فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 109، زمستان 1394)

نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک
سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 109، زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/10/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مختار فتحی صفحات 2-9
  آزمایشی برای بررسی تاثیرکشت های لاکتو باسیلوس تولید شده با منشاء بومی بر فراسنجه های خونی و تلفات در جوجه های گوشتی با 400 جوجه یکروزه (راس 308)، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پرنده برای هر تکرار انجام شد. در این آزمایش، کشت های لاکتوباسیلوس با نمونه گیری از روده کوچک جوجه گوشتی سویه راس 308 در سن 42 روزگی، اقدام به تولید کشت باکتریایی لاکتوباسیلوس شد. سطوح کشت لاکتوباسیلوس (0، 0/05، 0/1 و 0/15 درصد) در قالب 4 تیمار به جیره های غذایی پایه پرندگان اضافه گردید. پارامترهای فعالیت آنزیم های لاکتات دهیدروژناز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، درصد هماتوکریت، هموگلوبین، کل گلبول های سفید (هتروفیل و لنفوسیت)، کلسترول و تری گلیسرید خون در روزهای 21 و 42 انجام شد. تلفات به طور روزانه ثبت شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطح 0/15 درصد کشت لاکتوباسیلوس سبب کاهش معنی دار سطوح تری گلیسرید، کلسترول، هموگلوبین و افزایش هماتوکریت و کل گلبولهای سفید خون در روز 42 شد. هم چنین، سطح 0/15 درصد کشت لاکتوباسیلوس سبب کاهش معنی دار تلفات و فعالیت آنزیم های آسپارت اتآمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز پلاسما در روز 42 گردید. سایر پارامترهای خونی به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف کشت لاکتوباسیلوس قرار نگرفتند (05 /0 >p).
  کلیدواژگان: کشت های لاکتوباسیلوس، فراسنجه های خونی، فعالیت آنزیمی، جوجه های گوشتی
 • امیرحسین حمیدیان*، منوچهر خزاعی، افشین علیزاده شعبانی، سهراب اشرفی، سیدعلی اصغر میرجلیلی، عصمت اسمعیل زاده صفحات 9-17
  فرایندهای صنعتی مختلف مقادیر بالایی از فلزات را تولید می کنند و از این طریق بر اکوسیستم های طبیعی،گیاهان و جانوران تاثیر می گذارند. در نتیجه تعیین مقادیر آن ها به دلیل اثر تجمعی که در بافت های مختلف جانوران دارند، امر بسیار مهمی تلقی می شود. جوندگان به دلیل جثه کوچکی که نسبت به پستانداران بزرگ جثه دارند دارای میزان متابولیسم بالاتری نسبت به آن ها هستند در نتیجه بیشتر در معرض آلاینده های محیطی قرار می گیرند. در این مطالعه سعی شده است که با روش آماری تجزیه به مولفه های اصلی که یک روش آماری چند متغیره است، غلظت فلزات آلومینیوم، مس، روی، آهن، سرب، کادمیم، کبالت، سدیم، منیزیم، پتاسیم، کلسیم، کروم، نیکل، استرانسیم در بافت های کبد، مو، قلب و استخوان ران جرد ایرانی بررسی شود. نمونه ها با استفاده از تله فنری در تابستان 1391 از محدوده معدن مس دره زرشک جمع آوری گردید. غلظت فلزات در بافت های مختلف با روش هضم مرطوبو با دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد. غلظت فلزات کادمیم، کبالت وسرب در نمونه ها زیر حد تشخیص دستگاه بودند. سه مولفه ی اصلی از آزمون تجزیه به مولفه های اصلی استخراج شد که در مجموع حدود 88 درصد از واریانس کل را توضیح می دادند. فلزات کلسیم، سدیم، روی، منیزیم، پتاسیم و استرانسیم با مولفه اول، فلزات آهن، نیکل، کروم و آلومینیوم با مولفه دوم و فلز مس با مولفه سوم همبستگی بالایی را نشان دادند. تمامی فلزات قرار گرفته در مولفه اول به غیر از روی در بافت استخوان و فلزات قرار گرفته در مولفه دوم و سوم در بافت مو تجمع بیشتری داشتند.
