فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (بهار 1394)
 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/03/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ناصر صبحی قراملکی، سعید پورعبدل، مسلم عباسی، محمد جواد بگیان کوله مرز، علیرضا نبی دوست صفحه 7
  هدف این مطالعه اثربخشی طرحواره درمانی به شیوه ی گروهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه دانش آموزان مورد آزار بود. این پژوهش آزمایشی و به شیوه پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان نورآباد)دلفان(در سال تحصیلی 93 - 92 تشکیل می دهند. آزمودنی های پژوهش شامل 40 نفر از دانش آموزان پسر بود که از میان دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان نورآباد)دلفان(بعد از شناسایی ب هوسیله پرسشنامه کودک آزاری محمدخانی و همکاران و انجام مصاحبه بالینی اختاریافته به صورت تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل) 20 نفر برای هر گروه(گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه بالینی ساختاریافته، پرسشنامه کودک آزاری و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگارانه اولیه یانگ) YSQ-SF (استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری) MANCOVA (نشان داد طرحوارهدرمانی به طور معن یداری طرحواره های ناسازگار دانش آموزان مورد آزار هیجانی را کاهش داده است) 001 / P>0 (. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی این دانش آموزان دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود این برنامه درمانی هم در مدارس و هم در کلینیک ها به عنوان یک درمان همدلانه و مکمل سایر درمان ها برای کاهش عواطف منفی و جلوگیری از شک لگیری طرحواره های ناسازگار در دانش آموزان مورد آزار موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، طرحواره های ناسازگار اولیه، دانش آموزان مورد آزار
 • صادق صیادی، جعفرصادق کاظم زاده صفحه 31
  هدف
  پژوهش حاضر پیش بینی رویکردهای مطالعه دانشجویان از طریق صفات شخصیت با واسط هگری اهداف پیشرفت بود. نمونه پژوهش نیز شامل 384 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند.
  ابزار: پرسشنامه R-SPQ-2F)بیگز، کمبر و لیونگ، 2001 (، پرسشنامه AGQ)الیوت و مک گرگور، 2001 (و سیاهه BFI)جان، دوناهو و کنتل، 1991 (. روش تحلیل داده ها تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که صفات شخصیت علاوه بر اثرات مستقیم بر رویکردهای مطالعه)عمقی و سطحی(دارای اثرات غیرمستقیم بر رویکردهای مطالعه با واسط هگری اهداف پیشرفت می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان در دانشگاه ها افرادی را که صفات شخصیتی بخصوصی دارند شناسایی کرده و به سمت اهداف و ر ویکرد مناسب برای مطالعه و یادگیری)اهداف مهارتی و رویکرد عمقی(هدایت کرده تا میزان موفقیت تحصیلی آنان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: رویکردهای مطالعه، اهداف پیشرفت، صفات شخصیت
 • عصمت مومنی، فاطمه علی زاده، علیرضا عبودیت صفحه 59
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. با توجه به حجم جامعه آماری) 1607 نفر(، گروه نمونه به تعداد 310 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه عادات و نگرش خواندن است. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون مان- ویتنی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین مواد خواندنی در بین دانشجویان، کتب درسی و کمترین آن مجله عام هپسند است. همچنین بیشترین مقدار زمانی که دانشجویان صرف خواندن می کنند متعلق به کتب درسی) 31 تا 60 دقیقه در روز(است. اینترنت بیشترین مجرای دسترسی به مواد خواندنی برای دانشجویان و فروشگاه های کتابفروشی کمترین بوده است. همچنین بیشترین مکانی که دانشجویان در آن م یخ وانند، خانه و کمترین، فضای باز بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، ترغیب و تشویق از سوی دیگران، بیشترین سهم را در شک لدهی نگرش به خواندن در آزمودنی ها دارد و سایر عوامل به ترتیب عبارتند از: لذت و سرگرمی در خواندن، نگرانی و سختی و دشواری در خواندن، و چگونگی رویایی با فعالیت خواندن. یافت ه ها همچنین نشان داد که بین نگرش دانشجویان به خواندن بر حسب جنسیت و رشته های تحصیلی تفاوت معنا داری وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهش، به نظر م یرسد هدف دانشجویان از خواندن، کسب لذت و سرگرمی نیست و بیشتر برای کسب دانش، به صورت هدفمند تمایل به خواندن کتب درسی دارند.
