فهرست مطالب

رفاه اجتماعی - پیاپی 57 (تابستان 1394)
 • پیاپی 57 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین کردی *، سیدعلی اصغر حسینی نوذری صفحات 7-30
  مقدمه
  آزار جنسی یکی از انواع خشونت علیه زنان می باشد که شامل طیفی از حرکات، رفتار و اعمال جنسی نامطلوب، مانند نگاه های هیز تا تجاوز جنسی، است. در تحقیق حاضر میزان تجربه انواع آزار جنسی (کلامی، غیرکلامی و جسمی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی و اقتصادی) موثر بر آن در میان زنان بررسی شده است.
  روش
  روش تحقیق پیمایشی و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. نمونه آماری تحقیق 350 نفر از زنان 50- 25 ساله ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران بوده اند که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای تصادفی انتخاب گردیدند.
  یافته ها
  آزار غیرکلامی توسط تمامی زنان، آزار جسمی توسط بیش از 95% زنان و آزار کلامی توسط حدود 90% زنان تجربه شده است. آزمون فرضیات نیز نشان داد که میزان آزار جنسی از نوع کلامی و غیرکلامی در بین زنان دارای مدارک تحصیلی و وضعیت تاهل مختلف، و نیز تجربه آزار کلامی بین زنان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنی دار مشاهده شده است. در ضمن، با کاهش سن و تعداد فرزندان زنان (یعنی جوانتر بودن زنان) میزان تجربه آزار جنسی در هر سه شکل (کلامی، غیرکلامی و جسمی) بیشتر است.
  بحث: ویژگی های قربانیان به خصوص جوانی آنها و حضور بیشتر آنها در اماکن عمومی (با توجه به متغیر تحصیلات و وضعیت اشتغال) می تواند احتمال تجربه آزار جنسی را از سوی زنان افزایش دهد. بنابراین، زنان با هر ویژگی اجتماعی و اقتصادی در معرض آزار جنسی قرار دارند، لذا تجربه این ناهنجاری اجتماعی برای این گروه متاثر از متغیر جنسیت است که ریشه در نابرابری های جنسیتی دارد واین پدیده خودناشی ازنابرابری های اجتماعی است که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی در هرجامعه در ایجاد، تداوم و بقای آن نقش اساسی دارند.
  کلیدواژگان: خشونت، آزار کلامی، آزار غیرکلامی، آزار جسمی
 • خسرو رشید * صفحات 31-55
  مقدمه
  رشد سریع جسمانی در دوره نوجوانی که البته با رشد شناختی و اجتماعی مناسب همراه نیست و نیز بالاتر بودن ویژگی هایی همانند خطرپذیری و هیجان خواهی در این دوره نسبت به دوره های دیگر عمر، می تواند زمینه های درگیرشدن نوجوانان در رفتارهای پرخطر گوناگون را فراهم نماید. به دلیل ضرورت شناخت شیوع این رفتارها در نوجوانان جهت برنامه ریزی، این پژوهش با هدف همه گیرشناسی رفتارهای پرخطر در میان دانش آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران در سال 1391 انجام شد.
  روش
  روش تحقیق حاضر، پیمایش بوده که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و اقتباس شده از نمونه آمریکایی، در بین 1280 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه های گوناگون مقطع متوسطه شهر تهران انجام شد.
  یافته ها
  تجربه کشیدن قلیان، کشیدن سیگار، رابطه جنسی، کتک کاری در بیرون از خانه، و تجربه مصرف الکل به ترتیب همه گیرترین رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان بودند. ضمن اینکه، میانگین رفتارهای پرخطر در پسران بیشتر از دختران بود و تفاوت معناداری میان میزان رفتارهای پرخطر دانش آموزان پایه های گوناگون در قومیتهای گوناگون وجود ندارد.
  بحث: عوامل گوناگون فردی و اجتماعی در پدیدآمدن و گسترش رفتارهای پرخطر در دختران و پسران نوجوان نقش دارند و کاهش هر یک از این رفتارها، نیازمند برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت و اجرای برنامه های گوناگون آموزشی در سطح خرد و کلان و در رده های گوناگون سنی است.