  کلیدواژگان: تجزیه به مولفههای اصلی، جرد ایرانی، فلز، بافت، دره زرشک
 • نادر زکیان، حسن نایب زاده*، امید دزفولیان، رضا آقا ابراهیمی سامانی صفحات 18-20
  آلودگی های انگلی ماکیان بومی، منبع آلودگی برای طیور صنعتی و انسان است، بنابراین این آلودگی ها می توانند معضل اقتصادی و بهداشتی باشند. هدف از این بررسی، تعیین شیوع و گونه های انگل های داخلی و خارجی ماکیان بومی در استان لرستان بود. تعداد 100 قطعه مرغ بومی از مناطق مختلف استان لرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. انگل های داخلی و خارجی با آزمایشات میکروسکوپی مورد شناسایی قرار گرفتند. چهارده گونه انگلی از کانال گوارشی، ریه ها و پرها جمع آوری گردید. میزان آلودگی به رایلیه تینا تتراگونا 22%، کوانوتنیا اینفاندیبولوم 1%، آسکاریدیاگالی 16%، هتراکیس گالیناروم 17%، سوبولورا پرومپتی 2%، تریکوسترونژیلوس تنوئیس 3% و کاپیلاریا آناتیس 3% تعیین شد. 8% طیور به سینگاموس تراکئا آلوده بودند. آلودگی ماکیان بومی به انگل های آیمریا تنلا 10%، آیمریا ماکسیما 4% و آیمریا آسرولینا 3% بود. 5% از ماکیان به منوپون گالینه و کوگلوتوگاستر هتراگرافوس و 4% به آرگاس پرسیکوس آلوده بودند. پیشنهاد می گردد آموزش های لازم به روستاییان و دامپزشکان درخصوص انجام درمان های دوره ای ضدانگلی ارائه شود.
  کلیدواژگان: انگلهای داخلی، انگلهای خارجی، ماکیان بومی، لرستان
 • سهیلا مرادی بیدهندی صفحات 21-30
  عفونت های سالمونلایی از مهم ترین مشکلات بهداشت عمومی در جهان بوده و در اکثر نقاط جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان ماکیان، انسان، دام و مواد غذایی در انتقال عامل عفونت، از نظر جنبه اقتصادی و بهداشت عمومی نقش مهمی ایفا می کنند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که هنوز سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم از سروتیپ های غالب می باشند. با توجه به محدودیت ها و مشکلات روش های جداسازی آزمایشگاهی می توان از روش های ملکولی به عنوان روشی سریع، ارزان، اختصاصی و با حساسیت بالا در تشخیص استفاده نمود. یافتن منشاء عفونت و کانون های آن می تواند در بهبود استراتژی های کنترلی حائز اهمیت باشد. گسترش ژن های مقاومت پلاسمیدی در میان سروتیپ های مختلف سالمونلا جدا شده از موارد انسانی، طیوری و دامی و انتقال آنها در بین موارد فوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شناسایی مقاومت های دارویی و جلوگیری از انتشار آن ها می تواند بعنوان یکی از مسائل مهم در درمان باشد و بررسی این مقاومت ها به منظور جلوگیری از بروز سویه های مقاوم امری ضروری می باشد. با مشخص شدن الگوی مقاومتی باکتری های جداشده می توان پروتکل های درمانی را اصلاح و آنتی بیوتیک های موثرتر را جایگزین نمود.
  کلیدواژگان: سالمونلا، جداسازی، روش های تشخیصی، مقاومت دارویی، ایران
 • محمد اسلام پناه، غلامرضا معتمدی، احمدرضا محمدی*، محی الدین نیرومند، شهلا ریواز صفحات 31-36
  کوکسیدیوز طیور یک بیماری روده ای است که توسط تک یاخته آیمریا (شاخه: آپی کمپلکسا) ایجاد می گردد. این بیماری در سراسر جهان به عنوان مهمترین بیماری در طیور محسوب می شود. بررسی پراکندگی گونه های مختلف آیمریا نیازمند مطالعه مستمر در گله های طیور می باشد. در این بررسی فراوانی گونه های آیمریا در بستر مزارع گوشتی و تخم گذار در استان های تهران و البرز انجام شده است. نمونه های بستر شامل 354 گله گوشتی و 282 گله تخم گذار می باشند که به همراه تعدادی از جوجه های مشکوک دارای علایم پیش بالینی جهت بررسی ظاهری و ضایعات در لاشه جمع آوری گردیدند. اووسیت ها از نمونه های مدفوع جدا و مورد بررسی ریخت شناسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دهنده سه گونه آیمریا شامل تنلا، ماکسیما و آسرولینا در گله های گوشتی به ترتیب به میزان 25.55%، 31.39% و 14.77% و همچنین در گله های تخم گذارعلاوه بر گونه های فوق آیمریا نکاتریکس نیز مشاهده شد که میزان آنها به ترتیب: 21.51%، 20.64%، 8.33% و 1.03% می باشند. این بررسی نشان داده که در این نواحی با توجه به شناسایی گونه های مذکور و فراوانی قابل توجه برخی از آن ها علاوه بر کاربرد داروهای موثر علیه کوکسیدیوز مطالعه جهت استفاده از واکسن با تکیه برگونه های غالب در آینده مفید به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آیمریا، شناسایی، طیور، تهران، البرز
 • مجید کلانتر، محمد قدمی، بابک رهبرنیا، مهدی خجسته کی صفحات 37-45
  به منظور بررسی تاثیر اسانس آشامیدنی آویشن بر صفات عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی از تعداد 500 قطعه جوجه خروس در یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد (سطح صفر)، و سطوح 1، 5/1 و 2 میلی لیتر اسانس آویشن در هر لیتر آب آشامیدنی بودند. صفات مورد بررسی شامل شاخص های عملکردی، سطح سرمی آنتی بادی بیماری های ویروسی و فراسنجه های خونی در سنین 21 و 42 روزگی بودند. نتایج نشان داد که صفات عملکردی و فراسنجه های خونی به طور معنی دار تحت تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن قرار گرفتند (05/0 >p). خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و بازده انرژی و پروتئین مصرفی تیمارهای دارای اسانس آویشن به طور معنی دار بهتر از شاهد بود (05/0 >p). تغییر غلظت آنتی بادی بیماری های ویروسی در مقاطع 21 و 42 روزگی برای سطوح مختلف اسانس آویشن نسبت به شاهد معنی دار نبود (05/0 p). پیشنهاد می شود برای بهبود صفات عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی از سطوح 5/1 یا 2 میلی لیتر اسانس آویشن در آب آشامیدنی جوجه ها استفاده شود.
