فهرست مطالب

معرفت ادیان - سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، تابستان 1394)

نشریه معرفت ادیان
سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، تابستان 1394)

 • 162 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/10/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جعفر احمدی، علی موحدیان عطار صفحه 7
  دو اصطلاح «مراقبه» و «ذن» در عرفان اسلامی و عرفان بودایی، جایگاه مهمی دارند. این دو اصطلاح را عموما بر هم منطبق دانسته و در ترجمه ها به عنوان معادل به کار می گیرند. اما اینکه آیا این دو اصطلاح در این دو سنت عرفانی دقیقا از یک چیز حکایت می کنند، پرسشی است که باید مورد تحقیق قرار گیرد. این مقاله با روش تحلیلی و رویکرد پدیدارشناختی به بررسی تطبیقی مفهوم و حقیقت دو آموزه «مراقبه» در عرفان اسلامی و «ذن» یا «مدیتیشن» در عرفان بودایی می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که دو واژه «مراقبه» و «ذن» از نظر لغوی معنای متفاوتی دارند. اما از نظر اصطلاحی، وجوه تفاوت و تشابه میان آنها وجود دارد. همچنین حقیقت «مراقبه» در عرفان اسلامی آگاهی و توجه انسان نسبت به علم احاطی خدا بر اوست، ولی «ذن» در عرفان بودایی مهار و خاموش کردن ذهن به منظور دریافت حقیقت اشیا و بودا شدن است.
  کلیدواژگان: مراقبه، ذن، مدیتیشن، دیانه، عرفان اسلامی، عرفان بودایی
 • مرتضی صانعی صفحه 31
  مواجهه مسیحیت با برخی آموزه های عمیق اسلامی، اعم از آموزه های عرفانی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همواره چالش آفرین بوده است. بررسی ادعای مواجهه تبشیری برخی فرقه های مسیحی، با مسلمانان، هدف این پژوهش است. این مقاله، ضمن ورود به حوزه رویکردهای آموزه ای مسیحیت، با روش تحلیلی انتقادی به ارزیابی تاثیر روشی فرقه های مسیحی بر مسلمانان پرداخته و نشان می دهد که علی رغم مطالعه فراگیر این فرقه ها با ابعاد آموزه های اسلامی و صرف هزینه های مادی و معنوی، این فرقه ها نتوانسته اند توفیق چندانی در تغییر باور ایمانی مسلمانان داشته باشند. گرچه مسیحیت در برخی مراحل مواجهه ای خود، از رویکرد عرفانی اخلاقی فرقه های فرانسیسکنی، دومینیکنی و آگوستینی، یا رویکرد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فرقه های یسوعی،کرملیان پابرهنه و کاپوسنی ها بهره برده است، اما در ادوار معاصر حیات خویش، به رویکرد حرفه ای هیئت های تبشیری روی آورده، و از این رهگذر، تلاش کرده است تا ناکامی های گذشته خود را جبران کند.
  کلیدواژگان: مواجهه تبشیری، مسلمانان، فرقه فرانسیسکنی، دومینیکنی، آگوستینی، یسوعی، کرملیان پابرهنه و کاپوسنی
 • احمد مقری، رضا کاظمی راد، محمدتقی انصاری پور صفحه 49
  ابراهیم به عنوان نیای مشترک ادیان ابراهیمی، از جایگاهی ویژه در سنت دینی یهودیت، مسیحیت و اسلام برخوردار است. درحالیکه به باور برخی اندیشمندان معاصر، اختلاف این سه دین در مورد ابراهیم، از نقاط اشتراک آنها بیشتر است. مروری بر ادبیات تفسیری و مجادله ای پیرامون روایت ابراهیم در قرآن و کتاب مقدس، به ویژه تا پیش از شورای دوم واتیکان و عطف نظر کلیسای کاتولیک به اصل گفت وگو و تعامل ادیان، شاهدی بر این مسئله است. در این میان، ماجرای ذبح پسر ابراهیم علیه السلام، از محوری ترین مسائل اختلافی است که در ادیان ابراهیمی تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شده و در هر سنت دینی نقطه ثقل متمایزی یافته است. این مقاله درصدد است تا با بازخوانی برداشت های مختلفی که با تکیه بر روایت قرآن و عهدین از این واقعه صورت گرفته است، جان مایه اصلی روایت ذبح فرزند ابراهیم در ادیان ابراهیمی را مورد واکاوی قرار داده و این موضوع را در سه سنت دینی اسلام، مسیحیت و یهودیت در روایت ماجرایی واحد (ذبح پسر ابراهیم) بازنمایی کند.
