فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 48 (پاییز 1394)
 • پیاپی 48 (پاییز 1394)
 • وی ژه حضرت ابوطالب
 • تاریخ انتشار: 1394/10/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات
 • سیدحسن افتخارزاده صفحه 9
  این گفتار که در پاسخ به پرسش های مرتبط با حضرت ابوطالب(ع) تدوین شده، به دو مبحث می پردازد: یکی آیات و روایاتی که مقامات و فضائل حضرت ابوطالب را نشان می دهد. ضمن این مبحث، به ایمان پدر حضرت ابراهیم(ع) نیز می پردازد. دوم انگیزه مخالفان از نسبت دادن موارد ناروا به ابوطالب(ع).
  کلیدواژگان: ابوطالب، مقامات، ابراهیم (ع)، ایمان پدران، ابوطالب، برخورد مخالفان
 • باقر قربانی زرین صفحه 22
  این مقاله در تحلیل و شرح قصیده ای 74 بیتی از احمد خیری حنفی (1324-1387 ق.) است به نام «القصیده الغراء فی ایمان ابی طالب شیخ البطحاء» که در باره فضائل و مقامات حضرت ابوطالب و اثبات ایمان آن جناب و بررسی انگیزه های نسبت های ناروا به ایشان است. نگارنده پس از مقدمه ای کوتاه به ترجمه کامل اشعار احمد خیری و شرح بعضی از آنها می پردازد.
  کلیدواژگان: خیری حنفی، احمد، شرح حال، خیری حنفی، احمد، قصیده در مدح ابوطالب، القصیده الغراء فی ایمان ابی طالب شیخ البطحاء
 • علی اکبر مهدی پور صفحه 46
  نگارنده در چند موضوع سخن می گوید: جایگاه درخشنده حضرت ابوطالب در تاریخ اسلام، که وصی پیامبران بود، و خبرهای غیبی او. آنگاه کلمات خدای تعالی و پیامبر خدا و امیر المومنین در مورد ابوطالب را بیان می دارد. و بهترین اثار مکتوب در مورد ایشان را معرفی می کند. پس از آن، درباره علت های مخالفت با حضرت ابوطالب سخن می گوید و خاطراتی در این مورد می آورد. نقد کلمات محی الدین ابن عربی و پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی، پایان بخش این نوشتار است.
  کلیدواژگان: ابوطالب، احادیث در فضائل، ابن عربی، محی الدین، نقد کلمات در مورد ابوطالب، ابوطالب، آثار مکتوب و پیشنهادها
 • گزارش و معرفی
 • مهدی مجتهدی صفحه 65
  یکی از مهمترین مراحل پژوهش، تدوین ادبیات آن موضوع است. از این رو برای سامان یافتن پژوهش های جدید درباره جناب ابوطالب بن عبدالمطلب، پدر بزرگوار حضرت علی(ع)، نیز به راهنمای تحقیق نیاز است. در نوشتار حاضر که بیش از 250 منبع را شناسانده، کوشیده شده تا تمامی آثار مرتبط و مستقل درباره این شخصیت شناسانده شوند. همچنین برای نخستین بار مراجع مهم شرق شناسان در این موضوع، از قبیل مقالات دائرهالمعارفی، معرفی شده اند.
  کلیدواژگان: ابوطالب بن عبدالمطلب، کتابشناسی، پژوهش، مسلمانان، خاورشناسان
 • محمدمهدی کرباسچی صفحه 97
  شیخ جعفر نقدی، محقق، و فقیه شیعی عراقی (1303-1370ق) آثار مکتوب بسیاری دارد. یکی از آن همه، کتاب «مواهب الواهب فی فضائل ابی طالب7» است که به تاریخ زندگانی، فضائل، شخصیت و پاسخ شبهات وارده درباره ایمان وی می پردازد. این مقاله به معرفی مولف و این کتاب وی که در سن 19 سالگی آن را تالیف کرده، پرداخته است.
  کلیدواژگان: نقدی، جعفر، مواهب الواهب (کتاب)، ابوطالب، ایمان
 • اسناد و متون
 • چهار رساله درباره حضرت ابوطالب و قصیده لامیه / آیت الله سید علی بهبهانی، دکتر محمود شهابی، استاد غلامرضا دبیران
  به کوشش: علی اکبر صفری صفحه 111
  این گفتار، شامل دو ترجمه منظوم فارسی از قصیده لامیه حضرت ابوطالب است که غلامرضا دبیران (1296-1365 شمسی) سروده است. در مقدمه این دو قصیده یادداشت هایی از سید علی بهبهانی و محمود شهابی درباره مقامات ابوطالب و دو ترجمه یاد شده آمده است. نگارنده در مقدمه، توضیحاتی درباره ابوطالب و قصیده لامیه او آورده و شرح حال و آثار غلامرضا دبیران را بررسی می کند.
