فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال پنجم شماره 4 (تابستان 1390)
 • سال پنجم شماره 4 (تابستان 1390)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره امینی، سید ماشالله حسینی، صدیقه زارعی، حمید مدنی، محمدرضا محمدرضا خانی صفحات 341-354
  به منظور بررسی اثرات آرایش کاشت و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و همکنش آن ها بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره رقم IL111 آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با پانزده تیمار و سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اقلید به اجرا درآمد. کرت های اصلی شامل سه آرایش کاشت با فاصله ردیف 30، 45 و60 سانتی متر و کرت های فرعی شامل پنج سطح نیتروژن صفر، 40، 80، 120 و 160 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره بود. نتایج نشان داد بالاترین میزان عملکرد دانه به میزان 2229 کیلوگرم در هکتار و بالاترین میزان عملکرد روغن با 691 کیلوگرم در هکتار از آرایش کاشت با فاصله ردیف 60 سانتی متر و سطح کودی 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص حاصل شد که به ترتیب نسبت به تیمار شاهد 54 و 2/59% افزایش نشان دادند. بالاترین تعداد دانه در طبق با 7/88 عدد به عنوان مهم ترین جزء عملکرد از فاصله ردیف 60 سانتی متر و سطح کودی 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص حاصل شد. بالاترین درصد روغن دانه به میزان 7/31% از فاصله ردیف 60 سانتی متر و سطح کودی 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و بالاترین درصد پروتئین دانه 62/14% از فاصله ردیف 60 سانتی متر و سطح کودی 160 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص حاصل شد. با توجه به نتایج به دست آمده فاصله ردیف 60 سانتی متر و کاربرد 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن برای جهت این رقم گلرنگ تحت شرایط اقلیمی مشابه محل آزمایش مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: آرایش کاشت، اجزای عملکرد، سطوح نیتروژن، گلرنگ بهاره
 • شادی جواهری، محمد عبداالهیان نوقابی، علی کاشانی، داوود حبیبی، حمید نوشاد صفحات 355-365
  این تحقیق به منظور تعیین رابطه عملکرد کمی وکیفی ریشه و غلظت کلروفیل برگ با به کار بردن تیمارهای متفاوت کود نیتروژن طی مراحل مختلف رشد چغندرقند در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات چغندرقند واقع در کمال آباد کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. کود نیتروژن از منبع اوره در سطح صفر، 120، 160، 200 و240 کیلوگرم در هکتار به صورت پیش کاشت با 4 تکرار به کار برده شد. در برگ هایی که قرائت کلروفیل متر صورت گرفته بود غلظت نیتروژن کل برگ با روش کجلدال اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد مقادیر کلروفیل متر بیش از50% تغییرات عملکرد را توجیه می کند و کود نیتروژن تاثیر معنی داری را بر شاخص کلروفیل گذاشت. کمترین عدد قرائت شده از کلروفیل متر مربوط به تیمار عدم مصرف نیتروژن در مرحله 15- 12برگی معادل 38 بود. مقادیر قرائت شده از کلروفیل متر با میزان نیتروژن مضره در ریشه ارتباط داشت به طوری که در بالاترین عدد قرائت شده توسط SPAD که معادل 44 بود، درصد قند به پایین ترین مقدار خود یعنی 9/15 رسید. در این آزمایش بالاترین عملکرد ریشه مربوط به تیمار 160 N معادل 2/89 تن ریشه در هکتار بود و عدد قرائت شده از دستگاه در این سطح کودی در مرحله 15-12 برگی معادل 2/ 41 بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داده شد با بررسی رابطه عملکرد و اعداد قرائت شده از کلروفیل متر می توان از وضعیت عملکرد گیاه آگاه شد و کلروفیل متر با مطالعات بیشتر در آینده می توا ند به عنوان یک روش ساده، سریع و غیرتخریبی در ارزیابی وضعیت عملکرد مورد استفاده قرار گیرد و به زمان مناسب برداشت مزرعه کمک کند.
