فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال هشتم شماره 4 (تابستان 1393)
 • سال هشتم شماره 4 (تابستان 1393)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امین فرنیا، شهرام نخجوان، فرید خدایی، محمد شاهوردی صفحات 291-302
  به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت برعملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی رشد در چهار بذر گندم دیم، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 89-1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد به اجرا درآمد. در این آزمایش، تراکم کاشت به عنوان عامل اصلی در چهار سطح 250، 300، 350 و 400 بذر در مترمربع و چهار نوع گندم به عنوان عامل فرعی شامل ارقام آذر-2، سرداری، رصد و پرتو بود. عملکرد دانه، تک بوته، بیولوژیک، طول سنبله، ارتفاع بوته قبل از سنبله رفتن، ارتفاع بوته در مرحله برداشت، تعداد سنبله در بوته، تعداد پنجه نابارور، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سطح و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بین ارقام اختلاف معنی داری از نظر صفات مورد بررسی وجود داشت. اثر تراکم بوته بر کلیه صفات به غیر از عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. همچنین اثرات متقابل رقم و تراکم گیاهی برای صفات تعداد سنبله در بوته و عملکرد دانه معنی دار گردید. همبستگی میان عملکرد دانه با سایر صفات به غیر از ارتفاع بوته در مرحله برداشت مثبت و معنی دار بود که در این میان تعداد دانه در سنبله بالاترین میزان همبستگی را در سطح احتمال 1٪ (**84/0: r) با عملکرد نشان داد. همچنین بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم پرتو با میانگین عملکرد 2/2972 کیلوگرم در هکتار و تراکم های بین 300 تا 350 بذر در مترمربع بود.
  کلیدواژگان: اجزاء عملکرد، تراکم بوته، بذر، صفات فیزیولوژیک، گندم دیم
 • فریبا راست گردانی، نورعلی ساجدی صفحات 303-311
  به منظور بررسی اثرات علف کش های جدید بر کنترل علف هرز پیچک و اثر آن روی ویژگی های بلال در ذرت، آزمایشی در سال زراعی 91-1390در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک به اجرا درآمد. سه علفکش مختلف به نام های نیکوسولفورون، ریم سولفورون و (نیکوسولفورون+ ریم سولفورون) به همراه تیمار یک مرحله وجین در مقایسه با تیمار دو مرحله وجین و تیمار شاهد بدون کنترل در مزرعه ذرت رقم سینگل کراس 704 مورد استفاده قرار گرفتند. با بررسی اثر علف کش های مختلف روی این علف های هرز مشخص شد که کاربرد ریم سولفورون+ نیکوسولفورون+ یک مرحله وجین با 96/88 % کاهش وزن خشک کل علف های هرز نسبت به شاهد بدون کنترل، بهترین تیمار بود. تیمار نیکو سولفورون به میزان 2 لیتر در هکتار با 22/37% اثربخشی در کنترل علف های هرز ضعیف ترین تیمارها بودند. بیشترین عملکرد ذرت معادل 4514 کیلوگرم در هکتار از تیمار ریم سولفورون+ نیکوسولفورون + وجین به دست آمد.
  کلیدواژگان: ذرت، وجین، ریم سولفورون، نیکوسولفورون
 • محمد شریف مقدسی، امیر حسن امیدی صفحات 313-322
  در این تحقیق 48 ژنوتیپ داخلی و خارجی گلرنگ به همراه رقم جدید گلدشت به عنوان شاهد در قالب یک طرح لاتیس ساده (7×7)، به منظور بررسی وضعیت عملکرد دانه و اجزای آن و همچنین تنوع موجود بین صفات در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مورد مقایسه قرار گرفتند. بین ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات در سطح احتمال 1% تفاوت معنی داری وجود داشت. تجزیه واریانس ساده آزمایش برای صفات عملکرد دانه وروغن و سایر اجزای عملکرد صورت پذیرفت و بعد از معنی دار بودن F جدول، آزمون مقایسه میانگین های مربوطه به روش دانکن انجام شد. نتایج نشان داد رقم گلدشت با عمکرد 1700 کیلوگرم در هکتار دانه و رقم پدیده با 433 کیلوگرم روغن در هکتاردر بالاترین و کمترین کلاس آماری قرار گرفتند. ضرایب تغییرات فنوتیپی برای اکثر صفات بالا بود که نشان از تنوع بالای صفات مورد بررسی داشت. نتایج همبستگی های دو به دوی صفات مشخص نمود که بین عملکرد دانه با تعداد غوزه، عملکرد روغن، بیوماس و تعداد شاخه های فرعی همبستگی مثبت و معنی دار ی وجود دارد. نتایج تجزیه علیت بر روی عملکرد دانه نشان داد تعداد غوزه در بوته اثر مستقیم مثبت و بالا610/0 و پس از آن تعداد شاخه های فرعی و تعداد دانه در غوزه با ضرائب مسیر 48/0 و30/0 اثرا تی مثبت و مستقیم بر عملکرد دانه داشتند.
