فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (تابستان 1394)
 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/04/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدعلی بشارت، سیده اسماء حسینی، هادی بهرامی احسان، حسینعلی جاهد، اکبر نیک پژوه صفحه 7
  هدف
  هدف این پژوهش، طراحی و اجرای یک مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و آزمون اثربخشی آن بر ارتقای سلامت روانی و رفتارهای سلامت افراد در معرض خطر بیماری قلبی بود.
  روش پژوهش: در این پژوهش، 23 نفر از کارمندان بیمارستان قلب شهید رجایی در شش جلسه گرو هدرمانی آموزشی شرکت کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه های نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سامت (HPLH-II) و مقیاس سلامت روانی (MHI-28) را در مراحل پی شآزمون و پ سآزمون تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی می تواند بهزیستی روانی و رفتارهای سلامت افراد در معرض خطر بیماری قلبی را به صورت معنادار ارتقاء دهد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش بر ضرورت توجه بیشتر به آموزش سبک زندگی سالم برای پیشگیری از بیماری های قلبی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: آموزش مداخله سبک زندگی عمومی، سلامت روانی، رفتار سلامت، خطر بیماری قلبی، پیشگیری
 • معصومه سعدمحمدی، محمدرضا سرمدی، مهران فرج اللهی، آرش قربان نیا دلاور صفحه 31
  کیفیت برنامه های آموزشی به ویژه خدمات آموزشی و به تبع آن رضایت یادگیرندگان در آموزش مجازی عنصر مهمی در خصوص ترک تحصیل یادگیرندگان و یا ماندگاری آنان در سیستم آموزشی است. از طرفی ارتقاء وضعیت کیفی خدمات آموزشی نیازمند بررسی مستمر است. از این رو مطالعه وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارایه شده در ایران هدف اصلی این بررسی است. در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان، اساتید و صاحبنظران در مراکز آموزش عالی مجازی است. حجم نمونه در بخش اساتید و صاحبنظران 60 نفر و در بخش دانشجویی با کمک فرمول عمومی کوکران، 400 نفر به دست آمد و به منظور دسترسی به جامعه آماری دانشجویان مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جم عآوری اطلاعات پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و پایایی آن نیز 0.70 به دست آمد. نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد که در مجموع وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ نحوه یاددهی-یادگیری، محتوای تولید شده و دسترسی به محتوا، دسترسی به اساتید مناسب است اما از دیدگاه دانشجویان وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی ازلحاظ خدمات آموزشی اساتید نامطلوب است. در مجموع با توجه به یافته های تحقیق کیفیت خدمات آموزشی در آموزش مجازی کشور مطلوب است.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، خدمات آموزشی، دسترسی به استاد، محتوای تولیدشده، دسترسی به محتوا
 • سیدمحمود صابری، کامران محمدخانی، حمیدرضا آراسته صفحه 55
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی جهت ارتقای بهر هوری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)منطقه 8(است. جهت تحقق این هدف، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، تعداد 80 مولفه استخراج و در قالب یک چارچوب اولیه ارائه گردید. جهت تایید چارچوب اولیه، پرسشنام های تنظیم و بعد از تایید روایی و پایایی بین 40 نفر از صاحب نظران حوزه آموزش عالی توزیع شد و داده ها گردآوری گردید.همچنین برای نتیجه گیری بهتر از روش مصاحبه با استادان صاحب نظر استفاده شد. داده های گردآوری شده تجزیه و تحلیل شد و چارچوب اولیه مشتمل بر 72 سوال شامل سه عامل اصلی، و 14 زیر مولفه تدوین گردید. جهت تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل)فردی، سازمانی، و برون سازمانی(بر بهر هوری اعضای هیات علمی، پرسشنام های محقق ساخته بر اساس چارچوب اولیه تدوین گردید، و پس از تایید روایی)قضاوت خبرگان(و پایایی)آلفای کرونباخ 91 / 0(در یک نمونه 361 نفری)تعیین شده از طریق فرمول حجم نمونه(،از طریق نمونه گیری صادفی طبق های در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد منطقه 8 اجرا شد. از روش های آماری و آزمو نهای متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 و 54.LISREL8 به نحوی که ذکر می شود، استفاده گردید: از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی جهت شناسایی عوامل موثر بر بهر هوری، از آزمون نسبت برای بررسی وضعیت و میزان تاثیر، و از روش تحلیل عاملی تاییدی جهت ارائه مدل استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که عوامل درون سازمانی با بار عاملی 75 / 0 بیشترین میزان تاثیر، عوامل برون سازمانی با بار عاملی 65 / 0 در رتبه دوم و عوامل فردی با بار عاملی 60 / 0 کمترین میزان تاثیر را بر بهر هوری اعضای هیات علمی دارند. تحلیل عاملی تاییدی نیز برای تدوین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفت، و در نهایت مدلی مشتمل بر شش بعد اصلی فلسفه، اهداف، مبانی نظری، روش های ارتقا، فرآیند اجرایی،و بازخورد از مدل ارائه گردید. یکی از کاربردهای مدل جهت ارتقای بهر هوری اعضای هیات علمی، کاربست آن جهت ارتقای کیفیت دانشگاه ها و بروندا دهای حاصل از آن، یعنی دانشجویان م یباشد که منجر به بهبود کیفیت کار آنها و در نهایت ارتقاء و پیشرفت کشور خواهد شد.
