فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/28
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله مروری
 • فاطمه رضایی*، سعید کریمی، محمدحسین یارمحمدیان صفحه 217
  مقدمه
  استفاده از خدمات تشخیصی پر هزینه با تکنولوژی سطح بالا در دهه ی گذشته افزایش یافته است تحقیقاتی که انجام شده است دلایل متعددی را با توجه به سیستم بهداشتی وکشوری که آن مطالعات در آن انجام شده است گزارش کرده اند ازجمله مسن شدن جمعیت، پیشرفت در تکنو لوژی های تشخیصی، افزایش تعداد رادیولوژیست هاو غیره می باشد.
  روش
  این مطالعه یک مطالعه مروری است که با استفاده از بانک های اطلاعاتی ISI و Science Direct، BMC، Clinical Imaging، Journal of Health Economics و دیگر مجلات مرتبط در جستوجوی شناخت عوامل موثر در افزایش استفاده از خدمات تشخیصی MRI در سالهای اخیر با توجه به مطالعات خارجی و داخلی می باشد.
  یافته ها
  میزان استفاده از خدمات MRI در افزایش یافته است. که این افزایش به دلایل متعددی میباشد. در مطالعه حاضر علل افزایش هزینه های خدمات تشخیصی را در 5 دسته قرار گرفت، شامل: عوامل تکنولوژیکی، عوامل مربوط به پزشکان، عوامل مربوط به بیمار و جامعه، عوامل مربوط به رادیولوژیست ها و عوامل مربوط به کارکرد بازار نظام سلامت. این طبقات هر کدام جزئیات و زیر طبقه های مربوط به خود را دارند که باید متناسب با شرایط هر کشور جهت سیاست گذاری تعریف شوند.
  نتیجه گیری
  فرهنگ کاربری خدمات تشخیصی باید هم در جوامع پزشکی (پزشکان، رادیولوژیست ها و...)، هم برای سیاست گذاری و هم بیماران و جامعه به خوبی جا بیافتد. سیاست گذاری های غلط در کشور های جهان سوم سهم عمده ای از درآمد آنها را کسر که ناشی از عدم کارشناسی دقیق در خصوص اثربخشی و کارایی این نوع خدمات است. فرهنگ سازی برای جامعه و تاکید بر جنبه های مختلف قانونی، آموزشی و فرهنگی برای پزشکان تدابیر لازم را نیاز دارد.
  کلیدواژگان: بیماران، بیمه خدمات درمانی، MRI
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • لیلا سادات کهنگی، لیلا مردانیان صفحه 229
  مقدمه
  تشخیص سرطان تجربه ای بسیار ناخوشایند و غیر قابل باور برای هر فرد است که دامنه ای از علائم شامل درد و انواع ناراحتی های جسمی و روانی را به همراه دارد. حمایت اجتماعی یک منبع قابل اعتماد برای کمک به بیماران سرطانی در سازگاری با بیماری و علائم آن است که کیفیت زندگی را افزایش می دهد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال1392 در میان 117 نفر از بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای شامل دو قسمت خصوصیات دموگرافیک و حمایت اجتماعی جمع آوری و با آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  حمایت اجتماعی مشارکت کنندگان با میانگین (42/9 =SD) و 21/ 59 در دو سطح پایین (3/ 57 درصد) و متوسط (7/ 42 درصد) قرار داشت. ارتباط حمایت اجتماعی با سن معکوس و معنا دار (p=0.02) و با سطح تحصیلات مستقیم و معنا دار (p=0.00) بود. میانگین حمایت اجتماعی در افراد مجرد بیش از افراد متاهل و افراد مطلقه و بیوه (p=0.02) و در زنان بیشتر از مردان بود (p=0.01).
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از پایین بودن سطح حمایت اجتماعی در افراد بود. همچنین بر اساس نتایج مردان، افراد با سطح تحصیلات پایین تر و افراد بیوه و مطلقه حمایت اجتماعی کمتری دریافت نموده بودند و این حمایت با افزایش سن نیز کاهش می یافت. این مسئله توجه بیشتر به حمایت اجتماعی در این بیماران با لاخص در گروه های با سطح حمایت پایین تر را می طلبد.
  کلیدواژگان: سرطان، شیمی درمانی، حمایت اجتماعی، مشخصات دموگرافیک، اصفهان، ایران
 • حسینعلی یوسفی، فرهاد فروهرمجد*، لیلا مقصودیان صفحه 250
  مقدمه
  فن های محوری در صنعت بسیار استفاده می شوند و سایلنسرها از جمله راه های کنترل صدای فن ها محسوب می شوند.
  روش ها
  سایلنسر جذبی به طول 50 سانتی متر و جاذب مورد استفاده پشم معدنی است. در این مطالعه به بررسی تعدادی از متغیرهایی که بر عملکرد سایلنسر جذبی در کانال موثر است پرداخته می شود و تاثیر آنها در کاهش تراز فشار صوت سایلنسر مورد بررسی قرار می گیرد.
  یافته ها
  در فرکانس های 125 و 250 هرتز کاهش در میزان فشار صوت دیده شد در صورتی که در فرکانس 500 هرتز کمترین کاهش بدست آمده است. در این مطالعه با افزایش میزان ضخامت در ماده جاذب سایلنسر جذبی تغییر چندانی در کاهش صدا وجود نداشت اما با افزایش چگالی از Kg/m380 به 100 نتایج بهتری در کاهش تراز فشار صوت دیده شد و باعث افزایش میزان NR شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به بررسی داده های حاصل از مطالعه مذکور، می توان در سیستم های تهویه از سایلنسر با ضخامت 5 سانتی متر با دانسیته Kg/m3 100 در کاهش فشار صوت در فرکانس پایین تر از 250 هرتز به عنوان وسیله ای موثر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فن، سایلنسر جذبی، کاهش تراز فشار صوت، دانسیته، ضخامت
 • غلامرضا دری*، محمدرضا میری صفحه 258
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت و نقش نیروهای کارآمد و توانمند در کشور و رسالت مهم دانشگاه در پرورش استعدادهای دانشجویان و نظر به اینکه در ایجاد انگیزه پیشرفت عوامل درون داد شامل هوش هیجانی و خودکارآمدی نقش بسزایی دارند لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان پیام نور بیرجند در 1391 انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی، 341 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بیرجند که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ، خودکارآمدی عمومی شرر و انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 15 SPSS و آزمون های آماری T مستقل، آنالیزواریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در سطح 05/ 0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از میان دانشجویان مورد مطالعه 174 نفر (51%) مذکر و 262 نفر (7/ 76%) مجرد بودند. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین خودکارآمدی و نیز مولفه های خودآگاهی و مهارت اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی وجود دارد. میانگین نمره انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مونث نسبت به مذکر و میانگین نمره خودکارآمدی در دانشجویان مذکر نسبت به مونث بیشتر است؛ ولی از نظر هوش هیجانی در دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. هم چنین در هیچکدام از متغیرهای مذکور در رده های مختلف سنی و نیز رشته های مختلف تحصیلی تفاوتی به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش می توان با افزایش خودکارآمدی و هوش هیجانی از طریق اعمال روش های مناسب و غنی کردن محیط پرورشی، انگیزه پیشرفت را ارتقاء داد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، هوش هیجانی، انگیزه پیشرفت، دانشجویان
 • کاظم حسین زاده، شمس الدین نیکنامی*، علیرضا حیدرنیا صفحه 267
  زمینه و هدف
  مطالعات زیادی نشان می دهند که افزایش شاخص توده بدنی نسبی، کاهش فعالیت جسمی را به دنبال خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسی توزیع مقدار فعالیت جسمی بر اساس شاخص جنسیت و توده ی بدنی نسبی در دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق می باشد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی به منظور بررسی توزیع مقدار فعالیت جسمی بر اساس شاخص جنسیت و توده ی بدنی نسبی در دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق انجام گردید. برای این منظور تعداد 300 دانش آموز پایه ی پنجم و ششم ابتدایی به روش تصادفی انتخاب شدند. پرونده ی بهداشتی آنان بررسی شد و آنهاییکه بر اساس الگوی مرکز آمار بهداشتی (NCHS) دارای شاخص توده ی بدنی بالای 85 بودند انتخاب شدند. فعالیت فیزیکی واحدهای پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه مناسب و مشابه IPAQ-SF مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با روش های مناسب آماری در نرم افزار SPSS ویرایش 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فراوانی چاقی و اضافه وزن در دو جنس تفاوت معنی داری دارد (P=0.000). دانش اموزان دارای اضافه وزن بدون توجه به جنسیتی که دارند، دارای فعالیت جسمی بیشتری نسبت به دانش اموزان چاق بوده و میانگین شاخص های MPA، VPA و MET نیز بر اساس توزیع جنسیتی و شاخص توده ی بدنی نسبی تفادت معنی داری دارند(P=0.000).
