فهرست مطالب

طب جنوب - سال هجدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1394)
 • سال هجدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/25
 • تعداد عناوین: 18
|
 • محمد ارجمندزادگان، سمیه گراوند، اعظم احمدی *، مریم صدرنیا، منیژه کهبازی صفحات 1115-1123
  زمینه
  استرپتومایسین یکی از مهم ترین داروهای موثر جهت درمان بیماری سل می باشد که مقاومت به آن به طور فزاینده ای گزارش می شود. شایع ترین موتاسیون های مرتبط با مقاومت به داروی استرپتومایسین در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در کدون های 43 و 88 &zwjژن rpsL (NC_000962.3) اتفاق می افتد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ژن rpsL در سویه های کلینیکی این باکتری با استفاده از دو آنزیم BsajI و MbooII است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 71 سویه کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استفاده شد. روش مولکولی PCR-RFLP با دو آنزیم BsajI و MboII جهت تعیین موتاسیون در کدون 43 ژن rpsL، به ترتیب در سویه های مقاوم و حساس، طراحی و نتایج به دست آمده با روش توالی یابی و فنوتیپ سویه ها مقایسه گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه از کل سویه های موجود، 25 سویه توسط آنزیم BsajI بررسی شدند که از این تعداد، 64 درصد سویه های مقاوم تشخیص داده شد. 46 سویه نیز توسط آنزیم MboII بررسی و حدود 91 درصد سویه های حساس فاقد موتاسیون تشخیص داده شد. این آنزیم (برخلاف BsajI) برای تشخیص سویه های حساس طراحی شده بود. نتایج توالی یابی انطباق کامل با نتایج PCR-RFLP را نشان داد و وجود جهش در کدون های 43 این ژن را در سویه های مورد مطالعه اثبات نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که روش RFLP با آنزیم های اندونوکلئازی طراحی شده می تواند به عنوان روشی سریع، ساده و دارای حساسیت بالا برای تمایز سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم و حساس به استرپتومایسین مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، استرپتومایسین، PCR، RFLP، BsajI
 • هنا مولاهویزه، هومن اسحق هارونی *، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی صفحات 1124-1131
  زمینه
  نیتریک اکساید (NO) در هیپوکامپ در تنظیم آزاد شدن نوروترانسمیترهایی از قبیل نوراپینفرین نقش دارد. نورمتانفرین متابولیت نوراپی نفرین می باشد که از طریق تاثیر آنزیمCOMT بر نوراپی نفرین تولید می شود. مطالعات نشان داده اند که استرس های مختلف، آزاد شدن نوراپی نفرین و متابولیت های آن را افزایش می دهد. بنابراین در این مطالعه نقش NO در تنظیم آزاد شدن نوراپی نفرین و متابولیزه شدن آن در شرایط استرس و بدون استرس با استفاده از مهار کننده NO (L-NAME) بررسی گردیده است.
  مواد و روش ها
  بدین منظور، 50 سر موش صحرایی بالغ به 10 گروه تقسیم شدند. 5 گروه تحت تاثیر استرس محدود کننده قرار گرفتند و 5 گروه بدون استرس بودند که گروه ها شامل کنترل، سالین و دریافت کننده مقادیر 20، 40 و 80 میلی گرم در هر کیلوگرمL-NAME به صورت داخل صفاقی بودند. سی دقیقه پس از تزریقL-NAME، قسمت هیپوکامپ جدا گردید سپس هموژنایز و سانتریفوژ شد و میزان نورمتانفرین با استفاده از کیت الایزا اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در شرایط بدون استرس میزان نورمتانفرین در گروه دریافت کننده 80 میلی گرم در هر کیلوگرمL-NAME، نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری افزایش یافته است اما در شرایط استرس میزان نورمتانفرین در همه گروه های دریافت کننده L-NAME نسبت به گروه های کنترل و سالین به طور معنی داری کاهش یافته است. مقایسه بین شرایط استرس و بدون استرس نشان داد که استرس به تنهایی باعث افزایش معنی داری در میزان نورمتانفرین گروه های کنترل و سالین شده است.
  نتیجه گیری
  به طور کلی اثر مهار تولید NO بر میزان نورمتانفرین در حضور و غیاب استرس نتایج متفاوتی نشان داد و احتمالا L-NAME، اثرات افزایشی استرس بر میزان نورمتانفرین، از مسیر نیتریک اکساید را ممانعت می کند.
  کلیدواژگان: استرس، موش صحرایی، نورمتانفرین، نیتریک اکساید، هیپوکامپ
 • زهرا طهماسبی فرد *، ماندانا حسن زاد، ناهید نفیسی صفحات 1132-1139
  زمینه
  آپاپتوزیس، مرگ برنامه ریزی شده سلول است که برای تکامل و ترمیم بافت ضروریست. آپاپتوزیس با اتصال fas به fas لیگاند تحریک می شود که نقش مهمی در تنظیم سیستم ایمنی دارد. اطلاعات متناقضی از ارتباط بین پلی مورفیسم 1377 و حساسیت به سرطان وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم 1377 A/G در ژن Fas و سرطان پستان در بیماران ایرانی انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  65 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 57 فرد کنترلی مورد بررسی قرارگرفتند. در این مطالعه از روش PCR-RFLP برای تعیین ژنوتایپ ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری به کمک نرم افزار SPSS ویرایش 19، با آزمون جدول دوبعدی X2 با فاصله اطمینان 99 درصد محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می داد که ژنوتایپ AG 53/1 درصد، GG 27/7 درصد، AA70/7 درصد در میان نمونه های سرطان پستان و ژنوتایپ های AG 26/3 درصد، GG 17/5 درصد، AA 56/1 درصد در میان افراد کنترلی شیوع دارد. همچنین بر اساس تعادل هاردی واینبرگ، فراوانی الل A در بیماران سرطانی 71/5 درصد و فراوانی G 28/5 درصد بود و در افراد کنترلی فراوانی A حدود 3/ 69 درصد و فراوانی G برابر با 30/7 درصد محاسبه شد. از نظر آماری نیز رابطه معنی دار بین دو گروه مشاهده شد (01 /0
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه پلی مورفیسم 1377 G/A ژن Fas با حساسیت ابتلا به سرطان پستان مرتبط بوده و می توان آن را به عنوان فاکتور موثری در کارسینوژنز سرطان پستان زنان در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: Fas 1377 G، A، پلی مورفیسم، سرطان پستان، RFLP، PCR
 • رسول حسین پور، پژواک خاکی *، سهیلا مرادی بیدهندی، مجتبی نوفلی صفحات 1140-1148
  زمینه
  لپتوسپیروزیس نوعی بیماری مشترک بین انسان و دام است، که توسط باکتری لپتوسپیزا اینتروگانس ایجاد می شود. ژن بیان کننده LipL21 یکی از ژن های شناسایی شده در باکتری لپتوسپیرا است که فقط در سویه های بیماری زا وجود دارد. هدف از این تحقیق کلونینگ و آنالیز تعیین توالی ژن کد کننده لیپوپروتئین سطحی LipL21 در 5 سرووار واکسینال باکتری لپتوسپیرا اینتروگانس در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  سرووارهای بیماری زای لپتوسپیرا اینتروگانس در محیط کشت اختصاصیEMJH و 10 درصد سرم خرگوش کشت داده شدند. بعد از استخراج DNA ژنومیک با استفاده از پرایمرهای اختصاصی PCR گذاشته شد و محصول PCR در درون وکتور E.Coli DH5&alpha انتقال داده شد. پلاسمیدهای نوترکیب جهت تعیین توالی ارسال گردید.