  کلیدواژگان: ذبح، ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، قرآن، تورات، اناجیل
 • محمد جواد سعیدی زاده صفحه 69
  گرچه نهضت شمایل شکنی در بستر مسیحی خود، به طور خاص به دوره ای از تاریخ هنر بیزانس مربوط می شود که به دستور امپراتوری لئوی سوم و کنستانتین پنجم شکل گرفت، اما این جریان، خود حاکی از یک نزاع اندیشه ای نیز بود. ازاین رو، سوال این است که چه دلایلی توسط متفکران و اندیشمندان مسیحی در دفاع یا رد شمایل اقامه شده است؟ هدف این پژوهش، دستیابی به پشتوانه اندیشه ای و کلامی شمایل گرایی یا شمایل شکنی در سنت مسیحیت است. این پژوهش نشان می دهد که اندیشمندان و متکلمان مسیحی در طول تاریخ، به دلایل متعدد و متفاوتی در پذیرش یا رد شمایل دست یازیده اند. خطر پیدایش بت پرستی، نارسایی تصویر نسبت به اصل، عدم امکان بازنمایی مسیح و نیز تحریم های کتاب مقدس، از جمله دلایلی هستند که موجب گردید تا برخی به مخالفت با شمایل ها برخیزند. در مقابل، طرف داران شمایل با تمسک به اموری چون تمایزگذاری میان دو ساحت تصویر و پیش نمون، توجه به هدف و فایده شمایل، استناد به فعل خدا و ملاحظه بازنمایی فردیت عیسی، به دفاع از شمایل ها برخاستند.
  کلیدواژگان: شمایل، شمایل شکنی، موافقان شمایل، مخالفان شمایل
 • وحید ستارزاده، احمدرضا مفتاح صفحه 85
  مسیحیان اولیه جز کتاب مقدس یهودی، کتاب مقدس دیگری نداشتند. رسولان و آبای رسول، برای تبیین سیره حضرت عیسی و باورهای اولیه مسیحی، دست به نگارش زدند. هرچند آنان این نوشته ها را به عنوان متن مقدس ننوشتند، اما به مرور اعتبار و قداست پیدا کردند. اختلاف نظر در برخی نوشته ها و ظهور نوشته های گنوسی، موجب پدید آمدن نزاع های الهیاتی شد و کلیسا را بر آن داشت تا کتاب های رسمی و قانونی را معلوم کند. در روند قانونی سازی، نوشته های معتبر و رسولی از نوشته های غیرمعتبر یا غیررسولی جدا شدند و کلیسا با به کارگیری برخی معیارها، کتاب های رسمی یا قانونی عهد جدید را مشخص کرد. این پژوهش برآن است تا با استفاده از روش تحلیل تاریخی، علاوه بر بررسی عوامل و زمینه های قانونی سازی، معیارهای قانونی سازی را بررسی کند. معیارهای قانونی سازی عبارتند از: سنت رسولی، راست کیشی، قدمت، مورد استفاده قرار گرفتن، سازگاری با باورهای رایج کلیسا و الهام.
  کلیدواژگان: قانونی سازی، عهد جدید، سنت رسولی، راست کیشی، بدعت، گنوسی ها، الهام
 • جواد امین خندقی، سیدرضی موسوی گیلانی صفحه 107
  به یک اعتبار، «سنت گرایی» همزاد تاریخ بشر است؛ زیرا طبق ادعای سنت گرایان، همه سنت های بزرگ جهان منشا مشترک دارند. یکی از موضوعات مهم مورد بحث سنت گرایان در دیدگاه خود در باب هنر که به آن می پردازند، تعریف و تبیین مفاهیمی همچون «هنر سنتی»، «هنر مقدس» و «هنر دینی» است. بررسی این مفاهیم در فهم نظریه سنت گرایان در باب هنر، اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با روش گردآوری اسنادی و تحلیل محتوا، پس از تبیین این مفاهیم، آنها را به نقد می کشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هنر مقدس، بخشی از هنر سنتی است که با مناسک دین، به طور مستقیم در ارتباط است، اما هنر دینی به واسطه اختلاف در صورت، در زمره هنر سنتی قرار نمی گیرد. دیدگاه سنت گرایی در باب هنرهای سنتی، مقدس و دینی، با انتقادهایی روبه رو است که نه تنها نظریه هنر سنت گرایان را با مشکل مواجه می سازد، بلکه بیانگر مخدوش بودن برخی از مبانی نظری ایشان است.
