فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و ششم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال چهل و ششم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سعید عشقی، مهدی گاراژیان صفحات 345-356
  این پژوهش به منظور تعیین نیاز سرمایی و گرمایی انگور رقم های رطبی، سیاه شیراز و یاقوتی انجام شد. همچنین تغییر کربوهیدرات ها و هورمون های درونی در رقم یاقوتی سیاه در دوره سرمادهی بررسی شد. بدین منظور، قلمه های یک اندازه (30 سانتی متر) بی درنگ پس از خزان برگ ها در پاییز جمع آوری شدند. سرمادهی شامل 0 (شاهد)، 100، 200، 300، 400 و 500 ساعت در دمای 2 درجه سلسیوس بودند. سپس، قلمه ها در آب مقطر و در شرایط دمای اتاق و نور ممتد قرار گرفتند. درصد شکوفایی جوانه، تعداد روز تا شکوفایی اولین جوانه و 50 درصد جوانه ها، میزان نشاسته، کربوهیدرات های محلول، جیبرلین، سایتوکینین، اکسین و اسید آبسیزیک در بافت های جوانه، گره و میان گره اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بالاترین درصد شکوفایی جوانه و کوتاه ترین زمان تا شکوفایی50 درصد جوانه ها در رقم های سیاه شیراز، رطبی و یاقوتی به ترتیب در تیمارهای 500، 400 و400 ساعت سرمادهی بود. در هر 3 رقم، بالاترین میزان نشاسته در تیمار های بدون سرمادهی بود و با سرمادهی میزان نشاسته کاهش و کربوهیدرات محلول افزایش یافت. میزان جیبرلین، سایتوکینین و اکسین با اعمال تیمار های سرمادهی، افزایش و آبسیزیک اسید کاهش یافت. در نتیجه نیاز سرمایی رقم های یاقوتی، رطبی و سیاه شیراز به ترتیب400، 400 و 500 ساعت و نیاز گرمایی4320،5472 و 8064 درجه ساعت (GDH) تعیین شد.
  کلیدواژگان: قندهای محلول، نشاسته، نیاز سرمایی، Vitis vinifera
 • ایمان روح اللهی، محسن کافی، نیر اعظم خوش خلق سیما، عبدالمجید لیاقت صفحات 357-365
  با هدف شناسایی یک چمن نیازمند مراقبت پایین، مقاومت به خشکی جمعیت های فستوکای بلند جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران در مرحله جوانه زنی بررسی شد و سپس خصوصیت های چمنی جمعیت های منتخب با روش آنالیز عکس های دیجیتال ارزیابی شد. در آزمایش اول تاثیر سطوح تنش خشکی 100 درصد (شاهد)، 80 درصد، 60 درصد و 40 درصد ظرفیت زراعی روی سبز شدن بذرها و استقرار گیاهچه در 14 جمعیت فستوکای بلند جمع آوری شده و دو رقم تجاری بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی نهایی در تمامی سطوح تنش خشکی به ترتیب مربوط به جمعیت های اصفهان و قوچان بود. در آزمایش دوم کیفیت ظاهری و درصد پوشش چمنی در جمعیت های منتخب مرحله جوانه زنی در مزرعه طی یک سال ارزیابی شد. جمعیت اصفهان پوشش چمنی کاملی در مرحله استقرار نشان داد. رقم باروادو به شیوه معناداری شاخص تیرگی رنگ سبز بالاتری نسبت به سایر جمعیت ها نشان داد. بر اساس نتایج می توان از جمعیت های جمع آوری شده خصوصا جمعیت های اصفهان و بروجن به منزله منابع ژنتیکی مناسبی برای برنامه های اصلاحی، با هدف معرفی چمن نیازمند مراقبت پایین در ایران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آنالیز عکس های دیجیتال، تنش خشکی، سبز شدن، کیفیت ظاهری
 • فاطمه سیدکلایی، حسین صادقی، حسین مرادی صفحات 367-378
  به منظور بررسی اثر عناصر غذایی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین و تشکیل میوه در پرتقال تامسون ناول، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل اوره در سه سطح (0، 3 و 6 در هزار)، اسید بوریک در دو سطح (0 و 5/0 در هزار) و سولفات روی در دو سطح (0 و 3 در هزار) بودند. تعداد گل، میوه اولیه، میوه چه بعد از ریزش خرداد و میوه نهایی شمارش شد. طول و قطر میوه، میزان اکسین منطقه ریزش و عملکرد اندازه گیری شد. مصرف عناصر غذایی اثر معناداری در افزایش تعداد گل، درصد تشکیل میوه اولیه و عملکرد داشتند. کمترین میزان ریزش میوه اولیه و نهایی در تیمار مصرف هم زمان اوره با غلظت 6 در هزار و سولفات روی با غلظت 3 در هزار به دست آمد. بالاترین درصد تشکیل میوه بعد از ریزش خرداد و اکسین، در تیمار اثر متقابل سولفات روی با غلظت 3 در هزار و اسید بوریک با غلظت 5/0 در هزار حاصل شد.