  کلیدواژگان: رفتار پرخطر، سوء مصرف مواد، رابطه جنسی، خشونت
 • نرگس صادقی، الهام داوری *، مرضیه ضیایی راد، اعظم رحمانی، آرش قدوسی صفحات 57-72
  مقدمه
  اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مسئله زیستی، روانی و اجتماعی تمام ابعاد زندگی فرد از جمله کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد که در این بین، نوجوانان و جوانان در برابر این پدیده خطرناک، بیش از سایر گروه ها آسیب پذیرند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مشخصات زمینه ای و روابط خانوادگی با کیفیت زندگی در نوجوانان و جوانان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در بدو ورود و دریافت نگهدارنده انجام شده است.
  روش
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که با روش نمونه گیری در دسترس در بین 137 نفر از نوجوانان و جوانان مراجعه کننده در بدو ورود به مراکز ترک اعتیاد در گروه سنی 25-12 سال در سطح شهر اصفهان انجام گرفته است.
  یافته ها
  در میان هشت بعد کیفیت زندگی، میانگین بعد عملکرد اجتماعی از همه ابعاد کیفیت زندگی پایین تر گزارش شد (79/42=M). در مورد ارتباط مشخصات زمینه ای با کیفیت زندگی، مشخص شد که سن، وضعیت اشتغال و درآمد با کیفیت زندگی رابطه ندارد، در حالی که سن شروع اعتیاد، وضعیت تاهل، روابط خانوادگی و مشکلات خانوادگی با کیفیت زندگی رابطه دارد.
  بحث: افراد وابسته به مواد مخدر در بدو شروع درمان، از سطح کیفیت زندگی پایین، بخصوص در بعد عملکرد اجتماعی برخوردارند. از طرفی، توجه به مشکلات خانوادگی و روابط خانوادگی در نوجوانان و جوانان و ارتباط آن با کیفیت زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، به منظور درمان و کاهش عود مجدد اعتیاد، توجه به ابعاد مختلف کیفیت زندگی به ویژه بعد اجتماعی و ارتباطات خانوادگی از اهمیت زیادی برخوردار است.
  کلیدواژگان: اعتیاد، کیفیت زندگی، ارتباطات خانوادگی
 • شمسیه نوشادی *، هادی معتمدی صفحات 73-94
  مقدمه
  اختلال مصرف مواد، پدیده ای اجتماعی است و تحقیق در حوزه اعتیاد نیازمند داشتن ابزارهای بومی با پایایی و روایی مناسب است. این مطالعه با هدف ساخت و رواسازی پرسشنامه نگرش جوانان به مواد انجام شده است.
  روش
  در این تحقیق پیمایشی، نمونه ای به حجم 510 نفر از دانشجویان 17 دانشگاه سراسر کشور و با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه های موجود، مخزن اولیه گویه ها طراحی و جهت تعیین روایی گویه ها از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس و برای تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع گویه های اولیه بعد از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، 25 گویه در مدل باقی ماندند که بر روی 5 عامل (تمایل به مواد، عدم تمایل به مشارکت فعال در پیشگیری، باور نادرست به آثار مثبت جسمی مواد، عدم برخورد فعال با مصرف مواد و باور نادرست به شیوع بالای مصرف مواد) بار شدند. این 5 عامل در مجموع حدود 61% از پراکنش (واریانس) کل سازه را تبیین کردند. همخوانی درونی گویه های پرسشنامه نیز با توجه به مقدار ضریب آلفای کرونباخ (82/0) تایید شد.
  بحث: حجم و تنوع شرکت کنندگان، نتایج مطلوب پایایی و روایی، و تعداد کم سوالات پرسشنامه نسبت به سایر پرسشنامه ها، آن را به ابزار مناسبی برای سنجش نگرش جوانان نسبت به مواد تبدیل کرده است.
 • حسن رفیعی، فردین علیپور * صفحات 95-107
  مقدمه
  اختلال مصرف مواد، پدیده ای اجتماعی است و تحقیق در حوزه اعتیاد نیازمند داشتن ابزارهای بومی با پایایی و روایی مناسب است. این مطالعه با هدف ساخت و رواسازی پرسشنامه نگرش جوانان به مواد انجام شده است.