  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، بهر هوری اعضای هیات علمی، بهره وری آموزشی، بهر هوری پژوهشی
 • عباسعلی رستمی نسب، علی خانه باز، مسعود فضیلت پور صفحه 81
  درس تفکر و سبک زندگی با هدف تقویت مهارت های تفکر و سبک زندگی دانش آموزان در بعضی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده است.
  هدف
  مطالعه ی حاضر، بررسی تاثیرآموزش کتاب» تفکر و سبک زندگی» بر مهارت های تفکر و سبک زندگی دان شآموزان شهرستان قلعه گنج به انجام رسیده و در پی بررسی میزان تاثیرگذاری این درس آزمایشی بوده است.
  روش
  روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه پژوهش شامل کلیه دان شآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی 93- 94 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 48 نفر بود که در قالب 3 گروه 16 در سه گروه مداخله، شبه مداخله وگواه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و جایگزاری شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه ی 20 سوالی مهارت تفکر و پرسش نامه ی 30 سوالی سبک زندگی استفاده شده است. داده ها با کمک نرم افزار SPSS 21 وبا استفاده ازآماره های توصیفی، تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه، نشان دادندکه آموزش تفکر بر یادگیری تفکر و سبک زندگی دان شآموزان موثر بوده است. بعلاوه میزان اثربخشی مداخله بر زیرمقیاس های 10 گانه سبک زندگی تفاو تهایی را نشان داد. یافته ها در قالب جایگاه نظری موجود و ادبیات پژوهش تبیین شده اند. بنا بر نتایج، تعمیق و آموزش این گونه دوره های آموزشی و تربیتی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تفکر، سبک زندگی، آموزش، مهارت
 • رضامراد صحرایی صفحه 107
  ابداع روش های سهل و سریع فارسی آموزی یکی از راهبردهای مورد تاکید نقشه جامع علمی کشور برای گسترش زبان فارسی در جهان است. دستیابی به این مهم، مستلزم مستندسازی وضع موجود و کشف نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزش زبان فارسی به خارجیان است. مقاله حاضر، در همین راستا، به مطالعه برنامه درسی و روش تدریس مدرسه المهدی قم، که باسابقه ترین موسسه آموزش زبان فارسی به خارجیان است، پرداخته است. برای این منظور، یک پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 137 گویه/سوال طراحی گردید. این سوالات، بر اساس مجموعه فنون آموزشیشناخته شده در روش های متداول آموزش زبان دوم/خارجی)لارسن فریمن و... 2011 (طراحی گردید هاند و شاخص هایی مثل نقش زبان آموز، نقش معلم، فرآیندهای آموزشی، جایگاه فرهنگ، نوع بازخورد و نحوه ارزشیابی را نشان می دهند. پس از مشاهده 60 کلاس آموزشی و ارزیابی هر یک از 137 فن مندرج در پرسشنامه در این کلاس ها، میزان کاربرد هر یک از این فنون در قالب نسخه 19 برنامه SPSS محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه درسی و روش تدریس مدرسه المهدی قم، با سیر تکوینی برنامه های درسی و روش های تدریس همسو است. حذف نسبی دستور در دوره آموزش عمومی این موسسه، و بازگشت آگاهانه به آموزش دستور در دوره تمهیدیه، دقیقا همسو با سیر تکوینی برنامه های درسی است. بعلاوه، آموزش محتوا به زبان فارسی در دوره تمهیدیه و بهر هگیری از محتوا برای تقویت توانش زبان فارسی دقیقا همسو با شیوه هایی مثل غرقه سازی)در رویکرد محتوامحور(و آموزش تکلیف محور است. تنوع فنون آموزشی در مدرسه المهدی قم حاکی از این نکته مهم است که در این مدرسه هم دیدگاه های سنتی، مثل روش دستور-ترجمه، رایج هستند و هم دیدگاه های نوین. این تنوع می تواند یک نقطه قوت منحصربفرد باشد زیرا فارسی آموزان را متناسب با نوع نظام آموزشی حوز ه های علمیه تربیت می کند.