  یافته ها
  آنالیز توالی ژن lipL21 در مورد سرووارهای واکسینال داخلی و مقایسه آن ها با دیگر سرووارهای موجود در بانک ژنی نشان داد که 3 سرووار واکسینال سرجوهاردجو، کانی کولا و پومونا دارای 100 درصد تشابه با همدیگر می باشند و سرووار گریپوتیفوزا دارای بیشترین اختلاف با سرووارهای واکسینال می باشد. در کل نتایج نشان داد که این ژن یک ژن بسیار حفاظت شده در سرووارهای واکسینال بومی و سرووارهای موجود در بانک ژنی با درصد تشابه بالای 7/ 95 درصد می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که ژن lipL21 در میان سرووارهای واکسینال بسیار حفاظت شده (4/ 96 درصد< شباهت) می باشد. بنابراین ژن کد کننده پروتئین سطحی LipL21 می تواند به عنوان یک تست سرولوژیک مناسب با ویژگی و حساسیت بالا برای تشخیص درست و به موقع لپتوسپیروزیس در نمونه های کلینیکی و هم در آینده به عنوان کاندیدایی برای واکسن های زیرواحد موثر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروزیس، لپتوسپیرا، ژن lipL21، کلونینگ
 • محمود خاکساری مهابادی *، حسین نجف زاده ورزی، مژگان ثابت صفحات 1149-1163
  زمینه
  فوروسماید به عنوان یک دیورتیک موثر بر قوس هنله می تواند در درمان فشارخون بالا، نارسایی کلیوی یا قلبی و سیروز کبدی که احتباس سدیم قابل توجه است استفاده شود. مشخص شده که استفاده از فوروسماید می تواند موجب ناهنجاری های مادرزادی در انسان و حیوانات شود. نیتروپروساید به عنوان دهنده نیتریک اکساید با اتساع عروق جفت و بهبود خون رسانی به جنین می تواند اختلالات خون رسانی و انقباضی جفت و رحم را کاهش دهد. هدف مطالعه حاضر پیشگیری یا کاهش ناهنجاری های ناشی از فوروسماید در جنین موش صحرایی به وسیله نیتروپروساید سدیم بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 28 سر موش صحرایی آبستن در 4 گروه انجام شد که گروه ها شامل کنترل، فوروسماید، نیتروپروساید سدیم و فوروسماید به همراه نیتروپروساید بود. داروها روز چهاردهم و شانزدهم آبستنی تجویز شد، که فوروسماید با دوز 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی و نیتروپروساید با دوز 5/ 0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی استفاده شد. در روز نوزدهم آبستنی موش ها آسان کشی شدند و پس از استحصال جنین ها، طول و وزن آن ها تعیین شد و با روش رنگ آمیزی آلیزین قرمز- آلیسین آبی رنگ آمیزی شدند. سپس اسکلت جنین های رنگ آمیزی شده با استفاده از دستگاه استریومیکروسکوپ از نظر ناهنجاری ها مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین درصد ناهنجاری های شکاف کام، دنده موج دار و کاهش استخوانی شدن اندام قدامی و خلفی در گروه دریافت کننده فوروسماید به ترتیب 11/11، 88/ 68، 20 درصد بود در حالی که میانگین درصد این ناهنجاری ها در گروه دریافت کننده فوروسماید به همراه نیتروپروساید سدیم به ترتیب 31/ 7، 95/ 21 و 19/ 12 درصد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت که نیتروپروساید سدیم به طور معنی داری وقوع ناهنجاری های ناشی از فوروسماید را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: ناهنجاری، فوروسماید، نیتروپروساید، موش صحرایی، سیستم اسکلتی
 • عبدالرسول انوری پور، لیلا کاظمی زنجانی، عبدالرضا نجفی انارکی، کامران میرزایی* صفحات 1164-1170
  زمینه
  با توجه به روند رو به افزایش بیماری های قلبی عروقی و ایسکمی قلبی و همچنین افزایش شیوع عمل جراحی فیکو در افراد مسن که به صورت سرپایی انجام می شود و بیماران پس از ثبات همودینامیک از بیمارستان مرخص می شوند، هدف از انجام این مطالعه کنترل بهتر همودینامیک در بیماران با ایسکمی قلبی شناخته شده در عمل جراحی فیکو تحت بیهوشی عمومی و پیشگیری از بروز عوارض قلبی عروقی در حین و پس از عمل جراحی در این گروه از بیماران می باشد. در این مطالعه به مقایسه نیتروگلیسرین وریدی و نیتروگلیسرین جلدی در برقراری ثبات همودینامیک در عمل جراحی فبکو با بیهوشی عمومی پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 50 بیمار کاندیدای عمل جراحی فیکو با بیهوشی عمومی در محدوده سنی 70-50 سال با تغییرات نوار قلب قبل از عمل بنفع ایسکمی قلبی به مدت یکسال انجام شد. بیماران حائز شرایط مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند: گروه اول نیتروگلیسرین وریدی پیش از مرحله القا بیهوشی به میزان 25/ 0، 5/ 0 میکروگرم/کیلوگرم/دقیقه شروع و بر اساس تغییرات همودینامیک دوز آن تنظیم شد. بیماران کاندیدای نیتروگلیسرین جلدی 40 دقیقه پیش از القا بیهوشی پچ پوستی به میزان 2 سانتی متر در قدام قفسه سینه گذاشته شد. روش بیهوشی در مراحل القا و نگهدارنده در هر دو گروه یکسان انتخاب گردید. کلیه بیماران با ماسک حنجره ای اداره شدند و تحت مانیتورینگ غیرتهاجمی تغییرات ST-T و آریتمی مورد بررسی قرار گرفتند. قشارخون سیستولیک؛ دیاستولیک؛ متوسط شریانی و ضربان قلب با کمک مانیتورینگ غیر تهاجمی در زمان های مشخص (قبل از القائ بیهوشی- 1 دقیقه و 3 دقیقه پس از القا- پس از تعبیه ماسک حنجره ای- پس از تحریک جراحی – پس از خروج ماسک حنجره ای و 1 ساعت پس از عمل جراحی) در پرسشنامه ثبت گردید. روش فیکو در هر دو گروه از بیماران یکسان بود و از اپی نفرین استفاده نگردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 در سطح معنی دار 05/ 0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه اختلاف معناداری در میانگین سنی، جنس و شاخص های همودینامیک پایه شامل فشار سیستولیک، فشار دیاستولیک، ضربان قلب و فشار متوسط شریانی وجود نداشت. فشار سیستولیک در گروه نیتروگلیسرین وریدی در دقیقه سوم پس از القاء بیهوشی، گذاشتن ماسک حنجره ای و خروج ماسک حنجره ای و یک ساعت پس از عمل جراحی به صورت معناداری کمتر از گروه نیتروگلیسرین جلدی بود. فشار دیاستولیک در گروه نیتروگلیسرین وریدی پس از خروج ماسک حنجره ای به صورت معناداری کمتر از گروه نیتروگلیسرین جلدی بود. ضربان قلب در گروه نیتروگلیرین وریدی در دقیقه سوم پس از القای بیهوشی؛ پس از گذاشتن ماسک حنجره ای و پس از تحریک جراحی بیشتر از گروه نیتروگلیسرین پوستی بود و از نظر آماری نیز معنادار بود.فشار خون متوسط شریانی در دو گروه مورد مطالعه از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نشان داده شد که نیتروگلیسرین جلدی در مقلیسه با نیتروگلیسرین وریدی در بیماران با ایسکمی قلبی شناخته شده در عمل جراحی فیکو با بیهوشی عمومی می تواند ثبات همودینامیک را برقرار نماید. تغییرات همودینامیک حین عمل از قبیل هیپرتانسیون سیستولیک، هیپوتانسیون دیاستولیک و تاکیکاردی مداوم، نمی تواند بیمار ایسکمیک قلبی را در حضور پماد نیتروگلیسرین جلدی متاثر کند.
  کلیدواژگان: نیتروگلیسرین جلدی، نیتروگلیسرین وریدی، بیماری ایسکمی قلبی، عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون، بیهوشی عمومی
 • مریم سنجیده، سیروس نعیمی، مریم مرادی نسب، رویا مرادی، کتایون وحدت* صفحات 1171-1178
  مقدمه
  سیتومگالوویروس شایع ترین علت عفونت های مادرزادی و مهم ترین علت ناشنوایی مادرزادی است که شیوع آن حدود 2-1 درصد از کل تولدها می باشد که بر اساس منطقه ی جغرافیایی، نژاد و شرایط اقتصادی - اجتماعی متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی توزیع عفونت سیتومگالوویروسی در نوزادان بستری در آی سی یو نوزادان در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد.