  کلیدواژگان: گلرنگ داخلی و خارجی، عملکرد دانه، عملکرد روغن
 • ابراهیم فراهانی، حمید مدنی صفحات 323-337
  به منظور بررسی تاثیر ماده آلی اسید هیومیک در مقایسه با کود شیمیایی و کود دامی، تحقیقی در سال های زراعی 90- 1388 به مدت 3 سال در ایستگاه تحقیقاتی خجیر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل اسید هیومیک، کود شیمیایی (N100P80K100)، کود دامی (30 تن در هکتار کود پوسیده گاو)، مخلوط اسید هیومیک + نصف کود شیمیایی، مخلوط اسید هیومیک+ 10 تن کود دامی در مقایسه با تیمار شاهد بود. بر اساس نتایج بدست آمده، مصرف اسید هیومیک باعث افزایش معنی دار اکثر صفات مورد مطالعه همچون طول ریشه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی، وزن خشک برگ در بوته، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر اندام هوایی، عملکرد ماده خشک، عملکرد اسانس، عملکرد بذر نسبت به شاهد گردید. کود شیمیایی با 88/28 کیلوگرم، کود دامی با 41/27 کیلوگرم، مصرف اسید هیومیک با 34/23 کیلوگرم، تیمار مخلوط اسید هیومیک با کود شیمیایی با 19/22 کیلوگرم و تیمار مخلوط اسید هیومیک با کود دامی با 92/22 کیلوگرم در هکتار عملکرد اسانس افزایش معنی داری نسبت به شاهد (87/16 کیلوگرم) داشتند. تیمار 100% کود شیمیایی بیشترین عملکرد اسانس را داشت. بنابراین در زراعت گیاه مرزه مصرف اسید هیومیک به لحاظ افزایش عملکرد ماده خشک و عملکرد اسانس توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اسید هیومیک، کود دامی، کود شیمیایی، اسانس، مرزه و خجیر
 • الهام مهرابی گوهری، روح الله تقی زاده مهرجردی صفحات 339-352
  به منظور بررسی اثرات تراکم بوته و ارقام و عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان، آزمایشی در منطقه روداب شهرستان بم انجام شد. این آزمایش با استفاده از کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید که در آن تراکم بوته در سه سطح (30=D3 و 20=D2 و10=D1) به عنوان عامل اصلی و ارقام V1، V2، V3، V4 به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین تراکم های مختلف و ارقام مختلف از نظر عملکرد و ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، قطر طبق، عملکرد تک بوته، عملکرد در واحد سطح، تعداد برگ در بوته و قطرساقه اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد به نحوی که بیشترین عملکرد از تراکم D1 به میزان 709/3 و از رقم V1 (آذرگل) به میزان 843/3 تن در هکتار و کمترین عملکرد از تراکم D3 به میزان 443/3 و از رقم V4 (مهر) به میزان 162/3 تن در هکتار اختصاص داده و در مجموع اثرات تراکم و رقم بر روی عملکرد و بعضی اجزای عملکرد جمع بندی گردیده به نحوی که بین میانگین این صفات اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد و از نظر عملکرد ترکیب های تیماری، D2 V1 و D1 V2 حائز اکثریت هستند که با یکدیگر اختلاف آماری ندارند و کمترین عملکرد نیز به ترکیب تیماری D3 V4 به میزان 04/3 تن در هکتار اختصاص دارد که با ترکیب تیماری D3V4 در یک بررسی آماری قرار دارند.