  روش
  در این تحقیق پیمایشی، نمونه ای به حجم 510 نفر از دانشجویان 17 دانشگاه سراسر کشور و با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه های موجود، مخزن اولیه گویه ها طراحی و جهت تعیین روایی گویه ها از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس و برای تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع گویه های اولیه بعد از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، 25 گویه در مدل باقی ماندند که بر روی 5 عامل (تمایل به مواد، عدم تمایل به مشارکت فعال در پیشگیری، باور نادرست به آثار مثبت جسمی مواد، عدم برخورد فعال با مصرف مواد و باور نادرست به شیوع بالای مصرف مواد) بار شدند. این 5 عامل در مجموع حدود 61% از پراکنش (واریانس) کل سازه را تبیین کردند. همخوانی درونی گویه های پرسشنامه نیز با توجه به مقدار ضریب آلفای کرونباخ (82/0) تایید شد.
  بحث: حجم و تنوع شرکت کنندگان، نتایج مطلوب پایایی و روایی، و تعداد کم سوالات پرسشنامه نسبت به سایر پرسشنامه ها، آن را به ابزار مناسبی برای سنجش نگرش جوانان نسبت به مواد تبدیل کرده است.
  کلیدواژگان: اختلال مصرف مواد، نگرش، روایی، تحلیل عاملی، پایایی
 • میر طاهر موسوی، ملیحه شیانی *، سیاوش فاطمی نیا، سهیلا امیدنیا صفحات 109-148
  مقدمه
  سرمایه اجتماعی از مهم ترین مفاهیمی است که در چند دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. در این راستا، محققان حوزه سلامت توجه ویژه ای به مفهوم سرمایه اجتماعی داشته اند. این مطالعه بر آن است با تحلیل نظری، مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته درخصوص رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت به چارچوب مفهومی دست یابد. به طورکلی دو رویکرد در زمینه ارتباط بین این دو متغیر وجود دارد: رویکرد اول، استقلال مفهومی دو متغیر را مطرح می کند که معمولا سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و سلامت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته فرض شده است. و دیگری رویکرد تلفیق مفهومی که قائل به فضای مفهومی مشترکی برای این دو است.
  مرور انتقادی: سه رویکرد متفاوت به سلامت اجتماعی وجود دارد. رویکرد تعیین کننده های سلامت، سلامت اجتماعی جامعه و سلامت اجتماعی فردی. تعیین کننده های سلامت در پی شناسایی و تعیین متغیرهایی است که شرایط و زمینه های اثرگذار بر سلامت اجتماعی را فراهم می کند. سلامت اجتماعی در سطح فردی فرایند درگیر شدن شهروندان در امور اجتماعی است. در واقع هر چه سطح درگیری و مشارکت اجتماعی شهروندان در جامعه بالاتر برود نه تنها سلامت اجتماعی فرد افزایش پیدا می کند بلکه این فرآیند، پیامدهایی دارد که شاخص های سلامت اجتماعی جامعه را تقویت می کند. به عبارت دیگر می توان گفت این سه رویکرد یک الگوی کامل سلامت اجتماعی است که از سطح راهبردی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و حصول و ارزیابی نتیجه را در خود دارا می باشد. بنابراین به نظر می رسد برای ارزیابی دقیق و منصفانه از وضعیت سلامت اجتماعی یک کشور بهتر است به هر سه رویکرد بطور همزمان توجه شود.
  بحث: افراد دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی یکسان ممکن است از سطح سرمایه اجتماعی متفاوتی برخوردار باشند. لذا ویژگی های فردی و روان شناختی یکی از عوامل توضیح دهنده این تفاوت است. به عبارت دیگر سلامت اجتماعی با توجه به ذهنی بودن آن به عنوان بعدی از سرمایه اجتماعی معرفی شده است که بیانگر پتانسیلهای شخصیتی فرد برای توسعه روابط است. دیدگاه تلفیقی در خصوص دو مفهوم سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی دارای ابعاد روان شناختی است که در واقع همان ظرفیت شخصی افراد برای درگیر شدن در جامعه است
  کلیدواژگان: روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی مثبت، سلامت اجتماعی
 • کیومرث ایراندوست *، عرفان پاکزاد صفحات 149-175
  مقدمه
  سکونتگاه های غیررسمی نمودی از فقر و برآمده از نارسائی هایی سیاستهای مسکن و نادیده گرفتن نیاز بخش گسترده ای از کم درآمدهای شهری هستند که بسته به عواملی همچون جایگاه جغرافیایی، مطلوبیت مکان، ویژگی های اجتماعی گروه های ساکن، سطح خدمات و تسهیلات، برنامه های پیش رو و امید به آینده، دارای ارزش سکونتی و به تبع آن مسیر توسعه ناهمسانی هستند و کیفیت زندگی در برخی از این سکونتگاه ها بهبود قابل توجهی یافته است.