  مواد و روش ها
  گروه مورد مطالعه 80 نوزاد بستری در آی سی یو نوزادان بودند که نوزادان مورد مطالعه از نظر عفونت سیتومگالوویروسی با روش PCR بر روی ادرار مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 80 نوزاد مورد مطالعه با میانگین سنی 59/ 30-30/ 9 روز، در نوزادان زیر 30 روز تنها یک نوزاد مبتلا به سیتومگالوویروس بود. در سن بالای 30 روز، یازده نوزاد با سیتومگالوویروس مثبت بود که از نظر آماری تفاوت معنی دار با هم داشتند (05/ 0>P). بر اساس یافته های این مطالعه فقط 2/1 درصد از نوزادان با سیتومگالوویروس، از مادر به دنیا می آیند و تقریبا 55 درصد در سنین بالای 1 ماه مبتلا می شوند که به عبارتی از محیط کسب می کنند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع 2/ 1 درصد عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی در بوشهر، که شیوعی مشابه و یا حتی کمی کمتر از بقیه مناطق دنیا دارد، نیاز به استفاده از روش های خاص برای پیشگیری از این بیماری در منطقه ی بوشهر نبوده و پیروی از گایدلاین های منتشر شده کفایت می کند.
  کلیدواژگان: سیتومگالوویروس انسانی، عفونت مادرزادی، آی سی یو نوزادان، PCR
 • محمد محمودی، شعبان علیزاده، اکبر درگلاله، شادی طبیبیان، سمیرا اسماعیلی ری کنده، مرتضی شمسی زاده* صفحات 1179-1185
  زمینه
  شمارش کامل سلول های خونی در آزمایشگاه های بالینی توسط شمارشگرهای خودکاری انجام می شود که بر اساس 3 اصل مقاومت الکتریکی، پراکندگی نور و فلوسیتومتری کار می کنند. عوامل بسیاری ممکن است بر نتایج این دستگاه ها اثر بگذارد. این مطالعه به منظور بررسی اثر برخی عوامل مداخله گر بر نتایج شمارشگرهایی که بر اساس مقاومت الکتریکی کار می کنند انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی (مورد – شاهدی) بر روی 243 نفر با هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی و100 فرد سالم (گروه شاهد) در بیمارستان فاطمه الزهراء گلستان انجام شد. ابتدا سطح قند و تری گلیسیرید افراد توسط آنالیزور بیوشیمی اندازه گیری و سپس شمارش کامل سلول های خونی برای هر فرد انجام شد. در نهایت آنالیز آماری و مقایسه بین گروه مورد مطالعه و گروه شاهد با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد.
  یافته ها
  مقایسه بین گروه مورد مطالعه و گروه شاهد نشان داد که هیپر لیپدمی و هیپرگلیسمی هر دو باعث افزایش MCV شده و همچنین هیپر لیپدمی موجب افزایش HCT، HBو MCHC می شود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بر اساس این مطالعه، عوامل مداخله گر مانند هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی بر نتایج شمارش گرهای سلولی تاثیر می گذارند که باید در آزمایشگاه های بالینی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هیپرلیپدمی، هیپرگلیسمی، شمارشگرهای خودکار، اندکس های خونی
 • جهانگیر کریمیان، محمدحسن انتظاری، ناصح پهلوانی *، بهمن پاپی، حمید رسد، فخرالدین چابکسوار صفحات 1186-1197
  زمینه
  ال-آرژنین اسید آمینه ای نیمه ضروری است که می تواند بر عملکرد ورزشی تاثیرگذار باشد، بنابراین هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر مصرف مکمل ال-آرژنین بر عملکرد ورزشی، ترکیب بدنی و سطح سدیم و پتاسیم خون در مردان ورزشکار می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده ی دوسوکور به صورت موازی بود. افراد مورد بررسی 56 مرد ورزشکار با میانگین سنی 4/ 29±20/ 85 سال بودند که در زمستان سال 1392 در باشگاه های ورزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب شدند. ورزشکاران مکمل ال-آرژنین را با دوز 2 گرم در روز به مدت 45 روز در گروه مداخله و به همان میزان دارونما (مالتودکسترین) را در گروه کنترل دریافت کردند. در ابتدای و انتهای مطالعه میزان عملکرد ورزشی، ترکیب بدنی و سطح سدیم و پتاسیم خون اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در انتهای مطالعه عملکرد ورزشی در گروه دریافت کننده مکمل ال-آرژنین به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل بهبود یافت (35/ 0=P) اما تغییر معنی داری در ترکیب بدنی و سطح سدیم و پتاسیم خون مشاهده نشد (05/ 0>P).
  نتیجه گیری
  مصرف مکمل ال-آرژنین می تواند عملکرد ورزشی را در ورزشکاران نیمه حرفه ای بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: ال، آرژنین، ورزشکاران، عملکرد ورزشی، سدیم و پتاسیم خون، ترکیب بدنی
 • عزیز ژاپونی، مجتبی انوری نژاد *، جلال مردانه صفحات 1198-1207
  مقدمه
  پسودوموناس آئروژینوزا از عوامل اصلی ایجاد کننده عفونت در بیماران سوختگی می باشد که زندگی بسیاری از این بیماران را تهدید می کند. هدف از مطالعه حاضر تشخیص و ردیابی منبع عفونت با استفاده از دو روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (AP-PCR) و الگوی پلاسمیدی می باشد.
  مواد و روش ها
  هفتاد و چهار سویه پسودوموناس از بیماران دچار سوختگی و محیط بیمارستان در بیمارستان قطب الدین شیراز جدا شدند. تیپ بندی ملکولی سویه ها توسط دو روش ذکر شده انجام گردید. سپس ایزوله ها توسط دندروگرام دسته بندی و درصد تشابه آن ها با استفاده از برنامه NTSYS و Photo Capt مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس درصد تشابه 50 درصد و 7/ 64 درصد و 5/ 67 درصد به دست آمده به وسیله دندروگرام، 38 الگوی پلاسمیدی تشخیص داده شد که به ترتیب در خوشه های2، 3 و 5 طبقه بندی گردیدند. دندروگرام محصولات AP-PCR به 47 تیپ مختلف تقسیم بندی شد.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که در طول بستری بیماران سوختگی، تیپ های خاصی از پسودوموناس آئروژینوزا در محیط بخش سوختگی بیمارستان شایع هستند و بیماران را درگیر می کنند. برای کنترل آلودگی زخم های بیمار با گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک، بایستی محیط حمام را پس از شستشوی محل سوختگی بیماران با مواد ضدعفونی کننده قوی گندزدایی کرد.
  کلیدواژگان: پسودوموناس آئروژینوزا، الگوی پلاسمید، منبع عفونت، AP، PCR
 • سولماز سلیمانی، مرتضی یوسف زادی *، سهیلا معین، نرگس امراللهی بیوکی صفحات 1208-1220
  زمینه
  توتیاهای دریایی به شاخه خارپوستان (Echinodermata) از بی مهرگان دریایی تعلق دارند که دارای خواص زیستی متعددی می باشند. التهاب را می توان مجموعه ای از فرایندهای پیچیده دانست که بسیاری از سیستم های بدن از جمله سیستم ایمنی و عصبی را درگیر کرده و باعث ایجاد علائمی مثل درد و ادم می شود. لذا با توجه به فعالیت بالای آنتی اکسیدانی توتیاهای دریایی و نظر به اهمیت بحث سلامت، هدف از مطالعه حاضر، بررسی خواص ضدالتهابی ارگان های مختلف، مایع سلومیک (CF و CL) و رنگدانه پوسته و خار توتیای دریایی E.mathaei می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه آزمایشگاهی، عصاره های بافت های مختلف (خار، پوسته، گناد و فانوس ارسطو) توتیای دریایی با استفاده از سه حلال ان- هگزان، اتیل استات و متانول، براساس افزایش قطبیت جدا گردید. مایع سلومیک با روش بافره و رنگدانه پوسته و خار به کمک HCl از توتیای دریایی استخراج شد. سپس، فعالیت آنتی اکسیدانی (مهار رادیکال آزاد DPPH) و فعالیت ضدالتهابی با آزمون ممانعت از دناچوره شدن پروتئین سرم، صورت پذیرفت.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده، خار متانولی و سلول های آزاد مایع سلومیک دارای بیش ترین میزان مهار رادیکال آزاد DPPH می باشد و فانوس ارسطو اتیل استات و رنگدانه پوسته بیش ترین فعالیت ضدالتهابی را نشان داد. نتایج اختلاف معنی داری در سطح احتمال (P<0.05) را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نیز نشان داد که توتیای دریایی E.mathaei به علت دارا بودن فعالیت بالای آنتی اکسیدانی، دارای خواص ضدالتهابی می باشند.
