فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و ششم شماره 9 (آذر 1394)
 • سال بیست و ششم شماره 9 (آذر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اسماعیل فتاحی *، شبنم حقیقی اسکی، نسیم حیاتی رودباری صفحات 735-742
  پیش زمینه و هدف
  پروپیکونازول یک قارچ کش سیستمیک از گروه تریازول هاست که برای کنترل طیف وسیعی از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. این سم موجب آسیب های سلولی، ژنتیکی و متابولیکی در جانوران می شود. لذا این مطالعه به منظور تعیین اثر سم پروپیکونازول بر بافت بیضه و هورمون تستوسترون در موش های آزمایشگاهی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، 28 سر موش نر بالغ با میانگین سنی 12 هفته به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، شم و گروه های آزمایشی 1 و 2 تقسیم شدند. گروه های آزمایشی 1 و 2 به ترتیب سم پروپیکونازول با دوز 5/0 و 5/1 میلی بر کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ و به مدت چهار هفته دریافت کردند. گروه کنترل هیچ ماده ای را دریافت نکردند و گروهشم حلال سم را دریافت نمودند. موش ها هفت روز بعد کشته شده و بیضه از لحاظ بافت شناسی بررسی گردید. غلظت هورمون تستوسترون با روش رادیوایمنواسی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تعداد سلول های ژرمینال و قطر لوله های سمینیفر در گروه آزمایشی 2 نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری یافته است (05/0P<). همچنین تعداد سلول های لیدیگ در گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری یافته است (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که بافت بیضه به سم پروپیکونازول حساس بوده و اثر آن به دوز وابسته می باشد
  کلیدواژگان: پروپیکونازول، بافت بیضه، سلول لیدیگ، موش
 • تیمور قاضی زاده، امیر قربانی حق جو *، حسن ارگانی، سینا رئیسی، جاوید صفا، جواد علی اصغری، نادره رشتچی زاده صفحات 743-753
  پیش زمینه و هدف
  هدف مطالعه حاضر ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی سطوح سرمی کلوتو با بررسی 8-هیدروکسی 2-دزوکسی گوانوزین (8-OHdG) به عنوان یک مارکر آسیب اکسیداتیو اسیدهای نوکلئیک در بیماران همودیالیز و پیوند کلیه می باشد.
  مواد و روش کار
  نمونه های سرمی از 45 بیمار تحت همودیالیز و 45 بیمار پیوند کلیه پایدار جمع آوری گردید. سطوح سرمی کلوتو، 8OHdG،iPTH و ویتامین D (25(OH) D) با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد.
  یافته ها
  سطوح سرمی کلوتو در گروه همودیالیز به نحو معنی داری بالاتر بود (p&le0.001). اما در سطوح سرمی (8-OHdG) تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نگردید (p=.242). سطوح سرمی هورمون پاراتیروئید در بیماران همودیالیز به نحو معنی داری بالاتر از گروه پیوند کلیه بود درحالی که همبستگی معنی داری بین سطوح سرمی کلوتو و iPTH در هیچ کدام از دو گروه موردمطالعه مشاهده نگردید.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد که سطوح بالای کلوتو در گروه همودیالیز یک پاسخ ثانویه به غلظت بالای هورمون پاراتیروئید و یا فقط به دلیل مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی در بیماران پیوند کلیه باشد
  کلیدواژگان: 8، هیدروکسی 2، دزوکسی گوانوزین، کلوتو، همودیالیز، پیوند کلیه
 • آیدا اجلالی*، حسن تقی پور، احسان خشابی صفحات 754-763
  پیش زمینه و هدف
  دسترسی به آب شرب یک موضوع مهم سلامت هم در سطح منطقه ای و هم ملی و بین المللی است. مقدار فلوراید در آب شرب مناطق مختلف، متفاوت است و اغلب به محیط ژئولوژیکی محلی که آب از آن نشات می گیرد، وابسته است. فلوراید یکی از عناصر ضروری برای سلامت انسان است. مقادیر مطلوب فلوراید به خصوص در کودکان مانع پوسیدگی دندانی می شود و تماس طولانی مدت با فلوراید مازاد اثرات سمی مانند فلوئورزیس را در پی دارد.
