنامه بسامد خوراک معتبر استفاده شد. اقلام غذایی در 25 گروه غذایی بر اساس شباهت طبقه بندی شدند.
  یافته ها
  با روش تحلیل عاملی سه الگوی غذایی بدست آمد که 25 /30 درصد از کل واریانس مصرف را توجیه می کردند. الگوی اول (شبه مدیترانه ای) که در آن مغزها، میوه ها و سبزیجات و ماهی، طیور، زیتون، شیرینی جات و ترشی جات مصرف بالایی داشتند. الگوی دوم (ناسالم)با مصرف بالای سس مایونز، غلات تصفیه شده، سیب زمینی آب پز، گوشت قرمز یا فراوری شده، لبنیات پرچرب و گوشت احشاء مشخص شد. الگوی سوم (سنتی) با مصرف بالای چربی های جامد، لبنیات کم چرب، حبوبات و غلات کامل تعیین شد.
  بحث و نتیجه گیری
  الگوی شبه مدیترانه ای با 14/14 درصد بیشترین درصد واریانس را به خود تخصیص داده بود. با شناسایی این الگوهای می توان گام های آموزشی مناسبی در جهت ترویج تغذیه مناسب برداشت.
  کلیدواژگان: الگوهای غذایی، تحلیل عاملی، نوجوانان، پرسشنامه بسامد خوراک _
 • امین سلاحورزیان، فواد عبدالله پور، احمد اسماعیلی، فرشته سپهوند، مژگان آزادپور * صفحات 115-125
  مقدمه
  عسل محصولی طبیعی از تراوشات گیاهان است که توسط زنبور عسل جمع آوری و پس از ایجاد تغییراتی، در کندو ذخیره می شود. عسل غنی از آنتی اکسیدان های مختلف از جمله کاتالاز، اسید آسکوربیک، فلاونوییدها و آلکالوییدها می باشد. فعالیت ضد میکروبی عسل نیز یکی از جنبه های مهم آن است. وارد نمودن برخی مواد به جیره غذایی زنبور عسل نیز می تواند بر ارزش غذایی عسل تولیدی بیافزاید. لذا در این مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانتی و خاصیت ضد میکروبی دو نوع عسل حاصل از تغییر در جیره غذایی زنبور بررسی و با سایر عسلهای تولیدی منطقه مقایسه می گردد.
  مواد و روش ها
  سه نوع تغذیه مختلف شامل آب سیب، عصاره ریشه و گلهای شیرین بیان و گل های منطقه بدون تاکید بر گیاه خاصی برای زنبورها در نظر گرفته شد. فعالیت ضد میکروبی سه نوع عسل تولیدی بر روی باکتری های استاندارد و مخمر کاندیدا البیکنس با استفاده از روش انتشار در آگار در مقایسه با چند آنتی بیوتیک رایج اندازه گیری شد. برای اندازه گیری مقدار ترکیبات آنتی اکسیدانی، آزمون فنل تام و برای ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی از آزمون های دی فنیل پیکریل هیدرازیل، فعالیت آنتی اکسیدانی معادل ترولکس و فعالیت آنتی اکسیدانی آهن احیا شده، استفاده گردید.
  یافته ها
  عسل شیرین بیان بیشترین فعالیت ضد میکروبی را علیه باکتری ها و مخمر را در این بررسی بخصوص علیه سودوموناس آئروجینوزا از خود نشان داد. فعالیت آنتی اکسیدانی عسل های مورد آزمایش دارای اختلاف معنی دار از نظر مقدار فنل تام بودند و عسل سیب در سه روش ارزیابی، خواص آنتی اکسیدانی بیشتری از خود نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  این با توجه به نتایج این تحقیق، تغذیه زنبورها با گیاهان دارای مواد موثره باعث ایجاد تحول در بخش تولید عسل دارویی و ارتقای سلامت جامعه می گردد.
  کلیدواژگان: فعالیت آنتی اکسیدانی، خاصیت ضد میکروبی، عسل، جیره غذایی _
|
 • Pages 5-14
  Background
  Integration as a chang in medical education is propounded in the world,s universities and transition from traditional system and a new definition of medical education is under consideration in this period. The aim of this study was to evaluate the opinions and perspectives of academic staff and medical students who involved in the integration of medical basic sciences project for better evaluation and planning.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted at Lorestan university of medical sciences in 2014. The perception of faculty member’s methodologies and active learning were obtained from130 students and 10 faculty members using a valid and reliable questionnaire.