  کلیدواژگان: فعالیت ضدالتهاب، توتیای دریایی، Echinometra mathaei، خلیج فارس
 • زهره شکیب، آزیتا نوروزی* صفحات 1221-1235
  زمینه
  سلامت روان نقش برجسته ای در رشد و تکامل اجتماعی – روانی دوره های مختلف زندگی به ویژه دوره ی نوجوانی ایفا می کند. اختلالات روانی نوجوانان می تواند با گستره وسیعی از ویژگی های آموزشی و غیرآموزشی در ارتباط باشد. بنابراین هدف از این مطالعه، تعیین عوامل آموزشی و غیرآموزشی موثر بر سلامت روان در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، پژوهشی توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی است که در آن 500 نفر دانش آموز دختر دبیرستان های دولتی شهر بوشهر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای خوشه ای مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسشنامه 3 بخشی شامل بخش مربوط به اطلاعات آموزشی (اضطراب پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی)، بخش مربوط به اطلاعات غیرآموزشی (شامل ویژگی های جمعیت شناختی) و بخش مربوط به سلامت روان برگرفته از پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) جمع آوری گردید. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 و با استفاده از آزمون های آماری مناسب تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر بیانگر این بود که دانش آموزان از سطح سلامت روان متوسطی (11±99/ 50) برخوردار بوده و سلامت روان با انگیزش تحصیلی، اضطراب تسهیل کننده، سال تحصیلی، رشته تحصیلی، علاقه به رشته تحصیلی، تحصیلات مادر، ارزیابی مشاوره درسی و غیر درسی ارتباط داشت. تحصیلات مادر، علاقه به رشته تحصیلی، ارزیابی مشاوره غیر درسی، نمره اضطراب تسهیل کننده، سال تحصیلی و رشته تحصیلی از پیشگویی کننده های سلامت روان دانش آموزان بودند (107/ 0=R2).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه، جهت ارتقاء سطح سلامت روان دانش آموزان، ارائه خدمات مشاوره درسی جهت علاقه مند کردن دانش آموزان به رشته تحصیلی و همچنین مشاوره های غیر درسی جهت کاهش مشکلات و برگزاری کارگاه های آموزش مدیریت استرس گام های مفیدی در این راستاست.
  کلیدواژگان: سلامت روان، عوامل دموگرافیک، اضطراب آزمون، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان
 • زینب قربانی مقدم، شریف شریفی *، علیرضا رئیسی، محمدرضا یزدانخواه فرد، کامران میرزایی، مسعود بحرینی صفحات 1236-1244
  زمینه
  الگوی کینتیک اوره (Urea Kinetic Modeling) و نسبت کسر اوره ((URR)Urea Reduction Ratio) دو شاخص رایج بررسی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی است. میزان دیالیز تجویزی با میزان ناتوانی و مرگ ومیر بیماران مرتبط است. این مطالعه با هدف تعیین میزان کفایت دیالیز صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی است که در آن نمونه خون قبل و بعد از دیالیز 93 نفر بیمار طبق دستورالعمل سال 2006 موسسه ملی کلیه (National Kidney Foundation) گرفته و نیتروژن اوره خون (Blood Urea Nitrogen) آن اندازه گیری شده است. کفایت دیالیز با استفاده از فرمول محاسبه kt/v دوگیرداس II و شاخص نسبت کسر اوره بررسی شده است. داده های پژوهش با نرم افزار SPSS ویرایش 19 و با استفاده از آمار توصیفی همچون فراوانی، میانگین و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  در 1 /59 بیماران شاخص kt/v بیش از 20/ 1 و در 8/ 53 بیماران نسبت کسر اوره بیشتر از65 درصد بود. میانگین شاخص kt/v، 1.35±0.53 و میانگین نسبت کسر اوره، 48/ 12±15/ 66 بود. حداقل و حداکثر شاخص kt/v به ترتیب 20/0 و 02/4 و همچنین حداقل و حداکثر نسبت کسر اوره50/ 11 و10/ 95 بود.
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن هر دو شاخص kt/v و نسبت کسر اوره، کفایت دیالیز در حداقل 40 درصد بیماران نامطلوب بود که این امر نیاز به بررسی و اصلاح دارد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، کفایت دیالیز، مدل کینتیک اوره، نسبت کسر اوره
 • عبدالرسول خسروی، خدیجه احمدزاده* صفحات 1245-1253
  زمینه
  سواد سلامت ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم گیری های مناسب بهداشتی است. سواد سلامت علمکردی در طول رویارویی بیمار با ارائه دهندگان خدمات سلامت نقش مهمی بازی می کند و سطح کارآمدی ارتباط افراد با اهداف نظام مراقبت بهداشتی را تعیین می کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سطح سواد سلامت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر بوشهر و شناسایی عوامل موثر بر آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی پیمایشی، در مجموع 250 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس و بیمارستان سلمان فارسی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون هنجاریابی شده سواد سلامت عملکردی بزرگسالان به دست آمد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و آزمون های آماری تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد سواد سلامت بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان ها با میانگین 2/ 69 در سطح مرزی قرار دارد. سطح سواد سلامت با سن، جنس و سطح تحصیلات رابطه معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد سطح سواد سلامت بیماران موردنظر در سطح مرزی و ناکافی قرار دارد. ناکافی بودن سواد سلامت باعث می شود تا پیام های بهداشتی به طور درست به بیماران انتقال داده نشود. در نتیجه ضروری است که پرسنل بیمارستان از روش های درست انتقال اطلاعات استفاده نمایند. به طور کلی تهیه منابع آموزشی ساده و قابل فهم برای بیماران از جمله راه های افزایش سطح سواد سلامت است.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، بیماران، سواد سلامت عملکردی بزرگسالان، بوشهر
 • طاهره نصرت زهی، سیمین لسان *، محمدعلی اوصیاء صفحات 1254-1261
  زمینه
  بوی بد دهان به عنوان یک بوی ناخوشایند در دهان شناخته می شود.87 درصد موارد هالیتوزیس منشا داخل دهانی دارند و به صورت یک مشکل پزشکی – اجتماعی افراد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است.هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر در ایجاد بوی بد دهان در افراد مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی زاهدان بود.
  مواد و روش ها
  320 نفر از افراد مراجعه کننده که هالیتوزیس یا هالیتوفوبیا داشتند جهت انجام این تحقیق انتخاب شدند. افراد منتخب از خوردن، نوشیدن، سیگارکشیدن و جویدن آدامس در حدود 24 ساعت قبل از انجام نمونه گیری منع شدند، و نیز تذکر داده شد که در روز معاینه از مسواک، نخ دندان و دهان شویه های تجاری استفاده نکنند.در خصوص وضعیت لثه از ایندکس پریودونتال استفاده شد، از نظر استعمال دخانیات به دو گروه مصرف کننده و غیرمصرف کننده تقسیم شدند، بررسی پوسیدگی و ترمیم های نامناسب از طریق معاینه کلینیکی و رادیوگرافی بایت وینگ انجام گرفت و بیماران مورد معاینه با وجود هر گونه پروتز یا عدم آن در جدول مربوطه ثبت شد. کرودینگ دندان ها نیز مد نظر قرار گرفت. جهت بررسی بوی بد دهان از روش ارگانولپتیک استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق عواملی چون پوسیدگی دندان ها (72 درصد)، بیماری های پریودنتال (5/ 47 درصد)، پوشش سطحی زبان (5 /17 درصد) وجود دندان مصنوعی (75/ 13 درصد)و گیر غذایی موثرترین عوامل شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  تشخیص و درمان بوی بد دهان به طور اولیه به عهده دندانپزشکان است.مهم است که دندانپزشک رویکردی صحیح از این بیماری داشته باشد و درمان درستی ارائه دهد.