  روش
  این پژوهش با روشی آمیخته از دو روش تحلیل ثانویه و روش شبه پانل و با بکارگیری گردآوری اطلاعات میدانی در دو مقطع زمانی در بازه 8 سال به بررسی همسنجی دگرگونی مسکن و شرایط زندگی در یکی از بزرگ ترین سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمانشاه پرداخته است. سکونتگاه دولت آباد با 45 هزار نفر جمعیت در غرب شهر کرمانشاه، جامعه آماری این پژوهش است.
  یافته ها
  شاخصهای گوناگون موثر بر زندگی تهی دستان، ازجمله شاخصهای جمعیتی، اشتغال و بیمه، دسترسی، مسکن، تسهیلات، دسترسی به منابع مالی رسمی تامین مسکن و کسب وکار روند روبه بهبودی داشته اند، این روند در بیشتر موارد چشمگیر و درخور نگرش بوده است. در مقابل، با توجه به یکپارچگی سکونتگاه با شهر و گسترش فرهنگ شهری، برخی شاخصهای وابسته به سرمایه اجتماعی با افت روبرو بوده است.
  بحث: روند بهبود شرایط در محله دولت آباد برآمده از دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی دهه کنونی است که تا اندازه ای برنامه های رسمی بهسازی مسکن توانسته به ویژه در پیوستگی با محیط، روند بهبود را شتاب بخشد. این بررسی نشان داد که روند دشواری های دولت آباد از چالش کالبدی به سوی چالشی اجتماعی گردش کرده و مسئله و نیاز امروز آن از سرشت توسعه اجتماع محلی است.
  کلیدواژگان: ارتقاء و بهسازی، تحول و دگرگونی، سکونتگاه غیررسمی، کیفیت زندگی
 • محمود شارع پور *، مریم رفعت جاه، لادن رهبری صفحات 177-203
  مقدمه
  حق به شهر لوفور مهیاکننده یک بازاندیشی رادیکال از اهداف، تعاریف و محتوای اجتماعات سیاسی است و مفهوم مشارکت در آن جایگاهی کلیدی دارد. این پژوهش با استفاده از نردبان مشارکت آرنستاین که یک سازه مفهومی برای سنجش مشارکت شهروندی است، به بررسی مشارکت شهروندان تهرانی و ارتباط آن با حق به شهر می پردازد.
  روش
  مطالعه حاضر به روش پیمایش و با نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای در بین 879 نفر از شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران اجرا شد.
  یافته ها
  دخالت شهروندان در طراحی فضا در سطح بسیار پایینی قرار داشته و در میزان مشارکت آنان تفاوتهای جنسیتی وجود ندارد.
  بحث: پیوند یافته های تحقیق با مفهوم حق به شهر لوفور و مشارکت شهروندان در فضای شهری گویای این است که نظم حاکم، در طراحی فضایی، سرمایه و طبقه را بیش از جلب مشارکت عموم شهروندان و جنسیت مورد توجه قرار می دهد و گفتمان هژمونیک سرمایه بر طراحی فضایی حاکم است. این مسئله با روندهای سازمانی نهادینه شده در ارتباط است و هرگونه تغییر در آن، نیازمند تغییرات در ساختارهای سازمانی مشارکت شهروندی است.
  کلیدواژگان: جنسیت، حق به شهر، شهروندی، فضا، مشارکت
 • ملیحه عرشی، سید محمدحسین جوادی، مرضیه تکفلی *، سارا نوروزی صفحات 205-229
  مقدمه
  لزوم جامع نگری در برنامه های مرتبط با کودکان، امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای فکری دیده می شود. از همین رو سازمان بهزیستی اقدام به راه اندازی روستامهد در بسیاری از مناطق کشور نموده است. هدف پژوهش حاضر، شناخت کیفیت خدمات ارائه شده در روستامهدها براساس شاخصهای رشد و تکامل یکپارچه کودکان خردسال (IECD) است.