  کلیدواژگان: تشکیل میوه نهایی، ریزش خرداد، عناصر غذایی، مرکبات
 • علی عبادی، مریم کریمی علویجه، سید امیر موسوی، سید علیرضا سلامی صفحات 379-386
  با توجه به اینکه انگور از جنبه اقتصادی اهمیت خاصی دارد، انجام مطالعاتی برای بررسی جنبه های متفاوت فرایند هایی که منجر به ایجاد مقاومت در برابر سرماهای غیر منتظره پاییز یا دیررس بهاره می شود، ضروری به نظر می رسد. در این راستا بررسی بیان ژن هایی که موجب افزایش تحمل به سرما می شوند اهمیت ویژه ای دارد. لازمه بیان ژن های سنتز کننده پروتئین هایی که در سازگاری به سرما نقش دارند گروهی از عوامل رونویسی اند. در این آزمایش تفاوت بیان دو عامل رونویسی CBF1 و CBF4 در ارقام انگور خلیلی دانه دار، شاهرودی و گونه ریپاریا تحت تنش سرما مقایسه شد. نتایج نشان داد بیان ژن CBF1 در دقایق اولیه بعد از تنش سرما افزایش نشان داد و انگور ریپاریا بیان بیشتری نسبت به دو رقم انگور وینیفرا داشت، همچنین کمترین میزان بیان ژن CBF1 مربوط به رقم شاهرودی بود که بعد از گذشت یک روز از شروع تنش مشاهده شد. در مورد ژن CBF4 افزایش بیان با گذشت ساعت های اولیه پس از تنش آغاز شد و مشابه ژن CBF1 بیشترین بیان مربوط به انگور ریپاریا بود. مقایسه میزان بیان این دو ژن در انگور ریپاریا نشان داد که به طور کلی، میزان بیان ژن CBF4 حدود 10 برابر میزان بیان ژن CBF1 بود.
  کلیدواژگان: انگور، بیان ژن، تنش سرما، عوامل رونویسی، CBF1، CBF4
 • سید حسین میردهقان، مجید اسمعیلی زاده، فرهاد پیرزاد * صفحات 387-398

  مهم ترین مشکلات میوه کیوی طی انبارمانی، عارضه نرم شدگی و آلودگی میکروبی است. برای رفع این مشکلات تیمار قبل از برداشت پوتریسین و اسپرمیدین بر پتانسیل انبارمانی میوه کیوی رقم هایوارد بررسی شد. محلول پاشی برگی غلظت های مختلف پوتریسین (0، 1 و 2 میلی مولار) و اسپرمیدین (0، 1 و 2 میلی مولار) 40 و 20 روز قبل از برداشت انجام شد. ویژگی های مختلف میوه در زمان های صفر (قبل از شروع انبارمانی)، 11 و 14 هفته پس از برداشت ارزیابی شد. میوه ها در زمان بلوغ تجاری (Brix2/6 TSS=) برداشت و به مدت 14 هفته در دمای 1±5/1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90 95 درصد انبار شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان سفتی (09/3 کیلو گرم نیرو) مربوط به برهمکنش سطح 2 میلی مولار پوتریسین و اسپرمیدین و کمترین میزان آن (16/2 کیلوگرم نیرو) مربوط به تیمار شاهد بود. کمترین میزان فعالیت میکروبی، مالون دی آلدهید و کاهش وزن مربوط به میوه های تیمار شده بودند. میزان فعالیت ضد اکسیدانی، ترکیبات فنلی و کلروفیل کل تحت تاثیر تیمارها واقع شدند و بالاترین مقدار آن ها متعلق به سطوح مختلف پوتریسین و اسپرمیدین بود. تغییرات شاخص های مختلف رنگ، ویتامین ث، مواد جامد محلول کل، اسید کل و pH در میوه های تیمار شده نسبت به شاهد به تاخیر افتادند. به طور کلی، تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین سبب تاخیر در نرم شدگی و کاهش فعالیت میکروبی میوه ها در طول انبارمانی شدند.

  کلیدواژگان: سفتی، فعالیت ضد اکسیدانی، فعالیت میکروبی، کیوی، نرم شدگی
 • مصباح بابالار، مینا محبی، محمد علی عسکری، علیرضا طلایی صفحات 399-407
  اثر محلول پاشی آهن و کاربرد خاکی نیتروژن هر یک در سه سطح متفاوت (آهن: صفر، 5 و 10 میلی گرم در لیتر و نیتروژن: صفر، 40 و 60 میلی گرم در کیلوگرم) بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی محصول سیب رقم فوجیdomestica cv. Fuji)(Malus پیوند شده روی پایه مالینگ ((M9واقع در قطعه آزمایشی سیب دانشگاه تهران در سال 1392 مطالعه شده است. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. براساس نتایج این پژوهش، افزایش سطوح آهن، منجر به افزایش معنا داری در محتوای فنولی و درصد ماده خشک میوه شد. افزایش سطوح نیتروژن نیز سبب افزایش سفتی میوه، افزایش محتوای فنولی، کاهش اسید آسکوربیک، افزایش ماده خشک، کشیدگی میوه و کاهش رنگ گیری پوست میوه شد. اثر متقابل نیتروژن و آهن نیز بر سفتی میوه، محتوای فنولی، میزان اسید آسکوربیک، ماده خشک، عملکرد، کشیدگی میوه و شاخص های رنگی پوست میوه (*a*، b) معنا دار بود. در مجموع می توان غلظت 60 میلی گرم در کیلوگرم نیتروژن به ازای هر درخت را برای بهبود خصوصیات کیفی این رقم مناسب دانست، ولی به نظر می رسد به غلظت های بیشتری از آهن برای تاثیرگذاری نیاز است.
