فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال پنجم شماره 2 (زمستان 1389)
 • سال پنجم شماره 2 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • میثم اویسی، محمد جواد میرهادی، حمید مدنی، قربان نورمحمدی، رضا ضرغامی صفحه 113
  جهت بررسی تاثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی در منطقه ورامین و در طی سال های زراعی 1387-1386 و 1388-1387، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. آبیاری در کرت های اصلی و ترکیب های تیماری مقدار و زمان برگزدایی به طور مشترک در کرت های فرعی قرار گرفتند. آبیاری مطلوب با رسیدن محتوای آب خاک به 75 % رطوبت قابل استفاده انجام گرفت و تنش خشکی در مراحل هشت برگی و ظهور گل آذین نرصورت پذیرفت. برگزدایی در 5 سطح شاهد (عدم حذف برگ)، حذف 1:3 برگ های بوته در مرحله 8 برگی، حذف 2:3 برگ های بوته در مرحله 8 برگی، حذف 1:3 برگ های بوته در مرحله کاکل دهی و حذف 2:3 برگ های بوته در مرحله کاکل دهی انجام شد. نتایج نشان داد در شرایط آبیاری مطلوب با تاخیر یا افزایش شدت برگزدایی سرعت رشد نسبی بطور معنی داری کاهش یافت در حالی که در شرایط تنش خشکی حتی حذف 2:3 برگ ها در مرحله کاکل دهی نتوانست. تحت شرایط تنش خشکی با قطع 1:3 برگ ها در مرحله کاکل دهی، عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد به میزان 28% افزایش یافت. بنابراین برگزدایی نه تنها موجب کاهش قدرت منبع یا کارایی تولید بیوماس و فتوسنز جاری نشده است بلکه در شرایط تنش خشکی ماده خشک بیشتری به دانه اختصاص یافته است و شیب فشار اسمزی و هیدروستاتیک به علت فرآهمی آب و کاهش تعرق بعد از برگزدایی بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: انتقال مجدد، اندازه مخزن، برگزدایی، تنش خشکی، ذرت
 • محمد اکبری، غلامرضا ملکی، اسکندر زند صفحه 125
  به منظور بررسی تاثیر زئولیت و کود پتاسیم بر عملکرد و ویژگی های رویشی چغندرقند، آزمایشی مزرعه ای به صورت بلوک های کامل تصادفی در اراک در سال 1388 انجام شد. تیمارها شامل مصرف زئولیت (500 کیلوگرم در هکتار)، زئولیت و پتاسیم (500 کیلوگرم در هکتار زئولیت و 50 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) به همراه تیمار شاهد بدون مصرف این مواد بود. در این پژوهش از رقم چغندرقند مونوژرم با نام تجاری دروتی استفاده شد. عملیات کشت در تاریخ 25 فروردین ماه به صورت ردیفی با فاصله ردیف 50 سانتی متر و فاصله روی ردیف 25 سانتی متر انجام پذیرفت. ویژگی های ارزیابی شده شامل شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک و درصد رطوبت اندام های هوایی، عملکرد ریشه، وزن کل زیست توده و طول ریشه بود. نتایج این بررسی از وجود اختلاف معنی دار بین تیمارهای مصرف زئولیت به تنهایی و مصرف زئولیت توام با کاربرد پتاسیم را با تیمار شاهد برای صفات شاخص سطح برگ، وزن خشک اندام های هوایی و عملکرد زیست توده، وزن تر غده و اندام های هوایی خبر داد اما در هیچ یک از صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری بین تیمار مصرف زئولیت و زئولیت توام با پتاسیم دیده نشد.
