فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال چهارم شماره 1 (بهار 1392)

مجله تصویر سلامت
سال چهارم شماره 1 (بهار 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/04/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جعفر صادق تبریزی، فرحناز ورمزیار، رامین رضاپور، سمیرا سیفی، رعنا غلام زاده نیکجو، بهنام امینی دغلیان* صفحه 1
  زمینه و ا
  هدف
  فرایند دریافت وعده های غذایی یکی از پراهمیت ترین اتفاقات روزمره دانشگاه برای دانشجویان و مدیران دانشگاه می باشد. از آنجایی که این فرآیند در یک بازه زمانی محدود در طول روز اتفاق می افتد و همچنین تمام دانشجویان به طور مستقیم در این فرآیند دخیل می باشند، مدیریت اصولی و صحیح از فاکتورهای اصلی درست انجام شدن این فرآیند به شمار می آید. هدف از این تحقیق بررسی فرایند دریافت وعده های غذایی بصورت گام به گام و تحلیل چگونگی رخداد این فرایند و نهایتا پیشنهاد راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت انجام فرایند دریافت وعده های غذایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع توصیفی - مقطعی به روش مشاهده و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان و مسئولین بخش اتوماسیون می باشد. فلوچارت فرایند دریافت وعده های غذایی دانشگاه پس از مشاهده گام به گام فرایند رسم گردید. پرسشنامه ویژه دانشجویان با 14 سوال توسط 60 نفر از دانشجویان به طور تصادفی پاسخ داده شد. پس از تحلیل عمومی و اختصاصی فلوچارت به روش 5W1H فلوچارت پیشنهادی تنظیم گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 2007 Excel استفاده شد.
  یافته ها
  پس از تحلیل داده ها مشخص شد 55% دانشجویان معتقد بودند زمان زیادی از وقت شان در این فرایند از بین می رود. در حال حاضر هر دانشجو به طور متوسط روزانه 43 دقیقه زمان صرف دریافت وعده نهار می کند. با اینکه دانشگاه امکان رزرو و افزایش اعتبار کارت را بصورت اینترنتی فراهم نموده است اما 80% دانشجویان از این خدمت استفاده نمی کنند و با مراجعه حضوری به محل سلف باعث افزایش طول صفوف مراجعین به اپراتور می شوند. پس از مصاحبه با مدیر بخش تغذیه دانشگاه مشخص شد روزانه به طور میانگین 300.000.000 ریال بابت تغذیه دانشجویان توسط معاونت دانشجویی هزینه می شود که به ازای هر دانشجو 100.000 ریال می باشد که تنها 6.5% این هزینه توسط دانشجویان تامین می شود و 93.5% آن توسط معاونت امور رفاهی دانشجویی تامین می شود.
  نتیجه گیری
  فرایند دریافت وعده های غذایی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فرایند زمان بری بوده و نارضایتی مشتریان را در پی دارد که می توان با انجام اقداماتی فرایند مزبور را بهبود داد از جمله، با توزیع کاتالوگ های راهنمای استفاده از خدمات اینترنتی برای شارژ و رزرو غذا میان دانشجویان، در نظر گرفتن خدمات تشویقی برای دانشجویانی که از سرویس اینترنتی استفاده می کنند و ژتون فراموشی کمی دریافت می نمایند، مانند تخفیف و قرعه کشی ماهانه می توان از تعداد مراجعات به اپراتورها را کاست و فرایند دریافت وعده های غذایی را با کیفیت بیشتری ارائه نمود.
  کلیدواژگان: رزرو اینترنتی غذا، فرایند، وعده های غذایی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ژتون
 • شیرین فتاحی، سید مهدی وحید پاکدل، امیرعلا آغبالی*، علی علوی صفحه 8
  زمینه و اهداف
  زمان مراجعه بیماران، در نحوه درمان و نیز موفقیت درمان موثر است. تشخیص زود هنگام ضایعات بد خیم و پیش بدخیم حفره دهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه به بررسی تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی بر زمان مراجعه بیماران در بیماران مبتلا به ضایعات پاتولوژیک دهانی در مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال 1391 پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 80 نفر از بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی براساس معیارهای ورود و خروج بصورت تصادفی وارد مطالعه شدند. سپس برای هر بیمار فرمی حاوی اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به شرایط اجتماعی اقتصادی پر گردید. داده های بدست آمده به وسیله آزمون های آمار توصیفی (میانه) و آزمون های Mann-Whitney و Kruskal-Wallis و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانه طول مدت شکایت در مردان 90 روز و در زنان 14.50 روز بدست آمد و تفاوت مشاهده شده در دو گروه معنی دار بود (0.001 = P). میانه طول مدت شکایت در افرادی که محل سکونت شان شهر بود 15 روز و در افرادی که محل سکونت شان روستا بود 105 بدست آمده است که تفاوت مشاهده شده معنی دار بود (P<0.001). میانه طول مدت شکایت براساس میزان تحصیلات نشان داد طول مدت شکایت در افراد با میزان تحصیلات مختلف معنی دار بود (P<0.001). مطابق با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده ملاحظه می شود بین طول مدت شکایت و میزان درآمد ماهیانه همبستگی معکوس معنی داری وجود داشت (P<0.01).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های حاصل از این مطالعه، افرادی که در شرایط اجتماعی اقتصادی پایین تری قرار دارند زمان مراجعه (طول مدت شکایت از بیماری) در این بیماران بیشتر بود.