  کلیدواژگان: اسانس آویشن، فراسنجههای تولیدی، ایمنی و خونی، جوجه گوشتی
 • امیر حسین شاهمرادی*، کیوان تدین، وحید نعمان، روح الله کشاورز صفحات 46-51
  در این بررسی، بر روی نمونه های مدفوع دام های مشکوک به بیماری پاراتوبرکلوزیز و نیز تعدادی از دام های سالم منطقه سمیرم، بر اساس پروتکلهای مورد تایید OIE، عملیات کشت میکروبی در محیط هرولدز اگ با مایکوباکتین و نیز محیط هرولدز اگ بدون مایکوباکتین انجام گردید سپس کشتها در انکوباتور قرار داده شد و بطور هفتگی کنترل و ثبت اطلاعات انجام گردید. از کلنی های رشد یافته، گسترش، رنگ آمیزی (ذیل–نلسون) و بررسی میکروسکوپیک بعمل آمد، سپس از نمونه های مثبت میکروسکوپی، کشت مجددساب کالچر شد و در نهایت آزمونهای مولکولار (PCR) بر روی نمونه های مثبت جهت تعیین شناسایی و هویت انجام شد. در طول انجام این بررسی تعداد 68 نمونه از بز و گوسفند منطقه سمیرم اخذ شد که90% آنها دارای نشانی های بالینی مشکوک به بیماری یون بودند. در نهایت از 11 نمونه باسیل اسید فست یون جدا شد که پس از کشت های مجدد و رسیدن به حجم مناسب باکتری، آزمون ملکولار زیر انجام گرفت. با استفاده از پرایمرهای IS900، مشخص شد که تمامی باسیل های رشد کرده متعلق به جنس مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس می باشند که پس از الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل و مشاهده باندی به اندازه bp 400 مورد تایید تشخیص نهائی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس، بیماری پاراتوبرکلوزیس، بیماری یون، گوسفند و بز، پی سی آر
 • لیلا پیشرفت ثابت *، شهین مسعودی، نوشین حسینی وفا صفحات 52-59
  واکسن برونشیت عفونی طیور (IBV) یک واکسن ویروسی زنده تخفیف حدت یافته بوده که نسبت به تغییر شرایط محیطی حساس می باشد. پایدارکنندهها به منظور حفظ توانمندی و کارآیی واکسن، قبل از لیوفیلیزه شدن به مایع واکسن اضافه می شوند که منجر به حفظ پایداری واکسن در طی مراحل تهیه، نگهداری و تلقیح می شود. این تحقیق به منظور تعیین کارآیی چهار ترکیب پایدارکننده بر پایداری واکسن IBV پس از لیوفیلیزه شدن انجام شد. چهار پایدارکننده لاکتوز- لاکتالبومین (LL)، سوکروز- لاکتالبومین (LS)، لاکتوز-پپتون (LP) و ژلاتین- سوربیتول (GS) برای تهیه واکسن لیوفیلیزه شده مورد استفاده قرار گرفت. واکسنهای فرموله شده با پایدارکنندهها پس از لیوفیلیزاسیون عیار سنجی شدند و با عیار اولیه مایع واکسن مقایسه گردید. سپس طبق دستورالعمل OIE، برای تعیین پایداری تسریع شده، عیار واکسنها بعد از یک هفته انکوباسیون درoC 37 تعیین گردید. رطوبت واکسن پس از لیوفیلیزاسیون با روش کارل- فیشر اندازه گیری شد. همچنین برای تعیین پایداری طولانی مدت واکسن در oC 4، برای مدت 3 سال و هر سه ماه یکبار عیارسنجی شدند. آزمایشهای فوق برای 3 سری واکسن تولید شده انجام گردید. نتایج نشان داد واکسنهای لیوفیلیزه شده با پایدار کنندهها عیار قابل قبول را داشتند و میانگین رطوبت واکسن ها در حدود قابل قبول (72/2-42/1%) بود. پس از یک هفته انکوباسیون واکسنها در °C 37 (پایداری تسریع شده)، واکسن با پایدارکننده لاکتوز-لاکتالبومین کمترین کاهش تیتر را داشت. همچنین نتایج نشان داد که در پایان دوره سه ساله نگهداری واکسن ها در oC 4، واکسن با پایدارکننده LL بالاترین عیار را داشت. بدین طریق به نظر میرسد ترکیب پایدارکننده لاکتوز-لاکتالبومین حفاظت خوبی در طی مرحله لیوفیلیزاسیون و همچنین نگهداری طولانی مدت در oC 4 برای واکسن IBV فراهم مینماید.
