فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال هشتم شماره 3 (بهار 1393)
 • سال هشتم شماره 3 (بهار 1393)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/05/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید بارانی، مجید شکرپور صفحات 195-206
  این آزمایش در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی پارس آباد مغان با 29 ژنوتیپ گندم بهاره مشتمل بر 27 رقم و 2 لاین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین ژنوتیپ ها از نظر همه صفات زراعی مورد مطالعه، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1% وجود داشت. رقم شیرودی از نظر عملکرد دانه (5370 کیلوگرم در هکتار)، وزن هزار دانه (4/37گرم) و تعداد دانه در سنبله (3/47) دارای بیشترین میانگین نسبت به سایر ارقام بود. از نظر عملکرد بیولوژیک(15060کیلوگرم درهکتار) و تعداد سنبله (8/635 در مترمربع) رقم اکبری بیشترین میانگین را داشت. عملکرد بیولوژیک، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه نشان داد. همچنین، رابطه مثبت و معنی داری بین عملکرد بیولوژیک با ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله ملاحظه شد. به دلیل رابطه معکوس بین اجزای عملکرد، همبستگی منفی و معنی داری بین تعداد سنبله (مترمربع) با تعداد دانه در سنبله وجود داشت. با انجام تجزیه علیت مشخص شد که صفت عملکرد بیولوژیک بیشترین اثر مستقیم مثبت (65/0r=) بر عملکرد دانه داشت. در تجزیه به مولفه های اصلی، 4 مولفه اول، 81% از کل واریانس متغییرها را توجیه کردند. عملکرد بیولوژیک، طول سنبله و تعداد سنبله مهم ترین نقش را در تبیین مولفه اول داشتند. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، 29 ژنوتیپ ارزیابی شده را در 4 گروه متفاوت قرار داد. ارقام شیرودی، نیک نژاد و البرز از نظر عملکرد دانه و برخی صفات مورد مطالعه نسبت به سایر ارقام دارای میانگین بالاتری بودند به عنوان ارقام برتر معرفی شدند.
  کلیدواژگان: تجزیه به عامل ها، تجزیه علیت، صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، گندم نان
 • محمدرضا بوربور، سعید سیف زاده، داود ارادتمند اصلی صفحات 207-218
  به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبرید های سورگوم دانه ای، آزمایشی در سال 1386در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید.سه رقم اسپیدفید، جامبو و کیمیاو سه سطح تراکم 130، 150 و190 هزار بوته در هکتار به صورت فاکتوریل مورد آزمایش قرار گرفتند.نتایج نشان داد که اثر تراکم بر تعداد دانه در خوشه،وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری از نظر آماری در سطح 1% معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه 2838 کیلوگرم در هکتار به تراکم کاشت 190هزار بوته در هکتار تعلق داشت. با افزایش تراکم تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه به طور معنی داری کاهش نشان دادند. هیبرید های مورد بررسی از نظر تعداد دانه در خوشه،وزن هزار دانه،عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری با هم اختلاف معنی داری داشتند. فاصله بیشترین و کمترین تعداد دانه در خوشه به ترتیب در رقم جامبو و کیمیا وجود داشت.بیشترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم 190هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به میزان 55/0 و کمترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم 130هزار بوته در هکتار و رقم اسپیدفید به میزان 47/0 می باشد. در نهایت بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم 190هزار بوته در هکتار و رقم جامبو بود.
  کلیدواژگان: تراکم، سورگوم، رقم، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه
 • سید حسام الدین حسین زاده، عبدالمجید مهدوی دامغانی، بابک دلخوش، سلمان دستان صفحات 219-227
  محلول پاشی یکی از بهترین راه های غنی کردن دانه برنج می باشد و افزایش غلظت روی در دانه برنج و بهبود ویژگی های کیفی این گیاه یکی از مهم ترین اهداف تولید برنج برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار می باشد. این آزمایش در سال 1389 در ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن با 5 تیمار صفر، 2، 4، 6 و 8 در هزار محلول پاشی کلات سولفات روی با چهار تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شد. محلول پاشی در مراحل (یک ماه پس از انتقال نشاء به مزرعه اصلی، پس از گلدهی و شیری شدن دانه) انجام شد. نتایج نشان داد محلول پاشی سولفات روی تاثیر معنی داری بر آمیلوز و درجه حرارت ژلاتینی شدن و غنی شدن دانه در سطح 5% بر قوام ژل در سطح 1% داشت. مهم ترین نقش روی، تبدیل گلوکز و ساکاروز به نشاسه می باشد که موجب تاثیر بر فاکتورهای کیفی می شود که بر آمیلوز، قوام ژل و درجه حرارت ژلاتینی شدن اثر می گذارد.