  کلیدواژگان: خواندن، عادات خواندن، نگرش خواندن، دانشجویان، دانشگاه علامه طباطبایی
 • علی شیخ الاسلامی، حسین قمری کیوی، صبا اشرفی ورجوی صفحه 87
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی دانش آموزان دختر انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پی شآزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش آموز ان دختر مقطع دوم دبیرستان شهر مشهد در سا لتحصیلی 94 - 1393 تشکیل می دادند که ابتدا از میان آنها یک مدرسه بصورت در دسترس انتخاب شده و سپس با روش نمونه گیری تصادفی، 30 دانش آموز انتخاب گردیده و به طور تصادفی در وه آزمایش) 15 نفر(و گروه کنترل) 15 نفر(جایگزین گشتند. به گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاهی آموزش داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی خودکنترلی اشنایدر استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاه ی بر خودکنترلی دانش آموز ان مورد تایید قرار گرفته است و دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دان شآموزان گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری، خودکنترلی بیشتری داشتند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذه نآگاهی در افزایش خودکنترلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، کاهش استرس، خودکنترلی، دانش آمو زان
 • ولی محمد درینی، احسان نامدار جویمی صفحه 105
  هدف
  در این تحقیق به دنبال این هستیم که ایا رابطه معناداری بین سرمایه های نمادین استادان دانشگاه که برخواسته از نیازهای اجتماعی، احترام و کمال است با تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی وجود دارد؟
  روش
  جامعه، اعضای هئیت علمی دانشگاه دولتی ایلام است. نمونه تحقیق به روش خوشه ایچند مرحله ای و برابر با 110 نفر می باشد.)آلفای کرون باخ برای سرمایه نمادین و تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی برابر با 0.849، 0.719، 0.689 می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته است.
  یافته ها
  در این راستا دو سوال مطرح شد که به بررسی رابطه سرمایه نمادین با تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی پرداخته ایم که میزان این رابطه به ترتیب برابر با 0.71 و 0.79 می باشد.
  نتیجه گیری
  افرادی که سرمایه های نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و یا دینی و اخلاقی دارند، اطلاعات و دانش به دست آورده خود را بدون هیچ چشم داشت و منفعت طلبی در اختیار سایر هم سازمانی ها و هم گروهی های خود قرار میدهند و با سایر اعضای گروه و تیم خود)یا سازمان(مشارکت می کنند.
  کلیدواژگان: سرمایه نمادین، تسهیم دانش، فرهنگ مشارکت تیمی، الگوی ایرانی - اسلامی، الگوی اخلاقی، دینی
 • اسماعیل زارعی زوارکی، عیسی رضایی صفحه 151
  هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تجارب داخلی و بین الملی در خصوص برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی با تاکید بر آموزش ویژه و همچنین ارائه راهکارهای عملی برای طراحی برنامه درسی این رشته در ایران می باشد. این پژوهش یک پیمایش تطبیقی است که مطابق با الگوی بردی انجام گرفته است. بر اساس این الگو ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره دوره های کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه از منابع معتبر گردآوری، تفسیر و طبقه بندی شده و در نهایت شباه تها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه، دانشگاه های ایالت متحده امریکا است که از این میان نه دانشگاه شامل دانشگاه وایدنر، جرج میسون، جان هاپکینز، سیتون هال، آزوسا پاسیفیک، لویسویل، وست چستر، و بولینگ گرین به دلیل ارائه دوره مشخص در زمینه تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد با اینکه دانشگاه های مورد بررسی عناوین متفاوتی را برای رشته تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه برگزیده اند ولی واحدهای درسی مختلف ارئه شده توسط آنها را می توان در چند عنوان خلاصه کرد این واحدها عبارتند از: 1- روش های تحقیق در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه 2- سنجش و ارزشیابی برنامه های آموزش ویژهو فناوری های کمکی 3- طراحی و تکنولوژی آموزشی 4- یادگیری الکترونیکی 5-تکنولوژی کمکی 6- مبانی آموزش برای افراد با نیازهای ویژه 7- سمینار یا مباحث جدید در تکنولوژی و آموزش ویژه و 8- مدیریت فناوری آموزشی و کمکی در آموزش ویژه. بنابراین توصیه می شود تا در طراحی برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه به این واحدها توجه ویژه شود.