  کلیدواژگان: پتاسیم، چغندرقند، زئولیت، عملکرد زیست توده، عملکرد ریشه
 • مصطفی بشرخواه، سید علیرضا ولد آبادی، جهانفردانشیان، عبدالرحمن عرفانی صفحه 133
  به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و نمو خوشه ارقام برنج در کشت مستقیم، آزمابشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1386 در رشت به مرحله اجرا در آمد. تاریخ کاشت در چهار سطح شامل کشت در تاریخ های دهم، بیستم، سی اردیبهشت ماه و و نهم خرداد ماه و سه رقم برنج هاشمی، طارم محلی و الپاسو در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد تاریخ کاشت اثر معنی داری بر صفات، روز تا 50 % خوشه دهی، طول دوره پر شدن دانه، وزن خوشه و وزن خشک کل، عملکرد دانه و تلاش بازآوری گیاه داشت. تاریخ کاشت بیستم اردیبهشت با 17/25 روز دارای بالاترین طول دوره پر شدن دانه و بیشترین عملکرد دانه (5029 کیلوگرم در هکتار) بود. رقم طارم با 88/25 روز بیشترین طول دوره پر شدن دانه و با 4440 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر صفات روز تا 50 % خوشه دهی، وزن خوشه، وزن خشک کل گیاه و تلاش باز آوری معنی دار بود. رقم الپاسو در تاریخ کاشت دهم اردیبهشت ماه بالاترین روز تا 50 % خوشه دهی (101 روز)، در تاریخ کاشت بیستم اردیبهشت بالاترین وزن خوشه (680 گرم در متر مربع) و بالاترین وزن خشک کل گیاه (1140 گرم در متر مربع) را و در تاریخ کاشت نهم خرداد ماه بالاترین میزان تلاش بازآوری (63/0 %) را به خود اختصاص داد. رقم طارم در تاریخ کاشت بیستم اردیبهشت با 50/27 روز بالاترین طول دوره پر شدن دانه را به خود اختصاص داد. رقم الپاسو، بالاترین تخصیص و انتقال مواد فتوسنتزی را به خود اختصاص داد، چون با 57/0 % از بالاترین تلاش بازآوری برخوردار بود.
  کلیدواژگان: برنج، تاریخ کاشت، عملکرد، کشت مستقیم
 • محمدرضا حاج سیدهادی، محمدتقی درزی، غلامحسین ریاضی، زهره قندهاری علویجه صفحه 147
  این آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در بهار 1389 در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی البرز در منطقه کرج با طول جغرافیایی51 درجه و 19 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 دقیقه شمالی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل محلولپاشی اسید آمینه در سه مرحله قبل از گلدهی، مرحله گلدهی کامل و مرحله قبل از گلدهی+ مرحله گلدهی کامل وکاربرد ورمی کمپوست در پنج سطح صفر، 5، 10، 15 و20 تن در هکتار بود. نتایج نشان داد ورمی کمپوست و محلولپاشی اسیدهای آمینه تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشته اند. تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی تحت تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی قرار نگرفتند ولی کاربرد ورمی کمپوست باعث ایجاد تفاوت معنی داری در این صفات گردید و با افزایش مقدار ورمی کمپوست تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی کاهش یافت. بیشترین ارتفاع به میزان 8/41 سانتی متر، عملکرد گل تازه به میزان 7/3335 کیلوگرم در هکتار و گل خشک در هکتار معادل 8/653 کیلوگرم در هکتار با کاربرد 20 تن ورمی کمپوست در هکتار بدست آمد. تیمار محلولپاشی در مرحله قبل از گلدهی+ مرحله گلدهی کامل نیز باعث بیشترین عملکرد گل تازه و خشک گردید. نتایج اثرات متقابل نشان دهنده آن بود که کاربرد توام 15 تن ورمی کمپوست و دوبار محلولپاشی بهترین نتیجه را از نظر عملکرد گل تازه و خشک داشته است.