  نتیجه گیری
  از آنجاییکه افزایش شاخص توده بدنی نسبی باعث کاهش فعالیت جسمی دانش اموزان هر دو جنس می گردد، لذا مهم است که با تهیه و تدوین برنامه های مناسبی باعث افزایش فعالیت جسمی بیشتر در دانش آموزان چاق به نسبت دانش اموزان دارای اضافه وزن گردیم.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، شاخص توده بدنی نسبی، دانش آموز
 • فاطمه بسطامی*، اکبر حسن زاده، محمد حیدری، فیروزه مصطفوی صفحه 276
  زمینه و هدف
  ایدز، یکی از مشکلات بهداشتی در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است و معتادین به مواد مخدر تقریبا 15/ 68 درصد موارد ایدز در ایران را تشکیل داده که به عنوان عامل اصلی گسترش ایدز محسوب می شوند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در معتادین خرم آباد می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 88 نفر از معتادینی که در مرکز بازتوانی خرم آباد نگهداری می شوند، در سال 1392-1391 انجام شد. نمونه ها به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی، آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز بود. داده ها با آزمون های آماری تی مستقل، کای اسکوار و آنالیز رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  سازه های مدل اعتقاد بهداشتی به همراه آگاهی در مجموع 46% واریانس رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز را توضیح می دهند. در بین این متغیرها، میزان پیشگویی کنندگی متغیر خودکارآمدی درک شده (ß= 0.39) بیش از سایر متغیرها بود و متغیر آگاهی (ß= 0.21) در مرتبه ی بعدی بود.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر، رابطه بین خودکارآمدی، شدت و موانع درک شده را در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز تایید می کند. نتایج این مطالعه می تواند در استراتزی های مداخله ای تئوری محور، به منظور ایجاد و تغییر رفتار بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، ایدز، معتادین
 • زهرا محمدی، غلامحسین حلوانی* صفحه 288
  مقدمه
  با توجه به پیامدهای استرس شغلی بر روی رانندگان و همچنین حوادث ترافیکی که سبب مرگ و میر و خسارت خواهد شد، لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط استرس شغلی و سابقه حادثه در رانندگان آژانس های درون شهری یزد در دو گروه نوبت کار و غیر نوبت کار انجام گردید.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه پژوهشی تحلیلی است که به روش موردی- شاهدی در سال 1392 و در رانندگان مربوط به 10 آژانس درون شهری یزد انجام گرفت. به همین منظور، تعداد 142 راننده نوبت کار و 125 نفر غیر نوبت کار به روش تصادفی- سهمیه ای انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از یک پرسشنامه دو قسمتی استفاده شد. سپس نتایج توسط نرم افزار spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  آنالیز داده ها نشان داد که درصد نوبت کاران دارای سابقه حادثه(4/ 75 درصد) بسیار بیشتر از غیر نوبت کاران(56 درصد) است که این اختلاف از لحاظ آماری نیز معنی دار بود. همچنین میانگین نمره استرس بر حسب سابقه نیز در نوبت کاران (61 /26±74/ 169) بالاتر از غیر نوبت کاران (05/ 28±47/ 160) می باشد که این اختلاف معنی دار (P=0.03) است.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نوبت کاری اثر بسزایی بر روی استرس شغلی رانندگان داشته است که علاوه بر کاهش عملکرد فرد، سبب ایجاد حوادث نیز می گردد. لذا لازم است ضمن بررسی جامع تر میزان استرس در رانندگان، تدابیر لازم جهت کاهش پیامدهای آن نیز اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: رانندگان، استرس شغلی، نوبت کاری، حوادث رانندگی
 • الهام سبزی، آذر طول، رویا صادقی* صفحه 297
  مقدمه
  شناسایی و درک عوامل اثرگذار بر بروز استرس معلمان زن مقطع ابتدایی و نحوه سازگاری با این عوامل می تواند موجب تغییرات شگرف درتوسعه نظام آموزشی کشور شده و زمینه ای برای طراحی مداخلات آموزشی مناسب در راستای ارتقاء سلامت افراد و جوامع باشد.هدف از این مطالعه تبیین تجارب استرس و استراتژی های سازگاری معلمان زن مقطع ابتدایی از دیدگاه آنان بود.
  روش
  این مطالعه کیفی با مشارکت46 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شاغل در مدارس شهری و روستایی استان لرستان به روش بحث گروهی(Focus group)به صورت نیمه ساختار یافته(Semi structured) در گروه های پنج الی ده نفره در سال 1392طراحی و اجرا شد. پس از کسب رضایت نامه، داده ها جمع آوری،ضبط، دستنویسی وپس از کنترل صحت ثبت داده ها، با روش تحلیل محتوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.جهت حمایت از صحت و استحکام داده ها معیار مقبولیت تایید پذیری و انتقال پذیری لحاظ گردید.
  یافته ها
  پنج مضمون اصلی شامل ماهیت استرس زایی شغل، مهندسی مجددسازمانی، عوامل فرهنگی - اجتماعی، عوامل مربوط به فرد و تعارض نقش ها استخراج شد.
  نتیجه گیری
  شناخت موضوعات در زمینه استرس و استراتژی های سازگاری می تواند در حل مشکلات آموزشی اثرگذاربوده و دریچه ای به سوی انجام تحقیقات جامعتر و وسیعتری را برای محققان باز نماید. به نظر می رسد استفاده از مدلهای اجتماعی ومدلهای در طراحی فرآیندهایی مانند پایش و نظارت ها، سیستم های آموزش معلمان، ارزش گذاری و تغییر در فرآیند ارتقاء شغلی موثرباشد.
  کلیدواژگان: تحلیل مفاهیم، معلمان، مقطع ابتدایی، استرس، استراتژی های سازگاری
 • زمزم پاک نهاد*، اعظم احمدی وسمه جانی، محمدرضا مراثی صفحه 317
  مقدمه
  برخی مطالعات مقطعی ارتباط کمبود ویتامین D با اجزای سندرم متابولیک را نشان داده اند، اما یافته های فعلی کاملا با یکدیگر هماهنگ نیستند. با توجه به شیوع بالای کمبود ویتامین D در ایران، مطالعه حاضر در راستای این هدف طراحی گردید.
  روش ها
  156 زن بالای 30 سال مبتلا به سندرم متابولیک به روش نمونه گیری تصادفی متوالی وارد مطالعه شدند. غلظت 25 – هیدروکسی ویتامین D سرم (25(OH) وD) و اجزای سندرم متابولیک اندازه گیری شد. سندرم متابولیک بر اساس NCEP:ATP-III تعریف شد. افراد بر اساس غلظت 25(OH) و Dسرم به سه گروه طبقه بندی شدند.
  یافته ها
  میانگین غلظت های 25(OH) و D سرم 8/ 10 ± 5/ 20 نانوگرم در میلی لیتر مشاهده شد. 54/5 % درصد زنان کمبود ویتامین D، 23/1% در معرض خطر کمبود و 22/4% درصد دارای سطوح نرمال ویتامین D بودند. بعد از تعدیل سن، BMI و فعالیت فیزیکی آنالیز ANCOVA ارتباط آماری معکوس و معنی داری بین غلظت 25(OH)و D سرم و قند خون ناشتا نشان داد (003/ 0 =P). آنالیز MANCOVA ارتباط مستقیم و معنی داری بین غلظت 25(OH)D با سطوح HDL-C سرم نشان داد (14 0/0= P). ارتباط دور کمر و غلظت 25(OH) و D از نظر آماری معنی دار نبود. ارتباط آماری معنی داری بین غلظت 25(OH) و D با سایر اجزای سندرم متابولیک مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  ارتباط 25(OH) و D سرم با قند خون ناشتا و HDL-C می تواند پیش گوکننده بیماری های مزمن باشد، اما برای تعیین نقش ویتامین D با سندرم متابولیک و بیماری های مرتبط با آن طراحی مطالعات آینده نگر و کارآزمایی های بالینی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، رژیم غذایی، ویتامین D، قند خون، پروفایل لیپیدی، زنان
 • محسن علی آبادی، ابراهیم درویشی*، علی اکبر شفیعخانی صفحه 327
  مقدمه
  در صنعت فولاد گستره وسیعی از تجهیزات و ماشین آلات در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرند که از منابع صدای آزاردهنده محسوب می گردند. هدف این مطالعه ارزیابی صدای محیطی و میزان مواجهه فردی در واحدهای مختلف یک صنعت فولاد بود.