  کلیدواژگان: آموزش ویژه، تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی کمکی، برنامه درسی
 • یگانه عزیزی صفحه 179
  ارتقای قابلیت های درون فردی و بین فردی فرزندان در یک گروه از دانش آموزان مقطع متوسطه بررسی کرد. شرکت کنندگان 381 دانش آموزان شهر کرمانشاه در محدوده سنی 14 تا 18 سال بودند، که به روش خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه عملکرد خانواده (FFS برنارد، 1985 (و آزمون هوش هیجانی بار – آن) 1980، Bar – on (پاسخ دادند. نتایج نشان داد در خرده مقیاس های خانواده مستبد، گسستگی، بهم تنیدگی، بیانگری و همبستگی بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت ها در سه مورد نخست به نفع دختران و در دو مورد دوم به نفع پسران است. در مهارت های هوش هیجانی تفاوت بارزی بین نمرات دختران و پسران دیده نشد، اگر چه در ابراز وجود تفاوت اندکی در نمرات به نفع دختران دیده شد. به طور کلی؛ به نظر می رسد تدارک برنامه هایی برای آموزش عملکرد مناسب به اعضای خانواده می تواند به بهبود هوش هیجانی و کیفیت زندگی آنان کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، هوش هیجانی، جنسیت، قابلیت های فردی، مهارت های اجتماعی
 • سیدرسول عمادی، رامین شیخ زاده صفحه 197
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان و مقایسه آن در مدارس هوشمند و عادی بود. روش تحقیق، علی مقایسه ای)پس رویدادی(بوده که جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر کلاس هشتم در سال تحصیلی 1393 تش یکل دادند. با استفاده از نمون هگیری خوشه ایمرحله ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 156 نفر) 113 نفر از مدارس عادی و 43 نفر از مدارس هوشمند(انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر و مهارت های تفکر انتقادی واتسون و گلیزر استفاده شد که پنج خرده مقیاس عمده استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر وارزشیابی استدلال های منطقی را می سنجد. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 94 / 0 و 79 / 0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون کالموگروف-اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تفکر انتقادی و مولف ه های آن با انگیزش تحصیلی رابطه وجود ندارد، همچنین یافته ها نشان داد که میانگین انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی می باشد.
  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، تفکر انتقادی، مدارس هوشمند، مدارس عادی
|
 • N. Sobhi, Gharamaleki, S. Pourabdol, M. Abbasi, M. J. Baghiyan, A.Nabidoost Page 7
  The purpose of the present study is determine the Effectiveness of Groups schema therapy on modulating of Primary maladaptive schemas in abused students. This was an experimental study with the pre- and post- test design.The statistical population of the study comprised all middle school children in Noorabad(Delfan) in the (2012-2013) school year.The study sample After identifying by child abuse questionnaires of Mohammad Khani et al and Clinical interviews choosed by multi-stage cluster random sampling of 40 male students from middle schools of Noorabad (Delfan) city and Randomly divided into control and experimental groups (n = 20 for each group). The data were collected using Structured Clinical Interview, Inventory of child abuse, Primary Maladaptive Schema Questionnaire for Young (YSQ-SF). Multivariate analysis of variance (MANOVA) revealed that schema therapy is significant effective in deacreasing Primary maladaptive schemas in abused students(p< 0/001). This results also have important implications in education and promotion of mental health students. Therefore, suggested that This treatment plan Considered Both in schools and clinics As an empathic treatments and complement to other treatments in order to Reducing negative emotions and prevent the formation of Maladaptive schemas in students
  Keywords: schema therapy, Primary maladaptive schemas, abused students
 • Page 31
  Aims
  The purpose of this present was prediction of study approaches by personality traits with mediating achievement goals. The sample research comprised of 384 students of Razi university of Kermanshah that were selected by cluster sampling. Tools: R-SPQ-2F questionnaire (Biggs, Kember, & Leung, 2001(, AGQ questionnaire (Elliot, & McGregor, 2001) and BFI inventory (John, Donahue, & Kentle, 1991). Method of Data analysis was path analysis by AMOS software.
  Findings
  Results showed that personality traits have both direct effects on study approaches and indirect effects on study approaches with mediating achievement goals.