  کلیدواژگان: ویروس برونشیت عفونی، واکسن، پایدارکننده
 • سارا بهشتی مقدم *، حسن کرمانشاهی، ریحانه واحد، حسن نصیری مقدم صفحات 60-69
  این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر آنزیم های کبدی و تغییرات هیستوپاتولوژی بافت کبد جوجه های گوشتی طی یک دوره 42 روزه انجام گرفت.تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در یک طرح کاملا تصادفی با پنج گروه و چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل گروه کنترل منفی (فاقد افزودنی عصاره گل همیشه بهار و تتراکلریدکربن)، کنترل مثبت {تتراکلریدکربن (یک میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) و فاقد افزودنی عصاره گل همیشه بهار}و سه تیمار دیگر شامل سطوح 150، 300 و 450 میلی گرم در کیلوگرم جیره عصاره گل همیشه-بهار به همراه تتراکلریدکربن بود. فراسنجه های خون (SGOT و SGPT)، که در اثر تزریق تتراکلریدکربن، سطح شان در خون افزایش یافته بود، عصاره گل همیشه بهار توانست اثرات منفی ناشی از این ماده سمی را تقلیل دهد. وزن نسبی کبد در تیمارهایی که علاوه بر تتراکلریدکربن، سطوح مختلف عصاره گل همیشه بهار را دریافت کرده بودند، نسبت به تیمار دریافت کننده ی تتراکلریدکربن، به صورت معنی داری پایین تربود (05/0>P.).در شاخص های مربوط به سنجش سیستم ایمنی، سطح ایمنوگلوبولین G در تیماری که علاوه بر تتراکلریدکربن، سطح 300 میلی گرم عصاره گل همیشه بهار را دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل منفی و غلطت 150 همیشه بهار به صورت معنی داری بالاتر بود (05/0>P). در بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی کبد، مشاهده شد که گروه کنترل مثبت از لحاظ وضعیت سیاهرگ مرکزی، هپاتوسیت ها، سینوزوئیدها و تریادپورت بیشترین میزان آسیب بافتی و گروه کنترل منفی کمترین میزان آسیب دیدگی را داشتند. اما تیمارهایی که همراه با تتراکلریدکربن، عصاره ی گل همیشه بهار را دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل مثبت، بهبود بیشتری در بافت مشاهده شد (05/0>P). این نتایج نشان دهنده اثر حفاظتی عصاره گل همیشه بهار بر کبد می باشد که احتمالا بواسطه فلاونویید های موجود در گیاه و توانایی آنها در مهار فعال سازی زیستی CCl4 و در نتیجه مهار فعالیت سیتوکروم P450 و اثر خنثی کنندگی رادیکال های آزاد می باشد
  کلیدواژگان: تتراکلریدکربن، عصاره گل همیشه بهار، مسمومیت کبدی و جوجه گوشتی
 • طیبه شهمیرزادی*، عباس گیلوری، احمد یوسفی صفحات 70-82
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت انتشار و استناد به اطلاعات علمی تولید شده پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در62 موسسه و مرکز تحقیقاتی وابسته در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس1 از سال 1999 تا 2011 است. در این پژوهش، تولیدات علمی این سازمان بر اساس شاخص های کمی و کیفی علم سنجی تجزیه و تحلیل شده اند. این پژوهش در حوزه علم سنجی است و با توجه به گستردگی سوالات و اهداف پژوهش، از روش های پیمایشی و تحلیل استنادی استفاده شده است. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد طی سال های1999- 2011، پژوهشگران سازمان 2594 عنوان اثر علمی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس منتشر کرده اند و تولیدات علمی آن هاروند صعودی داشته است. پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با فراوانی 04/7 درصد بالاترین میزان تولیدات علمی را داشته است. بیشترین تولیدات علمی سازمان (3 درصد) در مجله ACTAHORTICULTURAE انتشار یافته است. فاطمه سفیدکن با 100 عنوان اثر علمی، به عنوان پرکارترین نویسنده و قاسم حسینی سالکده با تعداد 1338 استناد، و میانگین استناد 93/21، پراستنادترین نویسنده به شمار می رود. از نظر میزان همکاری، دانشگاه تهران با تعداد 384 عنوان مقاله و کشور آمریکا با تعداد 200 عنوان مقاله بیشترین مشارکت را در هم تالیفی با پژوهشگران سازمان داشته است. تعداد کل استنادها به تولیدات علمی سازمان 10782 است و شاخص h در تولیدات علمی سازمان 36 است. علی رغم سیر صعودی در تعداد تولیدات علمی ثبت شده در این پایگاه اطلاعاتی، این تعداد رقم مناسبی برای سازمان به شمار نمی رود. بر اساس شاخص های کیفی علم سنجی، کیفیت مقالات پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از دیگر واحدهای تابعه سازمان بالاتر است. لزوما پژوهشگرانی که از نظر تعداد مقالات در رتبه خوبی قرار دارند، از نظر شاخص های کیفی از جایگاه خوبی برخوردار نیستند.