  کلیدواژگان: تغذیه برگی، رقم فوجی، سیب، نیتروژن، fe، eddha
 • علی مومن پور، علی ایمانی، داود بخشی، حامد رضایی صفحات 409-427
  ترکیب پایه و پیوندک، خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی برگ و ریشه بادام را در شرایط شوری، تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش، آثار شوری آب بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی برگ و ریشه تعدادی از ژنوتیپ ها و ارقام بادام بررسی شد. ژنوتیپ های مطالعه شده شامل مامایی، نان پاریل، A200 و 1-25 پیوند شده روی پایه GF677 و پایه GF677 (پیوند نشده) و شوری آب آبیاری شامل 0، 2/1، 4/2، 6/3 و 8/4 گرم در لیتر نمک بودند. نتایج نشان داد با افزایش شدت شوری، قطر پیوندک، ارتفاع پیوندک، تعداد برگ تولیدی و درصد برگ های سبز کاهش یافت و در مقابل، درصد برگ های نکروزه و ریزش یافته افزایش یافت. همچنین در تمامی ژنوتیپ های مطالعه شده، بیشترین مقدار کلر و سدیم، نسبت سدیم به پتاسیم، سدیم به کلسیم، سدیم به منیزیم، سدیم به فسفر و کمترین مقدار کلسیم، منیزیم، فسفر و مس در برگ و ریشه و کمترین غلظت آهن در ریشه، در شوری 8/9 دسی زیمنس بر متر، مشاهده شد. ژنوتیپ 1-25 در تمامی سطوح شوری، دارای کمترین مقدار کلر و سدیم، کمترین نسبت های سدیم به پتاسیم، سدیم به کلسیم، سدیم به منیزیم و سدیم به فسفر بود. این ژنوتیپ، توانست در شوری 3/7 دسی زیمنس بر متر، از طریق افزایش پتاسیم (19/1 درصد)، مس (56/9 قسمت در میلیون)، آهن (48/27 قسمت در میلیون) و روی (80/66 قسمت در میلیون)، به مقدار بیشتری از سایر ژنوتیپ های مطالعه شده، با آثار مخرب سدیم مقابله کند. در مجموع ژنوتیپ 1-25 و رقم مامایی به ترتیب، متحمل ترین ژنوتیپ و حساس ترین رقم به شوری تشخیص داده شدند.
  کلیدواژگان: بادام، پایه GF677، تنش شوری، عناصر پرمصرف، عناصر کم مصرف، رقم مامایی، ژنوتیپ 1، 25
 • موسی سلگی، منصور قربانپور صفحات 429-439
  در این پژوهش نانوذرات نقره تولید شده با استفاده از عصاره گلبرگ های زعفران در 3 آزمایش جداگانه در جلوگیری از رشد باکتری های موجود در محلول نگهدارنده با هدف افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده رز رقم ’وایت ناامی‘ به کار برده شد. در آزمایش اول تاثیر نسبت های مختلف نانوذرات نقره و عصاره گلبرگ های زعفران (1:20، 1:5 و 1:2) بر جلوگیری از رشد مهم ترین باکتری های آلوده سازنده محلول های نگهدارنده شامل Bacillus subtilus، Bacillus cereu، Acinetobacter، Pseudomonads fluorescensوPseudomonas aeruginosa به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد تاثیر نسبت های به کار رفته بر میزان رشد باکتری ها معنادار است. عصاره گلبرگ های زعفران هیچ گونه اثر ضد باکتری نداشت و غلظت های 1:5 و 1:20 بیشترین اثر بازدارندگی رشد را در باکتری های گرم مثبت نشان دادند. در آزمایش های دوم و سوم نیز تاثیر نسبت های مختلف نانوذرات نقره بر عمر گلجایی، وزن تر نسبی و میزان محلول جذب شده نسبی گل شاخه بریده رز رقم ’وایت ناامی‘ با کاربرد دو روش دائمی و کوتاه مدت بررسی شد. نتایج نشان داد که نسبت های کم نانوذرات نقره استفاده شده به ویژه 1:20 به طور معناداری با افزایش وزن تر نسبی سبب افزایش عمر گلجایی تقریبا دو برابری در مقایسه با شاهد شد.
  کلیدواژگان: آلودگی باکتریایی، جذب محلول، عمر گلجایی، نانوفناوری، نانوذرات
 • اسماء عباسی کاشانی، محمدحسین شمشیری، مجید اسماعیلی زاده، حمیدرضا کریمی صفحات 441-453
  خشکی از مهم ترین تنش های محیطی رایج در کشور است که بر مراحل مختلف رشد و نمو گیاهان تاثیر می گذارد. به منظور بررسی آثار تلفیقی قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus intratadices) و اسید جاسمونیک بر ویژگی های رشدی و اکوفیزیولوژیکی دانهال های پسته رقم قزوینی تحت تنش خشکی، آزمایش گلخانه ای با سه فاکتور میکوریز (میکوریز و بدون میکوریز)، اسید جاسمونیک (غلظت صفر، 50 و 100 میکرومولار) به صورت محلول پاشی برگی در سه نوبت، با فاصله زمانی هر سه هفته یک بار و سطوح مختلف خشکی به صورت دور آبیاری یک روز به منزله شاهد، 3، 6 و 10 روز در میان به روش وزنی و بر اساس ظرفیت زراعی، با سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی روی دانهال های سه ماهه پسته انجام شد. نتایج نشان داد که پس از 70 روز تیمار خشکی، با افزایش شدت تنش خصوصیات رویشی دانهال ها به طور معنا داری کاهش یافتند. ویژگی های اکوفیزیولوژیکی دانهال های پسته از قبیل محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، Fv/Fm و شاخص عملکرد (PI) نیز تحت تاثیر خشکی کاهش نشان دادند. گیاهان میکوریزی کمتر تحت تاثیر تنش قرار گرفتند و همزیستی میکوریزی به بهبود قابل ملاحظه این پارامترها نسبت به شاهد منجر شد. محلول پاشی برگی دانهال ها با اسید جاسمونیک سبب کاهش ارتفاع ساقه، وزن خشک برگ، محتوای کلروفیل a و مجموع کلروفیل و افزایش حجم سیستم ریشه ای شد.