  Results
  About 40% of the university professors believed that the necessity of integration plan to facilitate learning and its necessity for better understanding of educational material and connection among theoretical and practical courses is high, while 70% of the professors considered the necessity of integration plan to adjust these lessons and clinical issues is high. Based on Pearson correlation test there is a significant relationship between total mean and the degree of satisfaction of basic sciences lesson integration plan. Those students who had gained higher mean expressed higher satisfaction of integration plan in comparison to other students.
  Conclusion
  Integration of basic sciences lessons to adjust medical courses in basic sciences level to clinical issues is important but the plan is faced with problems such as the satisfaction of professors and students in method and nature of integration plan which needs further study.
  Keywords: Medical education, Integration of basic lessons, Medical students, Faculty member
 • Pages 15-25
  Background
  Reactive oxygen species (ROS) can be lethal for the cell. Edible plants due to containing antioxidants reduce risk of disease and damages resulting from ROS. The aim of this study was to determine the antioxidant and cytotoxicity effects of aqueous and alcoholic fruit extracts of Rose Canina on the cell line U937.
  Materials And Methods
  Cell line U937 (cell leukemia, human) purchased from the Pasteur Institute were incubated for 24 hours.Oxidative stress was created by iron (50 mM) or copper (50 mM) and H2O2 (mM1%) for cells, and the selected antioxidants (aqueous and alcoholic extract, 15 µmol of separate concentration levels of 25,50, and 100 mM) were added to them (except for control samples). Glutathione levels were measured by Tietze. Lipid peroxidation was detected by MDA assay method. LDH kit was used for cytotoxicity assessments. Data were analyzed using ANOVA and Tukey’s test.
  Results
  Mean and Sd of MDA for alcoholic extract was 0.6338 and 0.0012 µm/mg protein and for aqueous extract were 0.6389 and 0.0017 vs. for control: 0.6570 and 0.0023, respectively (p<0.05). There was no significant differentce between glutathione amounts among alcoholic and aqueous extract samples and control sample. Aqueous and alcoholic extracts 25% more than other concentrations significantly decreased the MDA. Alcoholic extract 100% had the most(62/15%) and 25% had the lowest (24/1%) toxicity.
  Conclusion
  Alcholic and aqueous extracts of Rosa Canina fruit lead to decrease in lipid peroxidation. Their high concentrations have the most toxicity.
  Keywords: Rose Canina, Cell line U937, Glutathione, Antioxidant, Cytotoxicity
 • Pages 26-37
  Background
  2-chlorophenol is one of the aromatic organic compounds found in large amounts in oil and petrochemical waste waters and chemical methods such as advanced oxidation, etc are used for removal there. Among various AOPs the method derived from sulfate radicals (SO4● -) and per sulfate (S2O82-) activating with heat, UV radiation and transition metals (such as iron ions) is of interest. The aim of the study was to eliminate 2-cholorophenol from aqueous solutions by electro/per sulfate process.
  Materials And Methods
  This lab scale experimental study was conducted using an electrochemical batch reactor equipped with 2-iron electrodes connected to a power source. Different values of main parameters including pH, voltage, initial 2-chlorophenol concentration and persulfate concentration were investigated in present study. Samples total numbers were 234. After collecting data, results were analyzed using SPSS and Excel soft wares.
  Results
  The results showed that solution pH, initial concentration of persulfate and voltage had significant effects on the removal. Maximum removal was obtained in acidic conditions at pH of 3. Furthermore, removal efficiency increased with increasing the concentrations of 2-chlorophenol, persulfate and voltage. Thus the electro/ persulfate process was able to remove 99.94% of 2-chlorophenol.
  Conclusion
  The use of persulfate ions in electrochemical reactors equipped with iron electrode had high efficiency of 2-chlorophenol removal. Therefore, electro/persulfate process with iron electrodes (EPS) can be considered as a convenient option for industrial wastewater treatment plants.
  Keywords: Radical sulfate, Persulfate, Electro, persulfate, Iron electrode, 2, chlorophenol, Aqueous solutions
 • Pages 38-46
  Background
  Quercetin is a member of flavonoids family which can be found in vegetables, fruits, tea and dietary supplements. Quercetin has anti-inflammatory, antibacterial and antioxidant properties. This study evaluated the effect of quercetin on serum antioxidant properties of hind limb ischemia-reperfusion injury in adult rat.