  مواد و روش ها
  هدف این مطالعه تعیین غلظت فلوراید آب شرب کلیه روستاهای شهرستان ماکو در سال 93 می باشد. به این منظور از کل منابع تامین آب شرب در مجموع 65 نمونه در هر یک از فصول بهار و تابستان برداشته شد. میزان فلوراید با روش SPANDS تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصله نشان داد که میانگین غلظت فلوراید در فصل بهار mg/l 4/1 ±6/1 و در تابستان mg/l 2/3± 6/2 بود. حداکثر غلظت فلوراید در بهار mg/l68/6 و حداقل آن صفر mg/l تعیین گردید. همچنین حداکثر غلظت فلوراید در تابستان mg/l14/11 و حداقل آن صفربود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که میزان فلوراید در برخی از روستاها بالاتر از حد استاندارد جهانی و ملی می باشد و اقدامات لازم جهت حذف آن از منابع آشامیدنی باید صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ایران، آب شرب، فلوراید، روستا، حداستاندارد
 • مژگان حاج احمدی پور رفسنجان، کمال خادم وطن * صفحات 764-774
  پیش زمینه و هدف
  بیماری ایسکمیک قلب IHD))، عامل بیشترین مرگ و ناتوانی بوده و تابه حال بیشترین هزینه را به دوش اقتصاد کشورهای پیشرفته گذاشته اند. به نظرمی رسد این بیماری در سال 2020 شایع ترین عامل مرگ در سرتاسر دنیا باشد (1). ریسک فاکتورهای مختلفی برای بیماری ایسکمیک قلبی وجود دارد که می توان به کلی به دودسته ارثی و غیرقابل تغییر (مثل سن، جنس، سابقه خانوادگی) و موارد قابل تغییر (مثل چاقی، مصرف سیگار، فشارخون، دیس لیپیدمی، دیابت شیرین) تقسیم کرد (7). ریسک فاکتور دیگر بیماری عروق کرونر قلبی، ذخایر آهن می باشند. ازنظر تئوری نقش ذخایر آهن در ایجاد رادیکال آزاد و پراکسیداسیون لیپیدها و در نتیجه تسریع آترواسکلروز، سال ها مطرح شده است.
  مواد و روش کار
  مطالعه از نوع Cross Sectional بوده و داده های مطالعه توسط مصاحبه و معاینه و نیز خون گیری و انجام آزمایش های لازم، از بیماران مراجعه کننده جهت عمل آنژیوگرافی، در بیمارستان طالقانی ارومیه صورت گرفته است.
  یافته ها
  در این مطالعه 68 مرد (59.6 درصد) و 46 زن (40.4 درصد) وارد مطالعه شدند. 50 نفر (43.9 درصد) سابقه فشارخون داشتند،44 نفر (38.6 درصد) سابقه مصرف دخانیات داشتند و 83 نفر (72.8 درصد) بدون سابقه خانوادگی IHD بودند. میانگین سنی، وزن، قد و BMI بیماران به ترتیب برابر 9.63±58.25، 11.62±79.09، 10.23±164.25 و 4.69±29.48 بود. در 91 نفر گرفتگی عروق وجود داشت که 37 نفر (5/32 درصد) یک رگ، در 20 نفر (5/17 درصد) دو رگ و در 34 نفر (8/29 درصد) سه رگ گرفتگی داشت. 56 نفر (3/53 درصد) دارای فریتین کم تر از 200 بودند (22 نفر مرد و 34 نفر زن).