  روش
  این مطالعه با روش پیمایش در بین 123 روستامهد از میان 3 استان کشور و 219 والدین و 149 مربی با روش نمونه گیری سهمیه ای انجام شده است. ابزار سنجش، پرسشنامه ای شامل چک لیستی براساس شاخصهای IECD بوده که با مصاحبه حضوری تکمیل شد.
  یافته ها
  بیش از دو سوم مهدکودکها از لحاظ امکانات کلی (آموزشی، بهداشتی، تفریحی و رفاهی) در سطح پایینی قرار دارند. میانگین مشارکت والدین در برنامه های مهدکودک پایین تر از متوسط است اما در شاخصهای آموزش نظیر تعداد مربی، محتوا و برنامه آموزشی بالاتر از میانگین استاندارد قرار دارد. در مواردی چون کل مقیاس آموزش، اختلاف معناداری بین میانگین مهدهای مشارکتی (بهزیستی و یونیسف) و مهدهای غیرمشارکتی وجود ندارد. اما از لحاظ میزان پوشش کل کودکان روستا نسبت به کودکان ثبت نامی، مهدکودکهای مشارکتی پوشش بالاتری دارند.
  بحث: روستا مهدها از نظر آموزشی در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارند، اما از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی و تفریحی پایین تر از سطح استاندارد هستند. لذا روستامهدها نیاز به حمایت اقتصادی و یا آموزش برای حمایت یابی و همچنین نیاز به نظارت بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: خدمات کودکان، روستامهد، شاخصهای IECD
 • نرگس پیرحیاتی *، ثریا معمار، مهدی شهابی صفحات 231-257
  مقدمه
  در تحقیق حاضر به بررسی آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در حقوق پرداخته شده است. در گذار از قرن 19 به 20 انتقاداتی به مبنا قرار گرفتن عدالت متافیزیکی در حقوق وارد شد. در نتیجه این انتقادات حقوق برمبنای عدالت اجتماعی بنا نهاده شد. این تحول موجب تغییراتی اساسی در حقوق شد. با توجه به اینکه حقوق کار، بسیار متاثر از این تغییرات بوده، در این تحقیق به آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در ابتدا و به صورت کلی و سپس در محتوای قوانین مرتبط با روابط کار ایران پرداخته شد.
  روش
  روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است که روی قوانین مرتبط با روابط کار ایران از سال 1307 تا 1369، در پنج بعد اصلی عدالت اجتماعی و پنج بعد اصلی عدالت متافیزیکی انجام شده است. واحد تحلیل تحقیق، موضوع، در نظر گرفته شده است. واحدهای موضوعی برحسب تطابق و تناظرشان با تعریف ساختاری خاص محتوا، مشخص شدند. تمایز آنها از هم برمبنای مفهومی و برحسب برخورداری از ویژگی های ساختاری مطلوب در تقابل با بخش باقیمانده مطالب بی ربط بود.
  یافته ها
  از سال 1307 تا 1369 میزان بکارگیری مفاهیم عدالت اجتماعی افزایش یافته است. در نتیجه این افزایش و کاهش بکارگیری مفاهیم عدالت متافیزیکی نسبت به عدالت اجتماعی، تغییراتی در قوانین مرتبط به روابط کار ایران رخ داده است. به طوریکه از سال 1307 تا 1369 میزان توجه به عدالت توزیعی، کارکردهای اجتماعی قوانین، نظم اجتماعی، حقوق شهروندی و انعطاف قوانین افزایش یافته است.
  بحث: از سال 1325 به بعد قوانین به جای منفعت فردی بر مبنای حقوق شهروندی بنا نهاده شده است و از انعطاف بیشتری برخوردارند و در مجموع به سود کارگر تغییر کرده اند و جنبه های حمایتی آنها افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، حقوق طبیعی، حقوق کار، عدالت اجتماعی، عدالت متافیزیکی
|
 • Kordi Hossein, Seyyed Aliasghar Hosseini Nozari Pages 7-30
  Introduction
  Sexual harassment is a type of violence against women. It is defined as the range of behavior and imposing undesirable sexual accompanied with rape and pussy lust look. In this study the rate of types of sexual harassment (verbal, non-verbal and physical) and its effective factors (social and economic) among women were closely examined.