  کلیدواژگان: آمیلوز، برنج، قوام ژل، محلول پاشی، روی
 • فریده ملکی، امین فرنیا، فرزاد میرزایی صفحات 229-238
  این آزمایش در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری در مرحله گلدهی، غلاف دهی و گلدهی+ غلاف دهی و ارقام نخود شامل آرمان، آزاد و هاشم در یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه آبیاری در مرحله گلدهی+غلاف دهی دارای بیشترین عملکرد (3/1458 کیلوگرم در هکتار) نسبت به سایر تیمارهای آبیاری موجود در آزمایش بود. همچنین ارقام آرمان و آزاد در عملکرد و بیشتر صفات دیگر تفاوت معنی دار و برتری نسبت به رقم هاشم داشتند.در مطالعه رگرسیونی گام به گام صفات، متغیرهای عملکرد اقتصادی،شاخص برداشت و فاصله تشکیل اولین غلاف از سطح خاک با R2=0/996 بیشترین میزان توجیه کنندگی مدل برای متغیر وابسته عملکرد بیولوژیک را داشتند وارد مدل شدند. همچنین برای متغیر وابسته عملکرد اقتصادی، صفات شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، فاصله تشکیل اولین غلاف از سطح خاک و تعداد غلاف در ساقه اصلی با R2=0/998 وارد مدل رگرسیونی شد. نتایج تجزیه مسیر نشان داد که عملکرد اقتصادی بیشترین اثر مستقیم و فاصله تشکیل اولین غلاف از سطح خاک کمترین اثر مستقیم و بیشترین اثر غیر مستقیم را بر عملکرد بیولوژیک داشتند. نتایج تجزیه همبستگی نیز نشان داد که بیشترین همبستگی معنی دار بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی می باشد. همچنین تمامی صفات هم با عملکرد بیولوژیک و هم با عملکرد اقتصادی همبستگی مثبت و معنی دار داشتند. در بین این صفات، صفت تعداد غلاف پوک با سایر صفات همبستگی منفی و معنی دار از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: آبیاری تکمیلی، عملکرد، رقم، همبستگی
 • محمدعلی کریمیان، محمدگلوی، مهدی دهمرده، محمد کافی صفحات 239-250
  این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 1390 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا گردید. در این آزمایش آبیاری در سه سطح، شاهد (50% تخلیه مجاز رطوبت)، تنش متوسط (70% تخلیه مجاز رطوبت) و تنش شدید (90% تخلیه مجاز رطوبت) به عنوان عامل اصلی و مقادیر کود سولفات پتاسیم در چهار سطح، عدم مصرف پتاسیم (شاهد)، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد تنش خشکی باعث کاهش وزن تازه، وزن خشک، ارتفاع، قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و افزایش هیدراتهای کربن محلول در آب علوفه گردید و در مقابل کود پتاسیم، وزن تازه، وزن خشک، ارتفاع، قابلیت هضم ماده خشک علوفه را افزایش داد، ولی هر دو تیمار بر تعداد ساقه فرعی بی تاثیر بود. بین سطوح کود پتاسیم بالاترین میزان عملکرد خشک و تازه علوفه، ارتفاع، تعداد ساقه فرعی، قابلیت هضم ماده خشک و هیدرات های کربن محلول در آب در مصرف 225 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم بود. اثرات متقابل عوامل آزمایشی بر کلیه صفات مورد بررسی به جز تعداد ساقه فرعی معنی دار بود. با توجه به نتایج به دست آمده جهت حصول حداکثر عملکرد کمی و کیفی علوفه بهتر است از تیمار آبیاری پس از 50% تخلیه رطوبتی و مصرف 225 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم استفاده گردد.