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه ما به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معناداری بین گرفتگی عروق کرونر و فریتین بیماران مورد مطالعه در هر دو جنس وجود ندارد. همچنین ارتباط معناداری بین درگیری عروق کرونر و آهم سرم بیماران مورد مطالعه وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ذخایر آهن، عروق کرونر، آنژیوگرافی
 • سروه ازک، ایرج محبی، شاکر سالاری لک*، رسول قره آغاج اصل صفحات 775-784
  پیش زمینه و هدف
  به نظر می رسد که رانندگان حرفه ای با توجه به شرایط کاری خود بیشتر در معرض اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک و عوارض آن هستند، که علاوه بر آسیب به شخص راننده به علت نقش و مسئولیت این افراد، سلامتی دیگر افراد نیز می تواند در معرض خطر قرار گیرد. در منابع اطلاعات علمی استرس شغلی، عدم فعالیت فیزیکی، ساعات کاری طولانی، رژیم غذایی نامناسب ازجمله موارد عمده ایجاد خطرات سلامتی در رانندگان اعلام شده است. مطالعه حاضر باهدف تعیین شیوع سندرم متابولیک در رانندگان حرفه ای استان آذربایجان غربی انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  داده های مطالعه از پرونده های ارزیابی سلامت رانندگان حرفه ای برون جاده ای استان آذربایجان غربی در سال های 1389 تا 1391 استخراج شد. سندرم متابولیک با استفاده از تعریف سال 2005 بنیاد بین المللی دیابت در رانندگان ارزیابی گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه جمعیت موردمطالعه 71/9±62/38 سال بود شیوع سندرم متابولیک 7/33 درصد با فاصله اطمینان (6/34-7/32:CI95درصد) بود. از بین اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک دور شکم مساوی و بیشتر 94 سانتی متر با شیوع 3/52 درصد و فاصله اطمینان (3/53-4/51:CI95درصد) بالاترین و فشارخون سیستولیک بالا با شیوع 32 درصد و فاصله اطمینان (33-1/31:CI95درصد) کم ترین شیوع را در بین رانندگان داشت.. بین متغیرهای مستقل سن، نمایه توده بدنی و سابقه رانندگی با سندرم متابولیک ارتباط معنی دار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه شیوع سندرم متابولیک در بین رانندگان حرفه ای استان آذربایجان غربی بالا بود و به عنوان مشکل مهم سلامتی در این گروه محسوب می گردد. توصیه می شود نسبت به انجام اقدامات پیشگیری، درمانی و نوتوانی نسبت به حفظ و ارتقاء سلامتی این گروه اقدام گردد.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، شیوع، رانندگان حرفه ای، معاینات سلامت
 • علی عیسی زادگان، سیامک شیخی*، محمد حافظ نیا صفحات 785-792
  پیش زمینه و هدف
  چاقی یکی از مشکلات سلامت عمومی در دنیاست که از عوامل خطرساز مهم برای ابتلا به بیماری های جسمی و روانی است، از طرف دیگر خودکارآمدی یکی از مولفه های روانی است که نقش مهمی در کاهش وزن زنان با اضافه وزن و چاقی ایفا می کند، لذا پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر بهبود سلامت روانی و افزایش میزان خودکارآمدی در زنان با اضافه وزن و چاقی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد انجام شده است. 30 زن با چاقی به شیوه ی نمونه در دسترس انتخاب شدند و تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. متغیر مستقل درمان شناختی رفتاری بود که گروه آزمایش به مدت 8 جلسه درمان شناختی – رفتاری را دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و خودکارآمدی شی رر و مادوکس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که درمان شناختی – رفتاری موجب بهبود سلامت روانی و افزایش میزان خودکارآمدی بیماران در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد شده است (001/0p<).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر مشخص می کند که درمان شناختی – رفتاری می تواند در بهبود سلامت روانی و افزایش میزان خودکارآمدی زنان با چاقی اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، سلامت روانی، خودکارآمدی، زنان، چاقی
 • شهرام مامی*، شیرین سلطانی، شیرین ابراهیمیان صفحات 793-801
  پیش زمینه و هدف
  افسردگی از شایع ترین اختلالات خلقی و عاطفی و بزرگ ترین اختلالات روانی قرن حاضر است که در بین دانشجویان شیوع بالایی دارد لذا پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک و رفتاردرمانی شناختی بر کاهش افسردگی اجرا شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر در قالب یک طرح آزمایشی 27 بیمار که بر اساس اکتساب نمرات 1 انحراف معیار بالاتر از میانگین افسردگی تشخیص داده شده از میان دانشجویانی که در مرکز مشاوره دانشجویی و کلینیک تخصصی پذیرش شده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در سه گروه رفتاردرمانی دیالکتیک، رفتاردرمانی-شناختی و کنترل قرار گرفتند. با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل، گروه آزمایش رفتاردرمانی دیالکتیک و رفتاردرمانی-شناختی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک و رفتاردرمانی شناختی قرار گرفتند، درحالی که در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه ویراست دوم افسردگی بک (2000) مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد.