  کلیدواژگان: چغندرقند، کلروفیل متر، عملکرد، نیتروژن کل، نیتروژن مضره
 • محمد خیاط، محمد شیرین، محمد حسین قرینه، نورعلی ساجدی صفحات 367-376
  به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم و طول مدت های مختلف برای ضدعفونی کردن بذر گندم آلوده به آسپرژیلوس، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورها چهار غلظت 2، 4، 6 و 8 % هیپوکلریت سدیم و چهار زمان 2، 5، 7 و 10 دقیقه در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر غلظت و زمان اعمال هیپوکلریت سدیم بر روی طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه در سطح احتمال 5 % معنی دار شد. بیشترین طول ریشه چه مربوط به غلظت 4 % و 7 دقیقه و طول ساقه چه مربوط به غلظت 6 % و 7 دقیقه و وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه مربوط به 8 % و 5 دقیقه بود. نتایج نشان داد امکان استفاده از اختلافات غلظت مواد ضدعفونی کننده در جهت بهبود مولفه های جوانه زنی تحت دماهای زیر مطلوب و نیز امکان بهبود دماهای پایه و مطلوب در گندم وجود دارد.
  کلیدواژگان: بذر، هیپوکلریت سدیم، گندم، رقم، چمران
 • نورعلی ساجدی، حمید مدنی، محمد میرزاخانی صفحات 377-387
  به منظور بررسی اثرات تلقیح دو گانه کود های بیولوژیک با سطوح مختلف ازت و فسفر بر خصوصیات زراعی آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. عوامل مورد آزمایش شامل نیتروکسین در دو سطح بدون تلقیح و با تلقیح به صورت بذر مال، بارور 2 در دو سطح بدون تلقیح و با تلقیح به صورت بذرمال و کود های شیمیایی در چهار سطح بدون مصرف، 150 کیلوگرم نیتروژن+ 75 کیلوگرم فسفر، 100 کیلوگرم نیتروژن+ 50 کیلوگرم فسفر و 50 کیلوگرم نیتروژن+ 25 کیلوگرم فسفر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن+ 50 کیلوگرم فسفر در هکتار عملکرد دانه و درصد روغن نسبت به شاهد 11و 8/2% افزایش نشان دادند. با کاربرد توام نیتروکسین و بارور 2 عملکرد دانه نسبت به شاهد 18% افزایش یافت. بیشترین درصد روغن معادل 38/46 از اثر متقابل 100 کیلوگرم نیتروژن+ 50 کیلوگرم فسفر در هکتار توام با کاربرد نیتروکسین حاصل شد. بیشترین عملکرد دانه معادل 71/4599 کیلوگرم در هکتار از تیمار150 کیلوگرم نیتروژن+ 75 کیلوگرم فسفر توام با کاربرد نیتروکسین و بارور 2 حاصل شد که با تیمار100 کیلوگرم نیتروژن + 50 کیلوگرم فسفر و کاربرد نیتروکسین با عملکرد معادل 10/4371 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری نشان نداد. به طور کلی نتایج نشان داد با مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن+ 50 کیلوگرم فسفر توام با کاربرد کود های زیستی نیتروکسین و بارور2 می توان به عملکرد قابل قبولی دست یافت.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، درصد روغن، کودهای زیستی، کودهای شیمیایی، عملکرد دانه
 • حامد عقبای، نورعلی ساجدی، حمید مدنی صفحات 389-399
  این آزمایش در سال زراعی 89-1388 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل آبیاری در سه سطح آبیاری کامل (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله شیری شدن و مرحله خمیری شدن دانه، سالیسیلیک اسید در دو سطح با مصرف به مقدار یک میلی مولار و بدون مصرف و دو رقم الوند و شهریار، طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. نتایج نشان داد با قطع آبیاری در مرحله شیری و خمیری دانه عملکرد دانه به ترتیب 24% و 15% کاهش یافت. مصرف اسید سالیسیلیک در شرایط آبیاری مطلوب، قطع آبیاری در مرحله شیری و خمیری دانه عملکرد دانه را به ترتیب 2/7، 7 و 7/8 % نسبت به شاهد افزایش داد. بیشترین عملکرد دانه معادل 3698 کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری مطلوب، مصرف سالیسیلیک اسید در رقم الوند حاصل شد. در شرایط قطع آبیاری بیشترین عملکرد دانه معادل 3378 کیلوگرم در هکتار از اثر متقابل تیمار قطع آبیاری در مرحله خمیری، مصرف سالیسیلیک اسید در رقم شهریار به دست آمد. نتایج آزمایش نشان داد مصرف اسید سالیسیلیک ممکن است تا حدی اثرات تنش کم آبی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تنش کمبود آب، سالیسلیک اسید، عملکرد دانه، گندم