  کلیدواژگان: عملکرد بیولوژیک، هیدرات های کربن محلول، قابلیت هضم، ماده خشک، ساقه فرعی
 • فاطمه مهرین فر، قربانعلی نعمت زاده، همت الله پیردشتی، حمیدرضا مبصر صفحات 251-261
  این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط گلخانه ای در پزوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1389، با 5 سطح شوری (صفر، 20، 40، 60 و 80 دسی زیمنس بر متر) و در سه تکرار اجرا و صفاتی مانند میزان رنگیزه های گیاهی، غلظت قندهای محلول و نشاسته و همچنین میزان عناصر سدیم و پتاسیم در سه بخش برگ، ساقه و ریشه به صورت مجزا محاسبه شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش میزان شوری، کلروفیل a، b، کل و کاروتنوئیدها به طور معنی داری کاهش پیدا کردند. میزان نشاسته تا سطح 20 دسی زیمنس بر متر روندی افزایشی و پس از آن کاهش معنی داری یافت درحالیکه غلظت قندهای محلول تا سطح 20 دسی زیمنس بر متر کاهش و پس از آن افزایش یافت. شوری بر محتوای یون های سدیم و پتاسیم در اندام های گیاه تاثیر معنی داری داشت، به طوریکه با افزایش شوری، محتوای یون سدیم در تمامی اندام ها افزایش، ولی از میزان پتاسیم آنها کاسته شد که این کاهش در ساقه و ریشه معنی دار ولی در برگ معنی دار نبود. نتایج همچنین تجمع بیشتر عنصر سدیم را در شوری های بالا، در ریشه نشان دادند که شاید علت، برگشت این عنصر از طریق بافت آبکشی از اندام هوایی به ریشه تحت تنش شوری و یا به دلیل محدودکردن انتقال سدیم به ساقه و نگهداری آن در ریشه به عنوان یکی از سازوکار های مقاومت به شوری باشد. این نتایج نشان می دهد که گیاه آلوروپوس یک هالوفیت تجمع کننده نمک می باشد که قادر است تا شوری حدود 20 دسی زیمنس بر متر را تحمل نموده و سپس با افزایش تنش شوری، با تجزیه نشاسته و تولید قندهای محلول، به تعدیل اسمزی کمک کرده و با شوری مقابله کند.
  کلیدواژگان: آلوروپوس لیتورالیس، پتاسیم، سدیم، شوری، قندهای محلول، نشاسته
 • بهرام میرشکاری، رضا صیامی صفحات 263-273
  به منظور بررسی تاثیر پیش تیمارهای فیزیکی بذر بر استقرار گیاهچه، دوره رشد و عملکرد گندم پاییزه رقم الوند در کشت های به موقع و تاخیری بذرهای گندم با استفاده از اشعه های اولتراسونیک، لیزر، میدان مغناطیسی، گاما و بتا به مدت 5/3 و 5 دقیقه تیمار و در تاریخ های 5 و 25 مهر ماه کاشته شدند. تمامی پیش تیمارهای بذر در مقایسه با بذرهای شاهد، بهبود ضریب یکنواختی سبز کردن را به دنبال داشت. شاخص قدرت گیاهچه به طور معنی داری به انواع تیمارهای بذر پاسخ مثبتی نشان داد. اختلاف معنی داری از لحاظ زمان بین کاشت تا برداشت بین تیمارهای لیزر، گاما و بتا وجود نداشت. بذرهای گندم تحت تیمار با میدان های مغناطیسی، امواج اولتراسونیک و کوتاه مدت اشعه گاما، از کلروفیل بیشتری در برگ ها برخوردار بودند. اختلاف معنی داری بین عملکردهای بذر حاصل از تاریخ های کاشت به موقع و تاخیری مشاهده نگردید و مقدار آن به طور متوسط از 334 گرم در مترمربع در شاهد تا 1/480 گرم در مترمربع در اشعه های لیزر، بتا و بلند مدت گاما در حال تغییر بود. از پیش تیمار فیزیکی بذر گندم با میدان مغناطیسی، امواج اولتراسونیک و کوتاه مدت اشعه گاما می توان به طور موثر برای بهبود رشد گیاه و عملکرد آن به ویژه در کشت تاخیری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کلروفیل، کشت تاخیری، استقرار گیاهچه، امواج اولتراسونیک
 • امیررضا یونسی، سید یعقوب صادقیان مطهر، نورعلی ساجدی، غلامرضا نادری بروجردی صفحات 275-290
  این آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و دو تیمار نیتروژن در سه سطح شامل کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس (حاوی باکتری هایAzospirillum، کنترل کننده عوامل بیماری زای خاک زی(Bacillus subtilis) و باکتری محرک رشد (Pseudomonas fluorescens)، کود بیولوژیک نیتروکسین (حاوی غلظت های مختلف از باکتری های Azospirillum/ Azotobacter) و کود شیمیایی اوره (kg/ha300) و نیز فسفر در سه سطح کود بیولوزیک بارور-2 (حاوی باکتری های آزاد کننده فسفر) به همراه فسفات آمونیوم (kg/ha 125)، کود بیولوژیک فسفر و کودشیمیایی فسفات آمونیوم(kg/ha 250) طی سال زراعی 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس و سپس نیتروکسین سبب افزایش قابل توجه وزن تر و خشک سرشاخه و نیز درصد وعملکرد اسانس سرشاخه گردید. تیمار تلفیقی کود بیولوژیک فسفر و فسفات آمونیوم بر مقدار صفت عملکرد اسانس سرشاخه و تیمار فسفر صفت میزان اسانس سرشاخه را تحت تاثیر معنی دار قرار دادند. تیمار تلفیقی سوپرنیتروپلاس و فسفر صفت وزن تر سرشاخه، را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد. به طور کلی کودهای بیولوژیک حاوی باکتری های تثبیت کننده نیتروژن را می توان جانشین