  یافته ها
  نشان داد که بیماران هر دو گروه رفتاردرمانی دیالکتیک و رفتاردرمانی شناختی در میزان افسردگی تفاوت معنی داری با هم نداشتند، اما کاهش معنی داری در هر دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش رفتاردرمانی دیالکتیک و شناختی موجب کاهش ابعاد افسردگی می شود.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک، رفتاردرمانی شناختی، افسردگی
 • حامد صمدی، شهرام جوادی*، سیامک عصری صفحات 802-812
  پیش زمینه و هدف
  به منظور مطالعه نقش مفید کروسین در بیماری دیابت ملیتوس و عوارض کلیوی آن، مقادیر سرمی گلوکز، انسولین، اوره، کراتینین وبتا دو میکروگلوبولین (2M&beta) در رت های سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (mg/kg 42) به دنبال تجویز کروسین اندازه گیری شد.
  مواد و روش کار
  در مطالعه حاضر، 45 سر موش صحرایی (رت) نر به 9 گروه 5 تایی شامل: گروه کنترل، گروه کنترل دیابتی، گروه سالم و دیابتی با دریافت کروسین (به مقدار mg/kg40 و 10)، گروه سالم و دیابتی با دریافت انسولین، گروه دیابتی با دریافت هم زمان کروسین (10 mg/kg) و انسولین در یک دوره 20 روزه، تقسیم شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان دهنده افزایش معنی دار مقادیر 2M&beta، اوره، کراتینین و گلوکز در گروه کنترل دیابتی در قیاس با گروه کنترل سالم بود. مقادیر 2M&beta و گلوکز گروه های دیابتی دریافت کننده کروسین (10،40 mg/kg) در مقایسه با گروه کنترل دیابتی کاهش معنی داری نشان داد. سطوح سرمی اوره و کراتینین نیز در گروه های دیابتی درمان شده با کروسین کاهش یافت، ولی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  کروسین در بیماری دیابت و کاهش عوارض کلیوی دارای نقش حفاظتی بوده و سطوح سرمی 2M&beta، گلوکز، اوره و کراتینین را در رت های دیابتی کاهش می دهد. به نظر می رسد اثرات سودمند کروسین روی سطوح سرمی 2M&beta و گلوکز در رت های دیابتی با تحریک ترشح انسولین و بهبود مقاومت به انسولین اعمال می گردد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، استرپتوزوتوسین، کروسین، انسولین، بتا دو میکروگلوبولین
 • مجید صادق پور*، فاطمه نوربخش صفحات 813-823
  پیش زمینه و هدف
  امروزه با وجود برخی اثرات جانبی نامطلوب داروهای مصنوعی، استفاده از داروهای گیاهی به عنوان درمان کاربرد گسترده ای یافته است. عصاره هیدروالکلی پوست تازه پسته بر روی باکتری های مورد بررسی موثر بوده که در عفونت های موضعی بیشتر استفاده می شود. هدف تحقیق، بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی(متانولی) تهیه شده از پوست تازه پسته بر روی باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک پیوژن، باسیلوس سرئوس) جدا شده از نمونه های بالینی است.