  روش کار
  پس از شناسایی منابع و ویژگی های صوتی تجهیزات در فرآیند تولید، اندازه گیری تراز صدای محیطی و میزان مواجهه فردی به ترتیب با استفاده از ترازسنج صدا مدلCell.450 بر طبق استاندارد 9612 ISO و دوزیمتر مدل TES-1345انجام گردید. توزیع تراز صدا در سطح کارگاه ها بصورت نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار AutoCAD تهیه گردید. میزان افت شنوایی کارگران درطول سه سال متوالی 91-1389 از پرونده کارگران استخراج و نسبت به تراز صدای معادل مواجهه و دز صدای دریافتی مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در کل کارخانه حدود 2/ 11% از مجموع ایستگاه های اندازه گیری در محدوده خطر و 8/ 88% از آنها در محدوه احتیاط قرار داشت. متوسط تراز کلی فشار صوت در 4 واحد دارای صدای آزاردهنده کوره، انرژی، ریخته گری و موادرسانی به ترتیب در حدود 6/ 97، 95، 7/8 9 و 83 دسی بلA و تراز صوت در محوطه کوره بلند، سالن بلوور و سالن کولینگ تاور بیش از 90 دسی بل برآورد شد. میانگین دز صدای دریافتی کارگران در واحدهای کوره، چدن ریزی، بلوور و کولینگ تاور به ترتیب8/ 282%، 12/ 295%، 9/ 239% و 5/ 180% تعیین گردید. میانگین افت شنوایی ناشی از صدا در طول سه سال متوالی اخیر به ترتیب 4/ 12، 5/ 14 و 4/ 15 دسی بل A بود.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری های محیطی و فردی صدا نشان داد که واحدهای کوره، انرژی و چدن ریزی دارای شرایط نامناسبی به لحاظ آلودگی صوتی می باشند بطوریکه میانگین افت شنوایی کارگران در هر سال 5/ 1 دسی بل افزایش داشته است.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، صدا سنجی محیطی، دزیمتری، صنعت فولاد
 • شهرام مامی، روح الله اکبری، صادق اکبری، جعفر اکبری، بهزاد مهکی صفحه 338
  مقدمه
  استرس شغلی می تواند باعث ایجاد تاثیرات منفی بر روی متغیرهای سازمانی مانند تعهد و وفاداری افراد به سازمان و متغیرهای فردی سازمانی مانند عملکرد شغلی افراد گردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت استرس شغلی و تاثیر آن بر روی تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان سازمان زندان های استان ایلام بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 177 نفر از کارکنان سازمان زندان های استان ایلام و در زندان مرکزی ایلام، مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی دالاب، زندان دره شهر و کانون اصلاح و تربیت انجام گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از مقیاس استرس شغلی HSE، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری چند متغیره، مدل خطی عمومی، ضریب همبستگی پیرسون و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره استرس شغلی (± انحراف معیار) در زندان مرکزی ایلام، مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی دالاب، زندان دره شهر و کانون اصلاح و تربیت، به ترتیب 74/ 98 (81/ 14±)، 60/ 95 (08/ 15±)، 12/ 99 (12/ 19±) و 71/ 85 (71/ 15±) بود. همچنین مشخص شد که بین استرس شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود نداشت، اما بین استرس شغلی و عملکرد شغلی افراد از نظر آماری رابطه معناداری وجود داشت (P=0.000).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج، مشخص شد سطح استرس شغلی برحسب محیط زندان و نوع شغل متفاوت است. همچنین مشخص شد استرس شغلی بر روی تعهد سازمانی کارکنان زندان اثری ندارد اما بر روی عملکرد شغلی آنها تاثیر گذار است و باعث کاهش عملکرد آنها می گردد. به کار گیری اقدامات لازم جهت مدیریت، کاهش یا حذف استرس شغلی در جهت حفظ سلامت فردی و شغلی کارکنان زندان و افزایش کیفیت و کمیت عملکرد شغلی آنها، امر ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان زندان
 • بهاره اندایش گر، مرتضی سدهی*، سلیمان خیری، مرحمت فراهانی نیا صفحه 349
  مقدمه
  تحلیل ممیزی و رده بندی یکی از پرکاربردترین بخش های آماری در حوزه های مختلف علمی است. در این مورد روش های کلاسیک آماری دارای پیش فرض هایی هستند که در صورت برقرار نبودن آنها استفاده از این روش ها با خطاهای قابل توجه ای همراه است. به همین دلیل محققین به طرف روش هایی با محدودیت کم تری مانند شبکه ی عصبی رو آوردند.
  روش کار
  برای مقایسه ی سه روش ممیزی درجه دو، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص بیماری از 1000 داده مورد- شاهدی مربوط به بیماری انفارکتوس میوکارد استفاده شد. ارزیابی شبکه عصبی، با ملاک حداقل مربعات خطای پیش بینی صورت پذیرفت واز الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شد. در ادامه عملکرد سه الگوریتم مختلف BFGS، Conjugate gradient وGradient descent از شبکه عصبی در تشخیص و پیش بینی بیماری، مورد مقایسه قرار گرفت. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS و R، SAS، STATISTICA انجام شد.
  یافته ها
  درصد خطا، درصد صحت پیش بینی، حساسیت، ویژگی و سطح زیر منحنی راک به ترتیب در روش ممیزی درجه دو برابر با 15/ 10، 85/ 89، 8888 /0، 9083/ 0، 922 /0، و در روش رگرسیون لجستیک برابر با 88/ 10، 12/ 89، 8743/ 0، 9110/ 0، 941/ 0 وبرای شبکه عصبی مصنوعی منتخب برابر با 97/ 3، 03/ 96، 9561/ 0، 9644/ 0، 966/ 0 بدست آمد. تفاوت معنی داری بین سطح زیر منحنی راک برای سه روش وجود داشت. همچنین از بین سه الگوریتم مختلف شبکه عصبی الگوریتم BFGS بهترین عملکرد را داشته است.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه ی حاضر نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی نسبت به رگرسیون لجستیک و ممیزی درجه دو برای پیش بینی وجود بیماری انفارکتوس میوکارد دقت بیشتری داشته است.
  کلیدواژگان: ممیزی درجه دو، رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی مصنوعی، انفارکتوس میوکارد
 • حسن هاشمی، امین تاجی اشکفتکی، مهربان صادقی، بهنام حسینی صفحه 360
  مقدمه
  آب آشامیدنی به روش های مختلفی گندزدایی می شود که متداول ترین و ارزان ترین روش آن، کلرزنی است. یکی از مهم ترین مسائل در زمینه کلرزنی، مکان و میزان تزریق کلر است که باید به گونه ای انتخاب شود که میزان کلر باقیمانده در کلیه نقاط یک شبکه توزیع آب شهری در محدوده استاندارد بوده و همچنین هزینه های مربوطه حداقل گردد. در این تحقیق سعی شده با اجرای برنامه برای دو شبکه توزیع آب شهری، میزان کلر باقیمانده در لوله ها و مقدار کلر مصرفی در نقاط مختلف شبکه مورد مقایسه و تحلیل کیفی قرار گیرد.
  روش ها
  به منظور مدل سازی شبکه از نرم افزار water Gems v 0/3 استفاده شد. با استفاده از این نرم افزار، شبکه به دو صورت ثقلی و پمپاژ مستقیم، مدل و طراحی گردید.