  کلیدواژگان: هالیتوزیس، اختلالات دهانی، ترکیبات فرار سولفوری، میکروب های بی هوازی
 • مرادعلی فولادوند، سلیمان خرمی، بهروز نعیمی* صفحات 1262-1269
  زمینه
  لیشمانیوز بیماری انگلی منتقله از طریق گونه هایی از پشه خاکی به نام فلبوتوموس می باشد و از اکثر نقاط جهان گزارش می شود. تخمین زده می شود که شیوع جهانی آن حدود 12 میلیون نفر و بروز سالیانه آن 500 هزار نفر باشد. داروهای مورد استفاده در درمان این بیماری عمدتا کم اثر، سمی و دارای عوارض جانبی زیاد می باشند. بر اساس نتایج برخی مطالعات عصاره درخت چای (Melaleuca alternifolia) که مایعی زرد رنگ و با بوی تند می باشد دارای اثرات ضد میکراگانیسمی از جمله ضد باکتریائی و ضدقارچی است، لذا ما در این مطالعه اثر ضد لیشمانیائی آن مورد بررسی قرار دادیم.
  مواد و روش ها
  روغن درخت چای از شرکت داروسازی دکتر جهانگیری خریداری و غلظت های مختلف آن (میلی لیتر/میلی گرم 100.200.400.800) در حلال TSB به حجم 1 میلی لیتر در لوله آزمایش تهیه گردید، سپس به هر لوله 9 میلی لیتر محیط کشتRPMI-1640 و تعداد 106×1 پروماستیگوت زنده نیز اضافه گردید به طوری که حجم نهایی به 10 میلی لیتر رسید، این لوله ها به مدت 72 ساعت در دمای 23 درجه انکوبه شده و تعداد انگل ها در هر لوله تا 6 ساعت اول هر یک ساعت یکبار و بعد از آن هر 24 ساعت یکبار با لام نئوبار شمارش گردیدند.
  یافته ها
  دوز کشنده روغن درخت چای با 50 درصد کشندگی برای پروماستیگوت های لیشمانیا (IC50) معادل میلی لیتر/میلی گرم337 بود در حالی که غلظت میلی لیتر/میلی گرم 800 از این عصاره توانست موجب مرگ 95 درصد از انگل ها در مدت 24 ساعت انکوباسیون شود و غلظت های پایین تر آن فعالیت ضد لیشمانیائی وابسته به دوز نشان دادند. گلوکانتیم به عنوان داروی کنترل مثبت غلظت میلی لیتر/ میلی گرم 300 موجب مرگ تمام پروماستیگوت ها گردید در حالی که تعداد پروماستیگوت در لوله های کنترل منفی در طول مدت انکوباسیون افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  اثر ضد لیشمانیائی عصاره روغن درخت چای با50IC معادل میلی لیتر/میلی گرم 800 و 95 درصد کشندگی با غلظت میلی لیتر/میلی گرم 800 امیدوارکننده است و آنالیز مواد تشکیل دهنده و ارزیابی اثر ضد لیشمانیائی آن به خصوص در حیوان آزمایشگاهی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: لیشمانیا ماژور، روغن درخت چای، پروماستیگوت، alternifolia Melaleuca
 • غلامحسین محبی، ایرج نبی پور، سیده سمیرا ارشدی صفحات 1270-1286
  بریوزوان ها عموما تحت عنوان «حیوانات خزه ای»، جانداران دریایی هستند که به طور معمول، آبزی، تغذیه کننده از راه فیلتر، بدون پایه و به صورت کلونی می باشند. با وجودی که، آن ها یک منبع غنی از متابولیت های ثانویه فعال زیستی جدید هستند، اما مطالعات بر روی متابولیت ثانویه آن ها محدود بوده است. اگر چه بیش از 8000 گونه از آن ها شناخته شده است، لکن کمترین تعداد ترکیبات جدید از شاخه بریوزواها جدا شده اند. علاوه بر این، در حال حاضر هیچ چیز در مورد منشاء ترکیبات فعال زیستی جدا شده بریوزوان ها شناخته شده نیستند. معروف ترین ترکیبات به دست آمده از این موجودات لاکتون های ماکرولیدی بریوستاتین هستند. آن ها تعدیل کننده های قوی از پروتئین کیناز C هستند. ترکیبات شگفت انگیزی چون فلوسترامین ها، هینکدنتین، کانولوتامین ها، کورامیدها، چاتلین ها، چارتلامیدها، کونولوتامین ها، کونولوتامیدین ها، یوتیرودیون، آماتاسپیرامید، لوتامیدها، ولوتامیدها، تامبجامین ها، فیدولوپین ها و ده ها ترکیب دیگر، با خواص بیولوژیکی مختلف به دست آمده اند. مطالعات بسیار محدودی روی این گنجینه های عمق دریا انجام شده است و ضرورت می یابد که برای دسترسی به متابولیت های ثانویه، مطالعات بیشتری بر روی آن ها انجام شود.
  کلیدواژگان: بریوزوان، بریوستاتین، فلوسترامین، متابولیت های ثانویه
 • ایرج نبی پور، مجید اسدی صفحه 1287
  بیماری دیابت یک بیماری متابولیک مزمن و شایعی است که حداقل صد میلیون نفر در جهان به آن مبتلا می باشند، اما شیوع بیماری در نقاط مختلف یکسان نمی باشد. در کشور ما بیش از دو میلیون نفر به این بیماری مبتلا می باشند. پیشرفت امکانات تشخیصی و درمانی در بیماران دیابتی با افزایش میزان بقا بیماران، بر میزان شیوع عوارض قلبی دو برابر، بیماریهای کلیوی 17 برابر، بیماریهای چشمی 25 برابر و کانگرن اندام ها 50 برابر افراد عادی ذکر گردیده است. طبق مطالعه ای که در آمریکا در سال 1999 منتشر شد، میزان بقای عمر قابل انتظار برای بیماران دیابتی 15-10 سال پایین‎تر از جمعیت عمومی می باشد(1). با توجه به اینکه عوارض دیابت در اکثر موارد در سالهای فعال زندگی، فرد را مبتلا می کند، لذا عواقب اجتماعی- اقتصادی فراوانی بدنبال دارد. روشن است که تشخیص و کنترل بیماری و عوارض حاد و مزمن آن، نیازمند صرفه هزینه های قابل توجهی از طرف بیماران و سیستم بهداشتی- درمانی جامعه می باشد. طبق محاسباتی که در سالهای اخیر در این زمینه در کشور ما صورت گرفته است و با توجه به افزایش سرسام آور این هزینه ها، روش های مختلفی برای کاهش هزینه های اقتصادی دیابت در جوامع مختلف جهان ارائه شده است. ما در این مقاله، مروری اجمالی بر این مطالعات داریم.
|
 • Mohammad Arjomandzadegan, Somaeah Geravand, Azam Ahmadi *, Maryam Sadrnia, Manezheh Kahbazi Pages 1115-1123
  Background
  Streptomycin is one of the most efficient treatments of tuberculosis that increasingly reported its drug resistance. The most common mutations associated with drug resistance to streptomycin of Mycobacterium Tuberculosis، causes tuberculosis، and occurs at codons 43 and 88 of rpsL gene. The purpose of this study is study of alterations in rpsL gene with two restriction enzymes BsajI and MbooII related to drug resistant to streptomycin in clinical isolates of mycobacterium tuberculosis.
  Materials And Methods
  This study was performed using 71 clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis. Molecular PCR-RFLP methods were designed with two enzymes BsajI and MbooII for mutation analysis at codon 43 of rpsL، in resistant and susceptible strains، respectively. Finally، the results were compared with sequencing and phenotype strains.
  Results
  25 subjects were studied with enzyme BsajI. This enzyme is capable of detection 64 percent of resistant and all sensitive strains. 46 strains were examined by enzyme MboII. This enzyme detected almost 91 percent of sensitive strains. MboII is selected for detection of sensitive strains (unlike BsajI). Results of sequencing rpsL genes in investigated strains، showed fully consistent with the results of PCR-RFLP and proved mutation in codon of 43 of thin genes in studied strains.
  Conclusion
  The results showed that the PCR-RFLP with designed restriction enzymes can be used as a rapid، simple assay، and has high sensitivity for differentiation of Mycobacterium tuberculosis strains that are resistance to Streptomycin.