  Materials And Methods
  72 adult male Wistar rats weighing 250 -300 g were used. They were divided into 9 groups (N=8). The femoral artery and vein was occluded using silk 6.0 with slip knot technique. All groups underwent ischemia for 3 hours and reperfusion was applied 3 days, 7 days, 14 days, 28 days. In half of each the experimental group150 mg/kg quercetins was injected intraperitoneally after ischemia. Blood samples were collected before killing the rats to measure the level of enzyme activity GPX, CAT, NO, POX and MDA.
  Results
  Serum enzyme activities of GPX, CAT, NO, POX, MDA in group received quercetin compared with the control group showed that quercetin reduces the level of serum activity of NO and POX.
  Conclusion
  Quercetin can ameliorate damage caused by free radicals in the process of hind limbs ischemia-reperfusion via decrease NO activity levels.
 • Pages 47-56
  Background
  Teenage girls health is more important due to multiple cultural and social reasons, the maturity characteristics of girls and their somatic and mental conditions of puberty and also their main role in fertility and its influence on a family life, makes a reduplicate importance on teenage girls health in comparison with boys. The purpose of this study was to investigate the health-promoting behaviors of female students in Poldokhtar.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study, was carried out on 427 high school female students selected using multiple step sampling method. Data were collected by a questionnaire (demographic questions, and standard health-promotion behaviors (HPLPII). Data were analyzed by t-test and ANOVA.
  Results
  421 questionnaires were completed. Average of general score of health-promoting behaviors was about 6.64 percent. Average score of different structures in students consisted of health responsibility, nutrition, physical activity and stress management were 7.68, 9.66, 2.58 and 8.56 percent respectively. Parental education, mother's occupation, family size, type of entertainment and body mass index had a significant relation with health-promoting behaviors (p<0.001).
  Conclusion
  The results of this research showed that the sanitary behaviors of girl student in Poldokhtar has a moderate range. Stress management and physical activity had an inappropriate situation compared with two other structures and this makes more attention for more entries.
  Keywords: Female students, High school levels, Health, promotion behaviors
 • Pages 57-66
  Background
  The identification of major dietary patterns using factor analysis can provide information about health status of children by obtaining an overall picture of the person's diet. The aim of this study was to determine major dietary patterns and to identify socioeconomic factors affecting them in school age children in rural areas of Bijar, Iran.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 255 rural school age children living rural areas of Bijar were selected by simple random sampling. Dietary intakes during the past year and assessment of socioeconomic information were examined. Dietary patterns were determined using factor analysis and their relation to socioeconomic factors was investigated.
  Results
  Three major dietary patterns," traditional", "modern" and "mixed", were identified. After adjusting for age, sex, ethnic and energy intake, Age of mother (b= 0.03, CI=0.00_0.05) was positively associated and age of father (b= -0.03, CI=-0.05_-0.01), laboring Job for father (b= -0.24, CI=-0.44_-0.03) and higher education of parents (b= -0.20, CI=-0.35_-0.05) were negatively associated with traditional dietary pattern. In addition, higher education of parents (b= 0.27, CI=0.11_0.44) was positively associated and age of mother (b= -0.03, CI=-0.06_0.00) was negatively associated with mixed dietary pattern.
  Conclusion
  Some socio-economic variables such as maternal age, parental education, parental occupation and economic conditions can have effect on major dietary patterns among rural children.
  Keywords: Major dietary pattern, Village, Children, Socioeconomic factors
 • Pages 67-77
  Background
  Olive has a protective effect against chronic inflammatory conditions. However, it is not clear weather this effect is due to its immunomodulatory or antioxidant property. The aim of this study was to investigate the effect of olive leaf extract on serum levels of Th-17 related cytokines and its antioxidant properties.
  Materials And Methods
  40 male rats divided into 5 groups, and were treated by placebo (Control group), vitamin C (as a known and potent antioxidant) and different doses of olive leaf extract. Four test groups, received vitamin C 10 mg/kg and olive leaf extract which contained 5, 10 and 15 mg/kg Oleuropein. All treatments were applied for 10 consecutive days orally via gavage. After this period, cardiac puncture was performed to retrieve blood from animals in order to determine interleukin 17, 23 and TGFβ levels in their serum by ELISA method. Glutathione peroxidase (GPx), Superoxide dismutase (SOD), Catalase (CAT) activities and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS, as a lipid peroxidation marker) were assayed in right brain hemisphere of treated animals.