  یافته ها
  با حل دو مدل کاربردی از شبکه های آبرسانی توسط نرم افزار، کارایی هر دو شبکه در جهت تعیین میزان بهینه تزریق کلر نشان داده شد. نتایج نشان داد که میزان کلر باقی مانده در 62 درصد از لوله های شبکه پمپاژ مستقیم در حد استاندارد و در 100 درصد از لوله های موجود در شبکه توزیع ثقلی کمتر از حد استاندارد است. همچنین میزان کلر مصرفی در شبکه پمپاژ مستقیم 5/ 6 درصد کمتر از شبکه توزیع ثقلی محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که تزریق کلر در به شبکه های با پمپاژ مستقیم در مقایسه با شبکه های توزیع ثقلی، بیشتر امکان پذیر بوده و هم چنین به میزان کلر مصرفی کمتری نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: سیستم آبرسانی، شبکه توزیع، کلر باقیمانده، تحلیل کیفی
 • طاهره صانعی، احمد اسماعیل زاده*، عمار حسن زاده، پروانه صانعی، امید صوابی، پیمان ادیبی صفحه 371
  سابقه
  هر چند ارتباط بین تعداد دندان ها و اختلالات گوارشی شناخته شده است، اطلاعات محدودی در مورد رابطه بین از دست دادن دندان ها و سندرم روده تحریک پذیر (Irritable Bowel Syndrome: IBS) موجود است.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت دندانی و IBS در بین بزرگسالان ایرانی بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی بر روی 4012 بزرگسال ایرانی، وضعیت دندانی بوسیله پرسشنامه خود اجرا ارزیابی شد. شرکت کننده ها در سه گروه اصلی طبقه بندی شدند: افراد دارای کلیه دندان ها، 5-1 دندان از دست داده، بیش از 5 دندان از دست داده. IBS و زیر گروه های آن بر اساس معیارهای Rome III تعریف شدند.
  یافته ها
  پس از تعدیل متغیرهای مخدوشگر، افرادی که 5-1 دندان را از دست داده بودند، 33/ 1 برابر شانس بیشتری برای ابتلا به IBS در مقایسه با افراد دارای کلیه دندان ها، داشتند. پس از کنترل متغیرهای مخدوشگر افرادی که 5-1 دندان را از دست داده بودند، از 37٪ شانس بیشتری برای ابتلا به IBS با غلبه یبوست، در مقایسه با افراد دارای کلیه دندان ها برخوردار بودند (Odds Ratio: 37/ 1 ٪؛ 95٪ فاصله اطمینان: 86/ 1-01/ 1). چه در مدل خام و چه در مدل های تعدیل شده، رابطه معنی داری بین وضعیت دندانی و سایر زیرگروه های IBS دیده نشد. همچنین رابطه ای بین از دست دادن بیش از 5 دندان و شیوع IBS یافت نشد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد از دست دادن 5-1 دندان به صورت معنی داری خطر IBS را افزایش می دهد به خصوص در مورد IBS با غلبه یبوست. این رابطه در گروه مردان برخلاف زنان معنی دار بود. جهت تایید این یافته ها نیاز به مطالعات بیشتر از نوع آینده نگر می باشد.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، اختلالات عملکردی دستگاه گوارش، از دست دادن دندان، عملکرد جویدن
 • حشمت الله نورمحمدی، زهرا نوری مطلق صفحه 382
  مقدمه
  پساب های حاوی رنگ های سنتتیک برای سیستم های اکولوژیکی و سلامت عمومی خطرناک هستند. فرآیند جذب سطحی در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی امکان استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده بر کربن فعال در جذب رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت آزمایشگاهی در یک راکتور منقطع انجام گرفت. تثبیت کردن نانوذرات بر روی کربن فعال به روش حرارتی صورت گرفت. اثر متغیرهایی نظیر بارگذاری نانوذرات بر سطح کربن فعال، pH، زمان تماس، غلظت رنگ و دوز جاذب مطالعه شد.کینتیک واکنش و ایزوترم جذب مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  مقادیر ظرفیت جذب رنگ در بارگذاری های نانوذرات 01/ 0، 1/ 0 و 5/ 0گرم بر یک گرم کربن فعال برای غلظت اولیه رنگ 50 میلی گرم در لیتر و جرم جاذب 3 /0 گرم در لیتر در زمان 120 دقیقه به ترتیب 6/ 16، 45/ 16 و 52/ 14 میلی گرم بر گرم بوده است. میزان جذب رنگ با جاذب پوشش داده شده (با ظرفیت جذب 6/ 16میلی گرم بر گرم) از قدرت رنگبری بالاتری نسبت به کربن خام (با ظرفیت جذب 47 /6 میلی گرم بر گرم) برخوردار است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل مشخص ساخت که می توان از فن آوری تثبیت نانوذرات بر کربن فعال به عنوان یک جاذب موثر، کارآمد و سریع در جهت حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، کربن فعال، نانو ذرات اکسید روی، متیلن بلو، فاضلاب
 • غلامرضا موسوی، فاطمه ژیانی صفحه 398
  مقدمه
  کروم از فلزات سنگین موجود در پساب صنایع بوده که به دلیل اثر منفی بر موجودات زنده و اثرات زیست محیطی باید قبل از تخلیه به محیط، از آب های آلوده حذف گردد. هدف از این مطالعه، بررسی پتانسیل جذب کربن فعال شده با کلرید آمونیوم(NAC) برای حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی و مقایسه آن با کربن فعال تجاری(SAC) می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه، اثر pH، غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی، مقدار جاذب، زمان تماس بر راندمان حذف کروم سنجیده شد. همچنین ایزوترم و سینتیک جذب کروم توسط کربن فعال شده با کلرید آمونیوم (NAC) و کربن فعال تجاری (SAC) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که کربن فعال شده با کلرید آمونیوم (NAC) می تواند در غلظت کروم50mg/l، دوز بهینه 1 گرم در لیتر، pH 2، و زمان تماس 30 دقیقه بیش از 90 در صد کروم را حذف نماید. نتایج نشان داد که سینتیک و ایزوترم به ترتیب از معادله واکنش درجه دوم و لانگمویر با مقادیر بالاتر NAC نسبت به SAC تبعیت می کند. حداکثر ظرفیت جذب برای NAC و SAC به ترتیب 142/85mg/g و 63/69mg/g بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که NAC در مقایسه با SAC به عنوان یک جاذب موثر و ارزان در حذف کروم شش ظرفیتی از آب های آلوده می باشد.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، کربن فعال، کروم شش ظرفیتی، ایزوترم
 • رضوان زنده دل، رعنا طایفه رحیمیان، رضا جعفری ندوشن صفحه 411
  مقدمه
  مواجهه با فلزات به عنوان یک خطر برای سلامتی انسانها و محیط زیست مطرح می باشد. تعیین عناصردرمحلول های مختلف، مقدمه ای برای پیشگیری وکنترل مواجهه بافلزات است. امروزه روش های آماده سازی نمونه، برای تسهیل شیوه های آنالیز استفاده می شود. در این مطالعه، استخراج فاز جامدی بر پایه نانوزئولیت Yبرای تغلیظ مقادیر بسیار کم Cd2+و Cr6+ از محلولهای آبی پیشنهاد شده است.
  مواد و روش ها
  با کپسوله کردن لیگاندی درون میسل های تریتون X-100 و هدایت این مجموعه درون حفرات نانوزئولیت Y، فاز جامد تهیه شد. فاز جامد تهیه شده در PH های مختلف، غلظت های مختلف لیگاند و زمان به هم خوردن بررسی گردید. استخراج فلزات در مقادیر بسیار کم، توسط فاز جامد و به کمک دستگاه جذب اتمی کوره، ارزیابی و اعتباربخشی گردید.
  نتایج
  منحنی استاندارد برای هر دو فلز بعد از استخراج در رنج غلظت 5 تا 80 میکروگرم بر لیتر، با ضریب همبستگی بیش از 99% به دست آمد. ضریب تغییرات(Coefficient variance) درون روز و برون روز برای استخراج فلزات کروم (VI) وکادمیم(II) از فاز جامد بهینه شده در غلظت های مختلف کمتر از 10 درصد گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان می دهد با مهار کردن شلاته کننده ای مثل آمونیم پیرولیدین دی تیو کاربامات درون میسلهایی از تریتون X-100 می توان ترکیبی ایجاد نمود که فلزات در مقادیر بسیار کم را به دام اندازد. بررسی فاکتورهای مختلف مثل تکرار پذیری و صحت روش استخراج مشخص ساخت که نانوزئولیت Y عامل دار شده در استخراج Cd2+و Cr6+ ازمحلولهای آبی، موفقیت آمیز عمل کرده است.