  کلیدواژگان: پسته، تنظیم کننده رشد، خشکی، رنگیزه های فتوسنتزی، فلورسانس کلروفیل
 • محمدحسین شیخ محمدی، نعمت الله اعتمادی، علی نیکبخت صفحات 455-465
  استفاده از کند کننده های رشد گیاهی از جمله ترینگزاپک اتیل در مدیریت چمن بسیار مرسوم و معمول شده است. از جمله اهداف استفاده از این ترکیبات کاهش رشد عمودی چمن، افزایش تراکم و مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی است. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر سطوح متفاوت ترینگزاپک اتیل (0، 25/0و 5/0 کیلوگرم در هکتار) و تنش پاخوری (پاخوری و عدم پاخوری) بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک فستوکای پابلند رقم ربل است که در آزمایشی در غالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد ترینگزاپک اتیل و پاخوری سبب کاهش معنادار ارتفاع، وزن تر و خشک چمن فستوکا شد. ارتفاع در غلظت های 25/0 و 5/0 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 84/18 و 06/22 درصد کاهش نشان داد. کاربرد ترینگزاپک اتیل، موجب افزایش تراکم، پنجه زنی و کلروفیل شد، درحالی که تیمار پاخوری محتوای کلروفیل، تراکم و پنجه زنی را به صورت معناداری کاهش داد. کاربرد ترینگزاپک اتیل در غلظت 5/0 کیلوگرم در هکتار 36 درصد افزایش پنجه زنی و تنش پاخوری 2/17 درصد کاهش پنجه زنی را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد تیمار پاخوری و ترینگزاپک اتیل کربوهیدرات های محلول اندام هوایی را به طور معناداری افزایش می دهد، در صورتی که این ماده برخلاف پاخوری اثری معنادار بر کربوهیدرات های محلول ریشه نداشت. ترینگزاپک اتیل با افزایش محتوای آب نسبی و کاهش نشت الکترولیت در شرایط تنش پاخوری موجب افزایش مقاومت به پاخوری در فستوکا شد.
  کلیدواژگان: ترینگزاپک اتیل، تنش پاخوری، فستوکای پابلند، میزان رشد
 • میثم الیاسی مقدم، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی صفحات 467-474
  به منظور بررسی آثار نفتالین استیک اسید و تراش بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول پاشی نفتالین استیک اسید در سه سطح (25،50 و 100 میلی گرم در لیتر در مرحله چهار تا شش برگی و تشکیل میوه) و تیمارهای هرس شامل تراش بوته بود. نتایج نشان داد که محلول پاشی NAA سبب افزایش مقدار مواد جامد محلول در میوه شد و مقدار مواد جامد محلول از قسمت دم میوه به سمت نوک میوه افزایش یافت. بیشترین سطح برگ، عرض میوه و ضخامت گوشت میوه در تیمار100 میلی گرم در لیتر NAA در مرحله تشکیل میوه مشاهده شد. کاربرد NAA مدت رسیدن میوه را کاهش داد. بیشترین تعداد میوه در بوته و عملکرد کل در تیمار NAA 50 میلی گرم در لیتر در مرحله چهار تا شش برگی به دست آمد. همچنین بیشترین وزن متوسط میوه و عملکرد بازارپسند در تیمار تراش بوته حاصل شد. با توجه به نتایج می توان محلول پاشی 100 میلی گرم در لیتر NAA در مرحله تشکیل میوه را روشی جایگزین برای عمل تراش بوته ها که کارd وقتگیر و هزینه بر است پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: خربزه، سفتی میوه، عملکرد و تشکیل میوه، مواد جامد محلول
 • علی قرقانی، سعید عشقی، یاسمین خواجه نوری، مجید راحمی صفحات 475-486
  مطالعه حاضر به منظور بررسی آثار کاربرد کائولین برای کاهش آثار سوء دماهای بالا به ویژه آفتاب سوختگی میوه در سیب انجام شد. تیمارهای استفاده شده در این پژوهش شامل چهار غلظت کائولین (0،2، 4 و 6 درصد) روی دو رقم مهم و تجاری سیب استان فارس ‘گلدن دلیشز’ و ‘استارکینگ دلیشز’ بود. شاخص های اندازه گیری شده در این پژوهش شامل شاخص های فیزیولوژیکی، آفتاب سوختگی میوه و صفات کمی و کیفی میوه بود. نتایج نشان داد با افزایش غلظت کائولین محلول پاشی شده در هر دو رقم میزان فتوسنتز افزایش و دمای برگ و تعرق کاهش یافت. رقم ‘استارکینگ دلیشز’ آفتاب سوختگی بیشتری نسبت به رقم ‘گلدن دلیشز’ داشت و با افزایش غلظت کائولین، میزان آفتاب سوختگی کاهش پیدا کرد. تیمار کائولین بدون اختلاف معنادار بین سطوح آن، شاخص های کمی میوه را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. در بین شاخص های کیفی میوه تیمار کائولین سبب افزایش وزن خشک و رنگ زمینه و کاهش زنگار زدگی و آب گزیدگی میوه شد. تیمار کائولین بر سفتی، مواد جامد محلول، اسیدیته و رنگ سطحی میوه تاثیر معناداری نداشت.
  کلیدواژگان: آفتاب سوختگی، سیب، فیزیولوژی درخت، کائولین، کیفیت میوه
 • حسن صدرنیا، اسماعیل یامپی، محمدحسین آق خانی صفحات 487-495
  ترکیبات سالم مثل بی کربنات سدیم، بی کربنات پتاسیم، اسانس های گیاهی، بیوکنترلرها ازجمله انواع مخمر ها به همراه تیمار های گرمایی جایگزین خوبی برای سموم شیمیایی مضر برای سلامت انسان و محیط زیست اند. در این بررسی میوه های دو رقم پرتقال محلی استان گلستان، شامل پرتقال یافا و سانگین خونی، پس از مایه زنی با سوسپانسیون کپک سبز (پنی سیلیوم دیجیتاتوم)، با غلظت های مختلف بی کربنات سدیم (صفر، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) و غلظت 1500 میلی گرم در لیتر همراه با غوطه وری در آب داغ 53 درجه سانتی گراد تیمار شدند. میوه های تیمار شده سپس در دمای 8 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±85 انبار شدند. صفاتی مثل درصد پوسیدگی، کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسیدیته، نسبت قند به اسید و سفتی بافت در شش مرحله با فاصله زمانی 14روز یک بار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد رقم، تیمار کنترل و زمان بر میزان اسیدیته و مواد جامد محلول اثر معنا دار دارند. همچنین فاکتورهای تیمار کنترل و زمان بر مقدار کاهش وزن و درصد پوسیدگی اثر معنا دار داشتند. در هر دو رقم پرتقال یافا و خونی مناسب ترین نتایج در تیمار کنترل ترکیبی1500میلی گرم در لیتر بی کربنات سدیم با غوطه وری در آب داغ 53 درجه سانتی گراد به مدت سه دقیقه به دست آمد.
