فهرست مطالب

تحقیقات بتن ایران - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)
 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • داوود مستوفی نژاد، نیلوفر مشیری* صفحات 7-18
  از جمله روش های پرکاربرد استفاده از کامپوزیت های FRP (Fiber Reinforced Polymer) در مقاوم سازی ستون ها، محصور سازی ستون های بتن آرمه با استفاده از کامپوزیت با الیاف حلقوی می باشد. با این وجود، در تحقیق حاضر، تاثیر استفاده از کامپوزیت با الیاف در راستای طولی ستون مورد مطالعه قرار گرفته است. در این حالت، وقوع کمانش کلی در کامپوزیت و در نتیجه جدا شدگی آن از سطح بتن، ممکن است باعث عملکرد نامناسب FRP گردد.
  در تحقیق حاضر، روش شیار زنی در نصب کامپوزیت CFRP (CarbonFRP) با الیاف قائم به کار گرفته شد و تاثیر آن در به تاخیر انداختن کمانش CFRP بررسی گردید. بدین منظور 12 ستون بتن آرمه دایروی به قطر 150 میلی متر و ارتفاع 500 میلی متر تحت بارگذاری محوری خالص قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که به کار گیری روش شیار زنی موجب افزایش قابل ملاحظه ظرفیت باربری ستون تقویت شده با کامپوزیت طولی می گردد. این در حالی است که نصب کامپوزیت به روش متداول نصب سطحی، تاثیر چشمگیری در افزایش بار حداکثر ستون نداشت.
  کلیدواژگان: ستون بتن آرمه دایروی، ظرفیت باربری، کامپوزیت CFRP تحت فشار، کمانش، شیار زنی
 • محمدکاظم شربتدار، امیر قدس * صفحات 19-33
  به منظور بررسی تاثیر ورق های کامپوزیت GFRP در تقویت خمشی تیرهای T شکل ساخته شده با بتن سبک سازه ای، تعداد 10 عدد نمونه تیر آزمایشگاهی طراحی، ساخته و مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج آن در این مقاله ارائه می گردد. نمونه های آزمایشگاهی با توجه به شرایط و میلگردهای به کاررفته در آن ها به سه گروه A، B و C متناسب با درصد میلگرد کششی مقطع و تعداد لایه های تقویتی تقسیم شدند. طراحی تیرها طوری صورت گرفت که گروه های A، B و C به ترتیب دارای ضعف خمشی میانگین، بیشینه و کمینه باشند. در هر گروه، یک تیر شاهد بوده و تیرهای دیگر با تعداد متفاوت لایه های FRP تقویت شدند. با توجه به بررسی های انجام گرفته و نتایج حاصله مشاهده شد که ظرفیت خمشی تیرهای گروه A بین 81 تا 116 درصد، گروه B بین 33 تا 208 درصد، گروه C بین 67 تا 100 درصد افزایش یافته و تغییر شکست جداشدگی ورق ها از حالت برشی به خمشی و افزایش ظرفیت خمشی و برشی با به کارگیری چسب مخصوص و مواد ضد لغزش در این مقاله بررسی شد.
  کلیدواژگان: GFRP، تیرهای T شکل، مقاوم سازی خمشی، بتن سبک سازه ای
 • فریدون رضایی*، شکوفه جعفری رادنیا صفحات 35-52
  در این مقاله قاب های بتن مسلح 4 و 8 طبقه با مهاربند ضربدری و زانویی مقاوم سازی شده و در نرم افزار SAP2000 V14 تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی قرار گرفته اند. سپس رفتار این دو سیستم مهاربندی با یکدیگر مقایسه شده و مطابق توصیه آیین نامه 2800 به گونه ای در ارتفاع قاب ترکیب شده اند که مهاربند ضربدری همواره در طبقات پایین تر قرار بگیرد. تحلیل استاتیکی با استفاده از الگوهای بار مثلثی و یکنواخت انجام شده است. تخصیص رفتار غیرخطی به اعضای لرزه ای (تیر و ستون های قاب خمشی، مهاربندهای فولادی و اعضای زانویی) با تعریف مفاصل پلاستیک برای آن ها صورت گرفته است. مدل های مورد بررسی به گونه ای انتخاب شده اند که سهم مشارکت ستون های قاب خمشی و مهاربندهای فولادی در مدل های مختلف، متغیر باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، مشکل مهاربند ضربدری در قاب های بتن مسلح مهاربندی شده با این سیستم آن است که نیروهای کششی بزرگی از مهاربند به ستون های مجاور آن در طبقات پایین (خصوصا زمانی که سهم مشارکت مهاربند زیاد باشد) منتقل می شود و همین مساله سبب تشکیل مفاصل پلاستیک در ستون می شود. هم چنین مشکل مهاربند زانویی در قاب های بتن مسلح مهاربندی شده با این سیستم، مقاومت و سختی پایین این مهاربندها می باشد، ضمن آن که این سیستم همواره از مهاربند ضربدری شکل پذیرتر نیست. در این مقاله ترکیب این دو سیستم مهاربندی در ارتفاع قاب سیستمی نتیجه داده است که ویژگی های مطلوب هر دو سیستم را همزمان دارد و نقاط ضعف هر سیستم توسط دیگری اصلاح می شود.