  کلیدواژگان: بابونه، ورمی کمپوست، اسید آمینه، عملکرد
 • الناز فرج زاده معماری تبریزی، مهرداد یارنیا، وحید احمدزاده، نوشین فرج زاده صفحه 159
  این آزمایشی در سال 1388 به صورت اسپلیت پلات و بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تبریز انجام شد. تیمارها شامل سطوح مختلف تنش آبی بر اساس آبیاری پس از 70، 110 و 150میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر و پنج رقم سیب زمینی آگریا، ساتینا، ساوالان، کایزر و مارکیس بودند. نتایج نشان داد سطوح مختلف آبی در ارتباط با ارتفاع بوته، تعداد ساقه هوایی، تعداد غده های با قطر بزرگ تر از 60 میلی متر، وزن خشک اندام هوایی، غده، محتوای نیترات غده و عملکرد در سطح 1% معنی دار بود. ارقام مختلف نیز در ارتفاع بوته، تعداد غده های با قطر بزرگ تر از 60 میلی متر، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد در سطح 1% و وزن خشک غده در سطح 5% معنی دار بود. بیشترین ارتفاع بوته در رقم اگریا معادل 83 سانتی متر با آبیاری پس از 70 میلی متر تبخیر آب از سطح تشتک تبخیر بود که با آبیاری پس از 150 میلی متر تبخیر آب از سطح تشتک کمترین ارتفاع ساقه با کاهشی معادل 39/49 % در همین رقم حاصل گردید. بیشترین تعداد ساقه در رقم آگریا معادل 497/5 عدد در سطح شاهد و کمترین تعداد در رقم مارکیس در سطح شاهد معادل 2 عدد بود که می تواند ناشی از اختلافات ژنتیکی باشد. حداکثر میزان عملکرد در رقم آگریا معادل 598/3 کیلوگرم در مترمربع بود که حداقل میزان عملکرد نیز در این رقم با کاهشی معادل 11/46 % درصورت آبیاری پس از 150 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر حاصل گردید.
  کلیدواژگان: سطوح مختلف آبی، ارقام مختلف سیب زمینی و عملکرد
 • حمیدرضا مبصر، حسین حیدری شریف آباد، حمید مدنی صفحه 169
  به منظور ارزیابی اثر قطع آبیاری در مراحل انتهایی رشد گندم و استفاده از عناصر پتاسیم، مس و روی بر عملکرد ارقام گندم، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی 82-1380 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک اجرا گردید. تیمارهای قطع آبیاری در سه سطح شامل آبیاری کامل تا انتهای فصل رشد، قطع آبیاری از مرحله گرده افشانی و قطع آبیاری از مرحله شیری به بعد در کرت های اصلی و تیمارهای کاربرد عناصر شامل عدم استفاده از عناصر، مصرف سولفات پتاسیم، سولفات روی و سولفات مس در کرت های فرعی قرار گرفتند. ارقام مورد استفاده نیز چمران و کویر بود. نتایج آزمایش نشان داد که قطع آبیاری در مرحله گرده افشانی در سطح 1% باعث کاهش عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گردید. در این آزمایش کاربرد پتاسیم، روی و مس باعث افزایش غلظت نیتروژن و مصرف سولفات روی و سولفات مس نیز باعث افزایش غلظت این عناصر در دانه شد. رقم چمران نسبت به رقم کویر دارای عملکرد بیولوژیک و دانه بیشتری بود.