  کلیدواژگان: ابوطالب، قصیده لامیه، قصیده لامیه ابوطالب، ترجمه منظوم فارسی، دبیران، غلامرضا، شرح حال و آثار، بهبهانی، سیدعلی، فضائل ابوطالب، شهابی، محمود
 • نکته پژوهی
 • محمدرضا ارشادی نیا صفحه 142
  نگارنده در این مقاله که در نقد مقاله «علم بلا معلوم در احادیث امام رضا(ع)» نوشته محمد بیابانی اسکویی نگاشته، در مورد آن مقاله، حدود صد سوال در قالب 22 عنوان کلی مطرح می کند. نگارنده بر آن است که این مقاله در موضوع خود ابهام هایی دارد که باید برطرف شود.
  کلیدواژگان: علم بلامعلوم، بیابانی اسکویی، محمد - نقد آثار
 • نمایه
 • حمید سلیم گندمی صفحه 164
 • ترجمه: تحسین بدری صفحه 202
|
 • Sayid Hasan Iftikharzadeh Page 9
  the present study deals with the questions raised about Hazrat Abutalib in terms of two topics; first, verses and traditions regarding the statues and virtues of Hazrat Abutalib. Meanwhile the faith of Ibrahim's father has been pointed out. Second, the reasons of spreading rumors about Abutalib by his opponents.
 • Baghir Ghorbani Zarrin Page 22
  this article is to analyze and explain a ballade of 74 lines by Ahmad Khairi Hanafi called "Al-Qasida Al-Gharra fi Iman Abi Talib Sheikh Al-Batha" which is about virtues and dignity of Hazrat Abutalib and also proving his faith and discarding improper saying about him. The author of this article the poetry by Ahmad Khairi and explains some parts of it. after a short introduction translates.
 • Ali Akbar Mahdipour Page 46
  the author deals with several topics: the high rank of hazrat Abutalib in the history of Islam who was the executors of prophets and his news about the unseen. Then the author speaks about God's words and his holy Prophet's about Abutalib and introduces the best written works about him. After that, he explains about the reasons of opposing Hazrat Abutalib and mentions some memories regarding this topic. Reviews over Mohyeddin ibn Arabi's words and some topics for further studies have been included at the end.
 • Mahdi Mojtahedi Page 65
  one of the most important steps of carrying out a research is preparing its literature part. Due to this, to prepare new researches about hazrat Abutalib ibn Abdulmotalib, the respected father of Hazrat Ali, we need a research guide. In the present study which includes more than 250 sources, it has been tried to get all related works about this person introduced. For the first time, the most important resource books referred by orientalists on this topic such as encyclopedia-based articles have been introduced.
 • Mohammad Mahdi Karbaschi Page 97
  Sheikh Jafar Naqdi, a researcher, and an Iraqi Shia scholar has quite a few number of written works. One of them is the book Mavahib al-Vahib fi Fazael Abi Talib which is about the biography, virtues, personality and replies to misunderstandings about Hazrat Abitalib's faith. The present article also introduces the author and this book of him which has been written in his 19 years old.
 • Attempted By:Ali Akbar Safari Page 111
  this article includes two Persian poetic translations from the Lamiyah Ballade from hazrat Abutalib which have been composed by Gholamriza Dabiran. The introduction of these two ballades includes notes by sayid Ali Behbahani and Mahmood Shahabi about the high position of Abutalib and the mentioned two translations. The author of this article mentioned some explanations about Abutalib and Lamiyah ballade and also reviewed the biography and works of Dabiran in the introduction part.
 • Mohammad Riza Irshadiniya Page 142
  the author of the present article aiming at reviewing an article of "Elm bela maloom in the traditions of imam Riza" written by Mohammad Biabani Oskouei, raised 100 questions under 22 general topics. The author claims that article has some vague points which should be clarified
 • Hamid Salim Gandomi Page 164
  "Index" Aims the reader to the very exact information, in this world of bursted of information. The provided index, actually conducts the essays of the published Safineh quarterly in the twelfth Volume (Numbers 45 - 48) The general instruction of usage in the Same the previous one, which has been Stated in Volume 4, PP. 143-147. here again the index is divided in to 3 indexes as: 1. The index of the essays, according to their topics. 2. The index of the writers and authors of the essays. 3. The alphabetical index of the Subjects, with their Sub-titles.