  کلیدواژگان: مدرسه المهدی، فارسی آموزان خارجی، برنامه درسی، روش تدریس، مشاهده کلاسی، فنون آموزشی
 • محمدافخمی عقدا، محمود کمالی زارچ، شکو راوه نادر صفحه 143
  پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.همه ی شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 1390 بودند. بدین منظور 405 نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روش نمون هگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق پرسشنامه ای نگرش سنج با 63 ماده بود. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، من ویتنی وکروسکال والیس تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمام عوامل اجتماعی موردبررسی، شامل فرهنگ، خانواده، گروه های دوستی، ورزش و سرگرمی و ارتباطات و اطلاعات، به ترتیب ذکر شده بیشترین تاثیر را برتعلیم و تربیت دارند و روابط معناداری بین جنسیت و اعتقاد به نقش عامل فرهنگ، وضعیت تاهل و شغل پدر و اعتقاد به نقش عامل خانواده، نوع سکونت با اعتقاد به نقش عامل گروه دوستی در تعلیم و تربیت مشاهده گردید. لذا در نظر گرفتن نقش این عوامل در برنامه ربز ی های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، تعلیم و تربیت، دانشجویان
 • رابطه باورهای غیرمنطقی و مهارت های تفکر انتقادی با میزان و نوع خوش بینی
  محمود شیرازی صفحه 147
 • پرویز عسگری، سمیرا سیدآسیابان، آزاده حربی صفحه 163
  هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشی، پرسشنامه جهت گیری مذهبی، پرسشنامه هوش فرهنگی و پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه استفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی ساده)پیرسون(و تحلیل کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که بین خود اثربخشی با هوش فرهنگی در سطح) 05 / p>0 (در دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد p>0/0001(و 56 / R=0 (بین خود اثربخشی با هوش معنوی در سطح) 05 / p>0 (در دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد) 0001 / p>0 و 53 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در سطح) 05 / p>0 (در دانشجویان رابطه وجود دارد.) 0001 / p>0 و 42 / R=0 (. بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در سطح) 05 / p>0 (در دانشجویان رابطه وجود دارد) 0001 / p>0 و 40 / R=0 (. بین خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: خود اثربخشی، جهت گیری مذهبی، هوش فرهنگی و هوش معنوی
|
 • Abbasali Rostaminasab, Ali Kahnehbaz, Masoud Fazilat, Pour Page 81
  Introduction
  Thinking and Lifestyle course with the aim of strengthening the thinking skills and lifestyle of students is running in some schools across the country.
  Objectives
  The present study aimed to investigated the effectiveness of “thinking and lifestyle” book training on the thinking skills and lifestyle of students in Ghale Ganj city. This study attempted to evaluate the impact of this piloted book.
  Method
  The research method was quasi-experimental with pretest - posttest along and a control groups. The studied population consisted of all students in the sixth grade of elementary school in 2014-2015 in Ghale Ganj town. The studied sample consisted of 48 participants in 3 groups, each one included with 16 subjects in experimental, placebo and control groups who were chosen through convenient sampling and assignment. Data was collected using the 20-items questionnaire of thinking skills and lifestyle, and a 30-items questionnaire of lifestyle. Data were analyzed using SPSS 21 by descriptive statistics and were subjected to Ancova and Mancova.
  Findings
  The results showed that teaching thinking has significant effects on the students’ learning of thinking, and lifestyle. In addition the levels of effectiveness of intervention were different across the 10 subscales of lifestyle. The findings are explained in line with the present theoretical framework and the literature.Based on the research results, it is recommended to teach and give depth to the content 0f these educational and training courses.
  Keywords: thinking, lifestyle, teaching, skill
 • Parviz Asgary, Samira Seyed Asiaban, Azadh Harbi Page 163
  The aim of the present study to evaluate the efficacy and religious orientation, cultural and spiritual intelligence with intelligence on Iran’s Islamic Azad University. The sample size of 380 patients who were selected by stratified random sampling. To gather information from four self efficacy questionnaire religious orientation, cultural intelligence and spiritual intelligence questionnaires questionnaire, questionnaires were used. This research was correlation and canonical analysis were used for statistical analysis of data. Findings of this study indicate that the effectiveness of their cultural intelligence level (05/0> p) there is a significant relationship (0001/0< p and 56/0 = R) between the effectiveness of spiritual intelligence level (05/0> p) there is a significant relationship (0001/0> p and 53/0 = R). Between religious orientation, cultural intelligence level (05/0> p) of the students there. (0001/0< p and 42/0 = R). Between religious orientation in the spiritual intelligence (05/0< p) of the students there (0001/0< p and 40/0 = R). Between self-efficacy and religious orientation, cultural intelligence level (05/0> p) of the students there. (0001/0> p, 60 / 0MR = and 37 / 0RS =). Between self-efficacy and religious orientation in the spiritual intelligence (05/0< p) of the students there (0001/0> p, 57 / 0MR = and 33 / 0RS =). Between self-efficacy and religious orientation, cultural intelligence and spiritual intelligence of the students there.
  Keywords: self, efficacy, religious orientation, cultural intelligence, spiritual intelligence