  کلیدواژگان: گندم، سولفات روی، سولفات پتاسیم و سولفات مس
 • حمید مدنی، مرضیه قاسمی صفحه 179
  این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. تاریخ کاشت در سه سطح به عنوان عامل اصلی شامل کشت در تاریخ های 20خرداد،31خرداد،11تیر ماه و چهار هیبرید مختلف ذرت شیرین KSC.403، KSC.404، Chase، Merit عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه وعملکرد بیولوژیک تاثیر معنی داری داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت و نوع هیبرید بر صفت تعداد ردیف در بلال تاثیر معنی داری نداشت. از میان هیبرید های مورد بررسی، KSC.404 برتر ازسایر هیبریدهای مورد بررسی بود، به طوری که از نظر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. عملکرد دانه در مرحله برداشت در هیبرید KSC.404 معادل 76/4 تن در هکتار و وزن هزار دانه آن 81/190گرم بود که نسبت به سایر هیبریدهای مورد بررسی بیشتر بود. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد کشت هیبرید KSC.404 در تاریخ 20 خرداد ماه با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه مورد بررسی بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، ذرت شیرین، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه
 • شراره نصراصفهانی، جهانفر دانشیان، ابراهیم پذیرا، امیر حسین شیرانی راد صفحه 191
  به منظورپیش بینی مراحل رشد ونمو ارقام سویا با استفاده از پارامترهای اقلیمی طول روز ودما درمنطقه کرج، چهارزمان کاشت به فاصله 15روزشامل اول خرداد، 16خرداد، 31 خرداد و 15 تیر درچهار آزمایش جداگانه در منطقه کرج درسال 1387 اجراگردیدند. تیمارهای طول روز و دما از طریق زمان های کاشت فوق اعمال شدند. هرآزمایش شامل15رقم و لاین به نام های Miandoab، Elf، Tns95، Clark، Grangelb،Union، L17، A3237، A3935، S.R.F، M12، M4، Zane، Williams و Calland درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی باسه تکرار بود. در این تحقیق، رقم Williams در زمان کاشت اول خرداد به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و تیمارهای طول روز و دما از طریق زمان های کاشت فوق اعمال گردیدند. زمان گل دهی و طول دوره نمو زایشی براساس واحد های درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال، برازش رگرسیونی شدند. نتایج حاصل نشان داد که اثر فتوپریود در کلیه ارقام و لاین های مورد بررسی موثر بود و افزایش دوره فتوپریود سبب تاخیر در زمان رسیدن کلیه ارقام و لاین های مورد بررسی گردید. در بین ارقام مورد بررسی تنها در رقمWilliams اثر فتوترمال مثبت بوده است، بنابراین با افزایش فتوترمال دریافتی در هر زمان، رسیدن گیاه به تاخیر افتاد. با توجه به این که واحد فتوترمال از حاصل ضرب درجه روز رشد و فتوپریود روزانه محاسبه می گردد، بنابراین تاثیر فتوپریود بر زمان رسیدگی موثرتر بوده و با توجه به این که ضریب فتوپریود مثبت می باشد، درجه روز رشد به صورت غیر مستقیم و از طریق واحد فتوترمال توانسته است سبب تسریع در زمان رسیدگی گیاه گردد. همچنین در میان ارقام و لاین های مورد آزمون در طول دوره نمو زایشی، تنها رقم Elf تحت تاثیر درجه روز رشد قرار گرفت، بنابراین به نظر می رسد درجه روز رشد تاثیر قابل توجهی در رسیدن این رقم داشته باشد.
  کلیدواژگان: سویا، زمان کاشت(طول روز و دما)، رقم و لاین، پیش بینی مراحل رشد و نمو
 • فرزاد وجوهی، منوچهر جم نژاد، پیام معاونی صفحه 203
  به منظور بررسی اثر استفاده توام کود آلی و کود های نیتروژن دار بر جوانه زنی و رویش گل جالیز آزمایشی در شرایط گلدانی و به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهریار اجرا گردید. عامل اول شامل تیمار شاهد، کود دامی و تفاله زیتون بود. عامل دوم شامل فرم های مختلف کود شیمیایی حاوی نیتروژن در شش سطح مشتمل بر تیمار شاهد یا عدم مصرف کود نیتروژن، سولفات آمونیم، فسفات آمونیم، نیترات پتاسیم، اوره، نیترات آمونیم بود. میزان مصرف تمام انواع کودهای حاوی نیتروژنه جز تیمار شاهد به میزان سه قسمت در میلیون بود. نتایج این بررسی نشان داد اثر مصرف کود دامی بر وزن خشک گل جالیز در سطح یک در صد معنی دار بود و باعث افزایش شاخص های رویشی گیاه آفتابگردان گردید. تفاله زیتون سبب کاهش معنی دار وزن خشک گل جالیز و تعداد گیاه انگل و نقش کاهش دهنده ای بر شاخص های رویشی و عملکرد آفتابگردان داشت. هیچ یک از کودهای شیمیائی نتوانستند به طور همزمان سبب کاهش رشد گل جالیز و افزایش شاخص های رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان شدند.
