فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال ششم شماره 3 (بهار 1391)
 • سال ششم شماره 3 (بهار 1391)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد انصاری نیا، حمیدرضا مبصر، قربان نورمحمدی، بابک دلخوش صفحات 191-200
  این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران واقع در قراخیل قائم شهر در سال زراعی 1389 به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تاریخ های کاشت در چهار تاریخ2، 11، 22 مرداد و اول شهریور به عنوان عامل اصلی و سه هیبرید ذرت زودرس، متوسط رس و دیررس عامل فرعی بودند. حداکثر عملکرد علوفه تر به ترتیب برای تاریخ های کاشت 2 و 11 مرداد به میزان 3/43 و 82/41 تن در هکتار به دست آمد و با تاخیر در کاشت به دلیل کاهش وزن تر ساقه تا میزان 8/52 %، بلال تا1/39 % و وزن تر برگ ها تا 0/52 % و قطر بلال تا 9/26 % عملکرد علوفه تر به نسبت2/47 % کاسته شد. طول بلال با تاخیر در کاشت 7/12 % بیشتر شد. بیشترین عملکرد علوفه تر در هیبرید زودرس 24/38 تن در هکتار و کمترین آن در هیبرید متوسط رس با 41/31 تن در هکتار بدست آمد. بیشترین وزن تر برگ ها، ساقه و بلال برای هیبرید زودرس و حداکثر طول بلال برای هیبرید متوسط رس حاصل شد. بیشترین درصد پروتئین علوفه برای تاریخ کاشت 11 مرداد با 762/6 % و حداقل آن برای تاریخ کاشت 2 مرداد ماه به میزان 037/4% حاصل گردید. اثرات متقابل تاریخ کاشت در هیبرید تنها بر طول و قطربلال اثر معنی داری داشت. بنابراین برای کشت تابستانه ذرت سیلویی در منطقه قراخیل قائم شهر هیبرید زودرس با کشت در 2 مرداد ماه مناسب تر است.
  کلیدواژگان: ذرت، تاریخ کشت، ژنوتیپ و عملکرد
 • مسعود بخشایشی قشلاق، هاجر بخشایشی قشلاق صفحات 201-213
  به منظور مطالعه پایداری عملکرد دانه و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط، 8 ژنوتیپ گندم نان در سال های زراعی 1386تا 1389 از نظر عملکرد دانه در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی شدند. مناطق اجرای آزمایش شامل در 6 مکان سنندج، قروه، دیواندره، بانه، مریوان و سقز بودند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب (3 سال و 6 منطقه)، اثرهای مربوط به ژنوتیپ، سال در مکان، ژنوتیپ در سال و اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ و سال و مکان معنی دار بود. برای تعیین پایداری عملکرد دانه، از واریانس پایداری شوکلا، اکووالانس ریک، معیار غیر پارامتری رتبه بندی و تجزیه کلاستر استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش اکووالانس ریک نشان داد ارقام زرین و سبلان دارای کمترین اکووالانس است. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش واریانس پایداری شوکلا نشان داد، پایدارترین عملکرد به ترتیب متعلق به ارقام زرین و سبلان بود. همچنین نتایج حاصل از روش رتبه بندی نشان داد پایدارترین عملکرد به ترتیب متعلق به ارقام الوند و سبلان بود. نتایج تجزیه کلاستر از لحاظ میانگین عملکرد و پارامترهای پایداری، ارقام را در پنج گروه مجزا قرار داد. جمع بندی نتایج حاصل از این بررسی نشان داد ارقام زرین و سبلان از پایداری بالاتری نسبت به سایر ارقام مورد تحقیق برخوردار بودند و کشت آن در مناطق مورد مطالعه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اثر متقابل ژنوتیپ در منطقه، پایداری و گندم نان
 • بابک پیکرستان، سید محمدرضا سیفی، مجید آنجفی، سعید چاوشی صفحات 215-220