 • حمید مدنی، ایرج بیات، مهدی چنگیزی، مجتبی جلالوندی صفحات 401-411
  به منظور بررسی تاثیر باکتری های آزاد کننده فسفر و محلول پاشی با سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی اگریا و مارکیز، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در سه تکرار در منطقه توره از توابع شهرستان سربند واقع در 45 کیلومتری اراک، در بهار سال زراعی 88- 89 اجرا شد. تیمارها شامل دو رقم سیب زمینی اگریا و مارکیز، تیمار محلولپاشی با سولفات روی در دو سطح با و بدون محلولپاشی و تیمار فسفر شامل مصرف فسفر در چهار سطح شامل صرف 100 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل بر اساس آزمون خاک(P1)، (P2) 100کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و باکتری های آزاد کننده فسفر، (P3) مصرف باکتری های محلول کننده فسفر به تنهایی(P4) مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و اضافه کردن باکتری های محلول کننده فسفر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین ارقام مورد استفاده در این بررسی از نظر عملکرد بیوماس، ارتفاع بوته، تعدا غده در بوته و عملکرد غده ها تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که رقم مارکیز در تمام صفات مورد بررسی در این تحقیق حائز برتری معنی داری نسبت به رقم شاهد یا اگریا بود. در تمام موارد با اضافه کردن کود باکتریایی حل کننده فسفر با کود شیمیایی عملکرد صفات ارتقاء نشان داد. رقم مارکیز حساسیت بیشتری نسبت به رقم اگریا به فراهمی فسفر از خود نشان داد به طوری که با کمبود فسفر وزن خشک غده های آن از 81 گرم به 51 گرم کاهش یافت. این تغییرات برای رقم اگریا از 66 به 54 گرم بود.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، فسفات، باکتری، عملکرد غده
 • سیدعبدالرضا نجفی موسوی صفحات 413-421
  این آزمایش با استفاده از کرت های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در اراضی کشت و صنعت جیرفت در سال زراعی 88 – 1387 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل روش آبیاری به عنوان عامل عمودی در 2 سطح شامل آبیاری بارانی و قطره ای و زمان آبیاری به عنوان عامل افقی اصلی در دو سطح شامل آبیاری شبانه و روزانه و الگوی کاشت در 3 سطح به عنوان عامل افقی فرعی شامل فاصله ی بین ردیف های کاشت 75 سانتی متر با فاصله بین بوته ها 20 سانتی متر، فاصله ردیف ها 70 سانتی متر با فاصله بین بوته ها 5/21 سانتی متر و فاصله بین ردیف ها 65 سانتی متر و فاصله بین بوته ها 23 سانتی متر و ارقام سیب زمینی به عنوان عامل فرعی فرعی در 2 سطح شامل ارقام ورگو و سانته بود. نتایج نشان داد روش آبیاری بر عملکرد غده سیب زمینی و راندمان مصرف آب در سطح آماری 1% اختلاف معنی داری را نشان داد و اثر آن بر تعداد غده و متوسط وزن غده در سطح 5% معنی دار شد. زمان آبیاری فقط بر عملکرد غده و راندمان مصرف آب در سطح آماری 5% اثر معنی داری را نشان داد. همچنین اثر الگوی کاشت بر عملکرد غده، وزن بیوماس و راندمان مصرف آب از لحاظ آماری در سطح 1% معنی دار شد. اثر ارقام بر تمام صفات اندازه گیری شده در سطح 1% معنی دار بود. حداکثر عملکرد غده سیب زمینی از روش آبیاری قطره ای به میزان 14/50 تن در هکتار حاصل شد که نسبت به روش آبیاری بارانی 37/22 تن در هکتار افزایش محصول داشت. آبیاری روزانه در مقایسه با آبیاری شبانه از عملکرد بالاتری برخوردار بود. بالاترین عملکرد سیب زمینی از رقم سانته با روش آبیاری قطره ای و زمان آبیاری روزانه و الگوی کاشت فاصله ی بین ردیف ها 65 سانتی متر و فاصله ی بین بوته ها 23 سانتی متر، معادل 47/55 تن در هکتار بود که همین تیمار برای منطقه مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، عملکرد غده، آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی، زمان آبیاری، الگوی کاشت