  کلیدواژگان: گل جالیز، آفتابگردان، نیتروژن، تفاله زیتون، کود آلی
 • یعقوب یعقوبی، سبحان الله قنبری، حمیدرضا مبصر، عبدالرحیم مهدوی، سید علی صادقی صفحه 213
  این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار زمان نشاکاری 15 و 25 فروردین، 4، 14 و24 اردیبهشت، 3 و13 خرداد ماه در چهار تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش درسال زراعی 1388 اجرا شد. نتایج نشان داد، تاریخ نشاکاری بر همه صفات مورد بررسی به جز تعداد برگ، درصد قند و نیکوتین اثر معنی داری داشت. تعداد روز از نشاکاری تا گلدهی برای 15 فروردین(3/90روز) کمترین بود. بیشترین وزن خشک برگ ها برای تاریخ نشاکاری 14 اردیبهشت (3824کیلوگرم در هکتار) حاصل گردید که نسبت به کمترین عملکرد خشک برگ ها (13خرداد) حدود 36% افزایش داشت. حداکثر و حداقل قیمت یک کیلوگرم توتون به ترتیب برای تاریخ نشاکاری 15 فروردین و13 خرداد با اختلاف 1760 ریال به دست آمد. بیشترین طول و عرض برگ در تاریخ 14 اردیبهشت حاصل گردید. حداکثر درصد نیتروژن برگ(3/2 %) برای تاریخ 13 خرداد بود که به نسبت 2/39 % بیشتر از 25 فروردین(4/1 %) شد و همچنین حداکثر درصد پتاسیم(25/2 %) برای تاریخ نشاکاری 13 خرداد بود که 7/41 % بیشتر از 4 اردیبهشت(کمترین درصد پتاسیم) حاصل گردید. عملکرد خشک برگ ها همبستگی مثبت و معنی داری با تعداد برگ، ارتفاع بوته و درآمد ناخالص داشت.
  کلیدواژگان: توتون، تاریخ نشاکاری، عملکرد برگ، درصد پتاسیم
|
 • M. Oveisi, M. J. Mirhadi, H. Madani, Gh. Noormohammadi, R. Zarghami Page 113
  The effect of source restriction on yield and physiological indexes of corn was studied in Varamin، Iran، during 2007-2008 and 2008-2009 growing seasons. The experiment was carried out in a complete randomized block design with split plot arrangement. The irrigation regimes were allotted to main plots. The intensity and time of defoliation combination were allotted to sub plots. In moderate irrigation plots، the irrigation was done when the soil water content reached to 75% of available water content. In under stress plots، two short periods of water-holding were applied at V8 and tasseling growth stages. Defoliation treatments were consisted of: Control، cutting 1:3 of leaves at V8، cutting of 2:3 of leaves at V8، Cutting 1:3 of leaves at tasseling and cutting 2:3 of leaves at tasseling. This result showed that remobilization efficiency of stem reserves for grain yield is mostly related to sink capacity than source strength. Under moderate irrigation، later or more intensity defoliation decreased the RGR. While under drought stress، cutting the 2/3 of leaves did not decrease the relative growth rate. The improved NAR due to defoliation caused to compensate the decreased leaf area. So، late and more intensity defoliation could not decrease the CGR. The grain yield of 8. 9 t ha-1 was attained by moderate irrigation which was a results of 16. 4% and 27. 3% greater biomass and harvest index compared to the water stress conditions. This indicates that pot-anthesis water deficiency decreased the sink capacity more than source strength. The results showed that under water deficiency and source strength restriction، the stem reserves play an important role in grains filling process. But under high soil water supply، these reserves will be needed when the source strength is limited after flowering stage. Under moderate irrigation، there were not significant differences among defoliation treatment for remobilization efficiency of reserves from stem to grains.