  کلیدواژگان: شرایط اجتماعی، اقتصادی، طول مدت شکایت بیماری، دانشکده دندانپزشکی تبریز
 • فرید غریبی*، هادی کلانتری، فرخ مجاهد، رعنا غلام زاده نیکجو، الهام دادگر، شکوفه باقری صفحه 14
  زمینه و اهداف
  برنامه سلامت مادران در تمامی نظام های سلامت به سبب گستردگی و تاثیرات عمده آن از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و ارزشیابی مناسب این برنامه همواره مورد توجه مدیران و سیاست گذاران سلامت کشورها می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد تحلیل برنامه سلامت مادران با استفاده از الگوی جامع ارزشیابی((Context، Input، Process and Product Evaluation Model (CIPPI) در استان آذربایجان شرقی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی می باشد که داده های آن از طریق روش های کیفی مشاهده و مصاحبه جمع آوری گردید. پژوهشگران با مراجعه به سطوح مختلف ارائه خدمات ضمن مصاحبه با صاحبان فرایند و مشتریان و نیز مشاهده اسناد، فرایند ارزشیابی را بررسی نموده و یافته های حاصل از این ارزیابی با جنبه ها و ساختار الگوی جامع ارزشیابی مطابقت داده شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از تطبیق نظام کنونی ارزشیابی برنامه سلامت مادران در آذربایجان شرقی با الگوی ارزشیابی CIPPI بیانگر این واقعیت است که از 24 مولفه مورد بررسی در 5 بعد این الگو، نظام ارزشیابی کنونی این برنامه تنها 5 مورد از مولفه ها را به طور کامل مورد سنجش قرار می دهد، 5 مورد از مولفه ها را بصورت نسبی می سنجد و 14 مورد از مولفه ها را مورد سنجش قرار نمی دهد. همچنین مشکلات عمده ای از جمله ضعف در فهرست های کنترل (Checklist) و استانداردها و نیز در طی فرایند انجام ارزشیابی مشهود است.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های بدست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که الگوی کنونی ارزشیابی برنامه سلامت مادران در استان آذربایجان شرقی فاصله ی زیادی با وضعیت مطلوب دارد و لزوم بازنگری در این الگو براساس مدل های کارآمد و اثربخش ارزشیابی به وضوح احساس می شود. بدون تردید، مدیران و سیاست گذاران فعال در این عرصه می توانند با استفاده از نتایج این پژوهش و توجه به پیشنهادات اصلاحی، در جهت رفع موانع موجود گام بردارند.
  کلیدواژگان: برنامه سلامت مادران، ارزشیابی، الگوی cippi
 • سیروان مجیدی، بهزاد کاظمی حکی*، حسین مطلبی صفحه 21
  زمینه و اهداف
  شیوع فشار خون بالا به طور کلی 18.4% برآورد گردیده است و زنان بیشتر از مردان مبتلا می باشند. هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل موثر در افزایش فشار خون از دیدگاه زنان دارای فشار خون مراجعه کننده به خانه بهداشتی روستای بیرق می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از دسته مطالعات کیفی است. جامعه ی آماری مورد استفاده در این تحقیق 65 زن از بیماران مبتلا به فشار خون بالای مراجعه کننده به خانه بهداشتی نامبرده بود که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد مصاحبه فردی و گروهی قرار گرفته و بررسی شده اند.