  کلیدواژگان: تراکم بوته، رقم مهر و رقم زاریا و رقم رکورد و آذر گل آفتابگردان
 • غلامرضا نادری بروجردی، حمید مدنی صفحات 353-361
  در این تحقیق اثرات کود های شیمیایی NPK را بر صفات گیاهی مانند عملکرد و درصد اسانس و فاکتورهای فرعی مانند ارتفاع بوته، طول سرشاخه گلدار، تعداد سرشاخه فرعی، تعداد برگ در ساقه اصلی، وزن هزار دانه، وزن تر و خشک سرشاخه گلدار، تاج پوشش، طول ریشه، نسبت طول ریشه به ارتفاع بوته، عملکرد خشک اندام هوایی، درصد اسانس، عملکرد اسانس، عملکرد خشک بیولوژیک و شاخص سطح برگ در گیاه دارویی زوفا مورد بررسی قرار گرفت. سطوح کودی (تیمارهای آزمایشی) شامل F1-تیمار شاهد (بدون کاربرد کود)، F2 - N50P40K50 F3- N100P80K100 و F4- N150P120K150 بودند. بر اساس نتایج به دست آمده مصرف سطح سوم کودهای شیمیایی(N100P80K100) بیشترین مقدار عملکرد خشک بیولوژیک (2824 کیلوگرم در هکتار) را نسبت به سه تیمار دیگر به دست آورد. همچنین مصرف سطح سوم کودهای شیمیایی عملکرد مناسبی بر روی صفاتی مانند درصد اسانس و عملکرد اسانس نشان داد. بنابراین به منظور کاهش کود شیمیایی و کاهش هزینه ونیز کاهش اثرات زیست محیطی، مصرف سطح دوم کود شیمیایی (N100P80K100) توصیه می شود.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، زوفا، عملکرد اسانس، بیوماس، درصد اسانس
 • تغذیه کلزا به کمک فسفر و ریز مغذی ها و تاثیر آن بر عملکرد دانه و روغن کلزا رقم اکاپی در منطقه اراک
  زهرا ادیب زاده، حمید مدنی، مسعود گماریان صفحات 363-369
  جهت بررسی اثر مصرف کود فسفر و برخی از ریز مغذی بر عملکرد دانه و روغن کلزا رقم اکاپی در منطقه اراک آزمایشی در سال زراعی 90-1389 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. کرت های اصلی به مصرف کود فسفر در سه سطح P1= بر اساس 100 % میزان توصیه شده، P2= بر اساس50 % کمتر از میزان توصیه شده، P3= بر اساس 150% بیشتر از میزان توصیه شده و کرت های فرعی به مصرف انواع کودهای ریز مغذی در پنج سطح M1= عنصر بر(B)، M2= عنصر روی (Zn)، M3= عنصر آهن (Fe)، M4= ترکیبی از سه عنصر بر (B)، روی (Zn) و آهن (Fe) و M5= عدم مصرف عناصر ریزمغذی اختصاص یافتند. نتایج نشان داد فسفر بر صفاتی چون ارتفاع ساقه، تعداد خورجین در بوته، عملکرد دانه و عملکرد روغن اختلاف معنی داری (01/0p<) را نشان داد. همچنین مصرف انواع ریز مغذی و اثر متقابل آنها با کود فسفر بر صفاتی چون ارتفاع ساقه، تعداد خورجین در بوته، عملکرد دانه و عملکرد روغن در سطح یک درصد معنی دار شد. مصرف انواع ریزمغذی بر تعداد دانه در خورجین در سطح پنج درصد معنی دار بود. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین عملکرد دانه با میانگین 77/7 تن در هکتار از مصرف 50 % کمتر از میزان توصیه شده فسفر به همراه مصرف ترکیب عناصر بر(B)، روی (Zn) و آهن (Fe) به دست آمد.