  Keywords: Corn, defoliation, drought stress, remobilization, sink capacity
 • M. Akbari, Gh. Maleki, E. Zand Page 125
  In order to investigation of zeolite and potassium effect on sugar beet yield and its vegetation growth an experimental design was done based on RCBD with three replications. Research was done in a farm 5 km far from Arak along to the Farahan road in 2007. Traits were selected as zeolite (500 kg/ha)، zeolite+potassium (200 and 50 kg/ha respectively) and no zeolit and potassium as control. Planting process was done in 14th of April in row crop method with 50 cm distance between rows and 25 cm within seeds. Leaf area index (LAI)، the dry and wet basis weight of branches، branches moisture content، root yield، biomass and root length were measured as main characteristics before and after of harvesting. Results showed that there were significant effects on traits about LAI، dry and wet basis weight of branches and biomass but no significant difference between zeolite and zeolite+potassium traits.
  Keywords: Zeolite, yield, sugar beet, potassium
 • M. Basharkhah, S.A. Valadabadi, J. Daneshian, A. Erfani Page 133
  In order to evaluate of sowing date on phonology and panicle development of rice cultivars in direct seeding condition. Four seeding date as 30th of April and 10، 20، 30th of May and three cultivars as Hashemi، Tarom and Elpaso were arranged in a split plot design as based on RCBD in 2007 with four replications. The results indicated that seeding date had significant effect on traits of productivity effort، days to panicle emergence، days to 50% panicle initiation، grain filling period، panicle weight and total plant dry weight. The second sowing date with a 25. 17 had the highest grain filling duration and had the highest operation in the amount of 5029 Kg/ha. All traits had affected by cultivar treatment. Tarom cultivar had the most seed filling duration (25. 88 days) and highest yield in the amount of 4444 Kg/ha. Cultivars and planting date interaction was significant in days to ear emergence، days to 50% panicle initiation، panicle weight، total plant dry weight and productivity effort. Elpaso cv had the highest days to panicle emergence (93. 75 days)، days to 50% panicle initiation (101 days) in the first planting date. It produced the highest panicle weight (681 g. m-2) and total dry matter (1139 g. m-2) in the second planting date and it was superior in productivity effort (0. 63) than others. Tarom cv had the highest grain filling duration (27. 50 days). Elpaso cv had the highest assimilate partitioning، because it had the highest productivity effort and grain filling rate. Because the sowing dates was considered based on temperature and time of harvest، the best sowing date، the second sowing date and best cultivar، cultivar Elpaso suggested. Because it have allocated the highest yield.
  Keywords: Rice, sowing date, grain yield, direct seeding
 • M. R. Haj Seyed Hadi, M. T. Darzi, Gh. Riazi, Z. Ghandehari Alavijeh Page 147
  In order to study the effects of vermicompost and amino acids application on flower yield of Chamomile (Matricaria chamomilla L.)، an experiment was carried out in the Alborz Medicinal Plant Research Station at Karaj region. The experiment design was factorial based on RCBD with three replications. Treatments were vermicompost in 5 levels (0، 5، 10، 15 and 20 ton/ha) and amino acid spraying in 3 levels (at budding stag، at flowering stage، at budding stag + at flowering stage). Results of this investigation showed that days to budding and flowering are not affected by amino acid spraying. But، vermicompost had significant effect on days to flowering. The highest plant height (41. 8 cm)، fresh flower yield (3335. 7 kg/ha) and dried flower yield (653. 8 kg/ha) were obtained by using 20 tons vermicompost per hectare. Maximum yield were obtained by amino acid spraying in 2 times (at budding stag + at flowering stage). According to the interaction effects of the treatments، applying of 15 ton/ha vermicompost and spraying amino acids in 2 times (at budding stag + at flowering stage) caused highest fresh and dried flower yield.