  کلیدواژگان: : قاب بتن مسلح، مهاربند ضربدری، مهاربند زانویی، مشارکت مهاربند، تحلیل بارافزون
 • رحمت مدندوست، ملک محمد رنجبر*، سید یاسین موسوی صفحات 53-71
  استفاده از انواع پرکننده به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی در بتن خودتراکم می تواند باعث کاهش هزینه ها، کمتر شدن آلودگی زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی و بهرمندی از محصولات جانبی کارخانجات تولیدی شود. با این حال، هر چند وجود پرکننده ها باعث بهبود خاصیتی از بتن خودتراکم می شود ولی ممکن است باعث تنزل خاصیت دیگری شود. یکی از راه هایی که اخیرا توسط محققان برای کاهش اثرات منفی پرکننده ها در بتن خودتراکم مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از آنها به صورت ترکیبی می باشد. هدف اصلی این مطالعه آن است که خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم حاوی ترکیب دوگانه و سه گانه سیمان، دوده سیلیس و زئولیت را مورد ارزیابی قرار دهد. خواص بتن تازه شامل جریان اسلامپ، زمان رسیدن جریان اسلامپ به قطر 50 سانتی متر (T50)، قیف V شکل، جعبه L شکل، شاخص پایداری چشمی و الک پایداری می باشد. خواص بتن سخت شده نیز برای مقاومت فشاری (در سنین مختلف شامل 3، 7، 14، 28 و 90 روزگی)، مقاومت کششی و جذب آب (اولیه و نهایی) آزمایش شده است. همچنین برای مدلسازی رفتار واقعی بتن در کارهای اجرائی، جریان اسلامپ و مقاومت فشاری با گذشت زمان انتقال تخمین زده شده است.
  نتایج بتن تازه نشان می دهد که با نسبت ترکیب مناسب دوده سیلیس و زئولیت در بتن خودتراکم، پایداری و خاصیت رئولوژیکی مطلوب به دست خواهد آمد. همچنین افزودن دوده سیلیس باعث افزایش مقاومت فشاری اولیه و نهایی بتن خودتراکم حاوی زئولیت می گردد. از طرفی کاهش ابقاء جریان اسلامپ در نمونه های حاوی زئولیت با افزودن دوده سیلیس تا حدودی جبران می گردد.