  مواد و روش کار
  باکتری های مورد نظر در نمونه های بالینی از آزمایشگاه های تشخیص طبی ایزوله شدند وپس از جمع آوری و به آزمایشگاه تحقیقاتی منتقل شد. تعلیقی از باکتری های ذکر شده تهیه شد که معادل نیم استاندارد مک فارلند بود و پس از کشت مجدد به منظور غربال کردن فعالیت ضد میکروبی عصاره، از روش چاهک، انتشار دیسکی، ماکرودایلوشن و میکرودایلوشن استفاده گردید تا جهت تعیین حداقل غلظت (رقت) مهارکننده و کشنده (MIC وMBC) در شرایط (in vitro) مورد ارزیابی قرار گیرند.
  یافته ها
  این عصاره با اثرگذاری بر روی استرپتوکوک پیوژن نسبت به باکتری های دیگر و در مقایسه با آنتی بیوتیک های آمیکاسین؛ کلیندامایسین؛ سفیکسیم بیشترین تاثیر را داشت. با توجه به اندازه قطر هاله عدم رشد، به ترتیب حساسیت: استرپتوکوک پایوژن،استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس بیشترین تاثیر را دارد. نتایج MIC عصاره بر روی باکتری های مورد نظر در روش ماکرودایلوشن معادل μl/ml 1/16 و میزان MBC آن μl/ml 2/32 گزارش شد.
  بحث: این عصاره بر روی باکتری های ذکر شده کاملا موثر بوده و توصیه می شود این ترکیبات گیاهی علاوه بر تسریع بهبود عفونت های باکتریایی سطحی پوست، بخصوص در سوختگی ها و مسمومیت های غذایی ناشی از باسیلوس سرئوس بعنوان نگهدارنده طبیعی مواد غذایی می تواند بیشتر استفاده گردد.
  کلیدواژگان: پوست پسته(Pistacia atlantica)، استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک پیوژن، باسیلوس سرئوس، اثرات ضد میکروبی
 • نسرین نوایی فر، فرردین میرزاطلوعی، فائز باقری صفحات 824-827
  مقدمه
  در حالت طبیعی، انگشتان دوم تا پنجم پا در انسان دارای 3 بند (Phalanx) می باشد و فقط در انگشت اول پا، دو بند موجود است. وجود Biphalangism در انگشتان دوم تا پنجم پا در کشورهای مختلف موردبررسی قرار گرفته است. طبق گزارشات موجود، شایع ترین حالت در انگشت پنجم پا بوده است. شیوع این پدیده در انگشتان 4، 3 و 2 به شدت کاهش می یابد. در بررسی مقالات موجود، موردی با Biphalangism در تمام انگشتان هر دو پا یافت نشد. در بیمار مورد گزارش ما، انگشتان دوم تا پنجم بیمار در هر دو پا دارای دو بند می باشد.
|
 • Esmail Fattahi, Shabnam Haghighi Asky, Nasim Hayati Roodbari Pages 735-742
  Background and Aims
  Propiconazole is a systematic fungicide from triazoles that are widely used to control fungal diseases. This toxin causes cellular, genetic, and metabolic damages to animals. This study aimed to determine the effects of propiconazole on testis tissue and levels of testosterone hormone in mice.
  Material and Methods
  In this experimental study, 28 adult male mice with the average age of 12 weeks were randomly divided into four groups including control, sham and experimental one and two groups. Experimental 1and 2 received 0.5 and 1.5 mg propiconazole/kg bw, respectively, by gavage for 4 weeks. Sham group received solvent and control group received no toxin. The mice were killed 7 days later and the histological appearance of testis was investigated. Testosterone hormone concentration was measured by radioimmunoassay.
  Results
  The number of germ cells and seminiferous diameters in experimental 2 group significantly reduced compared to the control group. Also the number of Leydig cells of the experimental groups significantly reduced compared to the control group. (p<0.05)
  Conclusion
  The results suggest that testes are sensitive to propiconazole and their effects are dose-dependent.
