فهرست مطالب

 • پیاپی 30 (پاییز 1394)
 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/09/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد به پژوه، محسن شکوهی یکتا، فرزانه معتمدی شارک، غلامعلی افروز، باقر غباری بناب صفحه 7
  این پژوهش با هدف تعیین روایی، قابلیت اعتماد و ساختار عاملی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان انجام شده است. حجم نمونه شامل 298 دانش آموز) 158 پسر و 140 دختر(در دامنه سنی 12 تا 15 سال بودند که از طریق نمون هگیری خوشه ایمرحله ای از بین دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس شهر تهران انتخاب و با پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در نمونه حاضر در دامنه 80 / 0 تا 92 / 0 و ضریب اسپیرمن براون مقیاس مذکور در دامنه 74 / 0 تا 92 / 0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی موید این است که ساختار پرسشنامه مذکور، برازش قابل قبولی با داده ها دارد و همبستگی بین سوال ها و مولفه ها دلیلی بر تایید مدل بوده و سه شاخص نیکویی برازش مدل را تایید می کند. با توجه به ویژگی های روا نسنجی مطلوب این پرسشنامه، میتوان با اطمینان از این ابزار برای ارزیابی هوش هیجانی نوجوانان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، روایی، قابلیت اعتماد، ساختار عاملی
 • نجمه حاجی پور عبایی، محمود ابوالقاسمی، محمد قهرمانی، رضا ساکی صفحه 27
  با توجه به جایگاه و اهمیت مدیریت مدارس و نقش آن در مسیر توسعه هر کشور، تحقیق حاضر تلاشی است برای تبیین مدل بومی مدیریت مدارس استان کرمان.در این تحقیق، مولفه های مدل مورد نظر از پیشینه و مبانی نظری موجود استخراج و سپس به تایید 20 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی رسید.سپس پرسشنامه ای مبتنی بر این الگوطراحی و نسبت به تعیین روایی سازه)از طریق تحلیل عاملی(و پایایی آن اقدام گردید و در ادامه این پرسشنامه در اختیار 325 نفر از دبیران مدارس متوسطه دولتی)دوره دوم – نظری(شهر کرمان قرار گرفت تا نظر شان را در خصوص وضعیت مدیریت مدارس مشخص نماید.نتایج نشان می دهد که مدیریت مدارس از نظر 5 مولفه اصلی این مدل شامل کارکردها،دانش،مهارتها،اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی و اخلاقی، تنها در دو بعد اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی و اخلاقی نمره ای بالاتر از متوسط کسب کرده و در سه بعد دیگر نمره کسب شده پایین تر از میانگین می باشد
  کلیدواژگان: مدل، بومی، مدیریت مدارس
 • نیلوفر اسمعیلی، امید شکری، جلیل فتح آبادی، محمود حیدری صفحه 63
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبرد های مقابله ای، هیجان های پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان انجام شد.
  روش
  در مطالعه همبستگی حاضر، 397 دانشجو) 172 پسر و 225 دختر(که با استفاده از روش نمون هگیری چندمرحله ای انتخاب شدند به مقیاس اهما لکاری تحصیل ی)سولومون و راثبلوم، 1984 (، پرسشنامه راهبردها ی های مقابله ای)فولکمن و لازاروس، 1986 (، پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی)زاژاکووا، لینچ و اسپنشادی، 2005 (، پرسشنامه سبک های اسنادی)پیترسون، سیمل، بیی ر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن، 1982 (و پرسشنامه هیجانات پیشرفت)پکران، گوئتز، تیتز و پری، 2005 (، پاسخ دادند. در این مطالعه به منظور آزمون روابط ساختاری در مدل مفروض، از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی با راهبردهای مقابله انطباقی و هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و رابطه بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی با راهبردهای مقابله غیرانطباقی و اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه راهبردهای مقابله انطباقی با هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و رابطه بین هیجانات پیشرفت مثبت با اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که رابطه بین راهبردهای مقابله غیرانطباقی با هیجانات پیشرفت منفی، مثبت و معنادار و رابطه بین هیجانات پیشرفت منفی با اهمال کاری تحصیلی نیز مثبت و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین سبک های اسنادی برای موقعیت های مثبت با اهمال کاری تحصیلی منفی و رابطه بین سبک های اسنادی برای موقعیت های منفی با اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار بود. در نهایت، نتایج نشان داد که 50 تا 68 درصد از واریانس نمرات اهما لکاری تحصیلی از طریق منابع اطلاعاتی مختلف در الگوهای مفروض تبیین شد. نتیج هگیری: در مجموع نتایج مطالعه حاضر همسو با مجموعه تلاش های مفهومی در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت معاصر، نشان داد که در پی شبینی اهمال کاری تحصیلی از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اسنادهای علی، راهبردهای مقابل های و هیجانات پیشرفت از نقش بسیار مهمی برخوردارند.