 • آرش قاسمی میانایی، حمیدرضا مبصر، حمید مدنی، سلمان دستان صفحات 423-435
  این آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان ساری در سال 1389 اجرا شد. مقادیر صفر، 250، 500 و 750 کیلوگرم سیلیس در هکتار به عنوان عامل اصلی و سطوح صفر، 30، 60 و 90 کیلوگرم پتاس خالص در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد همه صفات مورد بررسی به غیر از طول خوشه، طول میانگره 4، حرکت خمش میانگره چهارم و شاخص برداشت تحت تاثیر مقادیر سیلیس قرار گرفتند، همچنین صفات طول ساقه، ارتفاع گیاه، طول میانگره چهارم، حرکت خمش میانگره چهارم، تعداد پنجه بارور، عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر مقادیر پتاسیم تفاوت معنی داری را نشان دادند. هیچ یک از صفات مورد بررسی تحت اثر متقابل مقادیر سیلیس × مقادیر پتاسیم قرار نگرفتند. حداکثر عملکرد دانه (612 گرم در متر مربع) با کاربرد 750 کیلوگرم سیلیس در هکتار حاصل شد، چون بیشترین تعداد پنجه در کپه و تعداد پنجه بارور نیز تحت این تیمار به دست آمد. کمترین حرکت خمش میانگره چهارم با مصرف 90 کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد. بیشترین تعداد پنجه بارور، عملکرد دانه (3/575 گرم در متر مربع) و شاخص برداشت (6/35 %) با کاربرد 90 کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد. عملکرد دانه با تعداد کل پنجه در کپه و تعداد پنجه بارور همبستگی مثبتی نشان داد. شاخص برداشت با طول برگ پرچم، تعداد پنجه بارور و عملکرد دانه همبستگی مثبت نشان داد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر750 کیلوگرم سیلیس در هکتار و 180 کیلوگرم پتاسیم در هکتار به عنوان تیمار مناسب معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: برنج، سیلیس، پتاسیم، حرکت خمش، عملکرد دانه
|
 • Z. Amini, S. M. Hosseini, S. Zarei, H. Madani, M. R. Mohamadrezakhani Pages 341-354
  In order to study the effects of planting pattern and nitrogen amounts and their interaction on yield and yield components of spring safflower cultivar IL111 in Eghlid Agricultural Research and Natural Resources Station was done in split plots as a randomized complete block design with 15 treatments and 3 replications during 2008-2009. The main plots were planting pattern (row distance 30، 45 and 60 cm) and sub plots were five levels of nitrogen (0، 40، 80، 120 and 160 Kg/ha of pure nitrogen) as urea. In this study some plant properties such as seed yield، seed number in head، the number of head in plant، 1000 seed weight، oil seed percent، oil seed yield، biological yield، seed protein percent and leaf nitrogen percent were measured. The results show the highest seed yield (2229 kg/ha) and the highest oil yield (691 kg/ha) were made with 60 cm row distance and 80 kg/ha of pure nitrogen، That was 54 and 59. 2 percent higher than control. The highest number of seed in head (88. 67) that was the most important yield component was obtained from 60cm row distance and 80 kg/ha of pure nitrogen. The highest oil seed percent (31. 7) was obtained from 60cm row distance and 40 kg/ha of pure nitrogen and highest protein seed percent (14. 62) was obtained from 60cm row distance and 160 kg/ha of pure nitrogen. The difference between oil and protein percent show an opposite relation when increasing nitrogen fertilizer levels. By considering the our results، 60cm row distance and 80 kg/ha of pure nitrogen for this safflower cultivar in similar conditions to the experiment is suitable.