  کلیدواژگان: بتن خود تراکم، کارائی، مقاومت، زمان انتقال
 • ارزیابی خصوصیات بتن الیافی حاوی سنگدانه های بازیافتی بتنی با استفاده از روش های غیر مخرب
  علی صدر ممتازی*، حسن نصرتی، محمد هادی طهمورثی صفحات 73-86
  استفاده از بتن در صنعت ساخت و ساز روز به روز در حال افزایش است. با توجه به محدودیت عمر سازه های بتنی و همچنین تخریب سازه های بتنی در اثر عوامل طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و...، همواره با حجم انبوهی از بتن های تخریبی مواجه خواهیم بود که سبب تخریب محیط زیست خواهند شد. از طرفی منابع معدنی جهت تولید سنگدانه ها نیز محدود می باشند که در آینده ای نه چندان دور ناگزیر باید از این بتن های تخریبی به عنوان جایگزینی برای سنگدانه های طبیعی استفاده نمود تا بتوانیم منابع طبیعی را حفظ نمائیم. در این پژوهش نسبت جایگزینی ریزدانه و درشت دانه بازیافتی بتنی با سنگدانه های معمولی برابر با درصدهای مشابه 0، 25، 50، 75 و 100 % می باشد. با افزایش استفاده از سنگدانه های بازیافتی بتنی، کاهش در خصوصیات بتن بازیافتی، افزایش جذب آب و افت اسلامپ بتن مشاهده می شود که با استفاده از فوق روان کننده سعی در جبران این کاهش اسلامپ شده است. به منظور بهبود خواص مهندسی بتن بازیافتی و همچنین بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر خواص بتن بازیافتی، از الیاف پلی پروپیلن به طول 6 میلی متر و با درصدهای حجمی مختلف 1 /0، 2 /0 و 3 /0 استفاده شده است. در این تحقیق آزمایش های مقاومت فشاری، انقباض خشک، جذب آب، سرعت امواج فراصوتی، مقاومت الکتریکی و عکس برداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بر روی نمونه ها انجام گرفته است. با افزایش درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن در بتن های بازیافتی، کاهش سرعت امواج فراصوتی و درصد جذب آب نمونه ها، افزایش نتایج مقاومت الکتریکی نمونه ها و همچنین تاثیر نسبتا منفی بر مقاومت های فشاری مشاهده شده است. در شرایط استفاده از 1 /0 درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن در طرح های بتنی، انقباض نمونه ها بهبود می یابد ولی با استفاده از 2 /0 و 3 /0 درصد حجمی در طرح های بتنی، شاهد افزایش انقباض نمونه ها نسبت به طرح های فاقد الیاف خواهیم بود.
  کلیدواژگان: سنگدانه های بازیافتی بتنی، انقباض، مقاومت الکتریکی، سرعت امواج فراصوتی، الیاف پلی پروپیلن
 • علی اکبر شیرزادی جاوید، بهپور رحمتی، پرویز قدوسی* صفحات 87-102
  طرح بتن خودتراکم باید به نحوی باشد که علاوه بر داشتن مشخصات مناسب از لحاظ کارایی و رئولوژی، از نظر مقاومت و دوام نیز مشخصات فنی مورد انتظار پروژه را برآورده سازد. به همین دلایل تاکنون روش استاندارد و مورد اجماع در دنیا برای طرح مخلوط بتن خود تراکم بیان نشده است. بنابراین با توجه به عدم لحاظ مقاومت فشاری مشخصه و هدف طرح در بسیاری از روش های موجود، در این مقاله سعی شده روشی جدید برای طرح مخلوط بتن خودتراکم بر اساس مقاومت فشاری مطرح شود. در این تحقیق سعی شده است از پارامترهای مختلف از جمله دانه بندی مصالح سنگی (که در بسیاری از مقالات تحت عنوان چگالی انباشتگی ذرات سنگی مد نظر قرار گرفته است)، نسبت حجمی آب به پودر، نسبت آب به سیمان، مقاومت فشاری 28 روزه همزمان مورد توجه قرار گیرد. نتایج طرح های ساخته شده در آزمایشگاه با این روش کاملا با مقادیری که قبل از ساخت، مشخص شده بوده اند مطابقت دارد و نشان دهنده واقعی و معتبر بودن روش مطرح شده می باشد.
  کلیدواژگان: بتن خود تراکم، مقاومت فشاری، طرح مخلوط، چگالی انباشتگی ذرات
 • جمشید اسماعیلی *، علیرضا محمدجعفری صادقی صفحات 103-114
  افزودن الیاف فولادی جهت بهبود رفتار پس از شکست بتن و مصالح پوزولانی برای افزایش مقاومت ناحیه انتقالی کاربرد داشته است. در این راستا ترکیب الیاف در اندازه های متفاوت برای پل زدن و بستن ترک ها در مراحل مختلف شروع تا رشد ترک و همچنین استفاده از نانوسیلیس با انرژی سطحی و واکنش پذیری بالا می تواند مورد توجه قرار گیرد. استفاده همزمان از افزودنی های ذکر شده نیز میتواند درصورت ترکیب مناسب به تجمیع مزایای ذکر شده در توانمند سازی بتن بیانجامد. در این تحقیق با تهیه و بررسی طرح اختلاط های مختلف دارای ترکیب های متفاوت از انواع الیاف فولادی به همراه دوده سیلیسی و نانوسیلیس، ترکیب بهینه ای از بتن با مشخصه های مکانیکی بهبود یافته به دست آمد. از جمله این مشخصه های مکانیکی می توان به افزایش قابلیت جذب انرژی و مقاومت خمشی، مقاومت کششی و فشاری بتن اشاره کرد.