  کلیدواژگان: هنر سنتی، هنر مقدس، هنر دینی، سنت گرایی، سنت
 • علیرضا کرمانی صفحه 129
  یکی از منابع عرفان مسیحی کتاب مقدس است. در عهد قدیم، مواجهه مستقیم و هم صحبتی با خدا، تحقق معجزات و به طورکلی مشارکت خداوند در تاریخ بشریت، مورد توجه عارفان مسیحی از صدر اول مسیحیت بوده است. در عهد جدید و در اناجیل همنوا، هدف سیر انسان وصول به ملکوت ترسیم شده و راه رسیدن به این هدف، در انکار نفس و تبعیت از عیسی علیه السلام دانسته شده است. در انجیل یوحنا جایگاه عیسی علیه السلام به عنوان طریق کمال برجسته تر بیان شده است. در این انجیل، عیسی علیه السلام کلمه خدا، مقدم بر خلقت همه مخلوقات و واسطه در آفرینش است و وصول به کمال انسان ها نیز جز از تشبه و اتحاد با او میسر نیست. در این انجیل، راه وصول به عیسی عبادت و رعایت احکام بیان شده است. اما پولس، با تقویت جایگاه عیسی مسیح، که بسیار مورد توجه برخی عارفان بعد از وی واقع شد، حیات حقیقی انسان را در ارتباط و اتحاد با عیسی معرفی می کند. در این مسیر، برخلاف تعالیم روشن عیسی علیه السلام، حتی رعایت احکام و شریعت هم بی اثر شمرده می شود.
  کلیدواژگان: عرفان مسیحی، کتاب مقدس، عیسی مسیح، ملکوت آسمان
 • ملخص المقالات
  صفحه 149
|
 • Jafar Ahmadi, Ali Movahediyan Atar Page 7
  In Islamic and Buddhist mysticism, two terms “Muraqhabah” and “Zen” or “Meditation” are of important positions. These two terms are commonly considered as being correspondent with each other and are used in translations as two equivalent terms. But whether these two terms indicate the same thing in two mystical traditions is a question that should be scrutinized. Drawing upon an analytical method and taking a phenomenological approach, this paper deals with the comparative investigation into the concept and reality of “Muraqhabah” in Islamic mysticism and that of “Zen” or “meditation” in Buddhist mysticism. This research shows that these two terms, “Muraqhabah” and “Zen” or “meditation” literally have different meanings. But in terms of terminology, there are differences and similarities between the terms. Also the reality of “Muraqhabah” in Islamic mysticism is human awareness of and attention to God’s knowledge which surrounds him, but in Buddhist mysticism, “Zen” or “meditation” is restraining and quenching the mind in order to receive the reality of objects and being a Buddhi.
  Keywords: Muraqhabah, Zen (Buddhism) meditation, dhyāna, Islamic mysticism, Buddhist mysticism
 • Morteza Sanei Page 31
  On one hand, the encounter of Christianity with some profound doctrines of Islam, such as mystical-moral doctrines and on the other hand, the cultural, social and political doctrines always have been challenging. The claim of denominative entrance of certain Christian in order to confront with these doctrines is an innovative research which has been dealt with in this paper. Drawing upon an analytical-critical method, this paper, while discussing doctrinal approaches of Christianity seeks to deal with the evaluation of the influence of Christianity’s denominative method upon Islamic communities, and show that in spite of the extend of understanding that these denominations have about Islam and their pervasive studies on various dimensions of Islamic doctrines and that they have mobilized material and spiritual resources, they have not been able to achieve much success in changing the Muslims’ religious beliefs. Although Christianity in some stages of its evangelical missions has made use of mystical and moral approaches adopted by some denominations or orders such as Franciscans, Dominicans, Augustinians, or of political, social and cultural approaches adopted by some other orders such as Jesuits Carmelites (O.C.D) and Discalced Carmelites or Barefoot Carmelites (O.C.D). But in the late periods of its current life has turned to Evangelical missions in its approach and in this way it has tried to compensate its past failures..
  Keywords: The methodology of Evangelism, Islamic communities, The Sects of Franciscans, Dominicans, Augustinians, Jesuits, Carmelites (O.C.D), Discalced Carmelites or Barefoot Carmelites (O.C.D)
 • Ahmad Maghari, Reza Kazemi Rad, Mohammad Taqi Ansari Por Page 49
  Abraham as the common ancestor of Abrahamic religions is of special position in the religious traditions of Judaism, Christianity and Islam, while some contemporary intellectuals are of the opinion that the difference between these three religions on Abraham is greater than what they have in common. A review of the interpretations and disputes made about the story of Abraham in the Qur’an and the Bible, particularly before opening the Second Vatican Council and the Catholic Church strong inclination toward dialogues, or rather, interfaith dialogues is a good case in point. In the meantime, the event “the Sacrifice of Abraham” (Abraham’s child sacrifice) is the most pivotal and controversial issues of which different interpretation have been presented in Abrahamic religions and has gained a different center of gravity in any other religious traditions. This paper, by reading the different conceptions which have been done based on the Qur’an’s version, as well as, biblical narrative of this event, seeks to explore the main theme of the Abraham’s offering his child in Abrahamic religions, and cast a new light on this issue in three religious traditions of Islam, Christianity and Judaism.