  Keywords: Planting pattern, yield components, nitrogen levels, spring safflower
 • Shadi Javaheri, M. Abdollahian, Noghabi, A. Kashani, D. Habibi, H. Noshad Pages 355-365
  In order to determine relationship of leaf chlorophyll concentration and yield and quality using chlorophyll meter in sugar beet research was conducted using various levels of nitrogen fertilizer during different growth stages of sugar beet plants on research farm of Sugar beet Institute located in Karaj Kamal- Abad during 2007، design based on Randomized Complete Blocks in four replications. Five level pre-sowing nitrogen from the source of urea was applied in amounts of 0 (as control)، 120، 160، 200 and 240 kg/h. Chlorophyll concentration leaf blade number 5 was measured by chlorophyll meter (SPAD) at 12-15 leaf stage. In the same leaves، concentrations of nitrogen (by Kjeldahl method) was measured. The results showed that moreover 50% of the variability in yield is explained by the SPAD reading in the growth stages 12-15 leaf in sugar beet. SPAD value was، also related whit N concentration and α- amino N in root. The highest SPAD reading showed maximum α- amino N in root. Nitrogen fertilizer had significant effect on the chlorophyll meter reading. The least number read from SPAD was 38، which associated with no-applied nitrogen treatment. highest yield of root (ton / hac) in this experiment was related to with N160، which the number read from the chlorophyll meter in levele was equal with 41/2. According to the obtained results، therefore، whit further research chlorophyll meter (SPAD) can be used as a simple rapid and non- destructive and may be useful to predict yield and may be a useful tool determine which field to harvest late in season.
  Keywords: Chlorophyll meter, nitrogen, Sugar beet, yield
 • M.Khayat, M.Shirin, M. H. Gharineh, N. A. Sajedi Pages 367-376
  Early، fast and uniform seed germination results in favorable emergence and greater early vigor، which in turn leads to more radiation interception and higher yield. In order to investigation of effectives of different concentrations of sodium hypochlorite and different times of disinfestations on wheat seed of infection to Aspergillus fungi، testing in the laboratory seed Technology in National Date Research center. This study was performed by factorial in random complete deign whit three block. These treatments are utilized four concentrations 2، 4، 6، 8 sodium hypochlorite percentage and four times 2، 5، 7، 10 min and two witness (healthy seed and lack of infection and infection seed to Aspergillus fungi and without treatment). The results of variance analyzing indicated that there was significant (p<0. 05) effectives of concentration and times of utilized sodium hypochlorite on length rootlet، length shoot let، dry weight shoot let، dry weight rootlet. The most length is rootlet concerned to concentration 4% and length shoot let is concerned to concentration 6%، 7 min and dry weight shoot let and dry weight rootlet are concerned to concentration 8%، 5 min. It was concluded that it is possible to use the concentrations differences found in this research to improve the components of germination under suboptimal temperatures and it is also possible to improve the base and optimal temperatures in wheat.
  Keywords: Seed, sodium hypochlorite, wheat, variety, chamran
 • N. A. Sajedi, H. Madani, M. Mirzakhani Pages 377-387
  In order to assessment of the effects of dual inoculation of bio-and chemical fertilizers on agronomical traits and oil percentage in sunflower، a field experimentl was carried out as factorial based on complete randomized block design with three replicates in the research station of Islamic Azad University- Arak Branch، Iran in 2011. Experimental factors were Nitroxin in two levels of with and without seed inoculation، Barvar 2 in two levels of with and without seed inoculation N and P fertilizers in four levels of control (without application of fertilizer)، 150 kg ha-1 N +75 kg ha-1 P، 100 kg ha-1 N +50 kg ha-1 P، 50 kg ha-1 N +25 kg ha-1 P. Results showed that application of 100 kg ha-1 N +50 kg ha-1 P increased grain yield and oil percentage by 11 and 2. 8% as compared with control respectively. Seed inoculation with biofertilizers increased grain yield by 18% as compared with control. Maximum of oil percentage equal 46. 38% was obtained from interaction effects 100 kg ha-1 N +50 kg ha-1 P and seed inoculation with Nitroxin. the highest grain yield equal 4599. 71 kg ha-1 was obtained from 150 kg ha-1 N +75 kg ha-1 P along with biofertilizers، that with treatment of 100 kg ha-1 N +50 kg ha-1 P and seed inoculation of Nitroxin with grain yield equal 4371. 10 kg ha-1 was not significant. In general seems that application of 100 kg ha-1 N +50 kg ha-1 P along with Nitroxin and Barvar 2 can obtain acceptable yield.