  کلیدواژگان: ماکرو الیاف فولادی، میکرو الیاف فولادی، نانو سیلیس، دوده سیلیسی، مقاومت خمشی، قابلیت جذب انرژی
 • علی فروغی اصل*، فریده حسین نژاد صفحات 115-125
  در سال های اخیر استفاده از انواع مختلف الیاف در بتن افزایش رو به رشدی داشته است و هر نوع خاص از الیاف موجب بهبود ویژگی مشخصه ای از بتن می گردد، الیاف پلی پروپیلنی نیز نوعی الیاف پلیمری هستند که افزودن درصدهای اندک آن موجب بهبودی چشمگیری در خواص بتن می شود. در این پژوهش با استفاده از مصالح محلی و مواد افزودنی میکروسیلیس به عنوان جایگزین سیمان و فوق روان ساز پلی کربوکسیلیک دو سری نمونه، نمونه های شاهد و مسلح به الیاف پلی پروپیلن رشته ای 6 و 12میلی متری، به میزان 2 /0، 4 /0و 8 /0 درصد وزن سیمان ساخته شدند. بعد از عمل آوری در اتاقک بخار، آزمایش های مقاومت فشاری و کششی در سنین 3، 7 و28 روزه بر روی نمونه ها صورت گرفت. نمونه های مربوط به نفوذپذیری نیز بعد از 28 روز عمل آوری، به مدت 24 ساعت تحت فشار 5 بار، در دستگاه آزمایش نفوذ پذیری قرار داده شدند تا با اندازه گیری عمق نفوذ آب، میزان نفوذپذیری با استفاده از رابطه Valenta محاسبه گردید، در نهایت، مقدار درصد الیاف و اثر الیاف بر مقدار نفوذپذیری و تغییرات آن با خواص مکانیکی بتن مورد بحث و بررسی قرارگرفت و مشخص شد که مقاومت فشاری اولیه نمونه های بتن الیافی نسبت به نمونه های شاهد کمتر بوده ولی با افزایش سن نمونه ها نتایج برعکس می گردند و بیشترین افزایش مقاومت فشاری 28 روزه مربوط به مقدار الیاف مصرفی 8 /0% بوده است و لی مقاومت کششی نمونه های بتن الیافی از همان سنین اولیه بتن نسبت به نمونه شاهد افزایش نشان می دادند و نرخ افزایش با بالا رفتن سن بتن بیشتر می شد و بیشترین میزان افزایش مقاومت کششی نیز در سن 28 روزه بتن و در نمونه های بتنی حاوی 4 /0% الیاف مشاهده شد. درآزمایش های اندازه گیری میزان نفوذپذیری نمونه ها، ضریب نفوذپذیری کلیه نمونه های تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلنی در مقایسه با نمونه شاهدکاهش یافته بود وکمترین مقدارضریب نفوذپذیری در نمونه های دارای 4 /0% الیاف حاصل شد.
  کلیدواژگان: بتن الیافی، الیاف پلی پروپیلن، نفوذپذیری، فوق روان ساز، میکروسیلیس
|
 • Davood Mostofinejad, Niloufar Moshiri* Pages 7-18
  Confining RC columns by FRP composites with fibers oriented in the hoop direction is the most common method of strengthening columns. In the present study, however, the application of CFRP composites with fibers aligned along the column’s axis to improve compressive strength of RC columns has been investigated. Global buckling of composite with longitudinal fibers may result in debonding of FRP from column surface, and thus, the compressive load carrying capacity of the strengthened column would not be increased considerably. To limit the global buckling of composite under compression, a newly introduced strengthening method, named as Grooving Method (GM), was utilized in the present study and its effect on postponing the buckling of CFRP fibers when aligned along the column axis was investigated. For this purpose, 12 circular RC columns with diameter of 150 mm and height of 500 mm were tested under axial compression. Experimental results showed that while the effect of installing CFRP with conventional EBR method was negligible on the columns’ load capacity, the grooving method considerably enhanced the columns’ maximum loads.