  Keywords: Amino acid, Chamomile, vermicompost, yield
 • E. Farajzadeh Memari Tabrizi, M. Yarnia, V.Ahmadzadeh, N. Farajzadeh Page 159
  In order to evaluate different levels of irrigation on yield of potato varieties, experimental was done in Tabriz region during 2009. The experiment was arranged as split-plot based on RCBD with three replications. Treatment was different levels of water stress (irrigation after 70, 110 and 150 mm evaporation pan evaporation class A) and five potato cultivars (Agria, Satyna, Savalan, Kaiser and Markis).The results showed that different levels of water in height, number of stems, number of tubers larger than 60 mm, shoots and tuber dry weight, nitrate content in tubers and yield was significant at 1% level. And at 5% level significant were obtained for a percentage of dry matter of tubers. Varieties in height, number of tubers larger than 60 mm, shoot dry weight and yield at 1% and tuber dry weight at 5% level was significant. Also, interactions were significant in height, shoot number and yield at 1% and tuber dry weight 5% level. The highest plant height equivalent was 83 cm by irrigation after 70 mm evaporation from pan evaporation surface was irrigated with 150 mm of water evaporated from the pan surface and the lowest shoot length equal to 49.39% decrease in same Figure has been obtained. Maximum number stem was equivalent 5.497 in cultivar Agria by the control and lowest number stem was 2 numbers in Markis in the control that can be caused by genetic differences. Maximum yield was equivalent 3.598 kg/m2 in Agria by level control and least amount of yield reduction in this equivalent 46.11% by irrigation after 150 mm evaporation from pan evaporation levels are achieved. The purpose of this experimental was the resistance of different varieties of potatoes to different levels on growth and performance.
  Keywords: Different water levels, potato cultivars, yield
 • H. R. Mobasser, H. Heydari Sharifabad, H. Madani Page 169
  To determine the effect of water deficiency in different stage of two wheat cultivars; Chamran and Kavir، accompany with application of various elements such as potassium (K)، zinc (Zn) and copper (Cu) on quantity and quality of yield. Two years field experiments was carried out as Completely Randomize Block under spilt - spilt plot design with three replicates، on loamy fine sand soil during 2001 until 2003 growth season at the Research Center Institute of Zabol which is located in the Eastern of Iran. In these experiments، treatments of irrigation involved; well -irrigation، stop - irrigation after pollination (1 - 10. 5، Fix scale) and stop- irrigation after milky stage of grain (5 -10. 5، Fix scale)، and fertilizer treatments included; nil fertilizer، copper sulphate (Cu So4) and zinc sulphate (ZnSo4)، potassium sulphate (K2 So4) as 0، 30، 40 and 150 kg per hater، respectively. All fertilizer is applied at sowing time as sub- plots. The results of this study highlight that the stopped- irrigation at pollination stage reduced significantly biological yield، grain yield production and harvest index. However، in this case Chamran produced high biological yield and grain yield than Kaiver. In addition، application of fertilizer has significant effect on grain yield. In this experiment، stopped-irrigation treatments had significant effect on، nitrogen (N) concentration of grain. Also، K، Zn، and Cu increased high concentration of N in grain، and Chamran varity accumulated high N in grain than Kaiver.
  Keywords: Barley, heritability, factor analysis, cluster analysis
 • H. Madani, M. Ghasemi Page 179
  The present research was conducted in order to investigate and compare the yield and yield components of hybrid cultivars of sweet corn in different sowing dates as split plot with 4 replications in complete random blocks at Islamic Azad University، Arak branch، in 2008. The treatments include date of sowing as main factor (09 June 2008، 20 June 2008 and 01 July 2008) and the cultivar as the subsidiary factor (Merit، Chase، Ksc. 404، Ksc. 403). The results indicate that sowing date has affected on grain yield، plant height، grain number in row، 1000 grain seeds and biologic yield; and the differences were statistically significant. The studies reveal that the effect of sowing date and cultivar on number of rows in was not statistically significant and it was not affected by sowing date and cultivar. In addition، among the studied cultivars، the cultivar Ksc. 404 showed more privileges compared to the other studied cultivars such that in the matters of height، grain yield، grain number in row، 1000 grain weight and the biologic yield، the highest specifications were attributed to it and grain yield in maize harvested in the stage equivalent cultivar KSC. 404 by 4. 76 t/h and 1000 grain weight by 190. 8 gr compared to the other were higher than other cultivars which has been studied. The results of this experience show that the date of sowing on 09 June، 2008 and the cultivar Ksc. 404 were the most suitable sowing date and cultivar، respectively، according to this region''s climate.