  Method
  Survey method was done through distributing questionnaire among 350 women 25-50 years old from Sari, Mazandaran province were selected by multistage cluster random sampling.
  Findings
  The results indicated that all women have experienced the non-verbal harassment, ninety five percent of them physical harassment and about ninety percent have experienced verbal harassment. The hypothesis testing indicated that there is a significant difference in the rate of verbal and non-verbal sexual harassment among women with different educational and marital status. Furthermore there was also a significant difference in the rate of the verbal harassment experiences among Employed and non-employed women. The correlation coefficient proved that the rate of all three types of sexual harassment (verbal, non-verbal and physical) was higher among younger women with fewer children.
  Discussion
  victim's characteristics such as being young and their presence in public places (based on their education and activity status) can increase the risk of being raped or harassed. Therefore women of all socio-economic characteristics are subjected to sexual harassment. In fact the experience of such social vulnerability is rooted and affected in gender variable. This phenomenon is caused by social inequality, besides cultural and social structure play significant roles in its creation, preservation and survival in society.
  Keywords: Violence, Verbal harassment, Non, verbal harassment, Physical harassment
 • Khosro Rashid* Pages 31-55
  Introduction
  Physical rapid growth in adolescence, which is not accompanied by appropriate social and cognitive development, and the higher levels of risk-taking and sensation-seeking traits in adolescence in compare with other age-groups, can increase the level of their engagement in high-risk behaviors.
  Method
  The aim of this research was to study the epidemiology of high-risk behaviors among Tehran teenager girls and boys in 1391 year. The research questionnaire was made according to the USA questionnaire model and the estimated Cronbach alpha coefficient was 0.81. The original sample size was 1280 adolescents which were selected from all grades of high-school girls and boys in Tehran city. After deleting the uncompleted or sketchy questionnaires, 1030 remained questionnaires were analyzed by SPSS software.
  Findings
  The findings shown that hookah smoking, cigarette smoking, sexual behavior, violent behavior, alcohol consumption were in ordinary the most frequent high-risk behaviors among Tehran teenagers. Besides, the mean of boy’s high-risk behavior was meaningfully more than girls and no differences were found between adolescents from different age-groups and ethnical groups.
  Discussion
  Different personal and social factors are involved in creation and development of high-risk behaviors in adolescent boys and girls, and reducing the range of them needs to long-term and short-term planning and needs to implementation of cultural and educational programs at micro and macro levels in different age-ranges.
  Keywords: High, risk behaviors, Drug abuse, Sexual behavior, Violence
 • Narges Sadeghii, Elham Davari, Marzie Ziaei Rad, Azam Rahmani Rahmani, Arash Ghoddoosi Pages 57-72
  Introduction
  Drug addiction as a bio - psycho - social life problem impact all aspects of life including quality of life, in this way adolescents and young people are more vulnerable than other groups against this dangerous phenomenon. This study aim was to determine the quality of life and relation with background characteristics and family relationships in adolescents and young people in initial of Methadone Maintenance Therapy in Isfahan city.
  Method
  This study was a cross sectional study that was conducted in a convenience sampling among137 adolescents and young people ages 12-25 at the beginning of entering to the addiction treatment centers in Isfahan city.
  Findings
  Among the eight domains of quality of life, social functioning mean lower quality of life was reported (42.79 percent). Demographic characteristics, it was found that the quality of life with age, employment status and income were not statistically significant, while the age at the onset of addiction, marital status, and is statistically significant. Quality of life had a positive correlation with family relationships and family problem.
  Discussion
  This study showed that drug-dependent persons had the lower quality of life, especially in social activities. Due to study results, pay attention to family problems and family relationships of adolescents and young people and its relation to quality of life are important. Therefore, in order to treat and reduce the recurrence of addiction in adolescents and young people, according to the quality of life, especially social and family relationships are important.
  Keywords: Addiction, Quality of life, Family Relationships
 • Shamsie Noshadi, Hadi Motamedi Pages 73-94
  Introduction
  The aim of this study was investigating efficacy of transactional analysis (T.A) Eric Berne group training on the marital satisfaction of women applying for divorce referred center for family intervention to reduce divorce in Bejar.