  این تحقیق به منظوربررسی اثرات اسانس منتول و اشعه ماوراء بنفش به عنوان شاخصی از اثرات تخریب لایه ازن بر درصد جوانه زنی بذر گیاهان دارویی آویشن و ختمی انجام شد. در این تحقیق، اثر منتول (25%، 50%، 75% و100%) و 3 تیمار اثر اشعه ماورای بنفش طیف A (nm400 – 320) و B (nm 320 – 290) و C (nm290-200) با شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در آزمایشگاه دانشگاه پیام نور میلاجرد انجام شد. نتایج نشان داد بالاترین مقدار جذب آب بذر در بذر آویشن با 81% در آویشن و74% در بذر ختمی بود. درصد جوانه زنی در تیمار شاهد آویشن با 81% و شاهد ختمی با 74% بوده است و به ترتیب با افزایش غلظت منتول در محیط کشت هیدروپونیک از 25% به 100%، درصد جوانه زنی روند نزولی قابل ملاحظه ای از 77% به 51% درآویشن و از 71% به 39% در ختمی داشته است. در همه بذور بین تیمار شاهد با تیمار 25% منتول اختلاف معنی داری دیده نشد ولی بین این تیمار ها با تیمار 50%، 75% و 100% اختلاف معنی دار ملاحظه شد.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، اشعه ماورای بنفش، منتول
 • حمید خلیلی، جهانفر دانشیان، حمید مدنی، غلامرضا نادری بروجردی، محمود چگینی صفحات 221-229
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر رشد و عملکرد اسانس زوفا بود. این تحقیق به صورت کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نیترون در4 سطح صفر، 75،150 و 225 کیلوگرم در هکتار و تراکم کشت در3 سطح6، 8، 10 بوته در متر مربع بودند. نتایج نشان داد بالاترین عملکرد ماده خشک و اندام دارویی در تراکم10 بوته در متر مربع به دست آمد. میزان مصرف 225 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و عدم مصرف نیتروژن در مرحله حداکثر گلدهی به ترتیب موجب تولید بیشترین و کمترین تعداد برگ در ساقه اصلی بوته شدند. همچنین بالاترین عملکرد اندام دارویی با مصرف 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می گردد. تراکم 10بوته در متر مربع و میزان 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهترین تیمار می باشد.
  کلیدواژگان: زوفا، عملکرد اسانس، نیتروژن، تراکم
 • جهانفردانشیان، نوید رحمانی، مهرزاد علیمحمدی صفحات 231-240
  به منظور اثر تنش کم آبی و کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار داتی ر مزارع تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال 1389 اجرا گردید. تیمارها شامل تنش کم آبی در سه سطح (آبیاری پس از 80،40 و120 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A) و کود دامی به همراه نیتروژن در پنج سطح، نیتروژن توصیه شده (90کیلوگرم درهکتار نیتروژن خالص)، مصرف 75% کود نیتروژن و10 تن در هکتار کود دامی، مصرف 50% کود نیتروژن و 20 تن در هکتار کود دامی، مصرف 25% کود نیتروژن و30 تن در هکتار کود دامی و عدم مصرف کود نیتروژن و 40 تن در هکتار کود دامی) بودند. نتایج نشان داد تنش کم آبی بر قطر گل، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و تلاش زادآوری در گیاه معنی دار بود. بیشترین عملکرد بیولوژیک به میزان 7416 کیلوگرم در هکتار و تلاش بازآوری به میزان 26.44% از سطح 40 میلیمتر تبخیر به دست آمد. کاربرد کود دامی به همراه نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و تلاش زادآوری تاثبر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و تلاش زادآوری از عدم مصرف کود نیتروژن به همراه 40 تن در هکتار کود دامی بدست آمد. اثر متقابل تنش کم آبی و کاربرد کود دامی به همراه نیتروژن بر عملکرد گل معنی داری بود. بیشترین عملکرد گل به میزان 6/758 کیلوگرم در هکتار از سطح 40 میلی متر تبخیر و مصرف 40 تن کود دامی بدون مصرف کود نیتروژن به دست آمد. به نظر می رسد که در شرایط تنش کم آبی، کارایی مصرف کود دامی برای تامین نیاز نیتروژن گیاه نسبت به کاربرد نیتروژن غیر آلی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: تنش کم آبی، کود دامی و نیتروژن، خصوصیات ریخت شناسی و همیشه بهار