کودهای شیمیایی نمود و خصوصیات رشدی و عملکرد اسانس گیاه نعناع فلفلی را افزایش داد. در ضمن با مصرف باکتری های آزاد کننده فسفر می توان مصرف کود فسفر را تا 50 % کاهش داد بدون اینکه در خصوصیات رشدی و عملکرد اسانس کاهش معنی داری ایجاد شود. به نظر می رسد که یک برنامه زراعی دراز مدت که عوامل خاکی، کودی، محیطی و آبی را مورد توجه قرار می دهد در یک تناوب زراعی اصولی بتواند تاثیر بیشتری در افزایش عملکرد ماده موثره گیاهان دارویی از جمله نعناع فلفلی وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: باکتری های آزاد کننده فسفر، باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، عملکرد اسانس، نعناع فلفلی
|
 • S. Barani, M. Shokrpour Pages 195-206
  In order to study of some agronomic and morphological attributes affecting grain yield in spring bread wheat genotypes and also, to identify and introduce superior cultivars, an experiment was conducted in 2010 at the farm of Moghan Agricultural Faculty, univ. of Mohaghegh Ardabili Plant material included 27 wheat cultivars and 2 lines were planted in a Randomized Complete Block Design with three replications. The analysis of variance showed that among genotypes for all traits studied had significant difference in level %1 probability. Shiroudi cultivar the average grain yield(5370kg/ha), 1000grain weigth(37/4gr) and number of grains per spike(47/3) was higher than other cultivars. Akbari cultivar of biological yield and number of spike (m2), had the highest average. Biologic yield, spike length (cm) and number of grain per spike showed a significant positive correlation with grain yield. Biological yield had a significant positive correlation with plant height (cm), spike length (cm) and number of grain per spike. Because of the inverse relationship between yield components, number of spike (m2) showed a significant negative correlation with number of grains per spike. Path Coefficients Analysis showed biologic yield have the most direct effect (r=0.65) on grain yield. the principle component analysis, the first four component justified, %81 of the total variation. Biologic yield, spike length (cm) and number of spike(m2), have important role in explanation the first component. The results of cluster analysis were grouped 29 genotypes into 4 clusteres. The Shiroudi, Nick-Nejad and Alborz cultivars of grain yield and some traits studied than other cultivars, had higher average and the top varieties were introduced.
  Keywords: Bread wheat, Grain yield, Morphological traits, Path coefficient analysis, Principle component analysis
 • M. R. Burbur, S. Seifzadeh. D. Eradatmand Asli Pages 207-218
  to evaluate the effect of plant dencity in light extinction coefficient and in performance of sorghum varieties, three level of grain sorghum varieties has been studied at reaserch farm of Azad Islamic university, saveh-branch in 1386 year. In this experiment mention cases selectes in the randomized block design and arranged in the form of factorial experiment. These are including three level of grain sorghum varieties (Including speed feed, jumbo and kimia) at three dencities 130,150,190 thousand in plant/hec. Results of this experiment showed that effect of Plant dencities create a significant differences in seed numbers, 1000 seed weight, seed performance and light extinction coefficient.The best performance was 2838 kg/ha and belonged to dencity 190 thousand plant /ha. By increasing the dencity, number of seeds in panicule and 1000 seed weight decreased significantly.. In case of seed number in panicule, 1000 seed weight, seed performance and extinction coefficient sorghum varieties showed significant differences.. Maximum and minimum seed number in panicule was in jumbo and kimia varieties respectively. Maximum Light extinction coefficient (K=0.55), belonged to,190000 Plants/hectar dencity and jumbo cultivare. Minimum of light extinction coefficient (K=0.47) belonged to 130000 Plants/hectar and speed feed cultivare is.At list maximum of seed performance was belong to 190 dencity thousand plant/hec and jambo cultivare.