  کلیدواژگان: نانو زئولیت Y، استخراج، کادمیم، کروم محلول های آبی
 • ریحانه ریخته گران صفحه 422
  مقدمه
  امروزه در میان اکثر روش های خوشه بندی داده ها، خوشه بندی مبتنی بر آمیخته ای از توزیع ها، به عنوان یک روش خوشه بندی مدل-محور، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در این راستا، استفاده از آمیخته ای از توزیع های نرمال، متداول شده است. با این وجود، در عمل معمولا توزیع متغیر مورد بررسی در خوشه ها نرمال نیست و دارای ساختارهای چوله و یا دم کلفتی است که توزیع نرمال نمی تواند به درستی آنها را پوشش دهد. بنابراین نیاز به استفاده از توزیع های منعطف تر از نرمال به خوبی احساس می شود. از طرف دیگر در بسیاری از روش های خوشه بندی داده ها از جمله خوشه بندی مبتنی بر آمیخته ای از توزیع ها، تعداد خوشه ها معلوم است. حال آنکه در عمل، معمولا تعداد خوشه ها مجهول است و نیاز است که به همراه سایر پارامترهای توزیع، تخمین زده شود. به همین دلیل استفاده از فرآیند دیریکله به عنوان یک روش نیمه پارامتری، علاوه بر اینکه ساختار منعطف توزیعی را ایجاد می کند، تعداد خوشه ها را نیز مجهول درنظر گرفته و با استفاده از اطلاعات موجود در داده ها آنها را برآورد می کند.
  در روش های متداول خوشه بندی، داده های خام، مورد تحلیل قرار می گیرند و تعداد خوشه ها و نحوه تخصیص افراد به خوشه ها، بر مبنای چنین داده هایی صورت می گیرد. حال آنکه با استفاده از روش های خوشه بندی رگرسیونی که در آن نقش عوامل مزاحم بر خوشه بندی با وارد کردن این عوامل به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل، حذف می شود، تحلیل دقیق تر و خوشه بندی مناسب تری به دست می آید که در آن، هر فرد با توجه به شرایط فیزیکی و موقعیتی که در آن قرار دارد، به خوشه ایتخصیص می یابد.
  در این پژوهش، جهت به دست آوردن بینشی جامع از الگوی سلامت کودکان و نوجوانان بررسی شده در مطالعه کاسپین 3، خوشه بندی افراد نمونه از نظر دو شاخص چربی خون و قند خون، مدنظر قرار گرفته و میزان تاثیر شاخص چاقی، رده سنی و جنسیت بر نحوه خوشه بندی افراد، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  روش کار
  به منظور برآورد پارامترهای مجهول موجود در مدل، با رویکرد بیز به مساله، از روش های شبیه سازی مونت کارلوی زنجیر مارکفی در نرم افزار اپن باگز استفاده شده است. همچنین خوشه بندی رگرسیونی داده ها مدنظر قرار گرفته که در آن، نقش عوامل مزاحم در خوشه بندی، با وارد کردن آنها به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل رگرسیونی، حذف گردیده است. با استفاده از برازش چندین مدل رگرسیونی با متغیرهای توضیحی متفاوت، تاثیر هر یک از عوامل مزاحم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و اهمیت خوشه بندی رگرسیونی نسبت به روش متداول، خوشه بندی غیررگرسیونی، آشکار شده است. همچنین به منظور به دست آوردن بینش مناسب در رابطه با تعداد الگوهای افراد در معرض خطر بیماری های قلبی-عروقی و دیابت، بر مبنای دو عامل شاخص چربی خون و قند خون، از فرآیند دیریکله، به عنوان یک روش خوشه بندی مدل-پایه استفاده شده است. در این روش از خوشه بندی، علاوه بر اینکه تعداد خوشه ها با استفاده از اطلاعات موجود در داده ها، تخمین زده می شود، ساختار پارامتری مشخصی نیز برای توزیع خوشه ها درنظر گرفته نمی شود و از این رو، یک روش منعطف و نیمه پارامتری به حساب می آید.
  یافته ها
  در تخصیص افراد به خوشه ها، عوامل پنهانی تاثیرگذار هستند که شناخت این عوامل، نحوه و علت تخصیص افراد به خوشه ها را توجیه و تفسیر می کند. به این منظور، تاثیر متغیرهای شاخص چاقی، رده سنی و جنسیت بر خوشه بندی با وارد کردن این متغیرها به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل رگرسیونی و درنتیجه حذف اثر آنها بر خوشه بندی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل، منجر به تشکیل سه خوشه شد، به طوری که درصد افراد تخصیص یافته به خوشه های 1 تا 3، به ترتیب برابر با 47% (1310 نفر)، 4%(112 نفر) و 49%(1366نفر) شد. با بررسی چارک های متغیرهای قند خون و چربی خون در خوشه های 1 تا 3 نتیجه می شود که افراد قرارگرفته در خوشه 3 که حجم بزرگی از کودکان و نوجوانان نمونه را تشکیل می دهند، از لحاظ شاخص چربی خون و نیز قند خون، با توجه به شرایط رده سنی، جنسیت و وضعیت چاقی آنها، افراد در معرض خطر محسوب می شوند. همچنین افراد خوشه اول دارای قند خون و شاخص چربی خون نرمال و افراد خوشه دوم دارای قند خون در محدوده خطر و شاخص چربی خون نرمال هستند.
  نتیجه گیری
  در خوشه بندی جوانان و نوجوانان از لحاظ دو متغیر قند خون و شاخص چربی خون، متغیر رده سنی و شاخص چاقی دو عامل تاثیرگذار بر تعداد و ساختار خوشه ها هستند. همچنین خوشه بندی رگرسیونی با استفاده از فرآیند دیریکله، ضمن اینکه تاثیر عوامل مزاحم در خوشه بندی را حذف و تحلیل های دقیق تری از وضعیت افراد به دست می آورد، تعداد خوشه ها و الگوهای موجود در داده ها را نیز تخمین می زند.
  کلیدواژگان: خوشه بندی رگرسیونی، فرآیندهای دیریکله، رویکرد بیز، روش های شبیه سازی مونت کارلوی زنجیر مارکفی
 • سوما فاتحی پناه، عادل صلواتی، رضا شافعی صفحه 435
  مقدمه
  بازاریابی اجتماعی در طی چندین سال گذشته بارها در جهت تاثیرگذاری بررفتار بهداشتی مورد استفاده قرارگرفته شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر ارائه برنامه های ترویجی-آموزشی که شامل بروشور، کلیپ های تبلیغاتی و مشاوره می باشد بر کاهش مصرف غذای آماده دانش آموزان دبستان سما می باشد.
  روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 56 نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه و پسرانه سما در دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای شامل دو قسمت بود سوالات زمینه ای و سوالاتی در مورد میزان مصرف غذای آماده که با توجه به مطالعات قبلی طراحی شد. این پرسش نامه به صورت پیش آزمون در هر دو گروه تکمیل شد. سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده برنامه ترویجی- آموزشی که شامل کلیپ تبلیغاتی و بروشور و مشاوره حضوری بود برای گروه آزمایش طراحی و اجرا شد و پس از سه هفته آزمون ثانویه از هر دو گروه به عمل آمد. بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از آزمون فرضیه های مختلف از جمله تحلیل واریانس فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره برنامه های ترویجی آموزشی قبل از آموزش در 2 گروه اختلاف معنی داری نداشت (39/0p=). اما بعد از آموزش میانگین نمره برنامه های ترویجی آموزشی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری داشت (002/0p=). نتایج نشان دادند که بعد از آموزش بین ارائه کلیپ (000/0p=)، ارائه بروشور (000/0p=) و دادن مشاوره (000/0p=) بر کاهش مصرف غذای آماده در گروه آزمایش ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  برنامه های ترویجی آموزشی در مورد کاهش مصرف غذای آماده در رفتار تغذیه ای دانش آموزان تحت مطالعه تاثیر مثبت داشته است. با توجه به پایین بودن سطح آگاهی دانش آموزان مقطع ابتدایی و برای بهبود و اصلاح رفتار تغذیه ای آنان در مورد کاهش مصرف غذای آماده استفاده از برنامه ترویجی آموزشی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تبلیغات، بازاریابی، بازاریابی اجتماعی، مصرف غذای آماده
|
 • Fatemeh Rezaei*, Saeed Karimi, Mohammad Hossein Yarmohammadian Page 217
  Background
  The use of costly high-tech diagnostic services has increased in the past decade. Researches that have been done, indicate several contributing factors according to the health care system in each country. These factors include the aging population, advances in detection technologies, increasing numbers of radiologists etc. So, considering health economics science before setting up high-tech diagnostic services has increasingly grown day to day.