  کلیدواژگان: علم سنجی، وضعیت انتشار، وضعیت استناد
 • امجد فرزین پور، اسعد وزیری *، صباح محمدی صفحات 83-89
  هدف از این مطالعه موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی سیتوکروم آروماتاز P450 در دستگاه تناسلی بز نر بود. آروماتاز آنزیم نهایی است که آندروژن ها را به استروژن ها تبدیل می کند. در این تحقیق جستجو و موقعیت یابی آروماتاز با روش ایمنوهیستوشیمی (IHC) در بافت بیضه، اپیدیدیم، غده وزیکول سمینال و غده پروستات بز بومی با استفاده از آنتی بادی پلی کلونال آنتی آروماتاز به عنوان آنتی بادی اولیه و آنتی بادی پلی کلونال ضد IgG موشی کونژوگه شده با HRP به عنوان آنتی بادی ثانویه انجام گرفت. نمونه های بیضه و غدد ضمیمه جنسی از 5 بز نر بومی سالم 2 تا 4 ساله (پس از کشتار دام ها دستگاه تناسلی به طور کامل جدا شده و از هر قسمت نمونه هایی به ابعاد 1×5/0×5/0 سانتی متر گرفته شد) تهیه و برای آزمایش IHC در محلول بوئن نگهداری شدند. سپس طی مراحلی بلوک های پارافینی و در نهایت مقاطع میکروسکوپی تهیه و آزمایش IHC جهت موقعیت یابی آروماتاز انجام شد. واکنش مثبت ایمنوپروکسیداز در مراحل اسپرماتوژنز، سلول لایدیگ، سلول های اپیتلیال مجاری آوران اپیدیدیم و سیتوپلاسم سلول های ترشحی غده وزیکول سمینال و غده پروستات مشاهده شد. یافته های بدست آمده نشان می دهد که آروماتاز موجود در سلول های مختلف بیضه و غدد ضمیمه جنسی آندروژن ها را به استروژن ها تبدیل کرده و ممکن است استروژن ها به طور موضعی فعالیت های اتوکرین و پاراکرین در مجرای تولید مثلی داشته باشند.
  کلیدواژگان: آروماتاز P450، استروژن ها، اپیدیدیم، پروستات، وزیکول سمینال
 • پریا اکبری صفحات 90-95
  گونه های مختلف ماهیان می توانند دوره محرومیت غذایی یا گرسنگی را با استفاده از فعالیت اکتسابی مکانیسم های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی که آن ها را با شرایط نامناسب محیط سازگار می سازد، تحمل نمایند. مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثر گرسنگی بر شاخص های بیوشیمیایی کبدی و ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی یلی خط کمانی (Terapon jarbua، Forsskal، 1775) انجام شد. در این تحقیق،180 بچه ماهی یلی با میانگین (±انحراف معیار) طولی 21/0± 46/4 سانتی متر و وزنی 30/0 ± 98/1گرم به دو گروه تغذیه شده و تغذیه نشده و سه تکرار (30 قطعه ماهی در هر تکرار) در مخازن پلاستیکی 60 لیتری مورد مقایسه و مطالعه قرار گرفتند. نمونه برداری از کبد و ماهی در روز صفر و نیز هر هفته یکبار تا هفته چهارم پس از محرومیت غذایی انجام شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش معنی دار سطح کلسترول و تری گلیسرید در گروه تغذیه نشده از هفته 2 محرومیت غذایی، در مقایسه با گروه تغذیه شده بود (05/0>p). از هفته 1 محرومیت غذایی، سطوح پروتئین تام و گلیکوژن بطور معنی داری در گروه تغذیه نشده کاهش یافت (05/0>p) و در پایان دوره آزمایش، سطح لیزوزیم در گروه تغذیه نشده بصورت معنیدار افزایش یافت (05/0>p). نتایج حاضر نشان می دهد که ماهی یلی خط کمانی می تواند با دوره 1 ماهه گرسنگی سازش یافته و از ذخایر گلیکوژن و چربی بعنوان منابع انرژی استفاده نماید.
  کلیدواژگان: ماهی یلی، گرسنگی، ایمنی، کبد
|
 • M. Fathi Pages 2-9
  Assigned to 4 treatments, with 5 replicate, 20 birds per each replicate was conducted to determine the effect of diet supplementation with Lactobacillus cultures on some blood parameters and mortality of broiler chicken. Lactobacillus cultures used in this study prepared by sampling from broilers ileum (Ross 308) at 42 day of age. For this purpose the experiment carried out by feeding 4 levels of the Lactobacillus cultures (0%, 0.05%, 0.10% and 0.15%) were added to broiler basal diets. Hematological, biochemical tests were measured at day 21 and 42; hemoglobin, hematocrit, release of alanine transaminase, aspartate transaminase, lactate dehydrogenase, white blood cell, heterophils, lymphocytes, cholesterol and triglycerides. Mortality was recorded daily. The results of the recent experiment showed that, feeding diet with Lactobacillus cultures (0.15%) to chickens significantly (P<0.05) decreased hemoglobin, alanine transaminase and aspartate transaminase activity, cholesterol and triglycerides. Moreover, Lactobacillus cultures (0.15%) significantly (P<0.05) increased hematocrit and white blood cell at day 42 of age. Moreover, Lactobacillus cultures (0.15%) significantly reduced chicken mortality compared to the other group. There are no significant effects of Lactobacillus cultures on other blood parameters.