  Keywords: Drug resistance, Streptomycin, PCR, RFLP, BsajI
 • Hana Molahoveizeh, Homan Eshagh Harooni*, Hosean Najafzadeh Varzi, Ahmad Ali Moazedi Pages 1124-1131
  Background
  Nitric oxide (NO) has a role in the regulation of neurotransmitters release such as norepinephrine, in the hippocampus.Normetanephrine (NMN) is a metabolite of norepinephrine created by action of catechol-O-methyl transferase (COMT) on norepinephrine. Several studies have shown that various stresses increased release of norepinephrine and its metabolites. Therefore in the present study, the role of Nitric oxide in regulation of norepinephrine release and its metabolism was investigated by administration of L-NAME (NO synthase inhibitor) in stressed and non-stressed rats.
  Materials And Methods
  For this purpose, 50 adult rats were divided into 10 groups, of which 5 groups were exposed to restraint stress while another 5 groups were without stress. These two set of groups included intact, saline and L-NAME (20, 40, 80 mg/kg). Thirty minutes after intraperituneal injection of L-NAME, brains removed, the hippocampus dissected, weighed, homogenized and centrifuged then amount of NMN measured by ELISA kit.
  Results
  The results showed that in non-stressed condition amount of NMN were significantly increased in group that received L-NAME (80 mg/kg) in comparison with other groups but in stress condition, amount of NMN was significantly decreased in groups that received L-NAME (20,40,80 mg/kg), in comparison with control and saline groups. Comparison between stress and non-stressed groups showed that stress alone cause an increase in amount of NMN in control and saline groups.
  Conclusion
  In conclusion, NO synthesis inhibition produced opposite responses with respect to NMN amount in the presence or absence of stress, and probably L-NAME preventing the effect of stress on increasing NMN levels mediated by nitrergic pathway.
  Keywords: Hippocampus, Nitric oxide, Normetanephrine, rat, Stress
 • Zahra Tahmasbi Fard *, Mandana Hasanzad, Nahid Nafisi Pages 1132-1139
  Background
  Apoptosis or programmed cell death is essential for developing and tissue repair. Apoptosis stimulates by binding fas to fas ligand that plays an important role in regulation of the immune system. There are Conflicting data on the association between 1377 polymorphisms and susceptibility to cancer. This study has been conducted to investigation the relationship between polymorphism 1377 A / G in the Fas gene and breast cancer of Iranian patients.
  Materials And Methods
  65 patients with breast cancer and 57 control subjects were studied. In this study, PCR-RFLP method was used to determine genotypes. Statistical analysis software SPSS 19, by two-dimensional tables X2 test with 99% confidence intervals were calculated.
  Results
  The results were showed that the genotype AA 70.7%, GG 27.7%, AG 1.53% of breast carcinoma samples and genotypes AA 56.1%, GG 17.5%, AG 26.3% prevalence among the controls. Also according to Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of allele A in cancer patients was 71.5% and the frequency of G was 28.5% and the frequency of allele A in control subjects was 69.3% and for allele G 30.7% was calculated. Statistically significant relationship was observed between the two groups. (P-Value ˃0.01)
  Conclusion
  According to the findings of this study, polymorphism 1377 G / A in Fas gene were associated with susceptibility to breast cancer, and it can be considered as a factor in breast carcinogenesis.
  Keywords: Fas 1377 G, A, polymorphism, breast cancer, RFLP, PCR
 • Rasoul Hoseinpur, Pezhvak Khaki *, Soheila Moradi Bidhendi, Mojtaba Noofeli Pages 1140-1148
  Background
  Leptospirosis is a zoonotic disease in humans and animals, caused by the bacterium Leptospira interrogans. Gene expressing LipL21 is one of the genes identified in the bacterium, existing only in the pathogenic strains. The aim of this study was to cloning and analyzing the sequence of the gene encoding surface lipoprotein, LipL21, in five vaccinal leptospira serovars in Iran.
  Material And Methods
  Pathogenic Leptospira interrogans serovars were cultured in EMJH medium with 10% rabbit serum. After genomic DNA extraction, PCR with specific primers was employed and the resulting product inserted in a vector then transferred into E. Coli DH5&alpha. The recombinant plasmids were finally sent for sequencing.
  Results
  The analysis of gene lipL21 in domestic vaccinal serovars and comparison of them with other serovars in the GenBank database revealed that three vaccinal serovars serjo hardjo, canicola and pomona had 100% similarity with each other and grippotyphosa serovar had the highest difference with the vaccinal serovars. In general, the results showed that this gene is a highly conserved gene in the domestic vaccinal serovars and serovars in the GenBank database with more than 95.7 percent similarity.
  Conclusion
  These results showed that the gene, lipL21, is highly conserved in the vaccinal serovars (similarities > 96.4 %). Therefore, the gene encoding surface protein LipL21 can serve as a useful serologic test with high specificity and sensitivity for diagnosis of leptospirosis in clinical samples and in future as an effective subunit vaccine candidate to be used.
  Keywords: Leptospirosis, Leptospira Spp., lipL21 gene, cloning
 • Mahmood Khaksary Mahabady*, Hosean Najafzadeh Varzi, Mozhgan Sabet Pages 1149-1163
  Background
  Furosemide as a loop diuretic can use in treatment of hypertension, renal or heart failures and cirrhosis, when sodium retention is significant. It is known that use of furosemide can be lead congenital abnormalities in humans and animals. Nitroprusside as a NO donor can decrease blood supply complications and constriction of placenta and uterus via vasodilation and improvment blood supply. The aim of this study was preventation or decrease of teratogenicity form furosemide in rat fetuses by sodium nitroprusside.
  Materials And Methods
  This study was performed on 28 pregnant rats that were divided into four groups, the groups consist control, furosemide, sodium nitroprusside and furosemide plus sodium nitroprusside. Drugs were administrated on 14th and 16th day of gestation. Test groups received furosemide (200mg/kg) orally, and nitroprusside (0.5 mg/kg) intraperitoneally. The rats were euthanized and fetuses were collected at 19th day of gestation, after weight and length determination, they stained by Alizarin red- Alician blue method. Then the skeletal system of the stained fetuses was investigated by stereomicroscope for teratogenicity effects.
  Results
  The results showed the cleft palate, wavy ribs and decreased ossification mean incidence in forelimbs and hindlimbs were 11.11%, 68.88% and 20% in the fetuses of the rats received furosemide, where as it decreased to 7.31%, 21.95% and 12.19% in group which received furosemide plus nitroprusside, respectively.
  Conclusion
  It is concluded that sodium nitroprusside can significantly decrease teratogenicity induced by furosemide.
  Keywords: Teratogenicity, Furosemide, Nitroprusside, Rat, Skeletal system
 • Abdolrasool Anvaripour, Lila Kazemi Zanjani, Abdolreza Najafi Anaraki, Kamran Mirzaei* Pages 1164-1170
  Background
  In order to provide better hemodynamic control in patients with known ischemic heart disase in phacoemulsification surgery under general anesthesia. In this study we compared Cutaneous Nitroglycerin and Intravenous Nitroglycerin on hemodynamic stability in this procedure under general anesthesia.
  Material And Methods
  In this randomized, prospective clinical trial study, 50 patients with 50- 70 years old candidate for phacoemulsification surgery under general anesthesiadivided two groups: 25 patients in control group received intravenous nitroglycerin and 25 ones in case group received cutaneous nitroglycerin. For the intravenous nitroglycerin patients group, before induction of anesthesia, 0.25–0.5 mcg/kg/min intravenous nitroglycerin started and the dose was adjusted according to the hemodynamic changes. All patients underwent cardiac monitoring for arrhythmia detection and S-T segment and T changes during anesthesia by NIBP and ECG monitoringwith a specified time (before induction of anesthesia 1 and 3 minutes after induction after the placement of laryngeal mask after the incision of surgery and after removal of the mask) were recorded.A nitroglycerin skin patch (ointment 2%) of up to 2 cm was applied in the anterior chest wall 40 minutes before the induction of anesthesia.All patients operated with same method in phacoemulsification surgery without epinephrine solution.A statistical analysis was performed with SPSS software (version 16).A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  There were no difference between groups in Mean age and sex, baseline hemodynamic values including: systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate, and mean arterial pressure.The systolic blood pressure in the intravenous nitroglycerin group in the third minute after induction of anesthesia, insertion of laryngeal mask, and removal of the mask and one hour after surgery was lower than that of the nitroglycerin skin group this difference was statistically significant.Diastolic blood pressure in the intravenous nitroglycerin group was lower than other groups after removal of the laryngeal mask than that of the nitroglycerin skin group this difference was statistically significant.Heart rates in the intravenous nitroglycerin group at the third minute after induction of anesthesia, insertion of the laryngeal mask, and stimulation surgery were higher than in those of the nitroglycerin skin groups this difference was statistically significant.No statistical significances were discovered in mean arterial blood pressure in both groups. A statistical analysis was performed with SPSS software (version 16).A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Conclusion
  In this study our findings demonstrate that the nitroglycerin skin patch in patients with known ischemic heart disease undergoing phacoemulsification surgery under general anesthesia induces hemodynamic stability. Intraoperative events such as systolic hypertension, diastolic hypotension, and persistent tachycardia does not affect known ischemic patients with cutaneous nitroglycerin.