  Conclusion
  by attention to results can identify students that have particular personality traits and conduct those toward appropriate approach and goals for study and learning (mastery goals and deep approach) till enhance their academic achievement.
  Keywords: approaches to studying, achievement goals, personality traits
 • Esmat Momeni, Fatemeh Alizadeh, Alireza Oboodiat Page 59
  This study is an attempt to identify the reading habits and attitudes of the Bachelor students in Psychology and Education Faculty of Allameh Tabataba’i University. Data were collected with a questionnaire (include three sections: demographic questionnaire; reading habit questionnaire; and ASRA questionnaire) in survey research method. The population of this study was all of the bachelor students in Psychology and Education Faculty of Allameh Tabataba’i University (N=1607). Simple random sampling was used as the sampling method and the sample size was determined with Morgan Table. 310 questionnaires were distributed among students (n=310) of which 230 accepted questionnaires were collected. Descriptive and analytical statistical methods were used to answer the study questions and test the hypotheses. The results indicated that, the majority of the students read text books. This is followed by non text books, SMS, newspaper, journal article, email, and magazines. The major time spent on reading relates to text books (31-60 min per day). The internet was found to be the most frequently used source to get the reading materials. This is followed by the library, friends, and the bookstore. Home is the favored place to read among students. This is followed by the library, and open environments.
  Keywords: Reading, Reading habit, Attitudes, Students, Allameh Tabatabai University
 • Ali Sheykholeslami, Hosein Ghamari Qivi, Saba Ashrafi Varjoi Page 87
  The purpose of this study was to investigate the effect of mindfulness-based stress reduction program training on self-control of female students. The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of study included all second high school female students of Mashhad city in the 2014-15 academic year, that first among them by using available sampling, a school was selected, and then by using simple random sampling, 30 student were selected, and randomly assigned in experimental (15) and control (15) groups. The experimental group had 8 session of mindfulnessbased stress reduction program training. snyder’s self-control questionnaire used to data gathering. The data was analyzed by covariance statistical method. Findings indicated that the research hypothesis of effect of mindfulness-based stress reduction program training on self-control had been proven, and students of experimental group in comparison with control group, in posttest had a significantly more self-control. So, we can conclude that mindfulness-based stress reduction program training has a significant effect on increase the self-control of students.
  Keywords: Mindfulness, Stress Reduction, Self, control, Students
 • Page 105
  Objective
  In this study we sought to whether the relationship between symbolic capital raised by scholars, social needs, respect and perfection of knowledge sharing and collaboration of a team there.
  Methods
  In this descriptive correlational survey. Society, State University faculty members Ilam. Multistage cluster sample study of 110 people. (Alpha-CD Bach for symbolic capital and knowledge sharing culture and team participation of 0.849, 0.719, 0.689 is. Software used in this study spss 21 and is lisrel 9.1. Information collected via questionnaire is self-made.
  Results
  In this study examines the relationship between symbolic capital by sharing knowledge and participation of the team was that of the relation between equal to the is0.71 and 0.79.
  Conclusion
  The model is based on the symbolic capital of Iran - Islamic knowledge gained without any vested interests are placed at the disposal of your teammates.
  Keywords: symbolic capital, knowledge sharing, participation, team culture, model Iranian, Isl
 • Emadi, Seead Rasol, Ramin Sheikhzadeh Page 197
  The aim of this study was to investigate the relationship between academic motivation and critical thinking of students and comparing them in regular and smart junior high schools. Research method was causal comparative (ex post facto) and the sample was grade II students of junior high schools in the academic year 139394. Through stage cluster sampling and based on Cochran formula, 156students were selected (113 students of regular schools and43students of smart schools). For gathering data, standard questionnaires such as Harter academic motivation questionnaire, and Watson and Glaser critical thinking skills questionnaire was used that measures five major skills: inference, identifying the assumptions, conclusion, interpretation, and evaluation of logical arguments. Content and facial validity was used to obtain the validity of questionnaires. Reliability coefficient of the questionnaires was obtained through Cronbach’s alpha and it was estimated 94% and 79% respectively. To analyze the data, descriptive and inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient, and T-test for independent groups was used. The results obtained demonstrated that there is no relationship between academic motivation and critical thinking skills. Also results showed that academic motivation and critical thinking of smart school students was higher than those of the regular school students.
  Keywords: academic motivation, critical thinking, Smart Schools, Regular schools