  Keywords: Propiconazole, Testis tissue, Leydig cells, Mouse
 • Teimour Ghazizadeh, Amir Ghorbani Haghjo, Hassan Argani, Sina Raeisi, Javid Safa, Javad Aliasgari, Nadereh Rashtchizadeh Pages 743-753
  Background and Aims
  The aim of this study was to evaluate serum levels of antioxidant property Klotho by examining 8-hydroxy-2'- deoxyguanosine (8-OHdG), as a marker of oxidative damage in nucleic acids in patients with hemodialysis and kidney transplantation.
  Materials and Methods
  Serum samples from 45 patients undergoing hemodialysis and 45 patients with stable renal transplant recipients were collected. Klotho levels, 8OHdG, iPTH and vitamin D (25 (OH) D) were measured using standard methods.
  Results
  Klotho level in hemodialysis patients was significantly higher (p&le0.001). Considering the serum levels (8-OHdG), there was no significant difference between the two groups (p=0.242). Serum parathyroid hormone levels in hemodialysis patients was significantly higher while the correlation between serum levels of iPTH and Klotho in none of the two groups were observed.
  Conclusion
  It seems that high levels of Klotho in hemodialysis patients is a secondary response to high levels of parathyroid hormone, or just due to the use of immunosuppressive drugs in renal transplant recipients.
  Keywords: 8, hydroxy, 2\', deoxyguanosine, Klotho, Hemodialysis patients, Renal transplant recipients
 • Aida Ejlali, Hasan Taghipour, Ehsan Khashabi Pages 754-763
  Background and Aims
  Access to safe drinking water is important in health and development at national, regional and local levels. The concentration of fluoride in drinking water is highly variable, depending on the individual geological environment from which the water is obtained. Fluoride is an essential microelement for human health. Smaller quantities in drinking water are usually considered good to have beneficial effect on the rate of dental carries particularly among children, and chronic exposure to exceeding fluoride concentration induces set of toxic effects, i.e. fluorosis. The aim of this study was determination of fluoride concentration in drinking water in villages of Makoo county in 2014.
  Materials and Methods
  This study was conducted on 65 samples of drinking water sources that were taken during the spring and summer. Fluoride concentration was determined using SPANDS methods.
  Results
  It was revealed that the mean fluoride concentration in spring was 1.6±1.4mg/l and in summer was 2.6±3.2mg/l. so, maximum concentration fluoride in the spring was 6.68mg/l and minimum was 0 mg/l, and maximum concentration fluoride in the summer was 11.1 mg/l and minimum level was 0 mg/l.
  Conclusion
  The amount of fluoride in some water sources is higher than the recommended national levels, so it is an urgent necessity to remove excess fluoride from water sources.
  Keywords: Iran, Drinking water, Fluoride, Village, Standard limit
 • Mojjghan Hajahmadipoor Rafsanjani, Kamal Khademvatani Pages 764-774
  Background and Aims
  Ischemic heart disease is the most common reason of mortality and morbidity and has imposed the high costs to industrialized countries. It seems to be the most common reason of death in the world by 2020. There are different risk factors for ischemic heart disease that can be divided to two large groups, hereditary and immutable risk factors like age, sex, family history and mutable risk factors like obesity, smocking, hypertension, dyslipidemia and DM. Another risk factor for coronary artery disease is iron stores in body. Theoretically it has been discussed about the role of Iron stores in causing free radicals and lipid peroxidation and atherosclerosis for years.
  Materials and Methods
  This is a cross sectional survey and data is collected by the interviews, examination and laboratory results from patients who had referred to Shahid Taleghany hospital in Urmia, Iran for coronary artery angiography.
  Results
  Accordingly, 68 men (59.6%) and 46 female (40.4) were entered. 50 (43.9%) had hypertention, 44 (38.6%) were smoker and 83 (72.8%) were negative for IHD family history. The mean age, weight, height, and BMI were 58.25±9.63, 79.09±11.62, 164.25±10.23, 29.48±4.69, respectively. There was coronary artery disease in 91 patients that 37 (32.5%) had one vessel, 20 (17.5%) had two vessels and 34 (29.8%) had three vessels atherosclerosis. 56 (53.3%) patients had ferritin below 200 (22 men and 34 female).