  Keywords: Lactobacillus cultures, blood parameters, Enzymes activities, Broiler cshicken
 • A.H. Hamidian*, M. Khazaee, A. Alizadeh Shaabani, S. Ashrafi, S.A.A. Mirjalili, E. Esmaeelzadeh Pages 9-17
  Different industrial activities produce large amount of metals and thereby affect natural ecosystems, plants and animals. Therefore determining the concentrations of metals due to cumulative effect of them in different tissues of animals are considered to be very important. Due to small size of rodents than largemammals they have higher metabolism than them therefore more exposeds to environmental pollutions. In this study by statistical methodof principal component analysis that is a multivariate statistical method, the concentration of aluminum, copper, zinc, iron, lead, cadmium, cobalt, sodium, magnesium, potassium, calcium, chromium, nickel, strontium in liver, hair, heart and femur of Persian jird were investigated.In summer of 2012, samples were collected by using snap trap in different parts of copper mine. Wet digestion method and ICP-OES instrument were applied for measurement of metal concentrations in different tissues. The concentration of Cd, Pb and Co were reported below the limit detection of instrument. Three principal factors were extracted from principal component analysis which explain about 88% of the total variance. Calcium, sodium, zinc, magnesium, potassium and strontium with the first factor, iron, nickel, chromium and aluminum with the second factor and copper with the third factor show high correlation. All of the metals expect zinc placed in the first factor accumulate more in femur tissue and metals placed in the second and third factors accumulate more in hair tissue.
  Keywords: Principal Component Analysis, Persian jird, Metal, Tissue, Darreh Zershk
 • N. Zakian, H. Nayebzadeh*, O. Dezfoulian, R. Agha Ebrahimi Samani Pages 18-20
  Parasitic infections of native chickens are among sources of infection for people and industrial poultry, thereby constituting health and economic problems. The purpose of this study was to determine the prevalence and the identification of species of internal and external parasites of native chickens in Lorestan Province. One hundred native chickens selected randomly. Endoparasites and ectoparasites were identified using microscopic examination. Fourteen species of parasites were collected from alimentary canals, lungs and feathers of chickens. Infection rates were as follows: Raillietina tetragona 22%, Choanoataenia infandibulum 1%, Ascaridia galli 16%, Heterakis gallinarum 17%, Subulura brumpti 2%, Trichostrongylus tenuis 3% and Capillaria anatis 3%. Out of 100 chickens, 8% were infected with Syngamus trachea. Native chickens were infected with Eimeria tenella (10%), Eimeria Maxima (4%) and Eimeria Acervulina (3%). Five percent of native chickens were infected with Menopen gallinae and Cuclotogaster heteragraphus. From the 100 native chickens examined, 4% were infected with Argas persicus. It is suggested that educational programs about periodical anti-parasitic treatments are necessary for veterinarians and rural people.
  Keywords: Endoparasite, Ectoparasite, Native chickens, Lorestan
 • S., Moradi Bidhendi Pages 21-30
  Salmonella infection is a major public health problem in the world and in most parts of the world, particularly in developing countries are of utmost importance. Poultry, human, animal and food play an important role in transmission, economy and public health aspects. Yet studies show that Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium is the predominant serotypes. Due to limitations in isolation in laboratory, using molecular techniques as a rapid, inexpensive, specific and sensitive diagnostic must be used. The source of the infection could be important in the control strategies. Spread of resistance genes via plasmid among different serotypes of Salmonella is of great importance. Identification and prevention of drug resistance genes among serotypes of Salmonella could be one of the most important issues in the study of its ressistance. To determine the susceptibility patterns of isolates, the protocols of treatment can be modified and replaced with effective antibiotics.
  Keywords: Salmonella, Isolation, Diagnosis, Antimicrobial resistance, Iran
 • M. Islampanah, Gh.R. Motamedi, Ar. Mohammadi*, M. Niroumand, Sh. Rivaz Pages 31-36
  Coccidiosis is an enteric disease that produces by Eimeria protozoa (phylum: Apicomplexa). It is the most important disease in poultry in the world. Survey on distribution of Eimeria species requires continuous study in poultry flocks. In this study, prevalence of Eimeria species in litter of broilers and layer farms in Tehran and Alborz provinces were carried out. Litter samples, including: 354 broiler and 282 laying flocks with a number of suspected chickens with pre-clinical symptoms were collected to examine gross and lesions in carcass. Oocytes were separated from feacal samples and analyzed morphologically. The results showed three species of Eimeria including: tenella, maxima and acervulina in broiler with amount of 25. 55%, 31. 39% and 14. 77%, respectively, and in poulet in addition to these three species mentioned above, the Eimeria necatrix with amount of 21. 51%، 20. 64%، 8. 33% and 1. 03% respectively. These results showed, in addition to the use of anti- coccidiosis drugs, the use of vaccine, based on the dominant species seems essential in this area.