  Keywords: Cutaneous Nitroglycerin, Intravenous Nitroglycerin, Ischemic Heart disease, Phacoemulsification surgery, General Anesthesia
 • Maryam Sanjideh, Sirous Naeimi, Maryam Morady Nasab, Roya Moradi, Katayon Vahdat* Pages 1171-1178
  Background
  Cytomegalovirus is the most prevalent cause of congenital infections and the most important cause of congenital deafness. Which it's spread is about 0.64% of all birth which differ based on geolocation, race and socioeconomically situations. This proposal accomplished in the end of July until middle of February 2014 with the goal of studying Cytomegalovirus infection distribution among newborns who are hospitalized in Bushehr Shohadaye Khalij Fars hospital NICU.
  Material and Method
  80 urine samples were collected between July until February 2014 in NICU of Bushehr Khalij Fars hospitalized neonates. Samples were tested by PCR method on urine samples to find if they are infected by cytomegalovirus.
  Results
  Mean age of neonates was 30.59±9.30 days. Only one newborn under 30 days had Cytomegalovirus and 11 cases older than 30 days had positive reaction. The relation between age and CMV seropositivity was statistically valid (p<0.05).this means only 1.2% of newborns are CMV and 55% are older than 1 month.
  Conclusion
  The pattern of CMV seropositivity shows that most infections may be acquired from environment. According to low prevalence of congenital CMV infection, there is no need to introduce preventive methods and following present guidelines is enough.
  Keywords: Human Cytomegalovirus, Congenital infection, Neonatal ICU, PCR
 • Mohammad Mahmoudi, Shaban Alizadeh, Akbar Dorgalaleh, Shadi Tabibian, Samira Esmaeili Reykandeh, Morteza Shamsizadeh* Pages 1179-1185
  Background
  Cell Blood Count (CBC) are performed with automatic analysers in laboratories.It works based on three principles electrical impedance, scatter light and flowcytometry. Many factors might affect results by these machines. This study was performed to assay the effect of some confounders on the results of analysers that work based on electrical resistance.
  Material And Method
  This analytical study (case- control) was conducted on 243 persons with hyperglycemia and hyperlipidemia and 100 healthy persosn (control group) in Fateme Zahra Hospital in North of Iran, Golestan. First, Blood glucose and triglyceride were measured with biochemical analyser and CBC was performed for each person. Finally, Statistical analysis and comparison between two groups were performed with SPSS software.Resuts: Comparison between case and control group was shown that both hyperlipidemia and hyperglycemia cause increase in Mean Cell Volume (MCV) and also hyperlipidemia can cause increase in Mean Cell Hemoglobin Concentration (MCHC), Hemoglobin and Hematocrit (Hct) with (P<0.05)
  Conclusion
  According to this study, confounding factors such as hyperglycemia and hyperlipidemia can affect the results of analysers that work based on electrical impedance and it should be considered in laboratories.
  Keywords: hyperlipidemia, hyperglycemia, automatic analyser, Hematologic indices
 • Jahanger Karimian, Mohammadhosean Entezari, Naseh Pahlavani*, Bahman Papi, Hamid Rasad, Fakhrodin Chaboksavar Pages 1186-1197
  Background
  L- Arginine is a semi-essential amino acid that can affect athletic performance. Thus the purpose of this study was to evaluate the effect of L- arginine supplementation on athletic performance, body composition and serum sodium and potassium levels in male athletes.
  Materials And Methods
  This study was a randomized double-blind controlled clinical trial. Participants, 56 male athletes with an average age of 20.85±4.29 years were selected in Isfahan University of Medical Science clubs in the winter of 2014. Athletes received l- arginine supplementation with a dose of 2 g daily for 45 days in the intervention group and the same amount of placebo (maltodextrin) in the control group received. At the beginning and end of the study, the level of athletic performance, body composition and serum sodium and potassium levels were measured and data were analysis with using SPSS software version 19.
  Results
  At the end of the study athletic performance in the group receiving supplements of L - arginine significantly improved compared to the control group (P=0.035). However, no significant changes in body composition and serum sodium and potassium levels were observed (P>0.05).
  Conclusion
  Supplementation of L - arginine can improve athletic performance in semi-professional athletes.
  Keywords: L, arginine, athletes, sports performance, serum sodium, potassium, body composition
 • Aziz Japoni, Mojtaba Anvarinejad*, Jalal Mardaneh Pages 1198-1207
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is one of the main etiological agents in burn infections which could be life threatening for the infected patients. The aim of the present study was to identify and track source of infections using two molecular typing methods.
  Materials And Methods
  Seventy-four strains of P. aeruginosa were isolated from burn patients and hospital environment in Ghotbadden Burn Hospital, Shiraz, Iran. Isolates were typed by arbitrary primed-polymerase chain reaction (AP-PCR) and plasmid profiling. Similarity and clustering of the strains was assessed using NTSYS-PC software and photo Capt Mw program.
  Results
  Thirty eight plasmid profiles were obtained and classified them into: 2, 3and 5 clusters, based on 50%, 64.7% and 67.5% similarity on the plotted dendrogram, respectively. Drawn dendrogarm categorized AP-PCR products to 47 different types.
  Conclusion
  Based on these results, a limited number of P. aeruginosa types are predominant in the hospitals which infect the burn patients. To control of the infections in patients with antibiotics, resistant isolates, strong disinfection of patients’ bathroom after scrubbing of patients wounds, should be implemented.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Plasmid typing, Source of infections, AP, PCR
 • Solmaz Soleimani, Morteza Yousefzadi*, Sohila Moein, Narges Amrollahi Bioki Pages 1208-1220
  Background
  sea urchins belonging to phylum echinoderms of marine invertebrates them found to possess excellent. Inflammation can be considered a set of complex processes that many body systems including the immune and nervous system are involved. The aim of the present research was undertaken to study the anti- inflammatory activity of different extracts, coelomic fluid and pigments shells and spines of sea urchin of Echinodermata mathaei.
  Material And Method
  Isolation of different tissues extracts (spine, shell, gonad and aristotol lantern) sea urchin by three solvents (n- hexan, ethyl acetate, methanol). Isolation coelomic fluid by buffered mode and pigments shell and spine by HCl of sea urchin evaluation antioxidant (DPPH radical scavenging) and anti- inflammatory activity investigated through inhibition albumin serum denaturation.Resuts: According to the results of the study, the spine- methanoli and coelomic fluid (CF) had the highest activity in the DPPH radical scavenging and aristotol lantern- ethyl acetate and pigment shell highest activity in the anti- inflammatory methods. Significant differences were observed at P<0.05.
  Conclusion
  The result of this research indicated that sea urchin of E.mathaei due to the high antioxidant activity, have anti- inflammatory activities too.
  Keywords: Anti, inflammatory activity, sea urchin, Echinodermata mathaei, Persian Gulf
 • Zohreh Shakib, Azita Noroozi* Pages 1221-1235
  Background
  The mental health has a prominent role in psychosocial development in different periods of life, especially during adolescence. Mental disorders in adolescents can be related to different educational and non-educational factors. Therefore the aim of this study was to identify the educational and noneducational factors affecting the mental health of femal high school students in Bushehr.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 500 high school femal students evaluated with using multi-stage cluster random sampling. Information was collected by questionnaire with three-part including educational factors (suchas anxiety academic and educational motivation), non educational factors (suchas demographic characteristics) and quality of life (SF-36) part. The data were analyzed with SPSS software by using appropriate statistical tests.