  Method
  This study was an experimental one using a pre-test post-test design with control group (exam a randomized controlled). Participants consisted of 60 women applying for divorce who were selected using a random sampling method on the basis of the scores achieved from the Enrich marital satisfaction test. Then, participants were randomly assigned to intervention and control groups. Participants in the intervention group were given 8 sessions of transactional analysis (T.A.) group training while the control group recevived airintervention (reading the novel Bynvayian). Both groups were tested again after day of the last session. Results of Enrich marital satisfaction test were analyzed through independent and analysis of covariance.
  Findings
  Group training on transactional analysis had increased women marital satisfaction.
  Discussion
  The womens in intervention group had shown a considerable increase in their marital satisfaction, suggesting the efficacy of this intervention for prevent and reduce divorce.
  Keywords: Group training, Marital satisfaction, Transactional analysis (T. A.)
 • Hassan Rafiey, Fardin Alipour Pages 95-107
  Introduction
  Drug abuse is a phenomenon with social, cultural and economic dimensions. This problem has affected on large part of the workforce in many countries. This study aimed to examine the reliability and validity of youth attitude to substance abuse.
  Method
  using previous questionnaire’s we designed primary repository of items which then executed on a sample of 510 student’s of universities across the country in 2011-2012. We selected this students with a multistage sampling. For assessing the validity and reliability of this questionnaire we used of exploratory factor analysis and Cronbach's coefficient were used.
  Findings
  exploratory factor analysis revealed that 25 items in the model were loaded on 5 factors. These 5 subscales explained about 61 percent of variance of all construct. internal consistency of the total construct was satisfory as Cronbach's alpha coefficient was 0.82.
  Discussion
  The size and diversity of participants, validity of the results, and the relative shortness of questionnaire, made it a perfect tool for measuring attitudes of young people to drug abuse.
  Keywords: Substance abuse, Validity, Factor analysis, Reliability
 • Mir Taher Mousavi, Malihe Shiani Shiani, Siavash Fatemi Nia, Sohela Omid Nia Pages 109-148
  Introduction
  social capital is the most important of concept that considered by scholars, in this sense health scholar considered it in particular way. This study examine the relationship of social capital and social health with theatrical analysis of researches and studies that did in this arena. There are two approach: first approach assumption that two concepts are independent and social capital is independent variable, and social health is dependent variable.in Second one, there is conceptual blending between them.Critical review: there are three different approaches to social health determinants of health, social health of society and social health of individual. Determinants of health is trying to identify and determine the variables that provided condition and areas were effected on social health. Social health of individual is the process of citizenship in social affairs. Indeed if people social participations are more in the society, not only individual social health will increase but also have consequences that social health indexes will strengthen. In other word, these three approaches are the complete pattern of social health that have own policies, planning, performance and results. Therefore, it seems that it’s better to consider all approaches simultaneously for accurate and fair assessment of social health condition in a country.Discuss: individuals with the same social and economic status may have different level of social capital. Thus, individual and psychological characters could explain this different. In other word, with regarding that social health is subjective known as an aspect of social capital that is being indicate of personality potential for developing relations. Blending view include psychological aspect in related to social capital and social health that is individual capacity for participating in the society.
  Keywords: Positive Psychological Capital, Social Capital, Social health, Social Relations
 • Dr Kayoumars Irandoost, Erfan Pakzad Pages 149-175
  Introduction
  Informal settlements are emanation of poverty which originated from housing policy incompetence along with inattention to requirements of large part of urban low income people. Relying on some factors like geographical location, utility of place, social attributes of occupant groups, services and facilities level, future programs, and level of hope for the future, these settlements has different residential value and subsequently different development direction, in some cases, these settlements significantly has been improved.
  Findings
  finds of this research indicates that various effective index on the poor subsistence, such as demographic index, occupation and insurance, accessibility, housing, facilities, access to formal funds for housing and vocation securance, has been improved.in most of cases, this trend has been tangible and significant. However, due to merger of settlement in city and expansion of urban culture in there, some of the indicators that deal with social interactions, social relationships, and social capital, have decreased.