  Methods
  This review article extracted required information from ISI, Pubmed, Science Direct, Journal of Health Economics science and other related journals by considering key words like induced demand, magnetic resonance imaging, health care utilization etc during recent years.
  Findings
  Increased use of MRI services is for several reasons. This study classified causes for increased cost of diagnostic services in five categories included: technological factors, factors related to the physician, patient and community factors, factors related to radiologists and health system factors related to market performance. Details of these classes and sub-classes must be in accordance with each country's circumstances to defined policy.
  Conclusion
  Correct applications of diagnostic services must institutionalize both in medical community culture, patients and politicians viewpoint. Wrong policies in under developing countries deduct a significant share of their income deductions resulting from the lack of detailed expertise on the effectiveness and efficiency of services. Improved culture of society along with emphasizing on different aspects of legal, educational and cultural needs for medical community required necessary measurement.
  Keywords: MRI, patient, health insurance, MRI
 • Leila Mardanian Dehkordi, Leila Sadat Kahangi Page 229
  Background
  Cancer is uncomfortable and unbelievable experience for everyone which has many sings such as pain and physical and psychological disturbance. Social support is a trusty source that help patients with cancer to cope with illness and its symptom that increase quality of life.This study has done for investigationof perceived social supports in cancer patients and its relation with demographic characteristics in patients with cancer.
  Methods
  This descriptive analytic study has done in 117 patients with cancer treated withchemotherapyin Seied Al-shohada hospital selectedthrough continuumsamplingin 1392.. The data, collected by a questionnaire including two sections of demographic characteristics and, perceived social supportandanalyzed by descriptive and analytical statistical tests.
  Findings
  Social supportwith mean 59.21, was at two low (57.3%) and moderate levels (42.7%). And ithadinverse association with age (p=0.02), and right association with graduation (p=0.134). mean of social support was higher insingle patients thanmarried and widow or divorced patients(p=0.02) and in females was higher than males (p=0.01).
  Conclusion
  based on resultSocial support was low in patients. also males, older, divorced and widow patients and who werein low graduated levels receivedlowSocial support, it decreased with old age.its necessary to more attention to social support specify in groups with lowSocial support.
  Keywords: Patients with Cancer, Perceived Social Support, Chemotherapy, Demographic
 • Firoozeh Mostafavi, Sara Salahshouri, Mostafa Jiba, Javad Harooni, Arash Salahshouri* Page 239
  Introduction
  The studies indicate that the majority of healthy and unhealthy behaviors formed during adolescence and they are considered educable. Therefore, investing in the health and education of young people toward prevention of cardiovascular disease is considered as the underlying action. This study’s aim was to investigate the effect of educational intervention on knowledge and attitude of students regarding cardiovascular diseases using constructs of Health Belief Model.
  Methods
  In this pre-post quasi experimental study that conducted throughout high schools in Izeh City, the subjects were 196 students (79 girls and 117 boys) who were selected through the multistage random sampling method; A self-designed questionnaire was prepared on the basis of the specified goals of study, and its validity and reliability were confirmed. The questionnaire was filled out in two stages, before and after the intervention. The obtained data were analyzed by SPSS20 software, descriptive statistics & T-test, Pearson and Spearman correlation statistical tests at the significant level of α=0.05.
  Results
  The mean of the total score of the students’ knowledge about risk factors of Cardiovascular Diseases was 12.95±4.18 before the intervention and 23.85±4.48 after the intervention (p<0.001). The mean of the student’ attitude also increased from 68.10±9.21 to 82.44±8.27 (p<0.001). The mean of all model constructs (perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy and cues to action) before and after the intervention showed significant difference (p <0.001).
  Conclusion
  The results of this study, verifies the effectiveness of educational interventions based on health belief model to promote level of knowledge and the effect on student's perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy and cues to action in relation to heart disease and their prevention methods. Therefore, to improve the cardiovascular protective behaviors and ultimately, prevention of being infected with these diseases at older ages, applying educational program based on this model should be considered as an educational priority in schools by authorities and managers of education and health.
  Keywords: Knowledge, Attitudes, Education, Cardiovascular disease, Health Belief Model
 • Hossein Ali Yousefi, Farhad Forouharmajd*, Leila Maghsudian Page 250
  Background
  Ventilation systems in buildings are one of the most important sources of noise, which are spread into the surrounding environment through fans and channels or distributors. Since axial fans are used in industry very much and silencers are among ways to voice control. The purpose of this study is investigation on use of Absorptive silencer in reduction Low-frequency noise Iranian axial fan.
  Methods
  In this study, we used galvanized channel 0.6 mm with 30*30 cm2 dimension and axial fan. Absorptive silencer as channel was designed to cross section of channel and silencers after embedded the absorber be identical together. Length of absorptive silencer was 50cm and there used mineral wool absorbent (density 80,100 Kg/m3 and thickness 5, 10 cm). To determine the sound pressure level in a channel, two microphones are embedded that be accomplished by using MATLAB software in the one third of octave broadband and variable speeds 600-2500 rpm. we investigate amount of the reduction in absorption silencer sound filled with Iranian absorbing materials and influence of thickness and density of adsorbent material in silence.
  Findings
  The maximum 2 dB reduction is in pressure sound at low frequencies of designed absorptive silencer that design in the channel surface. In this study, an increase in the thickness of the absorbent material of absorption silencer, there was a little change in the volume decreasing but with increasing density from 80 to 100 Kg/m3 better results were seen to reduce noise levels and it caused to increase NR rate.
  Conclusion
  According to data from the present study we can used silencer with 5cm thick and 100 Kg/ m3 density in the reduction of sound pressure level at frequencies lower than 250 Hz in the ventilation system as an effective device.
  Keywords: Fan, Absorptive Silencer, Noise Reduction, Density, Thickness
 • Mohammad Reza Miri, Gholam Reza Dorri* Page 258
  Background
  According to the importance and the role of efficient and powerful workforce in the country and the important aim of universities for developing student's talents and this fact that motivating achievement of inner factors including emotional intelligence and self-efficiency has a significant role, the present paper aims to study the relation between self-efficiency andemotional intelligence with achievement motivation among Payam-e-Noor University students.
  Methods
  In this descriptive study with respect to coherency, 341 students atBirjandPayam-e-Noor University, collected by stratified random sampling, were observed. Research instruments are three questionnaires: Shring's Emotional Intelligence questionnaire, Sherer's General Self-efficiency Scale questionnaire, and Herman's Academic Achievement Motivation questionnaire. The data were analyzed by 15 SPSS software and statistical tests, Independent-T, one-way analysis of variance, Pearson's Coherence Coefficient and multi-variable regression at 0.5 level.
  Findings
  Among the students, 174 were male (%51) and 262 were female (%76.7).Pearson's Coherence Coefficient showed that a positive and meaningful relation is between self-efficiency and also selfawareness and social skill components with academic achievement motivation. The average score of academic achievement motivation among female students is more than academic achievement motivation among male and the average score of self-efficiencyamong male students is more than the average score of self-efficiency among female students; but in the case of emotional intelligence, there is no difference in both groups. Furthermore, for all of these variables, there is no meaningful distinctionin different age classifications and different fields of study.
  Conclusion
  Because it has been shown that there is meaningful and positive coherence between selfefficiency and social skill with academic achievement motivation, we suggest that by increasing selfefficiency and emotional intelligence by means of using suitable methods and enriching the training environment, we can improve academic achievement motivation among university students.
  Keywords: Self, efficiency, Achievement Motivation, University Students
 • Kazem Hosseinzadeh, Shamsaddin Niknami*, Alireza Hidarnia Page 267
  Background
  A wealth of study shows that increasing RBMI accompanies with physical inactivity, consequently. The aims of this study were determining the distribution of daily physical activity amount by gender in obese and overweight students.