  کلیدواژگان: مدل، بومی، مدیریت مدارس
 • موسی جاودان، کبری حاجی علیزاده، امین رفیعی پور صفحه 123
  پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی انجام شده است. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی علی است. نمونه مورد بررسی 328 نفر پسر دانش آموز پایه اول تا چهارم دبیرستان شهر بندرعباس در سال تحصیلی 94 - 93 می باشند که از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزارهای استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستی ذهنی) PANAS (فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی) WHOQOL (، سیاهه تجدید نظر شده سبک های هویت برزونسکی) ISI6G (، معدل تحصیلی و پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی) ASEBQ (بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی نشان داد که مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علی بین متغیرهای یاد شده از برازش قابل قبولی برخوردار هستند و همه مسیرهای یاد شده در سطح 0001p >/ معنی دار بودند. به طور کلی، نتایج نشانداد که بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت از طریق خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه معن یدار دارد
  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی، سبک هویت، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی
 • محمود شیرازی صفحه 167
  هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی استان سیستا نوبلوچستان بود. روش پژوهش حاضر روش توصیفی و جامعه مورد پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های استان سیستا ن وبلوچستان از یازده شهرستان و بخش های مربوطه به تعداد 36624 نفر بودند. نمونه مورد مطالعه 374 دختر و 378 پسر بود. روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با میزان خطای 5 درصد بدست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس اضطراب امتحان ساراسون استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که 1/ 41 درصد از دانش آموزان دبیرستانی مشکوک به اضطراب امتحان می باشند. شیوع اضطراب امتحان در دختران بیشتر) 5/ 46 (از پسران) 7/ 35 (بود. همچنین میانگین های نمرات اضطراب امتحان در دو گروه دختر و پسر در سطح یک درصد تفاوت معناداری داشت و میانگین نمره اضطراب امتحان دختران بیشتر از پسران بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد همچنین نتایج رگرسیون برای پیش بینی عملکرد تحصیلی نشان داد که اضطراب امتحان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است.
  کلیدواژگان: شیوع، اضطراب امتحان، دان شآموزان دبیرستانی
 • حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی، شهین دخت پاکزاد صفحه 187
  چرا بسیاری از مقالات پژوهشی داخلی در حوزه های علوم انسانی سهم اندکی در بسط و گسترش حوزه ی نظری خود دارند. چه چیزی را فرو م یگذارند و به لحاظ روشی، چه کارهائی را بایستی در پیش گیرند تا از آزمون استاندارد ها و معیارهای متعارف تولید اندیشه، سر بلند بیرون آیند.
  هدف ما در این مقاله آن است که با بررسی چند مقاله به صورت عینی برخی از مشکلات اساسی این مقاله ها را نشان دهیم. روش ما در این جا، نخست انتخاب تصادفی ده مقاله و سپس تقلیل آن به پنج مقاله بوده است. مقاله ها را از حوزه ای انتخاب کردیم که با آن آشنا هستیم)علوم سیاسی(و همه ی آن ها تازه ترین مقاله های منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی هستند.
  یافته های ما در این مقاله نشان می دهد که مهم ترین ایراد و آسیب این مقالات نداشتن سهم افزایشی/ افتراقی در آن با پشتوانه ی عینی و» ادعایی علمی «یا به عبارت دیگر» تز «حوزه است. این مشکل برآمده از این است که مقالات فاقد استدلال های نظری هستند و از این رو، در بهترین حالت وجه ترویجی و مروری دارند. ضمن آنکه در جریان بررسی، به ایرادهای دیگری از آنها اشاره کرده ایم و به صورت مختصر پیشنهادهای اصلاحی کوتاهی نیز افزوده ایم. نتیجه برآمده ازاین بررسی ساده است: مقاله ای نوآورانه، تاثیرگذار و سودمند است که ادعایی نو و رادیکال با پشتوانه ای از فکتها (تز) داشته باشد و مقالات مورد بررسی ما فاقد این ویژگی مهم هستند.