  کلیدواژگان: بی کربنات سدیم، پرتقال، پنی سیلیوم دیجیتاتوم، پوسیدگی، عمر انبارمانی
 • علیرضا هادی پور، مجید عزیزی ارانی، حسنعلی نقدی بادی، عباس دل آذر صفحات 497-507
  جنس Eremostachys)تیره نعناع(60 گونه دارد که 15 گونه از آن در ایران رویش دارد. ریشه سنبل بیابانی پاره برگ (E. laciniata) برای درمان بیماری های روماتیسمی و دردهای مفصلی استفاده می شود. به منظور ارزیابی تنوع مورفولوژیک این گیاه، این آزمایش در شمال غرب کشور و در سال 1391 1392 انجام شد. نمونه برداری از 15 منطقه شمال غرب کشور انجام شد. حدود 30 صفت از جمله ارتفاع گیاه، طول گل آذین، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنا دار بین عملکرد ریشه با صفات طول ریشه ذخیره ای اصلی (62/0=r)، طول ریشه اصلی (53/0=r) و تعداد ریشه ذخیره ای (57/0=r) در سطح 5 درصد و محیط ریشه ذخیره ای اصلی (85/0=r) در سطح 1 درصد وجود داشت. نتایج نشان داد که جمعیت ها در 27 صفت از 30 صفت مطالعه شده با هم اختلاف معنا دار داشتند. نتایج تجزیه به عامل ها نشان داد که 4 عامل اصلی و مستقل در مجموع 5/75 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. تجزیه خوشه ایبا روش Ward جمعیت ها را از یکدیگر تفکیک و آن ها را در 4 گروه قرار داد. سه جمعیت مرند، تیل و حیدرآباد در بیشتر صفات مقادیر بالایی دارند و می توانند در برنامه های اصلاحی و تولیدی استفاده شوند.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، خصوصیات مورفولوژیک، سنبل بیابانی پاره برگ، همبستگی
 • محمد مقدم، مرتضی علیرضایی نقندر، یحیی سلاح ورزی، مرتضی گلدانی صفحات 509-521
  این پژوهش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم اصلاح شده ریحان در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 انجام شد. آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم تجاری ریحان Comin Hoja Larga)، Rubi،Genoes) و سه سطح تنش خشکی (شاهد، تنش متوسط 75 درصد و تنش شدید 50 درصد ظرفیت زراعی) بود. نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی نشان داد که بین ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام هوایی و درصد اسانس در ارقام مختلف اختلاف معنا داری وجود دارد. همچنین سطوح مختلف تنش خشکی تاثیر معنا داری بر تعداد شاخه فرعی، وزن تر و درصد اسانس در ارقام مختلف داشت. بر اساس نتایج این پژوهش ارقام استفاده شده پاسخ فیزیولوژیکی متفاوتی نسبت به تنش خشکی نشان دادند به طوری که رقم Comin Hoja Larga توانست تنش 50 درصد ظرفیت زراعی را سه هفته قبل از برداشت به خوبی تحمل کند. بیشترین میزان کلروفیل b (51/0 میلی گرم بر گرم وزن تر) در تنش شدید (50 درصد ظرفیت زراعی) حاصل شد. به منظور تولید بیشتر میزان اسانس (75/0 درصد) تنش شدید (50 درصد ظرفیت زراعی) در شرایط مشابه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پارامترهای فیزیولوژیک، تنش خشکی، صفات مورفولوژیک، وزن خشک
|
 • Saied Eshghi, Mehdi Garazhian Pages 345-356
  This research was carried out to determine the chilling and heat requirements of grapevine cultivars(Rotabi, Siah Shiraz and Yaguti) and carbohydrate and hormones changes in chilled cuttings. Uniform cuttings of above mentioned cultivars were harvested when leaves were abscised in autumn, and then transferred to refrigerator (2˚C). Cuttingswere subjected to 0 (unchilled control), 100, 200, 300, 400, 500 chilling hours, then cuttings were put in distilled water at room temperature and continues light conditions. Results indicated that the highest bud break percent of ‘Siah Shiraz’, ‘Rotaby’ and ‘Yaguti’ were obtained from 500, 400 and 400 h respectively. The shortest time (29d) to 50% bud break of ‘Siah Shiraz’ was in 500 h(29 d), in ‘Rotabi’ and ‘Yaguti’ were in 400 h (20 and 16d) chilling. Rate of starch content in all cultivars were decreased when chilling exposed hours increased, while soluble carbohydrate content in cuttings increased with increasing chilling hours. Also, with increasing chilling exposed hours, GA, Cytokinin and Auxin contents increased whereas ABA decreased. In conclusion, chilling requirement of ‘Yaguti’, ‘Rotabi’ and‘Siah Shiraz’cultivars were 400, 400, 500 hours and heat requirements were 4320, 5472 and 8064 GDH, respectively.
  Keywords: chilling requirement, Vitis vinifera, soluble carbohydrate, Starch
 • Iman Rohollahi, Mohsen Kafi, Nayerazam Khoshkholghsima, Abdol Majid Liaghat Pages 357-365
  In order to identify low maintenance turfgrass, turf quality of selected entries of germination stage under drought stress were evaluated by Digital Image Analysis methods in the field conditions. The first greenhouse study examined the interaction of four different levels of soil water contents (40, 60, 80 % and 100% field capacity) on 14 Festuca arundinacea entries. We determined the effects of low soil moisture (80%, 60% and 40 % field capacity) on the emergence and early establishment using 14 wild F. arundinacea populations collected from various regions of Iran and two commercial turf cultivars. Based on results, the highest final emergence (100%) was exhibited by Isfahan accession, at 40% FC, but it was 6.7% in Quchan accession. Finally, in the last experiment, turfgrass quality and coverage in selected entry of second experiment were evaluated in the field for one year. Gonabad entry showed very good turfgrass coverage at first evaluation after mowing. However, Isfahan accession showed the best turfgrass coverage in the end of experiment. Cultivar Barvado showed the highest turf colour index. These results suggest that collected entries from Iran specifically Isfahan and Brojen entries could be used for plant breeding programs and improvement of low maintenance turfgrass in Iran.