  Results
  In this study the mental health level was moderate (50.99±11), and mental health was associated with educational motivation, facilitator anxiety, the school years, educational branch, interest to educational branch, mother education, evaluation of educational counseling, and evaluation of non educational counseling. Maternal education, interest to educational branch, the evaluation of noneducational counseling, facilitating stress, the school year, and educational branch were predictors of mental health (R2= 0.107).
  Conclusion
  According to the results, providing educational consulting for increasing interest to educational branch, also non educational consulting for reducing problems and designing stress management workshop are necessary to improve student's mental health.
  Keywords: Mental health, Demographic factors, Test anxiety, Education motivation, Students
 • Zinab Gghorbane Moghaddam, Sharif Sharifi *, Alireza Raeese, Mohammadreza Yazdankhah Fard, Kamran Mirzaee, Masoud Bahraine Pages 1236-1244
  Background
  In daily clinical practice two useful tools for calculation of hemodialysis adequacy are Urea Kinetic Modeling and Urea Reduction Ratio (URR). The amount of dialysis that a patient receives can impact morbidity and mortality. The main goal of this research is investigating of dialysis adequacy in patients undergoing dialysis in hemodialysis ward.
  Material And Methods
  This descriptive study was performed on 93 patients admitted in hemodialysis ward.Pre- and post-dialysis blood samples for measurement of BUN levels were obtained according to 2006 National Kidney Foundation guidelines.kt/v Daugirdas formula and URR were used to assess the adequacy of hemodialysis. Data was analyzed by parametric and non parametric tests using the spss version 19 software.
  Results
  The results of the study show that 59.1 % patients were kt/v &rsaquo1.2 and 53.8% of them were URR&rsaquo 65%. The mean of kt/v and URR were 1.35±0.53 and 66.15%±12.48 respectively. The minimum and maximum kt/v indices were 0.20 and 4.02 and The minimum and maximum URR were 11.50% and 95.10% respectively.
  Conclusion
  according to the dialysis adequacy indices (kt/v and URR) more than 40% of patients admitted to this Hemodialysis ward received inadequate hemodialysis services that need more supervision and follow up.
  Keywords: Hemodialysis, Dialysis adequacy, kt, v, URR
 • Abdolrasool Khosravi, Khadejeh Ahmadzadeh* Pages 1245-1253
  Background
  Health literacy is defined as the degree of Individual's capacity to obtain, process, and understand basic health information and services needed to make appropriate health decisions. Functional health literacy is critically important during the typical patient–provider encounter According to this, current research aimed to investigate the level of the health literacy of patients referred to Bushehr’s hospital (Iran) and recognizing its effective factors.
  Material And Methods
  In this descriptive survey, 250 patients refers to Bushehr’s hospital (Iran) were selected as a sample study. Health literacy was measured by Normalized Test of Functional Health Literacy in Adults. Data were analyzed using SPSS and Independent t-tests, One Way ANOVA and Pearson correlation at a significant level (p.value>0.05).
  Results
  The findings showed that the level of the health literacy of these patients was in marginal level (69.2). Health literacy was associated by sexuality, age and education.
  Conclusion
  Generally, this research shows that the health literacy level is not adequate among patients. This result determines it is important to that notice health literacy and trying to improve it. Providing easy and readable educational resources for patients, educational classes for them and so on are some ways to improve health literacy.
  Keywords: Health Literacy, Patient, Functional Health Literacy, Bushehr
 • Tahereh Nosratzehi, Simean Lesan *, Mohammadali Ousia Pages 1254-1261
  Background
  Halitosis is defined as unpleasant odor from the mouth. In %87 of cases the cause of halitosis are located in the oral cavity. It is a medico-social problem that affect a many number of people. purpose of this study was to determine factors involved in halitosis patients were referred to the dental clinic Zahedan.
  Materials And Methods
  320 people were attending the halitosis or halitophobia for this survey were selected. Selected individuals from eating, drinking, smoking, chewing gum, about 24 hours before sampling was forbidden, and also noted that on examination of brushing, flossing and mouthwash brands do not use. Regarding gingival index periodontal used, in terms of smoking were divided into two groups, consumer and non- consumer - reviews decay and bad restorations through clinical examination and bitewing radiography was performed and the diagnosis of patients with the prosthesis or any the corresponding table were recorded. Crowding teeth were considered. Organoleptic method was used to check for bad breath.
  Results
  The findings of factors such as tooth decay (72%), periodontal disease (47.5%), tounge coating (17.5%) are artificial teeth (13.75%) and food impaction, were signficantly related with halitosis.
  Conclusion
  diagnosis and treatment of halitosis are pramily the responsibility of dentists. It is important for the dentist to have a proper understanding of halitosis and provide correct treatment.
  Keywords: Halitosis, Oral disorders, Volatile Sulfur Component, Anaerobic microbes
 • Moradali Fouladvand, Soliman Khorami, Behrooz Naeimi* Pages 1262-1269
  Background
  Leishmania is a trypanosomatid protozoan which is transmitted by the female Phlebotomus sand fly. Leishmaniasis is prevalent in four continents and is considered to be endemic in 88 countries, 72 of which are developing countries. It is estimated that it’s global prevalence and incidence is 12 millions and 500 thousands respectively. The recommended drugs used for the treatment of this disease are mainly ineffective, toxic and exhibit many side effects. Based on some studies,tea tree oil that is a yellow color liquid with spicy odor exhibit antibacterial and antifungal activity, so, we evaluated it’s anti-leishmanial effect.
  Materials And Methods
  Tea tree oil was purchased from Dr Jahangiri pharmaceutical company and it’s various concentrations (mg/ml800, mg/ml400, mg/ml200, mg/ml100) were prepared in 1ml volume of TSB solvent in 15ml test tubes, then 9 ml of RPMI-1640 medium and 1×106 promastigotes was added to each tube, as a final volume of 10 ml. These tubes were incubated at 23o c for 72 hours and number of parasites in the first 6 hours once every hour and after that every 24 hours were counted by hemocytometer.
  Results
  Lethal dose of tea tree oil for 50% of promastigotes (IC50) is 337 mg/ml, while the 800 mg/ml of this extract can killed 95% of the parasites after 24 hours of incubation, and it’s lower concentrations of this extract showed dose-dependent leishmanicidal activity. Glucantime as positive control drug at concentration of 300 mg/ml killed all the promastigotes, while the number of promastigotes in negative control tubes was increase during the incubation period.
  Conclusion
  Anti-Leishmanial activity of tea tree oil with IC50 of 337 mg/ml and 95% lethality of 800 mg/ml is promising and further study for analyse the active ingredients of this oil and evaluation of it’s anti-leishmanial effect, particularly in laboratory animal is recommended.
  Keywords: Leishmania major, tea tree oil, TSB, Melaleuca alternifolia
 • Gholamhosean Mohebbi, Iraj Nabipour, S.Samira Arshadi* Pages 1270-1286
  Bryozoans, commonly known as “moss animals”, are typically aquatic, filter feeding, sessile, colonial marine animals. Although, they are a rich resource of new bioactive secondary metabolites, but studies on their secondary metabolite have been neglected. Although over 8000 species are known, the lowest numbers of novel compounds were isolated from the phylum Bryozoa. In addition, presently nothing is recognized regarding the origin of the bioactive compounds isolated by bryozoans. At present nothing is known regarding the origin of the natural products isolated by bryozoans. The most famous of compounds obtained from these organisms are macrolide lactones of Bryostatins. They are potent modulators of protein kinase C. The amazing compounds such as Flustramines, Hinckdentine, Convolutamines, Kororamides, Chatellines, Chartellamides, Convolutamines, Convolutamidines, euthyroideone, amathaspiramide, lutamides, Volutamides, tambjamines, Phidolopins, and dozens of other compounds with different biological properties have been obtained. Very few studies have been done on these treasures in the sea depth, and more studies need to be done on them for access to their secondary metabolites.
  Keywords: Bryozoans, Bryostatin, Flustramine, Secondary metabolites