  Conclusion
  There is no significant correlation between coronary artery disease and the level of ferritin in both sexes. As well, there is no significant correlation between coronary artery disease and serum iron level of patients.
  Keywords: Iron stores, Coronary artery, Angiography
 • Serveh Azak, Iraj Mohebbi, Shaker Salarilak, Rasool Gharaaghaji Asl Pages 775-784
  Background and Aims
  Professional drivers are apparently more involved in metabolic syndrome (MetS) and its complications due to their working conditions. The outcome may not only be harmful for drivers, but also can be harmful to community as they play critical role in transportation and traffic sectors. Occupational stresses, physical inactivity, prolonged working hours, and inappropriate dietary habits have all been reported as contributors to health risk factors in drivers. The present research was carried out to determine the prevalence of MetS among professional drivers in West Azerbaijan province in Iran.
  Materials and Methods
  Medical documentation was the source of data for the reported study. It derived from medical examinations of 10000 among long distance drivers in West Azerbaijan province applying for driving license. The MetS was defined using International Diabetes Federation criteria.
  Results
  The average age of participants was 38.62±9.7 (20-74) years. The prevalence of MetS in subjects was %33.7 (95%CI: 32.7-34.6). The presence of central obesity was more common than other components %52.3 (95%CI: 51.4-53.2). The associations of MetS with BMI, age, and driving experiences were significant in the logistic regression. By increasing BMI, age, and driving experiences also odds ratio of MetS increased.
  Conclusion
  The study suggests that MetS has become a noteworthy health problem among West Azerbaijan among long distance drivers. Based on these findings, it is recommended to consider training programs, establish pertinent health regulations, and focus on the MetS complications in high risk group to improve and maintain their quality of life and to promote their public health.
  Keywords: Metabolic Syndrome, Prevalence, Professional Drivers, Health Examination
 • Ali Issazadegan, Siamak Shiekhy, Mohammad Hafeznia Pages 785-792
  Background and Aims
  Obesity is one of the mental health problems in the world that have important risk factors for mental and physical health. Self-efficacy is an important component that plays critical role in reduction of women weight. This research aimed to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on enhancing self-efficacy and mental health among women with obesity.
  Materials and Methods
  The design of the study is quasi-experimental design with pre/post test with a control group. 30 women with obesity were selected by available sampling method and randomly allocated into two groups: experimental group and one control group. The independent variable was cognitive-behavioral therapy which was administrated in 8 sessions on the experimental group while the control group did not receive any treatment. The research instrument was General HealthQuestionnaire-28 (GHQ-28) and self-efficacy Questionnaire. The data were analyzed using covariance analysis.
  Results
  The results of the study showed significant differences between the mean scores of the pre-test and post-test of the experimental and control groups, so cognitive behavioral therapy improved mental health and increased self-efficacy mean score in the experimental group (p<0.001).
  Conclusion
  The findings of the study indicate that cognitive behavior therapy can improve mental health and increase self-efficacy. Therefore, it can be considered as an effective method for encountering and coping with obesity.
  Keywords: Cognitive behavior therapy, Mental health, Self, efficacy, Women, Obesity
 • Shahram Mami, Shirin Soltany, Shirin Ebrahimian Pages 793-801
  Background and Aims
  This research was carried out to compare the effectiveness of cognitive behavior therapy and dialectic behavior therapy and on depression.
  Materials and Methods
  This study was carried out on 27 participants who were selected according to acquiring 1 score more than standard deviation above the mean in depression inventories and were set into three clusters including cognitive-behavior therapy, dialectic behavior therapy and control. Next, based on an experimental method, pre and post tests with the control cluster, the former and latter clusters were trained in between the one and half an hour of eight sessions while the control group received no therapeutic training. Beck Depression scale and covariance were used to assess and analyze the data.