  Keywords: slaughter, Ibrahim, Isaac, Ishmael, the Quran, the Torah, Gofpel
 • Mohammad Javad Saeedizadeh Page 69
  Although the movement of iconoclasm in its Christian context is specifically related to the history of Byzantine art era, which was formed by order of the emperor Leo III and Constantine V, this movement, by itself, indicates a conflict of thoughts. So, the question is what reasons are suggested by the Christian thinkers and intellectuals in support or rejection of icons? This research aims at providing an intellectual and theological grounding in iconoclasm or icon-making in the tradition of Christianity. The study shows that, throughout the history, the Christian thinkers and theologians have investigated the issue of acceptance or rejection of icons for many different reasons. The threat of emergence of idolatry, difference between image and the original entity, the impossibility of representing the Christ, and sanctions on the Bible are among the reasons that caused some scholar to oppose the icons. In contrast, by resorting to some issues such as distinguishing between the two realms of image and representation, taking notice of the purpose and utility of icons, attribution to God's acts and consideration for representation of individuality of Jesus, the pros came to defend the icons.
  Keywords: icon, iconoclasm, pros, cons of icons
 • Vahid Sattarzadeh, Ahmad Reza Meftah Page 85
  The early Christians had no holy book except the Jewish Bible. Apostles and Apostolic Fathers wrote down and explained the the teachings of Jesus Christ and early Christian's beliefs. Although their writings were not intended to have a holy property, they gradually gained Authenticity and sanctity. The differences in some texts and also the rise of gnostic writings have caused theological disputes and accordingly the church determined which of these writings are canonical. In the process of canonization, the authentic and Apostolic writings were separated from pseudonymous writings, and the church, used certain criteria to recognize the canonical books of the New Testament. Using historical analysis, this research aims at investigating the influences, context and criteria of canonization. The criteria of canonization include: Apostolicity, orthodoxy, Antiquity, Use, Adaptability with the common belief of the church and inspiration.
  Keywords: Canonization, The New Testament, Apostolicity, Orthodoxy, Heresy, Gnostics, Inspiration
 • Javad Amin Khandaqi, Syyes Razi Mousavi Gilani Page 107
  Conventionally, "traditionalism" is as old as human history; because according to traditionalists’ claim, all the great traditions the world over have a common origin. One of the most important issues concerning art with which traditionalists have been concerned is defining and explaining such concepts like "traditional art", "sacred art" and "religious art". It is very important to investigate these concepts in order to understand the traditionalists’ theory about art. Based on content analysis and this documentary study, this paper explains and criticizes these concepts. The results of this study show that sacred art is a part of traditional art which is directly connected with religious rituals. However, due to the differences in form, religious art does not fall in to the province of traditional art. The criticism leveled at traditionalist's view concerning traditional, sacred and religious arts is that it not only brings some difficulties to traditionalists’ theory of art, but also represents a distortion of some of their theoretical foundations.
  Keywords: traditional art, sacred art, religious art, Traditionalism, tradition
 • Alireza Kermani Page 129
  The Bible is one of the sources of Christian mysticism. In the Old Testament, the direct meeting and conversation with God, realization of miracles and, generally, God’s contribution to the human history have been the concern of Christian gnostics since early Christianity. According to the New Testament and Synoptic Gospels, the goal of human’s spiritual journey is reaching the angelic world, and this goal is achieved by means of self-denial and adherence to Jesus Christ. In John’s Gospel, the position of Jesus Christ is clearly highlighted as the path to perfection. In this Gospel, Jesus, Logos is prior to the creation of all creations and is the medium of creation, and human perfection is unattainable without being like him and uniting with him. According to this Gospel, unity with Jesus can be achieved through worship and observance of religious laws. Saint Paul holds that strengthening the position of Jesus Christ, which was given special attention by some mystics who came after him, contributes to the real life of man with regard to union with Jesus. According to him, even observance of religious injunctions and divine law is considered ineffective, and this does not conform with the clear teachings of the Christ.
  Keywords: Christian Mysticism, The Bible, Jesus Christ, The Kingdom of heaven