  Keywords: Sorghum, Cultivare, Density, Extinction Coefficient, seed yield
 • H. Hosein Zadeh, A. Mahdavi Damghani, B. Delkhosh, S. Dastan Pages 219-227
  Foliar spray one of the best method to rice grain enrichment and Zn deficiency in daily diet resulted many problem and disorders. In order a experimental was carried out with purpose study effect of different amount zinc sulfate fertilizer on three important quality factor include amylase, temperature of gelatination, gel consistency and grain Zn concentration on Shiroudi cultivar in 2010 at tonekabon rice research station with 5 treatment zero, 2,4,6 and 8 per thousand spray zinc sulphate on randomized complete block design with four replications. Sprayed in three stages one month after transplanting seedling to the main field after flowering and milky stage were performed. The result showed zinc sulphate foliar spray significantly influence on AC, GT and Zn grain enrichment (p 0.05) and GC (p 0.01). Results of this experiment showed Zn can conversion glucose and sucrose to starch and affected on grain qualitative factors thus direct and indirect¬ affect on GC and GT.
  Keywords: Amylose, GC, Foliar spray, Zn
 • F. Maleki, A. Farnia, F. Mirzayi Pages 229-238
  To study the effects of supplemental irrigation and varieties on yield and other morphological traits, peas, experimental research farm in 1389 in agricultural research stations were run Boroujerd. Irrigation including irrigation at flowering stage, flowering and pod + pods week week and pea varieties include Vision, free and Hashem split plot experiment in a randomized complete block design in three replicates were compared. In this study, irrigation at flowering stage performance + highest pods week (3 / 1458 kilograms per hectare) compared to other irrigation in the experiment was. the figures ideals and free performance and more characters other significant difference and superiority to figure Hashem had. the study of stepwise regression characteristics variables, economic performance, harvest index and gap formation of the first pod from the soil surface with R2 = 0 / 996 Most justify produced models for the dependent variable yield biologically had entered the model. Also, for dependent variable economic performance, harvest index, biological yield, distance form the first pod from the soil surface and pods in the main stem with R2 = 0 / 998 into the regression model was. Analysis of the path indicated that the economic performance of most direct impact and gap formation of the first pod from the soil surface less direct effect and the highest indirect effect on the performance of biological showed. Analysis of correlation indicated that the most significant correlation between biological and economic performance is performance. Also with all the traits of biological functions and economic performance had a significant positive correlation. Among these traits, traits hollow pods negative correlation with other traits and meaningful self-revealed.
  Keywords: Supplementary irrigation, yield, variety, unity
 • M. Karimian, M. Galavi, M. Dahmardeh, M. Kafi Pages 239-250
  In order to study the effect of potassium fertilizer under drought stress conditions on growth and forage quality of kochia (Kochia scoparia L.) a field experiment was conducted in split plot design based on complete randomized block with three replications at the Institute of Agricultural Research, University of Zabol, in 2011. The main plots were included three irrigation levels as follows irrigation after 50 percentage depletion of soil water (I1, control), irrigation after 70 percentage depletion of soil water (I2) and irrigation after 90 percentage depletion of soil water (I3), and sub plots were included four levels of potassium fertilizers (control, 75, 150 and 225 kg.ha potassium sulfate). The results showed that drought stress reduced fresh and dry weight, plant height, dry matter digestibility, crude protein and increased water soluble carbohydrate forage. The potassium fertilizer, increased fresh and dry weight, plant height, dry matter digestibility forage, but both treatments had no effect on number of branches. The maximum amount of fresh and dry weight, plant height, dry matter digestibility, water soluble carbohydrate and number of secondary branches forage obtained from treatment with application 225 kg.ha potassium fertilizer. The interaction of experimental factors on all traits was significant except on number of secondary branches. In general, the results of this experiment showed that the highest quantitative and qualitative forage yield obtained from irrigation after 50 percentage depletion of soil water (control) and application of 225 kg.ha potassium fertilizer.