  یافته ها
  نتایج و یافته های بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه اکثر افراد مبتلا به فشار خون بالا، استرس و اضطراب ناشی از مشکلات زندگی و روزمره، در ایجاد بیماری موثر بوده است. بسیاری از مصاحبه شوندگان درآمد و وضعیت اقتصادی را بر سلامت و بیماری فشارخون خود موثر می دانستند. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار در این بیماران عبارت بودند از: کم تحرکی، وضعیت جسمانی نامناسب، رژیم غذایی نامناسب.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش اکثر افراد به خاطر عدم اطلاع از مضرات استفاده بیش از حد نمک و چربی و تاثیر آن بر روی فشار خون از آنها استفاده بیش از اندازه می کردند. همچنین طبق یافته های بدست آمده اقتصاد به عنوان یک عامل اساسی تاثیر به سزایی روی سلامت افراد گذاشته است. درنتیجه راهکارهای زیر برای بهبود وضعیت سلامت زنان دچار فشارخون بالای روستای بیرق توصیه می شود: 1- اصلاح سبک زندگی 2- استفاده از رژیم غذایی مناسب 3- انجام ورزش های سبک و پیاده روی 4- کنترل استرس و اضطراب 5- اندازه گیری مرتب و منظم فشار خون 6- بهبود بخشیدن وضع اقتصادی روستا نشینان.
  کلیدواژگان: فشار خون بالا، خانه بهداشت، زنان، مطالعه کیفی
 • جعفر صادق تبریزی، رعنا غلام زاده نیکجو*، جواد قدوسی نژاد، منصور ناصری اصل، محمد اصغری جعفر آبادی صفحه 27
  زمینه و اهداف
  برای اینکه حاکمیت بالینی به صورت موفقیت آمیزی اجرا شود، لازم است که به شکل مثبت درک شده و همچنین نگرش مثبتی به آن وجود داشته باشد. با توجه به سیاست فعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص حاکمیت بالینی لازم است دانش و نگرش دانشجویان مقاطع گوناگون علوم پزشکی، در این باره سنجیده شود تا نیازهای آموزشی مورد نیاز آنها شناسایی گردد و در برنامه ریزی های آموزشی، طراحی و تعدیل سرفصل های دروس مورد نیاز اقدامات لازم اتخاذ گردد. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور راجع به حاکمیت بالینی در سال 1391 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که بر روی تعداد 159 نفر از دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی به شکل نمونه گیری تصادفی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روش روایی محتوا، و روایی سازه تایید شد. به منظور تعیین پایایی از روش همسانی درونی و محاسبه آلفای کرونباخ برای هر دو حیطه دانش (0.78) و نگرش (0.68) استفاده شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 11.5 شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد.
  یافته ها
  64.8% شرکت کنندگان در مطالعه زن و مابقی مرد بودند. 71% شرکت کنندگان در مطالعه از رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و مابقی از سایر رشته های علوم پزشکی بودند. میانگین و انحراف معیار نمرات دانش و نگرش به ترتیب 5.8±64.2 و 3.02±13.06 تعیین گردید. در مقایسه نمره دانش و نگرش دانشجویان و فارغ التحصیلان با مقطع تحصیلی آنها، نشان داده شد که هیچ ارتباط آماری معناداری بین نمره دانش و مقطع تحصیلی آنها وجود ندارد (p>0.05). ولی بین مقطع تحصیلی و نگرش ارتباط آماری معنادار بود (p= 0.001). با بالاتر رفتن مقطع تحصیلی نمره نگرش دانشجویان نسبت به حاکمیت بالینی کاهش پیدا می کرد.
  نتیجه گیری
  دانش دانشجویان و فارغ التحصیلان در خصوص حاکمیت بالینی متوسط به بالا و میزان نگرش آنها بسیار ضعیف برآورد گردید که این نشان دهنده دیدگاه منفی دانشجویان با وجود آگاهی کافی از اصول و اجزای حاکمیت بالینی در خصوص موفقیت اجرای این رویکرد در سیستم سلامت کشور می باشد. بنابراین لازم است در خصوص بومی سازی حاکمیت بالینی اقدامات مناسب در سطح وزارت خانه و دانشگاه ها صورت پذیرد تا فرهنگ حاکمیت بالینی در جامعه قابل پذیرش تر گردد.