  Keywords: RC column, CFRP, Buckling, Grooving Method, Compressive Strengthening
 • M.K. Sharbatdar, A. Qods * Pages 19-33
  In order to investigate the effect of Composite Fiber Reinforced Polymers (GFRP) on bending strengthening of light weight T-shaped concrete beams in this paper, nine specimens were designed, built and tested. These specimens were divided into A, B & C Groups, according to their conditions and bars arrangement and composite layers. In Group A, beams were designed to have a medium bending defects, while Groups B and C designed for maximum and minimum bending defects.In each group one beam was as reference and the others were strengthened with different numbers of FRP layers. According to observations and results, flexural strength increase of in Group A was from 81% to 116% while that was from 33% to 208% in Group B and 67% to 100% in Group C. And also the effect of using stronger epoxy and anti-slipt material to change shear failure (debonding) to flexural debonding and increasing strength was investigated in this paper.
  Keywords: T, form beam, Flexural strengthening, light structural concrete
 • F. Rezaie*, Sh. Jafari Radniya Pages 35-52
  In this study, 4 and 8 story reinforced concrete frames retrofitted with X and Knee bracing systems using SAP2000 V14 software and nonlinear static analysis. Then the behavior of these two systems are compared with each other and according to standard 2800 requirements, X-bracing system are located on the lower stories. Static analysis is performed using a uniform and triangular load patterns. Nonlinear plastic hinges have been assigned to the each seismic elements (beams and columns of moment resisting frame, steel bracing and knee elements). Models are chosen such that the participation of moment frame columns and steel bracing in different models have varied. The results indicate that in the X-braced reinforced concrete frames, large tensile forces are applied to the adjacent columns of steel bracing, especially in the lower stories. This problem cause forming plastic hinges in the columns. Also, reinforced concrete frames with knee bracing have the low strength and stiffness, while it is not always more ductile than X bracing. In this research combination of two systems, X and knee bracing, at the height indicate a bracing system that has desirable features of two bracing systems simultaneously and disadvantages of each system can be modified by the other.
  Keywords: RC Frame, X, bracing, Knee bracing, Bracing Participation, Pushover Analysis
 • R. Madandoust, M. M. Ranjbar*, S.Y. Mousavi Pages 53-71
  The usages of different additions as a cement replacement in the production of self-compacted concrete (SSC) can lead to a lower material cost, lower environmental pollution, energy consumption and recycling by-product materials. Although, the inclusion of additions may enhance certain properties of SCC, the others may be worsening. To overcome this problem, the combined use of the additions has been recently recommended by researchers. In this respect, the main objective of the present study is to investigate the fresh and hardened properties of SCC made with binary and ternary cementitious blends of silica fume and zeolite. Fresh properties of SCC will be examined by slump flow, visual stability index, T50, V-funnel, L-box and sieve segregation resistance tests. The hardened properties were tested for compressive strength (at different ages), splitting tensile strength, initial and final absorption. To simulate the real-world applications, slump flow and compressive strength changes with hauling time were also considered. The fresh concrete test results revealed that by substituting optimum levels of silica fume and zeolite in SCC, satisfactory workability and rheological properties can be achieved. Silica fume inclusion enhanced both early ages and long-term strength of SCC with zeolite. Moreover, reduction in the slump flow retention of the SCC mixtures containing zeolite was compensated by using silica fume.