  Keywords: Biologic yield, sowing date, sweet corn, seed yield, 1000 grain weight
 • Sh. Nasre Esfahani, J. Daneshian, E. Pazira, A. H. Shirani Rad Page 191
  Soybean development Reproductive stage were predicted by climatic parameters as daylength and temperature. Therefore، fifteen soybean lines and cultivars as name as Williams، Zane، M4، M12، S. R. F، Miandoab، A3935، A3237، L17، Union، Grangelb، Clark، Tns95، Elf، Calland were studied in four planting dates. Soybean genotipes were used in a RCBD in each planting dates. Daylength and temperature effect were evaluated by planting dates levels. Flowering occurance and development Reproductive stage duration were fitted growth degree days، photoperiod and photothermal units in a Multiple Regression Method. The results indicated that photoperiod had significant effect on Maturity in all of lines and cultivars. But photothermal had positive significant effect in Williams. Therefore It caused to delay in Maturity if It was increased. Photothermal was calculated from growth degree days by photoperiod in each days. But the photoperiod was more effective than gdd in time of Maturity. Growth degree days affected on time of Maturity by photothermal and caused to promote it. Reproductive development duration of Elf was affected by gdd.
  Keywords: Soybean, planting date, cultivars, lines, prediction of growth stage
 • F. Vojoohi, M. Jamnezhad, P. Moaveni Page 203
  This experiment was done to evaluate the effects of organic manure and nitrogenous fertilizers on some yield components of sunflower (Helianthus annus) as host plant and growing factors of broomrape (Orobanche aegyptiaca). The experiment was arranged as factorial experiments in randomized complete blocks design with three replications in Shahriar، Iran. First factor was conducted in three levels consisting of: control، cow manure (10% of each pot) and jift (10% of each pot). Second factor carried out in six levels consisting of: control، ammonium sulphate، ammonium phosphate، potassium nitrate، urea، ammonium nitrate. For all kinds of nitrogenous fertilizers (except control) level of pure nitrogen was 3ppm. The results showed that organic soil amendment had a significant effect on yield components of sunflower and the stem number and dry weight of broomrape. Cow manure decreased the dry weight of broomrape and increased dry weight of stem and capitol and seed of sunflower. Jift had decreased stem number and dry weight of broomrape and decreased the dry weight of stem and capitol and seeds of sunflower. Urea decreased the height and fresh weight of broomrape in comparison with other kinds of fertilizers.
  Keywords: Broomrape, sunflower, nitrogen, jift, organic manure
 • Y. Yaghoubi, S. Ghanbari, H. R. Mobasser, A. Mahdavi, A. Sadeghi Page 213
  In order to determine the best transplanting date for the flue-cured tobacco (cv. K326) in rain fed conditions، this study was done in randomized complete block design with 7 transplanting dates every 10 days (4، 14 and 24 April، 4، 14 and 24 May and 3 June) in 4 replications in Tirtash Research and Education Center in 2009. The results showed the significant effect of transplanting date on all studied factors except the number of leaves، the percentage of sugar and nicotine. Days from transplanting to flowering were the lowest for April 4th (90. 3 days). Maximum dry weight of leaves (3824 kg/ha) was obtained for transplanting date May 4th that shows about 36% increase compared to the lowest yield of dry leaf (13 June). Maximum and minimum price for one kilogram of tobacco were obtained for transplanting dates April 4th and June 3rd، respectively and there was 1. 5 $ difference per kg. Maximum length and width of leaves was obtained on May 4th. Maximum percentage of leaf nitrogen (2. 3%) was seen for June 3rd that was 39. 2% more than April 14th (1. 4%) and the maximum percentage of potassium (%2. 25) was 41. 7% higher than April 24th (the lowest percentage of potassium). Dry leaf yield had positive and significant correlation with leaf number، plant height and gross income.
  Keywords: Tobacco, transplanting date, leaf yield, percentage of potassium