  Keywords: Eimeria, Identification, Poultry, Tehran, Alborz
 • M.Kalantar*, M. Qadami, B. Rahbarnia, M. Khojastekey Pages 37-45
  This experiment was performed to evaluate the effect of drinking Thyme essence on performance, immune condition and some blood parameters in broiler chickens. A total number of 500 Ross-308 male broiler chickens were allocated randomly to 4 treatments and 5 replicates using a CRD statistical design. Treatments were included plane water as control group and levels of 1, 1.5 and 2 ml of thyme essence in drinking water as experimental groups. Experimental traits were performance indices, serum antibody levels of important viral diseases, and some blood parameters at 21 and 42 days of age. Results showed that different levels of thyme essence had a significant effect on performance and blood parameters (P<0.05). Feed intake, daily gain, feed conversion and efficiency of energy and protein consumption significantly improved through thyme essence treatments compared to control group (P<0.05). Serum antibody levelsof viral diseases did not significantly affected by different levels of thyme essence (P>0.05). Concentration of HGB, percentage of HCT and number of RBC and WBC at 21 and 42 days of age were significantly higher in thyme essence treatments compared to control (p<0.05). As a final result, use of thyme essence in drinking water of broilers recommended at levels of 1.5 and 2 ml per each liter due to its positive effects on performance health and blood parameters of birds
  Keywords: Broilers, Blood, Drinking thyme essence, Immunity, Performance characteristics
 • A.H., Shahmoradi*K., Tadayonv., Noamanr., Keshavarz Pages 46-51
  Mycobacterium paratuberclosis is one of the most important of Micobacterium tuberculosis complex family. This pathogen can infect all ruminant animals like cattle, sheep and goat. This research was done in central of Iran on goats & sheep those have signs of Johne's disease. The samples were put in safe packing and cold position beside ice. We worked on samples according to the (O.I.E) protocols: Decontamination, Culture in special mediums & Incubation in 37. C for about 20 weeks & wrirte results. The special mediums in this research include: Herrold’s Eeg Yolk with Mycobactin & Herrold’s Eeg Yolk without Mycobactin Finally,in culture stage we 11 positive samples from 68 total. In molecular stage, by IS9 0 and PCR technics,we found that all of these positive samples from Mycobacterium avium subsp Paratuberculosis. This research was done with cooperation of Razi Research Institute and Isfahan Veterinary Organisation.
  Keywords: Johne's disease, Mycobacterium avium subsp, Paratuberculosis, Sheep, Goat, PCR
 • L., Pishraft, Sabet*S., Masoudin., Hoseini, Vafa Pages 52-59
  Infectious bronchitis vaccine (IBV) is a live attenuated viral vaccine which is sensitive to the environmental changes. In order to maintain their potency and efficacy, stabilizer agents are usually added to the lyophilized vaccines during preparation process, stabilizing the vaccine throughout the manufacturing, storage, and administration. This study aimed to determine the efficacy of four different stabilizers on IBV. Four different stabilizers including lactalbomin–lactose (LL), lactalbumin–sucrose (LS), lactose–peptone (LP) and gelatin–sorbitol (GS) were used to prepare lyophilized vaccines. The vaccine was titrated before and after lyophilization. To determine accelerated stability (based on OIE instruction), the vaccines were titrated after 7 days incubation in 37ºC. Residual moisture of lyophilized vaccines was measured by Karl-Fisher method. Furthermore, the stability of the vaccines in 4ºC was measured over 36 months at three months intervals. All experiments were repeated for three batches of the vaccine. The results showed that acceptable titer of the vaccine was observed with four stabilizers. Residual moisture found to be in appropriate limit, ranged from 1.42-2.72%. Following seven days incubation in 37ºC, titer reduction of the vaccine with lactose-lactalbomin was the lowest. The results showed that in the end of this period, the vaccine with LL has the highest titer. In conclusion, it seems that lactose-lactalbomin stabilizer provided good protection to IBV under lyophilization condition and maintenance of the vaccine for long time in 4ºC.