 • الناز فرج زاده معماری تبریزی، مهرداد یارنیا، وحید احمدزاده، نوشین فرج زاده صفحات 241-253
  تنش ها، مخصوصا ترکیبی از آن ها کاهش شدیدی را در رشد و نمو گیاهان باعث می شود. اما گیاهان دارویی در تحقیقات مختلف به این تنش ها مقاومت نشان داده است لذا هدف از این بررسی، مطالعه تاثیر تداخل عصاره علف های هرز مهم منطقه یعنی تاج خروس و سلمه تره و شوری روی جوانه زنی، رشد و عملکرد اسانس ریشه سنبل الطیب بود. تیمار ها عبارت بودند از عصاره آللوپاتیک در چهار سطح شامل عدم مصرف عصاره، عصاره بخش های هوائی، عصاره ریشه و عصاره گیاه کامل تاج خروس و سلمه تره و شوری نیز در چهار سطح مشتمل بر شاهد،4، 8 و12 دسی زیمنس بر متر بود. عصاره اندام هوایی علف های هرز در تیمار بدون نمک و شوری 12 دسی زیمنس بر متر بیشترین تاثیر منفی را روی درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، سطح برگ در چهار و هشت ماه پس از سبز شدن و وزن خشک ریشه ها داشت. شوری های هشت و 12 دسی زیمنس بر متر نیز باعث کاهش صفات درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه و سطح برگ هشت ماه پس از سبز شدن، وزن خشک برگ و وزن خشک ریشه شد. اما شوری چهار دسی زیمنس بر متر تنها موجب افت سطح برگ در هشت ماه پس از سبز شدن و وزن خشک برگ گردید. در بین صفات مورد بررسی، شوری چهار دسی زیمنس بر متر تنها در مقدار اسانس باعث افزایش شد.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، شوری، تداخل تنش ها، سنبل الطیب
 • احمدرضا گلپرور، عبدالله قاسمی پیربلوطی صفحات 255-267
  شناسائی اجزای مهم عملکرد دانه و روغن در گلرنگ به عنوان یک گیاه دانه روغنی در بهبود ژنتیکی این صفات از طریق انتخاب غیرمستقیم بسیار حائز اهمیت می باشد. به این منظور، تعداد ده رقم گلرنگ بهاره در دو محیط آبیاری معمول و تنش خشکی و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) واقع در منطقه خاتون آباد در تاریخ 15 اسفند 1387 کشت شدند. نتایج تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی صفات در شرایط آبیاری معمول نشان داد که صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در گیاه دارای اثرات مثبت و قابل ملاحظه بر عملکرد دانه گیاه بوده و بیشترین میزان تغییرات این صفت را توجیه نمودند. لذا، این صفات به عنوان بهترین شاخص های انتخاب در جهت بهبود ژنتیکی عملکرد دانه در شرایط آبیاری معمول می باشند. از طرفی، صفات وزن هزار دانه، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و تعداد دانه در گیاه مهم ترین اجزای عملکرد روغن بوده و به منظور اصلاح این صفت در شرایط آبیاری معمول قابل توصیه می باشند. در شرایط تنش خشکی صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در گیاه و عملکرد روغن همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه و صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در گیاه، عملکرد دانه و درصد روغن نیز همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد روغن در این شرایط داشتند. بررسی همبستگی بین صفات، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان دهنده این مطلب بود که صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در گیاه، تعداد دانه در طبق و عملکرد بیولوژیک بهترین شاخص های انتخاب برای بهبود ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در گیاه نیز بهترین شاخص ها برای بهبود ژنتیکی عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره در شرایط تنش خشکی می باشند.