  کلیدواژگان: نگارش مقاله های پژوهشی، نقد مقاله های پژوهشی، علوم سیاسی
|
 • Page 7
  This study aims to investigate the validity, reliability and factor structure of the Bar-On Emotional Quotient Inventory, Youth version. The sample consisted of 298 students)158 boys and 140 girls(, students ranging in age from 12 to 15 years were selected by multi-stage cluster sampling method from secondary schools of the city of Tehran. The results showed that the Cronbach’s Alpha was between 0/80 to 0/92 and Spearman- Brown 0/74 to 0/92. Result of confirmatory factor analysis emphasized that construct of this inventory have goodness of fit and Correlation coefficient between factors and questions supports this model. Overall Bar-On Emotional Quotient Inventory Youth version has acceptable psychometric traits and this inventory is proper instrument for assessment of emotional intelligence in youth people.
  Keywords: Emotional intelligence, Validity, Reliability, Factor Structure
 • Niloofar Esmaeili, Omid Shokri, Jalil Fathabadi, Mahmood Heidari Page 63
  Objective
  The purpose of this study was testing the structural relationships between academic self-efficacy, attributional patterns, coping strategies, achievement emotions and students’ academic procrastination of university students.
  Method
  397 students)172 boys and 225 girls(who chosen by a multiple stage sampling method, answered to the Academic Procrastination Style-Student, the Ways of Coping Strategies, the Academic SelfEfficacy Questionniare, the Attribution Styles Questionnaire and the Achievement Emotion Questionnaire. In this study structural equation modeling method was used in order to test structural relations hypothesized model.
  Results
  Results of testing structural relations among multiple information sources in different patterns showed academic self-efficacy and adaptive coping guidelines and positive achievement emotions had a positive and meaningful relation, but this relation for academic self-efficacy and non-adaptive coping guidelines and academic procrastination was negative and meaningful. The results also showed a positive and meaningful relation between adaptive coping guidelines and positive achievement emotions, and a negative and meaningful one between positive achievement emotions and academic procrastination. The relation between non-adaptive coping guidelines and negative achievement emotions was positive and meaningful, but the relation between negative achievement emotions and academic procrastination was positive and meaningful. Besides, the relation between attributional styles in positive situations and academic procrastination was negative and, the relation between attributional styles in negative situations and academic procrastination was negative and meaningful. Finally, the results showed that 50 to 68 percent of academic procrastination variance was calculated through different informational sources in hypothesized patterns.
  Conclusion
  In sum, the results showed that for prediction of the academic procrastination among university students by self-efficacy theory and attribution theory, constructs such as academic emotions and coping strategies have a critical role.
  Keywords: Academic procrastination, academic self, efficacy, achievement emotions, coping strategies, attributional styles
 • Mahmoud Shirazi Page 167
  The present study aimed to determine the prevalence of test anxiety and its relationship with academic performance of high school students studying in Sistan and Baluchestan. This was a descriptive study. The population of the current study included all male and female high school students)36624 individuals(of Sistan and Baluchestan living in eleven cities and their countryside. The sample contained 374 female and 378 male high school students whom were selected through applying multi-stage cluster sampling method. Sample size determination was conducted using Cochran’s formula with 5% error rate. To collect data, Sarason’s Test Anxiety Scale was used. Findings indicated that 41.1% of high school students were suspected of having test anxiety. The prevalence of test anxiety among female students)46.5%(was higher compared to male students)35.7%(. Moreover, the mean of test anxiety scores, comparing male and female students, was significant at the level of 1%, indicating that female high school students’ mean scores of test anxiety was more than that of male students. The Pearson correlation coefficient showed that there was an inverse significant correlation between test anxiety and academic performance. In addition, the results of regression analysis conducted to predict academic performance indicated that test anxiety was a predictor of academic performance.
  Keywords: Prevalence, Test Anxiety, High School Students