  Keywords: self, compacted concrete, Workability, Strength, Hauling time
 • Evaluation of Fiber Reinforced Concrete Containing Recycled Concrete Aggregates with Non-Destructive Methods
  A. Sadrmomtazi*, H. Nosrati, M.H. Tahmouresi Pages 73-86
  The use of concrete in the construction industry is growing day by day. Due to the limited life span of concrete structures and also the destruction of concrete structures by natural factors such as earthquakes, floods, hurricanes and. .. we will always faced with massive amounts of waste concrete that will cause environmental damages. On the other hand natural resources are also limited for generating aggregates that in near future we should use waste concretes as recycled concrete aggregates for an alternative of natural aggregates to save the natural resources. In this study, the replacement proportion of fine and coarse recycled concrete aggregates with conventional aggregates, is the similar percentages of 0, 25, 50, 75 and 100%, which will include 5 mixing design. With increased use of recycled concrete aggregate, reduction of recycled concrete properties, a increase in water absorption and decrease in slump concrete can be observed that it has been tried to compensate this loss in the slump by using super plasticizer. In order to improve the engineering properties of recycled concrete and Study the Effect of polypropylene fibers on the properties of recycled concrete, the polypropylene fibers with the length of 6 mm and different volume percentages of 0.1, 0.2 and 0.3 percent were used that formed of 15 mixing design. In this study, the Compressive strength, Drying shrinkage, Water absorption, Ultrasonic pulse velocity, Electrical strength and SEM tests were done on the samples. withIncrease in the mass percentage ofpolypropylene fibersin recycledconcretes, decrease in results ofUltrasonic pula velocity and Water absorption, increase in Electrical strength results and alsonegativeeffectsonthe compressive strength have been observed. Interms of0.1 % by volume of polypropylenefibersinconcretedesign, Drying shrinkage improvedbutwith using 0.2and0.3 % by volume ofpolypropylenefibers, the Drying shrinkage increasedComparedwithsampleswithnofibers.
  Keywords: Recycled concrete aggregate, Drying shrinkage, Electrical strength, Ultrasonic pulse velocity, poly, propylene fibers
 • A.K. Shirzadi Javid, B. Rahmati, P. Ghoddousi* Pages 87-102
  Self- consolidating concrete (SCC) mix design should consider the appropriate characteristics in terms of workability, rheology, strength and durability simultaneously. Because of this, already standard method in the world for SCC mix design has not been expressed. In this paper, a new method of SCC mix design based on compressive strength is presented. various parameters such as aggregate gradation, packing density, volumetric ratio of water to powder, water to cement ratio, 28-day compressive strength is considered. Results of mix designs made in the laboratory are perfectly accordant with the values of target, so the proposed method is a real and valid.
  Keywords: self, consolidating concrete, compressive strength, mix design, particle packing density
 • J. Esmaili*, A. Mohamad Jafari Pages 103-114
  Using fibers with different sizes and types part plays more important roles in energy absorption capability of reinforced concrete structures. The effects of different sizes and proportions of fibers on energy absorption capability, bending strength, tensile and compressive strength of concrete have been investigated in this work. Steel fibers have been used to improve the post fracture behavior of concrete and pozzolanic materials have been added to concrete to increase the strength of transition zone. In this regard, the combination of fibers in different sizes for bridging the cracks at different stages of the crack growth and also using nano silica with high surface energy and reactivity can be considered. Simultaneous use of mentioned additives can improve the properties of concrete in the case of using appropriate mix design. Different mix designs containing combinations of different types of steel fibers and micro silica and nano silica have been tested and an optimized mix design of concrete with improved mechanical properties has been reached. Energy absorption capability, bending strength, tensile and compressive strengths can be mentioned as those mechanical properties.
  Keywords: Macro steel fiber, Micro steel fiber, Nano silica, micro silica, flexural strength, Energy absorption capability
 • A. Foroughi, Asl*, F. Hoseinnejad Pages 115-125
  In recent years, using of various fibers in concrete mix is growing and each type creates some specific property in concrete. Polypropylene (PP) fiber is a new type fiber with significant advantages in mechanical properties of fibrous concrete. In this research two series of concrete mix were made (without fibers - control concrete - and with PP fibers in length of 6 and 12 mm and in 0.2, o.4, and o.8 percent of cement content) by local aggregates(sand and gravel), Portland cement, silica fume (as pozzolan), and superplasticizer (as admixture with polycarboxilic base). The specimens were cured for 3, 7 and 28 days and tested for compressive and flexural strength. The specimens elected for measuring the permeability depth were tested under 5 atm. water head after 28 days curing and permeability index was calculated by Valenta equation. Results showed that early compressive strength of fiberous specimens was less than control specimens but by increasing the age of specimens, the strength will be increased and maximum compressive strength was for 28-d specimen with 0.8 percent of PP fiber but the flexural strength of fibrous specimens were more than normal specimens at all ages and the maximum flexural strength was for 28-d specimen with 0.4 percent of PP fiber. Permeability of fibrous specimens was less than normal specimens and the minimum value belongs to specimen with 0.4 percent of PP fiber.
  Keywords: Fibrous concrete, polypropylene fiber, permeability, Superplasticizer, Silica Fume