  کلیدواژگان: گلرنگ بهاره، تنش خشکی، تجزیه همبستگی، رگرسیون گام به گام، تجزیه علیت
 • جواد محمودی، حمیدرضا مبصر، سید امیرعباس موسوی میرکلایی صفحات 269-279
  به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی سیلیس و تراکم کاشت بر صفات زراعی دو هیبرید ذرت دانه ای در کشت تاخیری تابستانه (5 شهریور)، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سیلیس در دو سطح (محلول پاشی و بدون مصرف) به عنوان عامل اصلی و دو هیبرید ذرت دانه ای (سینگل کراس704 و سینگل کراس640) به عنوان عامل فرعی و چهار سطح تراکم کاشت (60، 70، 80 و 90 هزار بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعی فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اثر محلول پاشی سیلیس از نظر آماری تنها بر تعداد دانه در ردیف در سطح احتمال 5 % معنی دار شد. عملکرد دانه در واحد سطح برای هیبرید سینگل کراس640، 3/20% بیشتر از هیبرید سینگل کراس 704 بود، که علت آن وزن صد دانه بیشتر هیبرید سینگل کراس640 (8/20%) بود. شاخص برداشت و نسبت وزن دانه به بلال برای هیبرید سینگل کراس 640 زیادتر از هیبرید سینگل کراس 704 شد. تعداد دانه در ردیف و فاصله بلال تا سطح زمین و تعداد روز از کاشت تا رسیدگی برای هیبرید 704 بیشتر از هیبرید سینگل کراس 640 محاسبه گردید. تعداد دانه در ردیف، طول بلال، و عملکرد دانه تک بوته با افزایش تراکم کاشت تا 90 هزار بوته در هکتار روند کاهشی داشتند ولی عملکرد دانه در واحد سطح 2/9% افزایش یافت. حداکثر عملکرد دانه در واحد سطح تحت اثر متقابل سیلیس و تراکم کاشت برای تراکم 80 هزار بوته در هکتار و با محلول پاشی سیلیس به دست آمد. به طور کلی در کشت تاخیری تابستانه برای ذرت دانه ای در منطقه غرب مازندران، هیبرید سینگل کراس 640 با تراکم 90 هزار بوته در هکتار توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سیلیس، تراکم کاشت، هیبرید، ذرت دانه ای، عملکرد دانه، کشت تاخیری
|
 • M. Ansarinia, H. Mobaser, Gh. Nour Mohammadi, B. Delkhosh Pages 191-200
  This experiment has been conducted at Mazandaran Agricultural Research center based in Gharakheil in Ghaemshahr in the crop year 1389 as complete blocks located in 4 replications. Sowing dates at 4 levels 24 July، 2، 12، 23 th August were the major factor and 3 corn hybrids pre maturing S. C540،mide maturing S. C647 & Late maturing S. C704 were the sub- factors. Maximum forage yield was obtained for sowing dates 24 July & 2 August to scales 43. 3 & 41. 82 ton/hec respectively and by delaying the plantation due to stem wet weight to scales 52. 8%، corn until 39. 1% leaves wet weight until 52. 0% & corn diameter until 27. 9% the yield of wet forage decreased to 47. 2%. The corn length increased 12. 7% due to delay cropping. Maximum wet forage yield was obtained for pre maturing hybrid 38. 24 ton / h and the minimum was obtained for mid maturing hybrid with 31. 41 ton/ h. The maximum Protein% of forage was obtained for sowing date of 2 th August with 6. 762% and the minimum % for sowing date of 24 th July to scales 4. 037%. The intraction effects of hybrid and sowing date just had significant effect on the corn Length & diameter. For summery sowing of Silo corn in gharakheil in ghaemshahr region، pre maturing hybrid S. C540 by sowing on 24 July is suggestioned.
  Keywords: Corn, sowing Date, hybrid, Yield
 • M. Bakhshayeshi, H. Bakhshayeshi Pages 201-213
  To study genotype x environment interaction and stability of grain yield in bread wheat genotype، 8 bread wheat genotype were evaluated for grain yield in 6 location in 2007-2010 cropping seasons. six location included Sanandaj، Gorveh، Marivan، Divandarreh، Saggez and Baneh. Combined analysis of variance (three years x six locations) for grain yield showed significant differences among the genotypes، year x location، genotype x year and year x location x genotype interaction were significant. Yield Stability indices used were Shukla stability variance، Rick ecovalance method، rank nonparametric method and cluster analysis. Results of stability analysis with Riclk ecovalance method showed that Zarrin and Sabalan cultivars had the lowest amount of ecovalance. Stability analysis based on Shukla method showed that Zarrin and Sabalan cultivars had the most stablest grain yield، respectively. Also stability analysis based on rank method showed that Alvand and Sabalan cultivars had the most stablest grain yield، respectively. Cluster analysis for mean yield and stability parameters grouped cultivars into five categories. The conclusion of results showed that the Zarrin and Sabalan cultivars had the lowest yield stability and can be recommended for studied locations.