  Keywords: Infectious Bronchitis Virus, Vaccine, Stabilizer
 • S., Moghaddam*H., Kermanshahir., Vahedh., Nasiri Moghaddam Pages 60-69
  This experiment was conducted to determine the effects of Marigold Oil Extract (MOE) on blood parameters, immune system and livers of broiler chickens in a 42-day period. A total of 200 Ross 308 broiler chickens were allocated to five dietary treatments with four replicates of 10 birds each. The experimental treatments included a negative control group (basal diet without using any MOE and carbon tetrachloride, CCl4), a positive control group}CCl4 (1 mg/kg BW) and basal diet without using any MOE {and three levels of MOE at 150, 300 and 450 mg/kg BW together with CCl4 and basal diet. Levels of blood parameters (SGOTو SGPT) increased, and MOE was able to reduce the negative effects of this toxic substance. When the broilers were 33 and 42 days old, the liver weights in treatments receiving various concentrations of MOE besides CCl4 were significantly lower than those in the treatment receiving CCl4. As for the indices related to immune system, the IgG level in the treatment receiving 300 mg/Kg of MOE in addition to CCl4 was significantly highercompard to the negative control and level of 150 mg/Kg of MOE. Examination of histopathological changes in the liver tissues revealed that the positive control group suffered the maximum tissue damage in the central vein, hepatocytes, sinusoids, and the triad port (the hepatic artery, the portal vein, and the bile ducts), while the negative control group exhibited the minimum tissue damage. However, treatments receiving MOE together with CCl4 showed greater recovery in the tissues compared to the positive control group. In conclusion, These results indicated the protective effects of MOE on the liver. These effects are probably due to the ability of the flavonoids found in this plant to suppress the bioactivation of CCl4 and, hence, to suppress the activity of Cyt P450, and due to the neutralization of free radicals by the flavonoids.
  Keywords: Carbon tetrachloride, Marigold extract, Liver toxicity, Broiler chickens
 • T. Shahmirzadi*, A. Gilvari, A. Yousefi Pages 70-82
  Aim
  The aim of this research is to study the scientific production of Agricultural Research، Education and Extension Organization (AREEO) researchers indexed in Web of Science (WOS) from 1999 to 2011.
  Methodology
  Survey and scientometic analysis methods are used to conduct the research. 2459 scientific research reports which are published by AREEO scientists in WOS database are examined.
  Findings
  Findings show that the highest number of AREEO scientific production، 7/4%، was produced by the researchers of Faculty of Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII). Most of the AREEO Papers، 3 %، has been published in ACTA HORTICULTURAE journal. Miss Sefidkon by 100 scientific productions is the most active researcher and Mr. Salekdeh with 1338 citations to his scientific productions gained the highest citation researcher rank in AREEO. Among the local educational and research institutions، University of Tehran، with 384 co authorship articles، 14/8 %، has had the most cooperation in scientific production with AREEO. AREEO researchers with 200 coauthor ship articles had the most cooperation with American researchers as foreign coworkers. Most of the papers have been written in English. During the years 1999 to 2011، the number of AREEO researcher's papers published in ISI increased considerably. The highest number of researcher's papers was published in 2011. The most frequently cited article، with 211 citations in WOS، was published in 2002.
  Keywords: Scientefic Production, Scientometric analysis, Agricultural Research, Education, Extention Organization, Web of Science Database, citation status
 • A., Farzinpoura., Vaziry*S., Mohammadi Pages 83-89
  The aim of the present study was to immunohistochemical localization of Cytochrome P450 Aromatase in male goat reproduction system. Aromatase is a terminal enzyme which transforms androgens in to estrogens. This study investigated the immunohistochemical localization of aromatase in native male goat testis, efferent ductules of epididymis, vesicle seminal and prostate glands using polyclonal anti aromatase antibody as primary antibody and anti-mouse IgG (HRP) Polyclonal antibody as secondary antibody. Samples of testis and accessory glands collected from five native male goat (2-4 years old), and for IHC test were kept in Bowen solution. Then paraffin block and histological section for IHC test were prepared. Immunoreactions was observed in stages of spermatogenesis, Leydig cells, efferent ductules of epididymis, cytoplasm of vesicle seminal and prostate glands cells. The results show that aromatase in testicular cells and sexual glands converts androgens to estrogens and may be locally estrogens have a paracrine and autocrine activates in reproductive tract.
  Keywords: Aromatase P450, Estrogens, Epididymis, Prostate, Vesicle seminal
 • P., Akbary Pages 90-95
  Different fish species tolerate starvation periods using distinct strategies of activating adaptive biochemical and physiological mechanisms that enable them to cope with the adverse condition. The present study was investigated the effect of starvation on liver biochemical and non-specific immune parameters in grunters (Terapon jarbua) fingerlings. In this study, 180 larvae of Terapon jarbua studied with mean length 4.46± 0.21 cm and weight 1.98± 0.30 g that included fed and starved groups each with three replicates (30 fish per replicate) in a 60 liter plastic tanks. Biochemical composition of liver and fish were performed at 0 and once a week until week of food deprivation. The results showed that triglyceride and cholesterol concentrations were significantly lower in starved group than in fed group from week 2 onwards (p<0.05). In starved group, total protein and glycogen concentrations significantly decreased from week 1 onwards (p<0.05). Moreover, lysozyme concentrations were significantly higher in starved group from 3 week onwards (p<0.05). The present results indicate that grunters can tolerant 1 month starvation period and use lipid and glycogen as energy sources during starvation.
  Keywords: Terapon jarbua, Starvation, Immunity, Liver