  کلیدواژگان: حاکمیت بالینی، دانشجو، دانش، نگرش
 • رعنا غلام زاده نیکجو، الهام دادگر، شکوفه باقری، فرید غریبی، فرخ مجاهد، هادی کلانتری صفحه 35
  زمینه و اهداف
  در عرصه خدمات بهداشتی درمانی به لحاظ اهمیت و حساسیت مسئله درمان جامعه، ارزشیابی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فقدان ارزشیابی نه تنها به افزایش هزینه های درمانی می انجامد بلکه غفلت در انجام آن ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی را شدیدا به مخاطره می اندازد. لذا با عنایت به اهمیت فرایند ارزشیابی و تاثیر آن در بهبود عملکرد بخش های بیمارستانی بالاخص بخش اورژانس بر آن شدیم تا ابزار و فرایند ارزشیابی اورژانس بیمارستان های شهر تبریز را توصیف کنیم.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کیفی و از نوع توصیفی می باشد. جامعه پژوهش در مرحله بررسی ابزار ارزشیابی کلیه کارشناسان و صاحب نظران ارزشیابی بیمارستان ها بودند که 6 نفر از آنها به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب گردید و در مرحله بررسی فرایند ارزشیابی، جامعه پ‍ژوهشی کلیه اورژانس های بیمارستان های شهر تبریز بودند که با کتابچه الف وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار می گیرند، میباشد، که روند ارزشیابی در یکی از آنها مشاهده شده و با استفاده از مصاحبه اطلاعات لازم جمع آوری شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش در دو قسمت تحلیل ابزار و فرایند ارزشیابی جمع آوری گردید. و مهمترین مشکل ابزار ارزشیابی، چند آیتمی بودن سوالات و اشکال در نمره دهی به آنها و مهمترین مشکل فرایند ارزشیابی عدم آشنایی طرفین ارزشیابی با فلسفه اصلی ارزشیابی تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  استانداردها و سبک ارزشیابی موجود دارای نواقص بسیاری در جنبه های مختلف است که لزوم بازنگری در این امر را بیش از پیش بر ما آشکار می سازد. جهت بازنگری و اصلاح استانداردها و فرایندهای موجود، یک تعهد جامع وحمایت گسترده از بالا به پایین جهت تضمین اجرای آن ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: فرایند، ارزشیابی، بخش اورژانس
 • آمنه داداشی مهربانی، لیلا میرزاپور، مینا محمدی، وحیده زارع گاوگانی* صفحه 42
  کتابخانه یک ارگانیسم رو به رشد است. همگام با توسعه اجتماعی و رشد ملت ها و متناسب با رشد تغییرات تکنولوژیکی؛ عملکرد، مدیریت و خدمات کتابخانه ها تغییر می کند. به خاطر این ویژگی کتابخانه ها نیازمند تجدید نظرهای مستمر در روش های مدیریتی خود و به کارگیری روش های علمی مدیریتی نوین و مناسبی هستند که بتواند نیاز ها و علایق مشتری را با تکنولوژی های قابل دسترس پیوند زده و منابع دانش و اطلاعات را به شیوه ای اثربخش مدیریت نماید. مدیریت کیفیت فراگیر، به عنوان یکی از روش ها و ابزارهای مدیریتی نوین جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران می تواند منجر به بهره وری مستمر کیفی در خدمات کتابخانه های پزشکی باشد. این مقاله به مرور و بررسی مدیریت ابعاد، مولفه ها وکاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در بخش های مختلف کتابخانه می پردازد.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت فراگیر، کتابخانه های پزشکی، مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه ها
|
 • Jafar Sadegh Tabrizi, Farahnaz Varmazyar, Ramin Rezapour, Samira Seyfi, Rana Gholamzadeh Nikjoo, Behnam Amini Daghalian* Page 1
  Background And Objectives
  The process of receiving meal is one of the most important daily events of university students and managers. Since this process happens within a limited time during the day، and all the students are directly involved in this process، proper management is one of the main factors of conducting this process appropriately. The aim of this study was to evaluate the process of receiving meals step by step and analyzing how this process takes place and finally offer some strategies for promoting the quality of conducting this process at Tabriz University of Medical Sciences.
  Material And Methods
  The is a cross-sectional study which was conducted by observation، interview and the questionnaires filled out by students and automation section staff. The flowchart for the process of receiving meals of the university was drawn after step by step observation. The questionnaire including 14 questions were answered by 60 students randomly. A suggested flowchart was adjusted after general and specialized analysis of the flowchart in 5W1H method. For analyzing data، Excel 2007 software was applied.