  Keywords: Bread wheat, interaction, effect, environment, genotype, Stability
 • B. Paykarestan, M. Seify, M. Anajafi, S. Chavoshi Pages 215-220
  In order to Investigate the allelopathic effects of menthol and UV damage as a parameter of the effects of ozone on thyme and hock seed germination. In this research in two separate trials، the effect of menthol (25% -50% -75% and 100%) and 3 ultraviolet spectrum A (nm 400 – 320) and B (nm 320 - 290) and C (nm290-200) and control based on randomized complete block design in three replications in the laboratory of Mylajrd Payam Noor University were tested. According to the results of the phenology of plant growth and seed germination in four levels and five levels of radiation considered menthol، The results showed that the highest percentage of dewatering is in seeds control varieties treatment by 81% in thyme and 74% in hock، but there are significant difference between other treatments. Based on germination percentage، highest has been in control plants thyme with 81% and control hock with the 73%، respectively، with increasing concentration of menthol in hydroponic culture from 25% to 100%، germination has decline substantially from 77% to 51% in thyme and 71% to 39% in the hock. In addition، between the control treatment of seeds with 25% menthol treatment There was no significant difference between treatments، but treatment with 50%، 75% and 100% was seen difference significant at 1% level according to Duncan test. In examining the results of treatment by ultraviolet rays was a significant difference. control treatment has the highest performance with the germination of 81% in thyme and 70% in the hock and results show that we have treatment UVA treatment with the treatment of other ultraviolet radiation significant difference at 1% Duncan test.
  Keywords: Menthol, U.v radiation, germination
 • H. Khalili, J. Daneshian, H. Madani, Gh. Naderi Broujerdi, M. Chegini Pages 221-229
  Hyssop with the scientific name Hyssopus officinalis belongs to the dark mint is a perennial plant that its usable parts are flowering branches، leaves and seeds. The infused vegetative body as a healing agent for the treatment of upper respiratory tract illnesses such as coughs، whooping cough، bronchitis and asthma is used. Anti-bacterial and anti-fungal properties of hyssop essential oils in food، cosmetics and health are frequently used. This study is a split plot randomized complete block design with four replications form. The treatments included four levels of nitrogen by 0، 75،150 and 225 kg per hectare and planting density in three levels were 6، 8، 10 plants per square meter. The results showed that the highest yield of dry matter and medicinal body were obtained from 10 plants per square meter. Consumption of 225 kg per hectare and lack of nitrogen in the flowering stage، respectively، generating the maximum and the lowest number of leaves per plant in the main stem. The highest yield of medicinal body with consumption of 225 kg N per hectare is recommended. The density of 10 plants per square meter and use of 75 kg N per hectare is the best treatment.
  Keywords: Hyssop, Essential oils yield, Nitrogen, Density
 • J. Daneshian, N. Rahmani, M. Alimohammadi Pages 231-240
  The effects of water deficit stress and fertilizer manure and nitrogen were studied on yield and physiological characteristics of Calendula (Calendula officinalis L.). An experiment was conducted at Research Field of Islamic Azad University of Takestan branch in 2010. Field experiment was carried out by a split plot design based on completely randomized block design with 4 replications. treatments were three levels of stress as irrigation after 40، 80 and 120 mm water evaporation from evaporation pan، and consumption of 90 kg/ha nitrogen، 75% N and 10 ton/ha fertilizer manure، 50% N and 20 ton/ha fertilizer manure، 25% N and 30 ton/ha fertilizer manure، 40 ton/ha fertilizer manure. The results indicated that water deficit stress had significant effect on diameter flower، plant height، biologic yield، flower yield and productivity effort. The highest biologic yield to 7416 kg/ha and productivity effort to 26. 44 percent when irrigation after 40 mm evaporation from pan class A. Application fertilizer manure and nitrogen had significant effect on biologic yield، flower yield and productivity effort. The highest biologic yield، flower yield and productivity effort application 40 ton/ha fertilizer manure. Irrigation and application fertilizer manure and nitrogen interactions effect were significant in flower yield. The highest flower yield when irrigation after 40 mm evaporation from pan class A and application 40 ton/ha fertilizer manure. It seems، applging of Nitrogen fertilization had not significant effect on physiological characteristics on Calendula in water deficit stress.