  Results
  TBARS increased significantly in control group when compared to the other groups (p<0.05). GPx and SOD enzymes indicated higher activity in the animal group which was treated with 15mg/kg Oleuropein, in comparison with control group and a group who treated with 5mg/kg Oleuropein (p<0.05). Although there were no significant difference in IL-23 and IL-17 levels among control and test groups (p>0.05), TGFβ concentration was significantly lower in animals which treated by 5 and 15 mg/kg of Oleuropein.
  Conclusion
  Olive leaf extract, which contains Oleuropein, had a significant antioxidant effect on the brain of studied animals, while it was not able to change the Th-17 cell-related cytokines (Except TGFβ) significantly. Therefore, it could conclude that the protective role of olive against chronic degenerative diseases is related to its antioxidant properties rather than its effects on pathogenic cytokine profile of Th17 cells.
  Keywords: Olive, Oleuropein, Antioxidant, Th17
 • Pages 78-86
  Background
  Urinary tract infection or UTI is one of the most common infectious diseases in outpatients and inpatients. E.coli is the most prevalent organism in UTI. The aim of this study is to compare etiologic agents in UTI in inpatients and outpatients of Gorgan city.
  Materials And Methods
  This descriptive- sectional study was carried out on 174 outpatients and 284 inpatients in 2011-12. For each person we filled a questionnaire including demographic information. In laboratory, samples cultured on EMB, MacConkey and blood Agar(Liofilcom co), and incubated in 37oC for 24 hours. After detection of gram of each bacteria, specialized and biochemical tests were performed. The results were compared with standard tables for identification of bacteria. Statistical analysis in SPSS18 was done and P≥0.05 was considered significant.
  Results
  Of 458 studied samples, just 38% were inpatients. 70.1% of 174 inpatients were women. Clinical symptoms like urgency(23.6%) and fever (43.6%) observed in inpatients that were more than outpatients. In inpatients, E.coli, the most frequent microorganism, seen 48.3%. Then Klebsiella 10.3%, Enterobacter 9.4%, Pseudomonas 7.5%, Enterococcus 1.1%, Providencia 1.1%, Seratia 2.3% and Edvardsiella 0.2% were the more frequent bacteria. S.aureus isolated just in outpatients. There were more frequent differences on etiologic agent in inpatients and outpatients. Providencia, Seratia, Edvardsiella were only isolated from inpatients.
  Conclusion
  E.coli in our study, such as other studies in Iran and other countries, is the most important pathogens in UTI. Frequency of women in comparison with men in UTI, similar to other studies, was high. This characteristic is related to physiological position in women and men.
  Keywords: Urinary tract infection, Inpatient, Outpatient, Gorgan
 • Pages 87-94
  Background
  Self-evaluation in health and treatment sector, similar to other sectors, is inevitable. Resources limitation, the necessity of performances monitoring, vitality of rendered services and cares by this sector and quality of these services and…. are evidences indicating the necessity of an accurate and correct self-evaluation of this sector performances. Therefore, the main purpose of this study was to evaluate the performance of Shahid Rahimi hospital in Khorramabad based on the Organization Excellence Model in order to achieve a practical guidline for improving its’ performance.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2014 in Shahid Rahimi hospital of Khorramabad City. The standardized self-assessment questionnaire, designed based on the EFQM model, was used as the instrument to data collection the reliability and validity of the questionnaire has been highly reported in the previous studies and the Cronbach's alpha coefficients has been reported 98%.
  Results
  In the enableres criteria of the organizational excellence model, regarding the leadership criterium of the hospital had the highest score while the processes criterium had the lowest score. considering the results criteria of the EFQM model, the customers and key performance results had the highest score while the lowest score was related to the society results which along staff results need to be improved.
  Conclusion
  Findings of the study indicate the suitable condition of this hospital regarding to the EFQM criteria. The results of this model is generally applied for systematic analysis of the organizations’ internal-external environment in order to acquire a systematic approach as well as supporting decision situations.