  Methods
  This is a cross-sectional descriptive study carried out to determine the distribution of daily physical activity level by genders and relative body mass index in overweight and obese children. We selected 300 students grade 5th and 6th randomly and studied their health profiles. So we selected those who were in the range of overweight and obesity based on National Centre for Health Statistics (NCHS). Physical activities of the subjects were measured with a qualified questionnaire.
  Findings
  there was a significant difference between the prevalence of obesity and overweight between genders (P=0.000). Overweight children, regardless to the gender they are, have higher daily physical activity than obese ones and statistical analyses shows significant differences between means of MPA, VPA and MET by genders and relative body mass index (P=0.000).
  Conclusion
  As Increasing RBMI is concomitant with increasing student's physical inactivity in both genders, it is important to prepare more qualified plan increasing physical activities in obese children rather than overweight ones.
  Keywords: Physical Activity, Relative Body Mass Index, Students
 • Fatemeh Bastami*, Akbar Hassanzadeh, Mohmmad Heydari, Firoozeh Mostafavi Page 276
  Background
  AIDS is a public health problem throughout the world, especially in the developing countries. Injecting drug users are heavily affected and account for nearly 68.15% of all cases in Iran. The purpose of this study is to determine the relationship between the health belief model constructs and AIDS preventive behaviors among addicts in Khorramabad, Iran.
  Methods
  A cross-sectional study was conducted in 2012-2013. The study population was a random selection of 88 men admitted to a rehabilitation center in Khorramabad. The data collection tool was a questionnaire designed to assess the health belief model (HBM), knowledge, and behavior. The data was analyzed using multiple linear regression analysis and Pearson correlation coefficients.
  Findings
  Health belief model constructs together with by knowledge explained 46% of the variance in HIV preventive behaviors. Among these variables, the level of the variable predictive efficacy (ß=0.39) was higher than the other variables and the variable knowledge (ß = 0.21) was next in order.
  Conclusion
  The findings of the present study confirmed the relationship between self-efficacy, perceived severity and perceived barriers toward the adoption of preventive behaviors against AIDS. The results of this study can be used in theory-based interventional strategies to establish and change health behaviors..
  Keywords: Health Belief Model, AIDS, Drug User
 • Zahra Mohammadi, Gholamhossein Halvani* Page 288
  Background
  According to the consequences of job stress on drivers and traffic accidents that will cause deaths and damage, therefore, this study was conducted to investigate the relationship between job stress and accident history of agency drivers of urban Yazd city.
  Methods
  This research is a case - control study that was done on the drivers of the 10 agencies within the city of Yazd in 1392. For this purpose, 142 shiftwork drivers and 125 non-shiftwork were selected with random-quota sampling method. In order to collect of research data was used a two-part questionnaire. The first part is demographic and the second part is measuring job stress with Philip L. Rice questionnaire. Finally, the results were analyzed by spss software.
  Findings
  Analysis of the data showed that percent of shift workers with accident history (75.4%) is higher than non-shift workers (56%) and this difference was statistically significant. The mean score of stress in terms of accident history in shift workers (169.74 ± 26.61) was higher than non-shift workers (160.47 ± 28.05) and this difference is significant (P=0.03).
  Conclusion
  The results indicate that Shift work has significant effects on job stress drivers and provides accidents and decrease performance. Therefore, it is necessary to perform a comprehensive examine of stress on drivers and must be considered necessary actions to reduce the consequences.
  Keywords: Drivers, Job Stress, Shift Work, Driver Accident
 • Elham Sabzi, Azar Tol, Roya Sadeghi* Page 297
  Background
  Identifying and understanding risk factors affecting stress among primary school teachers and cope strategies can cause major changes in educational system and design educational interventions in order to promote people and communities health. This study aimed at undrestanding stress experiences and coping strategies among primary school teachers.
  Methods
  This qualitative study was conducted with participation of46 female primary teachers working in urban and rural schools of Lorestan province, Iran, using semi- structured focous groups in 2013. After reciving the informed consent, semi- structures interviews were conducted, transcripted, control for accuracy and data generated using content analysis. Acceptability and verifiability were utilized to support the data validity.
  Findings
  Five major themes were extracted from content analysis including nature of job stress, re organizational engineering, cultural, social and personal factors and role conflicts.
  Conclusion
  Understanding isuues about stress and coping strategies can be effective in educational interventions to solve problems and provide a way to implement more comprehensive researchs. It seems that using such models like social ones are able to be effective in designing proceduressuch as monitoring and control, teachers educational system, valuing and modification in job promotion.
  Keywords: Concepts Analysis, Teachers, Primary School, Stress, Coping Strategies
 • Zamzam Paknahad*, Azam Ahmadivasmehjani, Mohammad Reza Maracy Page 317
  Background
  Some cross sectional studies have showed association of vitamin D deficiency with components of metabolic syndrome. But findings are inconsistent. With regarding to high prevalence of vitamin D deficiency in Iran this study was designed.
  Methods
  In this cross sectional study, 156 women aged ≥30 with at least three of five criteria metabolic syndrome were recruited by consecutive random sampling. Serum 25(OH) D levels and components of the metabolic syndrome were measured. Metabolic syndrome was defined according to NCEP/ATP III criteria. Subjects were three groups according to their serum concentration of 25(OH)D.
  Findings
  Mean of serum concentration of 25-hydroxyvitamin D was 20.5 ± 10.8 ng/ml, and %54.5 of subjects were vitamin D deficient, 23.1% and 22.4% were insufficient and sufficient, respectively. After adjustment for age, BMI, physical activity, ANCOVA showed fasting blood sugar concentration was inversely associated with serum 25(OH)D(P=0.004), at the other hand HDL-C had significant correlation across different groups of vitamin D status (P=0.014). Waist Circumference had favorable changes, although there was no statistically significant correlation. No significant association was observed between other metabolic syndromes of components across 25(OH) D groups.
  Conclusion
  In study, association serum 25(OH) D with fasting blood sugar and HDL-C concentrations can predictive it relation with chronic disease. But, determining role of vitamin D with metabolic syndrome and related disease, large prospective studies and clinical trial is necessary to be conducted.
  Keywords: Metabolic Syndrome, Diet, 25, hydroxyvitamin D, Blood Glucose, Lipid Profiles, Women
 • Mohsen Aliabadi, Ebrahim Darvishi*, Aliakbar Shafikhani Page 327
  Background
  In the steel industry, a wide range of machinery and equipment is used in the manufacturing process, are considered as sources of annoying noise. This study aimed to assess the environmental sound level and the noise exposure in the steel industry.
  Methods
  After identifying the sources and characteristics of sound equipment in the production process Measurement of noise level and dosimetry was performed using sound level meter model of Cell.450 and dosimeter model TES-1345. Distribution of noise level in the investigated workshop in form of noise map was provided using AutoCAD software. The rate of hearing loss workers was extracted during three consecutive years. Hearing loss workers were analyzed to the equivalent sound level of exposure and the dose received.
  Findings
  18.5% of measurement stations were in the danger zone. The sound pressure level in the furnace, energy, costing and material workroom was 97.6, 95, 89.7 and 83 dB(A) respectively. Sound pressure level was more than 90dB (A) in the blast furnace, blower and cooling tower units. The average of noise dose in blast furnace, costing, blower, bag filter and cooling tower was 282.8%, 295.1%, 239.9%, 234% and 180.5% respectively. Average NIHL workers in three consecutive years were 12.4, 14.5 and 15.4 dBA, respectively.
  Conclusion
  Noise pollution in blast furnace, costing and blower units is high So that the mean hearing loss of workers has increased to 1.5dB per year. Therefore, appropriate control measures should be taken in these units.
  Keywords: Noise Pollution, Noise Level Measurement, Dosimetry, Steel Industry
 • Shahram Mami, Rohoulah Akbari, Sadeq Akbari, Jafar Akbari, Behzad Mahaki Page 338
  Background
  Job stress can affected negative effects on organizational commitment, loyalty to organization, and job performance. The aim of this study was to survey of job stress and its relationship with organizational commitment and job performance in prison staff of Ilam province.
  Methods
  The study was conduced on 177 employees of the Organization of prisons and security measures of Ilam (include central prison of Ilam, vocational training and occupational integration of Dalab, prison of Darehshahr and juvenile institution). Data was collected with HSE job stress scale, Allen and Meyer's Organizational Commitment Questionnaire, and Paterson job performance questionnaire. Data was analyzed by using SPSS version 20 and general linear model, ANOVA and Pearson correlation coefficient.