  Keywords: emergence, drought stress, turfgrass quality, digital image processing
 • Fatemeh Seedkolai, Hosein Sadeghi, Hosein Moradi Pages 367-378
  In order to investigate the effect of nitrogen, boron and zinc on auxin content and fruit set in Thompson navel orange, a factorial experiment based on complete randomized block design with 12 treatments and 3 replications was conducted. Experimental treatments included: urea at three levels (0, 3 and 6 gr/L), boric acid at two levels (0 and 0.5 gr/L) and zinc sulfate at two levels (0 and 3 gr/L). The number of flower, initial fruit set, fruit-set after the June drop and the final fruit set were measured. The length and diameter of fruit and the auxin content in the abscission zone were measured. Nutrient application had a significant effect on increasing the number of flowers, percentage of initial fruit set and yield. The lowest rate of initial and final fruit drop were obtained in combined treatments, using of urea at concentration of 6 gr/L and zinc sulfate with concentration of 3 gr/L. The highest percentage of fruit set after the June drop and amount of auxin were obtained in the combined treatments of zinc sulfate (3 gr/L) plus boric acid at 0.5 gr/L which had significant positive effect on yield increment.
  Keywords: Citrus, Nutrients, june drop, final fruit set
 • Ali Ebadi, Maryam Karimi Alvijeh, Seyedamir Moosavi, Seyed Alireza Salami Pages 379-386
  With regard to its economic importance of grapevine, study on different aspects of factors that induce hardiness to the unexpected early-season and late-season cold seems to be essential. Some of the transcription factors are essential for synthesis of proteins that are important for cold adaptation. In the present study, differences in the expression patterns of two CBF1 and CBF4 transcription factors were evaluated under cold stress conditions in the “Khalili-Danedar”, “Shahroodi” and “Riparia”. Results showed that expression of CBF1 was increased at early minutes of cold stress and “Riparia” showed higher expression compared with two other genotypes. Also the least expression was recorded for “Shahroodi” after 24 h of cold treatment. Regarding CBF4, increase in the expression was started one hour after cold treatment and similar to the CBF1, the highest expression was recorded for “Riparia”. Results of expression patterns of these two genes in “Riparia” grape showed that expression of CBF4 was about 10 fold of CBF1.
  Keywords: Grape, Transcription factors, Cold stress, Gene expression, CBF1, CBF4
 • Seyed Hossein Mirdehghan, Majid Esmaeilizadeh, Farhad Pirzad Pages 387-398

  Softening and microbial activity are the most common problems of kiwifruit during storage. In order to improve these problems, pre- harvest treatments of putrescine and spermidine were studied on shelf life of kiwifruit cv. Hayward. Foliar spraying of different concentrations of purescine (0, 1 and 2 mM) and spermidine (0, 1 and 2 mM) has been done at 40 and 20 days before harvest. Different characteristics were analyzed at 0 (before storage), 11 and 14 weeks after storage. Fruits were harvested at commercial maturity (TSS= 6.2 Brix) and stored at 1.5±1 0C and 90±5% relative humidity for 14 weeks. Results showed that the highest fruit firmness (3.09 kg) corresponded to concentration of 2 mM of putrescine and spermidine and the lowest value was observed (2.16 kg) in control. The lowest amount of microbial activity, malondialdehyde and weight loss was related to treated fruits. Antioxidant activity, phenolic compound and total chlorophyll were affected by the treatments and highest value belonged to different levels of putrescine and spermidine. Polyamine treatments delayed changes of various color indices, Vitamin C, total soluble solids, total acid and pH. In general, the exogenous putrescine and spermidine delayed softening and reduced microbial activity during storage.

  Keywords: Kiwifruit, firmness, Antioxidant activity, Softening, Microbial activity
 • Mesbah Babalar, Mina Mohebi, Mohammad Ali Askari, Alireza Talaee Pages 399-407
  Effect of three different levels of Fe-EDDHA foliar application and soil application of nitrogen on some quantitative and qualitative characteristics of apple (cv. Fuji) grafted on Maling-9 was evaluated. This experiment carried out at the experimental field of Tehran University, in 2013. The factorial experiment was carried out as randomized completely block design (RCBD) with three replications. Results showed that iron application separately increased total phenolic content and dry matter (%) but had no significant effect on other physiochemical parameters. Nitrogen application separately increased fruit firmness, total phenolic content, dry matter, fruit length, peel yellowness and decreased ascorbic acid and peel blush. Interaction effect of iron and nitrogen on the fruit firmness, total phenolic content, ascorbic acid, dry matter, yield, fruit height and peel color parameters like a, b was significant. It can be concluded that, nitrogen application at 60 mg/kg in each tree was suitable for improving the quality indexes for this cultivar but three doses of iron in this study were dilute for improving the quality indexes of the fruit.