  Keywords: Biological yield, Branches, Water Soluble Carbohydrate, Dry Matter Digestibility
 • F. Mehrinfar, Gh. Nematzadeh, H. Pirdashti, H. Mobaser Pages 251-261
  In this research some of physiological parameters and ion uptake and accumulation of halophyte plant Aeluropus littoralis were investigated. Experiment design was randomized complete block design in greenhouse condition in Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources Universitywith with five salt levels (0, 20, 40, 60 and 80 dS/m) and three replicates in 2010. Some parameters such as plant pigments٫ soluble sugar concentrations and starch and sodium and potassium content in three parts of plant (leaves, stems and roots) were determined. Results indicated that increasing of salinity significantly decreased chlorophyll a٫ b٫ a+b and carotenoeids content. Starch amount increased up to 20 dS/m and then markedly declined. By contrast٫ soluble sugars decreased up to 20 dS/m and then significantly increased. Salinity also significantly affected sodium and potassium content in plant organs so that with increasing salinity, sodium content significantly increased but potassium content declined. Results also showed that in high levels of salinity, sodium concentrations in roots are more than shoots. Under salt stress, sodium might returns from aerial organs to roots or maybe it is because of limiting transfer of sodium from roots to shoots and save it in roots as a mechanism of salt resistance. These results showed that Aeluropus littoralis as a halophyte plant could resistants salinity up to 20 dS/m and then with increasing salt stress, starch was broken down and produce soluble sugars to help osmotic adjustment to tolerate against salinity.
 • B. Mirshekari, R. Siyami Pages 263-273
  To investigate the effect of physical treatments on stand establishment, phenology and yield of winter wheat (Triticum aestivum var. Alvand)) under different sowing dates an experiment was conducted in Tabriz, Iran. The wheat seeds were treated by ultrasonic, laser, magnetic field, gamma and beta irradiations for 3.5 and 5 min. and were sown on dates of 27th September and 17th October. All the seed priming treatments improved the coefficient of uniformity of emergence compared with non-primed seeds. Seedling vigor index responded positively and significantly to seed priming agents. There was no significant difference among laser, gamma and beta irradiations with a view to time from sowing to harvesting. Wheat seeds primed by magnetic fields, ultrasonic waves and lower exposure time of gamma irradiation had high chlorophyll in leaves. There is no significant difference between seed yields from sowing dates of 27th September and 17th October, and the yield ranged from 334 g.m-2 in average of control; laser and beta irradiations and higher exposure time of gamma up to 480.1 g.m-2 in other treatments. It is concluded from the study that wheat seed priming by magnetic fields, ultrasonic waves and lower exposure time of gamma irradiation can be effectively used to improve the crop performance and yield especially in late sown plants.
  Keywords: Chlorophyll, Delayed sowing date, Stand establishment, Ultrasonic wave
 • A. R.Yoonesy, S.Y. Sadeghyan Motahar, N.A. Sajedi, Gh. R. Naderi Boroujerdi Pages 275-290
  Peppermint is an important medical plant which contains essential oil that has many usages in different industry. Nitrogen and phosphor are considered to be the most limiting factors of the plant's growth after the factor of water. Chemical fertilizers which are so much used to remove the shortage of these two elements have destructive environmental effects and reduce the quality of crops. Today, using biological fertilizers are considered to be the most suitable strategy to prevent the dangers of chemical fertilizers. This experiment was carried out in the form of factorial based on the Complete Randomized Block Design with four repetitions and two treatments, one of which is Nitrogen fertilizer including three levels of Super Nitro Plus biological fertilizer containing bacteria such as Azospirillum which controls the path of the soil-organism's genetic factors (Basillus sp) and PGPR, plant growth provocative (Pseudomonas flurescens), Nitroxin biological fertilizer containing different doses of Azospirillum bacteria, and Urea chemical fertilizer (300 kg/ha) and also phosphor fertilizer in three levels of Barvar II biological fertilizer containing phosphor releasing bacteria accompanying with Ammonium de phosphate fertilizer (125 kg/ha), Barvar II biological fertilizer and Ammonium de phosphate chemical fertilizer (250 kg/ha) in the agronomical year 1387 in the researching farm of Islamic Azad University of Arak. The results of the mentioned experiment demonstrated that the Super Nitro Plus biological fertilizer and in the second place, Nitroxin cause the significant improvement of the fresh and dry weight of offshoot also amount and efficiency offshoot's essential oil. The combinational treatment of Barvar II and Ammonium de phosphate causes significant improvements of the essential oil efficiency of offshoot. The combinational treatment of Super Nitro Plus and Barvar II causes the significant improvement of offshoot's fresh weight. Also, decreasing the chemical phosphor fertilizer consumption up to fifty percent becomes possible through employing phosphor-releasing bacteria without any significant decline in the growth characteristics and plant essential oil efficiency.
  Keywords: Essential oil efficiency, Nitrogen, fixation bacteria, peppermint, phosphor, releasing bacteria