  کلیدواژگان: ریز مغذی، عملکرد روغن، فسفر، کلزا
|
 • A. Farnia, F. Khodaei, M. Shahverdi Pages 291-302
  In order to study the effect of densities different sowing on physiological characteristics of growth four varieties of dry farming wheat, the experiment was conducted in split plot design in randomized complete block design (RCBD) with four replication in cropping year 2009-2010 in Research Station of Agricultural and Natural Resources of Boroujerd. In this experiment, sowing densities in four levels as main plots at four Levels 250, 300, 350 and 400 seed in square meter and the varieties in four Levels (Azar-2, sardary, rasad and pato) also be considered as sub - plots. Grain yield, plant yield, biological yield, spike length, height of plant before heading, height of plant in harvest stage, number of spike in plant, number of sterile tiller, number of grain in spike, thousand grain weight, number of spike in the area unit and harvest index were measured.The results of the analysis of variance showed that among the varieties existed significance difference according to studied characteristics. Except biological yield, thousand grain weight, and harvest index, the effect of density on all characteristics were significant. The interactions of variety density for characteristics of number of spike in plant and grain yield was significant. Except height of plant in harvest, the simple correlation of grain yield with other characteristics was positive. The number of grain in spike has the highest correlation with the yield in probability level %1 r: 0.847. The most yield was related to the pato variety with average yield of 2972.2 kg/ha and the densities between 300 to 350 of seeds in square meter.
  Keywords: Dry farming wheat, Physiologic characteristics, Variety, Plant density, Yield components
 • F. Rastgordani, N. Sajedi Pages 303-311
  Survey effects of new herbicides on control of weed and ear characteristics of maize, an experimental was carried out as complete randomized block design with three replications in the research station of Islamic Azad University- Arak Branch, Iran in 2012. Three different herbicides were applied after maize emergence, namely Nicosolfuron, Rimsolfuron and (Rimsolfuron +Nicosolfuron) With treatment weeding in compared to twice Weeding and Weedy check treatment in the maize variety Sc-704. Results showed that application of Rimsolfuron +Nicosolfuronat+ Weeding decreased weeds dry weight as compared to Weedy check treatment by 88.96%. Application of Nicosolfuron at rate of 2 liter per ha-1 decrease weeds dry weight as compared to Weedy check treatment by 37.22% that between herbicide treatments had least effects. The maximum of grain yield equal 4514 kg/ ha was obtained from Rimsolfuron +Nicosolfuronat + Weeding.
  Keywords: Corn, Weeding, Rimsolfuron, Nicosulforon
 • M. Sharrif Moghaddasi, A. H. Omidi Pages 313-322
  To study variations among traits and clustering of genotypes regarding their similarities, an experiment with 100 safflower genotypes was conducted at Research Farm of Saveh University. The experimental design was a 7 x 7 simple lattice. The results of analysis of variance demonstrated that the differences among genotypes were highly significant (P < 0. 01) for all traits. The highest seed and oil yields were obtained from cultivars Goldasht and Padideh with 1700 and433 respectively.Phenotypic and genotypic correlations showed that the grain yield per plot is significantly correlated with oil yield, number of head and seed per head and number of secondary branches. The results of path coefficient analysis revealed that increase of seed yield was associated with number of heads.
  Keywords: Safflower, Exotic, Iranian varieties, Seed yield, Oil yield
 • E. Farahani, H. Madani Pages 323-337
  Today, the use of organic fertilizers is increasing. The humic substances are a mixture of various organic compounds that are derived from the remains of plants and or animals.Humic acid is one of the compounds that today are widely used in research as well as commercial uses. The plant grown in soils that have enough humic substances, are less influenced by stress, will produce healthier plant and more product. Summer Savory (Satureja hortensis L.) is an annual plant that is widely cultivated. Essential oil of this plant has antimicrobial properties and inhibits the growth of some bacteria. All vegetative shoots contain essential oil which has antimicrobial, anti-oxidant and anti-fungal. In order to investigate the organic matter of humic acid in comparison to chemical fertilizer and manure, a research was carried out in years 2009-2011 for 3 years in Khojir research station a form of a randomized complete block design with six treatments and 3 replications. The treatments included humic acid, fertilizer (N100P80K100), manure (30 ton/ha), humic acid mixture with half fertilizer, humic acid mixture with 10 tons/ha of manure compared with the control. According to the results, the use of humic acid increased significantly in most of the studied traits such as root length, plant height, number of lateral branches, leaf dry weight in plant, shoot dry weight, shoot fresh weight, dry shoot yield, essential oil yield, seed yield compared to control. Chemical fertilizer with 28.88 kg, manure with 27.41 kg, humic acid with 23.34 kg, mixture of humic acid with chemical fertilizer with 22.19 kg and mixture of humic acid manure with 22.92 kg per hectare had significantly increase in essential oil yield than the control group (16.87 kg). Thus in summer savory cultivation, the humic acid consumption due to increased dry matter yield and essential oil yield, is recommended.