  Results
  Data analysis indicated that 55% of the students believed that too much time was wasted in this process. Currently، each student spends about 43 minutes for having lunch everyday. Although the university has facilitated food reservation by internet، 80% of students do not use this service and refer to self-service restaurant operators and cause long queues. After interviewing with the manager of food section، it was specified that an average amount of Rls. 300،000،000/- is allocated daily for students’ food by students’ deputy which is Rls. 100،000/- for each student and each student pays only 6. 5% of the whole price and 93. 5% of the price is supplied by students’ welfare affairs deputy.
  Conclusion
  The process of receiving meals of students at Tabriz University of Medical Sciences is a time-consuming process and will result in customers’ dissatisfaction. This process could be improved by accomplishing some actions such as distributing catalogs and guidelines for using internet services for reserving food among students and considering encouraging services for students who use the internet service and receive less forgotten token such as discount. The number of referees to operators could be reduced by considering the above mentioned suggestions and improve the process of receiving meals.
 • Shirin Fattahi, Seyyed Mahdi Vahid Pakdel, Amirala Aghbali*, Ali Alavi Page 8
  Background And Objectives
  Referral time of patients affects treatment course and its success rate. Quick diagnosis of malignant and pre-malignant lesions of oral cavity is of utmost importance. Therefore، this study was aimed to evaluate the correlation of individuals’ socioeconomic status and the patient chief complaint duration in patients with oral pathologic lesions referring to Tabriz dentistry school in the first half of 1391.
  Materials And Methods
  In this study، 80 patients referring to Tabriz dentistry school were selected randomly according to the inclusion and exclusion criteria. Then، the pre-prepared form containing demographic and information about socioeconomic status was filled out for each patient. Collected data were analyzed using descriptive statistics (median) and Mann–Whitney، Kruskal-Wallis and Spearman correlation tests using SPSS 15.
  Results
  The median time of chief complaint duration in males and females was 90 and 14. 50 days respectively and the difference was significant (P=0. 001). The chief complaint duration median in urban and rural residents was 15 and 105 days respectively and the difference was statistically significant (P<0. 001). The median time of chief complaint duration has been decreased when the patient’s educational level has been increased (P<0. 001). Spearman’s correlation revealed that there was a reverse significant correlation between chief complaint duration and individuals’ income (P<0. 01).
  Conclusion
  Based on the findings of this study، patients who were in lower socioeconomic status، the time of visiting (length of complaints) was longer.
  Keywords: Socioeconomic Status, Chief Complaint Duration, Tabriz Dentistry Faculty
 • Farid Gharibi*, Hadi Kalantari, Farokh Mojahed, Rana Gholamzadeh Nikjoo, Elham Dadgar, Shokufeh Bagheri Page 14
  Background And Objectives
  In all health systems، maternity health program has an important role for its great effects. Therefore، the evaluation of this program constantly was at the center of attention of managers and policy makers. The current study aimed to analyze maternity health program by focusing on the evaluation process according to the evaluation comprehensive model (CIPPI) in East Azarbaijan.
  Material And Methods
  This is a descriptive cross-sectional study and its data were collected by qualitative methods such as observing and interviewing. By evaluating different levels of delivered services، interviewing process owners and customers and reviewing the documents، evaluation process was studied and the results were compared with CIPPI model.
  Results
  The yielded results from the comparison of this program with CIPPI model indicated that from 24 analyzed items in 5 dimensions of this program، only 5 items were measured completely، 5 items measured partially and 14 items were not measured at all. There were other problems including weaknesses in checklist، standards and during the process of evaluation.
  Conclusion
  According to the results، it is concluded that the current model of maternity health evaluation program in Eastern Azarbaijan has a notable gap with an ideal evaluation program and the need for a revise of this program according to efficient and effective evaluation models seems necessary.
  Keywords: Maternity Health Program, Evaluation, CIPPI Model
 • Sirvan Majidi, Behzad Kazemi Haki*, Hosein Matlabi Page 21
  Background And Objective
  The prevalence of hypertension in general is estimated about 18. 4% and women are more affected than men. The overall aim of this study was to investigate factors that increase blood pressure in women with hypertension from the perspective of those who were referred to health house of Beyrag village.
  Material And Methods
  This is a study qualitative. Statistical population of this study was 65 women with high blood pressure that were referred to health house in Beyrag village which were chosen by simple sampling method and interviewed individually and in groups.
  Results
  The findings showed that the majority of people with high blood pressure believe that stress and anxiety of routine problems in life are the main causes of their disease. Many interviewees named income and socioeconomic status as the most affecting factors on their health status. Other affecting factors included lack of exercise، poor physical statues and poor diet.