  Discussion
  the trend of evolution and improvement of Dowlatabad- as one of the most principal informal settlements- in housing, services and facilities is significant. The trend of condition improvement of Dowlatabad is due to economic and social changes that somewhat has been able to accelerate the trend of improvement of formal Upgrading programs, especially relating to physical upgrading. Stability of unemployment rate indicates durability of neighborhood unemployment problem and decrease of amount of social interaction and relationships shows that neighborhood has entered to phase of keeping out from prior rural traditional structure. This survey demonstrates that problems of Dowlatabad have transformed from physical issue to social issue and its current concerns and needs have local community development.
  Keywords: Informal settlements, Quality of life, Change, evolutions, Upgrading, betterment
 • Mahmood Sharepour, Maryam Rafatjah, Ladan Rahbari Pages 177-203
  Introduction
  Lefebvre's right to the city is a radical reconceptualization of goals, definition and content of political communities and the concept of participation plays a great role in it. This project has used Arnestein ladder of participation as a conceptual construct to evaluate different levels of citizen participation, as well as the relation between participation and Lefebvre's idea of the right to the city.
  Method
  This study has been conducted by survey method using multistage cluster sampling on 879 citizens of 22 municipalities of the city of Tehran.
  Findings
  Citizen Participation in urban design is very low and at the tokenism level while there are no gender differences in the levels of participation.Debate: Implementing Lefebvre’s concept of right to city in this study indicates that in designing urban spaces, capital and class are considered prominent factors by urban authorities while public participation and gender are neglected. The hegemonic discourse of capital is prevalent in the urban space planning. This situation is rooted in the institutional mechanisms and structures thus any change to the current trends, requires alterations in structures of citizen participation.
  Keywords: citizenship, gender, participation, Right to the city, space
 • Malihe Arshi, Seyed Mohammad Hossein Javadi, Marzieh Takaffoli, Sara Norouzi Pages 205-229
  Introduction
  Nowadays essential and primary approach among policymakers and experts about children is providing comprehensive services. State Welfare Organization of Iran has developed the village kindergarten services in the most rural area of the country. The aim of this study is to evaluate the quality of the services in village kindergartens by IECD indexes.
  Method
  The Method of the study is survey and statistical population is all of the village kindergarten of Iran.123 village kindergartens, 219 parents and 149 teachers were chosen as samples of 3 provinces. In this study the questionnaire was used to evaluate the quality of program that included the checklist of IECD indexes and they were filled by interviewing.
  Findings
  Results showed that the parent’s participant is lower than the average but some indexes as number of teachers and curriculum are more than the average. In most of the criteria such as education there isn’t any meaningful difference but in rate of all of the children to registered ones it showed meaningful difference among participatory and not-participatory village kindergartens.
  Discussion
  It’s concluded from the study that these kindergartens have high standards in education but they are in low level of welfare and health services. So it’s necessary to provide more support and supervision and also teach them how to gain support.
  Keywords: Children services, IECD, Village kindergartens
 • Narges Pirhayati, Soraya Memar, Mehdi Shahabi Pages 231-257
  Intruduction: This research investigates the implications of the transition from the metaphysical concept of justice to its social concept in law. Throughout 19th century and 20th century, the metaphysical justice as a basis for law was criticized. As a result, social justice was emphasized as a basis for law. This transformation brought about some fundamental changes in law. Since labor law was deeply affected by these changes, the implications of the transition from the metaphysical concept of justice to its social concept in general was investigated and the transition’s practical consequences for the Iranian laws on employment and labor relations were examined.
  Method
  This research is done through content analysis. There is no sampling and the research was done through census technique and all the statistical population is examined. The analysis unit is subject – single statement about something. The content of the Iranian laws related to labor relations from 1928 to 1990 was examined focusing on the five main aspects of social justice and five main aspects of metaphysical justice. The subject units are specified based on their correspondence and compatibility with the special structural definition of content. Their distinction is conceptual based on having desirable structural characteristics in comparison to the irrelevant remainder materials.
  Findings
  From 1928 to 1990, the social justice concepts’ usage has increased. Because of this and a decrease in metaphysical justice concepts in proportion to social justice, the following changes have occurred in the Iranian laws regarding labor relations: from 1928 to 1990, there is an increase in taking into consideration distributional justice, social functions of law, social order, civil rights and flexibility of law.
  Discussion
  From 1946 on, the laws are based on civil rights instead of individual interests. They are more flexible and are changed toward the worker’s interests and their supportive aspects have increased.
  Keywords: Content analysis, Labor law, Metaphysical justice, Natural law, Social justice