  Keywords: Calendula, water deficit stress, nitrogen, physiological characteristics
 • E. Farajzadeh, M. Yarnia, V. Ahmadzadeh, N. Farjzadeh Pages 241-253
  Stress، particularly the combination of them reduction in plant growth and development. However، herb plants have shown resistance to stress. The purpose of this review، the study of the interaction region is important to extract Amaranthus retroflexus and chenopodium album and salinity on germination، growth and yield of root essential oil on valerian. Treatment was extracts of different weeds parts (root، shoot، total plant and control) Salinity levels also defined as control، 4، 8 and 12 ds/m. Maximum negative effect was shoot extract in witout sailinty and 12 ds/m sailinty on germination percent، root، shoot length and leaf area in 4،8 month after emergence and root dry weight. 8 and 12ds/m sailinty reducing germination percent، shoot and root length and leaf area for eight months after emergence، leaf dry weight and root dry weight also. But 4 ds/m salinity drop leaf area in eight months after the green and dry weight of leaves. 4 ds/m salinity only for oil increased.
  Keywords: Allelopathy, salinity, interaction, valeriana officinalis
 • A. R. Golparvar, A. Ghasemi Pirbalouti Pages 255-267
  Identification of the important seed and oil yield components in safflower is very efficient in genetic improvement of these traits via indirect selection. For this reason، ten spring safflower cultivars were sown at normal irrigation and drought stress conditions based on randomized completely block design with three replications in research field of Islamic Azad University، Isfahan (Khorasgan) branch at 6 March 2009. Correlation analysis showed that positive and significant relation of 1000-seed weight، No. seed/plant and oil yield with seed yield and 1000-seed weight، No. seed/plant، seed yield and oil percent with oil yield in drought stress condition. Results of correlation، regression and path analysis designed traits 1000-seed weight، No. seed/plant، No. seed/capitulum and biological yield are the best selection criteria for genetic improvement of seed yield and traits 1000-seed weight and No. seed/plant for oil yield in drought stress condition. In non-drought stress condition، traits 1000-seed weight and No. seed/plant have positive and considerable effects on seed yield and accounted for the largest amount of variation exist in this trait. Therefore، these traits are the best selection criteria for genetic improvement of seed yield in non-stress condition. On the other hand، traits 1000-seed weight، days to physiological maturity and No. seed/plant are the most important oil yield components and recommended for breeding of this trait in non-drought stress condition.
  Keywords: Spring safflower, drought stress, correlation analysis, step, wise regression, path analysis
 • J. Mahmudi, H. Mobaser, S. A. A. Musavi Mirkalaei Pages 269-279
  To investigate the effect of spray silicon and plant density on agronomic traits of two corn hybrids in late summer planted (27 August) Research Station Branch، Islamic Azad University، conducted an experiment in 2010 as a split-split plots in randomized complete block design with three replications was conducted. Two levels of silicon (sprayed and non-consumer) as the main factor and two maize hybrids (SC704 and SC640) as sub-factor and four planting densities (80،706،090 thousand plants per hectare) as minor factors were investigated. The effect of silicon was sprayed only on the number of seeds in rows in the 5% level of significance. Yield per unit area for hybrids SC640 was (20. 3 percent) higher than the hybrid SC704، because the single cross hybrid seed weight greater than SC640 (20. 8 percent). Harvest index and grain weight per ear for more than SC640 hybrids، SC704 were hybrids. Number of grains per row and ear to the ground and the number of days from sowing to maturity for the hybrid of SC704 more than hybrids SC640 was calculated. Number of grains per row، ear length، grain yield and planting density increased to 90 thousand plants per hectare Single plant decreasing trend of yield per unit area، but 9. 2 percent was higher. Maximum yield per unit area of interaction between silicon and planting density for density and 80 thousand plants per hectare was obtained with foliar applications of silicon. In general، corn planted in late summer for the West region of Mazandaran، single cross hybrid 640 with a density of 90 thousand plants per hectare is recommended.
  Keywords: Silicon, plant density, hybrid, corn, grain yield, Delayed planting