  Keywords: Performance assessment, Organizational excellence model, EFQM, Shahid Rahimi hospital of Khorramabad city
 • Pages 95-105
  Background
  Nowadays, despite the fact that a variety of factors contributing to the progress in technology has made people get things done faster the speed and accuracy in accomplishing affairs, as a result of which, this progress has brought about mankind obtain new achievements, has caused some diseases and mental disorders and undermined relations and human values. Thus, the target of this study is to investigate the relationship between organizational factors and mental health of the staffs in governmental organizations.
  Materials And Methods
  The method of this descriptive and correlation study was carried out on 379 staff of state organizations of Lorestan province who selected using stratified proportional sampling. For data collecting, General Health Questionnaire (28-GHQ), Metzkas and Bardnez’s management style questionnaire, role ambiguity and role conflict scale of Jamshidinezhad, Deep and Sosman’s organizational climate, and a researcher-made questionnaire for measuring employees, attitudes and organizational factors associated with stress were used. For analyzing the data, SPSS software (version 19), descriptive indicators, Pearson correlation, stepwise regression, independent t-test and multivariate analysis were used.
  Results
  The results showed that for predicting mental health of the staff of state organizations, working conditions, organizational climate, task-oriented style of manager and role ambiguity were significant. The results of independent t-test and multivariate analysis showed that there is no significant difference between male and female in general mental health scale and its components.
  Conclusion
  The overall results of this study indicate the role of organizational variables in predicting mental health of the staff in state organizations of Lorestan state.
  Keywords: Organizational factors, Mental health, State organizations
 • Pages 106-114
  Background
  The eating habits of adolescents are of concerns about public health, because of the direct relationship between diet and the incidence of obesity and other chronic diseases in adults. Identifying dietary patterns can be used as a prognostic factor in the relationship between diet and chronic disease risk.
  Materials And Methods
  The present study is a cross-sectional study on 140 healthy adolescents 13-19 years of middle schools and high schools in Karaj. Samples were selected by multistage cluster sampling method from 5 districts in Karaj. Validated food frequency questionnaire was used to assess dietary intake. Food items were categorized into 25 food groups based on similarity.
  Results
  Using principal component analysis three major dietary patterns were identified ehich among subjects had the highest dispersion justifying 30.25 percent of the total variance of consumption. Mediterranean-like pattern showed high loadings on nuts, fruits and vegetables, fish, chicken, olives, sweetmeat and pickles. The second pattern, called unhealthy pattern specified with a high intake of mayonnaise, refined cereals, boiled potatoes, red meat and processed meat, high fat dairy products, viscera. The third pattern (traditional) had high loading for solid fats, dairy scab, legumes and whole grains.
  Conclusion
  Mediterranean-like pattern with explained 14.14% of the variance of the maximum percentage to be allocated. These patterns can be used to identify the appropriate educational steps taken to promote sufficient nutrition.
  Keywords: Dietary patterns, Principal component analysis, Adolescents, Food frequency questionnaire
 • Pages 115-125
  Background
  Honey is a natural product of plant secretions collected by bees then after some changes are saved in hive. Honey is rich in enzymatic and non-enzymatic anti-oxidants such as Catalase, ascorbic acid, flavonoids and alkaloids. The important feature of honey is also antimicrobial activity. Also entering some ingredients into bees, diet can increase of effectiveness the nutritional value of honey So the anti-oxidant and anti-microbialactivities of two types of honey by change in bees,diet incomparison with the other honey of the region were studied.
  Materials And Methods
  Three different types of diet given to bees including apple juice, flowers and root extract of Licorice and region flowers so that three types of honey were produced. The honey affected on standard bacteria and Candida albicans with several antibiotics to evaluate of antimicrobial activity according to agar well diffusion assay. The amount of antioxidant compounds, measured according total phenol test. For measurement of antioxidant effects of honey, three tests of FRAP (ferric reducing antioxidant power), DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) and ABT (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) were used.
  Results
  In this experiment, Licorice honey had highest antimicrobial activity especially against pseudomonas aeruginosa. The tested honey had a significant difference in total amount of phenol. In all three methods (FRAP, DPPH and ABT), apple honey had the highest antioxidant activity.
  Conclusion
  According to the results of this study, entering some effective and natural materials into bees’ diet can cause a revolution in the honey product industry, as a drug, and health of society.
  Keywords: Total phenol, Antioxidants, Honey