  Keywords: medicinal plants, humic acid, manure, chemical fertilizer, essential oil, summer savory, Khojir
 • E. Mehrabi Gohari, R. Taghizade Mehrjardi Pages 339-352
  To study the effects of plant density and yield components of sunflower cultivars, an experiment was conducted in the city of Bam Rudab. The experiments using split plots in a randomized complete block design with three replications was conducted where the density at three levels (30 = D3 and 20 = D2 or 10 = D1) as the main factor and Figures V1, V2, V3, V4, were examined as secondary factors. The results show that the compression performance of different varieties and plant height, seed weight, number of seeds per head, head diameter, yield per plant, yield per unit area, number of leaves per plant and leg diameter there is a significant difference so that the maximum performance of the D1 density of 709/3 and the variety V1 (Azargol) of 843/3 per acre and the lowest density of D3 443/3 and the number V4 (Mehr) of 162 / 3 tons per hectare allocated and the total density and cultivar effects on yield and some yield components were summed so that there is a significant difference between the characteristics and performance of the combined treatment, D2 V1 and D1 V2 are the majority with no statistical differences and the lowest yield of the treatment combination of D3 V4 04/3 tons per hectare is devoted to the treatment combination of a statistical analysis are D3V4.
  Keywords: Sunflower, completely randomized block design, plant, Sunflower
 • Gh. Naderi, H. Madani Pages 353-361
  Hyssopus officinalis L. is an herbaceous perennial plant of the family Lamiaceae. In this study the effect chemical fertilizer on Hyssop (Hyssopus officinalis L.) biomass yield and essential oil was investigated during 2009-2011. Treatments were F1= Control, without using any fertilize, F2: N50P40K100, F3: N100P80K100 and F4: N150P120K150. The experimental design for each year was a complete randomized block design (CRD) with three replications. The results have shown a significant increase in some properties of hyssop compare to control. N100P80K100 with an average 2824 kg ha-1 had highest Biomass. The treatment of using N100P80K100 fertilizers are recommended for increasing the dry yield of flowering branches and biomass of Hyssopus officinalis in the region.
  Keywords: Biomass, essential oil yield, plant height, LAI, number of flowers
 • Effect of phosphorus and micronutrients fertilizer on grain and oil yield content of rapeseed cultivars Okapi in Arak
  Z. Adibzadeh, H. Madani, M. Gomariyan Pages 363-369
  To investigate the effect of physical treatments on stand establishment, phenology and yield of winter wheat (Triticum aestivum var. Alvand)) under different sowing dates an experiment was conducted in Tabriz, Iran. The wheat seeds were treated by ultrasonic, laser, magnetic field, gamma and beta irradiations for 3.5 and 5 min. and were sown on dates of 27th September and 17th October. All the seed priming treatments improved the coefficient of uniformity of emergence compared with non-primed seeds. Seedling vigor index responded positively and significantly to seed priming agents. There was no significant difference among laser, gamma and beta irradiations with a view to time from sowing to harvesting. Wheat seeds primed by magnetic fields, ultrasonic waves and lower exposure time of gamma irradiation had high chlorophyll in leaves. There is no significant difference between seed yields from sowing dates of 27th September and 17th October, and the yield ranged from 334 g.m-2 in average of control; laser and beta irradiations and higher exposure time of gamma up to 480.1 g.m-2 in other treatments. It is concluded from the study that wheat seed priming by magnetic fields, ultrasonic waves and lower exposure time of gamma irradiation can be effectively used to improve the crop performance and yield especially in late sown plants.
  Keywords: Chlorophyll, Delayed sowing date, Stand establishment, Ultrasonic wave