  Keywords: Sunflower, Oil percentage, Bi, chemical fertilizers, Grain yield
 • H. Oghbaie, N. A. Sajedi, H. Madani Pages 389-399
  This experiment was conducted in the research station of Islamic Azad University- Arak Branch، Iran in 2009-2010. The experimental design was split plot factorial based on randomized complete blocks design with four replications. The treatments including of water deficit stress in three levels: complete irrigation، cut-irrigation at milk stage and Cut-irrigation at dough stage in were assigned to main spilt and salicylic acid (without and with using equal to 1 Mm as seed priming) and cultivars including of Alvand and Shahriar as factorial were randomized to sub plot. Results showed that cut-irrigation at milk and dough stage reduced grain yield by %24 and %15 respectively. Application of salicylic acid in complete irrigation، cut-irrigation at milk and dough stage increased grain yield by 7. 2، 7 and 8. 7%. Effects threefold of treatments showed that، highest grain yield equal 3698kg ha-1 obtained from interaction of complete irrigation، with salicylic acid and Alvand cultivar، but in condition of cut-irrigation highest grain yield equal 3378 kg ha-1 obtained from interaction of cut- irrigation at dough stage، with salicylic acid and shahriar cultivar. The results of experiment showed that salicylic acid application may be decreased effects of water deficit.
  Keywords: Water deficit stress, Salicylic acid, Grain Yield, Wheat
 • H. Madani, I. Bayat, M. Changizi, M. Jalalvandi Pages 401-411
  To study the effect of Phosphorus solublizing bacteria (PSB) and zinc sulfate utilization on yield and yield components of potato cultivars this experiment was done in potato fields at Tooreh village in Sarband، Markazi province at 2010. Treatments were consisted of two potato cultivars “Agria and Markyz” in main plots and utilization and non utilization of zinc sulfate and with and four levels Phosphorus solublizing bacteria were in sub plots. Experiment model was spilt factorial in three replicates at 2010. Treatments were two potato cultivars Agria and Markyz، and two levels of Zink foliar application and without and phosphorus utilization in four levels included 100 kg/ha triple super phosphate، Triple super phosphate 100 kg/ha and PSB bacteria، PSB alone، and 50 kg/ha triple super phosphate with PSB. The results showed that the biomass yield، plant height، potato tubers numbers per plant and tuber yield had significant difference by applied experiment treatments. The results also suggest that all potato traits studied were significant advantages compared to Markyz to control. In all cases of PSB utilization with chemical phosphorus fertilizer we observed that potato characteristics were improved. Agria was more sensitive than Markyz about phosphate availability. In low phosphate condition، Markyze potato tubes dry weight was reduced from 81 to 51 g. this changes was from 66 to 54 g for Agria cultivar too.
  Keywords: potato, phosphate, bacteria, tuber yield
 • S. A. Najafi Moosavi Pages 413-421
  To find the most suitable planting time، irrigation method، plant pattern and their effect on tuber yield of potato varieties، strip split plot experiment was done in a complete randomized block design with three replicates in Jiroft، Iran in 2008-2009 planting season. Treatments were irrigation method at vertical factor in two level sprinkle and dripping irrigation، planting time an main: horizon in two levels night and day irrigation plant pattern an lateral horizon factor in three level planting row intervals 75cm and plant interval 20cm، planting row intervals 70cm and planting interval 21. 5cm and planting row intervals 65cm and plant interval 23cm and finally potato varieties were lateral factor in two levels، Vergo and Sante. Results showed that irrigation method had significant effect on tuber yield and water was efficiency at 0. 01 and on tuber number and tuber mean weight at 0. 05 also on plant pattern had significant effect. Tuber yield، biomass weight and water use efficiency at 0. 01 Variety effect on all elements was significant at 0. 01. Treatment of drip irrigation method had the most tuber yield with 50014 Kg/h which it was more than sprinkle irrigation method with 22037 Kg/h. Day irrigation had more yield in comparison with high irrigation. The treatment of sante variety with trickle and day irrigation and plant pattern of 65×23cm، had the most yield with 5547 kg/h and it is recommended for this region.
  Keywords: Dripping irrigation, Irrigation time, Potato varieties, plant pattern, tuber yield, sprinkle irrigation