  Keywords: Apple, leaf nutrition, fe, eddha, fuji, Nitrogen
 • Ali Momenpour, Ali Imani, Hamed Rezaie Pages 409-427
  Scion-rootstock combination and level of salinity affect growth characteristics and concentration of nutrition elements of almond leaves and roots. In this research, effects of salinity stress were investigated on growth characteristics and nutrient concentration of almond leaves and roots by completely Randomized Design (CRD), with two factors, genotype and water salinity with three replications. Studied Genotypes were ‘Non Pareil’, ‘A200’, ‘Mamayi’, ‘1-25’ which budded on GF677 and ‘GF677’ (non budded as control) and water salinity consisted of 0, 1.2, 2.4, 3.6 and 4.8 g/l of natural salt. Results showed that with increasing of salinity levels, scion height, scion diameter, number of produced leaves and percentage of green leaves had been reduced, but percentage of necrotic leaves and percentage of downfall leaves were increased. Also, in all studied genotypes, the highest percentage of Na+, Cl-, Na+to K+ ratio, Na+ to Ca++ ratio, Na+ to Mg++ ratio, Na+ to P ratio and the lowest percentage of Ca++, Mg++, P and concentration of Cu++ in leaves and roots and the lowest concentrations of Fe++ in roots were observed in treatment irrigated with 9.8 ds/m of NaCl. In all levels of salinity, genotype ‘1-25’ had the lowest percentage of Na+, Cl-, Na+ to K+ ratio, Na+ to Ca++ ratio, Na+ to Mg++ ratio and Na+ to P ratio. In comparison to other genotypes, this genotype could tolerate the harmful effects of Na+ in salinity of 7.3 ds/m by increasing the percentage of K+ (1.19%), concentration of Cu++ (9.56 ppm), Fe++ (27.48 ppm) and Zn++ (66.80 ppm). Overall, ‘1-25’ and ‘Mamayi’ were recognized as the most tolerant and sensitive cultivars to salinity stress, respectively.
  Keywords: Almond, GF677, Salinity stress, Macronutrients, Micronutrients, Mamayi', 1, 25
 • Mousa Solgi, Mansour Ghorbanpour Pages 429-439
  In this research, synthesized silver nanoparticles by using saffron petals extracts were applied on inhibition of bacteria growth in preservative solution for extending vase life of rose cut flowers "White Naomi", in three separate experiments. In the first experiment effects of different ratios of silver nanoparticles and saffron petals extract (1:20, 1:5, and 1:2) were investigated on growth inhibition of five important preservative solution's infecting bacteria including Bacillus subtilus, Bacillus cereu, Acinetobacter, Pseudomonads fluorescens and Pseudomonas aeruginosa in completely randomized design with factorial arrangement. Results showed that applied concentrations had significant effect on growth of gram positive bacteria. Saffron petals extract didnt have any antibacterial effects in comparison with synthesized silver nanoparticles. 1:5 and 1:20 ratios showed the highest inhibition of bacterial growth in gram positive ones. In the second and third experiments effects of different concentrations of silver nanoparticles products were evaluated on vase life, relative fresh weight and relative solution uptake of rose cut flowers by two permanent and pulsing methods. Results showed that, low ratios of silver nanoparticles particularly 1:20 significantly increased vase life approximately two times in comparison to control due to increasing relative fresh weight.
  Keywords: Vase life, nanotechnology, solution uptake, bacterial contamination, nanoparticles
 • Asma Abbasi Kashani, Mohammad Hossein Shamshiri, Majid Esmaeilizadeh, Hamidreza Karimi Pages 441-453
  Drought is the most common environmental stresses that affects plant growth. To study the combined effects of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomus intratadices) and Jasmonic acid on growth and ecophysiologycal characteristics of pistachio seedlings cv. Qazvini under drought stress, a greenhouse experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. Experimental factors were including mycorrhizal and non-mycorrhizal, spraying of Jasmonic acid (0, 50 and 100 µM) and drought stress (irrigation intervals of 1, 3, 6 and 10 days), in the weighting method according to field capacity. Results showed that after 70 days of drought stress, growth parameters of seedlings significantly decreased with increasing drought. Ecophysiological characteristics of pistachio seedlings such as photosynthetic pigments content, Fv/Fm and the performance index (PI) was also affected by drought. Mycorrhizal plants were less affected by stress and mycorrhizal symbiosis led to a significant improvement of parameters compared with control. Jasmonic acid application reduced stem height, leaf dry weight, chlorophyll a and total chlorophyll content and increased root system volume.
  Keywords: Chlorophyll fluorescence, Drought, Growth regulator, Photosynthetic pigments, Pistachio
 • Mohammad Hossein Sheikh Mohammadi, Nematollah Etemadi, Ali Nikbakht Pages 455-465
  Application of growth reterdants such as trinexapac-ethyl has become popular in turf grass management. The principle goal to apply these substances is to reduce lawn vertical growth, prevent inflorescence development and increasing biotic and abiotic tolerance. The aim of the present research wasto investigatethe effect of different trinexapac-ethyl levels (0, 0.25 and 0.5 Kg/h) and traffic stress on morphological and physiological traits of tall fescue cultivar Rebel. Experiment was carried out as a factorial based on completely randomized design in three replicates. Results showed that trinexapac-ethyl and traffic significantly decreased height, dry and fresh weight. Growth reduction in 0.25 and 0.5 Kg/h of trinexapac-ethyl was about 18.84 and 22.06%, respectively. Trinexapac-ethyl application led to increase density, tillering and chlorophyll, amount while traffic treatment reduced relative chlorophyll amount, density and tillering, significantly. Its application at concentration of 0.5 Kg/h increased tillering about 36% and traffic stress reduced it about 17.2%. Results also indicated that, trinexapac-ethyl and traffic treatment increased shoots soluble carbohydrates, significantly, whereas this substance did not affect root soluble carbohydrates in comparison to traffic. Trinexapac-ethyl increased tall fescue traffic stress resistance by increasing relative water content and decreasing electrolyte leakage in traffic stress conditions.