  Results
  Albeit both therapeutic clusters did not have significant differences in depression, they have had significant therapeutic differences in successfully intervening against the symptoms compared to the control cluster.
  Conclusion
  Thus, it could be inferred that the dialectic behavioral therapy and cognitive behavior therapy may be considered a practical therapeutic technique to improve and decrease depression.
  Keywords: Cognitive behavior therapy, Dialectic behavioral therapy, Depression
 • Hamed Samadi, Shahrm Javadi, Siamak Asri Pages 802-812
  Background and Aims
  In order to evaluate the alleviative effect of crocin on diabetes mellitus and its kidney complications, the serum levels of glucose, insulin, urea, creatinine and &beta2M were examined in healthy and streptozotocin-induced diabetic rats after crocin administration.
  Materials and Methods
  In this study 45 rats were divided into 9 groups (5 each) of healthy control, diabetic control, diabetic treatment with crocin (two dose of 10 and 40 mg/kg) and diabetic positive treatment (with insulin 5 mg/kg) in a period of 20 days.
  Results
  The results indicated that the serum levels &beta2M, urea and creatinine significantly increased in diabetic rats. However, in groups receiving crocin with the dose of 10 and 40 mg/kg the serum levels of &beta2M were significantly lower than the control diabetic rats showing beneficial effect of crocin preventing diabetic nephropathy. Although the serum levels of urea and creatinine decreased in crocin receiving groups but they did not reach to a significant level.
  Conclusion
  Finally, crocin decreased the serum levels of &beta2M, glucose, urea and creatinine in diabetes mellitus causing a protective effect on the disease and its kidney complications. It seems the beneficial effect of crocin was modulating with stimulatory insulin secretion and ameliorative insulin resistance effects.
  Keywords: Diabetes Mellitus, Streptozotocin, Crocin, Insuline, beta, 2 microglobulin
 • Majid Sadeghpour, Fatemeh Noorbakhsh Pages 813-823
  Background and Aims
  Nowadays, there are some undesirable side effects of synthetic drugs, the use of herbal medicines have been widely used as a treatment. New skin extract and pistachio on the above mentioned bacterial infection is more local. The aim of study was to evaluate the effects of antibacterial extract (methanol) prepared from fresh skin pistachios on Gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus cereus) isolated from clinical samples.
  Materials and Methods
  Clinical samples were collected from medical diagnostic laboratories then bacterial suspension was prepared equivalent to the 0.5 McFarland standard and then were re-planted to screen the antimicrobial activity of the extract hole method, disc diffusion and microdilution broth macrodilution was used to determine the minimum concentration (dilution) inhibitors and fatal ([2] MIC and [3] MBC) in conditions (in vitro) were to be evaluated.
  Results
  The extract effect on Streptococcus pyogenes compared to other bacteria than antibiotics amikacin, clindamycin, cefixime have the greatest impact. Due to the size of the diameter of inhibition Sensitivity have the more impact as follows: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus and Bacillus cereusis was the most effective one. The results of the MIC of the extract on bacteria was reported as in broth macrodilution method of &mul/ml 16.1 and its MBC &mul/ml 32.2.
  Conclusion
  The above extracts are quite effective on bacteria and it is strongly recommended to use these plant compounds to improve skin bacterial infections, especially in burns and food poisoning caused by bacillus cereus.
  Keywords: Pistachio skin, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus cereus, Antibacterial effect
 • Nasrin Navaeifar, Fardin Mirzatolouei, Faez Bagheri Pages 824-827
  Except for the hallux, the human toes classically present three phalanges. There have been numerous papers in regard to incidence of biphalangism in different countries. The most common site of biphalangism is in the fifth toe and its incidence declines in the second to fourth toe. Hence biphalangism of second to forth toe is rare, the bilateral biphalangism of all lateral toes has not been reported yet in the literature. We report a 22 y/o male with biphalangism of all lateral toes (2nd to 5th) in both feet.