  Findings
  The results showed that the mean stress score (± SD) was in the central prison of Ilam, vocational training and occupational integration of Dalab, prison of Darehshahr and juvenile institution 74/98 (81/14 ±), 60 / 95 (08/15 ±), 12/99 (12/19 ±) and 71/85 (71/15 ±), respectively. It also was found that there was no significant relationship between job stress and organizational commitment, but there was a statistically significant relationship between job stress and job performance.
  Conclusion
  Job stress had no significant effect on organizational commitment prison, but had a significant effect on job performance. Implementing appropriate measures is essential to manage, reduce or eliminate occupational stress and its stressors for increase of personal health and the quality and quantity of their job performance.
  Keywords: Job Stress, Organizational Commitment, Job Performance, Prison Staff
 • Bahareh Andaieshgar, Morteza Sedehi*, Soleiman Kheiri, Marhamat Farahani Nia Page 349
  Background
  Discriminant analysis and classification is one of the most practical statistical parts in various scientific scopes. Classical statistics methods have such prior hypothesizes that they should be considered; otherwise using these methods can cause some noticeable errors. For this reason, researchers tend to choose the methods with less limitation, such as nervation, so they dont need to a specific kind of prior hypothesis.
  Methods
  For conducting this research, is used logistic regression method, quadratic discriminant and artificial neural network method for comparison. In this study the participants are 1000 case-control data, who suffered from Myocardial Infarction. Neural network analysis was done with error least squares criterion, and is used Error Back-Propagation algoritm. Then is compared the function of three different BFGS Conjugate, gradient and Gradient descent algorithm of neural network for diagnosis of the stated illness. For analyzing data, is used SPSS, STATISTICA and R-SAS softwares.
  Findings
  Based on quadratic discriminant method, prediction error percent, prediction correct percent, sensitivity, specificity and area under the roc curve are 10.15, 89.85, 0.8888, 0.9083 and 0.922, based on logistic regression method these measurements are 10.88, 89.12, 0.8743, 0.9110 and 0.941. And for artificial neural network method these measurements are 3.97, 96.03, 0.9561, 0.9644 and 0.966. There was a meaningful difference between are a under the Rroc curve for these three methods. Also, between three different algorithms, nervation algorithm BFGS has had the best function.
  Conclusion
  The present findings show that the artificial nervation is more accurate for diagnosising Myocardial Infarction illness compared with logistic regression and quadratic discriminant methods.
  Keywords: Quadratic Discriminant, Logistic Regression, Artificial Nneural Network, Myocardial Infarctio
 • Amin Taji Eshkaftaki, Mehraban Sadeghi, Hassan Hashemi, Behnam Hoseyni Page 360
  Background
  Drinking water is disinfected in different ways. The most common and cheapest one is chlorination whose most important issue is place and rate of injection which should be selected in such a way that the rate of chlorine remained in all parts of an urban water distribution network are standard and the related expenditures are minimal. Performing a program for two distribution networks of urban water, this paper aimed to analyze and compare the rate of chlorine remained in the taps and the amount of chlorine used in different parts of the network.
  Methods
  In order to model the network, the water Gems v3/0 was used and two networks were modeled and designed in the form of gravity and direct pumping.
  Findings
  solving the two practical models of water supply networks by software, the efficiency of these networks was revealed to determine the optimum injection rate of chlorine. The findings indicated that the residual amount of chlorine in 62% of the taps of direct pumping network is near to standard and 100% of that of gravity network is less than standard. In addition, the amount of used chlorine in direct pumping network is 6/5% less than that of gravity one.
  Conclusion
  this study revealed that the optimization of chlorine injection into the networks having direct pump, in comparison with the gravity distribution networks, is more possible and needs less chlorine.
  Keywords: Water Supply System, Distribution Network, Residual Chlorine, Qualitative Analysis, Water Gems
 • Tahere Saneei, Ahmad Esmaillzadeh*, Ammar Hassanzadeh Keshteli, Parvane Saneei, Omid Savabi, Peyman Adibi Page 371
  Background
  Although the relationship between number of teeth and gastric disturbances has been recognized, limited data are available linking tooth loss and irritable bowel syndrome (IBS). This study aimed to investigate the relation between dental status and IBS among Iranian adults.
  Methods
  In a cross-sectional study on 4012 Iranian adults, dental status was evaluated using a selfadministered questionnaire. Participants were categorized into three main groups: those with full dentition, individual who had lost 1-5 teeth and those who had lost more than 5 teeth. IBS and its subtypes were defined using Rome III criteria.
  Findings
  After adjusting for different confounding variables, those who had lost 1-5 teeth had 1.33 times greater odds for IBS than fully dentate subjects. After controlling for different confounders, individuals who had lost 1-5 teeth had 37% greater chance to have constipation-predominant IBS than those with full dentition (Odds ratio: 1.37, 95% confidence interval: 1.01-1.86). Neither in crude nor in adjusted models was any significant association between dental status and other subtypes of IBS. In addition, we did not find any association between losing more than 5 teeth and IBS.
  Conclusion
  We found that losing 1-5 teeth was significantly associated with increased risk of IBS, particularly the constipation-predominant subtype. This association was seen in men, but not in women. There should be further studies to confirm these findings.
  Keywords: Irritable bowel syndrome, functional gastrointestinal disorders, tooth loss, masticatory function.
 • Heshmat Allah Nourmoradi, Zahra Noorimotlagh Page 382
  Background
  Effluents containing synthetic dyes are hazardous to ecological systems and public health. Adsorption process is one of the treatment methods that has been attracted much attention in recent years. Therefore, the purpose of this study was to survey the feasibility of using zinc oxide (ZnO) nanoparticles stabilized on activated carbon to the methylene blue dye adsorption from synthetic wastewater.
  Methods
  The study was conducted in the batch system. The stabilization of the nano particles on the adsorbent, in order to increase the sorption properties, was carried out by thermal procedure. The effect of various parameters including the nano particles loading, pH, contact time, dye concentration and adsorbent dose was studied on the adsorption. The reaction kinetics and adsorption isotherm was also studied.
  Findings
  The sorption capacity of the dye by the modified activated carbon (with dye concentration= 50 mg/l, adsorbent content=0.3 g/l and contact time= 120 min) at the various loadings of nano particles (0.01, 0.1 and 0.5 g per gram of the adsorbent) was 16.6, 16.45 and 14.52 mg/g, respectively. The sorption capacity of the modified activated carbon (16.6 mg/g) was higher that of the raw sorbent (6.47 mg/g).
  Conclusion
  The study showed that activated carbon modified with ZnO nanoparticles can be used as an effective method to remove Methylene blue dye in the aqueous solutions.
  Keywords: Adsorption, Activated Carbon, ZnO Nanoparticles, Methylene blue, Wastewater
 • Rezvan Zendehdel, Rana Tayefeh, Rahimian, Reza Jafari Nodoushan Page 411
  Background
  Exposure to metals is discussed as a risk to human health and environment. Determination of elements in different solutions, is an introduction to the prevention and control of exposure to metals. The sample preparation procedures are used to facilitate the analysis methods. In this study, nanozeolit Y based solid phase extraction for concentration of trace amounts of Cd2 + and Cr6 + from aqueous solutions have been proposed.
  Methods
  Solid phase was evaluated with encapsulation of ligand in the micelles of Triton X-100 where these setting were loaded on the pore of nano-Zeolite Y. The prepared solid phase was investigated in various PH, ligand concentrations and shaking time. Metal extraction at the trace concentration from optimized solid phase was measured and validated by flameless-atomic absorption spectroscopy.
  Findings
  Standard curves for both metals after extraction in the range of 5 to 80 micrograms per liter, with a correlation coefficient of 99% was obtained. CV (Coefficient variance) of the within- and betweenday for the chromium (VI) and cadmium (II) extraction from the optimized solid phase at different concentrations were less than 10%.
  Conclusion
  Results indicate that inhibition of the chelator such as APDC in the micelles of Triton X-100 can trap the metals in very small quantities. Investigation of various factors such as reproducibility and accuracy of extraction showed that functionalized nanozeolit Y has operated successfully in Cd2+ and Cr6+ extraction.
  Keywords: Nanozeolit Y, Extraction, Cadmium, Chromium