  Keywords: trinexapac, ethyl, traffic stress, Festuca arundinace, growth rate
 • Meysam Eliyasi Moghaddam, Taher Barzegar, Zahra Ghahremani Pages 467-474
  In order to study the effects of foliar application of NAA and plant thinning on growth, yield and fruit quality of melon genotype Khatooni, the experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications at Research field of Faculty of Agriculture, University of Zanjan. Treatments consisted of foliar application of NAA at three levels (25, 50 and 100 mg.L-1 at 4-6 true leaf and fruit set stages), pruning (pruning against nonpruning) and plant thinning. Treatment with NAA increased the total soluble solids content of fruit. An obvious gradient of TSS was detected, ascending from pedicel to umbilicus part of mesocarp. The maximum leaf area, fruit width and mesocarpe thickness was observed in NAA (100 mg.L-1 at fruit set stage). NAA caused a significant decrease in time to ripening. Among the treatments, the highest number of fruits per plant and total yield was recorded by using NAA (50 mg.L-1 at 4-6 leaf stage). Also maximum mean fruit weight and marketable yield was obtained in plant thinning treatment. According to the results, foliar application of NAA (100 mg.L-1 at fruit set stage) can be proposed instead of plant thinning practice that require too much time and labor for the farmers.
  Keywords: Melon, flesh firmness, total soluble solid, Yield, fruit set
 • Ali Gharaghani, Saied Eshghi, Yasamin Khajenouri, Majid Rahemi Pages 475-486
  This study was carried out to examine the effects of kaolin spray for reducing the adverse effects of high radiation and temperature, especially on fruit sunburn in apple. Treatments were four concentration of kaolin (0, 2, 4, and 6%) and two important and commercial apple cultivars in Fars province; ‘Golden Delicious’ and ‘Starking Delicious’. Trees physiological parameters, fruit sunburn and fruit quantitative and qualitative characteristics were measured. Results showed that as kaolin concentration increase, net photosynthesis was increased and leaf temperature and transpiration were decreased in both cultivars. Incensement of kaolin concentration lead to reduced sunburn symptoms in both cultivars but ‘Starking Delicious’ showed more sunburn than ‘Golden Delicious. Kaolin treatments (with no differences among them) improved almost all of fruit quantitative parameters in comparison to control. Among fruit qualitative characteristics, kaolin treatments increased dry mater and background color and reduced russeting and water core incidence. Kaolin spray didn’t have any significant effect on fruit firmness, total soluble solids, acidity and surface color. Regarding mentioned results, it could be concluded that kaolin spray can be a useful approach to reduce adverse effects of high irradiation and temperature in apple orchards.
  Keywords: Apple, kaolin, sunburn, tree physiology, fruit quality
 • Hassan Sadrnia, Esmaeil Yampi, Mohammadhossein Aghkhani Pages 487-495
  Among the healthy compounds such as sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, vegetable oils, and biocontrol yeasts including heat treatments, as well as a good alternativeto chemical pesticides are considered hazardous. In this study, the effect of different levels of sodium bicarbonate treatment (0, 500 and 1000 mg/l and combination 1500 mg/l sodium bicarbonate with hot water 53 °C) were investigated onwound healing in oranges, c.vJaffa and Sanguinella of Golestan local, inoculated with a suspension of Penicilliumdigitatum.The treated fruits were stored at eight degrees Celsius and relative humidity 85±5%.Variables such as weight loss, firmness, TSS, acidity, maturity index, decay rate were measured once per two weeks in six steps. The ANOVA results showed that acidity value, maturity index,decay rate were significantly influenced by variety and storage duration. Also,the amounts of weight loss and decay rate were significantly affected by period of storage andconcentrations. In both variety of oranges,Jaffa and Sanguinella, the appropriate result was found in combination treatment, using 1500 mg/l sodium bicarbonate and hot water immersion at 53 °C for three minutes.
  Keywords: decay, orange, penicilliumdigitatum, shelf, life, sodium bicarbonate
 • Alireza Hadipour, Majid Azizi Arani, Hasanali Naghdi, Badi, Abbas Delazar Pages 497-507
  The genus Eremostachys (Lamiaceae), consists of about 60 species which 15 species of Eremostachys grow wildly in the North-West of Iran. The rhizomes and roots of E. laciniata have traditionally been used as a local analgesic and for the treatment of rheumatic diseases and pain in the feet. This experiment was conducted in the North-West of Iran in 2012-2013, to evaluate morphological diversity. The samples were taken from 15 regions. Thirty traits including plant height, inflorescence height, root length, root fresh and dry weight was measured. Simple correlation analysis showed the existence of significant correlations among root yield and tuberous root length (r=0.62), main root length (r=0.53), tuberous root number (r=0.57) at p≤0.05 level and tuberous root diameter (r=0.85) at p≤0.01 level. ANOVA showed that populations in 27 of 30 traits had significant differences. Factor analysis via PCA explained over 75.5% of the variation related to main effective characters. Populations of E. laciniata separated into four groups by cluster analysis using Ward method. Results showed that three populations i.e. Marand, Hyderabad and Till had high quantities in most of the traits and can be used in breeding and production programs.
  Keywords: Eremostachys laciniata, Diversity, morphological characteristics, Correlation, cluster analysis
 • Mohammad Moghadam, Morteza Alirezaei Noghondar, Yahya Selahvarzi, Morteza Goldani Pages 509-521
  This research was conducted to assay the effect of different levels of irrigation on morphological and physicochemical characteristics of three cultivars of basil (Ocimum basilicum L.), in Ferdowsi University of Mashhad, 2012. The pot experiment was performedas a factorial based on randomized complete design with four replications. The factors included three commercial cultivars of basil (Comin Hoja Larga, Rubi, Genoes) and three levels of drought stress (100, 75, 50% FC). The results showed that cultivars had significant effect on plant height, dry and fresh weight and oil content. Also different levels of drought stress had significant effect on the number of branches, fresh weight and oil content. Studied cultivars showed different physiological response to drought stress. As cultivar Comin Hoja Larga could well tolerate 50% FC three weeks before harvesting time. High chlorophyll b content (0.51 mg/g fresh weight) was observed in severe stress (50% FC). In order to product maximum oil content (0.75), severe stress (50% FC) in same condition is recommended.
  Keywords: morphological characteristics, physiological parameters, dry weight, drought stress