  Conclusion
  The study indicated that the majority of people who participated in this survey used excessive amount of salt and fat due to lack of knowledge about their side effects. Also، according to the results of this study، economy is recognized as a major factor which has a significant impact on human health. Consequently، strategies to improve the health status of women with high blood pressure are advised as follows: 1- modification of lifestyle 2 – healthy diet 3 - light exercise and walking 4 - Stress and anxiety control 5 - regular blood pressure measurement 6 - improving the rural economy.
  Keywords: Hypertension, Health House, Women, Qualitative Study
 • Jafar Sadegh Tabrizi, Rana Gholamzadeh Nikjoo*, Javad Ghoddousinejad, Monsour Naseriasl, Mohammad Asghari, Jafarabadi Page 27
  Background And Objectives
  In order to implement clinical governance successfully, it should be perceived positively and there must be a positive attitude towards it. The current policy of the Ministry of Health and Medical Education about clinical governance requires assessing the knowledge and attitudes of medical students to identify their educational needs and the necessary steps needed to be taken in educational planning, designing and modification of the courses. This study aimed to evaluate the knowledge and attitudes of medical students and graduates about clinical governance in 1391.
  Materials And Methods
  This is a descriptive–analytic study. This research was conducted on 159 students from different medical fields simple random sampling method. For data collecting, a researcher-made questionnaire was used which its validity was confirmed by using content validity and construct validity. To determine the reliability of the questionnaire, internal consistency and Cronbach''s Alpha were used for field of knowledge (0.78) and attitude (0.68). For data analysis, SPSS version 11.5 software was applied using exploratory factor analysis method.
  Results
  64% of the participants were female and 36% were male. 71% of the participants were in the health care management field and 29% from other medical fields. Mean and standard deviation of knowledge and attitude scores were 64.2 ± 5.8 and 13.06 ± 3.02 respectively. Comparing the students'' and graduates’ knowledge and attitudes with their educational level showed no significant correlation. (P> 0.05) Although, there was a significant correlation between educational level and attitude (P = 0.001). In higher levels of education, students'' attitude towards clinical governance reduced.
  Conclusion
  The knowledge of medical students and graduates was estimated average to high about clinical governance but their attitude was very poor. This reflects negative views of medical students despite the sufficient knowledge about the principles and components of clinical governance. Therefore, appropriate measures should be conducted for localization of clinical governance within ministry and universities to create the culture of clinical governance more acceptable in Iran’s society.
  Keywords: Clinical Governance, Student, Knowledge, Attitude
 • Rana Gholamzadeh Nikjoo*, Elham Dadgar, Shokufeh Bagheri, Farid Gharibi, Farokh Mojahed, Hadi Kalantari Page 35
  Background And Objectives
  In health care، because of the delicacy and importance of community care issues، evaluation has a particular significance. The lack of evaluation leads not only to increased health care costs، but also neglecting it severely endangers delivering health care. Therefore، given the importance of process evaluation and its impact on improving the performance of hospital wards، especially emergency department، we aimed to represent the evaluation tools and processes of Tabriz hospitals.
  Materials And Methods
  This is a qualitative and descriptive study. Population study during reviewing evaluation tools consisted of all the evaluation experts and scholars of the hospitals that six participants were selected by purposive sampling method. During reviewing the evaluation process، population study contained all the emergency departments of Tabriz hospitals that were evaluated by manual A of Ministry of Health in which evaluation process was observed in one of them and the required information was collected using interviews.
  Results
  Findings were collected in two parts: analysis tools and evaluation process. The major challenge with evaluation tools included multiple-item questions and questions scoring. Regarding evaluation process، the lack of familiarity of the participants with the philosophy of the evaluation was the main problem.
  Conclusion
  The existing standards and styles of the current evaluation have many shortcomings in various aspects and need reconsideration. To review and modify existing standards and processes and ensuring their proper implementation، comprehensive commitment and supporting are essential.
  Keywords: Process, Evaluation, Emergency Department
 • Amane Dadashi Mehrabani, Leila Mirzapour, Mina Mohammadi, Vahideh Zareh Gavgani* Page 42
  Library is a growing organism. Consistent with social development، the growth of the nations and the impact of technology change، library management and services change as well. This feature of the libraries requires continues renewal in the ways that libraries administrate and manage their performance and services. They need to employ appropriate methods to link the information and knowledge sources with tools and channels that users prefer to use. Total quality management as one of the modern approaches could be utilized in medical libraries to ensure quality in performance and service. This paper reviews the components of TQM and its applications in libraries within available literatures.
  Keywords: Total Quality Management in Library Science, Medical Libraries, Library Management